You are on page 1of 23

Republika ng Pilipinas

Kagawaran ng Edukasyon
Rehiyon III
PAMPAARALANG Sangay ng Nueva Ecija
Bayan ng Sta. Rosa
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Ikaapat na Panahunang Pagsusulitsa Edukasyon sa Pagpapakatao 7


Pangalan: _____________________________________________________ Iskor: ____________________
Paaralan: ____________________________________________Guro:_______________________________

PANUTO:BASAHIN AT UNAWAING MABUTI ANG MGA SUMUSUNOD NA SITWASYON.BILUGAN ANG


TITIK NG TAMANG SAGOT:

1. Ano ang pinakatunguhin o pinakapakay na iyong nais na marating o puntahan sa hinaharap.


a. Direksiyon b. Pangarap c. Pantasya d. Panaginip
2. Ano ang kahulugan ng bokasyon?
a. Ang bokasyon ay higit sa trabaho o propesyon o negosyo
b. Ang bokasyon ay kalagayan o gawain na naaayon sa plano ng Diyos sa atin
c. Ang bokasyon ay para lamang sa mga hindi nakatapos ng pag-aaral
d. Ito ay tumutukoy sa mga gawaing hindi nangangailangan ng kapalit na sweldo o pasahod
3. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng pangmatagalang mithiin?
a. Makabili ng laruan c. Makakain ng masarap na pagkain
b. Maging duktor sa isang ospital d. Maging iskolar ng bayan
4. “Mas malala pa sa pagiging isang bulag ang may paningin na walang tinatanaw na kinabukasan” Ano ang higit
na malapit na pakahulugan ng pahayag ni Helen Keller?
a. Hindi mabuti ang walang pangarap
b. Mahirap maging isang bulag
c. Hindi garantiya ang pagkakaroon ng paningin sa pagtatagumpay sa buhay
d. Ang kawalan ng pangarap ay mas masahol sa kawalan ng paningin
5. Ano-ano ang mga dapat mong isa-alang-alang upang makamit mo ang iyong mga pangarap?
a. Magsumikap at magtiyaga sa buhay c. Maglibang at maglaro habang bata
b. Magkaroon ng maraming kabarkada d. Pagsumikapang maabot ang 100 na marka
6. Bakit kailangang mangarap ang isang taong tulad mo?
a. Dahil ang pangarap ang magtuturo sa’yo ng daan tungo sa katagumpayan
b. Dahil ang pangarap ang magpapayaman sa lahat ng tao
c. Dahil ang pangarap ay mataas at kailangang abutin
d. Dahil mas malala pa sa isang bulag ang walang pangarap
7. Bakit kailangang tahakin ang bokasyong gusto natin?
a. Dahil matatanggap din naman ng ating magulang ang ating piniling bokasyon
b. Dahil kahit mahal ang pang-aral ay magsusumikap para maabot ito
c. Dahil matatamo natin ang walang hanggang kayamanan
d. Dahil hindi lang tayo magiging matagumpay kundi masaya rin sa ating tinatahak
8. Ano ang ibig sabihin ng SMART sa pagtatakda ng mithiin?
a. S-smart, M-manageable, A-attainable, R- relevant, T- time-bound, A – action-oriented
b. S-smart, M-measurable, A-attainable, R- refreshing, T- time-bound, A – action-oriented
c. S-smart, M-measurable, A-attainable, R- relevant, T- time-bound, A – action-oriented
d. S-smart, M-measurable, A-attainable, R- relevant, T- time-bound, A – affordable
9. Ang mga sumusunod ay pamantayan sa pagtatakda ng mithiin maliban sa:
a. Tiyak b. Nasusukat c. Natitimbang d. Angkop
10. “Ang taong may pangarap ay handang kumilos upang maabot ito” Ano ang pinakamalapit na pakahulugan sa
katagang ito?
a. Ang isang taong may pangarap ay handang magsumikap at magtiyaga upang marating ang mga ito.
b. Ang isang taong may pangarap ay handang magtrabaho upang kumita habang maaga
c. Ang isang taong may pangarap ay handang mangarap para sa pamilya
d. Ang isang taong may pangarap ay handang magsumikap sa pamilya upang makatulong
11. Palaging binibigyan ng aral si Nika patungkol sa magandang maidudulot ng pag-abot ng kanyang pangarap.
Bago makapagtapos ng pag-aaral si Nika sa Kolehiyo ay nagdalang tao ito na siyang naging dahilan upang
mapagalitan sila ng kanyang mga magulang. Ano ang maaaring maging bunga nito upang mahadlangan ang
kanyang mga pangarap sa buhay?
a. Magiging hadlang ito sa kanyang pangarap dahil kailangan niyang huminto dahil sa kahihiyan
b. Magiging hadlang ito sa kanyang pangarap dahil sa maaaring matanggap na pambubulas
c. Magiging hadlang ito sa kanyang pangarap dahil kailangan niyang ibigay ang pangangailangan ng
kanyang magiging anak.
d. Magiging hadlang ito sa kanyang pangarap dahil magagalit siya sa kanyang magulang
12. Bakit mahalaga ang kakailanganing mithiin o enabling goals?
a. Nakatutulong ang mga ito upang makamit ang itinakdang pangmatagalang mithiin
b. Nakatutulong ito sa pagpapanatili ng tuon sa itinakdang mithiin
c. Napapabilis nitong makamit ang itinakdang mithiin
d. Wala sa mga nabanggit
13. “Ang lahat ng pangarap ay pantay pantay” ang pangungusap ay . . .
a. tama b. mali c. depende d. walang katotohanan
14. Ano ang una at pinakamahalagang sangkap sa anomang proseso ng pagpapasya?
a. Tao b. pangyayari c. panahon d. lugar
15. Ano ang tawag sa pagpiling ating ginagawa tungkol sa mga bagay pagkatapos natin itong pag-isipang mabuti?
a. direksiyon b. pasya c. pangarap d. wala sa nabanggit
16. Saan nakasalalay ang pagiging tama o mali ng isang pagpapasya?
a. Sinasabi ng mga tao c. Sinasabi ng puso
b. Katotohanan d. Katatagan
17. Ang kahulugan ng Moral Dilemma ayon kay Kohlberg “Ito ay mga sitwasyong nagpapahayag ng dalawang
magkasalungat na posisyon na kinapapalooban ng dalawang magkaiba o nagtutunggaling pagpapahalaga. Ibig
sabihin nito na:
a. Mahirap ang magpasya dahil ito ay nagiging sanhi ng pagtatalo ng isip tungkol sa mga iba’t ibang mga
posisyon.
b. Ang pagpapasiya ay nababatay sa ating mga pagpapahalaga.
c. Ang pagpapasya ay pagpili sa maraming pamimilian.
d. Madali lang magpasya kung alam natin ang sarili nating mga pagpapahalaga.
18. Ayon kay Covey, ang pahayag ng personal na layunin sa buhay ay maihahalintulad sa isang punong may
malalim na ugat. Ito ay _________________________________.
a. Dahil ang puno ay nagsisimula sa mababaw na ugat at di kalauna’y lumalalim din ito
b. Dahil ang puno ay naglalayong lumaki upang maihayag ang kagandahan ng kanyang dahon
c. Dahil ang puno ay may iba’t ibang itsura at kagandahan
d. Dahil ang puno ay matatag at hindi mawawala, ngunit ito ay buhay at patuloy na lumalago.
19. Sa iyong pagdedesisyon, ano ang dapat lagi mong isasaalang-alang at tatandaan sa bawat isasagawang pagpili?
a. Mas mataas na kabutihan c. Ikabubuti ng nakararami
b. Kabutihang pampamilya d. Wala sa nabanggit
20. Si Zenny ay madalas nangunguna sa talakayan sa pag-aaral. Nakatatanggap din siya ng mga parangal dahil
mahusay siyang umawit at magpinta. Nang mamatay ang kaniyang ina ay labis niyang ikinalungkot ito lalo na
noong mamatay rin ang kanyang ama. Simula noon ay mas pinili na niyang sumama sa kanyang mga kabarkada
sa paglalakwatsa at pagliban sa klase na naging dahilan ng pagbaba ng kanyang mga marka at tuluyang
pagbagsak ng mga ito. Kung ikaw si Zenny at naranasan mo ang kanyang pinagdaanan, ano ang pasyang
nararapat na piliin?
a. Nararapat lamang na ipagsawalang bahala ang pag-aaral dahil wala na ang magulang
b. Dapat ay maging matatag ang kalooban dahil hindi pa doon natatapos ang buhay sa pagkamatay ng mga
magulang
c. Dapat ay magtrabaho na lamang upang may ipangtustos sa pang-araw araw na kailangan
d. Dapat ay pumasok parin kahit na wala na ang magulang kahit hindi mag-aral ng mabuti
21. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagtitiwala sa pagpapasyang gagawin?
a. Tayain ang damdamin sa isasagawang pasya
b. Hingin ang gabay ng Diyos sa isasagawang pasya
c. Kailangan mong suriin ang uri ng aksiyon
d. Dapat tingnan din ang mahalagang pangyayaring may kaugnayan sa aksiyon
22. Maraming naninigarilyong mag-aaral sa inyong paaralan at lumiliban sa klase upang makipag-inuman sa mga
kabarkada. Sa tuwing mahuhuli ang mga mag-aaral na gumagawa ng mga ganitong gawain ay napaparusahan
ng paaralan. Minsan ay niyaya ka ng iyong kamag-aral na manigarilyo at nangakong hindi ka niya isusumbong at
ililibre ka pa ng sigarilyo. Ano ang maaari nitong maging resulta kung ikaw ay nagpasyang sumama sa kanya?
a. Matanggalan ng karapatang makapag-aral muli sa anumang paaralan
b. Maaari kang makulong ng isang araw kapag nahuli ka ng inyong punong guro
c. Maaari kang maparusahan ng paaralan tulad ng mga nahuhuling naninigarilyo at umiinom
d. Magagalit saiyo ang iyong mga kamag-aral sa paninigarilyong iyong ginawa.
23. Aksidenteng naiwanan ni Cheuad Chua ang kanyang bag na naglalaman ng isang daang libong piso kasama na
ang mga mahahalagang dokumento sa palikuran sa isang mall. Ito ay nakita ni Emillio na isang mamimili sa mall
kaya binuksan ito at nakita ang mga pera ganun din ang mga mahahalagang dokumento. Ano ang nararapat
maging pasya ni Emillio sa nakitang bag?
a. Ibigay na lang ito sa isa sa mga tagalinis ng palikuran at hayaang siya na ang magsauli nito
b. Kunin niya ito at idagdag sa perang pambili ng kanyang mga gamit
c. Idala ito sa customer service at ideklarang lost and found
d. Hayaan na lamang at huwag kuhanin baka mapagkamalan pa siyang ninakaw ang bag
24. Isang araw bago ang pagsusulit, nagbabalik tanaw si Jun sa mga nakaraang pag-aaral upang may maisagot sa
pagsusulit. Sinabihan siya ng kanyang matalik na kaibigan na sumama sa swimming ng pamilya dahil kanyang
kaarawan. Alam nito na maaaring magtampo ang kanyang kaibigan kapag ito ay hindi sumama sa kanila. Kaya
siya ay nagpasyang sumama na lang kahit hindi na makapagrebyu sa nalalapit na pagsusulit. Tama ba o mali
ang naging pasya ni Jun?
a. Tama, dahil magtatampo ang kanyang kaibigan kapag hindi siya sumama sa swimming
b. Tama, dahil minsan lang naman sa isang taon kung magdiwang ng kaarawan ang isang tao
c. Mali, dahil mas mahalaga ang pag-aaral kaysa sa kanyang kaibigan
d. Mali, dahil kinausap muna niya sana ang kanyang kaibigan at sinabing pagsusulit na niya kinabukasan at
kailangan niyang magrebyu para rito.
Dilemma 1: Si Aamir ay labingapat na taong gulang na labis ang pagnanais na masama sa isang camping. Nangako sa
kaniya ang kaniyang ama na papayagan siyang sumama kung siya ay makaiipon nang sapat na pera para rito. Dahil dito,
labis ang naging pagsisikap ni Aamir sa pagtitinda ng diyaryo. At naipon ang sapat na halagang kailangan para sa
camping at may kaunti pang halaga na natira para panggastos para sa kaniyang sarili. Ngunit nagbago ang isip ng
kaniyang ama bago dumating ang araw ng kanilang camping. Ang ilan sa mga kaibigan ng kanyang ama ay nagpasiyang
mangisda sa ibang lugar. Kapos ang pera ng kaniyang ama upang ipanggastos sa pangingisda. Kaya, nakiusap ang ama
ni Aamir upang hingin dito ang perang kaniyang naipon para sa kaniyang camping. Iniisip ni Aamir na tumanggi na ibigay
sa kaniyang ama ang kaniyang naipong pera.
25. Dapat bang tumanggi si Aamir na ibigay ang kaniyang naipong pera sa kaniyang ama? Bakit?
a. Dapat, dahil nangako ang kaniyang ama na pasasamahin ito sa camping
b. Dapat, dahil siya ang nag-ipon sa perang iyong hindi ang kanyang ama
c. Hindi dapat, dahil wala siyang karapatang hindi sumunod sa ama dahil anak lang ito
d. Hindi dapat, dahil kailangan niyang isipin na ang perang kaniyang naipon ay makatutulong sa
hanapbuhay ng kanyang ama para sa kanilang pamilya
26. May karapatan ba ang ama ni Aamir na hingin ang perang naipon ng kaniyang anak na si Aamir?
a. Wala, dahil ang ama dapat ang pinanggagalingan ng pantustos sa pangangailangan ng isang pamilya
b. Wala, dahil hindi naman siya ang naghirap para kitain ito.
c. Meron, dahil nakiusap naman ang kanyang ama na hingin ito upang gamitin sa pangingisda
d. Meron, dahil ama siya ni Aamir at wala itong karapatang tumanggi.
27. Ang ICT ay nangangahulugang_______________________________________.
a. Information and Communications Technology
b. Information and Community Techniques
c. Information and Communications Techniques
d. Information and Community Technology
28. Ang agriculturist, horticulturist, plant mechanic, at veterinarian ay kabilang sa anong key employment generators?
a. Cyberservices b. Agri-Business c. Hotel and Restaurant d. Construction
29. Ito ay kalakasan (“power” o mas akma, “intellectual power”) upang makagawa ng isang pambihirang bagay tulad
sa musika o sa sining. Ito ay likas o tinataglay ng tao dahil na rin sa kanyang intellect o kakayahang magisip.
a. Hilig b. Pagpapahalaga c. Kakayahan d. Mithiin
30. Ang nagiging dahilan upang ang isang bagay o ideya ay maging kanais-nais, kaiga-igaya, kahanga-hanga o
kapaki-pakinabang.Mga motibo upang piliin ang isang hakbangin o pasya. (Hall, 1973)
a. Hilig b. Pagpapahalaga c. Kakayahan d. Mithiin
31. Ito ay ang pinakatunguhin o pinakapakay ng iyong nais na marating o puntahan sa hinaharap. Sa simpleng
salita, ito ang nais mong mangyari sa iyong buhay sa hinaharap.
a. Hilig b. Pagpapahalaga c. Kakayahan d. Mithiin
32. Bata pa lamang si Karl ay nahihilig na sa paglalaro ng online games sa computer at cell phones. Ano ang
nararapat na kuning kurso ni Karl sa kolehiyo?
a. Civil engineer b. chemical engineer c. computer engineer d. electric engineer
33. Si Kurt ay mahilig magkumpini ng mga gamit na may kinalaman sa mga kuryente. Ano ang pinakamalapit na
kursong dapat kunin ni Kurt sa Kolohiyo?
a.Civil engineer b. chemical engineer c. computer engineer d. electric engineer
34. Laging napararangalan at nakakakuha ng pinakamataas na marka si Sunshine sa mga proyekto sa paaralan sa
mga gawa nitong kakaibang disenyo ng aquarium, model na bahay, belen at pati ang parish tower ay kanyang nagawa na
masaya. Sa anong kurso ang tinatahak na landas ni Sunshine?
a. Civil engineer b. chemical engineer c. computer engineer d. electric engineer
35. Isa sa mga hakbang sa pagtatakda ng mithiin ang pagkakaroon ng tuon sa nais nating maabot, may kasiguruhan
at pinag-isipan.
a. Tiyak o Specific b. Nasusukat o Measurable c. Naabot o Attainable d. Angkop o Relevant
36. Alin sa mga sumusunod ang mga dapat mong gawin o isaalang-alang sa pagpili ng kursong kukunin sa
kolehiyo?
a.Dapat ay nakabatay sa nararanasang kahirapan ang kukuning kurso sa kolehiyo
b.Dapat ay sundin ang kursong nais ng magulang na kuhanin natin sa kolehiyo
c.Dapat ay nakabatay ito sa hilig, talento, kakayahan at gustong kuning kurso sa kolehiyo
d.Dapat ay magtanong sa iyong mga kaibigan kung ano ang gusto nila upang sumama ka na lang
37. Kung ikaw ay pipili ng kursong kukunin sa kolehiyo at ang iyong basehan ay ang iyong gusto at kakahayan, ano
ang dahilan nito?
a. Magtatagumpay at magiging masaya ang isang tao kung ang magiging basehan nito sa pagpili ng
kursong kukunin ay ang kanyang kakayahan at gusto.
b. Magiging mayaman ang isang tao kung ang magiging basehan nito sa pagpili ng kursong kukunin ay ang
kanyang kakayahan at gusto
c. Matutulungan ng isang tao ang lahat ng mahihirap sa mundo kung ang magiging basehan nito sa pagpili
ng kursong kukunin ay ang kanyang kakayahan at gusto
d. Magkakaroon ng napakaraming kaibigan ang isang tao kung ang magiging basehan nito sa pagpili ng
kursong kukunin ay ang kanyang kakayahan at gusto
38. Matagal nang nagtratrabaho si Auring sa pagawaan ng payong. Sa katunayan siya ngayon ay isa nang
tagapangasiwa roon. Nagsimula siya bilang isang manggagawa sa assembly line bagama’t siya noo’y isa nang
lisensiyadong guro. Ano ang tawag sa nararanasan o naging takbo ng buhay ni Auring?
a. Job market b. Labor market information c. Job mismatch d. wala sa nabanggit
39. Isa sa mahahalagang ugali sa pag-aaral o study habit ang pakikipag-usap sa guro sapagkat…
a. Kailangan mo ring magpalapad ng papel sa guro paminsan-minsan
b. Tulad sa ano mang pakikipag-ugnayan ang komunikasyon ng guro at magaaral ay nararapat na bukas at
maayos
c. Mahalagang paraan ang pakikipag-usap sa guro upang makatiyak na tama ang pagkaunawa sa mga
takdang-aralin at sa paghahanda sa mga pagsusulit
d. Madalas mahirap kausapin ang guro
40. Isang halimbawa ng highly skilled worker ang inhinyero sapagkat…
a. siya ang nagbubuo ng mga bahagi ng produkto sa isang industriya
b. siya ang gumagawa ng balangkas at nag-iisip ng mga kailangang sangkap at disenyo ng produkto
c. malaki ang pasahod sa kanya ng kumpanya
d. in demand ang inhinyero sa ating bansa
41. Ang pahayag na “Ang taong may pormal na edukasyon ay higit na may kakayahang magtamasa pa ng higit na
kaalaman at maging isang highly skilled na manggagawa” ay nangangahulugang . .
a. Ang taong nakatapos ng kolehiyo ay maaaring mag-aral pa ng ibang kurso o kaya’y magtamo pa ng mas
mataas na titulo.
b. Ang taong may pormal na pag-aaral ay mas medaling makaunawa at makagawa ng tamang pagpapasya.
c. Ang taong hindi marunong bumasa at sumulat ay wala nang pag-asang umasenso.
d. Ang isang taong hindi marunong bumasa o sumulat ay walang kakayahan upang matanggap ang mga
kaalaman at impormasyong pinalalaganap sa buong mundo sa pamamagitan ng edukasyon.
42. Kung may kakulangan sa isang kasanayan o merkado ng paggawa, magiging higit na mataas ang pasahod sa
mga manggagawang may kasanayang ito. Ano ang tawag sa mga trabahong ito?
a. Highly skilled b.in-demand c. professional d. wala sa nabanggit
43. Ang mga sumusunod ang mga paraan sa pagpapaunlad ng mga kasanayan sa pag-aaral maliban sa . . .
a. Isulat mo ang iyong mga takdang aralin sa kwaderno
b Huwag kalimutang dalhinsa paaralan ang araling-bahay
c. Makipag-usap sa iyong mga kaibigan kung ano ang pipiliin nilang kurso
d. Ihanda ang iyong sarili sa pagsusulit.
44. Ano ang nararapat mong gawin upang hindi ka maging pabigat sa problemang kinahaharap ng ating bansa sa
kasalukuyan tulad ng problema sa kahirapan?
a. Magtrabaho ng maaga upang kumita na ng maraming pera bilang paghahanda sa hinaharap
b. Maglista ng mga maaaring pagpilian na kursong in-demand na kukunin sa kolehiyo
c. Magsimula sa pag-aaral ng mabuti upang maabot ang mga pangarap at makatulong sa pamilya
d. Magsulong ng isang grupo ng mga kabataan na ang pangalan ay “kabataan ang pag-asa ng bayan”
45. Ano ang pinakamalapit na halimbawa ng kahulugan ng katagang “Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay
mapagkakatiwalaan din naman sa malaking bagay”?
a. Magsimula sa mabuting pag-aaral upang magtagumpay sa hinaharap
b. Maghanap ng maraming trabaho na maaari kang pagkatiwalaan
c. Tumulong sa maraming nangangailangan ng ikaw ay tulungan din pag nangailangan
d. Maging bukas sa maliit na payo ng mga kaibigan upang ito’y anihin balang araw.

46-50. Panuto: PAGSULAT NG SANAYSAY - Basahin at unawaing mabuti ang sitwasyon sa ibaba at isulat kung
ano ang iyong gagawin kung ikaw ang nasa sitwasyong iyon.
Sitwasyon: Isang taon na lamang ay magtatapos na ng pag-aaral sa mataas na paaralan si Juanita. Naging maayos ang
takbo ng kanyang karera sa pag-aaral lalo na at lagi siyang kasali sa mga nabibigyan ng parangal sa kanilang paaralan
taon-taon. Kapos sa pera at walang permanenteng trabaho ang kanyang ama samantalang may sakit naman ang
kanyang ina. Tatlo silang magkakapatid at panganay si Juanita.Sa umaga’y kailangan pa niyang ihatid ang kanyang mga
kapatid sa kanilang paaralan bago siya makapasok, at sa hapon naman ay kaniyang susunduin ang mga ito. Pag-uwi sa
bahay ay kailangan pa niyang maglako ng sampagita sa harap ng malaking simbahan upang may pantustos sila sa
gamutan ng kanyang ina. Gabi na kung matulog si Juanita at madaling araw naman kung gumising upang magluto ng
makakain ng kanyang mga kapatid bago pumasok. Kung ikaw si Juanita, ipagpapatuloy mo pa ba ang iyong pag-aaral sa
kabila ng lahat ng iyong nararanasan? Gaano ba kahalaga ang pag-aaral para sa iyo? Ipaliwanag.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________

Inihanda ni:

JULIUS G. RICARDO
Guro ng ESP
Republika ng Pilipinas
Kagawaran ng Edukasyon
Rehiyon III
PAMPAARALANG Sangay ng Nueva Ecija
Bayan ng Sta. Rosa
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Ikaapat na Panahunang Pagsusulit sa Edukasyon sa Pagpapakatao 7

SUSI SA PAGWAWASTO

1 B 11 C 21 B 31 D 41 A
2 B 12 A 22 C 32 C 42 B
3 B 13 A 23 C 33 D 43 C
4 D 14 C 24 D 34 A 44 C
5 A 15 B 25 D 35 A 45 A
6 A 16 B 26 C 36 C
7 D 17 A 27 A 37 A
8 C 18 D 28 B 38 C
9 C 19 A 29 C 39 C
10 A 20 B 30 B 40 B
Republika ng Pilipinas
Kagawaran ng Edukasyon
Rehiyon III
PAMPAARALANG Sangay ng Nueva Ecija
Bayan ng Sta. Rosa
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Ikaapat na Panahunang Pagsusulit sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8


Pangalan: _____________________________________________________ Iskor: ____________________
Paaralan: ____________________________________________Guro:_______________________________

PANUTO:BASAHIN AT UNAWAING MABUTI ANG MGA SUMUSUNOD NA SITWASYON.BILUGAN ANG


TITIK NG TAMANG SAGOT:

1. Isang pang-aabuso sa isang tao na maaring sa paraang pisikal o emosyonal na pagpapahirap.


a.Bullying b. Fraternity c.Sorority d. Socialization
2. Ang behikulo upang maging ganap na tao – lalaki o babae – na ninanais mong maging.
a. Pornograpiya b. Puppy Love c.Pre-marital Sex d. Sekswalidad
3. Salitang nagmula sa kanluraning bansa na nangangahulugang pagkakaiba sa pagitan ng mga anak at
magulang.
a.Generation gap b.Technological gap c.Digital immigrants d.Modern Technology
4. Isang ekspertong manunulat na nagsaad na ang isa sa mga dahilan ng pambubulas ng isang tao ay maaaring
mag-ugat sa pamamaraan ng pagpapalaki ng kanyang mga magulang
a. John C. Maxwell b. Steve Jobs c. Michael Diamond d. Karin E. Tusinski
5. Ito ay ang paglipat ng isang tao sa isang lugar para humanap ng mga kalakal o ang pagiging dayuhan dito.
a. Migrasyon b. Transportasyon c. Populasyon d. Dedikasyon
6. Ang pedophiles ay mga lalaki o babae na nasa hustong gulang na:
a. Nagnanasa at bumibiktima sa mga bata at paslit
b. Nagkakawang gawa sa lipunan
c. Respetado at mapagkakatiwalaang mga tao
d. Nabibilang sa mga taong may mataas na katungkulan sa pamahalaan
7. Sa anong sitwasyon masasabi ng mga magulang na ang kanilang anak ay ligtas sa banta ng makabagong
teknolohiya?
a. Mas malaki ang oras na ginugugol ng anak sa paggamit ng computer kaysa ang pumasok sa paaralan
b. Magandang libangan ng mga anak ang maglaro sacellphone o tablet kaya hinahayaan nila ang mgaito
c. Madalas na naka-online ang anak at hinahayaan nilang magsurf ito sa internet ng wala silang
pahintulot
d. Responsable sa pag-aaral, nagpapakita ng paggalang at pagmamahal sa kapwa at hindi nakadepende
sa internet o computer_____
8. Maiiwasan at masusupil ng mga mag-aaral ang karahasan sa paaralan sa pamamabitan ng;
a. pagsunod sa payo ng mga magulang
b. pag-aaral ng mabuti
c. Paggalang sa awtoridad ng paaralan
d. Pagmamahal sa sarili at sa kapwa at paggalang sa buhay
9. Pagkakaiba ng mayroong computer at high techna mga gamit at iyong mga wala nito; ito ang agwat sa
pagitan ng mga
sagana sa impormasyon at ang salat dito dahil sa pagkakaroon o kawalan ng accesssa teknolohiya
a.Technological gap b. Generation gap c.Modern Technology d.Digital immigrants
10. Base sa iyong mga nakita/namasid at napag-aralan, sino sa mga sumusunod ang pangunahing
naaapektuhan ng mgabanta ng migrasyon sa pamilyang Pilipino?
a. Ang asawang naiwan sa pamilya c. Ang mga kamag-anak
b. Ang mga anak d. Ang asawang nagtatrabaho sa ibang bansa
11. “Tao lamang ang may kakanyahang magmahal, at ang tao lamang ang makapagsisilang ng isa pang tao, na
tulad niyang may kakanyahang magmahal. Ang kakanyahang ito na magmahal at maghatid ng pagmamahal sa
mundo ang likas na magpapadakila sa tao.”
a. Ang tao ay nilikhang seksuwal at siya ay kabahagi ng Diyos sa kanyang pagiging manlilikha.
b. Higit na mahalaga ang kakayahang magmahal ng tao kaysa sa kaniyang kakayahang magsilang ng
sanggol, dahil ito ang nagpapadakila sa kanya.
c. Ang tao ay likas na dakila dahil siya ay nilikhang kawangis ng Diyos.
d. Mas marami ang mga anak, mas dakila ang isang tao
12. Marami sa kanila ay ipinanganak sa pamilyang iisa ang magulang o hiwalay ang mga magulang. Lahat ay
mabilisan o instant.
a.Baby Boomers b.Martial Law Babies c.Generation Z d. Generation X
13. Ano ang pangunahing dahilan kung bakit nangingibang bansa ang karamihan sa mga Pilipino?
a. Makapaglibang b. Makapag-aral c. Makapagtrabaho d. Makapagshopping
14. Alin sa mga sumusunod ang uri ng pambubulas na karaniwang may pananakit sa isang tao o pangkat at
paninira sa kanyang
mga gamit
a. Sosyal b. Pasalita c. Pisikal d.Lahat ng nabanggit
15. Ano ang isang mabisang paraan para maiwasan at mapaghandaan ang isa sa mga epekto ng migrasyon sa
pamilyang Pilipino ukol sa paghihiwalay ng mag-asawa
a. Panatilihin ang bukas na komunikasyon sa isa’t isa
b. Pagkakaroon ng matatag na pagmamahalan, respeto at tiwala sa isa’t isa
c. Ang madalas na pag uwi ng asawang nagtatrabaho sa ibang bansa
d. Ang pagkakaroon ng mga counselling centers
16. Nakaramdam ka ng paghanga sa iyong kaibigan, sapagkat ikaw ang itinuturing niyang bestfreind.
Pinakiusapan ka niya upang maging tulay upang mapalapit sa iyong kaklase sa kanyang naiibigan. Pumayag ka
ngunit habang sila’y unti-unti nang nagkakamabutihan ay nasasaktan ka at nakakaramdam ka ng pagseselos.
Ano ang iyong gagawin?
a. Hindi na ipagpapatuloy ang pagiging tulay upang hindi sila lubos na magkalapit
b. Kakausapin ang kaibigan at sasabihin ang nararamdaman
c. Kukunsulta ka sa ibang mga kaibigan upang malaman ang dapat gawin
d. Sasangguni sa guro o Guidance Counselor
17. Ang mga sumusunod ay maaaring maging epekto ng pambubulas, maliban sa:
a. Mismong ang biktima ay maging bully o maging marahas
b. Pagiging palakaibigan at magkaroon ng masayang buhay
c. Pagiging malulungkuti at balisa ng biktima
d. Pagkakaroon ng mababang tingin sa sarili o low self-esteem
18. Alin sa mga sumusunod ang naglalayong pukawin ang sekswal na pagnanasa ng nanonood o nagbabasa.
a.Teenage Pregnancy b. Sorority c. Pornograpiya d. Kalinisang Puri
19. Bakit may mga mag-aaral na sumasali sa Fraternity at Gang?
a. Wala silang mapaglaanan ng kanilang oras
b. May kikilala sa kanila bilang kapatid
c. Kulang sila ng atensyon mula sa kanilang mga magulang
d. Marami ang lalaban sa kanila kung masangkot sila sa gulo
20. Ano ang negatibong epekto ng migrasyon sa pamilyang Pilipino para sa iyo?
a. Ang posibilidad na maging dayuhan sa sariling bayan
b. Ang pagbabago ng tradisyonal na pamilya sa transasyunal na pamilya
c. Ang pagtangkilik sa mga gawang dayuhan
d. Ang pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan ng magkakapatid
21. Ito ay karaniwang binubuo ng mga lalaking nag-aaral sa kolehiyo na may layuning mapalago ang aspetong
intelektwal, pisikal at sosyal ng mga kasapi.
a. Gang b.Fraternity c.Sorority d.Brotherhood
22. Alin sa mga sumusunod ang tunay at pangunahing dahilan ng Migrasyon ng pamilyang Pilipino?
a. Kakulangan ng mapapasukang trabaho at mababang pasahod para sa mga manggawang Pilipino
b. Kagustuhang makapagpundar ng mga bahay at kagamitan
c. Kagustuhang makarating at makapamasyal sa iba’t ibang bansa
d. Upang mabayaran ang lahat ng mga pagkakautang
23. Alin sa mga sumusunod ang mensahe ng pahayag na “ Isang moral na hamon sa bawat tao ang pagbubuo
ng seksuwalidad at pagkatao upang maging ganap ang pagkababae o pagkalalaki.”
a. Hindi moral ang taong hindi buo ang seksuwalidad at pagkatao.
b. Ang lalaki ay dapat na lalaki sa seksuwalidad at pagkatao ganoon din naman ang babae
c. Maaaring hind maging tugma ang seksuwalidad at pagkatao ng isang tao.
d. Mahalagang behikulo ng pagpapakatao ang seksuwalidad
24. Ang mga sumusunod ay mga umiiral na karahasan sa paaralan maliban sa
a. Pambubulas b. Pandaraya c.Fraternity d.Gang
25. Niyaya ka ng iyong mga kaklase na manood ng mga pelikulang may malalaswang tema. Halos lahat ng
malapit mong kaibigan ay sasama sa kanya, kailangan daw nilang gawin ito upang hind imaging mangmang
tungkol sa seks. Ano ang gagawin mo?
a. Isusumbong ang iyong kaklase sa inyong guro o sa kanyang magulang sapagkat alam mong
makakasama sa kanilang murang isip ang pornograpiya
b. Hindi sasama sa kanila, uuwi na lamang at pababayaan sila sa gusto nila
c. Kakausapin ang mga kaibigan at hihimukin silang huwag gawin ito dahil ito ay hindi makakabuti sa
kanila
d. Natural lamang sa mga kabataan ang mageksperemento kaya sasama ka sa kanila
26. Samahan ng mga taong karaniwang hindi nakapag-aaral at madalas na nasasangkot sa krimen at
karahasan.
a.Gang b.Sorority c. Fraternity d.Brotherhood
27. Para sa iyo, alin sa mga sumusunod ang maari mong iwasan upang mabawasan o mapuksa ang karahasan
sa paaralan?
a. Mahalin ang kapwa mag-aaral c. Kutyain, hamakin at insultuhin ang kapwa
b. Maging makatarungan sa mga ginagawa at pagdedesisiyon d. Magkaroon ng paggalang sa sarili at
sa ibang tao
28. Sa paanong paraan mo mauunawaan na ang mga nakatatanda sa iyo tulad ng mga magulang, mga lolo at
lola, at ilan sa iyong mga guro ay hindi makasabay sa iyo pagdating sa paggamit ng makabagong teknolohiya
(internet, cellphone, computer, gadgets, etc.)
a. Iisiping hindi sila makabili nito kaya hindi nila alam gumamit ng mga bagay na tulad nito
b. Matatanda na sila kaya hindi na nila kailangan pang matutunan ito
c. Hindi naman nila kailangan nito kung kaya ayos lang naman sa kanila na wala silang access sa mga ito
d. Sisikaping unawain ang kanilang pinanggalingang henerasyon at pananaw upang malaman kung
gaano sila kaiba sa iyo
29. Ang mga sumusunod ay epekto ng pagkasugapa sa pornograpiya maliban sa:
a. Diborsyo o paghihiwalay ng mag-aasawa
b. Pang-aabuso sa sarili
c. Malusog na pakikipag-ugnayan sa kapwa
d. Pagkalason ng isipan
30. Kung ang Pilipinas ay may mababang porsyento ng internet access, paano ito makaaapekto sa online na
pagkuha ng mahahalagang pagsusulit tulad ng Professional Board Examination?
a. Mga mayayaman lamang ang makakakuha ng mga mahahalagang pagsusulit
b. Uunlad ang negosyong internet café
c. Hindi nito maaapektuhan ang mga karaniwang mamamayan na high school lang ang natapos
d. Hindi lahat ng mamamayan ay makakakuha ng mga mahahalagang pagsusulit
31. Ang mga sumusunod ay pangunahing katangian ng isang Gang, maliban sa
a. Madalas na nasa kalye at gumagawa ng karahasan sa ibang tao
b. Karamihan sa mga myembro ng gang ay nahihinto sa pag-aaral
c. Ang paglahok sa isang Gang ay halos palaging nangangahulugan ng paggamit ng alcohol at droga
d. Ang mga myembro ng Gang ay Makadiyos at makatarungan
32. Kung ang iyong kamag-aral ay kinakikitaan mo ng pagiging biktima ng pambubulas, ano ang magagawa mo
para sa kanya?
a. Tutulungan ko siyang labanan ang mga nambubully sa kanya
b. Iiwasan ko siya dahil baka madamay pa ako sa mga ginagawa sa kanya ng mga bully
c. Sasabihan ko siya na hwag na munang pumasok sa paaralan upang hindi na siya mabiktima pa
d. Papayuhan at sasamahan ko siyang magsumbong sa may awtoridad gaya ng kanyang mga magulang,
guro o Guidance Counselor
Counselor upang mabigyan ng pansin at masolusyunan ang kanyang suliranin
33. Maraming uri ng pambubulas ang laganap, alin sa mga ito ang may layuning sirain ang reputasyon ng
biktima at ang pakikipag-ugnayan nito sa ibang tao
a. Pasalita b. Sosyal c. Pisikal d.lahat ng nabanggit
34. Masasabi mong isa kang responsableng babae/lalaki kung ;
a. May lihim na pagnanasa sa katapat na kasarian
b. May mababang pagtingin at pagkilala sa kapwa
c. Madaling maakit sa mga malisyosong bagay
d. May paggalang, pagmamahal at pagpipigil na gumawa at mag-isip ng masama sa kapwa lalo na sa
katapat na kasarian
35. Ano ang pananaw mo ukol sa konsepto ng Migrasyon?
a. Ang migrasyon ay ang pamamasyal sa isang lugar para maglibang
b. Ang migrasyon ay ang paglakbay at pagtira sa ibang lugar o bansa, sa kadahilanang gustong
makapagtrabaho at manirahan sa ibang bansa
c. Ang migrasyon ay ang paglipat-lipat o paglalakbay sa mga iba’t ibang bansa upang bumisita sa mga
kamag-anak
d. Ang migrasyon ay ang pagtitipon-tipon at pamamasyal para mabisita ang mga kamag-anak sa ibang
bansa
36. Ayon sa kanya,”Ang taong may kalinisang puri lamang ang may kakayahang magmahal ng tunay.”
a. Papa Juan Paulo II b. Jose Rizal c. Mother Teresa d. Mohandas Gandhi
37. Bilang isang kabataan, paano ka makakaiwas sa pagiging batang ina o ama?
a. Pagsama ng madalas sa mga kabarkada
b. Pakikipagrelasyon habang bata pa
c. Pagkakaroon ng lakas ng loob upang ipahayag ang nararamdaman sa katapat na ksarian
d. Pagiging responsable at pagkakaroon ng malusog na pakikipag-ugnayan sa kapwa
38. Kung ang isang kabataang babae ay aksidenteng nabuntis ng kanyang kasintahan at nagdesisyon siyang
ipalaglag ito, ano
ang maaaring maging epekto nito sa kaniya?
a. Pagkabaog b. Labis na pagdurugo c. Kamatayan d. Lahat ng nabbanggit
39. Ano ang iyong mararandaman kapag ang iyong mga magulang ay kailangang magtrabaho at mapalayo sa
inyong pamilya?
a. Magagalak sa pag-aabroad dahil sila ay makapagpupundar ng mga ari-arian at maiangat ang
pamumuhay
b. Ang pagkalungkot dahil sila ay mapapalayo sa mga anak at asawa, sa kabila ng ito ay para sa kanilang
ikauunlad
c. Kasiyahan dahil makakpamasyal sa ibang lugar
d. Mag-aalala dahil sa gagastusing pera para makapag-abroad
40. Ang pre-maritalsex ay walang epekto sa mga kalalakihan;
a. Tama, sapagkat wala namang indikasyon na ang isang lalaki ay may karanasan na sa seks
b. Mali, sapagkat nagdudulot ito ng kalituhan sa mga kalalakihan kung sila ba ay tunay na nagmamahal
o may pagnanasa lamang sa babaeng kanilang karelasyon
c. Tama, sapagkat ito ay nakadadagdag pa ng pagkalalaki ng isang lalaki
d. Mali, sapagkat maaaring ito ay magdulot ng magandang pakiramdam sa mga kalalakihan
41. Ano ang iyong pakahulugan sa transnasyunal na pamilya?
a. Ang ama ang siyang naghahanapbuhay para sa pangangailangan ng pamilya
b. Ang ina ang naghahanapbuhay para maitaguyod ang mga pangangailangan ng pamilya, katuwang ng
asawa
c. Ang pagkakaroon ng anak dahil sa pagpaplano ng pamilya
d. Ang mga myembro ng pamilya naninirahan sa Pilipinas, ang ina o ama ay nasa ibang bansa para
magtrabaho
42. Alin sa mga sumusunod ang pangunahing epekto ng pre-marital sex sa mga kababaihan?
a. Maaaring maging sanhi ito ng labis na emosyon at pakiramdam na siya ay mahina
b. Pagkakaroon ng magandang pananaw sa pakikipagrelasyon sa katapat na kasarian
c. Pagkadama ng isang tunay na pagmamahal mula sa karelasyong lalaki
d. Magkaroon ng respeto sa sarili
43. Alin ang positibong epekto ang naidudulot ng migrasyon sa pamilyang Pilipino?
a. Ang makapaglibang at makapamasyal sa mga magagandang lugar
b. Nakatutugon sa mga pangangailangang pangkabuhayan para maitaguyod ang mas maginhawang
pamumuhay ng pamilya
c. Ang pag-usbong ng makabago at mas mabilis na paraan ng komnunikasyon
d. Ang pagkakaroon ng mga imported na kagamitan
44. Ayon kay Esther J. Esteban (1989), saan unang nahuhubog ang mga magiging mapanagutang mamayan ng
lipunan?
a. Paaralan b. Simbahan c. Pamilya d. Pamahalaan
45. Kung ikaw ay isa sa mga kabataang may mga magulang na nagtarabaho sa ibang bansa (OFW), ano ang
pinakamabuting magagawa upang masuklian mo ang mga sakripisyong ginagawa nila para sa iyo?
a. Humanap ng mga barkada upang huwag mainip sa pansamantalang pagkawala ng mga magulang
b. Huminto muna sa pag-aaral upang magawa ang mga gawaing-bahay na ang mga magulang sana ang
gumagawa
c. Huwag kausapin dahil iniwan ka ng iyong magulang
d. Pagbutihin ang pag-aaral bilang paggalang at pagpapahalaga sa kanila at magsilbing inspirasyon
upang mas lalo pa nilang pag-ibayuhin ang pagsisiskap sa paghahanapbuhay

II.SANAYSAY (46-50)
Sagutin ang tanong sang- ayon sa iyong pagkaunawa sa ating aralin.

TANONG: Para sa iyo, paano nakaaapekto ang teknolohiya sa agwat sa mga henerasyon (generation
gap) sa pakikipag-ugnayan mo sa iyong mga guro, at iba pang nakatatanda? Ipaliwanag.
Republika ng Pilipinas
Kagawaran ng Edukasyon
Rehiyon III
PAMPAARALANG Sangay ng Nueva Ecija
Bayan ng Sta. Rosa
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

MYRA P. BERNARDO
Teacher III
Zaragoza National High School
Grade 8 - Contributor

Ikaapat na Panahunang Pagsusulit sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8

SUSI SA PAGWAWASTO

1. A 26. A
2. D 27. D
3. A 28. D
4. D 29. C
5. A 30. D
6. A 31. D
7. D 32. D
8. D 33. B
9. A 34. D
10. B 35. B
11. A 36. A
12. C 37. D
13. C 38. D
14. C 39. B
15. B 40. B
16. B 41. B
17. B 42. A
18. C 43. B
19. C 44. C
20. A 45. D
21. B 46-50. Based the answers on the rubrics
22. A
23. C
24. B
25. C
Republika ng Pilipinas
Kagawaran ng Edukasyon
Rehiyon III
PAMPAARALANG Sangay ng Nueva Ecija
Bayan ng Sta. Rosa
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Ikaapat na Panahunang Pagsusulit sa Edukasyon sa Pagpapakatao 9


Pangalan: _____________________________________________________ Iskor: ____________________
Paaralan: ____________________________________________Guro:_______________________________

PANUTO:BASAHIN AT UNAWAING MABUTI ANG MGA SUMUSUNOD NA SITWASYON.BILUGAN ANG


TITIK NG TAMANG SAGOT:

1. Ano ang dalawang kakayahang taglay ng bawat tao na magagamit niya sa pagpapasiya at malayang pagsasakilos ng
kaniyang pinili at ginusto nang may pananagutan dito?

A.Kagalingang mangatwiran at matalas na kaisipan C. Kalinawan ng isip at masayang kalooban

B.Kahusayan sa pagsusuri at matalinong pag-iisip D. Kakayahang mag-isip at malayang kilos-loob

2. Ano ang inaasahan sa atin bilang tao sa lipunan na nilikha upang makipagkapwa at makibahagi sa buhay-sa-mundo na
ang layunin ay makipag-ugnayan sa isa’t-isa at makipagtulungan?

A.Makiangkop B. Makialam C. Makipagkasundo D. Makisimpatya

3. Alin sa mga pansariling salik na dapat pagbatayan sa pagpili ng kurso na may kinalaman sa iyong kahusayan o galing
sa isang bagay o tiyak na abilidad na maaari mong matuklasan mula sa pakikiharap sa mga taong nakakasalamuha,
paglutas ng mga mahihirap na bagay, pagbubuo at masistemang paraan sa pagkuha ng datos at iba pa?

A.Hilig B. Kasanayan C. Pagpapahalaga D. Talento

4 .Sa teoryang Multiple Intelligences, ang lahat ng tao ay may angking likas na kakayahan, iba’t-ibang talino o talento.
Bilang nasa Baitang 9, ano ang mahalagang gampanin na dapat mong gawin sa mga talino o talentong ipinagkaloob sa
iyo na may kaugnayan sa pagpili mo ng nais na kurso sa pagtuntong mo sa Senir High School?

A.Pahalagahan at paunlarin C. Paunlarin para sa sarili at ibahagi sa kabutihang panlahat

B.Pagtuunan ng pansin at palaguin D. Tuklasin at gamitin sa pagpapayaman mula sa tinapos na kurso

5. Ano ang dapat na maging aksyon mo sa panahong ikaw ay naguguluhan pa sa mga pagpipiliang kurso para sa
nalalapit na Senior High School?

A.Makinig sa mga gusto ng kaibigan

B.Huminto muna at sa susunod na taon na lamang mag-aral

C.Magbasa at maglaan ng panahon na makapag-isip at magplano

D.Humingi ng tulong sa malapit sa iyo at umasa sa kanilang desisyon

6.Alam ni Alex na hindi nya kakayanin ang kursong Abogasya gayundin ang kakayahan ng kanyang magulang na
suportahan siya. Kaya ang kanyang ginawa ay naghanap ng mga scholarship sa kanilang munisipyo at iba pang
institusyon at unti-unti ay nagsulat siya ng mga tiyak niyang plano at mga paalaala upang maging gabay niya. Anong
pansariling salik ang isinagawa ni Alex?

A.Katayuang Pinansiyal B. Hilig C. Mithiin D. Pagpapahalaga

7.Hindi lingid sa kaalaman ni Arthur ang mga naging puhunan ng kanyang mga magulang sa negosyong ipinundar simula
noong bata pa siya hanggang sa kasalukuyan kung kaya sila ngayon ay maginhawa at nakapagtapos lahat ng pag-aaral
sa kolehiyo. Siya ang saksi sa kasipagan at pagiging bukas-palad ng kanyang mga magulang. Sa kanyang propesyon
ngayon, dala niya ito lalo na kapag may mga mahihirap siyang pasyente sa probinsiya kapag nagdaraos sila ng medical
mission. Anong pansariling salik ang naging gabay ni Arthur sa pagpili ng kurso?

A.Hilig B. Pagpapahalaga C. Katayuang Pinansiyal D. Kasanayan

8.Bata pa lamang si Osang ay may interes na sa pagbabasa ng mga Educational Books, ng pagguhit at minsang
pagsusulat. Lalo niya itong napaunlad nang siya ay sumali sa mga paligsahan sa paaralan at nananalo. Kaya sa
pagdating ng pagpili ng kurso ay hindi siya nahirapan dahil alam na niya ang magiging linya ng kanyang propesyon, ang
maging journalist. Alin sa mga sumusunod na pansariling salik ang naging daan upang makamit ni Osang ang tagumpay
ng kanyang piniling hanapbuhay?

A.Kasanayan B. Hilig C. Mithiin D. Pagpapahalaga


9 .Malungkot si Menchie dahil hindi niya mapilit ang kanyang mga magulang sa gusto niyang kursong Engineering at
mag-aral sa isa sa mga unibersidad sa Maynila. Gayunpaman, ang kanilang lokal na pamahalaan ay nanghihikayat ng
mga potensiyal na mag-aaral na magtatapos sa kanilang batch na pakuhanin ng mga kursong Tech-Voc. Sila ay
sasailalim sa 6-month training at pagkatapos ay may naghihintay na trabaho sa Middle East. Sa kanyang pagsasarili,
naisip nyang ito ang magiging daan tungo sa kanyang pangarap para sa sarili at sa pamilya. Pumayag siya at naging
desidido sa kanyang desisyon na piliin ito. Anong pansariling salik ang isinaalang-alang ni Menchie sa kanyang naging
desisyon na maghanap ng alternatibo bilang tugon sa lumalaking demand sa lipunan?

A.Katayuang Pinansiyal B. Mithiin C. Pagpapahalaga D. Kasanayan

10. Alam ni Dina ang kanyang galing at husay pagdating sa Matematika. Ang kahusayan niya sa pagkalkula ay namana
niya sa kanyang ama. At ang kanyang determinasyon at pagtitiyaga ay nakuha sa kanyang ina. Apat na buwan bago ang
kanilang pagtatapos sa Junior High School ay mayroon na siyang ideya kung ano ang kanyang pipiliing kurso. Suportado
rin siya ng kanyang mga magulang lalo’t siya naman ay bukas pagdating sa komunikasyon sa mga nais niyang kuning
propesyon. Kahanga-hanga si Dina dahil siya ay may matatag na loob na magpasiya para sa kanyang sarili. Anong
pansariling salik ang naging tuntungan niya sa pagpili ng kurso?

A.Mithiin B. Kasanayan C. Pagpapahalaga D. Hilig

11. Alin sa mga sumusunod na pananaw ang ibinigay ni Jurgen Habermas?

A.Ang pananaw ukol sa pagiging indibidwal ng tao C. Ang kahalagahan ng Diyos

B.Ang pananaw na lahat ng bagay ay magkakaugnay D.Ang personal na misyon sa buhay

12.Ano ang magiging batayan ng tao sa pagpili ng tatahaking karera sa buhay?

A.Suriing mabuti ang mga plano sa buhay C. Paghandaan ang mga pagsubok sa buhay

B.Kilalanin ang sarili D.Magpuri at magpasalamat sa Diyos

13. Ang teorya ng Multiple Intelligence ay tumatalakay sa mga likas na kakayahan at talento ng isang nilalang. Sino sa
mga sumusunod na indibidwal ang bumuo nito?

A.Howard Gardner B. Aristotle C. Jurgen Habermas D. Andrei Sponville

14.Alin sa mga sumusunod ang HINDI halimbawa ng Multiple Intelligence?

A.Visual/Spatial B. Verbal/Linguistic C. Interpersonal D. Social

15.Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagkakaiba ng Proficiency at Competency?

A.Ang competency ay madalas iugnay sa mga salitang abilidad o kakayahan samantalang ang proficiency ay
nagpapatungkol sa kahusayan ng isang tao.

B.Ang proficiency ay ang mga abilidad o kakayahan ng isang tao at ang competency naman ay ang kahusayan ng mga
ito.

C.Walang pagkakaiba ang dalawang salita sapagkat sila ay parehas na tumutukoy sa kasanayan ng tao.

D.Wala sa nabanggit.

16.Ang mga sumusunod ay halimbawa ng skills o kasanayan MALIBAN sa isa:

A.Kasanayan sa pakikiharap sa mga tao C. Kasanayan sa mga bagay-bagay

B.Kasanayan sa pagkalkula D. Kasanayan sa mga datos

17.Alin sa mga sumusunod na pahayag ang nagbibigay kahulugan sa salitang “hilig”?

A.Nasasalamin ito sa mga paborito mong gawain na nagpapasaya sa iyo dahil gusto mo at buo ang iyong puso na ibigay
ang lahat ng makakaya nang hindi nakakaramdam ng pagod o pagkabagot.

B.Ito ay tumutukoy sa mga bagay na kung saan tayo ay mahusay o magaling.

C.Ito ay tumutukoy sa ating mga likas na kakayahan.

D.Ito ay tumutukoy sa pagkukusang makapaglingkod nang may pagmamahal sa bayan.

18. Alin sa mga sumusunod ang hindi kahulugan ng Personal na Misyon sa Buhay?

A.Ito ang batayan ng tao sa kanyang pagpapasiya.

B.Ito ay katulad ng isang personal na kredo o motto na nagsasalaysay ng nais mong mangyari sa iyong buhay.

C.Isang magandang paraan ito upang higit na makilala ang sarili.

D.Ito ay gawain tungo sa paglilingkod sa kapwa.


19. Ang Personal na Misyon sa Buhay ay maaaring mabago o palitan:

A.Tama, sapagkat araw-araw ay mayroong nababago sa tao.

B.Mali, sapagkat mawawala ang tuon ng pahayag kung ito ay babaguhin o papalitan.

C.Tama, sapagkat patuloy na nagbabago ang tao sa konteksto ng mga sitwasyon sa buhay.

D.Mali, sapagkat ito na ang iyong saligan sa buhay. Maaaring magkaroon ng problema kung ito ay babaguhin pa.

20.Ayon kay Stephen Covey, nagkakaroon lamang ang misyon natin sa buhay ng kapangyarihan kung:

A.Nagagamit sa araw-araw nang mayroong pagpapahalaga.

B.Nakikilala ng tao ang kanyang kakayahan at katangian.

C.Nagagampanan nang balanse ang tungkulin sa pamilya, trabaho at komunidad.

D.Kinikilala niya ang kanyang tungkulin sa kapwa.

21.Ito ay ang hangarin ng isang tao sa buhay na magdadala sa kanya tungo sa kaganapan.

A.Misyon B. Bokasyon C. Propesyon D. Tamang Direksiyon

22.Ang ibig sabihin nito ay calling o tawag.

A.Bokasyon B. Misyon C. Tamang Direksiyon D. Propesyon

23.Saan dapat makabubuti ang isasagawang pagpapasya?

A.Sarili, simbahan at lipunan C.Paaralan, kapwa at lipunan

B.Kapwa, lipunan at paaralan D.Sarili, kapwa at lipunan

24.Ang mga sumusunod ay pansariling pagtataya sa paglikha ng Personal na Misyon sa buhay maliban sa:

A.Suriin ang iyong ugali at katangian C.Sukatin ang mga kakayahan

B.Tukuyin ang mga pinahahalagahan D.Tipunin ang mga impormasyon

25. Sa paggawa ng Personal na Misyon sa buhay, kinakailangan na gamitan mo ito ng SMART. Ano ang kahulugan nito?

A.Specific, Measurable, Artistic, Relevance, Time Bound

B.Specific, Measurable, Attainable, Relevance, Time Bound

C.Specific, Manageable, Attainable, Relevance, Time Bound

D.Specific, Manageable, Artistic, Relevance, Time Bound

26 .Bakit mahalaga na magkaroon ng tamang direksiyon ang isang tao?

A.Upang siya ay hindi maligaw C.Upang mayroon siyang gabay

B.Upang matanaw niya ang hinaharap D.Upang magkaroon siya ng kasiyahan

27. Ayon kay Rev. Fr. Jerry Orbos, ang tunay na misyon ay ang paglilingkod sa Diyos at kapwa. Ano ang maibibigay nito
sa tao sa oras na isinagawa niya ito?

A.Kapayapaan B. Kaligtasan C. Kaligayahan D. Kabutihan

28.Alin sa mga sumusunod ang nagbibigay ng wastong kahulugan sa akronim na PPMB?

A.Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay C. Pagpapahalaga at Personal na Misyon sa Buhay

B.Pansarili at Personal Misyon sa Buhay D. Personal na pagpapahalag

29.Sino sa mga sumusunod ang sumulat ng aklat na “Seven Habits of Highly Effective People”?

A.Jerry Orbos B. Stephen Covey C. Aristotle D. Socrates

30.Ano ang makatutulong sa iyo upang magkaroon ng personal na misyon sa buhay?

A.Kilalanin at papurian ang Diyos C. Magplano sa pagpapasya ng kilos

B.Magkaroon ng pansariling pagtataya o personal assessment D. Patuloy na pagbasa at pag-aaral


31. Alin sa mga sumusunod na suliranin ang dapat bigyang pansin ng pamahalaan na maaaring maging susi sa pag-
unlad ng ekonomiya nito?

A. Ang patuloy na pagdami ng Pilipinong walang trabahong mapapasukan

B. Ang dumaraming bilang ng manggagawang Pilipinong inaabuso sa ibang bansa

C. Ang kawalan ng sapat na impormasyon sa mga trabahong lokal o maging sa ibang bansa na angkop sa hilig, talent at
kakayahan na ayon sa kursong tinapos

D. Ang mga batas na hindi naipapatupad upang makalikom ng buwis sa kita ng mga manggagawa

32.Ang mga sumusunod ay mga bagay na dapat isaalang-alang upang maging matagumpay ang isang tao bilang
kabahagi sa mundo ng paggawa MALIBAN sa:

A.Ang kaniyang hilig, talent at kakayahan

B.Ang mga benepisyong makukuha para sa sarili, pamilya at lipunan

C.Ang kursong kukunin na ayon sa kasanayang mayroon siya

D.Ayon sa demand na kailangan sa paggawa

33.Isinasabuhay ng pamahalaan ang kanyang tungkulin sa kanyang mamamayan sa pamamagitan ng


________________.

A.Paglikha ng maraming trabaho para sa kanyang mamamayan

B.Paglulunsad ng mga programang pampagkatuto na magagamit ng kanyang mamamayan sa paggawa at mithiin ng


lipunan ang kabutihang panlahat

C.Pagbibigay ng sapat na impormasyon sa mga batas na nilikha para pangalagaan ang kanyang karapatan

D. Pagsasaayos sa sistema ng pamamahala upang mawakasan ang kurapsiyon at maling pagsasabuhay ng tungkulin

34.Kung isasabuhay mo ang iyong mga pangarap, alin sa mga sumusunod ang maaaring makatulong sa iyo?

A.Pagsasabuhay ng mga kaalamang ibinahagi ng magulang, guro at kaibigan

B.Mga kasanayang ayon sa lipunang kinabibilangan

C.Mga karanasang pampagkatuto na gagamitin sa pagtatayo ng negosyp

D.Pagpili ng kurso ayon sa talento, hilig at kakayahan

35.Ang pagpili ng kursong akademiko o teknikal-bokasyonal, sining at palakasan, negosyo o hanapbuhay na angkop sa
sariling talento, kakayahan at hilig ay makatutulong sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Ang pangungusap ay:

A.Tama, ang maling pagpili ng kurso na ayon sa iyong sariling talento, kakayahan at hilig ay nangangahulugang
karagdagang problema sa isyu ng job mismatch

B.Mali, ang pag-unlad ng bansa ay responsibilidad ng pamahalaan at hindi ng kanyang mamamayan

C.Tama, ang pagpili ng tamang kurso ayon sa sariling talento, kakayahan at hilig ay hakbang sa minimithing trabaho at
buhay sa hinaharap para sa sarili, pamilya, kapwa at bansa

D.Mali, ang pag-unlad ng bansa ay nakasalalay sa mga batas ng gagawin at ipatutupad nang mga naihalal na ng taong
bayan

36.Ang mga sumusunod ay mga hakbang sa pagpaplano ng karera o uri ng buhay na minimithi MALIBAN sa isa:

A.Magpasalamat at magpapuri sa biyaya ng Diyos

B.Kilalanin ang mga pansariling salik sa pagpili ng kurso o negosyo

C.Pumili ng kursong sa iyong palagay ay pinakamabuti para sa iyo

D.Magtakda ng mga mithiin

37.Ito ay ang trabahong in-demand na nangangailangan ng lisensiya at pagtatapos sa apat hanggang anim na taong
kursong akademiko.

A.Propesyonal B. Teknikal C. Bokasyonal D. Calling


38. Ang kinakailangang skilled workers o manggagawa sa ngayon ay hinahanapan ng iba’t-ibang kasanayan. Alin sa
mga sumusunod ang hindi kasali rito?

A.Basic Skills C.Company Specific Skills

B.Organizational Skills D.Interpersonal Skills

39.Ang skills na ito ay kinabibilangan ng mga pangunahing akademikong kasanayan tulad ng pagbasa,pagsulat at
pagtutuos.

A.Basic Skills C.Company Specific Skills

B.Organizational Skills D.Interpersonal Skills

40.Ang skills na ito ay tumutukoy sa patuloy na paggamit ng nagbabagong teknolohiya na ginagamit sa


pakikipagtalastasan, pagkuha at paggamit ng impormasyon.

A.Basic Skills C.Technical Skills

B.Organizational Skills D.Interpersonal Skills

41.Alin sa mga sumusunod ang nagpapakahulugan sa “career path”?

A.Ito ay tumutukoy sa pagsasanay, pag-aaral, posisyon o iba’t-ibang trabaho at mga paghahanda na ating pinagdaraan
upang matamo ang ating nais na uri ng pamumuhay o career goal.

B.Ito ay ang pinagdaraanan ng mga tao matapos mag-aral.

C.Ito ang gabay ng tao sa pang araw-araw

D.Ito ang makatutulong sa tao upang maabot ang kanyang pangarap

42.Pinag-aralan ni Professor Michael Driver ng University of Southern California ang career development ng mga
mamamayan doon. Sa kaniyang naging pag-aaral, natukoy niya at nailarawan ang iba’t-ibang uri ng mga career path. Alin
sa mga sumusunod ang HINDI kasali rito?

A.Steady State B. Linear C. Transitory D. Vertical

43.Sa pagpapasiya, nararapat na gamitin mo ang iyong natutuhan tungkol sa paggawa ng mabuting pasya. Alin sa mga
sumusunod ang HINDI hakbang sa paggawa nito.

A.Magkalap ng kaalaman C. Hingin ang gabay ng Diyos sa isasagawang pagpapasya

B.Magnilay sa mismong aksiyon D. Magbasa at mag-aral nang mag-aral

44.Anong kasanayan ang kinabibilangan ng kasanayan sa pakikipagtalastasan, pagsusuri at pagsisiyasat, paglutas ng


mga suliranin at pagkamalikhain?

A.Basic Skills C.Technical Skills

B.Organizational Skills D.Interpersonal Skills

45.Anong kasanayan ang tumutukoy sa kasanayan ng empleyado at manggagawa na matugunan ang mga hinihinging
kasanayan na angkop at partikular lamang sa mga inobasyon na ginagawa ng kompanya o industriya?

A.Basic Skills C.Technical Skills

B. Organizational Skills D. Company Specific Skills

46-50. PAGSULAT NG SANAYSAY.Isulat ang sagot sa sagutang papel (5 puntos)

Masasabi mo bang maaaring maging matagumpay o magkaroon ng masaganang buhay ang isang taong mas
piniling magtrabaho sa Pilipinas kaysa sa ibang bansa? Ipaliwanag.

________________________________________________________________________________________________

Rubriks Para sa Essay:


5 puntos - Maayos at maliwanag na nasagot ang katanu-
ngan sa kumpletong detalye at pangungusap.

3 puntos - Nasagot ang katanungan at may bahagyang


detalye ang nasagot sa anyo ng pangungusap .

1 puntos - Kulang ang detalye at paliwanag sa sagot sa


katanungan
Republika ng Pilipinas
Kagawaran ng Edukasyon
Rehiyon III
PAMPAARALANG Sangay ng Nueva Ecija
Bayan ng Sta. Rosa
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Inihanda ni:

ALLYSA G. CRUZ

Writer

Pinansin ni:

EVELYN P. SOLIS, Ed.D.

OIC-EPS, EsP& SPED

Pinagtibay ni:

JAYNE M. GARCIA, Ed.D.

OIC-Chief, CID
Ikaapat na Panahunang Pagsusulit sa Edukasyon sa Pagpapakatao 9

SUSI SA PAGWAWASTO

1. D
2. C
3. B
4. C
5. C
6. C
7. B
8. B
9. B
10. D
11. A
12. A
13. A
14. D
15. A
16. B
17. A
18. D
19. C
20. C
21. A
22. A
23. A
24. C
25. B
26. A
27. C
28. A
29. B
30. B
31. C
32. B
33. B
34. B
35. C
36. A
37. A
38. D
39. A
40. C
41. A
42. D
43. D
44. B
45. D
Republika ng Pilipinas
Kagawaran ng Edukasyon
Rehiyon III
PAMPAARALANG Sangay ng Nueva Ecija
Bayan ng Sta. Rosa
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Ikaapat na Panahunang Pagsusulit sa Edukasyon sa Pagpapakatao 10


Pangalan: _____________________________________________________ Iskor: ____________________
Paaralan: ____________________________________________Guro:_______________________________

PANUTO:BASAHIN AT UNAWAING MABUTI ANG MGA SUMUSUNOD NA SITWASYON.BILUGAN ANG


TITIK NG TAMANG SAGOT:

1. Ito ay nagsisilbing ilaw ng tao sa paghahanap ng kaalaman at layunin sa buhay.


a. Katapatan b. Karangalan c. Katotohanan d. Kabutihan
2. Bakit sagrado ang buhay?
a. Nilikha ang tao na may likas na kabutihan. c. Dahil iisa lamang ang buhay.
b. Ito ay kaloob mula sa Diyos. d. Dahil ang tao ay namumuhay ng banal.
3. Bumuo ng tamang kahulugan ng kapangyarihan?
a. Ang kapangyarihan ay pagkontrol sa batas.
b. Ang kapangyarihan ay tumutukoy sa pagkakaimpluwensya ng pinuno sa kanyang nasasakupan.
c. Ang kapangyarihan ay katatagan ng kalooban.
d. Ang kapangyarihan ay supernatural na lakas at kakayahan.
4. Ito ay nagpapakita ng mga larawang hubad o mga kilos na seksuwal na kadalasan ay suggestive at
provocative.
a. Magazine b. pornograpiya c. calendar d. poster
5. Bakit mahalaga na matandaan na ang katotohanan ay dapat mapanindigan at ipahayag nang may
katapatan salahat ng pagkakataon?
a. Dahil sa ito ang katotohanan.
b. Dahil ito ang nararapat gawin ng isang mabuti at tapat na tao.
c. Dahil ito ang maghahatid sa tao ng paghanga at paggalang.
d. Dahil ito ang maghahatid sa katagumpayan.
6. Magbigay ng katibayan na ang isip ng tao ay nagiging “blank spot” dahil sa droga.
a. Ang isip ay humihina dahil sa maraming bagay na humahadlang dito.
b. Ang isip ay hindi tugma dahil sa kawalan ng pagpipigil sa matalinong pag-iisip.
c. Ang isip ay nahihirapan na iproseso ang iba’t ibang impormasyon na dumadaloy dito.
d. Ang isip ay kung saan-saan nababaling.
7. Ito ay ang bahaging napupunta sa isang opisyal mula sa mga pondong itinalaga sa kanya.
a. Korapsiyon b. kolusyon c. bribery d. kickback
8. “ Ang isang lalaki o babae ay nagkakaroon ng kakayahang makibahagi sa pagiging manlilikha ng Diyos
Kapag tumuntong na sa edad ng pagdadalaga o pagbibinata (puberty). Ngunit ayon sa iyong
natutuhan, bumuo ng tamang kaisipan sa pakikipagtalik.
a. Maaari nang makipagtalik ang isang nagdadalaga o nagbibinata.
b. Maaari nang magkaroon ng anak ang kabataan at makibahagi sa pagiging manlilikha ng Diyos.
c. Ang kakayahang pisyolohikal ang magtatakda ng tamang panahon upang makipagtalik.
d. Ang taong nasa wastong gulang at pinagbuklod ng kasal ang maaari lamang makipagtalik.
9. Sa larangan ng mapanagutang paglilingkod sa trabaho, bakit hindi nararapat na magkuwento tungkol
sa kanilang pamilya, isyu sa asawa o kasintahan at iba pang personal na bagay sa oras ng trabaho?
a. Dahil maaari silang pagkwentuhan ng ibang tao.
b. Dahil maaring maging dahilan iyon ng di pagkakaunawan ng pamilya, asawa o kasintahan.
c. Dahil nagiging dahilan kung bakit hindi epektibo sa kanilang trabaho ang mga manggagawa.
d. Dahil masyado nang personal ang kanyang kinukwento na dapat ay di sinasabi sa iba.
10. Ito ay tumutukoy sa isang mahalagang katanungan na kinapapalooban ng dalawa o higit pang mga
panig o posisyon na magkakasalungat, nangangailangan ng mapanuring pag-aaral upang malutas.
a. Opinyon b. Isyu c. Kontrobersya d. Balita
11. Ang sumusunod ay mga pahayag kung bakit napapababa ng prostitusyon ang dignidad ng isang tao,
maliban sa isa.?
a. Ang mga taong sangkot ay nawawalan ng paggalang sa pagkatao ng tao.
b. Isang bagay na lamang kung tratuhin ang taong sangkot sa prostitusyon.
c. Dahil sa mababang halaga na ibinibigay sa kanya matapos siyang gamitin.
d. Ang kasiyahang ibinibigay ay hindi ang tunay na layunin ng pakikipagtalik.
12. Mula sa iyong natutuhan sa aralin, magbigay ng kahalagahan ng integridad.
a. Nagbibigay ito ng paggalang sa iyong sarili.
b. Makakakuha ng papuri at parangal mula sa iyong kapwa.
c. Magagawa mong mapasunod ang iba.
d. Nakapagpapalakas ng tiwala sa sarili.
13. Isang gawain kung saan napadadali ang kamatayan ng isang taong may matindi at wala nang lunas
na karamdaman.
a. Aborsyon b. suicide c. euthanasia d. miscarriage
14. Bakit nasabing ang lihim ay masama o mabuti?
a. Depende sa sitwasyon kung ang lihim ay makabubuti o makasasama.
b. Masama dahil hindi ka naging tapat, mabuti dahil hindi lahat ng bagay ay dapat sabihin sa iba.
c. Masama dahil isang uri na rin ito ng pagsisinungaling, mabuti upang maiwasan ang palaki ng isyu
o ang anumang hindi mabuting kahihinatnan.
d. Sadyang ang paglilihim ay may dulot na mabuti o masama.
15. Ayon sa iyong natutuhan, lumikha ng tamang pahayag tungkol sa “mental reservation”.
a. Maingat na pagpapaliwanag kung saan walang ibinibigay na tiyak na impormasyon.
b. May karapatan ang naglalahad na manahimik at kimkimin ang mga impormasyon.
c. Walang paghahayag at di mapipilit para sa kapakanan ng taong pinoprotektahan.
d. Nagbibigay ng malawak na kahulugan sa maraming bagay upang ilayo ang katotohanan.
16. Bakit obligasyon ng tao ang igalang ang sariling buhay at ang buhay ng kaniyang kapwa?
a. Sapagkat ang buhay ay ipinagkaloob sa atin ng Diyos at dapat gamitin sa mabuting paraan.
b. Sapagkat ang paggalang ay nagmumula sa sarili upang igalang ka rin ng iba.
c. Sapagkat kung wala kang paggalang sa sarili mo ay di ka rin igagalang ng iba.
d. Sapagkat walang ni isa man ang nabubuhay para sa sarili lamang.
17. Alin sa sumusunod na pahayag ang katanggap-tangap patungkol sa aborsiyon ayon sa pamantayang
moral?
a. Ang aborsyon ay maaari para sa mga biktima ng rape na nagbunga, ang sanggol ay maaaring
maging tagapagpaalala sa babae ng trauma sa kaniyang naranasan.
b. Ang fetus ay hindi pa maituturing na isang ganap na tao dahil wala pa itong kakayahang
mabuhay sa labas ng bahay-bata ng kaniyang ina.
c. Ang aborsiyon, sa pangkalahatan ay ligtas na pamamaraan.
d. Ang sanggol ay isa nang buhay mula sa sandali pa lamang ng paglilihi; ito ay nangangahulugang
ang pagpapalaglag o aborsiyon ay pagkitil ng buhay.
18. Gumawa ng isang sirkumtansya na nagpapakita ng isyu sa sekswalidad.
a. Mahal na mahal si Alicia ng kanyang amain at itinuturing siya nitong parang tunay na anak.
b. Niyaya ni Bryan ang matagal na niyang kasintahan na magpakasal.
c. Dahil sa nagdadalaga na si Carol kaya doble ang pag-iingat niya sa sarili.
d. Nakahiligan ni Dante ang panonood ng malalaswang litrato at pelikula.
19. Batay sa iyong napag-aralan, magbigay paliwanag sa tanong na may karapatan ba ang tao na maging
Diyos ng sarili niyang buhay?
a. Oo, dahil binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos na magpasya.
b. Oo, dahil tayo ay nilika ng Diyos na kawangis niya.
c. Hindi, bagamat mayroon tayong karapatan at kalayaan, Diyos pa rin ang nagmamay-ari n gating
buhay.
d. Hindi, dahil tayo ay walang kapangyarihan.
20. Suriin sa sumusunod ang hindi halimbawa ng pakikipagsabwatan o kolusyon.
a. Panghihimasok sa proseso ng isang halalan at sa pagbilang ng boto.
b. Pagsupil o pagpaslang sa mga katunggali.
c. Pangungurakot sa kaban ng bayan.
d. Pagbili o panunuhol ng mga butante.
21. Sang-ayon ka ba na walang mawawala sa isang babae na nag-upload sa isang website ng sariling
larawan na walang saplot.
a. Sang-ayon dahil ito ay larawan lamang at ni hindi siya mahahawakan.
b. Sang-ayon dahil maaari naman itong alisin o burahin ano mang oras.
c. Di sang-ayon dahil maari siyang mapintasan ng iba kapag ito ay kumalat.
d. Di sang-ayon, dahil nawawala ang propriety at decencyna kaakibat ng makabuluhang pagtingin sa
katawan ng tao.
22. Bilang kabataan, anong posisyon mo o mabuting pasiya ang maaari mong gawin bilang paggalang sa
seksuwalidad?
a. Ang katawan ng tao ay sagrado kaya nararapat lamang itong ipagkaloob sa tunay mong
minamahal.
b. Sa pagtuntong sa wastong edad ang tamang panahon para sa paggamit ng kakayahang seksuwal.
c. Malaya tayo na gamitin ang ating mga kakayahang seksuwal, ngunit dapat ay mapanagutan at di
nalalabag ang tama.
d. Ang usaping seksuwal ay masyadong maselan kaya hindi dapat ito pinag-uusapan.
23. Para sa iyo ano ang patunay na ang pagsisinungaling ay sadyang masama?
a. Sapagkat isa itong uri ng paglilihim.
b. Sapagkat ito ay isang uri ng panloloko sa kapwa.
c. Sapagkat ito ay humahadlang sa katotohanan na nararapat mangibabaw.
d. Sapagkat kailanman ay hindi ito magdudulot ng kabutihan.
24. Sa mga sumusunod na pagpapahalaga, ano sa tingin mo ang susi sa pagbuwag ng Graft and
Corruption?
a. Dignidad at integridad c. Kabaitan at pagkamasunurin
b. Katapatan at pagkatakot sa Diyos d. Pagpipigil o pagtitimpi
25. Ayon sa iyong napag-aralan, may karapatan ba ang isang bilanggo na itago ang kanyang karanasan
upang makapagtrabaho?
a. Mayroon, dahil siya ay responsable dito.
b. Mayroon, dahil ang lahat ay may karapatang magbago.
c. Mayroon, dahil may alam siya dito.
d. Mayroon, dahil sa kahihiyang ibibigay nito sa kanya.
26. Sa mga sumusunod na pahayag, alin sa tingin mo ang masasabing ang paggamit sa seksuwalidad ng
tao ay masama?
a. Kapag ang paggamit nito ay nagdadala ng kasiyahan.
b. Kapag ang paggamit nito ay nagdadala sa tunay na layunin ng seksuwalidad.
c. Kapag ang paggamit nito ay nagiging kasangkapan ng pagmamalabis.
d. Kapag ginagamit ito ng may pagtitimpi at limitasyon.
27. Ano sa iyong palagay ang dapat na maging kaisipan sa pagliligtas o pagsagip ng buhay?
a. Oras ang mahalaga sa pagsagip ng nasa panganib.
b. Sa pagpili ng buhay na sasagipin, mahalaga ang kontribusyon ng tao sa lipunan.
c. Kailangang ang edad ang isa-alang-alang sa pagpili ng sasagipin.
d. Mahalaga ang buhay anuman ang katayuan o kalagayan ng tao sa lipunan.
28. Batay sa mga natutuhan mo, tama ba ang pananaw na ang pakikipagtalik ay isang ekspresyon o
pagpapahayag ng pagmamahal.
a. Tama, ang pagkakaloob ng sarili ay para lamang sa taong minamahal.
b. Tama, dahil regalo ito ng Diyos para sa taong nagmamahalan.
c. Mali, ang pakikipagtalik ay maaari lamang gawin ng mga taong pinagbuklod ng kasal.
d. Mali, maari itong ipagkaloob kahit walang pagmamahalan.
29. Sa iyong palagay paano pinaninindigan ng isang whisleblower ang kanyang pakikibaka para sa
katotohanan?
a. Nagmumula sa kaniyang tungkulin at obligasyon sa pamilya at bayan.
b. Nagmumula sa suporta ng mga nagtitiwala sa kanya.
c. Nagmumula sa di-makatotohanang akusayon sa kaniya.
d. Nagmumula sa dikta ng kanyang konsensiya.
30. Narito ang ilang hakbang bago isiwalat ang katotohanan mula sa kompanyang pinagtatrabahuhan,
maliban sa isa.
a. Siguraduhing ang kilos o piniling pasya ayayon sa batas moral.
b. Siguraduhing maididiin ang may sala.
c. Isipin mabuti kung dapat nab a itong ihayag sa publiko o sa midya.
d. Kung ilalantad sa publiko, dapat na ito ay gawin at isakatuparan nang buong tapang.
31. Sa iyong palagay ano ang dapat gawin upang matigil ang pagkawala ng pondo ng pamahalaan?
a. Mas mahigpit na pagpapatupad ng parusa para sa mga nagkasala.
b. Bantayan ang mga tiwaling empleyado ng pamahalaan.
c. Batikusin ang mga maanomalyang gawain ng mga nanunungkulan.
d. Pagtatalaga ng mga empleyadong tapat at malinis ang puso.
32.Matagal nang magkasintahan sina Eva at Francis. Dahil sa katagalan ng kanilang relasyon at sila ay
nasa wastong edad na umabot sa puntong hiniling ni Francis na ipagkaloob ni Eva ang sarili. “Mahal
at sigurado naman na tayo sa isa’t isa.” Ang sabi pa ni Francis. Kung ikaw si Eva, ano ang iyong
gagawin?
a. Magagalit kay Francis at makikipaghiwalay dito.
b. Sasang-ayon dahil mahal naman nila ang isa’t isa.
c. Kakausapin mabuti si Francis upang masigurong pananagutan nito ang mangyayari sa kanila.
d. Ipaliliwanag sa kasintahan kung ano ang tama, tanggapin man nito o hindi.
33. Ang plagiarism ay isang paglabag saIntellectual Honesty. Alin sa sumusunod ang di sumusuporta sa
pahayag na ito?
a. Ang pag-angkin sa gawa ng iba ay indikasyon ng mababang uri ng kaalaman at kakayahan.
b. Ito ay nagpapakita ng isang kahinaan sa kabuuan ng pagkatuto ng tao.
c. Isang paglabag sa paraan ng pagpaparami, pagpapakalat sa pagbuo ng bagong likha.
d. Hindi kinilala ang pinagmulan, bagkus nabuo lamang dahil sa illegal na pangongopya.
34. Ang pagtanggap ba ng isang traffic enforcersa pangmeryenda na inabot ng isang lumabag sa batas
trapiko sa halip na kuhanin ang lisensya nito ay nagpapakita ng katiwalian?
a. Opo, dahil hindi nagpakita ng katapatan sa kanyang tungkulin ang traffic enforcer.
b. Opo, dahil ang kanyang ginawa ay pagtanggap ng suhol.
c. Hindi, dahil normal naman itong ginagawa ng iba o nakasanayan na.
d. Hindi, dahil para lang naman iyon sa pangmeryenda.
35. Alin sa mga sumusunod ang tamang pananaw sa pakikipagtalik?
a. Ang pakikipagtalik ay isang karapatang makaranas ng kasiyahan.
b. Ang pakikipagtalik ay kailangan ng tao upang maging malusog at mabuhay.
c. Ang pakikipagtalik ay tama kapag parehong may pagsang-ayon ang gagawa nito.
d. Ang pakikipagtalik ay ang pagsasakatawan ng pagmamahal na ipinapahayag ng mag-asawa.
36. Sa iyong palagay, bakit pinakaangat ang tao sa iba pang nilikha na may buhay?
a. May mga katangian ang tao na magagamit niya sa kanyang pangangailangan.
b. May kakayahang pumili ng mabuti para sa sarili at sa mga mahal sa buhay.
c. May kakayahang alamin at unawain ang katotohanan at layunin ng mga bagay-bagay sa kanyang
paligid.
d. May kakayahang kumilos at gumawa ng kapakipakinabang na bagay.
37. Matagal nang alam ni Gina ang pangongopya ng kanyang kaklase sa tuwing sila ay may pagsusulit.
Balak niya itong kausapin upang mabigyan ng babala sa maaaring ibunga kapag ito ay nahuli ng
kanilang guro sa ginagawang pangongopya. Tama ba ang gagawin ni Gina?
a. Tama, dahil ito ay nasa alituntunin ng paaralan na ito ay bawal.
b. Tama, dahil obligasyon niya ito sa kanyang kapuwa.
c. Tama, dahil ito ay para sa ikabubuti ng kanyang kaklase.
d. Tama, dahil palagi na lamang siyang natataasan nito sa pagsususlit dahil sa pangongopya.
38. Ang sumusunod ay nga gawain at isyung kaugnay ng paggawa na sumasalungat sa mga prinsipyo ng
matatag na paninindigan at mapanagutang paglilingkod, maliban sa isa.
a. Paggamit ng kagamitan sa opisina para sa personal na pangangailangan.
b. Pagkukwentuhan sa libreng oras ng pagtatrabaho.
c. Pagsusugal bilang libangan.
d. Pagtanggap ng anumang regalo kaplit ng paglilingkod.
39. Ano sa iyong tingin ang dapat gawin ng isang nasa yugto ng pagbibinata kung mayroon siyang
kaibigan na nagpakita sa kanya ng malalaswang larawan.
a. Subukan niya itong tingnan at baka magustuhan naman niya.
b. Tanggihan ang kaibigan at ipaliwanag ang hindi tamang maaaring idulot nito.
c. Hindi naman marahil makasasama kung sisilipin lang ang mga larawan.
d. Wala naming masama kung titingnan niya ang mga larawan sa paraang makasining.
40. Dahil sa mababang presyo ng mga pirated cd, mas gusto pa ng ilan na tangkilikin ito kaysa bumili ng
orihinal o kaya ay pumila at panoorin ito sa mga sinehan. Suriin kung ang pahayag ay makatwiran o
hindi.
a. Makatuwiran, sapagkat hindi lahat ay may kakayahang bumili ng orihinal o bumayad sa sinehan.
b. Makatuwiran, sapagkat laganap naman ang ganitong pagbebenta at pagbili ng pirated cd.
c. Hindi makatuwiran, sapagkat ang ibang pirated cd ay depektibo rin.
d. Hindi makatuwiran, sapagkat ito ay isang uri ng pagnanakaw .
41. Si Irish ay binigyan ng pribilehiyo na gumamit ng kagamitan sa kompanyang kanyang
pinagtatrabahuhan tulad ng laptop at printer. Naisip niya itong pagkakitaan lalo at malapit sila sa
paaralan kung saan marami ang mag-aaral nanagpapaprint ng kanilang mga asignatura. May
karapatan ba si Irish na pagkakitaan ang gamit na hindi naman sa kanya?
a. Mayroon, dahil sa pribilihiyong pinagkaloob sa kanya.
b. Mayroon, dahil parang siya na rin ang nagmamay-ari ng kagamitang iyon.
c. Wala, dahil ang kagamitan ay para sa ikagaganda at ikabibilis ng trabaho at hindi para sa
pansariling interes.
d. Wala, dahil pananagutan niya iyon kapag nasira.
42. Dahil sa ponograpiya, ang tao ay maaaring mag-iba ng asal. Alin sa mga sumusunod ang masamang
epekto nito.
a. Pagkawala ng paggalang, komitment, at dedikasyon sa katapat na kasarian.
b. Nagiging kasangkapan ng mga pagnanasa ang tao at hindi na nagpapakatao.
c. Nagiging sanhi ng depresyon.
d. Nakakasira ng kapasidad na maging malikhain.
43. Isang guro ang nagbigay ng special assignment sa kanyang mga mag-aaral upang magamit niya sa
tinatapos niyang thesis sa Masteral. Sang-ayon ka ba sa ginawa ng guro?
a. Wala namang masama dahil parang nagpatulong lang naman siya sa kanyang mga mag-aaral.
b. May pandaraya sa parte ng guro dahil hinaluan niya ng personal na interes ang trabaho.
c. Tiyak namang bibigyan ng guro ang mag-aaral na makagagawa ng special assignment.
d. Hindi ito patas para sa mga mag-aaral.
44. Sa palagay mo kailan masasabing pornograpiya ang isang sining?
a. Kung ito ay nagpapahayag ng kagandahan at nagbibigay ng kasiyahan.
b. Ito ay humihikayat na makalinang ng kalooban patungo sa anong pinakahuhulugan ng sining.
c. Sumisimbolo ng inspirasyon at pumupukaw ng damdamin.
d. Nagiging daan upang ang tao ay magnasa at pairalin ang kangyang makamundong damdamin.
45.Alin sa sumusunod na pahayag ang posisyon ng Pro-life sa aborsyon?
a. Hindi maituturing na pagpatay ang paglaglag sa isang fetus na di pa kayang mabuhay mag-isa.
b. Ang lahat ng sanggol ay may mahusay na potensiyal.
c. May karapatan angina na magpasya kung ipalalaglag ang fetus.
d. Ang hindi planadong pagbubuntis ay maaring magdulot ng hindi magandang buhay sa sanggol.
II. Essay: Sagutin ang sumusunod na tanong: (5 points)
Paano mapananatili ang kasagraduhan ng buhay ng tao?

Rubrics sa Sagot
Puntos Kraytirya
5 Mahusay na nakapagbahagi ng kaalaman at ideya.
3 May naibahaging kaalaman at ideya tungkol sa paksa.
1 Maligoy, nakalilito at hindi tiyak ang sagot.

Inihanda ni:

Fe L. Pineda
Batitang NHS
CD-1
Republika ng Pilipinas
Kagawaran ng Edukasyon
Rehiyon III
PAMPAARALANG Sangay ng Nueva Ecija
Bayan ng Sta. Rosa
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Ikaapat na Panahunang Pagsusulit sa Edukasyon sa Pagpapakatao 10

SUSI SA PAGWAWASTO

1. C
2. B.
3. B
4. B
5. B
6. C
7. D
8. D
9. C
10. B
11. C
12. A
13. C
14. C
15. A
16. A
17. D
18. D
19. C
20. C
21. D
22. C
23. C
24. B
25. A
26. C
27. D
28. C
29. D
30. B
31. D
32. D
33. C
34. B
35. D
36. C
37. C
38. B
39. B
40. D
41. C
42. B
43. B
44. D
45. D