You are on page 1of 6

EAAHNIKH ilHMOKPATIA

�/
nPOTOillKEIO A0HNQN
TMHMA ANAKonnN KATA TH:[ ANAfKAI:TIKHr EKTEAE:[Hr

, , ;21J I
Ap18µoc; Arro<paar,c;: ................................ 1 2019

TO MONOMEAEr nPOTOillKEIO A0HNON

rvrKPOTH0HKE OTTO TOV L11KOOT� EudyyEAO LTOOIVOTTOUAO, npwTOOi Kt7, TOV OTTOIO
Op10£ 0 npoEOpoc; TOU Tp1µ£Aouc; LUµ�ouAiou L11£U8uvoric; TOU npw TOOIKEIOU A817vwv KOi rri
1poµµorto AIKOTEpivri ZEVEµTTiori.

rYNELlPIArE 017µ00,o o TO 0Kpom�p16 TOU, 0r1c; 29 lovouopiou 2019, y10 vo


OIKOOEI Tt7V UTT08£0t7 µno�(J:

TON ANAKOnTONTON: 1) Kwvornvrivou lwo�cp TOU 1£wpyiou, KmoiKou A817vwv


(oo. LWsOTTOJ\EW<; op. 37) KOi 2) Kwvornvrivou /\ouKioc; TOU IEWpyiou, KOTOIKOU A817vwv
(oo. flpdµoc; op. 155, L£TT0A10), 01 oTToio1 TTopoord817Kov 01d TOU TTAt7p£�ouorou li1K17yopou,
/\ EWVIOO LTdµou (AM. L1LA: 26001).

THr KA0' Hr H ANAKOnH: Avwvuµric; TpOTTEslK�<; narp£ioc; µ£ rriv ETTWVuµio


«TPAnEZA nEIPAI.OL», TTOU £0p£U£1 orriv A8�vo (oo. AµEplK�<; op. 4) KOi EKTTpOOWTTEITOI
v6µ1µ0, ri oTToio TTopoord8t7K£ 01d rric; TTAt7p£�ouoroc; li1K17yopou, lwdvvoc; KoAA10Kouoo,
µ6vo y10 Tr)V UTTO�OA� OIT�µmoc; ovo�oA�c; OUs�rrioric; Tt7<; UTT08£017c;, µnd rriv OTToppn�ri
TOU OTTOIOU OTTOXWPrJOE OTTO TO L11KOOT�p10.

01 OVOKOTTTOVTE<; s�Tr)OOV VO yfVEI 0£KT� t7 OTT O 26/1/2018 OVOKOTT � TOU<; (1£VIKO<;

Ap18µoc; Kmd8£017c;: 8003/2018, Ap18µ6c; Kord8£017c; L11KOypdcpou: 295/2018), 17 OTTOIO


KOTOT£8rjK£ OTr) 1poµµm£io TOU L11KOOTr)pfou OUTOU, TTpOOOIOplOTrJKE y10 VO OUsr)Tr)8£i

OTr)V TTOpouoo OIKOOlµo KOi £K(f)WV�8r)K£ OTr) OEipd Tr)<; OTTO TO TTIVOKIO.

Kara Tr) O'Us�rriori Tr)<; UTT68£0r)<; OTO OKpom�p10, 0 TTArJpE�OU OIO<; li1Kt7yopoc; TWV
OVOKOTT TOV TWV (� TrJOE VO yivouv 0£K TO 000 ovocptpovrn, OTO TTPOKTIKO KOi OTI<; TTpOTQOEI<;
TTOU KOT£8£0£.
211
, 11 Tr]<; UTT ' ap18µ.....................:... .........1·2019 ATTO<paaric;
2° q)U/1/10 ,
npwro51K£iou ASrivwv (Tµ�µa AvaKoTTwv Kara rric; AvayKaar1K�<; EKTEAWf'l<;)
TOU M ovoµE/\OU<;
I ,

1, 933 KOi 584 KnoAfl) KOi EKOIKOsOVTOI µE Tl"]V io1a OIOOIKOOia, 17 OE ouyxpovri EKOiKaO�
TOU<; OEV ETTl<pEpEI OUVXUOI"]. nEpOITEpW, 17 (j)EpOµEVI"] TTpO<; EKOiKOOI"], KOT' ap8pov 632
1
rrap. 1 KnoAfl avaKOTT�, KOTO Tl"]<; U1T op,8µ. 11780/2017 o,may�<; TTA17pwµ�<; TOU
L:llKOOT� TOU TTOpOVTO<; Li1KOOTl7piou EXEi OOKl78Ei voµ,µa KOi EµTTp08Eoµa, OIOTI
KOTOTE81"]KE OTI"] rpaµµm£fa TOU rrapovrn<; Li1KOOTl7piou OTI<; 26/1/2018 KOi E1TI008l7KE
orr1v Ka8' 17<; OTI<; 29/1/2018 (�A. Tl"]V UTT 1 ap,8µ. 7621/29-1-2018 EK8EOl7 ETTiOOOI"]<; TOU
OIKOOTIKOU ETTlµEAl7T� Tl"]<; TTEpl<pEpEIO<; TOU E<pETEIOU A817vwv, rEwpy,ou Kwv/vou
KwoTOTTOUAou), 017,\00� EVTO<; Tl"]<; op1soµEv17<; Km' ap8p. 632 rrop. 1 KnoAfl 15v8�µEpl"]<;
TTpo8Eoµia<; OTTO Tl"]V ETTiooori Tl"]<; o,arny�<; TTA17pwµ�<; 0T17v avoKOTTTOuoa, OTI<;
10/1/2018 (�A. Tl"]V we; avw £K8EOl7 ETTioooric; Tl"]<; opµoo10<; OIKOOTIK�<; ETT1µ£A�Tp1a<;,
noAirn<; H. noTTa'fwavvou). E�aAAou, 17 owprnoµEVI"], Km' ap8pov 933 KnoAfl, OVOKOTT�
Kmet Tl"]<; OTTO 5/1/2018 Emrny�c; rrpoc; TTA17pwµ� EXEi aoK178Ei voµoruTTa KOi EµTTpo8Eoµo,
Km' ap8pov 934 rrap. 1 rrEp. a' KnoAfl, acpou KmmE81"]KE 0T17 rpoµµmEfa TOU TTapovTO<;
L:llKOOHJpfou OTI<; 26/1/2018 KOi ETTI008l7KE OTl"]V Ka8' 17<; OTI<; 29/1/2018, OTTW<;
TTpoEKTE817KE, xwpi<; va TTpOKUTTTEI 0T1, Kara TO xpov1Ko auTo 017µEio, Efxov ETTOK0Aou8�0E1
aAAEc; TTpet�EI<; EKTE/1.EOI"]<;, De; EK TOUTOU, 01 we; avw avaKOTTE<; TWV ap8pwv 632 TTap. 1 KOi
933 KnoAfl TTPETTEI va Eprnv178ouv TTEpanEpw we; TTpo<; TO rrapoOEKTO KOi Tl"] voµ1K� KOi
OUOIOOTIK� �amµOTl"]Ta TWV Aoywv TOU<;.
II. ME TOV TTpWTO (KUp10) Aoyo Tl"] <; UlTO Kpio17 OVOKOTT�<; TOU<;, 01 OVOKOTTTOVTE<;
EK8ETOUV OTI 17 avaKOlTTOµEVI"] o,may� TTA17pwµ�<; EK008l7KE y,o OTTOITl"]OI"] OTTOppEOUOO
OTTO Tl"]V UTT1 ap18µ. 002001009165225 ouµ�ao17 µE Tl7V TpetT TEsO µE Tl"]V ElTWVUµfo
«MARFIN EGNATIA BANK», o,aooxoc; Tl"]<; OTTOiac; TUVXCtVEI 17 Ka8' ric;, Ol)(W<; oµwc; OE
OUT�V (o,arny� TTA17pwµ�c;) VO TTpOKUTTTEI 17 EVEPVl7TIK� voµ1µorrof17017 Tl"]<; K08' ric; (w<;
EIOIK�<; o,aooxou), 017Aao� ofxwc; va EXEi OlTOOEIXTEi OTI 17 EVOIKI"] OTTOITl70l7 Tl"]<; KOS' 17<;
TTpayµm1 ucpiornTO, KOTa TO XPOVO Tl"]<; EIOIK�<; 01ooox�<; Tl"]<; «MARFIN EGNATIA BANK»
OTTO Tl"]V Ka8' 17c;. Dr,, E101KOTEpo, 17 Ko8' ric;, 8Ewpwvrn<; rnuTov 01KrnoTTdpoxo Tl"]<; oTTo
23/9/2013 µE op,8µ. 002001009165225 ouµ�aoric; rrf0Two17<; µE ovo,xTo aAAriAoxprn
Aoyop100µ0, TTOU OUV�(j)8rj µ£TO�U TWV OVOKOTTTOVTWV KOi Tr]<; TpetTTEsO<; µE Tl"]V £TTWVUµio
«MARFIN EGNATIA BANK», EVEKO EIOIK�<; OIOOOX�<;, ouvdµEI Tr]<; OTTO 26/3/2013
(( LUµ�aoric; nwArioric; KOi MErn�[�aoric;» µna�u Tr]<; T petTTEsO<; µE Tl"]V ETTWVUµia «M"iKH
TPAnEZA KYnPOY flHMOLIA ETAIPEIA /\IMITEfl» (OTTW<; E�EAfX8r]KE OKO/I.OU8W<; 17
TpaTTEsa µE Tl7V ETTwvuµfa «MARFIN EGNATIA BANK»), ETTEOIW�E KOi TTETUXE Tr]V EKOOOI"]
Tr]<; avaKoTTTOµEvric; o,moy�<; rrA17pwµ�c;, xwpic; va EXEi aTT00£f�£1: (o) 0T1 TO ETTio1Ko

3
oav£10 (rwv avaKOTTTovrwv) auyKarnAEyornv OTO CD TOU 6pou 5.1 r17c; arro 26/3/2013
Hiµ�aa17c; TTWA17017c; KOi µna�1�aa17c; µErn�u Tl7<; TpaTTE(a<; µ£ Tl7V £TTWvuµ1a «M'fKH
TPAnEZA KYnPOY ilHMOLIA ETAIPEIA /\IMITEil» (OTTW<; £�£AfX8l7K£ aKoAou8wc; 17
TpaTTE(a «MARFIN EGNATIA BANK») KOi Tl7<; Ka8' 17<;, (�) OTI TTpayµm1 U<plOTaTO
£TTaA�8rna17 TOU «Av£�apr17TOu Eµrr£1poyvwµova» TOU 6pou 5.1 r17<; avw Luµl3aa17c;
µna�u Tl7<; avw TpaTTE(a<; KOi Tl7<; Ka8' 17<;, 017Aao� OTI TO ETTIOIKO oaVEIO UTT�PXE Kara TO
xpovo Tl7<; OTTO Tl µ17017<; KOi Tl7<; EIOIK�<; 01aoox�c;, (y) OTI TO ETTiOIKO oav£10 OEV OTTOTE/\£0£
£�aaq,6A1017 y1a KaAuµµtv£<; 0µ0Aoy1£<;, 6rrwc; rrpo�A£rrornv ar17v avw LUµ�aa17, (o) or1 TO
£TTio1Ko oc'.tv£10 £v£ypaq,17 aTO Llriµorno B1!3A10, 6TTw<; TTpo�A£TT6rnv ar17v avw Luµl3aari,
(£) 6n TO £TT101Ko oav£10 OEV «p£UOTOTT01�817K£» Aoy1anKw<; we; £�aaq,6A1ari a£
KaAuµµtv£<; oµoAoyi£<;, 6TTw<; TTpo�AETTornv ar17v avw LUµ�aari Km (or) av 01ar17poua£
tvvoµo auµq,tpov ETTI Tl7<; OTTOITl70r]<; Tl7<; TTIOTWTIK�<; auµ�aOEW<; Kma Tl7V EKOOOrJ TrJ<;
avaKoTTroµEVrJ<; 01may�c; TTArJpwµ�<;, oriAao� 6r1 £iX£ £yy£ypaµµtvri n1v EV A6yw
aTTa1rriari aTO £V£py17r1Ko Tr]<; (Aoyap1aaµoc; ETTIOIKWV aTTrnT�a£wv aTTo TT£Aar£<;) Kai 6r1
OEV TrJV £IX£ £yypc'.t4JEI am TTa817nKo r17<; Km arn aTTOTEAEaµma xp�a17c; r17c; we; (riµfa. 0
£VOIKO<; A6yoc; avaKOTT�<;, avay6µ£voc; OH]V £V£PYrJTIK� voµ1µono117ari Tr]<; Ka8' ric; va
sflT�OEI Tr]V £KOOOr] TrJ<; OVOKOTTTOµEVrJ<; Olarny�<; TT/\l'lPWµ�<; (Kai Eq)OOOV Ta OUYK£Kp1µtva
TTpayµm1Ka TTEpiOTaTIKa OVO<ptp817KaV OTTO Tl7V Ko8' 17<; OTl7V OTTO 23/10/2017 OITrJO�,
EVWTTIOV TOU iliKOOTl7plOU OUTOU, y1a Tl7V £KOOOl7 Tl7<; OVOKOTTT6µ£v17<; 01arny�<; TTAripwµ�<;
Kai auyK£Kp1µtva on: «ME Tf/V arr6 26/3/2013 auµf3aaf) TTWAf/OrJ<; Kat µua/3ff3aaf)<;,
0/HTOµEVf/ arr6 TO EAAf]VIKO ofKaJO, µuaf31/3aaTf)KaV OTf/V fo,a OTOIXEia TOU EVEPVf/TIKOU Kat
TOU rra8f)TJKou rwv Epvamwv TOu urroKaraarfJµaTO<; OTf/V EAAaoa Tf/<; CYPRUS
POPULAR BANK o!' EKXWPfJOEW<; TWV 0/Katwµarwv Kat avaooxfJc; TWV UTTOXPEWOEWV,
6rrwc; aura Pf/Ta E(E101KEuovrm arr] auµf3aaf). Lra µuaf31{3aaetvra aTOIXEfa TOU
EVEPVrJTIKOU TTEptAaµf3avovrat µna(u a}.}.wv Kat ra 0/Katwµara T{]<; CYPRUS POPULAR
BANK, rrou arropptouv arr6 TrJ auµ{3aa{] oavEfou, 6rrw<; rrpoKurrru arr6 Tf/V
TTpOOKOµt(6µEV(] /3E/3a[WO(] T(]<; TpaTTE(a<; nDpatW<;, µE {3aa{] TO T(JpouµEV0 OE aurf}v
apxEfo»), £1vrn op1aµtvoc; Km v6µ1µoc; (c'.tp8pa 68, 70 TOU KnoAil), avay6µ£voc; ar17v
urrap�17 r17<; tvo1K17<; aTT01r17017c; r17c; Ka8' 17<; (Kara TO xpovo tKooa17<; r17<; ovaKoTTroµ£v17<;
01moy�<; TTA17pwµ�<;), Evw Kara r17<; Kp1voµ£v17c; ovaKoTT�<; 6£v urrapx£1 ouTETTayytATw<;
£�na(6µ£v17 tvarna17 Km y10 rn y£yovorn; TTOU ovoq,tpovrn1 a£ our�v, £TT1Tp£TT£rn1 17
0µ0Aoy1a. nptTTEI, KaTa OUV£TT£10, VO YIVEI OEKT� we; OUOIOOTIKCI �c'.trnµ1 7, OIOTI, £<p6oov 17'
Ka8' 17<; £p17µ001K£f [Km' ap8pov 280 op. 3 TOU KnoAil, An 108/2013 EAAilv17

Ir'\_/
I'
.· V
·.
,
tV .·
54(2013).1029), Kara rn rrpoavoq,£p8tvrn

. /
a.TO TTpo£1aaywy1K6 rµ�µa r1 7<; TTopouaac; (l3A.
4
?..J. . ./,
3° cpuMo n7c; uTT' ap18µ. .................... .J 2019 ATT6<pacrric; mu Movoµ£Aouc;
npwroo1K£fou A8rivwv (Tµ�µa AvaKoTTwv Kara rric; AvayKacrr1K�<; EKrtA£crric;)

TTpOKTIKa oriµornm; OUV£0piaoric;), 01 TTpayµaTIKOi 1oxup1aµoi TWV avaKOTTTOVTWV, TTOU


auyKpoTOuv TOV tv61Ko (Kup10) A6yo avaKoTT�<; Tl'l<;, 8£wpouvTrn 0µ0Aoyriµtvo1 aTT6 Tl'lV
Ka8' ric; Km, £TTOµtvwc;, aTT00£1KvuovT01 TTA�pwc; (ap8pa 591, 271 ap. 3, a£ auvouaaµo µ£
TO ap8po 352 KnoAfl), TTOp£'AK£1 0£ µ£Ta TOUTO l'l VOµIK� KOi OUOIOOTIK� £p£UVO TWV
Aomwv, £TT1Koup1Kw<; µovov TTpo�aAAoµ£vwv, Aoywv Tt'l<; avaKOTT�<;. LUV£TTW<;, TTP£TT£1 ri
UTTO Kpiori avaKOTT� va yiV£1 0£KT� KOi va OKUpW8£f ri UTT' ap18. 11780/2017 01may�
TTAripwµ�c; mu ll1KaaT� mu ll1Ka0Tripiou TOUTOu, µ£Ta mu uTT' ap18µ. 11723/2017 TTpwrnu
aTToypacpou £KT£/\£0TOU, Ka8wc; KOi l'l OTTO 5/1/2018 £TTITOY� TTpoc; TTAripwµ� KaTw81
avT1ypacpou TOU TTpwrnu £KT£'A£arnu aTToypacpou Tt'l<; we; avw 01aTOy�c; TTAripwµ�c;.
napa�oAo £priµoo1Kiac; TTP£TT£1 va op10T£f µovo we; TTpoc; Tl'l awprnoµ£Vfl avaKoTT� Kara
Tl7<; 01may�c; TT/\flpWµ�c;. Aoyw Tr)<; EpriµoOIKiac; Tr)<; Ka8' ric; (ap8pa 501, 502, 503 KOi 505
TTap. 2 KnoAll), KOi ox1 we; TTpoc; Tl7 awprn6µ£Vl'l avaKOTT� Kara Tr)<; OTTO 5/1/2018
£TTITOY�<; TTpoc; TT/\flpWµ�, OIOTI CJ£ OiK£<; TT£pi Tl7V £KT£/\£01'l 0£V £TTITP£TT£TOI avaKOTT�
£p17µ001Kiac; (ap8po 937 TTap. 1 £0. w TOU KnoAll). TtAoc;, TO OIKOOTIKa £�000 TWV
avaKOTTTovrwv TTP£TT£1 va £m�A178ouv, KaTomv aiT�µaTo<; rnuc; Km xwpic; KmaAoyo, a£
�apoc; Tfl<; Ka8' 17<;, Aoyw Tll<; �nae; Tl'l<; OTfl oiKfl (ap8po 176 ap. 1 mu KnoAll), Kara TO
£101KOT£pa op1soµ£va OTO OIOTOKTIKO.

rlA TOYI: J\Orovr AYTOYI:

.61KAZEI £p�µ17v Tl7<; Ka8' ric;.


OPIZEI TTapa�oAo TTOOOU OIOKOOIWV TT£V�VTO (250,00) wpw y1a TflV TT£piTTTWOfl
aoKrioric; avaKoTT�<; £priµoo1Kiac; aTTo TflV Ka8' ric;, Kara Tl'l<; rrapouaac; aTTocpaoric;, wc;
TTpoc; Tl'l owprnoµ£vri avaKOTT� Kara Tll<; uTT' ap18µ. 11780/2017 01aTOy�c; TTA17pwµ�c; mu
i11KQOT� TOU Movoµ£Aouc; npwTOOIK£10U A817vwv.
.6EXETAl Tl7V avaKOTT�.
AKYPQNEI Tl7V UTT' ap18. 11780/2017 01may� TTAripwµ�c; TOU L11KOOT� TOU
Ll1Ka0Tripiou rnurnu, µ£Ta mu uTT' ap18µ. 11723/2017 TTpwrnu aTToypacpou £KT£A£oTOu,
Ka8wc; Km rr1v aTTo 5/1/2018 £mrny� TTpoc; TTAripwµ�, TTou £X£1 T£8£f KaTw aTTo rn
avrfypacpo mu TTpwTOu £KT£A£arnu aTToypacpou Tl7<; UTT' ap18µ. 11780/2017 01arny�c;
TTAripwµ�c;.
EnlBAJ\J\EI a£ �apoc; T17<; Ka8' ric; TO 01KaaT1Ka t�ooa Twv avaKOTTTOVTWV, rn oTToia
opfs£1 OTO TTOOO TWV £TTTOKOOIWV (700,00) EUpW.