You are on page 1of 7

grupa a

gospodarka globalna ........................................................


imię i nazwisko
Poniższy test składa się z 11 zadań. Przy każdym poleceniu podano
liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. ...................
Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 27 punktów. klasa
1. Pogrupuj podane niżej cechy rolnictwa,
wpisując odpowiadające im litery we właściwe
miejsca tabeli. (0–3 p.)

A. Wysokie plony i duża wydajność chowu.


B. Niskie plony i mała wydajność chowu.
C. Wysoki stopień mechanizacji rolnictwa.
D. Niski stopień mechanizacji rolnictwa lub jej brak.
E. Ograniczone stosowanie nawozów sztucznych
i środków ochrony roślin.
F. Wprowadzanie gatunków roślin i zwierząt
zmodyfikowanych genetycznie.
a) W strukturze użytkowania ziemi w Mongolii
dominują gruntu orne.
Rolnictwo intensywne Rolnictwo ekstensywne
b) Struktura użytkowania ziemi w Chinach jest
zbliżona do struktury użytkowania ziemi w Japonii.
c) Udział gruntów ornych w strukturze użytkowania
BDE ziemi w Indiach przekracza 50%.
AC F
d) Udział lasów w strukturze użytkowania ziemi
w Izraelu przekracza 15%.

4. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok


fałszywego – literę F. (0–4 p.)
2. W poniższej tabeli przedstawiono wielkość
powierzchni zasiewów oraz zbiorów trzech a) W Europie Zachodniej dominuje intensywny chów
rodzajów zbóż w Stanach Zjednoczonych bydła w systemie oborowym lub oborowo-
w 2010 r. Dokonaj niezbędnych obliczeń,
a następnie podaj nazwę zboża, które daje -pastwiskowym. .....

najwyższe plony. (0–4 p.) b) Chów bydła w Afryce Wschodniej związany jest

Powierzchnia z rozległymi pastwiskami i dużymi zasobami paszy.


Zbiory Plony
Zboże zasiewów
(tys. t) (dt/ha)
(tys. ha)
.....
Pszenica 19 278 60 102
c) W ostatnich latach, ze względu na rosnące
Żyto 107 188
zapotrzebowanie na włókna naturalne, zwiększa się
Kukurydza 32 960 316 165
pogłowie owiec. .....

Obliczenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d) W Polsce w produkcji zwierzęcej dominuje chów


trzody chlewnej oraz bydła na terenie Niziny
...................................................................................
Wielkopolskiej. .....

....................................................................................
5. Zaznacz zestaw, w którym podano nazwy
krajów będących największymi producentami
Odpowiedź: Zbożem dającym najwyższe plony jest
pszenicy na świecie. (0–1 p.)
............................................ .
a) Chiny, Indie, Indonezja, Bangladesz.
3. Dokonaj analizy wykresu przedstawiającego b) Rosja, Kanada, Hiszpania, Niemcy.
strukturę użytkowania ziemi w Azji i wybranych c) Chiny, Indie, Rosja, Stany Zjednoczone.
krajach, a następnie podkreśl zdanie prawdziwe. d) Stany Zjednoczone, Chiny, Brazylia, Meksyk.
(0–1 p.)
6. Uzupełnij schemat odpowiednimi literami, tak
aby powstał ciąg przyczynowo-skutkowy
dotyczący procesu modernizacji i restrukturyzacji
przemysłu. (0–3 p.)

A. Rozwój przemysłu high-tech.


B. Rewolucje przemysłowe.
C. Spadek zatrudnienia w przemyśle.
D. Spadek znaczenia tradycyjnych gałęzi
przemysłu i dostosowanie produkcji
przemysłowej do wymagań globalnego rynku.
E. Wprowadzanie technologii mniej szkodliwych
dla środowiska.
F. Dominacja przemysłu ciężkiego, głównie
górnictwa, hutnictwa i energetyki. ......................... ..........................

G. Postęp technologiczny i przemiany


w gospodarce, zmiany potrzeb konsumentów. 9. Podkreśl zdania dotyczące transportu
H. Automatyzacja i komputeryzacja produkcji samochodowego. (0–1 p.)
oraz zmiana organizacji pracy. a) Ma duże znaczenie w przewozie towarów
na znaczne odległości.
b) Umożliwia dostarczanie towarów od „drzwi
do drzwi”.
c) Jego konkurencyjność w stosunku do innych
rodzajów transportu wiąże się z pojawieniem się
tanich przewoźników, takich jak Wizzair czy
Ryanair.
d) Wywiera nieznaczny wpływ na degradację
7. Uzupełnij tabelę. Wpisz we właściwe miejsca środowiska.
litery odpowiadające czynnikom lokalizacji
e) Jego rozwój rozpoczął się w XIX w. wraz
zakładów przemysłowych oraz cyfry
z opracowaniem metody rafinacji ropy naftowej.
odpowiadające typom lokalizacji, wybierając
f) Wyróżnia się wysokim poziomem bezpieczeństwa.
spośród podanych poniżej. (0–5 p.)

Czynniki lokalizacji: A. baza surowcowa, 10. Podkreśl prawidłowe dokończenie zdania.


B. dostęp do wody, C. baza energetyczna, (0–1 p.)
D. znaczne zasoby siły roboczej, Największym portem morskim świata pod względem
E. zaplecze naukowo-badawcze, F. duży rynek zbytu wielkości przeładunku jest
Typ lokalizacji: 1. przymusowa, 2. związana, a) Rotterdam.
b) Szanghaj.
3. swobodna
c) Singapur.
Czynnik Typ d) Houston.
Zakład przemysłowy
lokalizacji lokalizacji
Kopalnia węgla kamiennego A 1 11. Uzupełnij tabelę, wpisując obok nazwy obiektu
nazwę miasta oraz państwa, w którym ten obiekt
Masarnia F 3 się znajduje. Wybierz nazwy spośród podanych
Huta żelaza w Dąbrowie niżej. (0–3 p.)
C 2
Górniczej
Miasta: Londyn, Rzym, Paryż, Stambuł
Elektrownia wodna
B 1 Państwa: Francja, Włochy, Turcja, Wielka Brytania
w Żarnowcu
Zakłady przemysłu
D 3 Obiekt Miasto Państwo
elektronicznego w Malezji
8. Podpisz literą A diagram kołowy Forum Romanum Rzym Włochy
przedstawiający największych producentów Luwr Francja Paryż
węgla kamiennego na świecie. (0–1 p.)
Tower Bridge UK Londyn
Globalna gospodarka ........................................................
imię i nazwisko
Poniższy test składa się z 11 zadań. Przy każdym poleceniu podano
liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. ...................
Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 27 punktów. klasa
1. Pogrupuj podane niżej czynniki rozwoju
rolnictwa, wpisując odpowiadające im litery
we właściwe miejsca tabeli. (0–3 p.)
A. Długość okresu wegetacyjnego.
B. Gwarantowane ceny skupu.
C. Duży odsetek osób zatrudnionych w rolnictwie.
D. Głębokość zalegania wód gruntowych.
E. Nachylenie stoków.
F. Struktura agrarna gospodarstw rolnych.

Czynniki
Czynniki przyrodnicze
pozaprzyrodnicze

AED BCF a) W strukturze użytkowania ziemi w Mongolii


dominują użytki zielone.
b) Struktura użytkowania ziemi w Indiach jest
zbliżona do struktury użytkowania ziemi w Japonii.
c) Udział gruntów ornych w strukturze użytkowania
ziemi w Izraelu przekracza 20%.
2. W poniższej tabeli przedstawiono wielkość d) Udział lasów w strukturze użytkowania ziemi
powierzchni zasiewów oraz zbiorów trzech w Chinach przekracza 20%.
rodzajów zbóż w Kanadzie w 2010 r. Dokonaj
niezbędnych obliczeń, a następnie podaj nazwę 4. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P,
zboża, które daje najwyższe plony. (0–4 a obok fałszywego – literę F. (0–4
p.) p.)
Powierzchnia a) W Brazylii występuje połowa światowego
Zbiory Plony
Zboże zasiewów
(tys. t) (dt/ha)
(tys. ha) pogłowia trzody chlewnej. . . . . . .
Pszenica 8 268 2 316 b) Naturalne pastwiska na obszarach górskich
Żyto 89 216 sprzyjają hodowli bydła mlecznego. . . . . . .
c) Chów bydła w Azji Południowej uwarunkowany
Kukurydza 1 202 11 714
jest względami religijnymi i kulturowymi. . . . . . .
d) Głównymi producentami wełny na świecie
Obliczenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
są Australia i Nowa Zelandia. ......
..............................................................................

...............................................................................

Odpowiedź: Zbożem dającym najwyższe plony jest 5. Zaznacz zestaw, w którym podano nazwy
.................................................. .. . krajów będących największymi producentami
ryżu na świecie. (0–1
p.)

a) Chiny, Indie, Indonezja, Bangladesz.


3. Dokonaj analizy wykresu przedstawiającego b) Rosja, Kanada, Hiszpania, Niemcy.
strukturę użytkowania ziemi w Azji i wybranych c) Chiny, Indie, Stany Zjednoczone, Rosja.
krajach, a następnie podkreśl zdanie prawdziwe. d) Stany Zjednoczone, Chiny, Brazylia, Meksyk.
(0–1
p.) 6. Uzupełnij schemat odpowiednimi literami, tak
aby powstał ciąg przyczynowo-skutkowy
przedstawiający główne etapy industrializacji
(rewolucje przemysłowe). (0–3
p.)
A. Opracowanie metody rafinacji ropy naftowej
przez I. Łukasiewicza oraz skonstruowanie żarówki
przez T. Edisona.
B. Skonstruowanie tranzystorów, półprzewodników
i mikroprocesorów.
C. Skonstruowanie maszyny parowej przez J. Watta,
wynalezienie maszyny przędzalniczej, parowozu,
lokomotywy, statku parowego.
D. Automatyzacja i komputeryzacja produkcji.
......................... ..........................
E. Rozwój przemysłu chemicznego oraz wzrost
znaczenia hutnictwa wskutek zwiększonego 9. Podkreśl zdania dotyczące transportu
zapotrzebowania na stal w wyniku dalszego kolejowego. (0–1
rozwoju transportu. p.)
F. Ograniczenie roli tradycyjnych gałęzi przemysłu a) Ma duże znaczenie w przewozie towarów
na rzecz przemysłu high-tech. na krótkich i średnich odległościach.
G. Rozwój przemysłu włókienniczego, hutnictwa, b) Jest wykorzystywany głównie do przewozu
górnictwa węgla oraz transportu. towarów masowych (np. węgla, rud metali, zbóż).
H. Skonstruowanie wysokoprężnego silnika przez R. c) Główne szlaki handlowe prowadzą z rejonu Zatoki
Diesla w 1893 r. Perskiej do Ameryki Północnej i Europy
Zachodniej.
d) Cechuje go niski poziom bezpieczeństwa.
e) Daje możliwość dostarczania towarów od „drzwi
do drzwi”.
f) Jego sprawne funkcjonowanie jest możliwe m.in.
dzięki wprowadzeniu układu elektromagnesów
(np. w Japonii, we Francji, w Niemczech).

10. Podkreśl poprawne dokończenie zdania.


7. Uzupełnij tabelę, wpisując we właściwe miejsca (0–1 p.)
litery odpowiadające czynnikom lokalizacji Największym portem lotniczym świata pod
zakładów przemysłowych oraz cyfry względem liczby obsługiwanych pasażerów jest
odpowiadające typom lokalizacji, wybierając a) Heathrow w Londynie.
spośród podanych poniżej. (0–5 p.) b) O’Hare w Chicago.
c) Arlanda w Sztokholmie.
Czynniki lokalizacji: A. baza surowcowa,
B. dostęp do wody, C. baza energetyczna, d) Hartsfield-Jackson w Atlancie.
D. znaczne zasoby siły roboczej,
E. zaplecze naukowo-badawcze, F. duży rynek zbytu 11. Uzupełnij tabelę, wpisując obok nazwy
Typ lokalizacji: 1. przymusowa, 2. związana, obiektu nazwę miasta oraz państwa, w którym
3. swobodna ten obiekt się znajduje. Wybierz nazwy spośród
podanych niżej. (0–3
Czynnik Typ
Zakład przemysłowy p.)
lokalizacji lokalizacji
Kopalnia węgla brunatnego a 1 Miasta: Paryż, Teby Zachodnie, Londyn, Petersburg
Piekarnia f 3 Państwa: Francja, Egipt, Rosja, Wielka Brytania
Huta miedzi w Legnicy c 2
Elektrownia wodna Porąbka-Żar b 1 Obiekt Miasto Państwo
Zakłady montażu sprzętu d 3 Ermitaż PETERSBURG ROSJA
komputerowego w Chinach Teby zachodnie EGIPT
Dolina Królów
Notre Dame PARYŻ FRANCJA
8. Podpisz literą A diagram kołowy
przedstawiający największych producentów
ropy naftowej na świecie. (0–1
p.)