You are on page 1of 9
RAT.B. CAIET DE SARCINI Cod GS 8599/24.02.2014 ALIAJE $| MATERIALE AUXILIARE PENTRU | MIM 24 LIPIREA METALELOR VALABIL 2014 APROBAT DIRECTO! CAIET DE SARCINI ALIAJE $I MATERIALE AUXILIARE PENTRU LIPIREA METALELOR Cod CPV: 44315300-4 Materiale de sudare sau de sudare puternica 1. OBIECT Caietul de sarcini se refera la condifille tehnice $i de calitate pe care trebule sé le indeplineasca aliajele de lipire si materialele auxiliare pentru jipirea metalelor. Lipirea este procesul de ‘imbinare la cald a unor piese metalice cu ajutorul unui aliaj de lipire, care spre deosebire de sudura , nu implica topirea pieselor metalice . Materialele auxiliare trebuie sd fie compatibile cu procedeele de lipire gi aliajele de lipire prezentate tn caietul de sarcini 2. DOMENIU DE APLICARE Executia gi reparatia de vehicule, de construcfii si instalafii metalice, echipamente electrice si electronice $i diferite utilaje. 3. DOCUMENTE DE REFERINTA. 3.1 STANDARDE $I NORME : - SR EN ISO 3677:2002 - Metale de adaos pentru lipire moale, lipire tare si sudare prin lipire. Notare; - SR EN ISO 4063:2011 - Sudare si procedee conexe. Nomenclatorul procedeelor si numere de referinta; - SR EN ISO 9453:2007 - Aliaje pentru lipire moale. Compozitie chimica si forme; - SR EN ISO 9455-2:1998 - Fluxuri pentru lipire moale. Metode de incercare. Partea 2 Determinarea continutului de substante nevolatile prin metoda ebuliometrica; - SR EN ISO 9455-3:1995 - Fluxuri pentru lipire moale. Metode de incercare. Partea 3: Determinarea indicelui de aciditate prin metoda de titrare potentiometrica si vizuala, - SR EN ISO 9455-6:2000 - Fluxuri pentru lipire moale. Metode de incercare. Partea 6: Determinarea si detectarea confinutului de halogenuri (cu exceptia fluorurilor); - SR EN 1SO 9455-9:1998 - Fluxuri pentru lipire moale. Metode de incercare. Partea 9: Determinarea continutului de amoniac; -EN ISO 9455-12:1994 - Fluxuri pentru lipire moale. Metode de incercare. Partea 12: Incercarea la coroziune a fevilor de otet; - SR EN ISO 10564:2002 - Materiale de adaos pentru lipire moale si lipire tare. Metode de prelevare a probelor din materiale de adaos pentru lipire moale in vederea analizei; - SR EN ISO 17672:2010 - Lipire tare. Metale de adaos pentru lipire tare; - SR EN 611-1:2001 - Staniu si aliaje de staniu, Aliaje staniu - plumb si produse de aliaje staniu- plumb. Partea 1: Aliaje staniu-plumb; ~ SR EN ISO 12224-1:2003 - Sarma pentru lipire moale, plind sau tubulard cu miez de flux. Specificatii si metode de incercare. Partea 1: Clasificare si cerinta de performanta; “SR EN ISO 12224-2:2003 - Sarma pentru lipire moale, plina sau tubular cu miez de flux. Specificatii si metode de incercare. Partea 2: Determinarea continutului de flux; - SR EN ISO 12224-3:2004 - Sarma pentru lipire moale, plind sau tubulard cu miez de flux. Specificatii si metode de incercare. Partea 3: Metodd de incercare a eficacitatii sarmelor cu miez de flux prin balanta de umectare; -ISO 857-1:1998 - Sudare si procedee conexe. Vocabular-Part.1:Procese de sudare a metalelor; - SR EN 610:2000 - Staniu si aliaje de staniu. Lingou de stani ant aye 0 9 lp flo RAT.B. CAIET DE SARCINI Cod CS 8599/24.02.2014 ALIAJE $I MATERIALE AUXILIARE PENTRU MIM 24 LIPIREA METALELOR - SR EN 611-2:2001- Staniu si aliaje de staniu, Aliaje staniu-plumb si produse de aliaje staniu- plumb. Partea 2: Produse de aliaje staniu-plumb; = SR EN 1045:1999 - Lipire tare, Fluxuri pt. lipire tare. Clasificare gi conditii tehnice de livrare; - SR EN 12166:2011- Cupru si aliaje de cupru. Sarme pentru aplicatii generale; = SR EN 12797:2002/A1:2004 - Lipire tare. Incercari distructive ale imbinarilor prin lipire tare; - SR EN 12799:2002/A1:2004 -Lipire tare. Examinari nedistructive ale imbinarilor prin lipire tare; - SR EN 13134:2002 - Lipire tare. Calificarea procedurilor de lipire tare; - SR EN 13347:2003 - Cupru gi aliaje de cupru. Bare si sarme pt. sudare $i pentru lipire tare; -SR EN 29454-1:1994 - Fluxuri pentru lipire moale. Clasificare si caracteristici. Partea 1 Clasificare, marcare si ambalare; -SR EN 29455-1:1994 - Fluxuri pentru lipire moale. Metode de incercare. Partea 1 Determinarea confinutului de substante nevolatile prin metoda gravimetric’; - SR EN 29455-5:1994 - Fluxuri pentru lipire moale. Metode de incercare, Partea 5: Incercarea cu oglinda de cupru; -SR EN 29455-8:1994 - Fluxuri pentru lipire moale. Metode de incercare. Partea 8: Determinarea confinutului de zinc; -SR EN 29455-11:1994 - Fluxuri pentru lipire moale. Metode de incercare, Partea 11 Solubilitatea reziduurilor de flux; -SR EN 29455-14:1996 - Fluxuri pentru lipire moale.Metode de incercare. Partea 14 Determinarea adezivitatii reziduurilor de flux; - STAS 2616/1-69 - Aliaje de staniu pentru lipit. Indicatii generale pentru efectuarea analizei chimice (sau echivalent); - STAS 2615/2-69-Aliaje de staniu pt. lipit. Determinarea continutului de staniu (sau echivalent); - STAS 2615/3-69-Aliaje de staniu pt. lipit. Determinarea continutului de stibiu (sau echivalent); - STAS 2615/4-69 - Aliaje de staniu pentru lipit. Determinarea continutului de cupru (sau echivalent); = STAS 2615/5-69-Aliaje de staniu pentru lipit. Determinarea continutului de fier (sau echivalent) - STAS 2615/6-84-Aliaje de staniu pt. lipit. Determinarea confinutului de aluminiu (sau echiv.); - STAS 2615/7-69-Aligje de staniu pt. lipit. Determinarea continutului de bismut (sau echivalent); - STAS 2615/8-84-Aligje de staniu pt. lipit. Determinarea confinutului de arsen (sau echivalent); = STAS 2615/9-69 - Aliaje de staniu pt. lipit. Determinarea continutului de zinc (sau echivalent); - STAS 2615/10-84-Aliaje de staniu pt. lipit. Determinarea confinutului de argint (sau echiv.); - STAS 7756-88 - Tetraborat de sodiu cristalizat, tehnic (borax tehnic) (sau echivalent); - STAS 8971-87- Lipirea metalelor. Aliaje de lipire tare cu continut de argint (sau echivalent); = STAS 11159-78 - Aliaje de lipit in forma de sarma gi tubulare cu decapant (sau echivalent); - STAS 12126-82-Aliaje pt. lipite.Determinarea inaltimii de ridicare prin capilaritate (sau echiv.); - STAS 12127-82 - Aliaje pentru lipire. Determinarea capacitatii de umectare (sau echivalent); - STAS 12522-87 - Lipirea metalelor. Determinarea temperaturii de dezlipire (sau echivalent); - STAS 12558-87 - Lipirea metalelor. Sarme, vergele si benzi din aliaje pe baz de aluminiu (sau echivalent); - STAS 12620-88 - Lipirea metalelor. Aliaje de lipire tare cu continut de cupru-fosfor gi cupru- fosfor-argint (sau echivalent); - STAS 12790-89 - Allaje pentru lipire moale. Metode de verificare a comportarii la lipire. Metode vizuale gi prin masurare (sau echivalent); - SR ISO/PAS 17005:2010, Evaluarea conformitatii. Utiizarea sistemelor de management. Principii si cerinte ; - SR EN ISO/CEI 17025:2005/AC:2007-Cerinfe generale pentru competenta laboratoarelor de incercari gi etalonari; - SR EN ISO/CEI 17050-1:2010 -Evaluarea conformitatil. Declaratia de conformitate data de fumizor. Partea 1: Cerinfe generale; - SR EN 60068-2-20 : 2009 ~ Incercari de mediu. Partea 2-20 : incercari. Incercarea T : Metode de incercare de sudabilitate si rezistenta la caldura de sudura pentru dispozitivele cu terminale; nets une 0 { vate a 8509/24.02.2014 ALIAJE $I MATERIALE AUXILIARE PENTRU MIM 24 CAIET DE SARCINI Cod Cs LIPIREA METALELOR = SR EN 60068-2-54:2007 - Incercari de mediu, Partea 2-54: Incercari. Incercarea Ta Incercarea de sudabilitate a componentelor electronice prin metoda balantei de aderenta; - SR HD 478.2.1 $1:2002 Clasificarea conditillor de mediu. Partea 2: Conditii de mediu prezente in natura. Temperatura si umiditate; ISO 9001 - Sisteme de management al calitatii. Cerinte. 3.2 REGLEMENTARI LEGALE = ~ Legea 240/2004 republicata privind réspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte; ~Legea nr. 449 / 2003 republicaté in 2008 privind vanzarea produselor si garantille asociate acestora; prevederilor Legii securitatii si sénatatii in munca nr. 319/2006; - H.G. 1022/2002 — privind regimul produselor gi serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii gi protectia mediului; ~ Legea nr.307/2008 privind apararea impotriva incendiilor, Ordinul M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor $i alte norme internationale; = Ordonanfa de Urgent& a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului aprobaté cu modificari si completari prin Legea nr. 265/206 si alte norme internationale; - H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase. 4, DURATA MEDIE DE UTILIZARE Pentru fiecare material se va stabili gi declara de c&tre producator durata medie de utilizare. 5. CERINTE DE MEDIU. Aligjele si materialete auxiliare pentru lipirea metalelor sunt utilizate in. zona cu mediu climatic N conform SR HD 478.2.1 $1:2002 si anume: -Temperatura ambianta: -35°C.... +40 °C; -Umiditatea relativa a aerului max 80 % la 20 + 5 °C; -Agenti exteriori : praf, ploaie, noroi, zpada, chiciura, gheat, solutie salina, produse petroliere, 6.CERINTE TEHNICE $1 DE CALITATE. 6.1,CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE Conform SR EN 610:2000, SR EN 611-1:2001, SR EN 611-2:2001, STAS 11159-78 (sau echivalent), STAS 12558-87 (sau echivalent), SR EN 12166:2011, SR EN ISO 9453:2007, SR EN 29454-1:1994 se stabilesc tipurile de produse din aliaje de lipire utilizate si conform SR EN ISO 4063:2011, ISO 857-1:1998 procedeele corespunzéitoare de folosire. Produsele si procedeele de lipire folosite in mod obisnuit sunt: Tip produs Procedeu Iipire ‘vergea Lipire tare ‘Sarma Lipire moale Dimensiunile gi tolerantele produselor din aliaje de lipire trebuie s& respecte STAS 12558-87 (sau echivalent). 6.2. CERINTE TEHNICE Principalele caracteristici, ce trebuiesc indeplinite de aliajele de lipire sunt precizate in STAS 12558-87 (sau echivalent) 6.3.CERINTE DE CALITATE Ofertantul va face dovada, prin documente eliberate de organisme acreditate si traduse in limba romana (daca este cazul), cd produsele ce fac obiectul prezentei proceduri de achizitie sunt realizate sub un sislem de management al calitatii bazat pe serie de standarde europene relevante (ISO 9001). Produsele vor respecta prevederile legislatiei si actele normative in vigoare la data livrarii. Produsele care nu respect prevederile actelor normative gi cele legislative vor fi considerate neconforme. in cazul in care pe parcursul derularii contractului se modifica legislatia, contractantul se obliga 88 se alinieze noii legistati. un once QD 0 [: Uy vu Ste estaba 3