You are on page 1of 2

Fişă de lucru

1. Activ
a. Pretul de achizitie al unui mijloc de transport este de 60.000 lei.Durata de
utilizare 5 ani. Calculati amortizarea mijlocului de transport prin:
- Metoda liniara
- Metoda accelerata.
b. O societate are inregistrate urmatoarele active patrimoniale:
- Cheltuieli de constituire – 3.000 lei
- Cheltuieli de dezvoltare 2.500 lei
- Brevete – 2.000 lei
- Fond comercial 6.000 lei
- Terenuri 70.000 lei
- Constructii 160.000 lei
- Utilaje 80.000 lei
Se cere valoarea valoarea imobilizarilor corporale.

2. Pasiv
a. O societate comerciala are un capital social de 4.000 lei, divizat in 200 de actiuni.
Emite 100 actiuni noi la pretul de emisiune de 25 lei. Se cere prima de emisiune.

b. O societate are un numar de 8.000 de actiuni cu valoarea nominal de 100 lei. Se cere
stabilirea capitalului social.

c. În baza datelor : capital social subscris şi vărsat 1000 lei ; rezervă legală 200 lei ;
furnizori 300 lei ; rezerve din reevaluare 200 lei ; prime de emisiune 100 lei ; debitori
30 lei; provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 200 lei, determinaţi mărimea
capitalurilor proprii.
Fişă de lucru
Elev CES

1.Precizaţi care din următoarele elemente sunt active patrimoniale:


a) capital social
b) brevete
c) rezerve
d) echipamente tehnologice
e) ambalaje
f) fond comercial

2. Precizaţi care dintre elementele patrimoniale sunt de activ notandu-le cu A, iar pe cele
de pasiv cu F.
a. Rezervele pentru acţiuni proprii
b. Veniturile înregistrate în avans
c. Brevetele, licenţele, mărcile
d. Mărfurile
e. Instalaţiile tehnice
f. Rezervele din reevaluare
g. Investiţiile financiare pe termen scurt
h. Rezervele legale