You are on page 1of 11

STRUCTURI PATRIMONIALE DE ACTIV SI PASIV

Activul patrimonial cuprinde bunuri economice şi drepturile de creanţă deţinute de întreprindere.


Un activ constituie o resursă controlată de întreprindere ca rezultat al unor fapte trecute,
generatoare de beneficii economice viitoare.
În funcţie de natură şi lichiditate, activele se grupează în:
I. ACTIVE IMOBILIZATE (FIXE)
II. ACTIVE CIRCULANTE
III.CHELTUIELI ÎN AVANS

În activ bunurile economice sunt prezentate în funcţie de ordinea crescătoare a gradului de


lichiditate. Lichiditatea se referă la timpul necesar pentru ca un bun economic să fie transformat în bani.
Active imobilizate: reprezinta bunuri si valori economice cu o perioada de folosinta indelungata
(mai mare de 1 an).
 au in prezent o valoare minima comform legii de 2.500 lei.
 nu se consuma la prima utilizare.
 isi pastreaza forma si destinatia
 se consuma in timp transformand in mod treptat valoarea in valoarea noului produs.
 participa la mai multi cicluri de exploatare.

Dupa natura lor activele imobilizate se impart in:

1.Imobilizari necorporale: reprezinta valori economice fara forma materiala concreta cu destinatia
de utilizare conform legii.
Prezinta urmatoarele stucturi:
 cheltuieli de constituire: sunt acele cheltuieli ocazionale de infiintare a firmei si includ taxe si ale
cheltuieli cu inregistrarea si inmatricularea firmei.
 cheltuieli de dezvoltare: sunt acele cheltuieli efectuate pentru descoperirea de noi tehnologii si
produse superioare.
 concesiune: reprezinta conventia prin care o persoana fizica sau juridica primeste dreptul de
utilizare a unui bun sau serviciu in schimbul unui beneficiu pentru concesionar.
 brevetul: reprezinta documenul obtinut de o persoana fizica sau juridica in momentul realizarii
unei inventii.
 licenta: reprezinta documentul ce atesta dreptul de utilizare a unui bun sau serviciu dat de
posesorul licentei catre beneficiar.
 marca: este o reprezenare grafica ce ajuta la deosibirea produselor sau serviciilor unor persoane
fizice sau juridice de altele similare existente pe piata
 know-how(a sti cum): reprezinta documentul in care se exprlica cum se face un anumit bun.
 fondul comercial: reprezinta investitia suplimentara pentru mentinerea sau dezvoltarea
potentialului activitatii unitatii economice.
 alte imobilizari necorporale: (programe informatice,software)

2.Imobilizari corporale: reprezinta bunuri economice cu forma materiala concreta detinute


de unitatea patrimoniala in scopul producerii de bunuri, executarii de lucrari, prestrii de servicii in
scopuri administrative pentru a fi vandute sau pentru a fi date in locatie tertilor.
 imobilizarile corporale isi pierd in timp calitatile, performantele si parametrii prin uzura.
 expresia valorica a uzurii se numeste amortizare
Amortizarea reprezinta recuperarea treptata a valorii de intrare pe toata durata de
folosinta a activului imobilizat.
Structura imobilizarilor corporale:
a)terenuri si amenajarii de terenuri
b)constructii
c)insalatii tehnice si masini
d)mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si
alte active corporale.
 deoarece activitatea economia are un caracter continu iar evidenta financiar-
contabilta se realizeaza pe perioada nelimitata de timp si anume un an.
 la sfarsitul exercitiului financiar se pot inregistra avansuri si imobilizari corporale
in curs de executie.
Avansurile reprezinta sume de bani date unui furnizor in avans pentru a primi in viitor o
imobilizare corporala.
 imobilizarile corporale in curs de executie sunt cele care nu au fost finalizare pana la
sfarsitul exercitiului financiar.
3.Imobilizari financiare: reprezinta investitii cu caracter financiar pe o durata mai mare de un an
si cu o valoare mare.
 se mai numesc investitii financiare pe teremen lung
 scopul acestora este obtinerea de venituri financiare sub forma de dobanzi sau dividente.
Structura imobilizarilor financiare cuprinde:
a)titluri de participare (interese de participare): reprezinta actiuni , obligatiuni sau alte titluri de
valoare actizitioante de termen lung in scopul obtinerii de dividente sau pentru a detine controlul la
firma ce le-a emis.
b)creante imobilizate: reprezinta valori materiale si banesti pe care o unitate patrimoniala la are
de primit sau de incasat , evenimtent ce se realizeaza pe o perioada mai mare de un an.
Creantele imobilizate cuprind:
 imprumuturi acordate pe termen lung.
 garantii si cautinui depuse pe termen lung.
Active circulante: reprezinta bunuri sau valori economice care prezinta urmatoarele
caracteristici.
 se utilizeaza pe o perioada mai mica de un an.
 participa la un singur circuit economic.
 isi modifica forma si destinatia la prima utilizare.
 sunt destinate consumului sau vanzarii.
 reprezinta numerar sau echivalental numerarului a caror utilizare nu este restrictionata.

Structura activelor circulante:


Stocuri: reprezinta bunuri sau servicii detinute de o unitate patrimoniala pentru a si vandute in
aceeasi stare sau dupa prelucrare in procesul de fabricatie sau pentru a fi consumate la prima utilizare.
In categoria stocurilor incadram:
a)materii prime: sunt bunuri destinate consumului care se regasesc integral sau partial in
produs , la a caror fabricare au participat.
b)materiale consumabile: sunt bunuri destinate utilizarii in procestul de fobricatie.
~au rolul de a ajuta la procestul de fabricatie fara a se regasi in produsul finit
c)materiale de natura obiectelor de inventar: sunt bunuri economice care nu indeplinesc simultan
conditiile de durata si de valoare pentru a fi consierate active imoblizate
d)produse:
~semifabricate: sunt acele produse care nu au parcurs toate fazele procesului de fabricatie dar
care se vand ca atare.
~produse finite: sunt acele bunuri care au parcurs toate fazele procesului de fabricatie si care sunt
depozitate in vedera vanzarii.
~produse reziduale: sunt produsele rezultate in urma procesului de fabricatie sunt foma de
rebuturi , deseuri.
~marfuri: sunt bunuri economice care su fost cumparate in vederea vanzarii in aceeasi stare.
~ambalaje: sunt bunuri economice care au rolul de a proteja marfurile pe parcursul depozitarii,
transtortului si vanzarii lor.
~animale: sunt animale si pasari nascute, crescute si folosite pentru reproductie.
Creante: reprezinta valori avansate temporar de unitatea patrimoniala catre treti, persoane fizice
sau juridice pentru care urmeaza sa primeasca un echivalnet valoric in bani, bunuri, lucrari sau servicii
intr-o perioada mai mica de un an.
Structura creantelor:
a)creante comerciale:provin din operatiuni de comercializare de bunuri, prestari de servicii sau
executarea de lucrari:
~clienti: sunt creante fata de tertii carora si-au vandut bunuri.
~efecte de primit: sunt creante sub forma de combi sau bilet la ordin care atesta existenta unor
creante in cadrul relatiilor comerciale.
b)creante din interesul de participare: sunt creante generate de relatii de decontare ale
intreprinderilor cu intreprinderi asociate asupra carora se exercita o importanta influienta.
c)crante privind capitatul subscris si nevarsat: sunt acele creante generate de relatiile
intreprinderii cu actionarii sau asociatii.
d)creante din cadrul grupului: sunt generate de relatiile de decontare intre societatea mama si
filialele ei.
e)alte creante: cu bugetul statului, cu asigurari sociale.
Investitii financiare pe termen lung: reprezinta actiuni si obligatiuni achizitionate de unitatea
patrimoniala pe o perioda mai mica de un an in vedera revanzarii.
~au caracter speculativ deoarece scopul unitatii patrimoniale este de a investi disponibilitati
temporare in aceste titluri in vederea revanzarii lor , la un pret mai mare pentru o obtine un venit
financiar.
Disponibilitati banesti: reprezinta sumele de bani in lei sau in valuta detinute de intreprindere in
contrurile benesti sau in caserii.
Structura disponibilitatilor banesti:
a)conturi la banci: sunt cecuri de incasat, disponibile in lei sau in curs de decontare.
~disponibilitatile in banci pot fi sub forma conturilor curente sau depozitelor la termen.
b)casa: sunt disponibilitati banesti in lei sau in valuta existente in caseria unitatii economice
precum si ca alte valori: -timbe fiscale si postale.
-bilete de tratament si odihna
-tichete si bilete de calatorie.
c)acreditive: sunt conturi in lei sau in valuta deschise in scopul achitarii unor obligatii fata de
anumiti furnizori.
~ele sunt deschise numia daca prin contract este prevazut ca plata sa se faca prin acreditive.
d)avansuri de trezorerie: sunt sume virate la banci sau in numerar puse la dispozitia personalului sau a
tertilor in vederea achitarii unei sume in numele unitatii economice.
Active de regularizare:
~in aceasta categorie sunt incluse cheltuielile in avans:
Cheltuielile in avans sunt acele cheltuieli efectuate de unitatea patrimoniala in exercitiul curent
dar care se refera la exercitile financiare urmatoare.
~acestea se vor transfera in mod treptat pe cheltuielile exercitiului curent pentru toata perioada,
pentru care au fost facute.

STRUCTURI PRIVIND PASIVUL PATRIMONIAL

Pasivul se compune din sursele intreprinderii si reflecta modul de finantare a activului si gradul de
exigibilitate a surselor de finantare.
Finantarea activului se refera la modul de dobandire si sustinere financiara a mijloacelor
economice. Poate fi:
- proprie - se asigura prin intermediul capitalului social, constituit la inceputul activitatii si prin
autofinantare (asigurarea cu resurse proprii prin capitalizarea profitului)
- straina - se asigura de catre terti prin intermediul creditelor bancare, imprumuturilor
primite, datoriilor in curs de decontare (neachitate inca).
Exigibilitatea surselor de finantare se refera la termenul de scadenta (de plata) a acestora.
Dupa gradul de exigibilitate, sursele se impart in: surse permanente si surse curente.
 Pasivele sunt tratate in ordinea inversa a exigibilitatii.
I. SURSE PERMANENTE
Sursele permanente cuprind
 surse proprii

 surse straine pe termen mediu si lung.

1.1.SURSE PROPRII
A. CAPITAL PROPRIU – reprezinta interesul rezidual al actionarilor si asociatilor in activele
societatii dupa deducerea tuturor datoriilor.
Capitalul propriu = active - datorii
– exigibilitatea capitalului propriu al intreprinderii intervine numai la lichidarea unitatii
patrimoniale .
- cuprind urmatoarele categorii:
a) Capital social
b) Prime legate de capital
c) Rezerve din reevaluare
d) Rezerve
e) Rezultatul reportat
f) Rezultatul exercitiului
a) Capital social

Capitalul reprezinta totalitatea aporturilor in natura si in numerar, cu care actionarii/asociatii


contribuie la constituirea societatii. Este reprezentat de actiuni/parti sociale, a caror valoare initiala se
numeste valoare nominala.
Vn= Capital /Nr. de actiuni= lei/actiune => valoarea inscrisa pe titlul de valoare
Capitalul poate fi:
- subscris nevarsat - capitalul pe care proprietarii au promis (subscris) sa-l aduca la infiintarea
societatii comerciale;
- subscris varsat - capitalul depus efectiv de catre proprietari la dispozitia societatii comerciale.

Etapele constituirii capitalului social sunt:

● Subscrierea capitalului reprezinta promisiunea scrisa a actionarilor de a participa la formarea


capitalului.

● Varsarea capitalului reprezinta aducerea aportului in bani sau in natura si punerea acestuia la
dispozitia societatii
 Regularizarea capitalului social – este etapa in care capitalul subscris dar care nu afost pus la
dispozitia societatii se transforma in capital subscris si pus la dispizitia societatii.
Pe parcursul activitatii, au loc operatii de majorare si de reducere (diminuare) a capitalului.

Cai de crestere a capitalului social:


- emisiune de noi actiuni;
- incorporarea rezervelor, a primelor de capital si a rezervelor din reevaluare;
- transformarea obligatiunilor in actiuni.

Cai de reducere a capitalului social:


- acoperirea pierderilor din capital;
- reducerea valorii nominale a actiunilor;
- retragerea unor actionari/asociati, in conditiile prevazute de actul constitutiv al societatii;
- prin restituirea (rambursarea) catre actionari a unei parti din capital, cand capitalul e prea mare in
raport cu volumul de activitate.

b) Prime legate de capital reprezinta surse datorate cresterii capitalului prin emisiunea de noi actiuni,
fuziune, aporturi de capital sau prin conversia obligatiunilor in actiuni.

Se constituie in scopul completarii capitalului cu ocazia emiterii de noi actiuni la un pret de


emisiune mai mare decat valoarea nominala. Rezulta in urma majorarii capitalului sau in urma
fuziunii mai multor unitati. Se folosesc pentru majorarea capitalului sau a rezervelor.

Primele de capital imbraca urmatoarele forme:


a) primele de emisiune (P.E.) - reprezinta diferenta dintre valoarea (pretul) de emisiune (V.E.) si
valoarea nominala a actiunilor/partilor sociale (V.N.):
P.E. = V.E. – V.N.
b) primele de fuziune/divizare (P.F./P.V.) - reprezinta diferenta dintre valoarea contabila a actiunilor
sau partilor sociale (V.C.) si valoarea nominala a actiunilor/partilor sociale (V.N.), rezultate prin
fuziunea sau divizarea societatilor respective.
P.F. = V.C. – V.N.
c) primele de aport (P.A.) - reprezinta diferenta dintre valoarea de aport (valoarea bunurilor aportate)
(V.A.) si valoarea de intrare a acestor bunuri (V.N.).
P.A. = V.A. – V.N.
d) primele de conversie (transformare) a obligatiunilor in actiuni (P.C.O.A.) - reprezinta diferenta
dintre valoarea nominala a obligatiunilor mai mare (V.N.O) si valoarea nominala a actiunilor/partilor
sociale mai mica (V.N.A).
P.C.O.A. = V.N.O – V.N.A

c) Rezerve din reevaluare - reprezinta plusuri sau minusuri de valoare create in urma reevaluarii
activelor imobilizate orporale si a activelor imobilizate financiare.

Operatiunea de reevaluare presupune actualizarea (in functie de evolutia preturilor pe piata) a


valorii de intrare in contabilitate a imobilizarilor corporale si financiare. Daca in urma reevaluarii este
rezultat un plus de valoare, acest plus este recunoscut atat la activul corporal sau financiar cat si ca sursa
proprie de finantare.

Rezervele rezultate din reevaluare se utilizeaza astfel:

- la imobilizari supuse amortizarii – pentru constituirea altor rezerve;

- la imobilizari neamortizabile – pentru cresterea capitalului social.

d) Rezerve sunt surse constituite anual din profitul realizat si utilizate pentru protejarea sau majorarea
capitalului, pentru acoperirea unor pierderi. Pot fi:

● Rezerve legale se constituie anual in proportie de cel putin 5% din profitul brut al societatii pana la
limita cand fondul ajunge la 20% din capitalul subscris varsat romanesc si 25% la cele cu
capital strain. Se utilizeaza pentru majorarea capitalului social;

● Rezerve statutare sau contractuale se constituie anual din profitul net sau alte surse conform actului
constitutiv. Se utilizeaza pentru cresterea capitalului social, acoperirea de pierderi din anii anteriori.

● Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare se constituie in cazul
reevaluarii imobilizarilor corporale, conform legii si se utilizeaza pentru majorarea altor rezerve;

● Alte rezerve se constituie facultativ din profitul net potrivit hotararilor luate de Adunarea Generala a
Asociatilor. Se utilizeaza pentru acoperirea de pierderi, relansarea de investitii, acordarea de dividende,
cresterea capitalului social.

e) Rezultatul reportat este rezultatul financiar din exercitiile precedente, care poate fi pierdere
neacoperitasau profit nerepartizat. Este rezultatul sau partea din rezultatul exercitiului financiar a
caror repartizare a fost amanata de Adunarea generala a actionarilor sau asociatilor.
h) Rezultatul exercitiului reprezinta profitul sau pierderea exercitiului curent, rezultatul financiar
care se obtine din compararea veniturilor totale cu cheltuielile totale. Poate fi profit
(V>Ch) sau pierdere (V<Ch).

La sfarsitul exercitiului financiar:


- pierderea este acoperita sau reportata;
- profitul este repartizat sau reportat.

B. PROVIZIOANE PT RISCURI SI CHELTUIELI sunt surse constituite de intreprindere la


sfarsitul anului, pentru evitarea unor riscuri posibile generate de: cresteri de preturi, litigii cu alte
intreprinderi, garantii acordate clientilor, pierderi din schimb valutar etc.
1.2. SURSE STRAINE (CAPITAL STRAIN)
- reprezinta capitalurile furnizate de terti sub forma de imprumuturi pe termen lung. Au termen de
rambursare mai mare de 1 an calendaristic si sunt purtatoare de dobanda.
Cuprind urmatoarele categorii: a) Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni
b) Credite bancare pe termen mediu si lung
c) Datorii ce privesc imobilizarile financiare
d) Alte imprumuturi si datorii asimilate

a) Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni au la baza obligatiunile emise de unitate si vandute


tertilor, in scopul obtinerii imprumutului (creditorii pot fi: S.A., companii, populatia).

b)Credite bancare pe termen mediu si lung sunt imprumuturi primite de la banci, in baza contractelor
de credit si a garantiilor materiale depuse (activele intreprinderii).

c) Datorii ce privesc imobilizarile financiare sunt imprumuturi primite de la unitati la care


intreprinderea in cauza detine interese (titluri) de participare. Aceste imprumuturi genereaza obligatia
intreprinderii de a plati dobanzile prevazute prin contract, precum si ratele imprumutului, conform
planului de rambursare.

CONCLUZIE: Sursele de finantare – proprii sau straine - se caracterizeaza printr-un grad


redus de exigibilitate (se platesc mai greu).
II. SURSE CURENTE

- sunt datorii pe termen scurt care cuprind:

1) Datorii comerciale apar in urma relatiilor comerciale de aprovizionare (fata de furnizori).

Se clasifica dupa obiectul lor, in:

- datorii rezultate din cumpararea de stocuri, lucrari si servicii necesare desfasurarii


activitatii. Ex: furnizori;

- datorii rezultate din cumpararea de imobilizari necorporale, corporale, lucrari de investitii. Ex:
furnizori de imobilizari;
- datorii rezultate din utilizarea efectelor de comert. Ex: efecte de platit, efecte de platit pentru
imobilizari;

2) Datorii salariale reprezinta obligatia unitatii fata de salariati pentru munca prestata de acestia sub
forma salariilor. Ex: personal-salarii datorate ;

3) Datorii sociale reprezinta obligatia unitatii fata de diferite organisme sociale ( Bugetul
Asigurarilor Sociale si pentru asigurarea protectiei sociale a somerilor). Ele imbraca forma
contributiilor, atat din partea unitatii, cat si din partea salariatilor. Ex: contributia la asigurari sociale
(C.A.S.), contributia la fondul de somaj (C.F.S.) etc.

4) Datorii fiscale reprezinta obligatii ale unitatii fata de Bugetul Statului (B.S.), Bugetul local (B.L),
alte organisme publice etc., sub forma de impozite si taxe: Ex: impozitul pe profit/venit , T.V.A. de
plata , impozitul pe salarii , impozitul pe cladiri, pe mijloacele de transport, pe dividende .

5) Datorii diverse: incasarea de sume necuvenite, despagubiri si penalitati datorate tertilor etc.;

6) Credite bancare pe termen scurt sunt sume de bani acordate de banca pe termen de pana la 1
an, care trebuie sa fie rambursate la scadenta (termen de plata, incasare).

Datoriile pe termen scurt, cu exceptia creditelor bancare pe termen scurt, au termene de


rambursare sub 1 an calendaristic si nu sunt purtatoare de dobanda.
CONCLUZIE: Sursele curente au un grad ridicat de exigibilitate.
III. PASIVE DE REGULARIZARE

- modifica valoarea unor elemente de pasiv.

Cuprind:

3.1 Subventii pentru investitii sau subventii de capital sunt sume de bani obtinute de la bugetul statului
pentru finantarea unor investitii de interes national (constructii de sosele, baraje etc.). Sumele au caracter
nerambursabil.

3.2. Venituri inregistrate in avans sunt sume incasate anticipat, care urmeaza sa fie repartizate esalonat
in veniturile perioadelor viitoare. Ex: se incaseaza anticipat chiria pe un an pentru un spatiu
comercial. Aceasta se va repartiza in veniturile urmatoarelor 12 luni.

Activ- evidentiaza modul de utilizare a bunurilor Pasiv modul de finantare a activelor si scadenta
economice surselor de finantare
1. Active imobilizate – toate valorile economice de
1. Capitaluri proprii - surse de finantare proprii
investitie a caror perioada de utilizare si lichiditate
pe o perioada indelungata; Capitaluri proprii =
este mai mare de 1 an, fara a se consuma la prima
active totale - datorii totale
lor utilizare
1.1. Imobilizari necorporale – toate acele valori 1.1. Capital
economice de investitie care nu imbraca fizic forma
de bunuri materiale concrete
1.1.1. Cheltuieli de constituire – taxe, cheltuieloi de
inregistrare, pentru emiterea de actiuni, de 1.1.1. Capital individual – aportul asociatului
prospectare a pietei si de publicitate – se unic al firmei
amortizeaza in maxim 5 ani
1.1.2. Cheltuieli de dezvoltare – pentru tehnologii 1.1.2. Capital social – aportul asociatilor sau
noi, produse noi, investitii – se amortizeaza in actionarilor la infiintarea firmei – subscris si
maxim 5 ani nevarsat; subscris si varsat
1.1.3. Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi
1.1.4. Fondul comercial – cheltuieli efectuate pt
mentinerea si dezvoltarea potentialului de activitate, 1.1.3. Prima de capital – constituite cu ocazia
clientela, vadul comercial, firma, segmenete de cresterii de capital; prime de emisiune; prime de
piata, emblema, , concurenta, alte legaturi aport; prime de fuziune
comerciale
1.1.5. Avansurile si imobilizari necorporale in curs
de executie – active imobilizate care nu au fost
terminate la sfarsitul exercitiului financiar, inclusiv 1.2. Rezerve
sumele de bani achitate in contul activelor
necorporale
1.2.1. Rezerve de reevaluare – plusurile create
1.2. Imobilizari corporale – utilizate in productia la reevaluarea imobilizarilor corporale si
de bunuri, prestarea de servicii, in scopuri necorporale; obligatorie pentru active destinate
administrative sau pentru a fi date in locatie tertilor, vanzarii; Se pot incorpora in capitalul social
utilizate pe parcursul mai multor exercitii – pe numai daca activele respective au fost realizate
durata de viata utila prin vanzare sau amortizare; Efecte: emitere de
actiuni cu titlu gratuit.
1.2.1. Terenuri si amenajari de terenuri – terenurile 1.2.2. Rezerve din profit – se constituie din
nu se supun amortizarii – durata de utilizare profitul brut sau din primele de capital, fiind
nelimitata; amenajarile se supun amortizarii destinate protejarii capitalului
1.2.2. Constructiile – au durata de viata limitata 1.3. Rezultat (profit cu + iar pierderea cu -)
1.2.3. Instalatii tehnice si masini – mijloace fixe 1.3.1. Rezultatul reportat – reprezinta rezultatul
(valoare mai mare de 1.500 lei sau durata de sau partea de rezultat a carei afectare financiara a
utilizare mai mare de 1 an) fost amanata de AGA
1.3.2. Rezultatul exercitiului – pozitiv -
1.2.4. alte instalatii, utilaje si mobilier – mobilier,
reprezinta profit si sursa de finantare pana in
aparatura birotica, echipamente de protectie a
momentul repartizarii; negativ – pierdere ce
valorilor
trebuie acoperita
1.2.5. Avansurile si imobilizari corporale in curs de 1.3.3. Subventii pentru investitii – fonduri
executie – imobilizarile care nu au fost terminate la primite de la bugetul de stat sau alte institutii
sfarsitul exercitiului financiar, inclusiv sumele de financiare, nerambursabile pentru achizitionarea
bani achitate in contul activelor corporale sau constituirea de active pe termen lung
1.3. Imobilizari financiare – investitii pe termen 2. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli -
lung – valori financiare investite pe termen lung datorii ce provin din evenimente trecute si a caror
(titluri sau creante financiare) in scopul obtinerii de marime si scadenta nu sunt cunoscute cu exactitate
dividende si dobanzi, prin cresterea valorii
capitalizate sau realizarea de beneficii din
comercialezarea lor
1.3.1. Titluri de participare si interese de participare
2.1. Provizioane pentru litigii – contractuale
– actiuni in capitalul altor intreprinderi
1.3.2. Alte titluri imobilizate – titluri de valoare ce
2.2. Provizioane pentru garantii
nu pot fi revandute
1.3.3. Creante imobilizate – mijloace fixe (valoare
2.3. Provizioane pentru dezafectare imobilizari
mai mare de 1.500 lei sau durata de utilizare mai
corporale
mare de 1 an)
2. Active circulante - elemente patrimoniale ce
participa la un singur circuit economic si isi
2.4. Provizioane pentru restructurare
schimba permanent forma: bani, stocuri, creante,
bani
2.1. Stocuri (detinute spre a fi vandute pe parcurs
– produse finite; pentru a fi consumate – materii
3. Datorii - surse furnizate de terti. Persoanele fata
prime, materiale, obiecte de inventar; in curs de
de care soc are datorii = creditori
executie) si productie in curs de executie
-
2.1.1. Materii prime si materiale consumabile –
materii prime, materiale consumabile, materiale de
3.1. Datorii curente
natura obiectelor de inventar, stocuri aflate la terti,
ambalaje
3.1.1. Datorii financiare - credit obtinut de la banci
2.1.2. Productia in curs de executie – productia
pt nevoi curente (credite de trezorerie) pt
(serviciile) care nu a (au) parcurs toate fazele de
achizitionarea de materii prime, materiale, salarii,
prelucrare
obligatii fiscale.
2.1.3. Produsele finite si marfurile – semifabricatele, Nu pt investitii financiare pe termen scurt si lung.
produsele finite, produsele reziduale, animalele, Sunt purtatoare de dobanzi
marfurile
3.1.2. Datorii comerciale - in cadrul relatiilor
2.1.4. Avansurile pentru cumpararea de stocuri –
comerciale din operatii de achizitionare. Structura:
sume de bani platite cu anticipatie furnizorilor in
furnizori in baza facturilor, efecte comerciale de
contul aprovizionarii cu bunuri si servicii
platit (cambie,
2.2. Creante op), avansuri incasate de la clienti
2.2.1. Creante comerciale – creante fata de clienti
(rezultate din bunuri vandute, lucrari executate, 3.1.3. Datorii fiscale – impozite, taxe, TVA
servicii prestate, a caror contravaloare urmeaza a se 3.1.4. Datorii salariale - obligatii catre salariati -
incasa ulterior) si efecte de primit (titluri de credit personal remuneratii datorate
care atesta existenta unei creante din relatiile 3.1.5. Datorii sociale datorate salariilor - CAS,
comerciale: cambia - titlu de credit prin care sanatate, somaj
tragatorul (furnizorul) da ordin trasului 3.1.6. Datorii fata de actionarii societatii -
(cumparatorul) sa plateasca suma scrisa la un loc si dividende de plata
termen fixat unui beneficiar - si biletul la ordin - 3.1.7. Creditori diversi - datorii neincluse in
titlu de credit prin care cumparatorul (emitent) se categoriile anterioare - amenzi penalitati
obliga sa plateasca suma inscrisa unui beneficiar despagubiri de platit tertilor, cumparari de titluri
(furnizor) la un loc si termen stabilite -; ambele neachitate, drepturile de autor
reprezinta titluri executori)
2.2.2. Decontari fata de actionari si asociati –
creantele referitoare la subscrierile de capital social 3.2. Datorii necurente
efectuate si nevarsate
2.2.3. Titluri de plasament – titluri de valoare
3.2.1. Imprumuturi bancare pe termen mediu si
achizitionate cu scopul de a realiza un castig pe
lung pt investitii - Sunt purtatoare de dobanzi
termen scurt din diferenta de valoare
2.2.4. Debitori diversi – drepturi fata de angajati si 3.2.2. Imprumuturi din obligatiuni - fondurile pe
terti privind amenzi, lipsuri in gestiune, pagube termen lung obtinute din emitere si vanzare
materiale, daune si vanzarea de active pe credit obligatiuni
2.2.5. Avansuri platite furnizorilor 3.2.3. Datorii din concesiuni
3.2.4. Alte datorii pe termen lung - achizitionarea
2.3. Disponibilitati
de imobilizari prin leasing
2.3.1. Casa – disponibilitatile banesti aflate in
4. Pasive de regularizare
casierie
2.3.2. Conturile la banci – conturi la vedere (ct de
disponibil, ct curente - cu descoperit de cont
overdraft), conturi de depozite la termen, acreditive
(depozit bancar la dispozitia furnizorului din care sa
se efectueze plati pe masura vanzarilor
2.3.3. Alte valori financiare – hartii cu valoare
nominala, convertibile in bani, produs si servicii:
bilete de tratament, bilete de calatorie, cecuri de
calatorie, bonuri de benzina
2.3.4. Avansuri de trezorerie – sume puse la
dispozitia personalului sau tertilor in vederea
efectuarii unor plati
3. Active de regularizare si asimilate