You are on page 1of 231

HI A KREATiV HYELVTANULAs?

on va I osz i n(J leg k i vor.cs i ,IT! i a f6 ku I onbseg a "rlagyornonyos" nl:,)e I vtanu 105 i modez er-ek es 02 01 tal am k i feJ I esztett kreat ivnyel vtanul as kozot.t . rl i szen a KOZEl I jovoberi On is ez ze I a rn6dszerre I fog nemetu I tanu I n i .

Nos, a kreaL i v nye I vt anu I as, navahez hi yen, a nye I vet t,onu I ot, paSS2 i v ho I I gotobol a tanUla5i fOlyarrat oktiv resztvevojeve, iranyitoj6v6,foszereploj9ve

t e s z i . S nemcsok oz61 ta I ,rlog';:l maga val aszt ja meg a tanu las he I yet, i oeje t . terripojat,hunem az Idegen nyelvrl€:z vola viszonya is tel Jesen rrcrs .

Nam 0 I vosm5nyok, esz ov ok , szabo I YOk pcis.az i v be fogado.ja , r.onern 01 ko t o j kr-eot, iv resztvevo az elso pil lanattol.A megadott szavakbol es nl::Jelvtani szabalyokbol k I i ndu I va soja t lIIaca rnondotreszeicet, rrondatokat a I kot, oz i degsn n';:le I yen, yogyis lIIegs:,:-olal ,beszel ozonllS mindezt mogobiztoson,hiszen azornol alienor i zriet. i is rragot· i gen, jot. mondtom, rie I yes a val aszom, vagy ezt meg meg ke I I neznemlEzzel a modszerrel az errber valoban sajat kezebe veszi tonulasotl

De terrr.eszetesen nem marad egyadu I ,h i szer, egy resz I etesen k i do I gozot t tanarlyog a I I rende I kezesere. A sz6k i ncs as a nye I vtan i ternat i ka hosszu evek IT<unkb .j<Jnak eredmenye, a I ape I va' e I oszor a I eggyakrabb szavakka I ,az a I apvet 5 n'de I vt anna I E: I I nd i t.ort i a beszedet, (de mor kezdet t 61 fogva he 1';:lBsen) ,

~i a sz6kincset c aok utaTla b6viterli,a nl::Jelvtani finornsogokat csak utulla venni. H i abo a sok srz o , ha nem tudom okt, f von haszna I n i ,ha nem megl::J a bes:zed I I

I-lie,-t a beszed a legfontosabb,miert fontosabb mint oz er-t.e.s , iros,olvClsas?

Azert, mert am i t ciz: errber szoban meg t.uo fogo I mozn i ,azt meg is er-t i , Ie tudja irni,el tud)Cl o l vo srr i t For-df t.vo e z mar egyoltalon nem b i z t.oe !

Hanyszor mond Ja cz erroer-: er-t.ern, mit mond, de nem tudok nek ivai aszo In i . I I yenkor mondj ok , I-logy oz i I I et orrek passz i v a nl::Je I vt.udcso.

A "kreativ" r";:lelvtanulonak rror kezdettbl fogva aktiv nl::Jelvtudasa van,ha meg keyes i.::; e lei nt e , de ozormo I hosZnal riot.o , mobil i zc I hate. A rendszeresen e I I encr-zct. t, he 1'.=Ies fr.ego I dasok s i ker-e I menyt ,egeszsbges oob i za I rrcrt, oortok , arne I yek 01 yonrtl,J ira sz,:Jksegesek ClZ i degen nl::Je I ven va I 0 beszedhez I

G':Jokor i kerdes ~ menny i i do a I at t I enet, lfIegtanu I n i eg'd nl::Je I vet?

Termes::etesen a nl::JelvtudaS kulonbozo szintu lehet,en az altal6nos terrokr61 fOlytotott fol'dakony t6rsalg6st veszem alapul,ezt a celt ugyanis feltetlenul e I €or i m i ndenk i ok i el saja til: ja ezt az anyagot, rr.egt-.ozza 5Z i nte automat i kusan. Tehat oki barmelyik oldal barllIelyik mondatraszet,mondatat pontosan es gl::Jorsan I e tud j a ford f tan i wi·met r e annak nem 'fog pr-ob t em6t okozri i a beszed I

Hogy ezt. ki mennyi ida alatt eri el,az termeszet.esen voltozhat,de a kreativ nye I vt.anu I ossol er-re ° tenl::Jezore is .jovo I nag'dobb be rc I yasunk von, h i e zeri tanu lasunk t.erroo jot, magur,k sz.ob juk meg, i 9Y tol unk fugg, mikor erunk az anyag vegere.S oz 01 land6 onkantrol I lehetbsege biztositja,hogl::J nsm tudjuk becsapn i rrogunkat I E I oezor- I assan ford i tsunk, de pontosan, e ha mar pont os ,akkor gyorsitsuk fel IAz eres kb.ket lecke,tehat amikor a negyedik pontos,akkor kel I a oosodiknok bes:zedterrpoban mennie. A g'dokorlatokat termeszetesen

i rasbon is e I vegezhet juk. ria a he I yes i rasunkat okar Juk fej I eszterl i ,eset I eg pihen€oskeppen'

._.

Ha el faradunk,pihenjunklSenki nem all itjG,hogy e z a gyors,t-,atekony,celratodj nyelvtanul6si mods2er foradsag,munka nelkul hozza gyurnolcseit.De azt

rnor- tud Juk, hogy "konn'::len, gyorson" selll({fi t I ehet csak tonu I nil

Vegezet.u I ped i 9 szeretnem megkos2:onn i anyanye I v i I ektoromnak, Beate ProrlaszKanak gondos .. preciz rrunkaj6t.

["I i nden I eend6 "kreot i v" rl'de I vtanu I 6nak nagl::Jon sok s i kert k ivan'

Gal Otto

IlAS2NALATI uTI1UTATo

,"':' t.onar"-=lagunk "c; I to Jen meg i emer-keoorx a nernet k i e jtes e.s 0 nemet mondots2e,~K.-:lZet I cr~1 1'01:")0 ·:'';0JutUS:='':JC:_IO I vo I . Az ez ot.ori kovet.kezo I ecrcek( r'e Jezet.ek-') 5zerke::.:..::t", Kbrn-'lden CJttE:k 1,·,U-,€tO.

f'j, 1-,0 i ~I 0 S20LAPP AL k:ezdcdnek .. arne I yer, az u j szavakko I I c::-rnerkedrldt Ijrrk fTl<2g, 6ituinboG kul~~ csopartokbo veve az egyas szOfojokot,a k6n~jabb 6ttekir~etbse'J vc"Jt~t t, .

[;::t kO'h~t, Cl S2ol...AP I1AGYARAZAT. on.e I,::! ku Ion kit er- azokro a szovokra, ome I I,dek t-":J:",::':r,ol at Cl ,-1 rroQ'=.Iorta I "··Il.'~r, 6 i 9'j prob I ernot, oko=hat. [:::e'-I CJ I opor: 0 sz6mogldo(·.:L::ot.0i~ a SZG I ap ~(Jrrbr,d_jr3t kove t i k , megped i 9 a bo I fe I so sarokb61 ho I adunk

_, j obb G Iso son:ik fe IE. Erdemes a szo I opot e s (J s261 ap fTV:Jgyor-ozatot <.:'c;ys:?f>l'r·e t.or.u I rnon::Jozn i . Ez eri a lopon c s at« a prob I errcis .szavak .szerepe I riek . a fc,-,rMIIJI'odok ~-'Cl0:Tll"11 G1..0 rlern okoz gondot.

A:: ,,,::ute)rr kovot kezo NYEL VTAN I op a mot.or-jo 02 agesz I ackenek, Cl:: itt e I so jot I tot t net-,al-'Id szoba I I 'dO I tudunk mo Jd szomta Ian r, i bat I on rnoncjClt:~e5zt imondotot Kepazn i 0 tov6bb i gyor::or I atok fa I ~ClITon Prokt i kus OKokb61 e I bf~)rdu I r,at ,h09'=! r·lblTie lid rllde I v t.oi i j e I enseget g,::!okor 10 I op j ori fTI09'.:.lorazok, reszben rner-t, r,em Jutat..l vo l r.o eieg r,el'",i neki a Nyelvtarr lapan,reszberl mert_ kor,ny.ebb o 9'dakorlatck nal letl a szabalyt is latni.

A GYAJCORLO lopok olkot.JOk 02 anyag tulnljomo res2et.Ezekan a r6cirr,ukben F~ I zet t nJE: I v t j8 I ens2gcokat tud juk begljakoro In i . Ezt a ce It s z o I go I ja,

r,ogU ad n do « rnondot.resz/mondat k et, nyclven 10thato .. rnegpedi'J egldenes vonalban 9f·p8Ive.Ez lehet.bve teszi .. hogy onn'lOgunk t orior-o i lehessunk,hiszen b6rmell,dik o I do I I e t.okor-r.ot.o ,.;:; IT,699'dozbdr,et.unk a mega I dasunk he I 'dessegerbl , i I I at ve

ooo I 9 g~lakoi-o 11",at. J uk, orn! 9 r, i bat I an nem I esz _

Javo.3lorn,r,09ld eloszcr a lTrogldar re·szt tokal~Juk Ie,s m i trt.ori rr,jr· )61 rnegy 0 fTO':j'jor'nJ r-':rdltC1::..,ak~.::or t.okor-jok l e a nernetet,s pr-ober! juk 0 (lIQGyar SZot,t:,'get 11t?IlIP.t I'e for'd i tar, i I Ez, ug'jan is a vegco I ,rl i szen r,a 8Zt mOI- gyorsarl, korlrly€'den t.e35zQk,ogyunkot bes~~dhez hasanl6 reflexekhez szoKtatjuklS mindekbzben t,iztos torr.::Jszunk 0 t et.okor-t. ror-o r t oe his:z I-Iem ler,et ketsE-Q'jr.k,jot 1TI0rrdlurrk-e?

': I~e fe I e jtsuk e I ,r,09'=1 .",z o got I as SO~ regota tonu lot i 5 V 7sszat.al~t a beszedtOI.) ret I epcs6ben r.o I ad junk, e I bszor pont .. osan, oz t.on egyre gyorsabban ford it sunk I

lIa nelll jo G mego i oos, , kbrossuk vi s·sza a hi bo okcrt o" Nye I vt.ori I opoo, vo9';:1 a S:ZO lop rr.':J';Jyarclzat on. 8 i z t osan seg i tsegunkre I e.sznek, rn i ve I a g';:Iakor I ot.ok cz.ok 82:01-, IOpGK "';:Ie I v i ono::Jogat r,o';;;zna I JaK. Ez 0 10 I van u9'd0n r,ehor.';:1 k I vete I, de

oz okot m i rid i.~ kG Ion je I Zf::1TI vast..ag bet-livel! Ezenk I vu I i 9'01 je I o 10k rlehor.y nemet re Jellem;::o,!_)tdakcri,cJE; a mag'dar nl,delvhOszrrolatt.61 e l t.er-o kifejezEst

A rerrgeteg g';:Iokor I at (az e I 56 I ecxeberi a In i nt,e9'j ·':20 SZOVQ I kb. ezer 8:zokopc so I at . rnorioot.> ,fokozatoson ria I ad a konrr,::!ebbto I 0 nehezebb fe t e , ku I or.vo I o5Ztvo C! kljlonbozb no~elvlani j e t errse qek et . i91d mociot, advo orra,rlog'.:J epp oz t 0

oo l qor, ';J';:Iokoro I .luk, arn i r-o I ugy gondo I juk, rlog,::! meg nem meg'=, Igozon, I egljer. az

<:1 b II~tok05 rrevmo5 haszr.a lata, vagl;:l egy b i zorlYos rrr6dbe I I ::.eged i ';;Ie, 5lb.

A VEGYE8 GYAKORl...o oS5zerolJlol6 Jellegu, itt kGlanfele tipLisu k i f'e je ze z.ex , InGndCltok v6ltoko::noK,eppcn u9~I,mint 02 €lIe nyelvber t . Ezen a lopo,-, lenrerr,atjUK ri09'j m i Ir.egl:J Jcbbor" s m i kevesbe. Ho vo i am i t, 9yengebbl-,ek or-z. . .ink, VE:gy,jk e I a a meg(i"leI6 ,;)lj,:lkOI'lo lapot e s menjunk vegi,~ r-o j t o egy-ketszer A vegs6 cel ,r,09'::! bdl'j/iely"i}::: loprol bc.irillelyiJ< mondatot pontosan as gyorson Ie tudjuk f'cr-o i t orr i Ug';:Ion i s ho IT,eg..:.zerezzLjk ez t a keszseget, akkar egy i I yen, vt:l9'd ehhez r-,osan I a mondat meg fogo I mo.:::asa I:; I . 0::;: ut.con seta I va sem rag prob I ernot. okozr. I I

Ezt ped I 9 n .. ::u- uglj rl i v j ok, r,og,::! BESZEJ) t !

I'·: i nden I ecke vegen to 101 unk TARSAl...GAS I opokat. E.:::ek nem k o t e I ezoek, s z ok i ncsGk nelll szerepe I ,:I ':::J!::Iakor I crt oktrort. I-I i ve I I eckero I I ecxer-e eg,::!re t.obb mondatot t·udunk mar rnogunk is 1T18gszarkes:::::t en i ,<:I t orsa I gos i I opok e I sosorban eg'd-6g,::!

t. emokbr s::ok i r.c ser.ek bov f T_eset szo I go I .j ok . M I ndenk: i so jot er-oek I Odese, SZUK- 36ge szerint volaszthat terrokoreib61

SDk s i ker~t k i von e kreat.i v nye I vtanu I oshoz a szerz6.-_' •

A HtMET ~EJTtS,IRAS,OLVASAS

A foneveket mindig nogy kezdobetuvel rrjuk.A mogyort61 eltero kiejtesek:

a rovid a:altCoreg),halbCfel),MannCferfi) ho~szu a:jaC igen),FrageCkerdes)"DameCh6Ig~)

6 = e ArzteCorvosok),MannerCferfiok),StadteCvorosok) e: VaterCapok),MadchenCI6ny)fahrtCutozik)

e e:HerrCur),gernCszlvesen),MenschCember)

e: jedeCmindegyik),Kol legeCkol lega),PeterCPeter) e,sz6 vegen,hangsulytalan sz6tagban 01 ig ejtve: jede,Kollege,Peter,bekommenCkapni),gutenCj6t)

Ie = hosszu i:hierC itt),wieChogy),wiederCmegint),de a die,sieCaz,o)rovidl ei,ai aj:einCeg~),al leinCegyedul),MaiCmajus)

eU,au = oj:heuteCmo),deutschCnemet),HauserChozak)

w = v . woC ho I ) , \'IasC m i ) , ''Ie inC bar)

v ~.Vater(apa),vol ICtele),vieICsok),de idegen szavakban v:VaseCVDza) Z czu HauseCotthon),ArztCorvos),ganzCegeszen)

s = z,moganhangz6 eI6tt:soCigy),sieCok),HauserCh6zak),dieseCezek)

s,sz6 elejen sp,s~ betukapcsolatban:spielenCJDtszoni),S~adtCv6ros) SZ, minden m6~ esetben: HausC hoz) , dasC ez) ,gester[ ,( tegnap) , WasserC v r z) r = r,de sz6 vegen 01 ig ejtve:unserCmienk),aberCde),besserCjobb)

B.= sz:groBCnagy),StraBeCutco),gruBtCudvozol)

ch = eros h: ichCen),welcheCmelyek),sicherCbiztos) sch = s:schonCm6r),schonCszep),MenschCember)

tsch = cs:deu~schCnemet),~schechischCcseh),TschardoschCcs6rd6s) ts,tz.= c:rech~sCjobbro),nrch~sCsemmi),je~ztCmost),schmu~zigCpiszkos) k,p,t = kh,ph,thlCollege,PostCposta),TogCnap),o h 01 ig hallhat6

ck k:BruckeChid),ZuckerCcukor),trockenCszoroz)

qu kv:QuarzCkvarc),QuelleCforros),QuarkCtur6)

i 9 = ih sz6 vegen: wi chtigC fontos) ,r i chtigC he I yes) ,zvvonzigC husz)

.................................................................................................................................................................................

........................................................................... - .

Idegen szovakban tobbnyire az eredeti nyelv kiejtese 0 mervodo.

y =
ph =
c =
ch
j =
ou = u:GymnasiumCgimnozium),SystemCszis:ztemo),de aj,ej:Bayern,Meyer,stb. f"_phontastischCfantos:ztikus),PhotoCfen~kep), TelephonCte!efon),de rna mOr egyre gyokrobban frnak ph helyett f-et:Fota, Telef"on,stb. c:Cicera,cs:Cel laCesel 16),khCofeCk6veh6z) kh:ChorCk6rus),s:ChefCkon~haf6nok),cs.CouchChevero)

zs·Journal istCujsagfro),dzs:Ja:zzCdzsessz),PyjarnaCpizsarna)

u:Journal ist, Tour istCturista), TourneeCturne)

A nemet nyelvben is lehetnek 0 mog6nhongz6k rovidek vagy hosszuak.

A nyflt sz6tagakban Camelyek magonhangz6ra vegzodnek)6ltaloban hosszuak Jede,Bruder,Name,Dame,Frage,Peter,Kollege,stb.

A z6rt sz6tagakban Camelyek m6ssalhangz6ra vegzodnek) oltal6ban rovidek: selten,Kind,Dorf, irrmer,stb.De sak a k i vet.e l is e ezobo l qok 0:61.

Ezenkivul a k6vetkezo m6dokon jelol i a nemet a moganhangz6 hossz6t Maganhangz6kettozes: IdeeC6tlet),HaarChaj),MeerCtenger),

Nyujt6 h,amelyet ne. ejtunk:ihrCti),wahrC igoz),sehrCnagyon)

8 elott a mog6nhangz6 mindig hasszu:groBCnagy),StraBeCutca),bloBCcsup6n)

A mag6nhangz6 rovidseget jelolheti az elatte 0116 sch,ck vagy dupla m6ssolhangzo,amelyet nem kel I duplon ejteni: frischCfriss),BrnckeChfd),MutterConyo),MesserCkes)

A krejtes szob61yait fokozatosan,tanulas k6zben saj6titsuk el

A NtMET HONDAT ALAPSZERKEZETE

A mandat reszei~ harom alapve~o csoportra osztjuk,aszerint,hog~ mi Iyen kerdesre valaszolnak.

M i ndazokat a szavakat, sz6csoportoka~ ~ ame I yek a "KI, HI?" kerdesre val aszo I nak eg~essel(1)jeI6Ijuk:apa,ez az ember,o,a fiam,ez,mindenki,a gyerekek,s~b.

M i ndozokot, a szavak:at, sz6csoportokat, arne I yek a"MIT CSINAL( T) , st.b'· kerdesre valaszolnak kettesseIC2»)jeloljuk:dolgozik,van,al It,megyek,volt61,stb. MINDEN HAS KERD~Sre (HOL,MI~OR,HOGYAN,KIVEL,st.b) volaszol6 szavakat, azocaoocr-t.okot. hormassa 1(3) je 10 I juk: i t.t , tegnap, ve I em, ebben a bozbcn , j' g~, stb.

Fontos alkot6elem meg a K~RDOSZ6,amelyet kerdojel lel(?),s a TAGAD6S26,

arne I ye~ nu I I avo I (0) j e I 0 I unk. E m6dszerre I ba,m i I ~en mor-dot.ot. e I erne ire bontha~unk.PI. Tegnap este mindenki ott volt.= 3-3-1-3-2. Mig a magyor n~elv sz6rendje szabad,a nemetben ezen olapelemek ko~o~t sz6rendben k6vetkeznek.

A nemet. mondat. negy alapt.ipusa
..(llit.6 1 .2 3. Er ist hier.
6 1.Jan itt.
~erdo (?) .2 1 3. C\Varum) ist er hier?
C l1iert J van 0 Ht?
Tagad6 1 .2 0 3. Er ist nicht hier.
6 van nem iti.
~erdve-t.agad6 cr» .2 1 0 3. CWorum) ist er nich~ hier?
Cl1iertJ van 0 nem itt? Peldankban oz "It~ van." 3-Z.szerkeze~G eg~szeru mondatot forditottuk nernetre mind a negy mandattrpusban.Barmennyire furcsa is,a kataLL nemet sz6rende~ mindig be kel I tartonunk,s aZL hogy a nernet. lDondat.ban MINDIG van 1 es 2,akkor is ho a magyorbon nincs.Ezt rovid ido oiaLL meg lehet szokni,s a fenLI keplet alopjan mindig hel~es lesz a sz6rendunk

A kesobbiek soran lesznek bizon~os el~eresek,de mindeg~ik kazos vonoso, hogy et.t.ol ternek el,a ki indulosi pon~ ai.dig ez 0 szerkezetl

Az "eg~es"(1)lehet:szemel~es vag~ muLOLO nevrnOsCen,o,mi,ti,ez,az,ezek),pld. Er is~ jung.6 fiotal .Das is~ schon.Ez szep.Sie sind zu House Otthon vannak. Az egyes (1) lehet foneves szerkezet,amely szinten harom reszbol 611hoL

a=nevelo vagy nevm6saz,o,eg~,oz en,ez a,minden,sok, i Iyen,stb.

b=mel leknev:nagy,szep,piros,sLb.t.ermeszetesen a b nem kot.elezo elem!. c=fonev:hoz,uLca,varos,psLer,csalad,stb.

a ( b ) c
eg~ szep no
oz uj auto
0 regi barDLom a ( b ) c
elne schone Frau
dos neue Auto
rnein al~er Freund,stb.
1 Z 3.
Das neue Aut.o ist. hier.
a b c A nemet mendat teljes szerkezete LehoL: (a b zarojelet az egyszeruseg kedveert a t.ovdbbiakban elhagyjukJ

Nagyon fontos,hogy az elso harOlD lepcso alatt. t.udat.osodjon benniinJc: ez a SZer kezet!Erre t.a.aszkodva t.udjuk ugyanis a .egszoJc:ott.nill java! gyorsabban keszsegge :fej1.eszt.eni a "kusza", sokszor hianyos lDagyar IDOndat.oJc: nelJlet.re :fordit.asat. Renget.eg ido~ es energiat. ~aJc:ari~hatunJc: meg vele azon az ut.on,amely

a folyaaat.os beszed ~ele vezet.!

I SZcSLAP

eg~ ...• ein,eine,ein o,az ... der,die, das

melyik.welcher,welche,welches ez c ..• dieser, diese, dieses

oz o ... der. die, das

minden.jeder, jede, jedes

kinek o.wessen

oz en ..• mein,meine,mein a te ..• dein,deine,dein az o .... sein,seine,sein

Cn6nemJihr. ihre, ihr az On ..• 1hr, 1hre, 1hr

a mi •.• unser,unsere.unser a ti •.. euer, eure, euer oz 6k •.• ihr, ihre, ihr az Onok.1hr, 1hre, 1hr

o er,sie.es

ez,az •... das,es minden ..• alles

van ist

volt .•••• war

itt ••••.• hier,da

ott dor~,da

otthon ••• zu Hause kozel .••. nah t6vol •.•• wei~

es .•...•. und

is .••..•. auch de .••.... aber vag~ ••••• oder csak •.... nur meg ....•. noch

rn:Jr schon

toI6n ••.• vielleicht eppen •••• eben

rrost ....• jetz~ mindig ••• ilMDer g~akran •• o:ft ritkan ••• selten ujb61 •••• wieder r g~ •••.•• So ugld······so eg~edu I •• allein

rrcJ ••••••• heute

tegnap ••• ges~ern

nog~on .. sehr

kisse ... ein biBchen

olyan ••• so

tu I ••••• zu

egeszen.ganz elegge .. genug

ziem1ich JO. • •• • gut

jobb ..• besser legjobb.bes~ rossz ... schlech~

nogld····groB kicsi ... lc:lein uj •••••• neu reg i .... al t riotal •• jung oreg •• " •. al ~

szep .•... schon csinas •.. hiibsch csodos •.. wunderbar baldag ... gliiclc:lich roradt •.. miide erdekes .. in~eressant Tontos •.. wich~ig egldezeru.einfach pontos •.• genau

ptinktlich helldes •.. rich~ig

igaz wahr

lehetseges . .oglich biztos •.•.. sicher egesz •..•.. ganz rel ...•.... halb sajot .•.... eigen modern ..... modern f'orrt.ossz t. i kus ..

phan1.as1.isch

1/1

csalod •... eFamilie,-n

opo rVater,--

an~a ...•.. eMut ter, -" ria ...••.. rSohn,-"e lonldc ....• eToch1.er,-"

g~erek s~nd,-er

b6tt~ rBruder,--

n6ver eSchwes1.er,-n

ferj ..•... rMann,-"er feleseg ..• eFrau,-en

ember ..... rMensch,-en ferfi .•... rMann,-,oer

n6 eFrau,-en

ur rHerr,-en

holg~ eDame,-n

fiu ...•... rJunge,-n 16nld······sMadchen,-

barot .•.. rFreund,-e barotno .. eFreundin,-nen tanor .... rLehrer,tan6rn6 .. eLehrerin,-nen di6k ..•.. rS~uden~,-en di6kI6nld·estuden~in,-nen orvos .... rArz~,--e fogorvos.r2ahnarzt,-"e kollega .. rKollege,-n

hoz sHaus,- .. er

lakos eWohnung,-en

voros eS1.adt,--e

falu ...•. sDor:f,-"er

kerdes eFrage,-n

volasz eAntwort,-en

nev rName,-n

cim eAdresse-n

t.e I e fonszom ..

.• eTelephonnummer,-n

tortenet.eGeschich~e,-n

dolog eSache,-n

nap rTag,-e

foto sPho1.o,-s

auto ••••• sAuto,-s hotel •.•• sHo1.el,-s program .. sProgramm,-e temo ..... sThema,-men! problema.sProblem,-e otlet •••• e1dee,-n

Ck i ejtese. ide, tobbessz6mban 1deen: ideenl)

I.SZ6LAP MAGYARAZAT

1/2

A sz61apon harom oszlopban talaljuk a szavakat,ez megfelel az a-b-c feloszt6snak. Teh6t a bal oldalon neveloket,nevmasokat(a),kozepen mel I ekneveket(b) , valamint azok legfontosabb m6dosit6it,a jobb oldalon pedig foneveket(c)talalunk.Ezt az elrendezest a1any~ablanak nevezzuk, mivel a harom oszlopb61 tetszolegesen valasztva, s e szovakat osszekopcsolvo,rengeteg alan~t (1) kepezhetunk.A zaravonal alatti resz mar nem tartozik az alan~tablahoz.

Az a-knak harom alakjuk von Ca wessen kivetelevel).Az els6 sodik a nonemU,a hormadik a semlegesnemG fonevek elott al I. lott megtolalhot6 nemere utala jeleC lasd a NYELVTAN lopot).

a h I rrnemG , a maMinden fonev e-

sein,ihr: ha a birtokos hfmnemU vag~ semlegesnemG Cfonevnek felelne meg), sein,ha a birtokos n6nemG: ihr 01 I a fonev eI6tt.G~okorlatbon ha ferfir61 van sz6:sein Vater-az apja,seine Mutter-az anyja,sein Kind-a gyereke,ho ha norol: ihr Vater-az apja, ihre Mutter-az anv]«, ihr Kind-a gyereke. euer:a nonemU alakjabon kiesik az e betu:eureCkiejtese ojre) ihr:neg~felekeppen fordithot6: ihr Sohn-a fiaCegy noe),a fiuk,ha Ontjelent nog~betuvel Irjuk: Ihr Sohn-az On fia,az Onok fia.

er,sie,es:e harom sz6 adjo vissza a mag~ar 0 jelenteset a nemek szerint

Der Vater ist hier. Az apa itt van. Er ist hier. D itt van.

Die Mutter ist dort. Az anya ott van. Sie ist dort. 6 ott van.

Dos Kind ist zu Hause. A gyerek otthon van.Es ist zu houseD otthon van. Targyak,fogalmak helyett is er,sie,es 01 I I .Die S~ad~ ist schon.Sie ist schon. A nemek jeleit itt is megtalaljuk:er,sie,esIClasd NYELVTAH I)

das,es:r6mutot6skor a das-t,altalanos utalasleor oz es-t hasznaljuk inleabb. Dos ist mein Vater.Ez az apam.Das ist schon hier.Ez itt szep.

Es ist m6gl ich.Lehetseges.Es ist schon hier.Szep itt. Neme~ben mindig 1-2-3! eZ,az:nemetre ketfeleszerepben fordrthat6,vig~6zzunk,ne Iceverjulc osszel

1 .M.nt a,oz abc szerkezetbendieser Mann-ez a ferfi, itt eg8 mondatresz csale,

utano jon 2-3,pl Dieser Mann war alt.Ez a ferfi oreg volt.

2.Mint 1 annal 16an:Das war der Mann.Ez volt a fer/i. Itt mar teljes mondatl

da:rendkivul g~akori,Jelentese lehet "itt" es "ott" eg~ar6nt auch:6ltalabon oz elott a sz6 elott 61 I,amel~ilere vonotkozik,de nem mindigl Auch mein Vater ist hier.Apam is itt van.De lehet:l'1ein vot.er- ist ouch hier. k i vet.e I ek meg fa I eg a magukban 01 I a szavale me I lett. I ch auch I En is!

sehr:a mel lelenevek felett talalunle 6-7 el6ttuk gyakran 0116 fT16dosft6sz6t,

az abc szerleezetben 0 b-hez leapcsol6dnak:ein sehr guter Arzt-nagyon jo oruos genug:mindig a mel leknev utan 01 I :gr08 genug-eleg nagy,gut genug-eleg j6 ziemlich:ne keverjulc a genug-gol,jelenteseelegge,meglehetosen,teh6t

Dos ist graB genug.Eleg nagy.Cpl .valomihez)Er ist zieml ieh mUde.Eleg faradt.

C meg I ehet6sen) schlech~:els6sorban eg~ dolog minosegere vonatkozik,viselkedes,helyzet jellemzesere inkabb a schlimm-et haszn6ljuk:ein sci inrnes Kind-egy rossz g:yerek de rossz,elromlott:kapu~~:Das Auto ist kaputt.Az auto rossz.

genau:pontos 61talanos ertelembenCmunleo,clm,program,stb.),pijnk~lich mindig idabel i' pontoss6gra utaICelcezes,ember,stb.)

a fonevek:el6ttule a nemUle,megottulc a tobbesszamuk jele,erral a 2. leckeben eFaai.lie:kiejtese "fami lie" ,kivetelesen az ie itt nem hosszu I! rSohn,eToch~er:mindig valaki sajat gldermeleet, fiat, i I I I.an~at jelenti sMadchen:semlegesnemG,mivel eredeti leg leislanldt jelent

rBruder:eg~szerre jelent ocset es batldat:mein Bruder-az ocsem vagy-a bat yam eSchwes~er:ugyanigld naver es hug is:meine Schwester-a hugom vag~-a noverem eAdresse:csak lak6cimet jelent,minden mCs(konldv,fi Im,stb):rTi~el,-1 sThe.a:tobbesszama:die Themen!

NYELVTAN I.

1/3

A f'onevek neme

A nemet fonevek hfmnemGek,nonemGek vagy semlegesnemGek.Mivel nincsenek altalanos szabalyok,minden fonev nemet kulon meg kel I tanulniVon nehany iranyad6 elv,amely konnyfthet a tanulasban.

Himnemuek:a hfmnemG elolenyek:der Mann,Arzt,Junge-a /er/i,orvos,/iu

a napok,h6nopok,evszakok,aut6k:der Montag,Sommer,Apri I,Opel-a het/o,nyar,stb Nonemuek:a n6nemG elolenyek:die Frau,Freundin,Mutter-a no,bara!no,anya

az ung,heit,schoft veguek:die Wohnung,Freiheit,Freundschart-a (akas,szabadsa Semlegesnemuek:a fiotal el6lenyek:das Kind. Mbdchen,Kalb-a gyerek,(any,borju a chen, lein kicsinyito kepzosok:das Hauschen,Tischlein-a huzacska,asztalka

A nemek jelei alanyesetben:

Himnem R

Nonem E

Semlegesnem S

E jeleket. a sz6iapunkon minden fonev elott megt.al6ljuk,celszeru a nemeket. a hat6rozott nevelovel egyutt megtanulni:der Name,die Stadt,das Dorf,stb. De nemcsak a hot6rozott neveloCdeR,diE,daS) visel i a nemek jeleit,honem tbbb mas a is:welcheR,welchE)welcheS,dieseR)diesE,dieseS,jedeR,jedE,jedeS Az a-k mOsik csoportja viszont NEM veszi fel a nemek jelet, i I~en peld6ul ein,eine ein,mein,meine,mein,unser,unsere unser,sot a wessen valtozotlon. Az a-k e ket csoportjot fontos megkulonb6ztetni,mert kesobb lenyeges lesz!

A melleknev egyeztetese jelzokent{b)

Ho a nemek R,E,S jele megtol6lhat.6 az a-n,o mel leknevCb) e jelet kap:pl.

deR gute Vater diE gute M:.Jtt.er daS gut.e Kind
a j6 apa a j6 anya a j6 gyerek
dieseR neue Arzt diesE schone Stadt dleseS gro,Se Hotel
ez az uj orvos ez a szep varos ez a nagy Hotel
jedeR Junge I'1ann jedE gut.e Frau JedeS neue Auto
minden fiata( ferfi minden j6 feleseg minden uj aut6 Ho a nemek R,E,S jele nines az a-n,o jeleket a mel leknevCb) veszi fel!!

ein gut.eR Vat.er eine gut.E M:.Jtter ein guteS Kind
egy j6 apa egy j6 anya egy jo gyerek
mein neueR Arzt unsers schonE Stadt meln neueS Problem
az en UJ orvosom a mi szep varosunk az en uj probZemam
ihr JungeR I'1ann seine gutE Frau euer neueS Auto
az () fiatal ferje az o j6 feZesege a ti tij autotok Nonerrben teh6t. mindket. esetben e-t. kap a mel leknevCb),him-es semlegesnerrben pedig 61tal6bon e kbt.ohonggol kopcsol6dik oz R,S Jel .FigyelemlAz ihr,unser, euer r-jei nem jelek,csupan sz6vegi massalhangz6k,tehat unser guteR Voter!

Az allito mondat

Szorendje 1-2-3.Egyik resze sem hagyhat6 el ISzep(3)=Dos 1St schon C1-2-3.) A harmos(3)lehet mel leknev is,ez esetben sosem kap vegzodest.1 I

Der Lehrer ist gut. Die Wohnung ist. gut. Dos Auto ist gut.

A mel leknev teh6t mint b mindig kop vegzodest,mint 3 viszont. sohasem! A nemet kit.eszi a hat6rozotlan nevelot,omikor a magyar nem:

Dos ist ein Hous.Ez huz.Elhagyhat6 foglolkozasnal: .Er ist Arzt.Orvos.

Ki kel I tenni viszont mel leknev elott Er ist. ein guter Arzt..6 j6 orvos.

Hongsulyozott mondat.resz a magyarhoz hasonl6an a mondat eleJere kerulheL!

I Iyenkor a sz6rend megfordul :3-2-1-3_Most otthon van: Jetzt ist er zu Hause. De termeszetesen fgy is helyes: Er ist jet.zt zu Hause,mivel a fordftott sz6- rend csak egy lehetoseg,oz 1-2-3 61 I ft6 sz6rend mindig biztos ki indul6pontl!

egld csalad

a csalad

mell::Jik csolad

ez a csolad

az a csalad minden csal6d kinek a csaladja a csaladom

a csal6dod

a csaladja

az On csal6dja a csaladunk

a csaladotok

a csaladjuk:

az onok csaladja az Onak: haza

a hazuk:

a hazatok a hazunk az On haza

az 0 haza

a hazad

a hazam kinek a haza minden haz az a h6z

ez a haz melyik haz

a haz

egy h6z

kinek a gyereke ez a g~erek:

az a 9l::Jerek:

a gyerekem

a gyerek

. minden gyerek melyik 9lderek a gyerekunk: egl::J gyerek

a gyereke

minden bar6t a baratom egy barat

a baratjuk az a barat

a baratotok mel~ik: barat

az Onok baratja o bor6tod

ez a barat

GYAKOn6 A

e i ne Fam iii e die Fami lie welche Fami lie d i ese Fam iii e die Fami lie

j ede F am iii e wessen Fam iii e me i ne F am iii e de i ne Fom iii e se i ne F am i I I e

minden apa az apam egy apa melyik: apa az apjo

az aped

az apa

kinek az aPJa

apank

az On apja

I hre F am iii e unsere Fam iii e eure I Fam iii e i hre F am iii e

I hre Fami I Ie Ihr Haus

ihr Haus

euer Haus unser Haus

Ihr Haus

melldik auto az autonk

ez az auto oz On aut6ja az az auto az autotok: minden aut6 egy auto

az auto

az out6m

ihr Haus dein Haus mein Haus wessen Haus jedes Haus das Haus dieses Haus welches Haus das Haus

ein Haus

a lakasunk

ez a lakos kinek a lak6sa melyik lakas

a lakasotok

az Onok lakasa minden lakas

a lak:asuk

az a lak:as

a lakasa

wessen Kind dieses Kind das Kind mein Kind das Kind jedes Kind welches Kind unser Kind ein Kind

ihr Kind

ez a varos

a varosunk rnelyik varos a varas

a varosuk minden varos az Onok voros a az a voros

a ti varosotok egy szep voros

jeder Freund mein Freund ein Freund ihr Freund der Freund

euer Freund welcher Freund Ihr Freund dein Freund dieser Freund

az en problemOm ez a problema egy problema

a ti problematok kinek a problemOJa minden problema

az 0 problemOja melyik problema

o te problemad

a mi problemank

1/4

jeder Vater mein Vater ein Vater welcher Voter ihr Vater dein Voter der Vater wessen Voter unser Vater Ihr Vater

welches Auto unser Auto dieses Auto Ihr Auto

das Auto euer Auto jedes Auto ein Auto

das Auto mein Auto

un sere Wohnung diese Wohnung VYessen Wohnung welche Wohnung eure Wohnung Ihre Wohnung jede Wohnung ihre WOhnung die Wohnung seine Wohnung

diese Stadt unsere Stadt welche Stadt die Stadt ihre Stadt jede Stadt Ihre Stadt die Stcdt eure Stadt

elne schone Stadt

mein Problem dieses Problem ein Problem euer Problem wessen Problem jedes Problem sein Problem welches Problem dein Problem unser Problem

GYAI(ORLO A HATAROZATLAN NtVELo 1/5
egy nagld esolod e ne groBe Forni lie egld idos ur e n alter Herr
egy kis glderek e n I<:::leines Kind egld fiatal holgld e ne Junge Darre
egy fia'lal ember e n Junger Mann egld szep f'ot.o e n seMones Photo
egy uj hoz e n neues Haus egld oreg fiu e n 01 ter Junge
e9Y regi lakos e ne alte Wohnung egld pon'los errber e n punk:t I i eher Mensch
egld nag,::! voros e ne groBe Stadt egld pont os v61asz e ne genaue Antvvort
egy kis falu e n I<:::leines Dorf egld erdekes kerdes e ne inter.te Frage
egy szep no e ne schone Frau egld esodas program e n 'l'l'u.res Prograrrm
egy j6 orvos e n guter Arzt egld egldszeru dolog e ne einfache Sache
egy creg errber e n alter Mensch eg\:l j6 kerdes e ne gu'le Frage
egy kis fiu ein kleiner Junge egld jobb lakas e ne bessere Wohnun9
egy nagld lenld ein groBes MOdchen egy jobb ou'la e n besseres Auto
egy j6 feleseg eine gute Frau egld jobb fot6 e n besseres Photo
egld csinos no eine hubsehe Frau egld jobb atlet e ne bessere Idee
egld rossz 9yerel<::: e n schl irrmes Kind egld jobb ferJ e n besserer Mann
egy boldog ember e n 9 I Gck I i cher Mensch egy jobb valasz e ne bessere Antvvort
egld regi barat e n alter Freund egld jobb diak e n besserer Student
e9Y uj bar6tno e ne neue Freudin egy jobb toner e n besserer Lehrer
egld erd,'lortenet e ne int.e Geschichte egld jobb hotel ein besseres Hotel
egy szep nap e n schaner Tag egy jobb telTCl eln besseres Thema egld nag,::! lakos e ne groBe Wohnung egy erdel<:::es tema e n int..es Thema
egy nag,::! problema e n groBes Problem egy igaz tortenet e ne vvahre Gesch.
egy egesz varos e ne ganze Stadt egy biztos v61asz e ne sichere Ant.
egld j6 fogorvos e n gu'ler Zahnarzt. e91d modern hotel e n modernes Hotel
egld rossz auto e n schlecht.es Aut.o egy erdel<:::.program e n int.es Progr.
egld fiat. d i 61<::: I onld e ne Junge S'ludentin egld csinos 16nld e n hubsches t1Od.
egld fantaszt, onida e ne phant,-e f""lltter egy fel h6z e n holbes Haus
egy bold09 csal6d e ne gl uckl iche Fami I, egy j6 fiu e n guter Junge
e9\:1 uj 101<:::621 e ne neue Wohnung egld fontos clm e ne vvlch'lige Ad.
e91d csinos fel eseg eine hubsche Frau egld UJ 'lema e n neues Thema
egld kis aut6 e n kleines Auto
egld regi fot6 e n altes Photo
eg\:l csodos ember e n vvunderbarer Mensch
egy fontos dolog e ne vvichtige Sache
eg\d saj6t. lal<:::os e ne eigene Wohnung
egy kis problema e n kleines Problem
egld csinos tanorno e ne hGbsche Lehrer in
egld oreg ferj e n alt.er Mann
egld fiotal fe I eseg e ne Junge Frau
egy modern 101<:::021 e ne moderne Wohnung egld nagldon J6 bara'l e n sehr guter Freund
egld nagldon rossz fot6 e n sehr schlechtes Photo
egld egesz j6 6tlet. e ne ganz gute Idee
egld eleg regi lakas e ne ganz alte Wohnung
egld 'lu I breg fe I eseg e ne zu alte Frau
egld nagyon j6 kol I ega e n sehr guter Kol lege
egld olldan szep no e ne so schone Frau
egld nagldon j6 kerdes e ne sehr gu'le Frage
egld nagyon nagld problema e n sehr groBes Problem
egld olldan csodos nap e n so vvunde'rbarer Tag Helldklmeles esljob61 nehonld sz6t csak elso ss utols6 betuivel jelolok,de a szot ismerve ez nem jelent problem6t:pl, int.te;interessante,'I'I'u.res;vvunderbares,Geseh.;Geschichte,stb, i91d viszont sokkal tobb peldot lothatunk,

GYAKORLo A HATARoZOTT N~VELO

I ..... 6
die neue Adresse
das holbe Dorf
der 01 te Herr
die wunderbore Stadt
die beste Ant wort
die holbe Stadt
dos neue Problem
der a I 1:.e Herr
die gonze Geschichte
das neue Haus a kis I any das kleine Mddchen az uj clm
a kis fiu der kleine Junge a fel folu
az uj h6z das neue Hous oz ides ur
a regi lakas die olte Wohnung a csod6s.v6ros
a fiotal ferfi der Junge Mann a legjobb valosz
az oreg h61gy die olte Dome a fel varas
a nagy voros die groBe Stadt oz uj problema
a kis falu das kleine Dorf oz ides ur
az egesz csal6d die ganze Fami I ie az egesz tortenet
a fel h6z das halbe Haus az uj haz az uj orvos der neue Arzt a helyes valasz
az uj fogorvos der neue Zahnorzt az uj tema
a kis gyerek dos kleine Kind a fontos dolog
a regi barat der alte Freund a nagy problema
oz uJ kOllega der neue Kol leg a kis errber
az uj hotel das neue Hotel a regi tortenet
a regi problema das alte Problem a fontos kerdes
a bOldog opo der gluckl iche Vater az uj kerdes
a farodt fe I eseg die rude Frau a f6radt onida
a modern lokos die moderne Wohnung oz uj program az oreg tanor der alte Lehrer a rossz gt,jerek
a regi tartenet die olte Geschichte a fiotal errber
az uJ barotno die neue Freund in a regi lakos
az egesz h6z das ganze Haus az igaz tortenet
a fel falu das halbe Dorf az ides ferfi
a regi nev der alte Name az uj auto
a helldes dolog die richtige Sache a regi f'ot.o
oz Uj fogorvos der neue Zahnarzt a sojot lakos
a modern ember der moderne Mensch a modern no
az egesz voros die ganze Stadt a JO feleseg az uj telefonszom a pontos program

a fantasztikus dolog a cSlnos di6kl6ny

a pont os telefonsz6m

a fantasztikus tartenet a pont as clm

a pontos errber

az erdekes program az uj,erdekes tema

die richtige Antwor
dos neue Themo
die wichtige Soche
das groBe Problem
der kleine Mensch
die alte Geschichte
die Y'tichtige Frage
die neue Frage
die mUde I'1.Jtter
dos neue Prograrrm
dos sch I irrme Kind
der Junge Mann
die 01 te Wohnung
die Y'tohre Geschichte
der olt.e Mann
das neue Auto
das 01 te Photo
die eigene Wohnung
die moderne Frau
die gute Frau die neue Tele.fonnummer das genaue Progromm

die phontostische Soche die hubsche Student in die genoue Telefonnummer

die phontostische Gescnichte die genaue Adresse

der punktl iche Mensch

das interessante Progr8mm das neue, interessante Thema

a legjobb diak der beste Student
a legjobb tanor der beste Lehrer
a legjobb orvos der beste Arzt
a legjobb kol I ego der beste Kol lege
a legjobb fota der beste Photo
a legjobb atlet die beste Idee
a legjobb v61asz die beste Ant wort
a legjobb dolog die beste Sache
a legjobb prograrrm dos beste Programm
a legjobb terra das beste Thema
.. A MUTAT6 NEVMASOK

1/7

mely I<:: nap 'l'l'elcher Tag mely k regi baret 'l'l'elcner alte Freund
mely I<:: dial<:: welcher Student mely k faradt errber welcher rude Mensch
mely Ie fiG 'l'l'elcher Junge mely k csinos no welche hubsche Frau
mely I<:: leny 'l'l'elches Mddchen mely I<:: fiatal feleseg 'l'l'elche Junge Frau
mely I<:: ember 'l'l'elcher Mensch rnely k oreg auto 'l'l'eI cnes alte Auto
mely k auto welches Aut.o mely k uj haz welches alte Haus
mely k h6z 'l'l'elches Haus rnely k otlet 'l'l'elche Idee
mely I<:: fot.6 welches Phot.o mely Ie uj t.erra welches neue Thema
rne l y k clm welchs Adresse mely I<:: gyerele welches Kind
mely Ie T.szam welche T.numner mely k dolog 'l'l'elche Soche
ez az errber d eser Mensch ez a I<:: is haz d eses kleine Haus
ez a ferfi d eser Mann ez a boldog csalad d ese gluckl iche Fomi I
ez a no d ese Frau ez a nagy voros d ese groBe St.adt
ez a nap d eser Tog ez a kis [alu d eses kleine Dorf
ez a leerdes d ese Frage ez az egesz dolog d ese ganze Sache
ez a nev d eser Nome ez a regi tort.enet. d ese 01 te Geschichte
ez a clm d ese Adresse ez a faradt errber d eser mude Mensch
ez a Te I. sz6m d ese Tel •. nummer ez a fiatol holg'd d ese Junge Dome
ez a dolog d ese Soche ez oz uj ot.let. d ese neue Idee
ez a problema d eses Poblem ez az erdekes tema d eses interessante
Thema
az ~~ errber der Mensch az a csod6s varos die wunderbare Stadt.
u"'-
az a hot.el dos Hot.el az a regi f'ot.o dos olte Photo
az az aut.o dos Auto az a regi barat der alt.e Freund
az a ferfi der Mann az a rossz gyerek dos schl imme Kind
cz! c ,;0 der .Junge C1Z C1Z iooe Ur der o! te Herr
az a 16ny dos MOdchen az a csinos I any das hubsche MOdchen
az az ur der Herr az a regi problema das olte Problem
az a elm die Adresse az a leis csalad die kleine Fami lie
az a nap der Tog az a nagy haz das groBe Haus
az a dolog die Sache az a boldog nap der gluck I iche Tag minden gyerek jedes Kind minden nagy csalad jede groBe Fomi lie
minden diak jeder Student minden kis falu jedes kleine Dorf
minden di6kl6n'::J jede Student in m nden boldog ember jeder gl -e Mensch
m nden toner jeder Lehrer m nden j6 fel eseg jede gute Frau
m nden fiu jeder Junge m nden j6 on'::Jo jede gut.e M..Jtter
m nden lany jedes Mddchen m nden regi bar6t jeder alte Freund
m nden ferfi jeder M::Inn m nden fontos kerdes jede wichtige Froge
m nden no jede Frau m nden uj dolog jede neue Soche
m nden problerra jedes Problem m nden ja 6t. I et. jede gute I dee
m nden nap jeder Tag m nden helyes valosz jede richtige
Ant.wort GYAI:::ORLo A BIRTOI:::OS NtVM..{S 1/8
kinek a 9ldereke wessen Kind a fiad dein Sohn
kinek a fia vvessen Sohn a 16nyod de ne Tochter
kinek a 16nya Wessen Tochter az an\:j6d de ne M..Jtter
k'nek a bar6tn6je wessen Freund in az ap6d de n Vater
k nek az aut6ja wessen Auto a botldod de n Bruder
k nek a ko I I egoja wessen Kol lege a nove red de ne Schwester
k nek az atlete wessen Idee a fer jed de n Mann
k nek a hoza wessen Hous a feleseged de ne Frau
k nek a problemOja vvessen Problem a neved de n Name
k neka reg; barotja wessen 01 ter Freund az uj cfmed de ne neue Adresse oz on';:Jom me ne Mutter a te I efonsz6mom meine Telephonnurrrner
ocr ap6m me n Voter oz uJ cimem meine neue Adresse
a fiam me n Sohn a regi bar6tom me n alter Freund
a 16nyom rr.e ne Tochter a bor6tn6m me ne Freund in
a n6verem me ne Schvvester a kOlleg6m me n Kol lege
a batldom me n Bruder az en atletem me ne Idee
a felesegem me ne Frau az en problemOm me n Problem
a ferjem me n f"'bnn a kerdesem me ne Froge
a nevem me n Name a v61aszom me ne Antwort
a cimem me ne Adresse a kis csol6dom me ne k:leine Forni Ie a g';:Jerekuk hr Kind oz anak:
a fiuk hr Sahn oz anok
a 16nyuk hre Tachter az anak
a csaladjuk hre Forni I ie az anak
oz anyjuk hre M..Jtter az anak
a kerdesuk hre Froge az anok
oz 0 problemOjuk hr Problem az anak
a tanarnojuk hre Lehrer in az anak
az Uj lak6suk hre neue Wohnung az anak
a regi bor6tjuk hr alter Freund az anak a felesege
a ferje
a nov ere
a b6tldja
a fia
a I onida
a neve
a cime seine Frau ihr Mann

seine Schwester

ihr Bruder

sein/ihr Sohn seine/ihre Tochter sein/ihr Name seine/ihre Adresse seinelihre T.nurrmer seine neue Freundin

a t.sz6ma

oz uj barotnoJe

a fiunk: unser Sohn
a 16nyunk: unsere Tochter
a gldermekunk unser Kind
a vorosunk unsere Stadt
a falunk unser Dorf
a h6zunk unser Haus
az uj lok:asunk unsere neue Wohnung
a mi problemank unser Problem
az aut6nk unser Auto
a kis csal6dunk unsere kleine Forni I ie az On csoladja Ihre Fami I Ie
az On ferje Ihr Mann
az On fe I esege Ihre Frau
az On fia Ihr Sohn
az On I onida Ihre Tochter
oz an novere Ihre Schwester
oz On b6tldJa Ihr Bruder
az On kerdese Ihre Frage
az On aut6jo Ihr Auto
az On regi boratjo Ihr alter Freund a v6rosotok az aut6tok:

a ko I I eg6tok: a csal6dotok a cimetek

a kerdesetek: a valaszotok

a ti problem6tok: a saJat h6zatok az uj tan6rotok:

eure Stadt
euer Auto
euer Ko I lege
eure Forni lie
eure Adresse
eure Frage
eure Antwort
euer Problem
euer elgenes Haus
euer neuer Lehrer gyermek:e fia

I onida csal6dja

Ihr Kind

Ihr Sohn Ihrs Tochter I hre Fom iii e

cime Ihre Adresse

t.szoma Ihre Telephonnummer

neve Ihr Nome

programja Ihr Programm

szep v6rosa Ihre schone Stadt uj kol legaja Ihr neuer Kol lege

GYAKORLo EGYtB KAPCSOLASOK

1/9

meg mindig noch Irrrner talon epp most v ie I lei cht eben jetzt
m6r megint schon Yrieder meg nagyon messze noch sehr weit
epp most eben jetzt rn:.:Jr nagyon kozel schon sehr nah
talon rna v iel lei cht heute m6r megint itt schon wieder hier
ffiC;st m6r jetzt schon meg mindig ott noch irrmer dart
meg rna noch heute talon epp i91d v iel I eicht eben so
most megint jetzt wieder rna vagy tegnap heute oder gestern
eppen fgy eben so reg mindig otthon noch irrmer zu Hause
ujra itthon wieder zu House igy vagy ugy so oder so
talon most vie i Ie icht jetzt most csak eg'dedul Jetzt nur allein epp rna eben heute es i91d talon und so vie I Ie icht
mar tegnap schon gestern most meg minden jetzt noch alles
mar rna schon heute mindig csak Ig'd immer nur so
talon eppen vie 1 lei cht eben itt vagy ott hier oder dart
most is ouch jetzt ez vagy az dieses oder das
vag,::! csak oder nur most fgy is jetzt so auch
es most und jetzt most csak ug'd jet_zt nur so
tegnop is auch gestern talon meg mindig vie I Ie icht noch irrmer
vagy talon oder v iel Ie icht most. vagy soha! jetzt oder nie!
ujb61 eg\dedul wieder allein mindent vag'::! semmi1.! alles oder nichts! csak most rna is

es fgy

meg csak m6r minden 6 is

t.alon uJb61 mindig eg\dedul gyakran itt es rna

mindig ug'd vagy igy rr6r kozel meg messze mindig itt

nur jetzt heute ouch und so

noch nur schon 01 les erlsie ouch

viel leicht. wieder i rrmer a I lei n

oft hier und heute

inmmer so oder so schon nah noch weit

irrmer hier

meg mindig nagyon messze most m6r elegg8 kozel talon meg mindig ott talon m6r eleg kozel most meg tu I messze

meg mindig nagyon gldakran most m6r elag ritkon

vagy talon 6 is?

csak mast vagy mindig? talon mast egldedul is

most eppen egyedul talon meg rna

most rrar minden meg mindig gyakran most m6r r i t.kori

to I an most m6r

de meg mindig

de most ujra

de csak mast

de most mar

uJb61 egyedul csak igy

rna megint csak 6

lam!ugld is

jetzt eben 01 lein

viel leicht noch heute jetzt schon 01 les

noch irnmer oft

jetzt schon selten viel leicht Jetzt schon aber noch irnmer

aber jet.zt wieder

aber nur jetzt

aber Jet.zt schon

wieder a I lei n nur so

heut.e wieder nur erlsie

so wie so!

noch immer sehr weit

jetzt schon nah genug!

viel leicht noch irnmer dort. viel leicht schon nah genug jetzt noch zu weit

noch immer sehr oft

jetzt. schon zi~ml ichl I selten oder viel leicht erlsie ouch? nur jetzt oder immer?

viel leicht jetzt auch 01 lein

egy 'fontos nap az orvosom

egy regi tortenet meg messze

az uj tan6runk es roo

te I jesen i gaz a t.e problem6d ez a lany

a legjobb tema

az orvosa eg\::l otlet ez a nap

a nevem

a clmem mindig it.t. a kerdesem az a 'ferf'i meg mindig olyan szep

eg\:! j6 f i u

a mi errberunk: az egesz csal6d az On neve

az On clme

az On fia

meg mindig

de fgy is minden errber

me lid i k foto o is

tul nagld a fiam

ez a problema a lonyod

es most

egy kerdes

k i sse f'or-ocit. a neve

MONDATRtSZ GYAKORLO VEGYES

ein wichtiger Tag mein Arzt

eine alte Geschichte noch weit

unser neuer Lehrer und heute

gonz wahr

dein Problem dieses Mddchen

das beste Thema

sein/ihr Arzt eine Idee dieser Tag mein Name meine Adresse irrmer hier

meine Frage der Mann noch irrmer so schon

ein guter Junge unser Mann

die gonze Forni lie Ihr Name

Ihre Adresse

Ihr Sohn

noch irrmer

aber ouch so Jeder r1ensch

welches Photo er ouch

zu groB

mein Sohn dieses Problem deine Tochter und jetzt

eine Frage

ein biBchen rude sein/ihr Nome

a telefonsz6m

a pontos program a saj6t lak:6sunk talon eppen most a pontos clrrUnk

oz On tele'fonszoma gyakran ott

az en noverem is ritk6n egyedul is eppen most

a programunk: az uj fogorvos eleg gyakran az uj otletem mel\::lik di6k

az a holg'd nag\:!on ritlc6n minden nap

az 6 problemaja egy szep no

a regi barat

o saj6t otletem csak 6

eg\:! creg halgt,d talon most

nag 'don eg':::!szeru a mi falunk

te I jesen egt,dedu I az On felesege eg\:! jobb atlet

az egesz nap talon ott nagldon csinos egy j6 fogorvos ez a leis falu igy is

oz oreg orvos ez vag\:! oz

az uj cimem

o legjobb diak epp az 6 fia

egy fontos dolog tul regi

most is

egy nag\:! problema minden uj dolog oz anak v6rosa eppen ma

tul messze

die Telephonnummer dos genaue Programm unsere eigene Wohnung viel leicht eben Jetzt unsere genaue Adre,sse Ihre Telephonnurrmer oft dort

ouch meine Schwester selten ouch 01 lein eben jetzt

1/10

unser Progromm der neue Zohnarzt oft genug

meine neue Idee welcher Student die Dome

sehr selten jeder Tog sein/ihr Problem eine schone Frou

der alte Freund meine eigene Idee nur er/sie

e i ne a I t e Dame vie I lei cht jetzt sehr einfoch unser Dorf

ganz 01 I e in

Ihre Frau

eine bessere Idee

der ganze Tag vieleicht dart sehr hubsch

ein guter Zohnarzt dieses kleine Dorf ouch so

der alte Arzt dieses oder dos I meine neue Adresse

der beste Student eben sein Sohn

eine wichtige Sache zu olt

ouch Jetzt

ein groBes Problem jede neue Soche Ihre Stadt

eben heute

zu weit

HONDAT GYA~ORL6 EZ+EGY~B

r/11

Ez j6. Dos st gut. Ez nog\:l0n j6. Dos st sehr gut.
Ez jobb. Das st besser. Ez nog\:l0n ezrep . Dos st sehr achori.
Ez 0 legjobb. Das st dos beste. Az tul nagl::j. Dos st zu graB.
Az rossz. Dos st schlecht.. Ez it.t van. Dos st. hier.
Ez helyes. Das st. r i cht. i g. Az ott van. Dos st. dort..
Ez igaz. Das st wahr. Ez kozel von. Dos st noh.
Ez biztas. Dos st sicher. Az taval van. Dos st weit.
Ez lehetseges. Das st OOgl ich. Ez f g'=l van. Dos st so.
Ez egyszeru. Dos st. e i nfoch. Most. j6 volt.. Dos wor Jet.zt. gut.
Ez fantosztikus. Dos st phontostisch. Talon epp i g\:l. Vie I lei cht. eben so.
Ja it. t.. Es ist. gut hier.
De legjobb otthon Aber zu Hause ist es am besten.
Ez egeszen biztos. Dos ist. ganz sicher.
Az nagyon ront.os. Dos ist. sehr wicht. i g.
Most. jobb. Es ist. besser jetzt.
Nogl::jon szep itt. Es ist sehr schon hier.
Talon igoz. Vi el lei cht ist es wahr.
Tegnap jobb volt.. Gest.ern wos es besser
Csodas it. t.hon. Es ist. wunderbor zu House.
neg lehetseges. Es ist noch magi ich.
Ez most. nogyon fontos. Dos st sehr wichtig jet.zt.
Ez mindig itt van. Das st immer hier.
Ez meg mindig t.ul nagy. Dos st. noch immer zu groB.
Az mar rnegint rossz. Dos st schon wieder schl echt.
Ez mar egesz .j o . Dos st. schon ganz gut..
Ez mast. 0 I egjobb. Dos st. Jetzt. das beste.
Az t.ul rnessze von. Das st. zu weit.
Ez nogl::jon egyszeru volt. Dos war sehr e infach.
Ez volt tolon 0 legjobb. Dos wor v iel lei cht dos beste.
Az meg jobb volt. Das war noch besser. Mar egeszen kozel von. Dos ist schon ganz noh.
t19g nagyon messze van. Dos ist noch sehr weit.
Csok ez von itt. Nur dos ist hier.
Az is igoz. Das ist. ouch wahr.
Ez is rossz it.t. Das ist ouch schlecht hier.
Olyon fantasztikus volt oz egesz. Dos ganze war so phantostisch.
Az is lehetseges. Das ist auch magi ich.
Csok ez volt. ott. Nur das war dort.
Tegnap meg itt. volt.. Das wor noch hier gest.ern.
Ez volt. t.olon a I egjobb. Das war vie I lei cht dos beste. Minden igaz. Minden lehet.seges. Itt minden csodos. Igy minden jobb.

Tegnap meg minden bizt.os volt. Minden csodolotos volt.

Ez vol t minden.

Meg minden lehetseges. t"6r minden j obb.

Ez minden.

A I I es i st wahr.

AI I es ist OOgl ich.

Alles ist wunderbar hier. So ist 01 les besser

Gest.ern war noch 01 les sicher. Alles war wunderbor.

Dos war 0 I I es.

Noch a I I es i st mcig I i ch . Alles ist schon besser. Dos i st a I I es .

HONDAT GYAKORLo EZ+ABC I/12
Ez 0 fiam. Dos st me n Sohn.
Ez a I anyom. Dos st me ne Tochter.
Ez a n6verem. Dos st me ne Schwester.
Ez 0 bat!dam. Dos st me n Bruder.
Ez 0 fel esegem. Dos st me ne Frau.
Ez a fer jem. Dos st me n f'1ann.
Az 0 hazunk. Dos st unser Hous.
Ez Borboro. Dos st Barbaro.
Ez volt az az egesz. Dos war dos gonze.
Ez volt 0 problema. Dos war dos Prob I em.
Ez a nevem. Dos st meln Nome.
Ez 0 cimem. Das st meine Adresse.
Ez a te I e f'oriez ornorn. Dos st meine Telephonnurrmer.
Ez a lokasunk. Dos st unsere Wohnung
Ez csok egy kerdes. Dos st nur eine Frage.
Ez oz aut6nk. Dos st unser Auto.
Ez az en kerdesem. Dos st meine Froge.
Ez a vo t ossaorn. Dos st meine Antwort.
Ez az en probl eOOm. Dos st mein Prob I em.
Ez csak egy atlet volt. Dos war nur eine Idee. Ez egy Tontos nap. Ez 0 regi elme.

Ez a kis csalodom.

Ez most a legjobb otlet. Ez egy jobb progromm.

Ez egy kis haz.

Ez egy igoz t6rtenet. Ez egy nagy problema. Ez eg!d Tontos dolog. Most ez a c imem.

Ez 0 helyes valosz.

Ez egy erdekes kerdes. Ez 0 pontos progromm. Ez egy regi t6rtenet. Ez egy j6 kerdes.

Ez oz uJ tema.

Ez egy regi Toto.

Ez oz en problem6m. Ez 0 te atleted volt. Ez volt oz 6 voloszo.

Ez most egy teljesen uj dolog. Ez megint egy erdekes kerdes. Ez is egy nogyon fontos dolog. Kinek a elme ez?

Ez tolon mar Peter.

Ez most egy nagy problema. Ez egy esodalotos nap volt. Tolan epp az 6 atlete volt. Mar megint ez 0 problema. Ez egy fontosztikus~de igoz

t6rtenet.

Dos st ein wiehtiger Tog.
Dos st seine 01 te Adresse.
Dos st meine kleine Forni lie.
Dos st jetzt die beste Idee.
Dos st ein besseres Progrorrm.
Dos st ein kleines Hous.
Dos st eine wohre Geschichte.
Dos st ein groBes Problem.
Dos st eine wichtige Soche.
Dos st jetzt meine Adresse.
Dos st die richtige Antwort.
Dos st eine interessante Frage.
Dos st dos genoue Progrorrm.
Dos st elne 01 te Geschichte.
Dos st eine gute Froge.
Dos st dos neue Thema.
Dos st ein 01 tes Phot.,o.
Dos st meln Prob I em.
Dos wor deine Idee.
Dos wor ihre Ant"l"l'ort. Dos ist jetzt eine gonz neue Soche.

Dos ist wieder eine interessante Froge. Dos ist ouch eine sehr wichtige Soche. Wessen Adresse ist dos?

Dos ist viel leicht schon Peter. Dos ist jetzt ein groBes Problem. Dos war ein wunderborer Tog.

Dos wor viel leicht eben seine Idee. Dos ist schon wieder dos Problem.

Dos ist eine phantastische~ober wohre Geschiehte.

MONDAT GYAKORLo o+EGY~B

(5 szep.

(5 fiotol 6 csinos. 6 boldog. (5 oreg. Faradt..

(5 jobb.

6 a legjobb.

(5 fontasztikus. 6 biztos Cebben).

6 itt. von. 6 ott van.

6 otthon van. Egyedul van.

Ujb61 itt von. Tolan eg~edul von. 6 i sit t. van.

Ma ot.t.hon von. Egyedul volt. Otthon volt.

K i sse farodt.

Meg mindig it.t von. d olyon szep.

6 most a legjobb. Ritkan van ott.hon. Most. epp it.t von. Ma nag~on csinos. I"Or t.ul oreg.

Most talon ot.than van. Ritkan van otthon.

Meg mindig g~okron f6radt.. I"Or otthon van.

Tolan mar egyedul von. Meg itt van.

Mar megint. it.t von.

6 t.elJesen bizt.os Cebben). De a most. f6rodt.

Ma i sit t. von.

Eppen egyedul volt.

a is ot.t. volt. tegnap.

6 mindig itt von. Mindig olyon csinos . . Mindig ot.t.hon von. Mindig eg~edul van. a mindig a legjobb.

6 mindig nag~on f6radt 6 mindig nag~on pontos Mind i gil yen rossz. Mindig pont.os volt.. Mindig egysdul volt.

I/1.3

S i e ist scnon.

Er ist jung.

Sie ist. hUbsch. Sie ist gluckl ich. Er ist alt.

Sie ist. mUde.

Er i st. besser.

Sie ist die best.e. IEr ist der best.e. Erfsie ist phantost.isch.

Er ist sicher.

Er ist. hierlSis ist. hier. Er ist dort..

Er ist zu House. S i e i st. a I lei n .

Er ist wieder hier.

Er ist viel leicht. 01 lein.

Sie ist ouch hier. lAuch sie ist. hier. Er ist. heute zu Hause.

S i e war a I lei n.

Er vvor zu Hause.

Sie ist ein biBchen mUde Er ist. noch immer hier. Sie ist so schon

Er ist. jet.zt der best.e.

Er ist selten zu Hause. Jetzt ist. sie eben hier. Heute ist sie sehr hubsch. Er ist schon zu alt..

Jetzt ist sie viel leicht zu House. Er ist selten zu house.

Er ist noch immer oft. mUde.

Sie ist. schon zu House. Vielleicht. ist. er schon 01 lein. Sie ist noch hier

Er ist. schon vvieder hier. Er ist. gonz sicher.

Aber sie ist. jet.zt. mUde. Er ist ouch heute hier. Sie war eben 01 lein.

Er war ouch dart. gestern

Sie ist immer hier.

Sie ist immer so hubsch. Er ist. immer zu Hause. Sie ist. immer 01 lein.

Er ist. immer der best.e Sis ist immer sshr mUde.

Er ist immer sehr purikt.1 ich. Er i st i mmer so sch I i rrm.

Sie war immer punktl ich.

Er war immer 01 lein.

MONDAT GYAKORLo 6.ABC

o ton6r.

o t.orior-rid. (5 d i ok .

(5 diakl6ny. (5 orvos.

(5 fogorvos.

o no.

o ferf i . (5 fiu.

a lany.

(5 a fiam.
6 a lon':jom.
6 az any6m.
6 oz oporn.
6 0 noverem.
6 a baty6m.
6 0 fer jem.
6 0 fe I esegem.
0 a g'dermek:em.
6 a t.an6rom. (5 sgy erdekes ember.

o sg':j nogyon j6 kol lega. 6 egy csodolatos feleseg. 6 egy pont.os ember.

o egld nagyon j6 orvos.

o a legjobb tan6r.

o az uJ ko t I ega.

6 a legJobb bar6tom.

o az uj barotnom.

o az a ferf i .

6 egy szep no.

o az uJ felesege. (5 a kislohyUk.

o az Onak uj kol leg6ja

o a mi errberunk. 6 a legjobb di6k.

o az a rossz gyerek. 6 crz uj kol I ego.

6 egy boldog ember volt. o volt a legjobb bar6tja.

Meg mindig di6kl6ny.

o is eg~ j6 fogorvos. It.t csak 0 a bar6tom. Meg mindig a bar6t.n6je. Most 6 a legjobb tanul6. o itt a legjobb orvos.

(5 volt a legjobb tan6runk. Mindig a barot.om volt.

o egy ur.

Meg 9':jerek.

1/14

Er ist Lehrer.

Sie ist. Lshrerin. Er ist Student.. Sis ist Student in. Er ist Arzt.

Er ist Zahnarzt. Sie ist eine Frau. Er ist sin Mann. Er ist ein Junge.

Sie ist ein Mbdchenl I

Er ist. mein Sohn.

Sie ist. meine Tochter. Sie ist meine Mutter. Er ist mein Vat.er.

Sie ist meine Sch~ester. Er ist mein Bruder.

Er ist mein Mann.

Sie ist meine Frau. Erlsie ist main Kind

Er ist mein Lehrer.

Er ist ein intersssanter Mensch. Er ist sin sehr guter Kal lege Sie ist eine ~underbare Frau.

Er ist. ein punktl icher Mensch. Er ist ein sehr gut.er Arzt.

Er ist der beste Lehrer.

Er ist der neue Kol legs.

Er 1St mein bester Freund.

Sie ist meine neue Freund in.

Er ist der Mann.

Sie ist eine schone Frau.
Sie ist seine neue Frau.
Sie ist ihre kleine Tochter.
Er ist Ihr neuer Kol lege.
Er ist unser t'bnn.
Er ist dsr beste Student..
Er ist das schl imme Kind.
Er ist der neue Kol lege.
Er ~ar ein gluckl icher Mensch.
Er ~ar ssin bester Freund.
Sie ist noch immer Student in. Auch er ist ein guter Zahnarzt. Nur er ist mein Freund hier.

Sie ist. noch immer seine Freundin Er ist jetzt dsr beste Student.

Er ist dsr beste Arzt hisr.

Er wor unser bester Lehrer.

Er war immer mein Freund.

Er ist ein Herr.

Erlsie ist noch sin Kind.

HONDAT GYAKORL6 ABC+EGYtB

A lokosunk mar regi. Peter most boldog.

A felesegem kisse f6radt. A valasz eg~szeru.

A valasz hel~es.

A program ritkan j6.

Eg~ uj tema mindig erdekes. Az a hotel tul messze von.

A valasza teljesen pontos volt. Me az egesz csalad otthon volt.

Ma otthon van Barbara. Itt van egy kis falu.

A baratn6d nagyan csinos. Ez a tema nagyon erdekes. Minden kis dolog fontos.

A kerdesem eg~szeru. Minden j6 otlet egyszeru. A regi fagorvos jobb volt. Csodas ez a varos.

Eg~ dick volt megint itt.

A Terjed von itt.

Ol~on rossz ez a gyerek.

Ez a dolag nagyon fontos.

A mi fiunk a legjobb .. Barbara mindig nag~on csinos. Nagyon j6 ez a fot6.

An~a rna ott han von.

A ferjem gyakran roradt. Mo csod6s volt a programm A fel voros ott volt.

A ferje ritkan von otthon.

Ez a tortenet teljesen igaz. Itt minden Icn~ csinos.

Egy J6 otlet mindig egyszeru. Eg~ j6 kerdes mindig pontos. Eg~ j6 anya g~akran faradt.

A hotel mar egesz kozel van.

Mar megint itt volt az az ember. A pont os cim nag~on fontos.

Ez a dolog tegnap meg biztos volt.

1/15

Unsere \l,'ohnung ist schon alt. Peter ist jetzt gluckl ich

Meine Frau ist ein biBchen mUde. Die Antwort ist einfach.

Die Antwort ist richtig.

Dos Programm ist selten gut.

Ein neues Theme ist immer interessant. Dos Hotel ist zu weit.

Seine Ant~ort war ganz genau.

Heute war die ganze Fami lie zu Hause.

Barbara ist heute zu Hause.

Hier ist ein kleines Dorf.

Deine Freundin ist sehr hubsch. Dieses Theme ist sehr interessant. Jede kleine Sache ist wichtig. Meine Frage ist einfach.

Jede gute Idee ist einfach.

Der alte Zohnarzt ~ar besser. Diese Stadt ist wunderbar.

Ein Student war wieder hier.

Dein Mann ist hier.

Dieses Kind ist so schl imm. Diese Sache ist sehr wichtig

. Unser Sohn ist der beste.

Barbara ist immer sehr hubsch. Dieses Photo ist sehr gut. Mutti ist heute zu Hause.

Mein Mann ist oft mUde

Das Programm war heute wunderbar. Die halbe Stadt war dart.

Ihr Mann ist selten zu Hause. Diese Geschichte ist gonz wahr. Hier ist jedes Madchen hU:lsch. Eine gute Idee ist immer einfach. Eine gute Frage ist immer genau. Eine gute Mutter ist oft mUde. Dos Hotel ist schon ganz noh.

Der Mann war schon wieder hier.

Die genaue Adresse ist sehr ~ichtig. D i ese Sache ~ar gest.ern noch s i cher .

HONDAT GYAKORL6 ABC+ABC

A 16nyom meg di6kl6ny. A f i am meg d i ok .

Any6m ton6rno.

Ap6m tan6r.

A bar6tom fogorvos. A nevem Peter.

A b6tyam az on kol legaja. Ez a fiG a fiunk.

Ez a lany a mi 16nyunk. A neve Barbaro.

Ez a ferfi az ap6m. Az a no az any6m.

A bat yam orvos.

A noverem tan6rno.

A ferjem egy csod6s apa.

A tanarunk egy erde~es ember. A b6tyad egy boldog ember.

A tan6rn6nk egy csinos no.

Az apja egy egyszeru ember. Az en fiam is dia~ meg.

A saJ6t lak6s egy fontos dolog. Ez a holgy az uj tan6rn6t6k.

A j6 csalad fantasztikus dolog. Ez a csinos no a felesege. Kinek a bar6tn6Je ez a lany? Ez a problema egy regi dolog. Ez a ferfi egy font as ember.

Az Gj kol leg6nk egy csinos no. Eva a legjobb baret nom volt.

Ez a fiu regi bar6tom.

Ez az ember a legJobb baratom volt. Ez a fiu a legjobb tanuI6n~.

Ez a lany a legjobb tanuI6n~.

Ez a lany mar egy h6lgy.

Az apja fantasztikus emqer volt. Ez a program jo otlet volt ..

Egy j6 kerdes mar egy fel valasz. Mindig minden dolog az en problemam. Az egyszeru valasz a legjobb v6lasz. Ez az egyszeru kerdes me egy nagy

problema.

1/16

Me ne Tochter ist noch Student in. Me n Sohn ist noch Student.

Me ne Mutter ist Lehrerin.

Me n Vater ist Lehrer.

Me n Freund ist Zahnarzt. Me n Name ist Peter.

Me n Bruder ist Ihr Kol leqe. Dieser Junge ist unser Sohn. Dieses Mbdchen ist unsere Tochter. Ihr Nome ist Barbara.

Dieser Mann ist mein Vater. Die Mutter ist meine Mutter. Mein Vater ist Arzt.

Meine Schwester ist Lehrer in.

Mein Mann ist ein wunderbarer Voter. Unser Lehrer ist ein int.er Mensch. Dein Bruder ein gluckl icher Mensch. Unsere Lehrerin ist eine hubsche Frau. Ihr Vater ist ein einfacher Mensch. Auch mein Sohn ist noch Student.

Die eigene Wohnung ist eine wichtlge Sache Diese Dame ist eure neue Lehrer in.

Die gute Fami lie ist eine phantast.e Sache. Diese hubsche Frau ist seine Frau.

Wessen Freundin ist dieses Mbdchen?

Dieses Problem ist eine alte Sache.

Dieser Mann ist ein wichtiger Mensch.

Unser neuer Kol lege ist eine hubsche Frau. Eva war meine beste Freund in.

Dieser Junge ist mein alter Freund.

Dieser Mensch war meln bester Freund. Dieser Junge ist unser bester Student. Dieses Mbdchen ist unsere beste Stud. in. Dieses Mbdchen ist schon eine Dame.

Ihr Voter war ein phantastischer Mensch Dieses Programm war eine gute Idee. Eine gute Frage ist schon eine halbe A. Jede Sache ist immer mein Problem.

Die einfache Antwort ist die beste Ant. Diese einfache Frage ist heute ein

groBes Prob I em.

MONDAT GYAKORLO VEGYES

Szep.

Itt van Tonarno.

6 a r i orn. Egyedul van. Forodt.

Ez biztos.

MBg messze van. 6 a bat'dJo. Diaklany.

Ez 'fontoszt i kus. Lehetseges.

6 a legjobb.

Ez a neve.

Rossz oz egesz. Ez igoz.

MBg 9!::!erek.

ugy van.

Helldesl

MBg diok:

Ez oz 6 problemOJo. Ez tel Jesen igoz.

Ez oz ur a nogybotyam Ez egld csodas nap.

Az a h61gy a 'felesege. Ez nagyon egldszeru.

Ez a te otleted volt. Az talon eleg nagy.

6 meg mindig ott van. Ez i91d volt.

Tegnop meg itt volt.

Kinek a felesege ez 0 csinos holgy? Melyik hotel Jobb?

Minden lehetseges.

Anldom eg~ fontosztikus no. A fel folu ott volt.

Itt minden kozel van. Tolan ig~ volt a legjobb. Nogyon j6 volt.

Farodt volt mar egy kicsit.

A fio itt a legJobb fogorvos. Melyik folu OZ ott?

Mar minden itt van.

A lokosunk: nogyon kozel van. Az opjo is orvos volt.

A noverem meg dick.

Ez a ferfi mar tegnep is itt volt. Ez is nogyon 'fontos.

Ez volt oz en k:erdesem. Mar tegnop itt volt.

1/17

Erlsie/es ist schon. Er/sie/es ist hier. Sie ist Lehrer in.

Er ist mein Sohn.

Er i st 0 I lei n .

Sie ist mUde.

Dos ist sicher.

Dos ist noch weit. Er ist ihr Bruder. Sie ist Schulerin.

Dos ist phontostisch. Dos ist meg I ich.

Er ist der beste.Sie ist die beste~ Dos ist sein/ihr Nome.

Dos gonze ist schlecht.

Dos ist 'l'l'ohr.

Erlsie ist noch ein Kind. So ist dos.

Dos ist richtigl

Er ist noch Student Sis ist noch Student in.

Dos ist sein Problem. Dos ist gonz wohr.

Dieser Herr ist mein Onkel. Dos ist ein wunderschoner Tag Die Dame ist seine Frau.

Dos ist sehr e infoch.
Dos 'l'l'or deine I dee.
Dos ist vie I Ie icht graB genug.
Sie ist noch immer dart.
Dos 'l'l'or so. Gestern war es noch hier.

Wessen Frau ist diese hUbsche Dame? WelChes Hotel ist besser?

A I I es i st rnbg I i ch .

Meine Mutter ist eine phontostische

Dos holbe Dorf 'l'l'or dort. IFrou.

Hier ist 01 les noh.

So war es viel leicht am bes~en. Dos war sehr gut.

Sie wor schon eln biBchen mUde.

Sein Sohn ist der beste Zohnorzt hier. Welches Dorf ist dos dart?

Alles ist schon do.

Unsere Wohnung ist schon sehr noh. Auch sein Voter wor Arzt.

Meine Schwester ist noch Student in. Dieser Mann war ouch schon gestern do. Dos ist ouch sehr wichtig.

Dos war meine Froge.

Sis wor schon gestern hier.

TARSALGAs I

ijDVOZL~SEK>MEGS26LfTASOK>KIVANSAGOK

J6 reggeltl Guten Morgen I
J6 napot! Guten Tog!
J6 estet' Guten Abend'
J6 ejszak6t' Gute Nacht'
Kfv6nok! GruB Gott! I ..... 1.8

Kerem!Cszepen) Bitte!Cschon)

Tessek! Bitlel

Koszonom'(szepen) Danke'(schon)

Nines mit' Keine Ursache'

Kosz a segltseget! Danke fur die Hilfe! SZlvesen, maskor islGern geschehenl Bocsanatl Entschuldigung' Szabad lesz,kerem? Darf ich mal,bilte?

Elnezest' Verzeihung'

Nem lortent semmi I Mach~ nichts'

Szia!Ctal6lkozas )GruB Dichl Szio'Cbucsuzas) TschuBI

Szervusz! Viszont.lat6sra' Viszl6t!

Servus'

Auf Wiedersehen! Bis spoterl

Uram!

Asszonyom' Holgyeim es uraim! Kisaszony! Fiatalerrberl Bar6taim' Kedveseim!

Klein uri

Kleinne'

Klein kartars'

Mein Herr' Meine Dome'

Meine Damen und Herrn! Fraulein!

Junger Manni

Liebe Freundel

Ihr Lieben'

Herr Klein'

Frau Klein'

Ko I lege K lei n!

udv6zl6m'

Hogy van/vagy? Koszonom. j 6 I . Es On? Es te? Megvogyok.

Mi ujs6g? Serrmi kulonos. Sajnos.K6r. Gyere idel Jojj6n kerem' Egy p i I I anat '

Ich begruBe Sie!Wi I Ikammen' Wie geht es Ihnen/dir? Danks,gut.

Und Ihnen? Und dir? Es geht..

Was gibt es Neues? Nichts Besonderes. Leider. Schade. Korrm her'

Kommen Sie.bitte' Kleinen Moment'

J6 etvagyatl Koszonom, v iszont , J6 utat'

Ksl lemes pihenest' J6 sz6rakozast'

Jb munk6t!

Minden jot'

Sok szerencset' Sok: sik:ert' Javulast k:iv6nok! 6szinte reszveteml

Gratulolokl

Kivonok ... /Kiv6nunk. Boldog Szuletesnapot! Boldog nevnapat'

Boldog Hazass6gi Evfordul6t' Kel lemes Unnepeket!

Kel lemes Husveti Unnepeket! Kel lemes Karacsonyi unnepek:et! Boldog OJ Evet.!

SZlvelyes udvozlet X-bol SZlvelyes udvQzlettel:

1

Guten Appetit' Danke,gleichfal Is' Gute Fahrt'Gute Reise' Gute Erholungl

Gute Unterhaltung'Viel SpaB' Guts Arbeit'

AI I es Gute I

Viel Gluck'

Viel Erfolg'

Gute Besserung'

Mein aufrichtiges Bei leid'

Ich gratul i er-e !

Ich wunsche ... IWir wunsehen. Alles Gute zum Geburtstag'

A I I es Gute zum Namerlstag' Alles Gute zum Hochzeitstag' Angenehme Feiertagel

Fr6hl iche Ostern!

Frohl iche Weihnachten' Gluckl iches Neues Jahrl Herzl iche GruBe aus X'

Mit herz I i chen GruBen:

Mil~en ..•.. Was t~r ein,eine il~en •.•... ein solcher,e,s ol~an ••.•.. ein solcher,e,s mindenfele.allerlei

Micsoda ... !Was t~r ein,eine

K i ?K i k? •••• ''fer? Mi?Mik? •••. Was? Ho I? .•.•.•• lfo? Mikor? •...• Wann? Miert? ..•• Waru.? Hogyan? ..•. ffie? Mi I ~en? I 1 ••• ''fie? Menn~ire? •. tlie?

ok .....•.... sie

ezek ..•...•. diese,das azok ...•.... die,das

a t6bbiek ... die anderen mindenki ...• al1e

vannak sind

voltak waren

jobbra~~~links

ba I ra"-:-: .. -::hecht.s kint ..•...•. drauBen bent ..•...•. drinnen fent ••.•..•. oben

lent •...•••• unLen

e 10 I .••••.•. vorn

h6tul ••••••• hint.en kulfoldon ... im Aus1and

egyutt ....•• zusa .. en vaI6ban ..••. wirklich ,mint! •...•. ,wie/,als

II S:Z6LAP

ke I I emes •• angenehBI ken~elmes.bequem mag~ar .•.. ungariseh nemet ..... deuLsch kulfoldi •• auslandisch i degen ...• t'remd

hideg. .kalt.

me I eg. . uar.

rovid. .kurz

hossszo. ., lang alacsony .• niedrich magas •••.. hoeh konn~u .•.. leichL nehez ..... schwer

sch,.,ierig

fekete. > •• schwarz feher ..... ,,,eiB piros •...• rot.

zold ••.... gr~n

kek ..••... blau s6rga •••.. gt:lb barna •••.• braun szurke •••• grau

lila •••••• lila viI6gos •.. hell,klar sotet •••.• dunkel

szegeny ••• arm gazdog •••• reich olcs6 ••... billig dr6ga •••.• t.euer tiszta ...• sauher piszkos ... schmuLzig ures .••..• leer

tele •••.•• voll szeles ..•. breit.

szabad •..• frei foglalt ..• beseLzt. nyitva •.•• geottnet. z6rva ••••• geschlossen

hasonI6 ••• abnlich eg'::lformo .• gleich kulonbozo.verschieden ug~anaz ..• gleich Il"Osik ••..• andere

elso •.•.•• ersL

un.o I s6 •••• let.zt.

11/1

szulok !Elt.ern!

.rokon rVcrwandt.e,-n

, i srner6s .. rnekannt.e, -n .szomszed.rNachbar,-n ,vendeg •.. rGast.,-"e

emberek .. !Leut.e!

utca .••••• eSt.raBe,-n uzlet ••..• sGesehaft.,-e etterem ... sRcst.auranL,-s hel~ .•.... rPlaLz,--e jeg~ ••••.. eKart.e,-n

or rPreis,-e

szoba sZimmer.-

aJt6 eT~r,-en

ablak sFensLer,-

asztal rTisch,-e

szek rSt.uhl,-"e

og~ sDet.L,-en

szekren~ .. rSchrank,--e kulcs .•... rSehlijssel,kep ...•... sDild,-er fuggon~ ..• rVorhang, -··e szon~eg ... rTeppich,-e kon~v ••••• sDuch,-"er fuzet ••..• sllett.,-e

toll ..... rKugelsehreiber,-

ceruza •.•. rDleisLifL,-e t6ska ••.•. e'raselle,-n penzt6rca.eGeldborse,-n

ruha sKleid,-er

cipo rSchuh,-e

fa I e\'land, -"e

tukor rSpiegel,-

16mpa eLampe,-n

koffer rKotfer,-

nyelv ....• eSprache,-n

sz6 stlorL,-e/-"er!

k f vons6g •. r'",unseh, --e I'lobb':j •..•. slloJJby,-s

poh6r .••.• sGlas.--cr r6zsa •.... cRost:,-n

pu I I 6ver .• rPul1 over, - bluz .•..•. eDluse.-n pizsamo ••. sPyjama.-s

f i 1m ••.... rFil .... -e aut6busz .• rAutobus,-se! v6za .....• cVase,~n fotel •.... rSessel,-

S26LAP MAGYARA2AT II

II,...z

Folytatjuk az alanyt6bl6t,tov6bbi a-kat tonulunk.

was CUr ein.was CUr eine.was CUr ein osszetett kerdosz6,csok nehany hasonl6 von, ilyenkor 0 kerdosz6hoz mel leknev vogy ronev kupcsol6dik:pl .wessen Kind, was rur eine Wohnung,wie worm. A kerdo sz6rendben ez is "?".

Wessen Kind ist dieses Mbdchen?C?-2-~). Was rur ein Auto ist dos?

Kinek a gyereke ez a lany? Hilyen Auto ez ?

allerlei utano a fonev tobbessz6mbo kerul:ol lerlei Bueher-mindenfele konyv ein solcher.eine solche,ein solches jelentese i Iyen,olyan egyar6nt,tulajdonkeppen a "soleh" mel leknev olokjai ein utan,teh6t "b".Ezert oz ut6na kovetkezo mel leknev is felveszi a nemek jeleit:ein sOlcher roter Pul lover

egy ilyen piros pilover Hi.csoda!Hi.lyen! csod61koz6 relki61t6s fonev elott "wos fur ein":

Was fur eine Frou!Micsoda no! Was rur ein schones Hous!Milyen szep haz! Ho a mel leknev onmag6bon 61 I,fonev nelkul,okkor a wie-t kel I hoszn6lnunk:

Wie sehon!Hilyen szep! Wie ongenehmlHilyen kellemes!

Wer?Was? Kik?Mik?-et is jelent:Figyeljuk meg a kUlonbseget:

Wer iet doe? Wer eind doe? Was iet das? Was sind dos?

Ki ez ? Kik ezek ? Hi ez ? Hik ezek?

Hilyen? nemetre ketfelekeppen kel I fordftonunkwas Cur ein vogy wie'! Ha kozvetlenul egy fonev elott 61 I,mindig was fur ein:

Was fur ein Auto ist dos? Was fur ein Mensch ist dein Freund?C?-2-1)

Hilyen auto ez? Hilyen ember a baratod ?

Minden m6s esetben wie:

Wie ist deine neue Wohnung? Wie ist dieses Kleid?

Hilyen a~ uj lakdsod ?

Hilyen

e;t: a

ruha ?

Wie ist dos?

Hi 1 yen e ;t:?( Ez m'i 1 yen? J

Hennyire? szinten wie-vel fordftjuk,ut6na mel leknev kovetkezik,s vele osszetett kerdoszot alkot:Wie worm ist dein Zimmer? Wie olt ist deine Frou?(?2~) Hennyire meleg a szobad ? Hilyen oreg a feleseged? (Hennyi idoSJ

alle mind8nki,utana oz ige CZ)tobbessz6mbon von. AI Ie sind hier (~-Z-3) Hindenki itt van. (1-2-3! !J)

niedrig.hoch emberre nem vonotkozhot,helyette klein.groB 61 I:

ein kleiner Mann-egy alacsony /er/i,eine hohe Frou-egy magas no

hoch ho vegzodest kop kiesik a e:ein hohes Hous-egy magas haz schwierig elvont fogolmak elotteine sehwierige Froge-egy nehez kerdes

de!eine schwere Tosche-egy nehez taska lila ragozhatotlon:ein I ilo Pul lover,eine Ii 10 Tosche

klar vi I agos,ertheto! Die Froge ist klor,A kerdes vilagos. ~euer.dunkel ragoz6skor kiesik oz utols6 e:ein dunkler,eine teure stb,

Leu~e=Menschen oz emberek,ez a m6sik tobbessz6m is nogyon gyokori r.eVerwand~e.Bekann~e nagybetuvel irt mel leknevek,s e szerint valtoznok: ein Verwondter-der Verwondte,ein Bekonnter-der Bekonnte C hfmnemben) eine Verwondte- die Vervondte,eine Bekonnte -die Bekonnte Cnonemben)

egy rORon a rokon egy ismeros a ismeros

rSchuh 61tal6ban tobbessz6mbon hoszn6ljuk:az cipom-meine Sehuhe sWor~.Wor~er a mOsodik tobbessz6mot akkor haszn6ljuk,ha szavakr61 nem konkret,hanem 61tal6nos ertelemben beszelunk:

meine Worte-az en szavaim,de:die deutschen Worter-a nernet szavak Sprache a beszelt nyelvet jelentico testresz:eZunge,-n)

idegen nyelv rogolm6t osszetett sz6 feJezi ki:eFremdsprache,-n

NYELVTAN II

II/3

A tobbesszaDl

Az a-k tobbessza.a

Tobbesszamban nem kulonboztetjuk meg a harom nemet.Az eg~esszamU rie,s jelek eg~form6n e jel Ie valtoznak,teh6t g~akorlatilag a tobbesszomG fonevek Cc) elott a nonemG a-kat haszn61juk,de termeszetesen tobbessz6mban forditjuk. die Vater,die MUtter,die Kinde~,meine Kinder,diese Autos

az apak ,az anyak ,a gyerekek,a gyerekeim.ezek az autak

Fig~elem!A hat6rozatlan nevelanek Cein,eine,ein) nines tobbessz6ma,ug~anug~ mint mag~arban:ein Kleid-Kleider, eine schone Stadt-schone Stodte

egy ruhal ruhak. egy szep varos. szep varosok

Ez minden ol~an szerkezetre vonatkozik,amel~ben az ein szerepel:

was fur ein Auto-was fur Autos,ein solches kleines Dorf-solche kleine Dorfer

milyen Auto milyen autok,egy ilyen kis jalu, ilyen kis jalvak

A b-k tobbessza.a

A jelz6kentCb) 6116 mel leknevek en jelet kapnak tobbessz6mban: die groBen Stadte, diese kleinen Kinder, meine alten Freunde

a nagy varosok, ezek a kis gyerekek, az en regi barataim

Az a-k tobbessz6mG e jelet kapj6k viszont a hat6rozatlan nevelo hi6n~z6 tobbessz6ma eseten:gute Bucher,groBe Stadte,kleinc Kinder,schone MOdchen j6 konyvek,naGY varosok, kis Gyerekek. szep Zanyok

az eg~ alaku wessen, a I lerlei ut6n:wessen kleine Kinder-kinek a kis gyermekei allerlei gute Bucher-mindenjele jo konyv

A c-k (fonevek> ~obbesszaaa

Tobbesszomban vag~ voltozatlanok,vag~ vegz6dest kapnak,vag~ a sz6 utols6 a,o,u mag6ngangz6ja a,o,u-re v6Itozik,ug~nevezett "umlaut"-ot kap.

Ezen v61toz6sok szerint a fonev 8 m6don kerulhet tobbesszomba.

1.Rag nincs,umlaut 2. Rag nines,umlaut 3.Rag: -e ,umlaut ~.Rag: -e ,umlaut

5. Rag: -er ,umlaut

6. Rag: -er ,umlaut

7. Rag:-Ce)n,umlaut in-nen,umlaut 8. Rag: -s ,umlaut

nincs:Zimmer-szoba Zimmer-szobak

van :Mutter-anya MUtter-anyak

nincs:Freund-barat Freunde-baratok

van :Stuhl -azek StUhle-szekek

nincs:Kind -gyerek Kinder-gyerekek

van :Buch -konyv BUeher-konyveh

sosem:Larrpe -lampa Lampen-!ampak,Tur-ajta-Turen-ajtak

sosem:Freundin-baratno,Freundinnen-baratnok

sosem:Auto -auto Autos -antak

A n6nemG fonevek fokepp 7. ,az idegen eredetu szavak a 8.szerint vOltoznak. Mivel nincsenek 61talonos szabol~ok,a f6neveket a tobbessz6mukkal eg~utt ke I I megtanu I n i .

A kerdo aonda~.Szorendje:

?

2

1.

3

Warum l1iert

sind diese Leute

vannak ezek az emberek

hier? itt ?

A kotosz6k, indulatsz6k,megsz61 ft6sok nem tartoznak e rendszerbe,mivel nem kerdesre v6laszolnak,a sz6rend nem voltozik.Und wo ist er jetzt? C?21.3) Es hol van 0 most?

A "Wer ist hier"Ki van itt?C?-2-3)t1pusu mondatokban nines CO,mivel eppen ro kerdezUnk.Ez az a kivetel ,amel~ erasiti a szab61~t.

a ruh6d

a leulcsom

az utc6nk mel,::!ik ajt6 a penzt6rc6m az 6gyod minden oblak a mi helyunle sotet ruha

v i I 6gos c i po

dein Kleid

mein Schlussel unsere StroBe welche Tur meine Geldborse dein Bett

jedes Fenster unser Platz dunleles Kleid he I I e Schuhe!

I a + II be

IV''''

a szomszedunk az a ismerose minden vendeg melyile szoba

az anole szob6ja az elsa dolog egy kis utca

ez a problema

a t i jeg,::!etek

minden pah6r

unser Nachbar sein Beleannter jeder Gast welches Zimmer Ihr Zirrmer

diE: erste Sache eine kleine StroBe dieses Problem eure Korte

jedes Glas

egy piros r6zsa eine rote Rose
eg,::! feher fuggan,::! e n weiBer Vorhang
egy fekete koffer e n schwarzer Koffer
eg'd meleg 6g'd e n warmes Bett
eg'd nehez nap e n schwieriger Tag
egy rovid tortenet e ne leurze Geschichte
eg,::! szeles utca e ne bre ite StroBe
eg'd j6 sz6 e n gutes Wort
egy leu I fa I d i ismeros e n ausl and ischer Beleannter!
egy idegen n'delv e ne Fremdsprache a magyar n'::!elv die ungarische Sprache
a piros szonyeg der rote Teppich
a feher fal die weiSe Wand
ugyanaz a dolog die gleiche Sache
0 mOsik I<...ulcs der andere Schlussel
a lila pul6ver der lila Pul lover
a sarga larrpa die gelbe Larrpe
a leek aut6busz der blaue Autobus
a rrOsik asztal der andere Tisch
a barna taslea die braune Tasche ez a vi lagos bluz az a fekete taska eg'd nemet vendeg az a magas fer f i egy nagy tuleor

a szurlee fa I melyile aut6busz

minden leulfoldi vendeg az utols6 sz6

az elso vendeg

diese hel Ie Bluse die schwarze Tasche ein deutscher Gast der groBe Mann

ein groBer Spiegel die graue Wand welcher Autobus

jeder auslandischer Gast das I et zt e Wor·t

der erste Gast

egy ures poh6r ugyanaz 0 problema egy nehez kerdes eg'd gazdag rok::on

ez a magyar etterem eg'd szabad asztal eg'd hasonl6 problema az elso kerdes

eg,::! idegen ember

egy szobad hely

ez a regi ismeros

az utols6 leivans6ga az az alaeson,::! no

ein leeres Glas

dos gleiche Problem

eine schwierige Frage

ein reicher Verwandter! dieses ungarische Restaurant ein freier Tisch

ein ahnl iches Problem die erste Frage

ein fremder Mensch

ein freier Platz

dieser alte Beleannte! sein< ihr) letzter Wunsch die leleine Frau

ALANNYTABLA II GYAKO~LAT 11,..5
mil '::len ellber was fUr ein Mensch m ndenfe I e konyv allerlei Bucher
mil yen errberek was fUr Menschen m ndenfele ruha allerle Kleider
mi I I '::len aut6 was fur ein Auto m ndenfele taska allerle Taschen
mil yen aut6k was fUr Autos m ndenfele aut6 allerle Autos
mil I '::len program was fur ein Programm m ndenfele ellber allerle Leute
mil yen do I og was fur eine Sac he m ndenfele dolog allerle Sachen
mil 'den ruha was fUr ein Kleid mlndenfele fuzet allerle Hefte
mi I '::len regi ruhak was fUr alte Kleider mindenfele pohar allerl~ Glaser
mi I yen jo hel'dek was fur gute Platze mindenfele temo allerle Themen
mil '::len hobby was fUr ein Hobb'::l mindenfele porblem allerle Problems egy i I yen ber-et, eg'::l i I 'den nap

i I '::len c i pok

eg'::l i I '::len ruha

eg'::l il'den szep auto i I '::len fi lmek

eg'::l i I '::len k i s haz i I '::len do I gok

eg'::l il'::len szomszed

eg'::l il'den vi lagos fugg6n'::l il'den erdekes kon'::lvek

ein solcher Freund ein solcher Tag sOlche Schuhe

ein solches Kleid

ein solches schones Auto so I che F i I me

ein solches kleines Haus solche Sachen

ein sOlcher Nachbar

ein solcher hel ler Vorhang salche interessante Bucher

eg'::l ol'::lan lampa eg'::l ol'::lan haz

e9'::1 olyan ellber olyan konyvek

egy ol'::lan kerdes olyan sotet ruhak ol'::lan kepek

eg'::l al'::lan fekete tasko olyan ellberek

ol'::lan nag'::l varosok

eine soJche Lampe

ein solches Haus

ein solcher Mensch solche Bucher

eine sOlche Frage solche dunkle Kleider so I che B i I der

eine salche schwarze Tasche solche Leute/Menschen solche groBe Stadte

Micsodo nol Was fUr eine Frou!
Micsoda auto! Was fur ein Auto!
Micsada outok! Was fur Autos!
Micsoda errber! Was fur ein Mensch!
Micsoda ruha! Was fur ein Kleid!
Micsada otlet! Was fur eine Idee!
Micsada nok! Was fur Frauen! {I, , ,
Micsoda csinos lanyok!Was fUr oehene--MOdchen!
Hilyen szep no! tfas fur eine schone Frau Hilyen szep! Mi I '::len jO!

Mi I yen draga! Mi I '::len alcso!

'Mi I '::len eg'::lszeru!

Mil '::len cs i nos! Mil '::len erdekes!

Es mil'::len ken'::lelmes! Milyen csodalatosl ES mi I '::len draga!

tfis schon! Wie gut!

Wie teuer! Wie bi II ig! Wie einfachl Wie hubsch!

Wie interessant! Und wie bequem! Wie wunderbar! Und wie teuer!

Amint latjuk a mel leknev a vie utan mindig valtozatlan morad!

A TOBBESSZAH GYAKORLAsA

1.A jel -

szep 16nyok

a szep 16nyok kis szob6k

a kis szob6k

i I ,::!en ku I csok a kulcsaim tan6raink nag,::! tLikrok

2. A jel -"

schone M5dchen

die schonen Hbdchen kleine Zimmer

die kleinen Zimmer solche Schlussel maine Schlussel unsere Lehrer groBe Spiegel

j6 ap6k::

a j6 ap6k:: fiotal an,::!6k::

a fiatal orujok a 16n,::!aim

a b6t,::!6id ap6ink::

any6ink

3.A jel -e

rTCIgas or-ok

a rTCIgas 6rak:: j6 bar6tok

a j6 bar6tok:: i I yen szavak:: a bar6taim szep uZletek oz aut6buszok

4.A jel -"e

hohe Preise

die hohen Preise gute Freunde

die guten Freunde solche Worte maine Freunde schone Geschafte die Autobusse

nagy v6rosok::

a nag,::! v6rosok jobb hel,::!ek

a jobb helyek:: a fiaim

f'eher fa I ok

a szek::renyek:: az orvosaink::

5.A jel -er

kis g,::!erekek

a kis gyerekek szep ruh6k::

a szep ruh6k

a gyermek::eim ezek:: a k::epek:: rossz g,::!erek::ek:: a legjobb k::epek::

IZ/6

gute Vater

die guten Vater Junge I""Utter

die jungen MUtter me ine Tiichter deine BrUder unsere Vater unsere Miitter

groBe Sdidte

die graBen Stadte bessere Platze

die besseren Platze meine Sohne

weiBe Wande

die Schranlce

un sere Arzte

6.A jel -"er

kleine Kinder

die kleinen Kinder schone KLeider

die schonenKleider meine Kinder

d i ese B i I der

sch I i mme Kinder die besten Bi Ider

regi kon'::!vek

a regi konyvek Gres poharak::

az ures poharak:: a ferf i ok

feher riozok

az uj szavak:: modern falvalc

7.A jel -<e)n

olte BUcher

die alten BUcher leere Glaser

die leeren Glaser die Manner

weiBe Hauser

die neuen Worter moderne Dorfer

font as dolgok::

a fontos dolgok ezek:: a k::erdesek:: idegen emberek::

erdekes tamak::

a legjobb otletek:: ezek:: a piros r6zs6k oz idegen nyelvek::

a bar6tnc5im

azok:: 0 di6k::16nyok

wichtige Sac hen

die wichtigen Sac hen diese Fragen

fremde Menschen interessante Themen

die best en IdeenCejtsd ideen) diese roten Rosen

die Fre.dsprachen!

meine Freundinnen

die Studentinncn

B.A jel -s

dr6ga out6k::

o dr6ga aut6k::

a legjobb fot6k ezek:: az ettermek:: i I yen hote I ok k::enyelmes out6k:: oz uj fot6id

ilyen zold pizsomak o legdr6g6bb hotelok::

teure Autos

die teuren Autos

die best en Photos diese Restaurants solche Hotels

beque me Autos

deine neuen Photos solche grune Pyjamas die teuersten Hot.els

GYAK.ORLcS A K.t:RDoSZOK. :Il:....-r
Ki "? Wer ist er? Mi ez? Was ist das?
o.
Kile ok? Wer sind sie? Mile ezek? Was sind das?
Ki az? Wer ist das? Mi volt oz ? Was war das?
Ki volt az? Wer war das? Mi von itt? Was ist hier?
Ki az a f'iu? Wer ist die Junge? Mi volt itt? Was war hier?
Ki ez a hblgy ?Wer ist diese Dame? Mi a prablema? Was ist das Problem?
Ki ez az Ur? Wer ist dieser Herr? Mi a program? Was ist das Programm? Hoi van? Wo ist das/er/sie/es?
Hal volt? Wo war dos?
Hal vannale? Wo sind sie?
Hoi vol tole? Wo waren sie?
Hal a tal lam? Wo ist mein Kugel schreiber?
Hal az X utca? Wo ist die X StroBe?
Hoi az Y hotel? Wo ist das Y Hotel?
Hoi vannak a kulcsok? Wo sind die Schlussel? M kor van On otthon? Wann sind Sie zu Hause?
M kor vol t.ak itt? Wann waren sie hier?
M lear van itt az orvos? Wann ist der Arzt hier?
M lear volt itt a gyerele? Wann war das Kind hier?
M kor von az egesz csalad otthon? Wann ist die ganze Fami lie zu Hause?
M kor vannale nyitva az uzletele? Wann sind die Geschaf'te geof'f'net?
M lear vannak a szuleid otthon? Wann sind deine EI tern zu Hause?
Mikor volt itt az orvos? Wann war der Arzt hier?
Ez mikor volt? Wann war das? Miert van itt? Warum ist. das/er/sie/es hier?
Miert volt itt.? Warum war er hier?
Miert voltak itt? Warum waren sie hier?
Miert ures a poharam? Warum ist mein Glas leer?
Miert i I yen dr'aga? Warum ist das so teuer?
Miert. olyan nehez ez a t.aslea? Warum ist diese Tasche so schwer?
Miert. 01 !;;Jan nagy problema ez? Warum ist das ein so groBes Problem?
Miert volt it.t az a f'erf'i? Warum war der Mann hier? Mi I yen az uj ruham? M Iyen a lakasule?

M Iyenele a szomszedole? M Iyen a konyv?

M Iyen volt a f'ilm?

M Iyenele az uj f'otok?

M Iyen az a magyar etterem? M Iyenek itt az orale?

Wie ist mein neues Kleid? Wie ist ihre Wohnung?

Wie sind die Nachbarn? Wie ist das Such?

Wie war das Film?

Wie sind die neuen Photos?

Wie ist das ungarische Restaurant? Wie sind die Preisen hier?

Mennyire meleg a szoba? Wie warm ist dieses Zimmer?

Mennyire nehez a nemet nyelv? Wie schwiel-ig ist die deutsche Sprache? Milyen messze van az elso falu? Wie weit ist das erste Dorf?

Hekkora ez a voros? tiie groB ist diese Stadt?

Hennyi idos a lanyod? Vie a1~ ist deine Tochter?

Meanyi idosek a szuleid? Vie a1~ sind deine Eltern?

Mil yen ke I I emes i t, t, ! W i e angenehm i st es h i er !

Mil yen szep es mil yen a I cso ! Wi e schon und w i e b i I I i 9 I

Figyelem!Ha a " milyen" leerdoszo leozvetlenul was fUr ein-el lee I I fordftanunle:

Was fUr ein Such ist das? De!

Hilyen konyv ez?

a fonevhez leapcsolodile mindig

Wie ist dieses Such?

Hilyen ez a konyv?A MELLtKHEVEK FOKOZASA

11/8

Alapfok Kozepfok Felsofok
der
schon schanER 1 . die schanSTE
das
szep szebb a legszebb
2. a • schons~en .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

A kozepfok hasznaIa~ahoz:

A kozepfoku mel leknev jelzOkent(b) ugyanGgy felveszi a nemek jeleit mint az alapfoku:e6Y szep /er/i-ein schaner Mann,e6Y szebb /er/i-ein schanerer Mann egy kis hdz-ein kleines Haus,egy kisebb hdz- ein kleineres Haus

Harmaskent (3) termeszetesen nem valtozik:

Dieser Mann ist schaner. Dieses Haus ist kleiner.

Ez a /er/i szebb. Ez a hdz kisebb.

Az eg~ez6tagu a,o,u mel leknevek a fokozos saran umlautot ("> kapnak: groB-graBer, Jung-junger,alt-al ter,kal t-ka I ter,warm-warme r,kurz-kurzer,stb.

Helyesfras nehany mel leknevnel :hoch-hoher,teuer-teurer,dunkel-dunkler

A £elsofok hasznaIa~ahoz

A 1.alakot hasznaljuk jelzekent(b):dos kleinste Haus,die schanste Frau a Zeekisebb hdz, a lecszebb no

A 2.alakot hasznaljuk harmaskent(3):Dieses Haus ist am kleinsten.

Ez a hdz a leskisebb.

De az 1.alak is lehet h6rmas(3): Dieses Haus ist das kleinste.

Az egysz6tagu mel leknevek felsefokban is kapnok umlautot: gr08-gro8te, jung-jungste, a I t-6Iteste,kal t-k61 teste, warm- w6rmste,stb A j6 rendhagy6 alakjait mar tanultuk:gut,besser,beste

Helyesfras nehany igenel:groB-groBte,nah-nachste(kozeli-le&kozelebbi> T,d tehang utan e katehang al I:alteste, leichteste

Hasonli~6 8Onda~ok

A magyar .~n~ fordftasara azonossag ese~en a vie sz6t hasznaljuk:

6 Ceppen)olyan ides,mint a fiam. Er ist Ceben) so alt,~ie mein Sohn.

Ez pontCosan)akkoraColyan nagy),mint oz. Dos ist genau so groB,wie das.

Ez epp olyan draga,mint 0 m6sik. Dos ist eben so teuer,wie das andere

A magyar ,~n~ forditas6ra kulonbseg ese~en oz als sz6t hasznaljuk:

6 fiatalabb,mint a felesegem.

Ez a voros nagyobb,mint Budapest

Sie ist junger als meine Frau .Diese Stadt ist gra8er als Budapest.

GYAKORL6 A HELLtKNtV KoZtPFOKA

egy leisebb h6z egy nagyobb lakos az acsem

a bat yam

a hugom

a noverem

ez a vi logosabb fuggnny az a szelesebb szonyeg

jobb aut6k: szebb hozale 0lcs6bb dolgok ujabb ntletele

a regebbi problemale az alacsonldabb orale mogasabb arak:

azok a magasabb hazale

Ez mar egy nehezebb leerdes.

Ez a nagyobb problema.

AZ m6r ogy hoeezebb tortenet. Melyik nyelv nehezebb? Melyile toska nehezebb? Egyedul minden nehezebb. Egyutt kannyebb.

igy minden egyszerubb.

Itt vannak az 0lcs6bb dolgole. Ezele mar jobb fotale.

Ez a kerdes fantosabb.

Ezele val6bon jobbale.

Ezele a kerdesek nehezebbek. Ezek itt most olca6bbak.

Az orak mindig magasabbak. Azale talon szebbele.

Ki az idosebb? Melyile a jobb atlet? igy jobb?

Melyik olcsebb?

Ez jobb,mint oz.

Az kisebb,mint ez? Mi fontosabb ennel? Melyik: fote jobb?

Apom idosebb,mint az anyom. A mi hozunk nagyobb,mint ez? Fiatalabb,mint a ferje.

Ez az aute jabb,mint az.

A baratnod csinosabb,mint o. Ez Igy meg jobb.

Melyile az olcsebb?

Melyile a szebb?

t1elyik: a jobb?

Most melyile dolog fontosabb?

Figyelem!Az als elott nines vesszo!

11/9

ein leleineres Haus

eine groBere Wohnung mein jungerer Bruder mein alterer Bruder meine jungere Schwester meine altere Schwester dieser hel I ere Vorhang der breitere Teppich

bessere Autos sehonere Hauser bil I igere Sachen neuere Ideen

die alteren Probleme die niedrigeren Preise hahere Preise

die haheren HauserDas ist schon eine schwierigere Frage.

Das ist das graBere Problem.

Dee iet schon eine langere Geschichte. Welche Sprache ist schwieriger? Welche Tasche ist schwerer?

Alles ist schwieriger al lein.

Es ist leichter zusammen.

Alles ist einfacher so.

Die bil I igeren Sachen sind hier. Das sind schon bessere Photos. Diese Frage ist wichtiger.

Diese sind wirkl ich besser. Diese Fragen sind schwieriger. Diese sind bil I iger hier.

Die Preise sind immer haher.

Die sind viel leicht schaner.

Wer ist der altere?

Welche ist die bessere Idee? 1st das besser so?

Welches ist bil I iger?

Das ist besser als das.

1st das kleiner als das.

Was ist wichtiger als das? Welches Photo ist besser?

Mein Vater ist alter als meine Mutter. 1st unser Hous graBer als das?

Sie ist Junger als ihr Mann.

Dieses Auto ist besser als das.

Deine Freundin ist hubscher als sie. Das ist noch besser so.

Welches ist das bil I igere?

Welches ist das schanere?

Welches ist das bessere?

Welche Sache ist jetzt wichtiger?

GYAXORL6 A MELLtKNtV FELSoFOKA

A legnag~obb v6ros a legkisebb falu

a legregibb h6z

a legboldogabb ember a legszebb ruh6d

a legolcs6bb szoba a legcsinosabb no

a legnagyobb problema

II/tO

die groBte Stadt das kleinste Dorf das clteste Haus

der gluckl ichste Mensch dein schonstes Kleid das b i I I i gste Z i rrrner die hubschste Frau

das groBte Problem

a legjobb bar6tok a legujabb konyvek a legmagasabb 6rak

a legalacsonyabb 6rak a legujabb fat6k

o legjdbb filmek legjobb di6kjaink

a legfantosabb kerdesek a legszebb napok legszebb napjaink

die besten Freunde

die neuesten Bucher die hochsten Preise die niedrigsten Preise die neuesten Photos die best en Filme

unsere best en Studenten die wichtigsten Fragen die schonsten Tage unsere schonsten Tage

Ez 0 legnehezebb koffer. Ez a legnehezebb kerdes. Barbara a legszebb lany.

A fiad a legrosszabb g~erek. fgy a legeg~szerubb minden. Itt a legjobb.

Egyedul a legrosszabb.

Ez volt a legnehezebb nap.

Das ist der schwerste Koffer

Dos ist die schwierigste Frage. Barbara ist das schonste MCdchen. Dein Sohn ist das schl immste Kind. So ist al les am einfachsten.

Hier ist es am besten.

Allein ist es am schl immsten

Das war der schwierigste Tag.

Mel~ik a legolcs6bb? Ez itt a legolcs6bb.

Az ott a legdr6gabb. Barbara a legfiatalabb.

6 a legkisebb gyermekunk. Mi most a legfontosabb? Peter itt a legidosebb Ez volt a legnehezebb.

Ez volt a legolcs6bb?

Ez a leggazdagabb csalad. Ki volt a legjobb?

6 volt a legjobb baratom. Ez a legnag~obb problemam. Ezek a legjobb kepek.

6k a legujabb kol legaink.

A magyar lanyok a legszebbek. 6 itt a legcsinosabb 16n~.

Ez a I egbiztosabb.

Melyek a legfontosabb kerdesek? A legkisebb dolgok gyokran

legnagyobb problem6k.

A legjobb valasz mindig

a legrovidebb.

Welches ist das bi I I igste? Dos ist das bi I I igste hier. Dos ist das teuerste dart. Barbara ist die jungste.

Er ist unser kleinstes Kind. Was ist des wichtigste jetzt? Peter ist der clteste hier. Das war am schwierigsten.

War des das bi I I igste?

Des ist die reichste Farnil ie. Wer war der beste?

Er war mein bester Freund. Dos ist mein groBtes Problem. Das sind die besten Bi Ider ..

Sie sind unsere neuesten Kol legen.

Die ungarischen MCdchen sind am schonsten. Sie ist das hubschste MCdchen hier.

Dos ist am sichersten.

Welche sind die wichtigsten Fragen? Die kleinsten Sac hen sind oft

die groBten Probleme.

Die beste Antwort ist immer

die kurzeste.

HONDATRtsZ GYAKORL6

II .... U.

ures utcak:: gezdeg rok::onok:: szales eblek::ok::

Micsodo nep! e I eg f'eredt ez e sarge fotel lent is fent vagy lent hetul belre mindig ugy immer so

leere StroBen

I i I a fate I ok csok r i t.kor.

e telef'onsz6mok t.an6rnok

szeles t.ukrok szurke f'uggony i I yen c i pok kulfoldon is

lila Sessel nur selten

die Telephonnummern Lehrerinnen

breit.e Spiegel

ein greuer Vorheng solche Schuhe

ouch im Ausland

reiche Verwondte breit.e Fenst.er Was fur ein Tag! z i eml i ch rude der gelbe Sessel unt.en euch

oben oder unten h int.en I inks

szebod szekek f'reie St.uhle

a I yon szonyegek so I che lepp i che

szurk::e felek::

a legmogesobb h6z egy modern v6ze csek:: Ures szevak:: k::ulonbozQ fi lmek konnyebb k::ardasek:: alocsonyebb 6rak:: oz e sorgo 16mpo ez eli Ie b I uz ezek e nevek tegnep is

graue Wande

dos hochst.e Hous eine moderne Vese nur leere Wort.e verschiedene Fi Irre leichtere Frogen niedrigere Preise die gelbe Lampe

d i ese I i I e B I use diese Nemen

ouch gest.ern

k::ek:: vegy berne? k::enyelmes f'ot.elok:: elol vegy hot.ul? idegen errberek:: azok:: e szap nepok:: ot.t. elol jobbre egy magyer at.t.erem miert. eppen most.? belre vegy jobbre? most. vegy sohe!

bleu oder breun? bequeme Sessel vorn oder hint.en? fremde Menschen die schonen Tage dort. vorn recht.s

ein ungerisches Rest.eurent. worum eben jetzt.?

I ink::s oder recht.s?

jet.zt. oder nie!

ez 6nok:: t.elef'onsz6ma es most hogyan?

meg z6rva

mar nyitvo

a barne teskom k::int vegy bent a mesik:: ejt.6

az utols6 k::ardasem ez 6nok:: szoboi

ez elso k::erdes

Ihre lelephonnummer und jetzt wie?

noch geschlossen schon geoffnet.

meine breune Tesche dreuBen oder drinnen die endere Tur

meine let.zt.e Frage Ihre Zimmer

die erst.e Frege

meg mindig zarve t.elan mer nyit.ve egy modern yaros a helyes valoszok:: a gyermek::ei

e legnegyobb veros a I egk i sebb f i a

ez ujebb tamak::

egy vel6ben j6 otlet egy t.UI nehaz k::ardas kulonbozQ dolgok csodas nepok

ez utols6 nap

noch immer geschlossen viel leicht. schon geoffnet. eine moderne St.adt.

die richt.igen Ant.wort.en ihre Kinder

die groBt.e Stedt. sein k::leinst.er Sohn die neueren lhemen

eine wirk::1 ich gut.e Idee eine zu schwierige Frege verschiedene Sechen wunderbere Toge

der let.zt.e Teg

MONDAT GYAKORL6 E2+EGY~B

11 .... 12

Ez mi I yen? Hi Iyenek? Hoi von? Hoi vonnok?

Wie ist dos? Wie sind das? Wo 1st dos? Wo sind das?

Ez tul hosszu. Dos ist zu long.
Az nogyon piszkos. Dos ist sehr schrrutzig.
Ez meg egesz t iszto. Dos ist noch ganz sauber.
Ez volt oz utols6. Dos wor dos letzte.
Ez meg tel jesen ures. Dos ist noch gonz leer.
Az mar foglalt. Dos ist schon besetzt.
MBg nyitvo von. Dos ist noch geoff'net.
!"Dr zorvo von. Dos ist schon geschlossen.
M::Jr tel jesen tele von. Dos ist schon gonz vall. Ez meg tiszto? 1st dos noch souber?
Az mar piszkos? 1st dos schon schrrutzig?
Ez oz elso? 1st dos dos erste?
Ez mar oz utols6? 1st dos schon des letzte?
Ez vol6bon igoz? 1st dos wirkl ich wahr?
MBg mindig z6rvo von? 1st dos noch irrrner geschlossen?
Ez leljesen biztos? 1st dos gonz sicher?
Hinden v i logos? 1st olles klor?
Ez i I yen egyszeru? 1st dos so einfoch?
Ez minden? 1st dos olles? Ezek mar fogloltok. Diese sind schon besetzt.

Azok meg szobodok. Die sind noch fre i .

Ezek mar piszkosak. Diese sind schon sChmutzig.

Azok meg liszt6k. Die sind noch souber.

Ezek meg uresek. Diese sind noch leer.

Azok mar lele vonnok. Die sind schon vol I.

Ezek el.g olcs6k. Diese sind zieml ich bi I I ig.

Azok tul dr6g6k. Die sind zu teuer.

Ezek nogyon hosonl60k. Diese sind sehr dhnl ich.

Azok teljesen kulonbozoek.Die sind gonz verschieden.

Ezek elag nogyok? Azok lui soletek?

Ezek itt meg szobadok? Azok ~g jobbok?

Ezek meg teljesen ujok? lui dr6g6k?

!"Or regiek?

Ezek meg uresek?

Azok most hal vonnak?

Sind diese groB genug? Sind die zu dunkel?

Sind diese noch frei hier? Sind die noch besser?

Sind diese noch gonz neu? Sind diese zu teuer?

Sind die schon olt?

Sind diese noch leer?

Wo sind die jetzt?

Ez egeszen uj.

Ez mar teljesen biztos? Ez szep,de drogo.

Ez itt szobod,kerem? Vogy mar foglolt?

Hi I yen messze von? Itt von egesz kozel. Vi 16gos?

Vol6bon kozel von? Egesz konnyu volt. Ez tu I nehez.

Ez ugyonoz?

Ezek tejesen egyformak. Lehetseges ez?

Dos ist gonz neu.

1st dos schon ganz sicher? Dos ist schon,aber zu teuer. 1st dos frei hier,bitte? Oder (ist dos)schon besetzt? Wie weit ist das?

Dos ist hier,gonz noh. 1st dos klor?

1st dos wirkl ich noh? Es wor gonz leicht.

Dos ist zu schwer.

1st dos des gleiche? Diese sind gonz gleich. 1st dos OOgl ich?

MOHDAT GYAKOKL6 EZ.ABC 11/1.3
Mi ez? Mik:: ezek::? Was ist das? Was sind das?
Ez egy k::is utca Dos ist eine k::leine StroBe.
Ez a te 6gyod. Dos ist dein Bett.
Az egy hosszu tortenet. Das ist eine lange Geschichte.
Ez egy olcs6 etterem. Dos ist ein bi II iges Restaurant.
Az mar egy masik:: problema. Dos ist schon ein anderes Problem.
Ez az utols6 k::erdesem. Dos ist meine letzte Frage.
Ez egy j6 hel y. Dos ist ein guter Platz.
Az volt az elsa k::erdese. Das was seine erste Frage.
Ez egy eleg dr6ga habby. Das ist e in z i em I i ch teueres Hobby.
Ez volt oz utols6 k::lvansaga. Dos war ihr letzter Wunsch.
Ez az on penztarcaja? 1st das Ihre Geldborse?
Ez a legjobb otlet? 1st das die beste Idee?
Ez oz uj tema? 1st das dos neue Thsma?
Ez a helyes valasz? 1st das die richtige Antwort?
Az a te task::ad? 1st das deine Tosche?
Ez a mi szob6nk::? 1st das unser Zimmer?
Ez talan mar Peter? 1st das v iel leicht schon Peter?
Ez a valaszod? 1st dos deine Antwort?
Ez oz utols6 szovod? 1st das dein letztes Wort?
Ez volt oz utols6 k::erdes? War dos die letzte Frage? Ezek:: font os k::erdesek::. Azak:: oz obi ok::o ink::.

Ezek:: a mi jegyeink::.

Ezek:: oz Onok:: szobai. Ezek:: m6r dragabb do I gOk::. Ezek:: erdek::es k::erdesek::. Ezek:: nehez problem6k::.

Ezek:: itt a legjobb helyek::. Azok voltok 0 szep nopok::. Ezek:: hasonl6 problem6k. Azok:: az'o ruh6 i.

Ezek:: 0 mi problemaink::.

Ezek:: a szobaink::?

Azok:: a ti k::offerjaitok? Ezek:: oz a fot6 i?

Ezek:: a mi helyeink::? Ezek:: oz On k::ulcsai?

Hoi vonnok:: az 0lcs6 uzletek::? Mikor vonnok:: nyitva oz uzletek::? Hal voltok:: a kulcsok::?

Kinek:: a k::onyvei ezek::?

M i I yen prob I em6k:: ezek::?

Ez egy igoz tortenet?

Es ez miert a te problem6d? Kinek:: a k::ulcsai ezek::?

Nehez "'de I v?

Milyen konyvek:: ezek:: itt? Ez a t.e t.ol lad?

Hoi von 0 penzt.6rc6m?

Mi az utols6 k::ivansagod? Ezek voltak utols6 szovai.

Az elsa ojt6 jobbro. Az utols6 ojt6 balro.

Diese sind wichtige Frogen. Die sind unsere Fenster. Diese sind unsere Karten. Diese sind Ihre Zimmer.

Diese sind schon teurere Sachen. Diese sind interessante Fragen. Diese sind schwierige Problems Diese sind hier die besten Platze. Die waren die schonen Toge.

Diese sind ohnl iche Probleme.

Die sind Ihre Kleider.

Dos sind unsere Probleme.

Sind diese un sere Zimmer? Sind die eure Koffer?

Sind diese seine Photos? Sind diese un sere Platze? Sind diese Ihre SChlussel?

Wo sind die bi I ligen Geschafte? Wann sind die Geschafte geoffnet? Wo waren die Schlussel?

Wessen Bucher sind dos?

Was fur Problems sind dos?

1st dos eine wohre Geschichte? Und worum ist dos dein Problem? Wessen Schlussel sind dos?

Is~ das eine schwierige Sproche? Wos fur Bucher sind dos hier? 1st dos dein Kugelschreiber?

Wo ist meine Geldborse?

Was ist dein letzter Wunsch? Dos waren seine letzte Worte.

COos ist)Die erste Tur rechts. COos ist)Die letzte Tur I ink::s.

HONDAT GYAKORL6 o+EGYtB

6 mil yen? 6k mil yenek?

o hal von?ok hal vonnok?

Most kulfoldon von. o oz elsa. Szegany,de boldog. Szap as gozdog.

6 mindig oz utols6. Most teljesen szobod. Ott von hatul .

Vol6bon nogyon gozdog. I18g kint von.

o mindig oz elsa ..

Itt van? Otthon von?

o a legjobb? Ki a legszebb? Tul fiotol?

Mindig ilyen pont os? Mar megint itt von? Otthon volt tegnop?

6 mindig i I yen csinos? M i kor vo I tit t ? .

ok meg fiatolok.

De ok mar oregek.

Mindig egyutt vonnok.

Mar megint itt vonnok. Tolan most otthon vonnok. Meg kint vonnok.

Tolan meg itt vonnak. Teljesen egyformak. Ritkan vonnok otthon. ujb61 egyutt vonnok.

Es most nogyon boldogok.

II/14

Wie ist erlsie? Wie sind sie? Wo ist erlsie? Wo sind sie?

Er ist jetzt im Ausland.

Er ist der erste.(Sie ist die erste.) Er ist arm,aber gluckl ich.

Er ist schon und reich.

Er ist immer der letzte.

Sie ist jetzt ganz frei.

Er ist dort hinten.

Sie ist wirkl ich sehr reich. Er ist noch drauBen.

Er ist immer dar erste.

1st erlsie hier? 1st sie zu Hause? 1st er der beste?

Wer ist die schonste? 1st sie zu jung?

1st er immer so punktl ich? 1st sie schon wieder hier? War er gestern zu Hause? 1st sie immer so hubsch? Wann war er hier?

Sie sind noch jung.

Aber sie sind schon alt. Sie sind immer ZUBommen. Sie sind schon wieder da.

Sie sind viel leicht jetzt zu House. Sie sind noch drouBen.

Sie sind viel leicht noch hier. Sie sind gonz gleich.

Sie sind sehr reich.

Sie sind wieder zusammen.

Sie sind jetzt sehr gluckl ich.

Itt vonnok mar? Sind sie schon hier?
Mar vol tok itt? Waren sie schon hier?
I18g mindig itt vonnok? Sind sie noch immer hier?
Meg bent vonnak? Sind sie noch drinnen?
Val6bon olyon boldogok? Sind sie wirkl ich so gluckl ich?
Gyokran vannak itt? Sind sie oft hier?
Most kulfoldon vonnok? Sind sie jetzt im Ausland?
I"b kik oz elsok? Wer sind die erst en heute?
Ujb61 egyutt vannak? Sind sie wieder zusammen? Mindenki itt von. Mindenki ott volt. Mindenki otthon volt? Me mindenki farodt.

Most mindenki a boratjo. Itt mindenki olyon csinos Mindenki olyon farodt volt Mindenki itt von mar?

Me mindenki a vendegem!

A I I e sind h i er .

A I I e waren dart. Waren al Ie zu Hause? AI Ie sind mUde heute.

AI Ie sind jetzt seine Freunde. .AI Ie sind so hubsch hier. tegnop.AI Ie waren gestern mUde.

Sind al Ie schOn da?

Heute sind 01 Ie meine Gastel

A mogyor "0" ertelemszeruen er vogy sie,oz "ove" sein vagy ihr,att61 fUggOen,hogy ferfir61 vogy norol von sz6.

MONDAT GYAK02L6 6+ ABC

II/15

Ki o? Kik ok?

Wer ist erlsie? Wer sind sie?

6 oz a fer f i .

6 eg~ kulfoldi ismeros. 6 az a gazdag rokon.

6 az utolso vendeg.

6 a szomszedunk.

6 az elso vendeg.

6 val6ban egy szabad ember. Mindig j6 kol I ega volt.

6 az a csinos lan~.

A legjobb bar6tom volt.

Er ist der I"bnn.
Er ist ein ausldndischer Bekannter.
Er ist der reiche Verwandte.
Er ist der letzte Gast. Er ist unser Nachbar. 5ie ist der erste Gast.

Sie ist wirkl ich ein freier Hensch. Er war immer ein guter Kol lege.

Sie ist das hubsche MOdchen.

Er war mein bester Freund.

6 fogorvos? 1st er Zahnarzt?

6 a legjobb diak? 1st er der beste Student?

6 a kol I egad? 1st er dein Kol lege?

6 a mi emberunk? 1st er unser Monn?

6 az a regi barat? 1st er der alte Freund?

6 egy boldog ember? 1st sie ein gluCkl icher Mensch?

6 az uj kollega? 1st er der neue Kol lege?

6 a legjobb baretod? 1st er dein bester Freund?

Mi I yen ember o? Was fur ein Mensch ist er?

6 eg~ f'antasztikus ember.Er ist ein phantastisch~r Mensch.

61c c ezomezedcinlc. Sie sind unsere Nachbarn.
6k a vendegeink. Sie sind uns~re Gaste.
6k az ismeroseink. Sie sind unsere Bekannten.
6k a legjobb bor-ot.o im, Sie sind meine besten Freunde.
6k a legjobb vendegek. Sie sind die best en Gaste.
6k azok a gyerekek. Sie sind die Kinder.
Meg di6kok. Sie sind noch Studenten.
6k i Iyen errberek. Sie sind solche Menschen.
6k azok az errberek. Sie sind die Leute.
6k a szuleink. Sie sind unsere EI tern. 6k a szuleid?

6k a gyermekeid?

6k a nemet vendegek

6k azok a gazdag rokonok? 6k az uj bar6taid? Di6klan~ok?

6k az uj Kollegak? 6k azok az emberek? Kik ezek az urak? Kik azok a h6lgyek?

6k a ku I f61 d i r-okor-c i t.ok >

Sind sie deine Eltern? Sind sie deine Kinder?

Sind sie die deutschen Gaste? Sind sie die reichen Verwandten? Sind sie daine neuen Freunde? Sind sie Studentinnen?

Sind sie die neuen Kol legen? Sind sie die Menschen?

Wer sind diese Herren?

Wer sind die Damen?

Sind sie eure auslandischen Verwandten?

6k a nemet vendegeink. 6k az ismeroseid? Val6ban erdekes emberek. 6k az uj szomszedok?

6k a legjobb bar6taink. Mer szabad emberek.

6 a bar6tned?

6k a bar6tno i d?

K i oz uj szomszed? Kik eze~ az emberek?

Sie sind un sere deutschen Gaste. Sind sie deine Bekannten?

Sie sind wirkl ich interessante Henschen. Sind sie die neuen Nachborn?

Sie sind un sere besten Freunde.

sie sind schon freie Menschen.

1st sie deine Freundin?

Sind sie deine Freundinnen?

Wer ist der neue Nachbar?

Wer sind diese Leute?

MONDAT GYAKORL6 ABC+EGYtB

Ez a szoba tul hideg. Pisz~os a ruh6d. Minden hely foglalt.

Egy regi ismeros van itt. Ez a ~erdes eleg nehez. Ez oz osztol~g szobod. Az a hely mar foglolt.

Az ara tul magas.

A masi~ bluz jobb volt. A csal6d a legfontosabb.

Szobod ez az osztol)~erem? Foglalt ez a szek?

Nehez a kerdes?

Tiszto ez a pizsoma? Szobod ez a hely?

Tele van a busz?

ures a pohorod?

Kenyelmes oz a szek? Csinos a ruh6m?

Hoi von a meleg pulcsim?

A gyerekek mar f6rodto~. A szulei mar 6rege~. Konnyuek eze~ a ~erdese~.

A szuleim most kulf61don vanna~. Mar nogyok a gyere~eik.

Az uJ fot6k meg jobbo~.

A problema~ mindig ugyonazo~.

A gyere~ek gya~ron vanno~ egyedul . A tobbiek mar itt vanna~.

Eze~ a buszo~ mindig tele vonno~.

Kint vonnak meg a gyere~e~?

Nyitvo vonnok meg oz uZletek?'

Hoi vonno~ a jegye~?

Szabadok meg ezek a hel~ek?

Hoi vannak alegjobb uzlete~? Teljesen egyedul vonnok 0 gyerekek? Hoi vannok a tobbie~?

Mi lyenek a nemet 16nyo~?

Miert vannok itt ezek oz ernberek? Otthon vannok a szwleid?

Ez a kerdes nagyon egyszeru.

A magyar nyelv val6bon nehez. De melyi~ idegen nyelv ~onnyu? A szwlei nogyon gozdogok.

A gyere~ek egyedwl vannok othon. Mar nagyon szepek a r6zs6id.

Itt van a meleg pulcsid?

Mar minden wzlet z6rvo von .. A v610sz helyes volt.

Az opjo gyokran von ~w I fo I don. Nehez a task6d?

Me~koro a lok6sotok?

pUlcsL-rPulli.-s

II/16

Dieses Zimmer ist zu ~alt. Dein Kleid ist zu schmutzig. Jeder Platz ist besetzt.

Ein alter Bekannter ist hier. Diese Frage ist zieml ich schwer. Dieser Tisch ist noch frei.

Der Plotz ist schon besetzt. Sein Preis ist zu hoch.

Die andere Bluse war besser. Die Fomil ie ist am wichtigsten.

1st dieser Tisch frei,bitte? 1st dieser Stuhl besetzt? 1st die Frage schwierig?

1st dieses Pyjama sauber? 1st dieser Platz frei?

1st der Autobus vol I?

1st dein Glas leer?

1st dieser Stuhl bequem? 1st mein Kleid hUbsch?

Wo ist mein wormer Pul I i?

Die Kinder sind schon mUde. Ihre Eltern sind schon alt. Diese Fragen sind leicht.

Meine Eltern sind jetzt im Ausland. Ihre Kinder sind schon groB.

Die neuen Photos sind schon besser. Die Probleme sind immer die gleichen. Die Kinder sind oft 01 lein.

Die onderen sind schon hier.

Diese Autobusse sind immer vol I.

Sind die Kinder noch drauBen? Sind die Gesch6fte noch geoffnet? Wo sind die Karten?

Sind diese Platzte noch frei? Wo sind die best en Gesch6fte? Sind die Kinder ganz 01 lein? Wo sind die onderen?

Wie sind die deutschen MOdchen? Worum sind diese Leute hier? Sind deine Eltern zu Hause?

Diese Froge ist sehr einfach.

Die ungarische Sprache ist wir~1 ich schwer. Aber welche fremde Sproche ist leicht? Ihre Eltern sind sehr reich.

Die Kinder sind 01 lein zu Hause. Deine Rosen sind schon sehr schon. 1st dein wormer Pul I ida?

Jedes Gesch6ft ist schon geschlossen. Die .Antwort war r icht i g.

Sein Voter ist oft im Auslond. 1st deine Tasche schwer?

Wie groB ist eure WOhnung?

HONDAT GYAKORL6 ABC+ABC

Ez 0 ferfi oz uj szomszedunk. Az orvos oz ismerosom.

A baretom i I 'den eroer.

A legrontosobb dolog 0 csoled. Ez a dolog egy regi problema. Ez a riu 0 legjobb tonul6nk. Az 0 csinos no 0 felesege.

J6 dolog egy i~en hobby. Peter mindig jo bar6tom volt. Ez a dolog a nogyobb problema.

A fiod meg dialc? A lanyod is dialc?

Ez a lany 0 boratnod? Peter a baratod?

Ez a csinos no a Icol I egad? Mi I 'den 16n'd Barbara?

A boratod i I yen ember? Hoi van Peter?

Ki ez oz ur?

Kinelc a gyereke ez a riu?

A szulei orvosolc.

Ezelc a fiulc a barataim. Ezelc a lanyolc a baratnoim. A gyerelceilc meg diakok.

Az en lanyoim is di6lcolc.

A magyar nok a legjobb relesegelc. Egy j6 orvos mindig j6 ember is. A szegeny emberelc gyolcron

a legjobb bar6tolc.

A gozdog emberelc ritlcan

j6 bar6tolc.

Egy j6 Icerdes mar egy fel valasz.

A te barataid ezelc a fiuk?

A te baratnoid ezelc a lanyok? A te szuleid is tanarolc?

Kilc ezelc oz emberelc?

J6 ferjek a magyar ferfiolc? J6 felesegelc a nemet n61c? Az uralc oz on vendegei?

A gyerekeid meg di6lcolc?

Mi I yen emberelc a szamszedok? Kilc azoic a csinos n61c?

J6 felesegelc a gozdag nolc?

Melyelc a legfontosabb Icerdeselc? Ki az uj szomszedod?

Mi o'feleseged?

Melyilc a leglconnyebb Icerdes? Kile az uj vendegele?

Mi volt 0 problema?

Hoi van Peter as Barbaro? A fied es a lanyod van itt.

II/17

Dieser Mann ist unser neuer Nachbar. Der Arzt ist mein Beleannter.

Mein Freund ist ein solcher Mensch. Die Fomi lie ist die wichtigste Sache. Diese Soche ist ein altes Problem. Dieser Junge ist unser bester Student. Die hubsche Frau ist seine Frau.

Ein solches Hobby ist eine gute Sache. Peter-warirrmer mein guter Freund. Diese Sache ist das groBte Problem.

1st dein Sohn noch Student?

1st auch deine Tochter Student in? 1st dieses Mbdchen deine Freundin? 1st Peter dein Freund?

1st diese hGbsche Frau deine Kol legin? Was fur ein Madchen ist Barbara?

1st dein Freund ein solcher Mensch?

Wo ist Peter?

Wer ist dieser Herr?

Wessen Kind ist dieser Junge?

Seine Eltern sind Arzte.

Diese Jungen sind meine Freunrle. Diese Madchen sind meine Freundinnen. Ihre Kinder sind noch Studenten.

Auch meine Tochter sind Studentinnen. len. Die ungarische Frauen sind die best en Frau Ein guter Arzt is immer auch ein guter

Die armen Menschen sind oft IMensch.

die besten Freunde.

Die reichen Menschen sind sellen

gute Freunde.

Eine gute Frage ist schon eine holbe Ant/wort.

Sind diese Jungen deine Freunde?

Sind diese Mbdchen deine Freundinnen? Sind auch deine Eltern Lehrer?

Wer sind diese Menschen?

Sind die ungarischen Manner gute Manner? Sind die deutschen Frauen gute Frauen? Sind die Herren Ihre Gaste?

Sind deine Kinder noch Student en? Was fUr Menschen sind die Nachbarn? Wer sind die hubschen Frauen?

Sind die reichen Frauen gute Frauen?

Welche sind die wichtigsten Fragen? Wer ist dein neuer Nachbar.

Was ist deine Frau?

Welche ist die leichteste Frage? Wer sind die neuen Gaste?

Was war dos Problem?

Wo sind Peter und Barbara?

Dein Sohn und deine Tochter sind do.

Ho leet egyes(1) al I egymas mel lett,az ige(2)mindig tobbessz6~bDn 61 If!

l10NDAT GYAKORL6

II/10

Nyit.vo van? 1st das georfnet? Az ot.t. szabad?
Z6rvo van? 1st. das geschossen? Mi Iyen 0 hotel?
ES most hOQyan? Und jetzt wie? Tul rovid.
Messze von? 1st. das weit.? Ez reg hideg.
Fent vannok? Sind sie oben? Hideg von it. t..
Ez az On jegye. Dos ist. Ihre Kart.e. Lehet.seges ez?
Ki volt. oz elso? Wer war der erste? Miert. von ez itt. ?
Ez 0 szekrenyem? l est, dos mein Schronk? Ez oz On neve?
Nehez volt.? War das schwer? Mikor volt. ez?
Ez igaz? 1st das wahr? Hal 0 fuzet.em? Hoi voltak a kulcsok?

Mar minden biztos?

Mil yen ke I I emeS itt! Kenyelmes ez a fate I . Melyek 0 legjobb helyek? Ez mOr egy mOsik problema. A 16nyuk tan6rno.

Mikor vannak nyit.va?

Hogy volt oz t.egnop? Vol6bon igy volt?

Megint tele 0 busz. Val6ban egyutt voltak. Hal vannak a t.obbiek? Mar mindenki it.t. van. Szobad ez 0 szek? Miert. olyan font.os ez? Mi az Onok kivonsaga?

Ezek volt.ok az ut.ols6 szavoi Ki ez a csinos holgy?

Hal vonnok a jegyek?

Melyik a mi aszt.alunk?

Ez vOl6bon i I yen egyszeru? Milyen csinos ez a ruha! Szap ez 0 vozo.

Itt vannak 0 jegyeit.ek. Foglalt ez 0 hely?

A valasz nagyon konnyu. Ez 0 tasko eleg nehez. Val6ban Igy van.

Hogy volt ez?

1st. das dart. frei? Wie ist. das Hot.el? Das i st zu kurz.

Das ist noch kolt.

Es ist kalt hier. 1st das magi l crr> Warum ist das hier? 1st das Ihr Name? Wann war das?

Wo ist. mein Heft?

Wo waren die Schlussel?

1st 01 les schon sicher?

Wie angenehm ist es hierl

Dieser Sessel ist bequem.

Welche sind die best en Pldtze? Dos ist schon ein anderes Problem. Ihre Tochter ist Lehrer in.

Wann sind sie geoffnet.?

Wie wor das gestern?

Wor das wirkl ich so?

Der Aut.obus ist schon wieder vol I. Sie waren wirkl ich zusammen.

Wo sind die anderen?

AI Ie sind schon hier.

1st. dieser St.uhl frei?

Warum ist. das so wichtig?

Was ist. Ihr Wunsch?

Dos woren seine let.zte Wort.e. Wer ist. diese hubsche Dame? Wo sind die Kart.en?

Welcher ist unser Tisch?

1st. dos wirkl ich so einfach? Wie hubsch ist. dieses Kleidl Schon ist. diese Vase.

Eure Kart.en sind do ..

1st. dieser Plotz beset.zt?

Die Ant.wort. ist. sehr leicht.. Diese Tasche ist zieml ich schwer. Dos i st w irk I i ch so.

Wie war das?

Az els6 nap ok voltak a legszebbek.Die erst en Tagen waren am schonsten.

Ez a busz mi nd i 9 te I evan. 0 i eser Aut.obus i st i mmer va I I .

Mi az utols6 kivansogod? Was ist dein letzter Wunsch?

Az etterem teljesen ures volt. Dos Restaurant war ganz leer.

Mi volt az utols6 kerdes? Was war die letzte Frage?

Mi I yen szep ez a kak vazal Wie schon ist diese blaue Vase.

Ez most a legnagyobb probI emOm. Dos ist jetzt mein groBtes Problem.

Az a sajot lakosa? 1st das seine eigene Wohnung?

Mindenki itt van? Sind 01 Ie do?

a most. a I egbol dogabb. Sie ist jetzt am gluckl ichsten.

Melyik a helyes v6lasz? Welche ist die richtige Antwort?

no van az utols6 nap. Heute ist der letzte Tag

TARSALGAs II EGYto ~IFEJEztSE~

E2 nog\:lS2eru! Ez szuper!

Ez prima!

Ez porrpas!

Ez kival6!

Ez klossz!

Ez csues!

Ez tipikus! Ez f'uresa! Rendben van!

Dos ist toll!
Dos ist super!
Das ist primal
Dos ist herr I ieh!
Dos ist ousgezeichnet!
Dos ist Klosse!
Dos ist Spitze!
Dos ist tldPisch!
Das ist komiseh!
Das ist in Ordnung. Vog\:l ug\:l! No ss? Glderunk!

I dehol goss! Nezdl

Gondo I j be Ie! Hat persze! Nines meg! Megvan!

Tehat megisl

Mi baj van?

Mi tortant?

Mi bojod?

Miral van sz6? Hogld arted ezt? Hogld-hogld?

Hova gondolsz? Hogld hivj6k ezt Hogldj beken! Hogyd(mar)obbo!

Nem sz6mitl

Ez nem i gld van. Nincs ertelme.

Nern erdemes.

Nem szukseges. Sz6bo sem j6het! Nogldon sojn6lom. Talon maJd mask~r. Fogolmarn sincs.

I Iyen n i ncs I

Minden vi logos!

Minden rendben van! Minden tovobbi nslkul Vol ami rnindig k6zbej6tt. Nem problemo!Nem boj!

En is ugyanezt mondom! Egldetertek!

Ez oz egldedul i megoldos. Micsodo meglepetes! Igozon kedves toledl

II/19

Ez surgos! Dos ist dringend! Ez(nekem)mindegy.Dos ist(mir)egol.

Ez rossz. Dos i st eeh I i 1TITl.

Ez szor! Dos i st Sche i Be !

Marhosag! Quotsch!

Meg i I Idet I Aber sowas!

Semmikepp! Keineswegs!

Ez lehetetlen! Dos ist unm6gl ich!

Atyouristen! oh,meine Gute!

Holaisten! Gottseidonkl

Ah,sol

No und?

AI so, 10SI

H6r mol zu! Schau mol! Denk mal nochl Fre i I ich!

Dos ist wegl leh hob'esl Also doch!

Vlos ist los?

VIas ist possiert? VIas hast du denn? Vlorum geht es?

VIie meinst du dos? VIie so?

VIo denkst du hin?

nemetul? VIie heiBt dos auf' Deutsch?

LaB mich in Ruhe! H6rCmai )oufl

Spielt keine Rol lei Dos stimmt nichtl

Es hat keinen Sinn. Es lohnt sieh nicht.

Es ist nieht notwendig. Kommt nieht in Frogel Es tut mir sehr Leid.

Viel leieht ein onderes Mal. Ich hobe keine Ahnung. Sowos gib~s ober nicht!

Alles klor!

Alles in Ordnungl Ohne VIeiteres!

Etwos korn immer dozwischen. Kein Probleml

leh soge dosselbe! Einverstonden!

Dos ist die einzige L6sung. Was fur eine uberrosehungl

Dos ist wirkl ich sehr nett von dir!

~ 1 ~-.

egy sem ••••.• kein,keine

h6ny,mennyi •• lfieviel(e) ennyi •••••.•• SO viel(e) ann~i •••••.•• so viel(e) az osszes •.•• alle

egy kis •••••• ein biUchen nehOny ••••.•• einige

elsg ••.•••••• genug

sok: ••••••..•• vielCe) tobb •••.•...•• ehrCere)

o legtobb .••• die ~is~en

keves •••••••• wenigCe) kevesebb ••••• weniger clegkevesebb.die wenigs~en

r

hOnyCldik ••••• e Ificviel~e s

igen ••••••.•• ja

de igen ••.••• doch

n~n •••••••.•. nein.nich~ egyeltcl6n nem.gar nich~ u9Ye? ••...•• nich~ wahr?

sohCl .•••...•• nie

ck:k:or •.••..•. da(~s) holnop ••••••• .argen

-lear ••••••••• u ..

k:or6n •••••••• fruh kes5n •••••••• spa~

nBha .•••••••• .anchaal

sajnos •.••••• luider szerencsere •• zu .. Gluck

reggel ••••••• .argenCs) dBleI6tt •.••. vor~~lag<s) delut6n •••••• nach .. i~~ag(s) este ••.••.••• abendCs) ejjal •••.•••• nach~(o)

'.

h8tr5n •... am Mon~ag kedden •••• a. Diens~ac szerd6n ••• aa Hi~~woch csUtortokon.a. Oonners~ag penteken •• a. Frei~ag szombcton.a. Saas~ag vos6rnop~.a. Sonn~ag

en,te •.•.•••• ich.du mi,ti ••.••••• wir.illr On,Onok .•..•. Sie.Sie

III SZ6LAP

ehes •.•.... hungrig szomjos •••. durs~ig leover •••••. dick

sov6ny ager

er5s .••••.. s~ark gyenge .••.• schtlach egeszseges.gesund beteg ••••.• krank lassu ••••.• langsa. gyors •••.•• schnell

rendes ••••• orden~lich kedves ••••• ne~~.lieb udvarios ••• hoflich 5szinte •••• aufrich~ig kiv6ncsi .•• neugierig szerelmes .• yerlieb~ h6zos ••••.• verhcira~e~ leesz .•..... ~er~ig vid6m •.•... lus~iC elegedett •• zurrieden

szerencses.glucklich okos •••...• klug ugyes ••••.• geschick~ szorgalmas.~leiDig hires ••.... be:dih.~ nyugodt .•.• ruhig komoly •..•• erns~ szomoru ..•• ~rauri.g but.o •...... du_ csunya ••..• haDlich ideges ..••• nervos merges ••••• bose

5rult ••.•.• tlahnsillnig veszelyes •• ge~ahrlich szornyu .••• schrecklich

ho I ot, t.. •••• ~o1.

kemeny •..•• har~ eleg6ns ...• elegan~ speci61 is •• speziell norm61 is .•• nor .. al logikus ..•. logisch ide61 is ...• ideal 6votos •...• vorsi.clt~ig szimpotileus.sy .. pa~isch

III,.,..1

nogyszuI6k.GroDel~ern nogyopo ... rGronva~cr. -" nogyonyo .. eGroU.u t ter • -" unoko ..... rEnkcl,nogyb6csi.rOnkcl,nogyneni .. eTan~e,-11

munko eArbei~,-cn

id6 cZ~i~,-en

penz •.•.•. sGeld.-er felodot ••. eAu~gabc,-n

vizsgo ••.. ePr~~ung.-en hibo .•••.. rFchler,iskolo •••. eSchule.-n oszt6Iy ••. e~lasse,-n elet .••.•. sLeben,-

cel ..••.•. sZicl.-e

ok .•••.••. rGrund,--e

eset rFall,--c

siker rErfolg.-e

eredrneny .. sErgebni.s,-se

s2esul~a~,-p.

vi 16g .•••. eWel~,-en

veg .••.... sEndc,-n orszag .••. sLand,- .. er f5v6ros •.. eHaup~s~ad~,"e dorob ..•.. sS~~ck,-c

szin ..•... eFarbc,-n

resz rTeil,-c

oldol cSci~c,-n

sor eReihc,-n

Ckonyvbwn)eZeilc,-n

fok rGrad,-c

ev sJ~hr,-c

pont. .•.... rPun~l,-e

6ro ..••... eSLundc,-n,Uhr emelet. •... rSLock,-.

I i tar •.... sL.i~e:r,k i 10 •..... sK.ilo,-

dako sDeka,-

gromm ••... sGramm.-

mil I imetersMilli.ctcr,centi ....• sZen~i.eler,meter ••..• sMetcr.kiI6rneter.s~ilometer,m6rko ..... eMark,-

.............................................................................

. .

M:Jg'::!ororsz6g •. Ungal'n Nemetorsz6g ••. 0eu~schland Az NSZK .•••••• dic DRO

Az NDK •••••••• dic OOR Auszt.rio •.•••. Os~erreich

Becs ...• l'Iien

SZoLAP MAGYARAZAT III

111/2

kein,keine,kein oz ein,eine,ein Logod6 olokjoi,mivel ezek mel letL nem al Ihot o nichL togod6sz6,tehat nicht-tein=kein,nicht-teine=keine!!

Ho 1,fordit6so egl::J ... sem: Keine Frou ist so schon wie duo

Egy no sem olyan szep.mint teo

Ho 3,fordit6so nem:Er ist ein guler Arzt.Er ist kein guter Arzt.

6 egy jo orvos. 6 nem j6 oruos.

Mig oz ein-nek nincs,o kein-nek tobbesszamU olakJo is vonkeinell

Er ist ein guter Sudent Er ist kein guter Student.

Sie sind! gute Studenten. Sie sind keine gute Studenten.

6k j6 diakok. 6k nell j6 diakok.

A "sem" fordi t6sokor oz ouch 0 ke in e Ie kerul: Er i st auch kei.n Kind.

6 sem gyerek.

A "m:Jr nem" forditasokor 0 "mehr" a kein szerkezet ut.an kerul:

Er ist kein Kind mehr. 6 mar nCID gye,'ck.

viel,wenig mivel ho tobb dorabr61 van sz6,a nemetben mindig tobbesszamoL hoszn6Iunk(pl.o sz6mak utan)e ketsz6mhot6roz6 is megkapja a tobbesszam e jelet megsz6ml61hot6 dolgokot jelento fonevek elott,o b is e ragot kap viele scone Autos sok uj aut6,wieviele Kinder hany gyerek

wen i ge gute Freunde keves jo barat, so vie I e schone FrCJuen annyi' 8Zep no de nem megszamlalhot6,onl::Jognev stob. elatt egI::Jessz6m 61 I,mint rnagl::Jarban: viel Geld sok penz,viel Zeit sok idi5,wenig Arbeit keves munka

nehOnl::J sz6n61 mindket eset elofordulhot, ill::Jenkor ketfele dolgot jelentenek: viel Plotz sok helyCter),viele Pldtze sok Ciilo)heZy

mindez termeszetesen 0 viel tObbi szerkezetere is igaz(wieviel,soviel) .ehr,weniger es a tobbi szamhotaroz6 eseten ill::Jen rragkulonboztetes nincsll

A &ehrere jelentese csupan tObb, nehanl::J! !Mehrere Probleme-tobb(nehanl::J)proble

a11e ut6n is mindig tobbesszam al I,a aeis~.wenigs~ mel leknevkent foghat6k

dos gute Geld dos meiste Geld

a jo penz a legtobb penz

die guten Kinder die meisten Kinder a j6 gyerekek a legtobb gyerek

rna melleknev itt eN-tkop:ol Ie guten Arzte

fe I : az osszes j 6 orvos

dos wenigste Geld

a legkevesebb penz

die wenigsten Kinder a legkevesebb gyerek

genug a mel leknev utan, da 0 fonsv elott al I : gut genug eleg JO del genug Geld eZeg penz

doch kerdve-tagod6 kerdesre valaszol'

BisL du mUde? Ja. Bisl du nicht mUde? Doch.

Faradt vagy? Igen. Nem vagy faradt? De igen.

nein, nich1. a ne in az egesz mandatot, a n icht egl::J mandatreszt tCJgad' Nein,er wor nichL zu Hause. Nem, 5 nem volt otthon.

nich~ aehr mivel 0 schon nem al I hat Lagad6 mondatban,hell::Jette a mehr al I:

Er ist nicht mehr zu Hause.Nin~s marCtobbe)otthon.

nie nicht hell::Jett!! al l,tehat(O),mivel nemetben nincs kettas Logodas Er wor nie punktl ich.<1-2-0-3}.Soha nem volt pontos .

.argen j e lent i 0 regge I t, es 0 1,0 I nopot is, ezert a fe I reertesek heute fruh,morgen fruh,gestern fruh ma/hoZnap/tegnap reggeZ ho~f'ii-vasarnap m:Js idohot6roz6 mel lett elrnarCJdhCJt CJz"am":MontCJg

hfHf5

elkerulesere:

morgen regr;el

ne~~.lieb megsz61 itasbon mindig I ieb:Liebe Kinderlkedves 6yerekek! orden~lich rendszereto,rendezeLt,erkolcsileg:nett:Du worsL sehr nett.

Nagyon rendes vol tal. eS~unde 60 perc,tonitasi 6ro,o szerkezet: eUhr.-en

sDeka hell::JeLte inkabb io graaaot hosznalunk,tehat:tiz deka=hundcrt. GramM!!

NYELVTAH III

III/3

A hi:r1.okos ese1.

A hrnnerriJ,nonerriJ, semi GgesnerriJ YO I am int a tObbesszomG ToneYek b i rtok:os esetenele kepzeset lasd a megfe I e 10 I apokon. Ne fe I BJtsuk e I, hom,l a riBmet.ben e l o l all a birtole es I,ot.ul a birt.okos,t.eh6t. fordit.va,mint a m:J9Idarban!

der Schlussel des Aut.os

»<.

az auto kulcsa

A szemelynevek,foldrajzi nevele elott oltaloban nem 01 I nevelo,ezert birtokos esetuket m6sleepp kepzik,leggldalerabban s raggal, illdenkor a szorend

lehet. a mcgldarhor hasonlo:Peters Mutter Peter anyja,Barbaras Adresse Barbara trime , die Hauptstadt Ungarns Vagld Ungarns Haupt.stadt. l'Iagyarorszag fOl,rirosa

Ha az s leiejtese nel,ezkes lenne,a "von"-t hasznol juk:

die Mut.t.er von Frit.z Fritz anja,die St.raBen von Paris PdriZB utcdi A nevelos foldrajzi neveket. kozonseges ronevkent ragozzuk:

Die St.odt.e der BRD az NSZK varosai

Kettot.ol felfelD a ezamok,valamint minden egldeb sz6rnhat.6roz6 ut.6n, (sole, tobb, keves, neh6nld, st.b.)a megszornlol hat. 0 Toneyek tobbes sz6rrba k:erulnek,a mel I~knev e vegzodest. kap.

zwei St.uhle-Ret szeJ~,mehr Freunde-tobb barat,genug Tische-eleg aszttll Kivetel nehony 91d0leori szo·pl.wisYiel Uhr,wieviel Stuck!

Az anldogn., vek, e I vont. fogo I mak egldesszcllrban rncrradnak, mint. magldarban: wenig Geld-ReVeS fJenz,genug Platz-eleg Itely,mehr Zeit.-tobb ida

Es haszncUa1.a

A mogyarban oltalonos mega I lapitasok,6ra,nap, idopont megJBJolesenel sosem haezn6lunk 1-est,r.emetben i Ilden eeetakber, is mindig k:ell ,S legt..6bbsz6r

az es val lalja ezt. az "ol-egldes" szerepet:

Es iet worm. Es ist spot.. Es war dunkel. Es ist Sonnt.ag. Es ist 3 Ur,r.

l1eler; van. Keso van. Sotet vol t. Vasarnap van. lltir om 01'a van.

A tagado es a kerdve-1.agado monda1.

Sz6rendjeile:

Tag-ado:

1 2 0 3.
Er war nicht bose.
0 voll nam m~r96e.
? 2 1 0 3.
Warum war er nicht bose ?
Hied vol t 5 nem merges? ~erdve-t.agado:

Tagad6 morrdatban is kiemelheto egld hongsulldos mondat.resz (3),amelld a mondat. elejere. I:::erul,utana fordul a sz6rend: Jetzt ist er nicht bose. (3-2-1-0-3)

/'los t nem mer ges .

Termeszet.eeen ez csup6n egld lehetoseg,az eredeti sz6rend is helldes.

M i rrdcrzorio l to I a .. 0" he I Ide val t.ozriot., de I egU:ibbszor csak: a 3-hoz Y i szonld i tva, neho a mondot vegere is kerulhet,ezekkel oz esetekkel kesobb foglal~:ozunle.

I-II a + III be

Ill/4

agy nag'd hiba eg'd nehez vizsga eg'd uj rrunko

eg'd erdek:es felodot eg'd boldog elet

eglJ fontos cel

eg'd uj v i I 6g

egy vil6gosobb szin eg'd k:onn'debb rrunko eg'd csun'do szin

sin grcBar Fahlar

eine schwierige Prulung eine neue Arbeit

~ine interessonte AUlgobe ein gluckl iches Leben

eln wichtiges Ziel

eine neue Welt

eine hel I ere Forbe

eine leichtere Arbeit eine h6BI iche Forbe

o I egnogyobb 1-, i bo

o legnehezebb vizsgo oz egesz elet

o legjobb szin

o gozdag nag'db6csi a celom

a legkonn'debb leladat az unok:aja

ez a vi 16g

der groBte Fehler

die schwierigste Prufung dos gonze Leben

die beste Farbe

der reiche Onkel

rnein Ziel

die leichteste AUlgabe ihr Enkel

diese Welt

egy e I egedet t errber e i n zUlr i edener l'1ensch

az oszt61 ':::IUnk: un sere K I asse

ez a resz dieser Tei I

mil 'den okok wos lur Grunde

eg'd csun'da hi bet e i n hoB I i cher Feh I er

a nog'dszuleim n~ine GroBe I tern

a te hib6id deine Fehler

szep celok: schone Ziele

a penzem main Geld

egy szerelmes nag'dpapo ein veri iebter GroBvater

minden uj feladat egy oszinte errber oz utolso darab az elsa ora

eg'd ideal is leleseg mil 'den rrunk:a

rendes szomszedok k:edves emberek: nel-,ez i dak:

ol'dan szinek

jede neue Aufgabe

ein aufrichtiger Mensch das IBtzte Stuck

die erste stunde

e i ne idea I e FI-aLi

Vias· fur eine Arbeit nette Nachbarn

nette LeLite

sChwierige Zeiten solche Farben

eg'd kamel'd ember rnel'dik szin

uj alet

egy regi hiba

egy logikus valasz szimpatik:us emberek: o nernet ora

ein ernster Mensch welche Farbe

ein neues Leben ein alter Fehler

eine logische Antwort sympatische Menschen die deutsche Stunde

az uj oram meine neue Uhr

a regi szep idak: die schonen,alten ZeitenCforditott sz6

erdekes feladatok interessante Aufgaben rend)

eg'd lehetseges ok: ein m6gl icher Grund

szerencses ember e in 9 I uck: I i cher l1ensch

egy nag'dan g'dors v61asz eine sehr schnel Ie Antwort

ez a tul rovid ida diese zu kurze Zeit

i I 'den special is eset ein solcher spezieller Fall

ALANYTABLA GYAKORL6 III III/'5
han'd hiba wieviele Fehler ennyi ember so viele Leute
han'd jeg'd wieviele Karten enn'd penz so viel Geld
han'd ember wieviele Leute enn'd rrunka so viel Arbeit
han'd rok wieviel Grad enn'd jeg'd so viele Karten
menn'di penz wieviel Geld enn'd piros r6zsa so viele rate Rosen
menn'd i rrunko wieviel Arbeit ann'd g'del-ek so viele Kinder
hany oldal wieviele Seiten onn'd kardas so viele Fragen
mennldi helld wieviel Platz onnld hiba so vi81e Fehler
hen'd hel'd wieviele Plotze annld Problema so viele Proble~
han'd darab wi.evi.e1 St.ucL:! onnld erdekes dolog so viele int.e Sachen a:?: osszes diak aile Studenten nahan'd ember einige Leute
az osszes uzlet aile Geschofte nehan'd hiba einige Fehler
az osszes jeg'd aile Karten nehen'd eset einige Fal Ie
az osszes h6z olle Hou::ler nahan'd J6 sz6 einige gute worte
az osszes vendeg aile Goste nehen'd ugldes errber einige geschiCk:te
az osszes j6 hel'd aile gute Plotze eleg jeg'd genug Korten /' Leute
eg'd kis penz ein biBc:hen Geld 131129 penz a=r--s Geld
eg'd kis ido Bin biBchen Zeit eleg ida genug Zeit
eg'd kis helld ein biBchen Plotz eleg szek genug SHih I e
eg'd kis rrunka ein biBchen Arbeit elag hel'd genug Platz/Plotze sok ember viele Leute t.obb rrunka mehr Arbeit
sok problema viele Probleme tobb penz mehr Geld
sale j6 otlat viale gute Ideean tobb ok mshrere Grunde
sok rrunka viel Arbeit tobb i Ilden eset mehrere salche Faile
sol< penz viel Geld ti::ibb Tontos dolog me+r-er-e wichtige Sache
sok szep sz6 viele schone Worte 0 legtobb ember die me i sten Leute
sok hibc viele Fehler a legtobb pont die roe i sten Pun~~te
sok i ''den eset viele solche Faile a legtobb eset die meisten Fo l l o
sok ide v1el Zeit a legtobb ide dil! meiste Zeit
sok: ol'=JCn ember viele solche Leute 0 legtobb penz dos meiste Geld li::evBs amber wenige Laute kevesebb ember weniger Lel.Jta
li::eves hibo wenige Fehler kevesebb rrunka weniger Arbeit
keves j6 atlet wenige gute I dee.1 kevesebb penz ~"en iger Geld
keves vendeg \'Yen ge Gosts kevesebb hiba weniger Fehler
keves j6 baret wen ge gute Freunde kevesebb problema weniger Probleme
keves penz wen 9 Geld a legkevesebb fiG die wenigst.en Jungen
li::evBs siker wan 9 Erfolg 0 legkevesebb hibo die wenigsten Fehler
keves dolog wen ge Sochen 0 legkevesebb pont die wenigsten Punkte
keye~ i I 'den eset wen ge solche Faile 0 legkevesebb ide die wenigstc Zeit
kaves ide wen 9 Zeit a legkeyesebb penz dOG wenigstc Geld han'dadik utca die wiavielte StroBe
han'dadik aldol die wievielte Seite
han'dadik sor die w evielt.e Re ihe/Ze i Ie
hanldodik hel'd der IV evielte Plotz
hanldadik emelet der w eyielte Stock
han'dadik resz der w evielte Tei I
hOn'dodik h6z das w ey iel te Haus
hanldadik ajt6 die w evielte Tur
hanldadik osztol der w evielte Tisch
henldadik aset dsr w evielte Fol I B1RTOKOS ESET HiNNEH

I1I/6

a tanor k:onl::jvEl das
a tanor k:erdsse die
a t.anor volasza die
a tanor neve der
a tonor diolejai die
a tanOr leo I I ega i die
a tanor uj oszt.olya die
a9\:l t.anar problerOOi die
egy t.anar munleaja die
egy ja t.anar fe I odot.o die
az orvos munkaja Buch des Lehrers Frage des Lehrers Ant.wort des Lehrers Name des Lehrers St.udent.en des Lehrers

Kol legen des Lehrers

neue Klosse des Lehrers Probleme eines Lehrers Arbeit. eines Lehrers Aufgobe eines guten Lehrers

minden a as a f'onev is b+N c+S. kapcsolodik:deR-deS

ein-eineS

a f'onev is gyakran e kotohangot kap a kiejtas megkonnyitese celjob61 I

A birtokos eset jele egyesszam himnemben S,amelyet felvesz,a mel leknev n ragot kap! Keplete tehot a+S A S az R jel helysbe lap,ha az nincs,e kotohanggol

a szonyeg szine

a szekreny leulcso a leulcs helye

a ferfi neve

a fi l m clme

a pul 16ver or-o egy ferfi barotnoi

a nap legJobb eredmenl::je a hiba oka

die Arbeit des Arztes die Forbe des Teppiches

der Schlussel des Schronkes der Plotz des Schlussels der Name des Mannes

der Tit.el des Filmes

der Preis des Pul lovers

die Fr&undinnen eines Mannes dos beste Resultot des Tages der Grund des Fehlers

a f i orn bor-crt.o i opom leivonsaga a ferje penze

az orvos pontos clme a bat yam felessge ennele a t.anarnak: az a baratod felessge annale a szelerenynele a f i 1m te.rOOja

a fiam uj felesege a ferjem occse

a ferjem anyjo

oz on ferjenek neve

die Freunde meines Sohnes der Wunsch meines Vaters dos Geld ihres Mannes

die genaue Adresse des Arztes die Frau meines Bruders

eredmenyei die Resultate dieses Lehrers

a Kulcso

die Frau deines Freundes der Schlussel des Schrankes das Thema des F i Imes

die neue Frau meines Sohnes der Bruder meines Mannes die Mutter meines Mannes der Name Ihres Mannes

A fonevkent. al 16 mel leknevek termBszetesen a mel lelenevekre vonot.koz6 n rogot kapnak:des Verwandt.en,des Beleannt.en!

Nehany himnemU szemBlyt jelento fonev is Ce)n-t kOplAz eddig t.onultok k6zul: der Mensch-des Menschen,der Junge-des Jungen,der Kol lege-des Kol legen,

der Herr-des Herrn,der Student-des Studenten,der Nachbar-des Nachbarn

a szomszed f i a i

ennak c di6knck c fuzet.ai az ismerosom ismerosei

ennek az embernek a problem6ja egy roleon penze

annale az urnak a neve a fiu Uj baratnOja

oz uj leo I legonle feladata a szomszedom nemetvandegei minden errDar elet.e

die Sohne des Nachbarn

die Hefte dieses Studenten

die Bekannten meines Bekannten das Prob I em d i eses t1enschen das Geld eines Verwandten

der Name des Herrn

die neue Freundin des Jungen

die Aufgobe unseres neuen Kol legen die deutschen Gaste meines Nachbarn dos Leben jedes Menschen

BIRTOKOS ESET N6N~H

IIIn

A birLokos eset jele egyesszom nonemben R,melyet minden a Telvesz,

a mel leknev n ragot kap.A fonev voltozatlan marad!Kepletea+R b+N c. A die deK alakot kOpl

a lakos ajtoja I akoskul c:sa

a lakos ora

a lakos szoboi

az uj lakos kulc:sai a lakas ablakai

eg\:j Ickos era

eg\:j uj lakas ora

eg\:j il\:jen nag\:j lakas ora a lakas minden szoboja

a csolod hoza a jeg\:j Ora

a holgy tosk6ja a varos neve

a holgy kivansaga az ajt6 kulesa

az utca hozoi

az osztal.\:j tanul6i a vOros uteai

a vizsga feladatai

a felesegem klvonsoga ennek a nonek a ferje ennek az ajL6nak a kulesa egy modern nO problem6i

o noverem I Onya

oz onyja uj ferje

minden no problem6ja

e~ ilyen jegy aro

a vizsga kerdesei

az iskola eredmenyei

a tortenet Lem6ja a feladat. hiboi

ennek a falnak a sZlne e9\:J regi csalad tortenete a vizsga eredmenye

ennek az otletnek a sikere a munkonk eredmenye

a felesegem an\:jja

C hU90m fio

a noverem fer j e

die Tur der WOhnungen

der Sehlussel der Wohnunq der Preis der Wohnung - die Zimmer der Wohnung

die Schlussel der neuen Wohnung die Fenster der Wohnung

der Preis einer Wohnung

der Preis einer neuen Wohnung

der Preis einer so groBen Wohnung jedes 2immmer der Wohnung

das Haus der Famil ie

der Preis der Karte

die Tasehe der Dame

der Name der Stadt

der Wunsch der Dame

der Schlussel der Tur die Hauser der StraBe die Studenten dar Klasse die StroBen der Stadt die Aufgaben der Prufung

der Wunsch meiner Frau der Mann dieser Frau

der Schlussel dieser Tur

die Probleme einer modernen Frau die Tochter meiner Schwester

der neue Mann seiner/ihrer Mutter das Problem jeder Frau

der Preis einer solchen Karte die Fragen der Prufung

die Resultote der Schule

das Theme der Geschichte die Fehler der Aufgabe die Farbe dieser Wand

die Gesc:hiehte einer alten Forni I ie das Resultat der Prufung

der Erfolg dieser Idee

das ResulLat unserer Arbeit die Mutter meiner Frau

der Sohn meiner SchwesLer der Mann meiner Schwester

a felesege idos szulei die alten Eltern seiner Frau
ennek cz uj larrponak a szine die Farbe die~er Larrpe
a vizsga legnehezebb kerdese die schwierigsi:.e Frage der PruTung
a csalad I egkisebb g\:jermeke das kleinste Kind der Forn i lie
a vi log legnag\:jobb orszaga das groBte Land der Welt
a vi log legerosebb embere der starkeSLe Mann der Welt
a vi 109 legboldogabb embere der 91 uck I i chste Mensch der Welt
0 vi log legki8sbb orszago das kleinste Land der Welt
a vi lag legszebb vorosa die sc:honste Stadt der Welt BIRTOKOS ESET SEMLEGES NEM

II 1/8

A birLokos eset jele egyessz6m semleges nemben S,amelyet minden a es a fovev is felvesz,a mel leknev n ragot kap. Keplete Lehat:a+S b+N c+S.A das des alakoL kap,ahol alanyeseLben nem volt az a-n az s jel ott e kOLahanggal kapcsoI6dikein-eineS,mein-meineS, e kotahangoL sok esetben a fanev is kap k i ej tes i okokbc l , ugyanugy, mint 11 i rrnemben.

a gyerek apja

a gyerek anY'j a a gyerek szulei a gyerek konyvei o gyerek fuzetei a gyerek ceruzal

egy kivancsi gyerek kerdesei egy rendes gyerek szob6ja egy kis gyerek aszinte szavai

a szabo ajtaja a ruha szine

a konyv cime oz aut6 kulesa a falu hazai

a szoba kulcsa

a konyv elso oldala

a konyv utols6 oldalai a haz falai

egy kis falu nagy problem6i

ennek a szobanok az ara minden gyerek fuzete

annak az kek aut6nak az ora a hot.el vendegei

a folu kis utc6i

a h6zuk ablakai

egy ilyen fot6 6ra

o hotel minden szob6ja ennek a pizsam6nak a szine a h6z minden ablaka

hotelunk nSh6nny vendege ennek a konyvnek a tem6ja a m6sik hotel telefonsz6ma a problema aka

az elete celja

eletem legszebb napjai el eLunk cel ja

eletem legboldogabb napja eleLem legfontojabb celja a hosszu elet titka

a falu legszebb 16nya a falu legnagyobb h6za

a folu lagnogyobb bik6jo az orsz6g fov6rosa

az orsz6g legn~gyobb v6rosa az orsz6g legszebb v6rosa

oz orsz6g legrsgibb v6rosa oz orsz6g leghiresebb embere

der Vater des Kindes die Mutter des Kindes die Eltern des Kindes die Bucher des Kindes die Hefte des Kinds

die Bleistifte des Kindes

die Fragen eines neugierigen Kindes das Zimmer eines ordentl ichen Kindes

die aufrichtigen Worte eines kleinen Kindes

die Tur des Zimmers die Farbe des Kleides der Titel des Suches der Schlussel der Tur die Hauser des Dorfes

der Schlussel des Zimmers

die erste Seite des Suches die letzten Seiten des Suches die Wande des Houses

die groBen Probleme eines kleinen Dorfes

der Preis dieses Zimmers das Heft jedes Kindes

der Preis des blauen Autos die GaSLe des Hotels

die kleinen StroBen des Dorfes die Fenster ihres Houses

der Pre is e i nes so I chen Pilot os . jedes Zimrrer des Hotels

die Farbe dieses Pyjamas

jedes Fenster des Houses

einige Gaste unseres Hotels das Thema dieses Suches

die Telephonnummer des anderen Hotels der Grund des Problems

das Ziel ihres Lebens

die schonsten Tage meines Lebens das Ziel unseres Lebens

der gluckl ichste Tag meines Lebens dos wichtigste Ziel meines Lebens das Geheianis des langen Lebens

das schonste MOdchen des Dorfes das groBte Haus des Dorfes.

der groBte Stier des Dorfes

die Haupstadt des Landes

die groBte Stadt des Landes die schonste Stadt des Landes die alteste Stadt des Landes der beruhmteste Monn des landes

TOBBES

Ill/9

BIJtTOt.oS [SET

A birLokos eset jele tobbes sz6mban minden nemben R,a mel leknev n ragoL kap. Az R jelet a f'onev nem veszi fel.A keplet: a+R b+N c.A die der alakoL kap.

a szulok problemai die Probleme der Eltern
a szulok h6za das Haus der EI t.er-ri
a szulok lak6sa die Wohnung der Eltern
a szul6k kerdesei die Fragen dar EI t er-ri
a szulok penze das Geld der Eltern
a szulok fel adata die Aufgobe der Eltern
a szulok cel ja das Ziel der Eltern
a szulok hib6ja der Fel-li er der EI tern
az idos szulok elete das Leben der alten EI tern
a beteg szul6k kiv6ns6ga der Wunsch der kranken Eltern a di6kok kiv6ns6ga

a di6kl6n~ok kerdesei

ezeknek az embereknek a problemai a szoboi<'" abl aka i

a vendegeink kiv6ns6ga a g~erekek szob6ja

a szomszedain~ aULoja a nemet vendegek busza az esetek nag~ resze

az eSBLek lagnag~obb resze

a holg~ek kiv6ns6ga a g~erekeink bar6Lui a di6kok programja a kol leg6k aLlete

a nemet vendegek aszLalai

'a szob6k fal a i

a szuleink regi h6za e szob6k kulcsai

e csa I 6dok I egnag~obb pr-ob I ema i az ismer6seink autoja

a regi h6zak szurke falai

a problemaink o~ai

legjobb di6kjaink sikerei

a vizsg6k eredmen~ei di6kjaink legujabb eredmen~ei az emberek celja

ezen orsz6gok fov6rosai

a legjobb iskol6k sikerei a nog~szuleink kiv6ns6ga a feladaLok eredmen~ei

der Wunsch der Studenten die Fragen der Student en

die Probleme dieser Menschen die Fenster der Zimmer

der Wunsch unserer Gaste

das Zimmer der Kinder

das Auto unserer Nachbarrl

der Autobus der deutschen Gaste der groBe Te i I der Fa I Ie

der graBLe Te i I der Fa I Ie

der Wunsch der Damen

die Freunde unserer Kinder das Programm der Student en die Idee der Kol leg~n

die Tische der deutschen Gaste die Wande der Zimmer

das alte Haus unserer EILern die Schl usse I dieser Zimmer

die groBten Probleme dieser Farnil ien das Auto unserer Bekannten

die grauen Wande der alten Houser die Grunde unserer Probleme

die Erfolge unserer besten Studenten die ResulLate der Prufungen

die neuesten ResulLate unserer Studenten das Ziel der Menschen

die Hauptstadte dieser Lander die Erfolge der besten Schulen dar Wunsch unserer GroBeltern die ResultaLe der Aufgaben

GYAKORL6 BIRTOKOS VEGYES

a lany eima Peter szulei

a gyerek: cip6je a lanyom ferje a bat yam lanya Barbara e i me

a fogorvos t,szama a mi id6nk problemai az iskola tanul6i

a tanar valasza

III/10

die Adresse des MCdchens Peters Eltern

die SChuhe des Kindes

der Mann meiner Tochter die Tochter meines Bruders Barbaros Adresse

die Telephonnummer des Zahnarztes die Probleme unserer Zeit

die Studenten der Schule

die Antwort des Lehrers

Magyororszag varosoi die Stbdte Ungarns

onnok a sz6nyegnek a szine die Forbe des Teppiches

a poharok helye der Platz der Glaser

az orvas kerdesei die Frogen des Arztes

a 9yerekek fuzetei die Hefte der Kinder

Peter uj baratnoje Peters neue Freundin

a yaros utcai die StraBen der Stadt

egy uj auto ara der Preis eines neuen Autos

oZ NSZK fevarosa die Hauptstodt der BRD

Barbara baratnoje Barbaros Freundin

minden gyerek fuzete eletem legboldogobb napja az uj k6nyvenek a cime Peter anyjo

egy embel- ce I j a i Magyororszag fovarosa egy vendeg kivansaga ezen emberek problemaja ez iskola nehany diakje Ausztria fovarosa

das Heft jedes Kindes

der gluckl ichste Tag meines Lebens der Titel seines neuen Buehes Peters M...Jt.ter

die Ziel~ eines Menschen die Haupst.edt Ungarns der WUnsch eines Gastes

das Problem dieser Menschen einige Studenten der Schule die Houpst.adt Ost.erreichs

ez ev vege

pet.er legujabb felesege a hibek oka

e fi l rn vege

az eset oka

ennek a kepnek oz era ez NDK fovarosa

Magyororszeg legnogyobb varosa ez ora vega

e v i leg vega

a szakreny ajtaja anyam szavai

az elet dolgai

az elsa resz vege az auto kulesa

a f6veres utcei

a tortenet vege a feveres elete

egy hosszu el~t vege

egy ervos eletenek celja iskelOnk di6kjainak eredmenyei szUlei eletenek legszebb napja

das Ende des Jahres Peters neueste Frau

der Grund der Fehler

das Ende des Filmes

der Grund des Falles

der Preis dieses Bildes die Hauptstadt der DDR die gr6Bte St.adt Ungarns dos Ende der Stunde

dos Enda der welt

die Tur des Schrankes die Worte meiner M...Jtt.er die Sachen des Lebens

das Ende des ersten Teiles der Schlussel des Autos die StraBen der Haupt.stadt des Ende der Geschichte das Leben der Hauptst.adt

das Ende eines langen Lebens

das Ziel des Lebens eines Arztes

die Resultat.e der St.udenten unserer Schule der sch6nst.e Tag des Lebens ihrer Eltern

A sza.ok III/l1
e in(s) 11 elf 21 einundzwanzig 123 hunderLdreiundzwanzig
2 zwei 12 zwolf 29 neunundzwanzig 200 zweihundert.
3 drei 13 dreizehn 30 drei8ig 300 dreihundert.
4 vier 14 vierzehn 40 vierzig 400 vierhundert
5 funf 15 funfzehn 50 fUnfz i 9 500 funfhundert
6 sechs 16 sechzehn 60 sechzig 600 sechshundert.
7 sieben 17 siebzehn 70 siebzig 700 s i ebenr,undert.
8 acht 18 achtzehn 80 achtzig 800 achLhundert
9 neun 19 neunzehn 90 neunzig 900 neunhundert.
10 zehn 20 zwanzig 100 hundert 1000 tausend 2000,

5000 10,000 100.000 egy mi II i6 k:et mi I I i6

zweitausend fUnftausend zehntausend hunderttausend e i rie Mil I ion zne i Mi I I ionen

1989 tausendeinhundertneunundachtzig vagy: neunzehnhundertneunundachtzig"

3565 dreitausendfunfhundertfunfundsechzig 6789 sechstousendsiebenhundertneunundachtzig 2,345.678 zwei Mil I ionen dreihunderttausend-

sechshunderLocht.undsiebzig

20-100 az egyesek: elol,a tizesek: hat.ul al Inak:,s und k:ot.i ossze 6k:et.:

33 dreiunddrei8ig,45 funfundvierzig,78 achtundsiebz;g,99 neunundneunzig

~oo-~ol ezresek:,szazasok:,mejd a fenti szerkezet

111 hundertelf,256 zweihundertsechsundfunfzig,959 neunhundertneunundfunfzig

elY aillioig egybe irjuk a 5zamokat,efelett mar kulen:

234 567 zweihundertvierunddrei8igtausendfunfhundertsiebenundfunfzig

3.501 422 drei Mil I ;onen funffunderteintausendvierhundertzweiundzwanzig ezer es ke~ezer kozo~~ gyakran,evszamoknal szinte mindig a kovetkezo mOd: 1565 ~Un~zehnhunder~funfundsechzig,1956 neunzehnhunder~sechsundfunfzig

beide-.indke~~o.ander~halb-.as~el utanuk tobbesszom al I beide Mbdchen mindket lany,anderthalb Stunden masfel ora

reI kepzese:sza~einhalb utana tebbesszam 01 Idreieinholb Jahre harom es feZ eins felsorolasban:eins,zwei,drei ev

IlasznaIa~uk :

Mer~ekegysegek,penzegysegek.s~b eID~~:

zwei Meter(lang) ket meter(hosszu>,zwanzig Zentimetel-Cbreit)~o cm(szeZes> funf Stunden at ora, funfhundert Mark 500 mdrka,zwolf Stuck I~ darab

~or kirejezesere:Wieviel Jahre alt? Hany eves?Sie ist funf Jahre alt,5 eves.

Ora kirejezesere:Wieviel Uhr ist es? Es ist elf Uhr. II ora van.

a fel6ra kifejezese egyszeru: Es ist halb elf. FeZ tizene&y.

idopont kifejezese: U. wieviel Uhr? Hany orakor? U. sechs.Hatkor.

A gyakorisac ki~ejezesere:Wievielmel?Hanyszor? Wie oft? Hilyen 6yakran? einmol-egyszer,noch einmel-me6 e6yszer,zweimel-ketszer,zehnmal-tizszer e in i geme I -nehanyszor, vie I me l C s) -soluizor, Blanchaal.-Ju~ha! !

Onn~iloan n6nem::i f6nevek, i gy oszt61 yzatot, buszt, v i I I amost, stb. J e 10 I hetnek: eine FQnf-e&y otos,die Vier-a ne6yes,die Neun-a kilences(pl.autobusz>

Sza.nev gyakorlo Ill/12
2 I iter zwei Liter 11 rr6rka elf' ItJrk
LI krn. vier Ki lometer 15 deka hundertfunf'zig Gramn
3 cm. drei Zentirr.eter 16 km. sechzehn Ki lometer
5 gr. funf' Gramm 13 I iter dreizehn Liter
6 k i 10 sechs Ki 10 1Ll nap vierzehn Tage
8 mm. acht Mil I i met.er 17 mm. siebzehn Mil I i met.er
7 fok: sieben Grad 18 BV achtzehn Jahre
9 rr6rka neun Mark 22 cm. zweiundzwanzig Zent.imeter
1 a deka hundert Gramm! ! 19 rr6rka neunzehn ItJrk
12 pont zYfalf' Punk:te 20 szozalek zwanzig Prozent. 2Ll ora

35 ev m6sf'el ora 73:~tar Llci darab 90 mn.

Ll8 ora

50 gramm 68 ern.

2 es fel ev

vierundzwanzig Stunden f'unfunddrei8ig Jahre anderthalb Stunden dreiundsiebzig Meter vierzig Stuck

n.eunzig Mi II imeter achtundvierzig Stunden f'un fz i 9 Gramm achtundsechzig Zentimeter zweieinhalb Jahre

5 es 1'131 ern. 33 fok ' Ll jegy mindket szek 2 ogy

rnindket orszog 8 kis pOhor

90 szozalek

76 ki 10

100 km.

funfeinhalb Zentimeter dreiunddrei8ig Grad vier Karten

beide Stuhle

zwei Betten

beide Lander

acht kleine Glaser neunzig Prozent sechsundsiebzig Kilo hundert Kilometer

155 kilo

23Ll ern,

350 ev

Ll10 rr6rka 550 km.

612 I iter 200 sz6zalek Llo deka

180 1'ok mindket eset

1250 km

100 sz6zalek 2500 m6rka 5000 I iter 366 nap

168 ora

9 es fel ev 3L195 k i 10 ezer km. sz6zezer 8V 6900 rr6rka 12.600 rr6rka

,

h6rorrkor urn drei CUhr)
hatkor um sechs
1'131 atkor um halb 1'unf
egykor um eins
fel tizkar urn halb zehn
12-kor urn zwolf
negykor urn vier
fel het.kor urn halb sieben
ll-kor um elf'
f'e I kettokor um halb zwei egyszer ketszer

meg egyszer sakszor h6nyszor tfzszer atl:>zar sz6zszor neh6nyszor ezerszer

einmol zweimol noch einmol vie I roo I C s) wievielmol zehnmol 1'unf'mo I hundertmol einigemol tausendmol

hundert.f'un1'undf'un1'zig Ki 10 zweihundert.vierunddreiBig Zent.imeter dreihundert.funf'zig Jahre vierhundertzehn ItJrk 1'unfhundertfunfzig Kilomet.er sechshundertzwolf Liter

zweihundert Prazent

vierhundert Gramm I I

hundertachtzig Grad

be ide Fal Ie

tausendzweihundertf'unfzig Ki lameter hundert Prazent

zweitausendf'unfhundert Mark

f'un1'tausend Liter dreihundertsechsundsechzig Tage hundertacht.undsechzig Stunden

neuneinhalb Jahre dreit.ausendvierhundert.1'unf'undneunzig Ki 10 tausend Ki lamet.er

hundert.t.ausend Jahre sechstausendneunhundert Mark zYfalftausendsechshundert Mark

A. sorsza.ok 111 ..... 1.3
1 . ers1.e 11 . elf1.e 21 . einundzwonzigs1.e
2. zwei1.e 12. zwo I ft.e 25. funfurldzwonz i gst.e
3. dri1.1.e 13. dreizehn1.e 2B. ochtundzwonzigs1.e
a. vier1.e 1 a. vierzehn1.e 3a. dreiBigs1.e
5. funf1.e 15. fun fzehn1.e 31 . einunddreiBigs1.e
5. sechst.e 15. seehzehn1.e 4a. vierzigs1.e
7. sieben1.e 17. siebzehnLe 50. funfzigs1.e
B. aehte 18. achtzehnt.e 55. funfundseehzigst.e
9. neun1.e 19. neunzehnt.e 99. neunundneunzigste
10. zehn1.e 20. zwanzigSt.e 100. hundertst.e
s1.b. 2-!.9 ko:zo1.t. ··t.e·· • 20-1.01 "s1.e", a 3 k i vetel: erste, dr i t te, achte

mel lek:nevk:ent viselk:edik:,teh6t:der erste Platz-az elsa hely Cein)zweiter Platz-(e6),lJ mdsodik hely die dritten Platze-a harnadik helyek

Haszacil.a1.uk:

Jellegze1.es s:zavak elo1.1.

die vierte Reihe/Zeile-a negyedik sor,der zehnte Stoek:-a tizedik emelet die funfte KLasse-az otodik osztdly,die dritte Stunde-a harmadik ora,stb.

Dat.u. kiCejezesere: Der wievielte ist es heute? Hdnyadika van ma?

Heute ist der ersteCTag).Ha elseje van. der fUnfte,sechste-otodike,hatodika iclOpant k:ifejezese: Ala wievielten?Hdnyadikdn? Ala zwanzigstenHuszadikdn.Stb.

Ha.yadszor? Zu. wievielten Mal?

zum ersten Mal Izum erstenmal vagy zum zweiten Mal/zum zweitenmal va&y zum letzten Mal/zum letztenmal vagy mi ndh6ram Kepzes i mad he I ~es

Dos wi ev i e I te Ma I? (sMal-allcal.olV dos erste Mal-elaszor

das zweite Mal-mdsodszor

das letzte MaI-u1.01jaral

...............................................................................................
SorszallUlevek gyakorl0
az elsa aldal die erste Seite elsejen am erst en
a m6sodile resz der zweite rei I mOsadik:6n am zwe i ten
az otodile so, die funfte Reihe 5.-en am funften
a tizedile szeK de, zehnte Stuhl 31.-en am einunddreiBigsten
a nyalcadile nap de, achte Tag 15.-en am funfzehnten
a neg~edile emelet de, vierte Stacie 22.-en am zweiundzwanzigsten
a harrrod ile utca die dritte StraBe 30.-6n am dreiBigsten
a nDsodik: eset der zwe ite Foil 4.-en am vierten
a m6sodile ajt6 die zwe ite Tur elcszar zum erstenrrol
a hatodik: h6z dos sechste Hous hormadszor zum drittenmol
a 20.emelet de, zwanzigste Stock: otodszar zum funftenmal
a 12. utca die zwol fte StroBe mOsodszor zum zweitenrrol
a 9. sor die neunte Zei Ie neg~edszer zum viertenrrol
a 4. feladal die vierte Aufgobe tizedszer zum zehntenmal
a 11. rssz de, el fte Tei I hotodszor zum sechstenmal
0 7.oszt61~ die siebente Klosse utal j6ro zum letztenmal
a 13.sor die dreizehnte Reihe .aslcor! , ein anderes I'lalf ! , ,

I DoHAT..(ROZo GYAKORLo 111/14
rna reggel heute f"riib hetfon reggel Montag morgen
rna dalelott heute vormittog leedd dalel6tt Dienstog vormittog
rna dalutan heute nochmittog szerdo dalutan Mittwoch nochmittog
rna este heute obend csutortole este Donnerstog obend
tegnop reggel gestern f"riib pant.ele reggel Freitag morgen
tegnop delutan gestern nochmittog szorrbot este Somst-og obend
tegnop este gestern obend vosarnop dalutan Sonntog nochmittog
hoi nap reggel morgen t'riib szerdo reggel Mittwoch morgen
holnop delelott morgen vormittog pentele este Freitag obend
holnop este morgen obend hetm delutan Montag nochmittog reggel 8 6rolear um ocht Uhr morgens
delel6t.t I l+kor- urn elf varmittags
delutan ii-lear um vier nochmit.t.ogs
est.e nyalclecr um ocht. obends
delelott fel to-jcor- um halb zehn vorm it. t.ags
reggel fel hat lear um halb sieben morgens
dalut.an fal harorrkar urn holb drei nochmittogs
este fal k i I enclear urn halb neun abends
ajjel egyleor um eins nochts
dal\Jtan leettoleor um zwei nochmittogs rna reggel hat lear

rna delelott tizkor

rna delutan haromkar

rna est.e fal nyolclear t.egnop reggel nyalclear t.egnop delutan ket.tokor t.egnop este leilenckar halnop reggel hot lear holnop delelott I I-lear hal nap este hetleor

hStfon r~ggel hot lear

szerdo delut6n h6ramkar pantek dalelott fel 12-leor szambot este n8alcleor vos6rncp dalelott tlzkor kedd dalut6n fal nagykar csUtortole reggel fal hat.kar vosarnop est.e leilenckar szombat dalutan leettolear szambat est.e hatkar

heute fruh urn sieben heute vorrnittog um zehn heute nachmittag um drei heute abend urn acht. gest.ern fruh um ocht. gest.ern nachrnit.t.ag um zwei gestern abend um neun morgen fruh urn sechs morgen vormit.t.og um elf morgen obend um sieben

Mont.og morgen um sechs

Mittwach nochmittog urn drei Freit.og vorrnittog um holb zwolf Somstog obend um ocht

Sonnt.og vormittog um zehn Dienstog nochrnittog um holb vier Dannerstog morgen um halb sieben Sonntag abend urn neun

Somstog nochrnittog um zwei Sametag abend um sieben

tegnap este

hoi nap reggel dalutan fal hat.lear mindig

rna ajjel

saho

t.egnop ajjel

hal nap este fal hotlear rna est.e hatlear

szombat. dalelott estanken1. dalelot.tonken1. dalut.anonken1.

gest.ern abend morgen fruh

um halb sechs nachmit.t.ags immer

heut.e nacht nie

gest.ern nacht.

morgen obend um halb sechs heute abend urn sieben Samet.og vormittag

obends

varm i t.t.ogs

noc:hrn itt ags

I

az elsa sar

eg~ erdekes eset holnap is

meg sohe

est.e nyolck:or a k:onyveim eleg ida

eg~ hosszu nap boldog evek: tlzk:or

HONDATRtSZ GYA~ORL6 III

III/15

die erste Reihe

ein interessonter Fal I morgen ouch

noch nie

um ocht obends meine Bucher genug Zeit

ein longer Tog gluckl iche Jahre um zehn

oz esetek 90 szazaleka a g~enge eredmeny oko ketszazti:<:enegy

a rossz eredffi6ny

e~ special is ok ~zok a hibak gyenge erec:lrneny

egy hosonl6 eset n8h6ny kedves sz6 k:eves siker

a ferje rwnk:6jo mar nem

oz osszes jegy a tUk;Or he I ~e en sem

egy fontos vizsgo me este nyolckor ~ dorob

tObb mint ezer etvenszer

tobb ok mOsfsl nap sok siker fel sv

meg egyszer 5 eves eppen akkor me este

meg mindig akkar

mehr(ere) Grunde ondertholb Toge viel Erfolg

ein halbes Jahr noch einmol funf Jahre 01 t eben do(mols) heute obend noch irrmer do(mols)

neunzig Prozent der Fal Ie

der Grund des schwachen Resultates zweihundertelf

das schlechte Resultot ein speziel lar Grund die gleichen Fehler ein schwoches Resultat e i n ahn I i cher Fa I I

e in poor I i ebe Worte wenig Erfolg

egy nag~ hiba hanyadik sor egy fel ora tizenotodiken fel k i 16

25 szazolek

eg~ special is klvansag delutan fel negykor

a varas utcai

oz On g~o:!rmekei

ein groBer Fehler

die wievielte Reihe eine holbe Stunde

am funfzehnten

e i n ha I bes K i I 0 funfundzwanzig Prozent ein speziel ler Wunsch

um halb vier nachmittags die StraBen der Stadt Ihre Kinder

die Arbeit ihres Mannes nicht mehr

aile Karten

der Plotz des Spiegels ich ouch nicht

eine wichtige Prufung heute obend um ocht wieviel Stuck

mehr ols tausend funfzigmel

a szobam ablokoi sahe tebbe mindenfele sZln egy setet szabo tegnap ejjel h6nyadikan?

egy elegans holgy szuleim elete celja h6romszazhotvonot egy lehetseges ok: neha

talon maskor ulol jera estenkent

die Fenster meines Zimmers nie mehr

01 I erl e i Forben ein dunk:les Zimmer gestern nacht

am wievielten? eine elegante Dome

dos Ziel des Lebens meiner Eltern dre i hundert fun fLJndsechz i 9

ein meg I icher Grund

menchmcl

viel leicht ein onderes Mal zum letztenmel

obends

1 2

ich bin on V<lqyole

du bist te vagy

er,sie,es a van

Sie sind On van

wir sind lIIi va6Yunk

itV' seid ti vagytok

sie sind ok vannak

Sie sind On van

A LtTI6E A NtOY MDNDATTtPUSBAN

2

1

1

2

o

111/16

2

1

o

bin

ich ?

ich

bin

nicht

bin

nicht?

V<lgyole on 7

bist du? vagy te?

ist ist er,sie,es? van a?

sind Sie? van On?

sind wir? vagyunk mi?

seid ihr? vagytok ti?

sind sie? vannak ok?

sind Sie? van On?

V<lgyolc

du bist nicht nem vagy

er,sie,es ist nicht

o nines

Sie sind nicht On nines

wir sind nicht nem vagyunk

ihr seid nicht nem vagytok

sie sind nicht ok ninesenek

Sie sind nicht On nines

ich

V<lgyale?

bist. nem

du nicht? vagy?

ist er,sie,es nicht nines o?

sind Sie nicht? nines On?

sind wir nicht? nem va&yunk?

sein itV' nicht? nem vagytok?

sind sie nicht? ninesenek OR.?

sind Sie nicht? nines On?

.................. .& ..

.. .. .. .. ~ ..

ich war war ich? ich war nicht war ich nicht?
voltam volt.am? nem vol tam nem voltam?
du warst warst du? du warst nicht warst du nicht?
voltal volt.al? nem voltal? nem voltal? er,sie,es war war er,sie,es?

o volt volt. o?

Sie waren On vol t

wir waren voltunk

ihr wart voltatok

sie waren voltak

Sie waren Onok voltak

waren Sie? volt On?

waren wir? voltunk?

wart ihr? voltatok?

waren sie? voltak?

waren Sie? voltak Onok?

er,sie,es war nicht war er,sie,es nicht

o nem volt nem volt o?

Sie waren nicht On nem volt

wir waren nicht nem voltunk

ihr wart nicht nem voltatok

sie waren nicht nem voltak

Sie waren nicht Onok nem voltak

waren Sis nicht? nem volt On?

waren wir nicht? nem voltunk?

wart ihr nicht? nem voltatok?

waren sie nicht? nem voltak?

waren Sie nicht? nem voltak Onok?

Gy.u::ORL6 A TAGADAS 111/17
Ez nell igaz. Dos ist nicM. wahr. <5 ne. orvos. Er ist kein Arzt.
Nem lehetseges. Dos ist nicht meg I ich. (5 nefTI tonor. Er ist k::ein Lehrer
Ez nem bizt,os. Dos ist nicht sicher. <5 nem ci l ok . . Er ist, k::ein Student,.
Ez nem helyes. Dos ist nicht r icht. i g. Nem problema. Es iet k::ein Probl em.
Ez nem egyszeru. Dos ist nicht e i nf'och. Nem f'ogorvos. Er ist k::ein Zohnorzt.
Ez nem f'ontos. Dos ist nicht wicht ig. Nincs hideg. Es ist nicht k::olt.
Ez nem volt szep.Dos wor nicht schon. Nincs meleg? 1st es nicht. warm?
Ez nem k::onn\:ju. Dos ist nicht leicht. Meg nincs leeso.Es ist noch nicht spa
Ez nem nehez. Dos ist nicht schwer. Nincs sotet? 1st es nicht dunk::el?
Ez nem logik::us. Dos ist nicht logisch. Tul k::oran von? 1st es zu f'ruh? Ez .ar ne. f'ontos.

Sojnos mar nem lehetseges.

A t.Obbiek:: mar nincsenek:: itt. Sojnos mar nincs itthon.

Mar nem vog\:jUnle eg\:jedul.

Mar nincs hideg.

Nem vog\:junk:: mar f'iotolole. Nem vog\:junk:: mar g\:jerek::ele. Mer nem vogyok:: ehes.

Ak::k::or m6r nem voltok:: otthon.

Ez nem oz elsa eset,ugye?

Ez nem eg\:j k::onn\:ju k::erdes,ugye? Ez egyaltolan nem igoz.

Ez meg nem teljesen biztos. Ez nem eg\:j special is eset. Sojnos ez nem Ig\:j van.

Az egy61tolan nem ug\:j volt. Sojnos ez nem i I yen eg\:jszeru. Az nem oz en problem6m. Szerencsere nem volt.ole otthon. Ezek:: nem teljesen egyf'ormale.

Dos ist nich~ .ehr wichtig.

Dos ist leider nicht mehr mOgl ich. Die onderen sind nicht mehr do.

Er ist. leider nicht mehr zu Hause. Wir sind nicht mehr 01 lein.

Es ist nicht. mehr leolt.

Wir sind nich~ .ehr jung.

Wir sind keine Kinder .ehr.

Ich bin nicht mehr hungrig.

Domols waren sie nicht rnehr zu Hause.

Dos ist. nicht. der erste Fol I,nich~ wahr? Dos ist keine leichte Froge,nicht wohr? Dos ist gar nicht wohr.

Dos ist. noch nicht gonz sicher. Dos i st k::e in spez i e I I er Fo I I . Dos ist. leider nicht so.

Dos war gar nicht so.

Dos ist. leider nicht. so einf'och. Dos ist. nicht mein Problem.

Zum Gluck woren sie nicht zu Hause. Die sind nicht gonz gleich.

Soha ne. vag\:j pontos. Du bist nie punktl ich.

<5 sosem elegedett. Sie ist nie zuf'r i eden.

Meg soho nem vo I t.om it. t. . I ch war noch n i e hi er.

Miert nem vogy soho ot.t.hon? Worum bist. du nie zu Hause?

Meg sosem volt.ok:: ilyen boldogok::.Sie waren noch nie so gluclel ich.

Sosem vo I tal normal is. Du worst. n i e norma I .

A penzem sosem eleg. Mein Geld ist nie genug.

Sosem voltok vol6bon boldogok::. Sie waren nie wirk::1 ich gluclel ich.

Soho nem lui keso. Es ist nie zu spot.

Soho' tabbe! N i e mehr!

A mOsik:: se. jobb. En sem voltom ott. <5 sincs meg k::esz.

Te se. vog\:j .ar f' iota I .

En sem vogyok:: egesz n\:jugodt. Az sem olcsebb.

Ez a dolog sem egeszen biztos. Az sem oz en dOlgom.

<5 sem volt jobb,mint teo

tn sem vogyok:: egeszen hulye. Most sem j6.

igy sem jobb?

Dos andere ist auch nich~ besser. Ich war ouch nicht dort.

Sie ist. ouch nicht f'ertig.

Du bist auch nich~ .ehr jung. Ich bin ouch nicht gonz ruhig. Dos ist ouch nicht bil I iger.

Diese Soche ist ouch nicht gonz sicher. Dos ist ouch nicht meine Soche.

Er war ouch nicht besser ols duo

Ich bin ouch nicht gonz dumm.

Jetzt ist dos ouch nicht gut.

1st es ouch nicht. besser so?

GYllORL6 AZ "ES·· HASZHALATA

IIV'iS

Ez hideg.

Hideg van itt.

Nag~on meleg volt. Bent meg melegebb van. t16r keso van.

Meg koran van.

Kint meg vi lagos van. Kint mar egeszen setet I"b szorrbat van.

t16r het 6ra van.

I"b 21.-e van.

Kiesit setet van itt. Mil ~en ke I I emes itt! I"bst meg jobb.

Meg mindig jobb ig~!

Das ist kalt.

Es ist kalt hier. Es war sehr warm.

Es ist noeh wormer drinnen. Es ist schon spot.

Es ist noeh fruh.

DrauBen ist es noeh hel I .

van.Es ist schon ganz dunkel drauBen.

Es ist Samstag heute.

Es ist schon sieben Uhr.

Es ist der einundzwanzigste heute. Es ist ein biBehen dunkel hier. Wie angenehm ist es hier!

Jetzt ist es noeh besserl

Es is noeh immer besser so!

Hideg van kint?

Mi I~en keso van? H6n~adika van? Mil~en nap van me? t16r n~ole 6ra?

Kint meg vi 16gos van? Meg tul kor6n van? Tul meleg van itt? Hideg van eg~ kicsit? t16r harmineadika von? I"b kedd van?

Mar teljesen setet volt?

Me nines ol~an hideg. Meg nines keso.

Meg mindig nines tul keso! Soha nines tul keso.

Me nem pentek van.

Meg nines tiz 6ra.

NOr nines itt ol~an meleg. I"b nem tizedike van.

Meg mindig nines itt eleg Kint mar nines sotet. Jobb keson,mint sohal

1st es kalt drauBen? Wie spot ist es?

Der wievielte ist es heute? Welcher Tag ist es heute? 1st es schon aeht uhr?

1st es nach hel I drauBen? 1st es nach zu fruh?

1st es zu warm hier?

1st es ein biBehen kalt?

1st es schon der dreiBigste? 1st es Dienstag heute?

War es schon ganz dunkel?

Heute ist es nieht so kalt. Es ist noeh nieht spat.

Es ist noeh immer nicht zu spat I Es ist nie zu spot.

Es ist nieht Freitag heute. Es ist noeh nieht zehn Uhr. Es . i st n i cht mehr so warm.

Es ist nicht der zehnte heute.

vi 16gos.Es ist immer noeh nieht hel I genug DrauBen ist es nieht mehr dunkel. (Es ist)besser spot als nie!

Nines itt tul meleg? Me nem hatodika von? Nines itt tul hideg? Me nem esutortok van? Nines meg tul keso?

Nem etedike volt tegnap? Nines itt nag~on setet? Miert nines itt melegebb? Nem kel lemes itt?

Nines meg n~ole ora?

Nem eg~szerubb Ig~?

Nem volt ug~ jobb?

hier.

1st es nieht zu warm hier?

1st es nieht der seehste heute? 1st es nieht zu kalt hier?

1st es n i cr.t, Donnerstag heute? 1st es noeh nieht zu spot?

War es nieht der funfte gestern? 1st es nieht zu dunkel hier? Warum ist es nieht wormer hier? 1st es nieht angenehm hier?

1st es naeh nieht aeht Uhr?

1st es nieht einfaeher so?

War es nieht besser so?

LtTI6E tft

III/19

Faradt vagYOK. Ich bin w~de.

Nagyon ehes vagyok. Ich bin sehr hungrig.

Nos/rerjnel vagyok. Ich bin verheiratct.

Ritkon vagyok itt. Ich bin selten hier.

Az anok uj kol legoja vagyok. Ich bin Ihr neUer Kol lege. £n teljesen nyugodt vagyak. Ich bin ganz rUhig.

Mar kesz vagyok. Ich bin schon rertig.

£n is nagyon kivancsi vagyok. Ich bin auch sehr neugierig.

£n mindig cvatos vagyok. Ich bin irrmer vorsichtig.

Me este otthon vagyok. Heute abend bin ich zu Hause.

Olyan szomjas valtam. Ich war so durstig.

NOr ketszer vol tam ott. Ich war schon zweimal dart.

Tul lassu vol tam. Ich war zu langsam.

Csinos vagyok:?

Talon tul oreg vagyok? Eleg gyorsvoltam?

Talon beteg vagyok?

Miert voltamilyen buta?1 Tul oszinte voltam,ugye? Tul kivancsi vagyok,ugye? Talon szerelmes vagyok? Tul 6vatas vagyak?

Hal voltam szerdon?

Ogyes voltam?

Akkor sovonyabb voltam? Mikar voltam itt utoljora?

Bin ich hubsch?

Bin ich viel leicht zu alt? War ich schnel I genug?

Bin ich viel leicht krank? Warum war ich so dumm?

Ich war zu aurrichtig,nicht wahr? Ich bin zu neugierig,nicht wahr? Bin ich viel I~icht veri iebt?

Bin ich zu vorsichtig?

Wo war ich am Mittwoch?

War ich geschickt?

War ich damals magerer?

Wann war ich zum letztenmal hier?

Most nem vagyok ehes. Jetzt bin ich nicht hungrig.

Meg nem vagyok kesz. Ich bin nach nicht rertig.

tn nem vagyok normal is. I ch bin n i cht norma I .

En sem vagyok teljesen hulye. Ich bin auch nicht ganz dumm.

Meg nem vagyok elsg eros. Ich bin nach nicht stark genwg.

Me este nem vagyok szabad. Heute abend bin ich nicht rrei.

Sosem vagyok ideges. Ich bin nie nerves.

Nem vagyok teljesen elegedett. Ich bin nicht ganz zurrieden.

Egyaltalon nem vagyok merges. Ich bin gar nicht bose.

Nem vagyok egy szorgalmas ember. Ich bin kein rleiBiger Mensch.

Me meg nem voltam otthon. Heute war ich noch nicht zu Hause.

Sajnos en sem voltam ott. Leider war ich auch nicht dart.

£n sem vagyok orvos. Ich bin auch kein Arzt.

Nem vagyok tul oreg? Bin ich nicht zu alt?
Nem vagyok Kover? Bin ich nicht dick?
Nem vagyok a regi baratod? Bin ich nicht dein alter Freund?
Nem vagyok beteg? Bin ich nicht krank?
Nem vagyok egy ideal is releseg? Bin ich keine ideale Frau?
Miert nem vagyok elegedett? Warum bin ich nicht zufrieden?
Miert nem vagyok nyugodt? Warum bin ich nicht ruhig?
Nem vag\:l0k elecet. it-than? Bin ich nicht genug zu Hause?
Nem vagyak j6 kallega? Bin ich kein guter Kal lege?
" Nem en vagyok elso? Bin ich nicht der erste/die erste?
az
Nem vol tam tul oszinte? War ich nicht zu aufrichtig?
Nem voltam elsg udvarias? War ich nicht hofl ich genug?
Miert nem vol tam tegnap otthon? Warum war ich gestern nicht zu Hause? ugyes vagy!

Te mindig pontos vogy. Szerencses ember vagy. Tul kivancsi vogy.

Vol6bon nogyon kedves vogy. Tolan mar egy kicsit farodt Te val6ban szerelmes vagy.

I dee lis fer j vogy.

Te vogy 0 legjobb baratnom. MBg fiatal vagy.

Most olyon idegen vogy. Nogyon ugyes voitel. Nogyon rendes voltal.

!thes vogy?

Eloszor vogy itt? Teljesen oszinte voltal? Most boldog vogy?

Miert vogy olyon szomoru? Te mindig oszinte vogy? TolOn szerelmes vogy?

Hoi voltal?

Most elegedett vagy? Miert vogy ilyen merges?

Te egy elegedett ember vagy? Kesz vogy mar?

Nos vagy?

Otthon voltal tegnap este?

Nem vogy lagikus.

Te nem vogynormal is. Nem vogy egyedUl.

Nem vogy eleg szorgalmas. Nem vogy tul udvorios. Sosem vogy pontos.

Nem vogy gyerek.

Nem vogy mar gyerek.

Te sem vogy mar gyerek. Nem vogy eppen soveny. Most nem voitel 6szinte. Nem voltal tul kedves. Most sem voitel pontos.

LtTIGE TE

III/20

Ou bist geschicktl.

Ou bist immer punktl ich.

Ou bist ein gluckl icher Mensch. Ou bist zu neugierig.

Ou b i st YV i rk I i ch I i eb.

vagy.Viel leicht bist du schon ein bi8chen mUde.

Ou b i st YV i r-k I i ch ver I i ebt . Ou bist ein idealer Mann.

Ou bist meine beste Freund in. Ou bist noch jung.

Ou bist jetzt so fremd. Ou WOrst sehr geschickt. Ou worst sehr nett.

Bist du hungrig?

Bist du zum erstenmal hier? Worst du ganz aufrichtig? Bist du jetzt gluckl ich? Warum bist du so traurig? Bist du immer aufrichtig? Bist du viel leicht veri iebt? Wo worst du?

Bist du jetzt zufrieden? Warum bist du so bose?

Bist du ein zufriedener Mensch? Bist du schon Fertig?

Bist du verheiratet?

Worst du gestern abend zu Hause?

Ou bist nicht logisch. Ou bist nicht normal. Ou bist nicht 01 lein.

Ou bist nicht flei8ig genug. Ou bist nicht zu hafl ich.

Ou bist nie punktl iCh.

Ou bist kein Kind.

Ou bist kein Kind mehr.

Ou bist ouch kein Kind mehr.

Ou bist nicht gerade mager. Jetzt worst du nicht aufrichtig. Ou worst n i cht zu I i eb.

Ou worst ouch jetzt nicht punktl ich.

Nem vogy szomjos? Bist du nicht durstig?

Nem vogy teljesen elegedett? Bist du nicht ganz zufrieden?

Nem vogy holnap otthon? Bist du morgen nicht zu Hause?

Nem epp te vogy 0 legjobb baratom?Bist du nicht gerade mein bester Freund?

Nem vogy te tul kivencsi? Bist du nicht zu neugierig?

Miert nem vogy 'most otthon? Warum bist du jetzt nicht zu Hause?

Nem vogy normal is? Bist du nicht norrrol?

Miert nem vogy meg kesz? Worum bist du noch nicht Fertig?

Miert nem vogy szorgolmasobb? Warum bist du nicht flei8iger?

Nem vogy most ideges? Bist du jetzt nicht nervos?

Nem vogy nos? Bist du nicht verheiratet?

Nem voltal meg kUlfaldon? Worst du noch nicht im Ausland?

Nem voltal meg otthon? Worst du noch nicht zu Hause?

LtTIGE (S ..... EZ

III ..... Z1

Mindig olyan vidam. Most nagyon merges. o I yon ~zomoru vo It. 6. egy okcss f i U. Sajnos oor nos. Hide.g von kint..

Ez meg nagyon hideg. r-Dr tul keso. Vas6rnop von.

r-Dr kilenc 6ra van.

A nagymaoom tegnap beteg volt. Az oz orvos mindig olyan kedves Mindig ehes ez a gyerek.

A szekreny keto meter szeles. Az On opja halot.t..

Ez agy aleg veszelyes dolog.

6rult ez az ember? Meg t.ul koren van? Me pentsk vorr? H6ny eves?

r-Dr 70 eves?

Meg mindig beteg? Gozdog a nagybecsid? Eleg meleg van itt? Ez volt minden?

Van mer fel hot.?

Ez igoz,ugyS?

Mi a hibo?

Ez egesz bizt.os,ugye? Kesz van m6r?

Mer tiz eves a fiod?

Sis ist immer so lustig. Jetzt ist er sshr boss. Sie war so t.rourig.

Er ist ein kluger Junge.

Leider ist. er schon verheiret.et. Es ist kolt. drouBen.

Dos ist noch sehr kelt..

Es ist schon zu spat.

Es ist. Sonnt.og.

Es ist schon neun Uhr.

Meine GroBmut.t.er war gestern krank.

volt.Der Arzt war immer so net.t..

o i eses .. Kind i st. i mmer hungr i g. Der Schrank ist. zwsi Metsr breit. Ihr Vater ist t.ot..

Dos ist eine gefahrl ichs Sachs.

1st. dieser Mensch wahnsinnig? 1st. es noch zu fruh?

1st. es heut.e Freit.ag?

Wieviel Jehre olt. ist sie?

1st. sie schon siebzig Jahre alt? 1st. er nich immer krank?

1st. dein Onkel reich?

1st ss warm genug hisr?

War das 01 les?

1st. es schon halb sachs? Dos ist wahr,nicht. wahr? Was ist der Fehler?

Dos ist ganz sicher,nicht wehr? 1st sie schon fertig?

1st. dein Sohn schon zehn Jahre alt.?

Ez nam 0 ta dolgod. Dos ist. nicht. deine Sache.

Ez nem j6 aute. Dos ist. kein gutes Auto.

Ez nem 0lcs6 hobby. Dos ist kein bil I iges Hobby.

Meg mindig nincs tul keso.Es ist. immer noch nicht spat.

Nines kesz. Dos ist noch nicht. fert.ig.

Nem olyan rossz. Dos ist. nicht. so schl imm.

6 sem orvos. Er ist ouch kein Arzt..

Nem vo I t tu I kedves. Er war n i cr-t, zu I i eb.

Ez nem helyes. Dos ist nicht richtig.

Ez most nem lehetseges. Dos ist jetzt nicht meg I ich.

Ez nem oz en probleOOm. Dos ist nicht mein Problem.

6 sem okosabb na1unk. Er ist ouch nicht. kluger als wir.

Nem szornyu? Nem konnyu? Nem tul nahez? Nem igoz?

Miert nem eleg j6 ez? Miert nincs itt melegebb? Miert nines meg itt Pet.er? Nem merges aped?

Nines meg itthon?

Nines az tul messze?

Miert nines soho otthon?

1st es nicht schreck I ich? 1st. dos nicht leicht?

1st. das nicht zu schwer? 1st das nicht wahr?

Warum ist das nicht gut. genug? Warum ist es hier nicht warmer? Worum ist. Peter noch nicht hier? 1st. dein Vater nicht bose?

1st er noch nicht zu Hause?

1st das nicht zu weit?

Warum ist er nie zu House?

L~TIGE

oN

III/22

On nag80n kedves. Sis sind sehr nett.

On tul 6vatos. Sis sind zu vorsichtig.

On eg8 ide61 is kol lega. Sie sind ein idsalsr Kol Isge.

On meg nag80n fiatal. Sie sind noch sehr jung.

On fiatalabb mint en. Sie sind junger als ich.

Maga orult' Sie sind wahnsinnig!

On rna az utols6 vendeg. Sie sind heuls der letzte Gast.

On rna val6ban szerencses volt. Heute waren Sie wirkl ich glUckl ich.

On most eg8 boldog ember. Sie sind jetzt ein gluckl icher Mensch.

on most teljessn eg8edul van. Sie sind jetzt ganz al lein.

On eg8 ug8es ember. Sie sind ein geschickter Mensch.

On itt a legidosebb. Sie sind am clteslen hier.

On rna az en vendegem. Sie sind heute mein Gast.

Szobad On rna este? Sind Sie frei heute abend?

On a felesegem orvosa? Sind Sie der Arzt meiner Frau?

a a fiam tan6rn6je? Sind Sie die Lehrerin meines Sohnes?

on elegedett? Sind Sie zufrieden?

Hoi volt On tegnop este? Wo waren Sie gestern abend?

On gyokran van kulfaldon? Sind Sie oft im Ausland?

On volt mar bent? Waren Sie schon drinnen?

On Peter an~k6ja? Sind Sie Peters Mutter?

On az uj fogorvos? Sind Sie der neue Zahnarzt?

On az uj szomszedunk? Sind Sie unser neuer Nachbar?

On mikor volt tegnap otthon? Wann waren Sis geslern zu House? Otthon van rna On fel h6romkor?Sind Sie hsule ~m drei zu Hause?

On elcszar van itt? Sind sie zum erstenmol hier?

On eg861tal6n nem Kover. Sie sind gar nicht dick.
On meg nem egeszseges, Sie sind noch nicht gesund.
On meg nem eleg eros. Sie sind noch nicht stark genug.
On nem oz elso. Sie sind nicht der ersle.
ts nem is az utols6. Und ouch nicht der I etzte.
On sem orvos. Sie sind auch kein Arzt.
On nincs e98edul. Sie sind nicht allein.
On nem eg8 special is eset. Sie sind kein spezieller Fall.
On dU.atkor meg nem volt otthon.Sie waren urn funf nachmittags noch nicht zu
on nem eleg 6vatos. Sie sind nicht vorsichtig genug. IHause.
On nem volt pontos. Sie waren nicht punkt I ich.
On meg egy61lo16n nem idos. Sie sind noch gar nicht olt. On meg nincs kesz? On meg nem f6radl?

Miert nem volt On ott lsgnap? On nem teljesen elegedett?

On nem volt meg soha itt?

On nem orvos?

Nem on a lan80m tan6ra? on nem Barbara bar6tja? On nem Peler felesege? On nem ehes?

On so ssm idegeS? On meg nem nos?

Sind Sie noch nicht fertig? Sind Sie noch nichl mUde?

Warum waren Sie gestern nicht do? Sind Sie nicht ganz zufrieden? Waren Sie noch nie hier?

Sind Sie kein Arzl?

Sind Sie nicht der Lehrer meiner Tochter? Sind Sie nicht Barbaras Freund?

Sind Sie nicht Pelers Frau?

Sind Sie nicht hungrig?

Sind Sie nis nervos?

Sind Sie noch nicht verheiratet?

Lt:TIGE HI

III/23

Kesz vagyunk. Wir sind fertig.

Gyakran vagyunk egyutt. Wir sind oft zusammen.

N~olckar mar atthan vag~unk. Um acht sind wir schon zu Hause.

Kint voltunk eg~ kicsit. Wir waren ein biBchen drauBen.

o I ~an eg~edu I vag~unk . wi r sind so a I lei n .

M i mind i 9 pontosak vo I tunk. Wi r waren i mmer punkt I i ch.

Kedden otkor ott vag~unk. Am Dienstag um funf sind wir do.

J6 baratok voltunk. Wir waren gute Freunde.

Hi is valtunk mar ott. Auch wir waren schon dart.

Sajnos szegsnyek vagyunk. Leider sind wir arm.

Szerencsare meg egsszsagesek vagyunk.Zum Gluck sind wir nach gBsund.

Tel jesen elagedsttek vagyunk. Wir sind ganz zufrieden.

Holnap meg itt vagyunk. Morgen sind wir nach do.

NOr idegesek voltunk. Wir waren schon nerves.

Milyenek vagyunk? ugyesek voltunk?

Elag elegansak vagyunk?

Mi vagyunk az elsck?

NOr megint mi vagyunk az Talon kol leg6k-vagyunk? Kasz vagyunk?

Csinosak vagyunk?

H6nyadikak vagyunk?

Mikor vagyunk nyilva szombaton? Pontosak voltunk?

Eleg gyorsak- voltunk? Mikor'voltunk itt utoljara?

Wie sind wir?

Waren wir geschickt? Sind wir elegant genug? Sind wir die ersten?

utols6k?Sind wir schon wieder die letzten?

Sind wir viel leicht Kallegen? Sind wir fertiq?

Sind wir hubsch?

Die wievielten sind wir?

Wann sind wir am Samstag geeffnet? Waren wir punktl ich?

Waren wir schnel I genug?

Wann waren wir zurn letztenrnal hier?

Nem elcszar vagyunk kulfaldan. Wir sind nicht zum erstenmal im Ausland.

Nem vagyunk m6r egyedul. Wir sind nichl mehr 01 lein.

Soaem voltunk gazdagok. Wir waren nie reich.

Tegnap eate nem voltunk otthon. Gestern abend waren wir nicht zu Hause.

Nem vagyunk eleg szorgalmasak. Wir sind nicht fleiBig genug.

Nem vagyunk egyform6k. Wir sind nicht gleich.

Mi sem vagyunk hulyek. Wir sind ouch nicht durrm.

NOr nem vagyunk egyutt. Wir sind nicht mehr zusammen.

Me nem vagyunk szerencsesek. Heute sind wir nicht gluckl ich.

Mar mi se. vagyunk fiatalok. Wir sind auch nich~ .ehr jung.

Nem vagyunk mar gyerekek. Wir sind keine Kinder mehr.

Egyaltal6n nem vagyunk elegedettek.Wir sind gar nicht zufrieden.

Nem voltunk slag gyorsak. Wir waren nicht schnel I genug.

Nem vagyunk szimpatikusak? Nem mi vagyunk az elsck?

Nem vagyunk teljesen egyedul? Nem voltunk j6 szulck?

Nem vagyunk normal isak?

Nem voltunk tul oszintak?

Nem voltunk elag 6vatosak? Nem vogyunk: meg ot t ?

Nem vogyunk eleget egyutt? Hi nem voltunk akkor ott?

Nem voltunk a legjobb baratok?

Sind wir nicht sympatisch? Sind wir nicht die ersten? Sind wir nicht ganz 01 lein? Waren wir keine gut en Eltern? Sind wir nicht normal?

Waren wir nicht zu aufrichtig? Waren wir nicht vorsichtig genug? Sind wir noch nicht da?

Sind wir nicht genug zusammen? Waren wir damals nicht dart?

Waren wir nicht die besten Freunde?

Li:TIGE TI

111 ..... 24

Rossz g~erekek vagyLok. Ihr seid schl imme Kinder.

Nag~n kedves~k vag~tok. Ihr seid sehr nett.

Ti vag~tok az els6 vendegek. Ihr seid die erst en Gaste.

A legjobb bar6taink vagyLok. Ihr seid meine beste Freunde.

Me ti voltatok jobbak. Heute wart ihr besser.

Szerencsesek voltatok. Ihr wart gluckl ich.

Sz6rn~uek vag~tok. I hr se i d schreck I i ch.

Tul lassuak vagytok. Ihr seid zu langsam.

Tul kiv6ncsiak vag~tok. Ihr seid zu neugierig.

Megint ti vag~tok az utols6k. Ihr seid wieder die letzten.

Me ti voltatok a legugyesebbek.Heute wart ihr am geschicktesten.

A vendegeim vag~tok. Ihr seid maine Gaste.

K-ik vag~tok? G~rekek,hol vagytok? ~hesek: vag~tok? Egyutt voltatok?

Miert vag~tok: enn~ire f6radtak:? Most elegedettek: vag~tok?

Peter bar6tjai vag~tok?

Ti mindig cszintek: vag~tok? Mikor voltatok itt utolj6ra? Miker vag~tok kesz? Szomjasak: vagytok:?

Gyok:ran vagytok: itt? Voltatok mar ti is ott?

Nem voltatok: pontosak. Nem vag~tok tul vid6mak.

Ti sem vag~tok: egeszen normal Ak:kor nem voltatok: ott.

Nem vag~tok sokat otthon.

Nem vog~tOk eleg szorgalmasak. Nem vagytok j6 bar6tok:.

Ti sem vagytok: mar g~erekek. Sosem vagytok: k:omol~ak.

Ti sem elcszor vag~Lok itt. NCr nem vogytok a bar6taim. Nem voltatok: eleg 6vatosak:. Nem vagytok eg~edu I .

Sohc nem vag~tok elegedettek.

Nem vogytok: mergesek:?

Nem voltotok: meg bent? Nem vag~tok meg f6radtak? Nem vagytok: meg ehesek:? Nem vog~tok: szomjasok? Nem voltatok meg ott?

Mi~rt nem vogytok: g~orsobbok:? Nem voltotok meg otthon?

Mer nem vogytok: bar6tok?

Nem vag~tok normal isok?

Meg nem voltatok szerelmasek? Meg sosem voltatok itt?

Wer seid ihr?

Kinder,wo seid ihr?

Seid ihr hungrig?

Wort ihr zusammen?

Warum seid ihr so mUde? Seid ihr jeLzt zufrieden? Seid ihr Peters Freunde? Seid ihr immer aufrichLig? Wonn wart ihr zum letztenmal Wann seid ihr fertig?

Seid ihr durstig?

Seid ihr oft hier?

Wart ouch i hr schon do?

hier?

Ihr warL nicht punktl ich. Ihr seid nicht zu lustig.

isak:. Ihr seid ouch nicht ganz normal.

Domals wart ihr nicht dorL.

Ihr seid nicht viel zu Hause. Ihr seid nicht fleiBig genug. Ihr seid keineguten Freunde.

Ihr seid ouch keine Kinder mahr. Ihr seid nie ernst.

Ihr seid ouch nicht zum erstenmal hier. Ihr seid nicht mehr maine Freunde.

Ihr wart nicht vorsichtig genug.

Ihr seid nicht 01 Ie in.

Ihr seid nie zufrieden.

Seid ihr nicht bose?

Wort ihr noch nicht drinnen? Seid ihr noch nicht mUde? Seid ihr noch nicht hungrig? Seid ihr nicht durstig?

Wart ihr noch nicht do?

Worum seid ihr nicht schneller? Wart ihr noch nicht zu Hause? Said ihr nicht mehr Freunde? Seid ihr nicht normal?

Wart ihr noch nicht veri iebt? Wart ihr noch nie hierr

U':TIGE DLI'EZEK:

6k teljesen orultek. Sie sind ganz wahnsinnig.

M6r halottak. Sie sind schon tot.

A buszok mar tele vannak. Die Busse sind schon vol I.

Gyorsabbak voltak,mint mi. Sie waren scnel ler als wir.

Tegnap is itt voltak. Sie waren ouch gestern hier.

Nagyon kedvesek voltak. Sie waren sehr nett.

Szep napok yoltak. Dos waren schone Tage.

Azok a ruh6k mar piszkosak. Die Kleider sind schon schrrutzig.

otkor itt vannak. Um funf sind sie do.

Val6ban nagyon szorgalmasak. Sie sind wirkl ich sehr fleiSig.

Me ok jobbak. Heute sind sie besser.

Akkor meg fiatalok yoltak. Damals waren sie noch jung.

A gyerekek egyedulYannak otthon.Die Kinder sind 01 lein zu Hause.

Val6ban nagyon hiresek. Sie sind wirkl ich sehr beruhmt.

Kik ok?

Kik yoltak a legjobbak? Mennyi idosek a gyermekeid? Mekkor6k a szob6k?

Megint itt yannak?

M6r fent vannak?

Vagy meg lent yannak?

~s most hal yannak?

Tegnap otthon voltak? Milyenek oz eredmenyek? Mennyire f6radtok a gyerekek? 15k h6zasok?

Ezek nem olcs6k. Azok nem dr6g6k.

Ezek nem konnyu feladatok. Meg nem f6radtak.

Most nem ehasek.

6k nem a mi vendegeink. Sosem elegedettek.

Ezek nem a mi problem6ink. Nem j6k ezek a helyek.

-Meg nem egeszen nyugodtak.

Mar ok sem gyerekek. 6k sem jobbak,mint mi.

6k nem Peter szulei? Miert nem boldogok?

Nem ok a legjobb di6kok? Nem tul rovidek ezek? Nincsenek ott h6tul? NCr nincsenek itt?

Nem ok az uj kol leg6k? 6k sem elegedettek?

Nem tul dr6g6k ezek?

Meg mindig nincsenek kesz? Nincsenek meg itt a tObbiek? Nem YO I tak mergesek? Nincsenek meg otthon?

Nem normal i sok?

Wer sind sie?

Wer waren die besten?

Wie alt sind die Kinder? Wie groB sind die Zimmer? Sind sie wieder do?

Sind sie schon oben?

Oder sind sie noch unten? Und wo sind sie Jetzt? Waren sie gestern zu Hause? Wie sind die Resultate?

Wie mUde sind die Kinder? Sind sie verheiratet?

Diese sind nicht bil I ig. Die sind nicht teuer.

Diese sind keine leichte Aufgaben. Sie sind noch nicht mUde.

Sie sind jetzt nicht hungrig. Sie sind nicht unsere Goste. Sie sind nie zufrieden.

Diese sind nicht unsere Probleme. Diese Plotze sind nicht gut.

Sie sind noch nicht ganz rUhig.

Sie sind ouch keine Kinder mehr. Sie sind ouch nicht besser als wir.

Sind sie nicht Peters Eltern? Warum sind sie nicht gluckl ich?

Sind sie nicht die besten Sludenten? Sind diese nicht zu kurz?

Sind sie nicht dort hinten?

Sind sie nicht mehr hier?

Sind sie nicht die neuen Kol lege? Sind sie ouch nicht zufrieden? Sind diese nicht zu teuer?

Sind sie immer noch nicht ferlig? Sind die anderen noch nicht do? Waren sie n;cht base?

Sind sie noch nicht zu Hause? Sind sie nicht normal?

III/25

U:TIGE oNOI::

III/Z6

Onok nagyon kedvesek. Onok az els6 vendegeink. Onak szabadok.

Onok talon mar foradtak. Onak mindig olyan rendesek. Me Onok a legjabbak.

Onak most egyedul vonnok. Onok rna nagyan elegonsak. Onok ideo lis ko I I egok. onok talon mar valtok itt. on6k nagyan hiresek.

Sie sind sehr nett.

Sie sind un sere erst en Gaste. S i e sind fre i .

Sie sind viel leicht schon mUde. Sie sind immer so nett.

Sie sind heute am besten.

Sie sind jetzt 01 lein.

Sie sind heute sehr elegant. Sie sind ideale Kal lege.

Sie waren viel leicht schon hier. Sie sind sehr beruhmt.

onok Ie:: i k? Wer sind S i e?

Onok a gyermek szulei? Sind Sie die Eltern des Kindes?

onak Peter nagyszulei? Sind Sie Peters GraBel tern?

Onak is kulfaldi vendsgek? Sind Sie auch auslandische Gaste?

Onak az uj kallsgak? Sind Sie die neuen Kal legen?

Onak elcszar vonnak itt? Sind Sie zum erstenrnal hier?

Onok mennyire elegedettek? Wie zufrieden sind Sie?

on6k idegenek itt? Sind Sis rremd hier?

Onok foglaltak'rna este? Sind Sie heute abend bssetzt?

onok biztasakCebben)? Sind Sie sicher?

Onok ritkon vannak itt? Sind Sie selten hier?

Onok mar teljesen kasz vannak?Sind Sie schon ganz fertig? Dnok mikor vannak rna otthan? Wann sind Sie heute zu Hause?

onok rna nem szerencsssek. Sie sind heute nicht gluckl ich.

OnOk nincsenek egyedul. Sie sind nicht 01 lein.

On ok nem valtak pantasok. Sie waren nicht punktl ich.

on6k nem valtak tegnap atthonrSie waren gestern nicht zu House.

Onok sem orvosok. Sie sind ouch keine Arzte.

Onok nem voltak elag ovatosak.Sie waren nicht varsichtig genug.

Onok akkar nem voltok ott. Sie waren da nicht dart.

On6k nem valtak eleg ugyesek. Sie waren nicht geschickt genug. Onok sincsenek mindig atthan. Sie sind auch nicht immer zu Hause.

onok sem gyermekek mar. Sie sind auch keine Kinder mehr.

Onok nem elagedettek? Onok val6ban nem ehesek? on6k nem arvasak?

Nem onok az uj kallegoink? Nem Onok Barbara szulei? Onok nem hczasak?

on6k miert n~m nyugadtak?

onok rna meg nem valtak atthan? onole:: nem szomjasak?

Onok soha nincsenek atthon? On6k meg nincsenek kesz? Onok nem Peter ismer6sei? on6k nem Barbara rakanai?

Sind Sie nicht zufrieden?

Sind Sie wirkl ich nicht hungrig? Sind Sie keine Arzte?

Sind Sie nicht unsere neuen Kol legen? Sind Sie nicht Borboros Eltern?

Sind Sis nicht verheirotet?

Warum sind sie nicht ruhig?

Waren Sie heute nach nicht zu Hause? Sind Sie nicht durstig?

Sind Sie nie zu Hause?

Sind Sie nach nicht fertig?

Sind Sie nicht Peters Bekonnten? Sind Sie nicht Barbaras Verwandten?

TARsALG4s III dTBAIGAZiTAS

Bocs6sson meg,hogy megszol Itom, nem vagyoK itt ismeros

meg tudn6 nekem mondani .. meg tudna nekunk mutatni.

Hoi van ... ?

III ..... Z7

Entschuldigen Sie,wenn ich Sie anspreche ich bin nicht beKannl hier

kannten Sie mir sagen ..

kannten Sie uns zeigen.

tlo ist. ••• ?

a vasutal I amOs der Bahnhof' a korhaz das Krankenhaus
a repter der FI"ghaf'en az ugyelet die Inspelct.ion
a kikoto der Haf'en a g\:jog\:jszertar die Apot.heke
a metro die U-Bahn a tempi om die Kirche
a tax i a I I orn:Js der Taxist.and a t,emeto der Friedhof'
a buszmegal I a die Hal.t.est.eIle a var die Burg
a posta die Post. az 01 I atkert der Zoo
egy postal ada ein Post.kast.en a szinhaz das Theat.er
egy telefon ein Tel.ephon a mozi das Kino
egy loalet,t eine Toil.et.t.e a strand der St.rand
az aruhoz das tlarenhaus a varoskazpont die St.adt.ait.t.e
a piac der Harkt. a t,anacshaza das Rat.haus
az ABC der Super..rkt. a rrUzeum das Museu.
eg'd rrUszaki bolt eine El.elct.rohandl.ung a kan'dvtor die Bibliot.hek
egy viragbolt ein Blu-.engeschaf't. a park der Park
egy jatekbolt ein Spielzeuggeschart. a stadion das St.adion
e9'd fotosbolt ein Phot.ogeschiif't. a rendorseg die Polizei
egy aut6sbolt ein Aut.ogeschaf't. egy ben::inkut, eine Tankst.elle
egy konyvesbolt, eine Buchhandiung eg'd parkolo ein Parlcplat.z
egy ujsag6rus ein Zeit.ungshandler egyaut6szerelo ein Aut.oschlosser
egy falatozo ein Biif'et.t. eg'd javit6- eine Reparat.ur-
rrUhely ",erlcst.at.t. az X utca az Y ut

a X ler

Nem tudom ...

Sajnos en sem vagyok idevalosi. En is idegen vagyok itt.

Az meg egy jo dorabra van innen. Megmutatom bnnek az utat.

Az itt van mindjart ...

o jobb oldolon auf' der recht.en Seit.e

o bal oldalon auf' der l.inken Seit.e

o twloldalon auf' der anderen Seit.e

On rossz iran'dba meg'd. Forduljon vissza! Menjen ...

die X S~raBe""'Gasse der Y tI~g

der X PIat.z

Ich weiB nicht ...

Leider bin ich ouch nicht von hier. Ich bin ouch fremd hier.

Dos ist noch ein ganzes Stuck von hier. Ich zeige Ihnen den Weg.

D~ ist. hier gleich ...

a sarkon szemben

a Kozelben

u .. die Eclce gegeniiber in der Nahe

Sie gehen/fahren in die falsche Richtung! Wenden Sie Sichl

Gehen Sie/Fahren Sie •••

elcszar zuerst. :a lampar.al bei der AIIpel jobbra recht.s
oztan dann :vegig ezen az utcOn diese St.raBe hoch eg'denesen geradeaus
vegUl zuIet.zt. :a Keresztezodesnel an der Kreuzung balra links
itt hier :a hid slot,t vor der Briicke t,ov6bb weit.er
ott dart. :a t,emplom utan nach der Kirche vissza zuriick i I

\

, I

birtokol •••••• zu haben ezukeege van •• zu brauchen cein6Ini •••••• zu .achen tudni ••••••••• zu wissen ismerni ••••••• zu kennen szeretni •••••• zu lieben beezelni •••••• zu sprechen mondani ••••••• zu sagen elmondani •...• zu erzihlen erteni ••••.••• zu ver~ehen

16tni •.•••.••• zu sehen

nezni ••••••••• zu schauen kinezni •••. auszusehen

he I I on i ••••••• zu horen

hal 19otni ••••• zu horen

tanulni ••••••• zu lernen tonitani •••••• zu lehren

irni •••••••••• zu schreiben olvaeni ••••••• zu lesen j6tszoni •••••• zu spielen erdekelni ••••• zu in~eressieren

dOlgozni •••.•• zu arbei~en elni .•.•••.••• zu leben lakni .••••.•.. zu wohnen enni ..••••..•• zu essen

inni ••••••.••• zu ~rinken fizetni ••••••• zu (be}~ahlen venni .•••••.•• zu kaufen elodni •••••••• zu verkaufen kinyitni ••• aufzu.achen becsukni •••• zuzu.achen

SZ6LAP IV

k i t,k iket.1fen? mit,miket.l'Ias? engem ••••• aich teged ••••• dich ot •••• ihn.sie,es Ont ••••.•• Sie minket ••.• uns titeket •.• euch oket •••••• sie OnOlc:et •••• Sie

onmog6t ••• sich egymOst ••• einander valaki(t).je.and(en) valom i(t). e~was senki(t) •• nieaand(en} semmiCt) •• nichLs moga •••••• selbs~ 6It.olany!aan

valahol ••• irgendwo sehol ••••• nirgendwo mindenhol.uberall

ezlvesen •• gern

neho •••••• aanch~ eok6ig •••• lange reg6ta •••• sei~ lange. hangosan •• lau~

helkan •••• leise eloszor ••• zuers~ azt6n .•••• dann

vegul .•••• zule~z~ vegre ..•.• endlich

IV/l

vir6g ••. eBlume.-n aj6ndek.sGeschenk,-e csomag .• sPakeL.-e

level •.• rBrief.-e kepeslap.eAnsich~skar~e. ujs6g •.• eZei~ung.-en /-n hir ••.•• eHachrich~,-en reggsl i.sFruhs~uck.-e ebed •••• sMi~~dgessen.vacsoro.sAbendessen.-

leves ••• eSuppe.-n hus ••••• ~Fleisch kenl::!er •. sBro~

viz ..•.• sWasser tej •.••• eHilch f'ogl::! i ••• sEis

sor ..••. sBier bor ....• rWein

uveg •••. eFlasche.-n p61 inko.rSchnaps csesze •• eTassc.-n

k6ve •••• rK:affee koko6 ••. rK:akao teo .•••• rTee

kola •••• eK:ola szal6m i , eSalaai torto ••• eTor~e.-n

csokoI6de.eSchokolade.-n r6di6 .•• sRadio.-s

tv ..•••. sFernsehen.i Il::!esm i . so,.,as!

elvesziteni ••• zu verlieren sokkal •••• viel +kf'. pech •..... s~ech

keresni ••••••• zu suchen valamivel.e~was+kf. szerencse.rGluck

toI6Ini ••••••• zu finden egyre ..••• i-.er+kf. kedv •..... eLus~

hivni ••••••••• zu rufen a lehete so •.• +afl zene •..... eMusik

felhivni •••• anzururen leg ••• bb wie .oglich sz6mla ••.• eRechnung.-en

meghivni ••• einzuladen (+kf'.= + a mel Isknev kazspf'oko)

megI6togotni •• zu besuchen (+af'.= + a mel leknev olopfoka)

erdekelni ..••. zu in~eressieren (I.meg Sz610p magl::!ar6zat) raggsl izni .••• zu fruhs~ucken

ebedslni •.•.• Mi~~ag zu essen

vocsor6zni.zu Abend zu essen

mog6t erezni •• sich zu fuhlen tevedni ••••••• sich zu irren sietni •••••••• sich zu beeilen fesulkadni •••• sich zu ka..en

feloltazni sich anzuziehen

orulni •••••••• sich zu freuen v6Itozni ••..•• sich zu verandern mosakadni ....• sich zu waschen borotv6lkozni.sich zu rasierun Isvetkozni sich auszuziehen

SZ6LAP MAGYAR~ZAT

IV/Z

Mivel a harmadik leckevel berejeztuk az alan~t6bI6t,a sz61ap szerkezete megv6Itazi~~,a bal aldalon most igeket taI6Iunk,amel~ek 0 mondatbon 61tal6ban a "z" e I errkent szerepe I riek , s eszer i rrt, mozognak a mondat t i pusok:ban.

Ket megjeg~zes:

A ~argyas-~argya~lan igeragoz6s a nemetben nem ismert,ez azonban nem jelent problemat.Ha ug~anis a mondotban van t6rg~,ertelemsz~ruen rorditunk

lch 5ehe einen Mann. Uj~oK eg~ rerrit. lch 5ehe den Mann. L.a~oM a rerf"it.

Ha a mondatban nincs t6rgy,az o/ez megrelelo alakjait ki kel I tenni nemetul, ha a mag~ar t6rg~as ragoz6su igealakot akarjuk kirejezni:

L6tok. Ich sehe. de:L6to •• (o~) Ich sehe cs!Clch sehe ihn. Ich sehe sie.)!! Neh6n~ gyakori i gene I az es elmaradhat.PI . Tudo •. Ich weiB.Ces)

Az igeko~Dk haszn61ata mag~arban gazdagabb,ennek kovetkezteben cgy nemet

ige ~obb mag~ar igekot5s rokonjelentest is hordozhat,roleg amely az adott cse I ekves berejezet t je I I eget f'e j e'z i k i , i I ~enkor mag~orban gyakron a" meg" 61 I . zu bezah I en- r i zetn i ,ki f" i zetn i ,megr i zetn i ,zu verstehen-erten i , lIIegerten i ,

zu finden-taI6Ini,megtaI6Ini,zu kauren-venni,.egvenni,stb.

Ha az igekoto jelentosen megv61toztatja az ige ertelrnet,azt termeszetesen a nemet is jelzi:hivni-zu ruren,Celhfvni-anzururen,meghivni-einzuladen!!

csinalni-zu machen,kesziteni ertelemben is,e jelentes nelkul g~okron.zu ~un! hallga~ni-zu horen,zenet,r6di6t,stb.de "nem sz6Ini":zu schweigen!

Cize~ni-zu zahlen,zu bezahlen:mindketto haszn6latos,a bezohlen gyakoribb venni-zu kauren,v6r6rolni,ebbOl:bev6s6rolni:einzukauren,de elvenni'zu nehmen keresni-zu suchen,valamit,ami nincs meg,de penzt keresniCGeld)zu verdienen! hivni-zu ruren,orvost stb.de nevvel:zu heiBen!,megpedig saj6tos szerkezet: aki~,aminek: alan~eset,az iget ragozzuk,de rordit6sa rnindig: hivr,ok/hivJ6k! leh heiBe Peter. Wie heiBt du? Sie heiBt Eva. Wie heissen Sie? Engem Paternek llivnak. Hogy hivnak? 6t Bvanak hivjak. Ollt twev hivjak? ebedelni,vacsorazni-zu Mittag,zu Abend(zu essen)ragoz6skor oz ige moge kerul mivel sz6 szerint delhez,estehezCenni)-t jelent,teh6t h6rmas(3)ICA nemet sz6t6ri g~akorlat szerint a ronevi igenev elott 61 Inok az ige kiegeszitoi.)

senki,&e.mi,sehol-mivel a nemetben nines kettos tagod6s,e szavak mel lett

nem 61 I hat nich~l! Niemand is~ hier. Ich weiD niehts. leh Cinde es nirgendwo.

Senk i nincs itt. Nt!m ~udak serrm it. Nem talalam seho I . .ac~-selbst,mindig koveti a sz6t,amel~et n~omotekosit: ieh selbst-en magam, du selbst-te magad,Peler selbsl-Peter maga,wir selbsl-mi magunh,

meinen Mann selbst-magat a jerjemet,mieh selbst-magamat,uns selbst-magunkat A szemel~es nevmasok t6rg~esetenel a selbst elhag~hot6,s ihn,sie,es,Sie hel~ett sich 61 I !CL6sd meg a visszahat6 igek lapj6t) mieh(selbst)-(sajat~magamat,dich Cselbst)-(sajat~magadat.sich-nlagat.stb.

az a1~alanos alany ol~an esetekben haszn6latos,ornikor a eselekves 61tol6nos ervenyu igazs6g,ten~,amel~nek alan~a nem jel lemzo i I letve nem len~eges.

I I ~enkor mag~arban I egtobbszor .. az ember" k i rejezest haszn61 juk: .

I"bn weiB nie.Az ember sohasem tud(hat'>ja.Man siehl das.Az ember latja. Gyokori rei irat kirakatokban:Man spricht Deutsch. BeszeZunk nemetuZ. Figyelem!Ne tevesszuk ossze a Mann-nal,ezt eg~ n-nel ,s kisbetuvel irjuk,ha mondat k6zepen 61 I:Sprieht man Deutsch hier? Beszelnek itt nemetul?

a lehe~o leg ..• bb(en) kirejezesben a nemet az alaproku alakot haszn6Ija!! so sehnel I wie mDgl ich-a leheto leggYDrsabb(an~

Az anyagneveknek es elvon~ Coneveknek 61tal6ban nines tobbessz6muk!! ;

sPake~-kisebb esomag,amit kuldunk pl. ,a pogg~6sz:sGepack,-~

rBrieC-o level,amelyet irunk,a ra,n6ven~,stb. levele sBlatt,-"er,ami viszont jelent lapot,sot ujs6got is: sAbendblatt-Est i Chir)lap

eFlasche az (uveg)polackot jelenti,az uveg mint an~og:sGlasCez a poh6r is!) sowas-i I~esmi, il~enCt)6nn61 loanlWarum maehst du sowas?Niert csinaZsz iZyet?

NYELVTAN IV

IV/3

A t.argyeset.

Nemetben a t6rgyeset megegyezik az alanyesettel.kiveve a hi.nem egyesszamot.! A nrrmem R jele N-re v6ltozik,amelyet HINDEN "a".val.aari.nt. a "b" is .cgkap!

deR Vater

ein Freund

dieser M:lnn

jeder Vorhang mein alter Lehrer ein solcher Stuhl

az apa

eg'::l barat

ez a f'erf'i minden fuggOny a regi tanarom

egy i I '::len szek

deN Vater az apaT

einen Freund eg'::l bar6tol

diesen Mann ezt. a ferf'it.

jeden Vorhang minden fuggon'::lt.

meinen alten Lehrer a regi tanaromat.

e i nen so I chen Stuh I eg'::l i I !den szeket.

Figyelem!A fonevkent 6116 mel leknevek is f'elveszik az N jeletl !Tehat:

ein Verwandter egy rokon einen Vervandten! eg'::l rokont.

d.i eser Bekannte ez az i smer6s d i esen Bekannten ezt az i smer6st.

Az a neh6ny szemel'::lt jelento f'6nev,amely birtokos esetben s hel'::lett n-t kapott,t6rgyesetben is visel i az n jelet!!

dieser Herr ez az ur diesen Herrn

jeder guter Student minden j6 diak jeden guten Studenten rin solcher Mensch egy il'::len ember einen sol chen Menschen

ezt. az urat. minden j6 di6kot. eg'::l i I '::len errbert.

A h'nnemU eg'::lessz6mU targ'::leset N jelet f'igyelhetJuk meg a kovetkez6 szavakban is wen-kit., ihn-ot., jemanden-valakit., niemanden-senkit.

NDneabell.sealegesn~.ben.t.obbesszaaban a t.argyeset. megegyczik az alanyeset.t.el

meine Frau-a f'elesegem(et.),das Geld-a penzCt.),die Kinder-a g'::lerekekCet.)stb. a sz6m(hataroz6) miatt tobbesszamba kerult hi.,-,emU f6nev eseten teh6t

einen Mann-egy ferfit.,de! :zwei Manner-ket f'erf'it.!,viele Manner-sok ferfit.!!

A sz6mok,sz6mhataroz6k t6rg'::lesete is megeg'::lezik az alan'::lesetukkel: viel-sokCat),so viel-enn'::liCt),ann'::liCt),ein bi8chen-eg'::l kicsit,funf-otCot)stb Itt erderres megjeg'::lezni,hog'::l 0 ez6mhot6roz6k tobbeeez6mU olokJoi onn616on

61 Iva is g'::lakran haszn6latosak, il'::lenkor jelentesukWieviele-h6n'::lan? viele-sokan,wenige-kevesen,einige-neh6n'::lan,so viele-ann'::lian,stb .

. A ..odhat.arozolc

A nemetben minden mel leknev egyben m6dhat6roz6 is,nem veletlen,hog'::l kerdesuk is megegyezik:Wie?-Hilyen? Wie?-Hogyall? gut-jo,jol,kalt-hidegCen),traurigsZomoruCan.>,deutsch-nemetCiil),sicher-biztosCan),schnel l-gyorsCan),stb.

Mindez ford'tva is igaz,a m6dhat6roz6k nag'::l resze mel leknev is nah-kozeli,weit-tauoli, selten-ritka,geof'fnet-nyitott,geschlossen-zart, f'ruh-korai,spat-kesoi, laut-hangos, leise-halk

pl.eine spate Stunde-egy Resoi Ora ein seltener Fal I-egy ritka eset,stb. De! :gyakran-oft.-gyakori-haufig! egyediil-allein-egyediili-einzig!

A .odhat.arozok fokozasa termeszetesen megeg'::lezik a mel leknevf'okoz6ssal:

schon szepen

schoner szebben

aM schonst.en a legszebben

egy k l vet.e r :

gern-sziuesen

I i eber-i nktibb

om I iebsten-legsziuesebben

6YA~ORLO TAR6YESET IItMNEH

IV/4

kit wen at ihn
eg\::l ferfit einen Monn a tanarunkat unseren Lehrer~
a fiut den Jungen ezt a nevet diesen Namen
az apodat deinen Vater azt a napot den Tag
0 f'iornat. mainen Sohn minden ismerest jeden Bekannten
0 f'erjet ihren Monn a rokonunkat unseren Verwandten
minden errbert jeden Menschen azt a hel\::let den Platz
a bat\::larnat meinen Bruder az osztalotokat euren Tisch
ezt az urat diesen Herrn a kulcsot den Schlussel
a baratu~kat unseren Freund minden orvost jeden Arzt
mel\::lik kol 1 egat wei chen Kollegen ezt a szeket diesen Stuhl eg\::l ol\::lan szekren\::lt a piros szanyeget eg\::l il\::len szomszedot a nog\::laparnat

eg\::l f'eher f'uggon\::lt a f'ekete to I 1 at

a piros ceruzat eg\::l kis tukrot

eg\::l il\::len kivansagot a barna kof'f'ert

einen solchen Schrank den roten Teppich sinen sol chen Nachbar meinen GroBvater einen weiBen Vorhang

den schwarzen Kugelschreiber den roten Bleistift

einen kleinen Spiegel

einen sol chen Wunsch

den braunen Kof'f'er

ali I a pu I I 6vert me I \::I i k f' i I met azt a buszt

a kek fote It

eg\::l alacson\::labb arat az oreg nag\::lapjat

a kis unokarnat

a gazdog nag\::lbacsijat azt a hibat

eg\::l j6 okot

den I i I a Pu I lover we 1 chen F i I m

den Bus

den blauen Sessel

einen niedrigeren Preis ihren alten GroBvoter meinen kleinen Enkel seinen reichen Onkel den Fehler

einen guten Grund

o hiba okat

azt a csodas napot az utols6 reszt ezt a pontot

a leveledet

eg\::l csodas sikert ozt a j6 bort

a sikerei okat

o f' i I m c i met

a nevered ferJet

den Grund des Fehlers den wunderbaren Tag den I etzten Te i I diesen Punkt

d~inen Brief

einen wunderbaren Erf'olg den guten Wein

den Grund seiner Erfolge den Titel des Fi lmes

den Monn deiner Schwester

Fig\::lelem!Szamok,szam.at6roz6k utan nemetben mindig tobbessz6m al I, [g\::l a mag\::lar eg\::lessz6mU alakok nsmetben targ\::lesetben is tobbesszarrba kerulnekl

kat :fer:fi1.

sok i I \::len errbert nahan\::l vendaget han\::l napot

ann\::li pontot

a legtobb embert meg nehany szaket h6rom kis aztolt mindket orvost

zwei Hanner

viele solche Menschen ein paar Gaste wieviele Tage

so viele Punkte

die meisten Menschen noch ein paar Stuhle drei kleine Tische beide Arzte

kit

a csal6domat az an\:j6dat

a 16n\:junkal

a v61aszat

a tan6rnot azt a holg\:jet a sz6ml6t minden not

az ujs6got

a vacsorat

a r6di6t

minden uzletet ezt az etlermet a g\:jermekunket azt a poharot

a penzemet

ezl az aj6ndekot ezt a csomagot minden problem6t a ruh6jat

az ebedunket

6YAKORL6 TAR6YESET NoNEM,SEMLE6ESHEM,TOBBESS2AM

'lVen

me i ne F am iii e deine M...Jlter unsere Tochter seine Antwort die Lehrerin die Dame

die Rechnung jede Frau

die Ze itung das Abendessen

eg\:j csinos diakl6n\:jt azt a sorgo 16mp6t eg\:j szep piros r6zs6t az egesz lak6st

ezt a csod6s varost

eg\:j il\:jen nehez kerdest a kol leg6m feleseget

az elso oldalt

a ruha szinet

ezt a nehez n\:jelvet eg\:j nag\:j tort6t nag\:jon sok csokol6det

das Radio

j edes Gescho ft dieses Restaurant unser Kind

das Glas

mein Geld

dieses Geschenk dieses Paket/Gepock jedes Problem

sein Kleid

unser Mittagessen

A legJobb fot6t azt a szep 16n\:jt eg\:j i I \:jen hobb\:jt

eg\:j il\:len szep aj6ndekot oz el ete c e l j6t

a nag\:jb6t\:jja penzet a saj6t eletet

a v i I 6g veget

a szulei aut6jat ezt a csun\:ja sz6t

a g\:jermeke i met azokat az eveket a kol I eg6 i nkat

a legjobb orvosokat a szuleimet

mil \:jen kepeket

a feladat hibait a siker okait

a regi dolgokat kedves vendegeinket oket

benneteket is mindket orsz6got

IV/5

6l

a lan\:jomat

az egesz utcat minden jeg\:jet

a baratnojet mindenfele zenet ezt a levest

az iskal6jukat az otletemet

ezt a kerdest

a reggel it

s iel ihn

meine Tochter die ganze StroBe jede Korte

seine Freundin

a I I er lei M...Js i k diese Suppe

ihre Schule meine Idee

diese Frage

das Fruhstuck

eine hubsche Student in die gelbe Lampe

eine schone rote Rose die ganze Wohnung

diese wunderbare Stadt eine so schwierige Frage die Frau meines Kol legen die erste Seite

die Farbe des Kleides diese sChwierige Sprache eine groBe Torte

sehr viel Schokolade

az Onok orszagal ezt a penzt

eg\:j fag\:jit mel\:jik orszagot minden k6n\:jvet ezt az evet

ket hideg sort az ()n 6g\:j6t minden h6zat csak eg\:j darabot a tevet

Ihr Land

dieses Geld

ein Eis

welches Land jedes Buch dieses Jahr zwei kalte Bier Ihr Bett

jedes Haus

nur ein Stuck das Fernsehen

das beste Photo das schone Mddchen ein solches Hobb\:j

ein so schones Geschenk das Ziel ihres Lebens das Geld seines Onkels sein eigenes Leben

das Ende der Welt

das Auto seiner Eltern dieses haBI iche Wort

meine Kinder

die Jahre

unsere Ko I I egen die best en Arzte meine Eltern

was fUr B i I der

die Fehler der Aufgabe die Grunde des Erfolgs die alten Sachen unsere I ieben Goste sie

euch ouch beide Lander

GYA~O~L6 TA~GYESET VEGYES

IV/o

ezt az ural diesen Herrn a bar6laidal deine Freunde
a di61e0leat die Studenten az On munleaJat Ihre Arbl3it
az 6raleat die Preise a leulcsoleal die SChlussel
minden csolTCIgot jedes Paleet/Gepacle valaleit Jemonden
a nag\:Jmam6dat deine GroBmutter sole penzl viel Geld
az ujsagoleat die Zeitungen eg\:JrncJst einander
ezt a prograrnot dieses ProgralTm mindenleit aile
a roleonoleat die Verwandten azt az embert den Menschen
ezt a tem6t dieses Thema tizenot m6rleat fUnfzehn M::Irle
ezt a tortenetet diese Geschichte meg senleit noch nielTClnden az idos nag\:Jszuloleet husz darabot

ezeleet az eredmen\:Jeleel azt a leis f'alut

leet hideg sort

a regi cip6leet

tobb mint 100 darabot az egesz osztal\:Jt hasonl6 problem6leat t'lag\:Jarorszagot

eg\:J logileus valaszt selTmit

a regi szep id6leet a mog\:Jar vendegeleet Onoleet is

az osszes poharat ezt a szorn\:Ju idot nehan\:J szep viragot az 6n61e clmet

ezt a telefonszarnot Ausztriat

die alten GroBe I tern zvvanzig Stucle

diese Resultate

das leleine Dorf'

zvvei lealte Bier

die alten Schuhe

mshr als hundert Stucle die ganze Klasse

ahnl iche Problems Ungarn

eine logische Antvvort nichts

die alten schonen Zeiten die ungarischen Gaste auch Sie

al I e Glaser

d i eses schrecle I i erie Wet ter einige schone Blumsn

Ihre Adresse

diese Telephonnummer osterreich

harom csesze teat az ajto leulcsait

az orszag f'ovarosal eg\:J leis vizet

a penztarc6mat

tobb mint 100 metert nehan\:J leepeslapol leet uveg bort

meg eg\:J I iter tejet minden Uj terrOt

szep ajandeleoleat harom Ie i I 6 hust f'el leila leen\:Jeret

a g\:Jerele problem6it eg\:J csesze leavet munleanle eredmen~et

enn\:Ji penzt -

a legalacson\:Jabb araleat a rncJsodile reszt

ezeleet az embereleet

az NSZK-t

sole il\:Jen esetet Petert es Barbarat harom hideg leolat 10 delea szal6mit

drei Tassen Tee

die Schlussel der TUr

die Hauptstadt des Landes ein bi8chen Wasser

ms i r,e Ge I dborse

mshr als hundert Meter ein paar Ansichtslearten zvvei Flaschen Wein

noch ein Liter Milch jedes neue Thema

schone Geschenlee

drei Kilo Fleisch

ein halbes Kilo Brot die Problems des Kindes eine Tasse Kaf'fee

das Resultat unserer Arbeit so viel Geld

die niedrigsten Preise den zvve i ten Te i I

diese Menschen

die BRD

viele solche Fal Ie Peter und Barbara drei lealte Kola hundert GrarTm Salami

IGERAGOZAs

JELEN IDO

IV/7

Az igeket f6nevi igenevi olokjukbon t.o i ot juk 0 sz6lapon.A f6nevi igenev jele mog~arbon a -ni vegzodes,nemetben 0 zu sz6csko es a sz6vegi -en vegzodes.Ezeket elhog~va kopjuk az ige ~ove~,omel~hez a ragok kapcsol6dnok, pi ,zu lernen:1era-,zu arbeiten:arbt:i~-,zu sprechen:sprech-,stb

Ehhez a tohoz 0 kovetkezQ ragok kapcsoI6dnok:(oz er,sie alokok v6ltokoznok)

zu I ernen-tonul ni
A1Ut.o K:erda Tagado K:erdve-~agad6
1 2 2 1 1 2 0 2 1 0
ich Ierne en tanulok Ierne ich? ich Ierne nicht Ierne ich nicht?
du lerns~ te tonulsz lerns~ du? du lerns~ nicht I ernst. du nicht?
er lern~ 0 tanul lern~ sie? er lernt. nicht lernt. sie nicht?
Sie lernen On tonul lernen Sie? Sie lernen nicht lernen Sie nicht?
wir I er-rien mi tonulunk lernen wir? wir lernen nicht lernen wir nicht?
ihr lernt. ti tonult.ok lernt. ihr? ihr lernt. nicht lernt. ihr nicht?
sie lernen ok tonulnak lernen sie? sie I ern en nicht lernen sie nicht?
Sie lernen Onok tonulnak lernen Sie? Sie lernen nicht. lernen Sie nicht? Ha oz igeto t,d-re vegzodik A ZU wissen-tudni ige rogozaso
az st.,t. rogok elott e kotohang 611. eg~es szarrbon rendhog~6,
zu arbeiTen dolgozni zu wissen tudni
ich arbe i te dolgozom ich "eip (es) tudom
du orbe'test dolgozol du "eip~ ( es) tudod
sie arbe tet dolgozik er ueip (es) tudja
Sie orbe ten On dolgozik Sie wissen (es") On tudjo
wir orbe ten dolgozik wir wlssen (as) tudjuk
ihr arbe tet dolgoztok ihr wipt (es) tudj6tok
sie orbe ten dolgoznok sie wissen (es) tudJ6k
Sie orbe ten onok dolgoznok Sie wissen (es) onok tudjak Eg~es igek ~abe1i a,e mog6nhongz6jo ~egvaltozik,a, i I letve i,ie lesz,de csok dU,volomint er,sie,es ut.an!!

zu sprechen beszelni

zu sehen (ozt)16tni

ich spreche du sprichst er spricht Sie sprechen wlr sprechen ihr sprecht sie sprechen Sie sprechen

beszelek beszelsz beszel

On beszel beszelunk beszeltek beszelnek

onok beszelnek

i ch sehe ( es) du siehst (8S) er sieht ( es) Sie sehen (es) wir sehen (es) i hr seht ( es) sie sehen Ces) Sie sehen (es)

I otokl I 6tom 16tsz/16tod 16t/16tJa

On 16t/16tjo I 6tunkl I 6tjuk

I ot.t.ok z latj6tok 16tnok/16tJ6k

Onok 16t.nok/16tj6k

I I~en meg e leckeben: ich lese,du liest,er liest, ich esse,du iBt.,sie iBt.!!

Az e1v810 igeko~os igek eseten 0 fonevi igenevben eg~berrjuk oz igekotot, o zu sz6cskot es oz olopigetaus+zu+sehen=auszusehen=kinezni.Ragozaskor 0

zu kiv616savol oz osszetetel dorabjoiro esik,s oz igekoto a aondat. vegen a11

Ich sehe gut aus. J61 nezek ki. Wir sehen gut aus. J61 nezunk k i .
Du siehst gut aus. J61 nezel ki. Ihr seht gut aus. J61 neztek k i ,
Sie sieht gut aus. J61 nez k i . Sie sehen gut aus. J61 neznek k i ,
Sie sehen gut aus. On j61 nez k i . Sie sehen gut aus. Onok j61 neznek k i . Elval6 es t6hangv6lt6s eg~ben: ich lode ein,du ladst ein,er ladt ein!!

JU.ROM SAJ..{TOS I6E: NtMETBEN T..(R6YESET, MA6YARBAN NEM!!

IV/8

zU haben~birtokolni yala.u.t, "nekem yan··. nemet targyeset!!
ieh hobe neleem von ieh habe n i eht./lee inC e) ... neleem nines ••.
du hast neleed van du hast n i eht./lee inC e) ..• neleed nines •••
er hat. nelei van sie hat. n i eht./lee inC e) ••. nelei nines .•..
Sie haben Onnele van Sie haben n i eht./lee inC e) ••. annele nines •.•
wir haben neleunle van wir haben nieht./leeinCe) •.. neleunle nines ••.
ihr habt. nelet.ele van ihr habt. nieht/leeinCe) ••• neletele nines •••
sie haben neleile van sie haben n i eht. llee i nC e) •.• neleile nines •••
Sie haben OnOknele van Sie haben n i eht/ke i nCe) •.. Onoknek nines •••
recht. zu haben-igaza van,et.was gern zu haben-szeret.,kedvel yalaait.! ! Van egy nagy fiam. Van egy j6 at.letem. Van meg egy leerdesem. Igazad van.

Neleem mindig peehem van Szeretem ezeket a kepeket. Van eleg penzed?

Van sajat. lak6suk? Szeret.ed a fagyit.?

H6ny gyereketek van? Kinek vonnale problemai? Van egy j6 at.let.ed?

Van mar koesijule?

Nines fiut.est.verem. Most nines leedvem.

Neleem sosines szerenesem. Nines i gazad.

Mo nines leveled.

Nines meg saj6t. lak6sunle. Az apjanale nines munkaja. Nines igazam?

Nem szereted ezeleet.? Nines mas atlet.ed?

Miert nincsenek gyerekeik? Nines t.abb penzet.ek?

MOr nines penzet.ek?

Ich habe einen groBen Sohn. Ich habe eine gut.e Idee. leh habe noeh eine Frage. Du hast. reeht.

leh habe immer Peeh.

leh habe diese Silder gern. Hast du genug Geld?

Haben sie eine eigene Wohnung? Hast du das Eis gern?

Wieviele Kinder habt ihr?

Wer hat. Probleme?

Hast. du eine gut.e Idee? Haben sie schon ein Auto?

leh habe leeinen Bruder.CnichlTeinen=leeinen) Jet.zt. habe ieh leeine Lust..

leh habe nie Glucle.

Du hast nieht. reeht.

Heut.e hast. du keinen Brief.

Sie haben noeh leeine eigene Wohnung, Sein Vater hat keine Arbait.

Habe ich nicht reeht.?

Hast du diese nieht. gern?

Hast. du keine andere Idee?

Warum haben sie keine Kinder?

Habt. ihr nieht. mehr Geld?l!

Habt. ihr kein Geld mehr?! I

zu brauchen-sziiksege van vaJ.aaire, ··neke. kell··+ne.et. t.argyeset.!!

Egy j6 baratra van szuksegem. Mire van meg szuleseged?

Egy j6 felesegre van szukseged. Nekem meg sole penz lee I I.

Neleem semmi sem lee I I.

Ich brauehe einen guten Freund Was brauehst du noch?

Du brauehst eine guGe Frau. leh brauehe noeh viel Geld. leh brauehe nieht.s.

es gibt.-van,let.ezik,aleleor hasznaljuk,ha a let.ezes t.en~et. alearjule hangsulyozni.Mivel ut.ana hat.6rozatlan nevalo 61 I, igy a nines fordit.asa:es gibt. kein!!

Van itt. ket szek.

Van meg eg~ problema. Van meg egy szabad hely? Ninesenek mar jeg~ek? Nines eg~ j6 at.let.? Nines mar i do.

Mo nines munka.

Es gibt zwei Stuhle hier. Es gibt. noeh ein Problem.

Gibl es Cgibt's) noeh einen freien Platz? Gibt.'s keine Kart.en mehr?

Gibt.'s leeine gut.e Idee?

Es gibt. keine Zeit. mehr.

Heut.e gibt's leeine Arbeit.

A VISS2AHAT6 IGt~

IV/9

Ezek oz igek ol~n cselekvest fejeznek ki,omel~ visszahat az elvegzojere mosom mogomot=mosokodom,erzem mogamat,stb.A nemet sokszor visszahat6 iget hosznol,omikor a mag~or nemsieh zu verandern-megv6Itozni.Ez abbel is adedhot,hogy a nemet olopige magyorbon mUveltet6 jelentesuzu verandern- megv61- ~oz~o~ni,sieh zu beeilen-sietni,zu beeilen-siettetni,~eh6l ~ulajdonkeppen megv61tozni nemetul "megv6ltoztotni mag6t",sietni "siellelni mag6t",stb.

sieh zu wasehen-rrosakodni sieh anzuziehen-fel6llozni
ich wosche mich mosokodom ich ziehe mich nicht.. an nem 01 t.ozorn fel
du waschst dich mosokodsz du z ehst dich nicht.. on nem 01 t.ozo ! fel
er wascht sieh mosakodik sie z eh~ sieh nicht an nem 01~6zik fel
Sie woschen sieh On mosokodik Sie z ehen sieh nicht an nem o l t oz i k fel
wir was chen uns mosokodunk wir z ehen uns nicht an nem CiltCizunk fel
ihr woscht €ouch mosokodtok ihr z eht euch nicht an nem oltoztok fel
sie was chen sieh mosokodnok sie z ehen sieh nicht on nem 01 toznek fel
Sie was chen sieh mosokodnok Sie z ehen sieh nicht an nem oltoznek fel Kerdesben a sieh oz 1 ele! kerul,ho oz fanev.Verandert sieh das Wetter? Szabolyos a sz6rend ,ha oz 1 nevm6s.Veranderl es sieh?

Nog~on sietek.

Az ida g~kron v6ltozik. an ~eved.

A gyerekek j61 erzik magukat. En is nogyon orulok.

Mi is nagyon sie~unk.

Rosszul erzem mogom.

Most gyorson levetkazunk. Te tevedsz.

Az emberek g~okron v6ltoznok.

Ich beei Ie mich sehr.

Dos Wetter verandert sich of~. Sie irren sich.

Die Kinder fuhlen sich wahl!CAI land6 kifejezes Auch ich freue mich sehr. sich wahl zu fuhlenAuch wir beeilen uns sehr. j6l erezni mag6~) Ich fuhle mich schlecht.

Jetzt ziehen wir uns schnel I aus. Du irrs~ dich.

Die Menschen verandern sich oft.

Megvoltozik oz ida? Te is orulsz?

J61 erzitek magotokot itt? Holnop borotvolkozol? Miert vetk6zo1 Ie?

Mikor oltoztok fel?

Mikor mosakodnok a gyerekek? Onok hogy erzik ilt magukat? Tevedek tal6n?

Hoi mosakodnak a vendegek?

Me nem erzem j61 magam. Me nem borot..v6lkozom. Te nem v6ltozol.

Sosem fesulkodik. Biztoson nem tevedek. Az ida nem v6ltozik. Nem vetkozunk Ie.

Most nagy on sie~unk.

Ezek a dolgok nem voltoznak.

Nem tevedsz?

Miert nem mosakszol meg? Nem siett..ek nagyon?

Nem erzed otthon j61 magod? Te sosem borotv6lkozol? Miert nem vetkaztCik Ie?

Verondert sieh dos Wetter? Freust du dich ouch?

Fuhlt.. ihr euch wohl hier? Rasierst.. du dich morgen? Worum ziehst.. du dich aus? Wann zieht.. ihr euch an?

Wann waschen sieh die Kinder. Wie fuhlen Sie sich hier? Irre ich mich viel leicht..?

Wo waschen sieh die Goste?

Heut..e fuhle ich mich nicht wohl Heut..e rasiere ich mich nicht. Du veronderst dich nichl.

Sie kammt sich nicht.

Ich irre mich sicher nicht... Dos Wetter andert sich nicht. Wir ziehen uns nichl ous.

Wir beei len uns sehr.

Diese Sochen andern sich nicht.

Irrst.. du dich nicht..?

Warum waschst.. du dich nich~? Beeilt ihr euch nichl sehr?

Fuhlst du dich nichl wohl zu Hause? Rasierst du dich nie?

Warum ziehl ihr euch nicht aus?

A MODHATARoZ6 HASONLtT6 MONDATO~

IV/10

o epp olyan jol j6tsziK,mint teo Er spielt genauso gut wie duo

Epp olyan szepen dolgozunk,mint ok. Wir arbeiten genauso schon wie sie.

o epp olyan oszinten beezel,mint teo Er spricht genauso aurrichig wie duo

Epp olyan szepen irsz,mint Peter. Ou schreibst genauso schon wie Peter.

Most is olyan boldogan elneK,mint regen.Sie leben genauso glUCKI ich wie rruher. Barbara epp olyan jol nez ki,mint Eva. Barbara sieht genauso gut aus wie Eva. Nem beszel olyan jol nemetul,mint peter.Er spricht nicht so gut deutsch wie Pete~.

A riad epp olyan jol tanul,mint o. Oein Sohn lernt genauso gut wie er.

Ezt te is epp olyan jol tudod,mint en. Oas weist du genauso gut wie ich.

Epp olyan Kemenyen dolgozom,mint teo Ich arbeite genauso hart wie du./ges+ern.

Ma nem csin610d olyan jol,mint tegnap. Heute machst du es nicht so gut wie

Ma epp olyan rosszul erzi mag6t,mint Heute ruhlt er sich genauso schlecht

tegnap. wie gestern.

o jobban j6tsziK,mint en. Er spielt besser als ich.

Ma jobban nezel Ki mint tegnap. Heute siehst du besser aus als gestern.

Gyorsabban dolgozunK,mint OK. Wir arbeiten schneller als sie.

En lassabban tanulok,mint te. Ich Ierne langsamer als duo

Kannyebben elneK,mint mi. Sie leben leichter als duo

Itt jobban erzik magukat,mint otthon.Sie ruhlen sich hier besser als zu Haus Oket sokkal jobban ismerem,mint titeket. Ich kenne sie viel besser als euch.

Ma ki j6tszik jobban? Wer spielt heute besser?

Most gyorsabban v61toznak a dolgok, Jetzt andern sich di~ Sachen schneller

mint kor6bban. als rruher.

Gyakrabban vagyok otthon. Ich bin after zu Hause.

Kevesebbet dolgozol,mint en. Ou arbeitest weniger als ich.

Jobban ismerem oket ,mint teo Ich Kenne sie besser als duo

Ma ugyesebben j6tszanaK,mint mi. Heute spielen sie geschicKter als wir.

igy meg nyugodtabban elunk. So leben wir noch ruhiger. Igestern.

Ma m6r jobban erzi mag6t,mint tegnap. Heute n:.ihlt sie sich schon besser als

Ma rosszabbul j6tszom,mint tegnap. Heute spiele ich schlechter als gestern

Egyre rosszabbul csin6lod. Du machst es immer schlechter.

Most SOKKal jobban j6tszol,mint aKKorJetzt spielst du viel besser als damals

Ma valamival Kesobb ebedelunK, Heute essen wir zu Mittag etwas spater

mint tegnap. als gestern.

o j6tsziK a legjobban. Ez nez ki a legjobban.

Ki dolgoziK a leggyorsabban? 6 tanul a legKannyebben.

Itt erezzuK magunKat a legjobban. Barbara beszel legjobban nemetul. Itt oKet ismerem a legjobban.

o dolgoziK mindig a legpontosabban. Eva ir a legszebben.

Mi tanulunK a legKevesebbet.

A leheto leggyorsabban megcsin610m. OK dolgoznaK a legjobban.

Ma Ki j6tsziK a legjobban?

Er spielt am besten.

Dos sieht am besten aus.

Wer arbeitet am schnel Isten? Sie lernt am leichtesten.

Hier ruhlen wir uns am besten. Barbara spricht am besten deutsch. Hier Kenne ich sie am besten.

Sie arbeitet immer am punKtl ichsten. Eva schreibt am schonsten.

Wir lernen am wenigsten.

Ich mache es so schnel I wie ~ogl ich. Sie arbeiten am besten.

Wer spielt heute am besten?

meg gyorsabban noch schnel ler valamivel olcsobban etwas bi I I iger
egyre jobban immer besser egyre gyorsabban immer schnel I er
sokkal lassabban viel langsamer Kicsit hal Kabban ein biSchen leiser
meg egyszerubben noch einracher meg hangosabban noch I auter
meg pontosabban noch genauer meg ovatosabban noch vorsichtiger
BOKKal biztoBabban. viel sicherer sOKkal dr6g6bban viel teuerer 6YA~OKL6 16EKA60z.lS: tN IV .... ii
Tudom. Ich weiB es. Mindent tudok. Ich weiB 01 les.
Ertem. Ich verstehe es. Mindent artek. Ich verstehe 01 les.
I smerem. Ich leenne ihn/sie. Mindenleit ismerele. Ich kenne aile.
Szeretem. Ich I iebe ihn/sie. Ezt en is tudom. Dos weiB ich ouch.
Lot om( ot) . Ich sehe esC i hn/s i e) I smerek volokit. Ich kenne jemonden.
Hal 10m. Ich hare es. Mindent elmondok. Ich erzohle alles.
I smerl ek. Ich kenne dich. Szeretem oketo Ich I iebe sie.
SZeretlek. Ich I iebe dich. Loti ok benneteket. Ich sehe euch.
Ertelek. Ich verstehe dich. Ertem orrt.. Ich verstehe Sie.
Lotlok. Ich sehe dich. Lotok volomit. Ich sehe etwos. Nemetul tonulok. Ich Ierne Deutsch

Beszelek e9~ kicsit nemetul Ich spreche ein biBchen Deutsch.

Eg~ levelet frok. Ich schreibe einen Brief.

Elmondok e9~ tartenetet. Ich erzdhle eine Geschichte.

Becsukom oz ajt6t. Ich moche die Tur zU.

Kin~itom az oblokokat. Ich moche die Fenster auf.

Hlvok e9~ orvost. Ich rufe einen Arzt.

N09~an szeretem a szuleimet. Ich I iebe meine Eltern.

Most sokot dOlgozom. Jetzt arbeite ich viel.

En fizetem a szomlot. Ich bezohle die Rechnung.

Nag~on szeretem a zenet. Ich I iebe die Musik sehr.

Most sg~ nag~on j6 kon~vet olvosok.Jetzt lese ich ein sehr gutes Buch.

Tul g~orson beszelek? Miert mondom ezt? Mire von szuksegem?

I smerek ott rnindenkit? Hoi tololom oket? Keveset tonulok?

Tul sokot beszslek? Tolan tul sokat eszem?

Nem tudom. Ich
Nem ertem. Ich
Nem ismerem. Ich
Nem szeretem. Ich
Nem l ot.orn. Ich
Nem hal 10m. Ich
Nem ismerem. Ich
Nem szeretlek. Ich
Nem ertelek. Ich
Nem latlak. Ich weiB nicht.

Nem

versteheCes)nicht. Nem

kenne sie nicht. Nem

I iebe inh nicht. Azt

sehe es nicht. Meg

nor-e es n i crrt. . Nem

kenne sie nicht. Nem

I iebe dich nicht. Nem

verstehe dich nicht.Nem sehe dich nicht. Nem

Nem beszelek j61 nemetul Meg nem adom el az out6t. Nincs (5)ra szuksegsm. Most nincs enn~i penzem. En onn~it nem keresek. Nem talalom sehol .. Sojnos most nincs idom. Nem tudok en sem tobbet.

Nem mondom hel~esen? Nem isrrerem cket?

Nem beszelek tul g~orsan? Nem nezek ki szarn~en? Nem iszom tul sokot?

Nem dolgozom eleget?

Spreche ich zu schnel I? Warum sage icll dos?

Was brouche ich?

Kenne ich dort 01 Ie?

Wo finde ich sie?

Lerne ich wenig? Spreche ich zu viel? Esse ich zu viel?

tudok senmit. Ich weiB nichts.
ertek senmit. Ich verstehe nichts
ismerek senkit. Ich kenne niemonden
en sem tudom. Dos weiB ich ouch nic.~t.
nem ismerlek. Ich kenne dich nicht.
mondok senmit. Icll sage nichts.
tolalom sehol. Ich finde es n i rgen cJ .,0.
fizetek. Ich bezohle nicht.
arulak. Ich freue mich nicht.
lotok senmit. Ich sehe nichts. Ich spreche nicht gut deutsch.

Ich verkoufe dos Auto noch nicht. Ich brouche esC ihn,sie!) nicht. Jetzt hobe ich nicht so viel Geld. Ich verdiene nicht so viel.

ich finde es nirgendwo.

Leider hobe ich jetzt keine Zeit. Ich weiB ouch nicht mehr.

SOgB ich ~s nicht richtig? Kenne ich sie nicht?

Spreche ich nicllt zu schnel I? Sehe ich nicht schreck I ich aus? Trinke ich nicht zu viel? Arbeite ich nicht genug?

GYAJ::ORL6 IGERAGOZJ.s TE

Tudod? trted? Ismered? Szereted? Latod?! I

Hal l oci? Ismersz? Szeretsz? (Meg) ertesz? Hallosz?

WeiSt du dos? Verstehst du das? Kennst du sie? Liebst du ihn? Siehst du(das)?1 Horst du (das)? Kennst du nich? Liebst du mich? Verstehst du mich? Horst du mich?

IV .... 1Z

Tudsz mindent? trtesz mindent? Hoi laksz?

Mit csinalsz? Mit mondasz? Mit olvasol? Mit keresel? Hogtd nezel ki? Mit frsz?

Hoi dolgozol?

WeiBt du o l l ee > Verstehst du 01 les? '110 wohnst du?

Was mochst du?

Was sagst du?

Was I i est du?

Was suchst du?

Wie siehst du aus? WaS sChreibst du? '110 arbeitest du?

J61 beszelsz magtdarul. Du sprichst gut ungarisch

oket mar j61 ismered. Sie kennst du schon gut.

Ezt te is j61 tudod. Das weiSt du ouch gut.

Neked egtd feleseg kel I. Du brauchst eine Frau.

Tu I sokat i szo I . Du tr i nkst zu vie I .

1'1i nd ig el vesz ftesz val ami t. Du ver I i erst i mner al I es.

Most elmondasz mindent. Jetzt erz6hlst du 01 les.

Teljesen igazad van. Du host gonz recht.

Tul sokat beszelsz. Du sprichst zu viel

Te nag80n szereted ot. Du I iebst ihn sehr.

Beszelsz nemetul? Sprichst du deutsch?

Mit neze I ? Was schaust du?

Te mindent egtdedul csinalsz? Mochst du 01 les 01 lein?

Pontosan erted a kerdest? Verstehst du die Frage genau?

Te tanitod aket? Lehrst du sie?

Meghivod o~ is? Lddst du ouch ihn ein?

Mikor hfvsz fel? Wann rufst du mich an?

Mikor lotogatsz meg bennunket?Wann besuchst du uns?

Te mit iszol? Was trinkst du?

Eszel valamiV 1St du etwas?

Szukseged von meg valamire? Brauchst du noch etwas?

Ezt te nem tudod.Das weiBt du nicht Nem tudsz semmit. Du weiSt nichts
Ezt te nem erted.Das verstehst du nicht. Nem ertesz serrm it. Du verstehst n i,hts.
Nem ismered at. Du kennst ihn nicht. Nem ismersz senkit. Du kennst niema
Nem szereted ct. Du I iebst ihn nicht. Nem csinalsz semmit.Du machst nichts.
Nem ismersz. Du kennst mich nicht. Nem tanulsz serrm it. Du I ernst n i chtS.
Nem szeretsz. Du I iebst mich nicht. Nem mondaez serrm i t.. Du saget n ichts.
Nem ertesz(meg). Du verstehst mich nicht. Nem szeretsz senkit.Du I iebst niema-
Inden Meg mindig nem erted? MOr nem szeretsz?

Nem szereted a fagtdlaltot? Meg nem tudsz semmit? Miert nem ertesz meg?

Nem csukod be aZ ajt6t? Nem hivsz fel hoi nap?

Nem eszel egy kis levest? Nem erzed j61 magad?

Nem hivod meg oket?

Mb nem reggel izel?

Most nincs kedved?

Te nem orulsz?

Te &osem tevedsz? Nem talalod sehol? Nem veszfted el?

Verstehs~ du es noch immer nich~? Liebst du mich nicht mehr? Liebst du das Eis nicht?

WeiSt du noch nichts?

Warum verstehst du mich nicht? Mbchst du die Tur nicht zu? Rufst du mich morgen nicht an? IBt du nicht ein biSchen Suppe? Fuhlst du dich nicht wohl hier? Ladst du sie nicht ein? Fruhstuckst du heu~e nicht? Hast du jetzt keine Lust? Freust du dich nicht?

Irrst du dich nie?

Findest du es nirgendwo?

Veri ierst du es nicht?

6 tanft a legjobban. Mindig pechje van. I"bst m indent ha I I .

Gyakran hal Igatja a radi6t. Tul sok pal inkat iszik. Sossm borotv6lkozik.

A gyerek mindig kinyitja az 6 megerti a problemamat. Sok zenet hal Igat.

6 tudja a pontos clmet. Valahol itt lakik.

Engem ez nagyon erdekel .

Hoi nap meglatogat bennunket. Valaki kinyitja az ajt6t. I"bst mindenhol azt keresi. Ez nagyon j61 naz ki.

Meg rna felhlv teged? Eladja az uj aut6jat?

Az apad megveszi a lakast? A felesage tud mindent? Most hogy nez ki?

Itt lakik valahol?

Me mar dolgozik?

J61 beszel nemetul?

Sokat tanul a gyerek?

Ki fizeti a szamlat? trdekl i ez at?

Mi ardekel teged?

Nem cs i no I egyal ta I an serrm'l t, . Meg nem ismeri a barataimat. Csak 6 nem tudja ezt.

Nem vesz most aut6t.

Nem dolgozik tul sOkat.

Nem adja el a hazat.

Meg serrmit nem art.

Most nem hal I minket. Nem talalja a kulcsokat Nem nyitja ki az ajt6t. Sehol nem erzi j61 magat. Sosem csukja be az ajt6t. Meg nem tud serrmit.

Ezt 6 sem ert i .

Meg nem tud semmit? Mit nem art?

Miart nem vacsorazik a gyerek? Nem fizeti ki a szamlat?

Nem erzi rna j61 magot?

Miart nem hlv orvost?

Nem erdekel ez teged?

Nincs szuksage semmire?

Mo miart nem dolgozik?

Nem kel I neki egy tol I?

Nem dolgozik elag j61?

Nem szereti a modern zenet? Talon nincs igaza?

IGERAGOZAS GYAKORL6 a/EZ

Er lehrt am besten. Sie hat immer Pech. Jezt hart er al les.

Sie hart oft das Radio.

Er trinkt zu viel Schnaps. Er rasisrt sich nie.

ajt6t.Das Kind rnacht die Tur immer Sie versteht mein Problem. Er hart viel Musik.

sie weiB die genaue Adresse. Er wohnt irgendwo hier.

Dos interessiert mich sehr. Er besucht uns morgen. Jernand rnacht die Tur auf. Jetzt sucht er es uberal I. Das sieht sehr gut aus.

auf.

Ruft er dich noch heute an? Verkauft er sein neues Auto? Kauft dein Vater die WOhnung? WeiB seine Frau schon al les? Wie sieht sie jetzt aus? Wohnt er hier irgendwo? Arbeitet er schon heute? Spricht er gut deutsch?

Lernt das Kind viel?

War bezahlt die Rechnung? Interessiert das ihn?

Was interessiert dich?

Er macht uberhaupt nichts. Sie kennt meine Freunde noch Nur er weiB das nicht.

Er kauft jetzt kein Auto. Sie arbeitet nicht zu viel. Er verkauft sein Haus nicht. Er versteht noch nichts. Jetzt hart ~ie uns nicht.

sehol.Er findet die Schlussel nirgendwo. Sie macht die Tur nicht auf.

Er fuhlt sich nirgendwo gut.

Er macht die Tur nie zu.

Sie weiB noch nichts.

Das versteht sie auch nicht.

nicht.

WeiB er noch nichts? Was versteht er nicht?

Warum iBt das Kind nicht zu Abend? Bezahlt er die Rechnung nicht? Fuhl t s i e s i cr, heute n i cht gut? Warum ruft sie keinen Arzt? Interessiert das dich nicht? Braucht er nichts?

Warum arbeitet sie nicht?

Braucht er keinen Kugelschreiber? Arbeitet er nicht gut genug?

Liebt sie die moderne Musik nicht? Hat er viel leicht nicht recht?

IV/13

GYA~ORL6 IGE~AGOZAS ON

IV ..... 14

onnek teljesen igaza van. On most mar mindent art. On taved.

On nagyon j61 beszel nemetGI. On most mar mindent tud.

Ezt On mondja

On tul sokat dolgozik.

Onnek most szerencseje van. On nagyon j61 nez ki me este. On nagyon j61 jOtszik.

On is tudJa ezt?

On is vesz valamit? On mit csinol itt? On hal l olc i k ?

on eladja ezt az aut6t? Mikor hiv felOn engem?

On szereti a zenet? Honykor ebedel hal nap? Keres valamit,uram? Keres valakit,uram? Kit keres,kerem?

On erti ezt?

On fizeti a szomlot? On nagyon siet?

Van egy kis ideje,kerem?

Sie haben ganz recht.

Sie verstehen schon al les. S i e i rren s i ch.

Sie sprechen sehr gut deutsch. Jetzt wissen sie schon al les. Das sagen S i e:

Sie arbeiten zu viel. Sie haben jetzt Gluck.

Sie sehen heute abend sehr gut aus. Sie spielen sehr gut.

Wissen Sie das auch? Kaufen Sie etwas auch? Was mechen Sie hier? Wo wohnen Sie?

Verkaufen Sie dieses Auto? Wann rUfen Sie mich an?

Lieben Sie die Musik?

Um wieviel Uhr essen Sie morgen zu Mittag? Suchen Sie etwas,mein Herr?

Such en Sie jerronden,mein Herr?

Wen such en Sie,bitte?

Verstehen Sie das?

Bezahlen Sie die Rechnung?

Beeilen Sie sich sehr?

Haben Sie ein biBchen Zeit,bitte?

on sem szereti az ilyen dolgokat. Sie haben auch nicht solche Sac hen gern.

On talon nem tudja ezt. Viel leicht wissen Sie es noch nicht.

On nem ta I 01 meg egy i I yen errbert. S i e f i nden n i cht noch e i nen so I chen Mensch"

On nem er-t, i ezt. Das verstehen Sie nicht. len.

Onnek nincs igaza. Sie haben nicht recht.

On meg nem ismeri oketo Sie kennen sie noch nicht.

On meg nem tud semmit. Sie wissen noch nichts.

ismeri az okokat. Sie kennen die Grunde nicht.

dOlgozik tul sakaL. Sie arbeiten nicht zu viel.

ismeri azokat az errbereket.Sie kennen die Leute nicht. csinol egyoltalon semmit. Sie mechen gor nichts.

On nem
On nem
Om nem
On nem On nem olvassa az uJsogokat? Lesen Sie die Zeitungen nicht?
On nem hal I gatja a hireket? Horen Sie die Nachrichten nicht?
On nem tanul nyelveket? Lernen Sie keine Sprachen?
On nem arti a kardest? Verstehen Sie die Frage nicht?
On nem iszik meg val amit? Trinken Sie nicht noch etwas?
On nem adja el az aut6t? Verkaufen Sie das Auto nicht? On miert nem orul? On sosem laved?

Nincs most egy kis ideje? Nem arzi j61 meg6t?

On nem tud meg semnit? Most nem vacsorozik?

Nem veszi meg ezt a konyvet?

Warum freuen Sie sich nicht? Irren Sie sich nie?

Haben Sie jetzt nicht ein biBchen Zeit? Fuhlen Sie sich nicht wahl?

Wissen Sie noch nichts?

Essen Sie jetzt nicht zu Abend? Kaufen Sie dieses Buch nicht?

GYAKORL6 IGERAG02AS HI

Ismerunk mar benneteket. Eloszor iszunk valamit.

IV/1.B

Wir kennen euch schon. Zuerst trinken wir etwas.

Aztan eszunk is. Dann essen wir auch.

Vsgul hozo~eg~unk. Zuletzt gehen wir nach Hause.

Nagyon szivesen megcsin6ljuk.Wir machen es sehr gern.

Mi is nag~on orulunk. Auch wir freuen uns sehr.

Hfvunk egy orvost. Wir rufen einen Arzt.

Ma meglatogatjuk oketo Wir besuchen sie heute.

Nagyon j61 elunk. Wir I eben sehr gut.

Van eleg mumkank most. Wir haben jetzt~genug Arbeit.

SDk pen~re van szuksegunk. Wi r brauchen vie I Ge I d.

Epp teged keresunk. ~ Wir suchen gerade dich.

Nagyon j61 erezzuk magunkat. Wir fuhlen uns sehr gut.

Van meg neh6ny kerdesunk. Wir haben noch einige Fragen.

Mar mindent tudunk. Wir wissen schon al les.

Neha mi rnagunk csin6ljuk. Manchrnal machen wir es selbst.

Most mit csin6lunk? Mit vacsor6zunk rna? ot is meghivjuk?

Mil yen aj6ndekot veszurik? Veszunk meg valamit? Iszunk meg~valamit?

Hogy csinaljukCmeg) ezt? Mikor j6tszunk megint? Kit hivunk meg meq?

Mikor latogatjuk ~g oket?

Sajnos nincs penzunk. Mi nem fizetunk semmit. Nincs jobb atletunk.

Sajnos most nincs tobb idank. Meg nem ismerunk senkit.

Nem to I 6 I j uk seho I .

Most nem veszunk kocsit. Ma nem reggel izunk.

Meg nem beszelunk j61 nemetul. Ezt az ajt6t nem csukjuk be. Igy nem 16tunk semmit.

Meg nem tudunk semmit.

So;em iszunk vizet.

Nem ismerjuk mi egymast? Nincs igazunk?

Nem dolgozunk mi tul sokat? Nem vesszuk meg ezt?

Nem veszftJuk el?

Nem hivunk orvost?

Petert nem hivjuk meg?

Nem vetkozunk Ie? ~

Nem tanulunk eleget?

Nem olvassuk el ~ levelet? Nem iszunk egy uveg bort?

Was machen wir jetzt?

Was essen wir heute zu Abend? Laden wir auch ihn ein?

Was fur ein Geschenk koufen wir? Kaufen wir noch etwas?

Trinken wir nocht etwas?

Wie rnachen wir das?

Wann spielen wir wieder? Wen laden wir noch ein? Wann besuchen wir sie?

Wir haben leider kein Geld. wir bezahlen nichts.

Wir hoben keine bessere Idee.

Jetzt haben wir leider nicht merlr Zeit. Wir kennen noch niemanden.

Wir finden eS nirgendwo.

Jetzt kaufen wir kein Auto.

Heute fruhstucken wir nicht.

Wir sprechen noch nicht gut deutsch. Wir machen diese Tur nicht Zu.

So sehen wir nichts

Wir wissen noch nichts.

Wir trinken nie Wasser.

Kennen w i r u.ns n i cht?

Haben wir nicht recht? Arbeiten wir nicht zu viel? Kaufen wir es nicht?

Veri ieren wir es nicht? Rufen wir keinen Arzt?

Loden wir Peter nicht ein? Ziehen wir uns nicht ous? Lernen wir nicht genug? Lesen wir ihren Brief nicht?

Trinken wir nicht eine Flosche Wein?

GYAKORL6 IGERAGOZAs TI

J61 nazt.ek k l .

Mindig mindent elveszftetek. Ti sOkkal jobban Jatszotok. Nog~on j61 dolgoztok.

Vegre itt vag~tok.

Tul hangoson beszeltek. Ezt ti is tudjatok.

Tul sokat isztok.

Ti fizetitek 0 szamlat. Mar ismeritek egym6st.

Ti val6ban sokat tanultok.

IV/iii

Ihr seht gut ous.

I hr veri i~rt immer 01 I es. Ihr spielt viel besser. Ihr arbeitet sehr gut. Endl ich seid ihr hier. Ihr sprecht zu laut.

Das wiBt ihr auch.

Ihr trinkt zu viel.

Ihr bezohlt die Rechnung. Ihr kennt schon einander. Ihr lernt wirkl ich viel.

Mit csinaltok itt? Nagyon siettek?

ot is meghfvjatok? t10st ebedeltek? Felhfvtok hoi nap? Vesztek meg val omit? Mar mindent tudtok?

Mit isztok?

Kit ismertek itt? Mit esztek?

Lattok m6r val omit? Ismertek itt volokit? Hany gyereketek van? J61 hoi lotok bennunket? Miert csinaltok i I yet?

Ti sosem valtoztok.

Nem ertitek a problemat. Meg semmit nem tudtok.

MBg nem ismertek bennunket. Nem tanultok eleget.

Mb nincs leveletek.

Ti sem kerestek sokot. De ozt ti sem tudjatok. Sosem tolaljatok meg. Nem mondtok semmit.

Was macht ihr hier? Beeilt ihr euch sehr? Ladet ihr auch sie ein? EBt ihr jetzt zu Mittog? Ruft ihr mich morgen on? Kouft ihr noch etwos? WiBt ihr schon al les?

Was trinkt ihr?

Wen kennt ihr hier? Was eBt ihr?

Seht ihr schon etwos? Kennt ihr hier jemanden? Wieviele Kinder hobt ihr? Hart ihr uns gut?

Warum macht ihr sowos?

Ihr verandert euch nie.

Ihr versteht das Problem nicht. Ihr wiBt noch nichts.

Ihr kennt uns noch nicht. Ihr lernt nicht genug.

Heute habt ihr keinen Brief. Ihr verdient auch nicht viel. Aber das wiBt ihr auch nicht. Ihr findet es nie.

Ihr sagt nichts.

Miert nem szeretitek oket? Miert nem Orult6k?

Miert nem vetkoztok Ie? Nincs mas tematok?

Nincs tabb penzetek?

Miert nem csukjatok be az Nem ismertek itt senkit?

Warum I iebt ihr sie nicht? Warum freut ihr euch nicht? Warum zieht ihr euch nicht ous? Habt ihr kein onderes Theme? Habt ihr nicht mehr Geld?

ajt6t? Warum macht ihr die Tur nicht zu?

Kennt ihr hier niemanden?

Nincsenek gyerekeitek? Nincs kedvetek?

Nem veszftitek el?

Nem ertitek a kerdest? Miert nem n~itj6tok ki az Nem szeretitek 0 zenet? Nincs most id6tak?

Miert nem mondtok el mindent?

Habt ihr keine Kinder?

Habt ihr keine Lust?

Veri iert ihr es nicht? Versteht ihr die Frage nicht?

ajt6t?Warum macht ihr die Tur nicht auf?

Liebt ihr die Musik nicht?

Habt ihr jetzt keine Zeit?

Warum erzahlt ihr uns nicht olles?

GYA~O~6 IGE~AG02AS O~

Itt dalgaznak valahal. Most oltoznek.

Meghivnak neh6ny vendeget.

Most fesulkodnek.

Nincsenek gyermekeik.

Gyakran dalgaznak kulfoldon. Keveset beszelnek,sakat isznak. Me sok6ig dalgaznak.

6k tanitanak bennunket. Val6ban szepen dalgaznak. Ritkan mosakadnak.

j61 ismernek benneteket. Nagyan keveset keresnek. Isznak egy pahar tejet.

A diakak sakat alvasnak. Eloszor egyedul jatszanak.

IV/iT

Sie arbeiten hier irgendwa. jetzt ziehen sie sich an. Sie laden einige Gaste ein. Sie kammen sich jetzt.

Sie haben keine Kinder.

Sie arbelten oft 1m Ausland.

Sie sprechen wenig,trinken viel. Heute arbeiten sie lange.

Sie lehren uns.

Sie arbeiten wirkl ich schon. Sie waschen sich selten.

Sie kennen euch gut.

Sie verdienen sehr wenig. Sie trinken ein Glas Milch. Die Student en lesen viel. Sie spielen zuerst al lein.

Megveszik az autet?

Milyen gyarsan dalgaznak? jel beszelnek megyarul? Hagy elnek ezek az emberek? Mikar hivnak fel teged?

Hal laknak most a gyerekek? Meglatagatnak a fiaid?

bt is ismerik?

Milyen eredmenyeik vannak? Hany darabat csinalnak? Most irjak a levelet? Miert csin61nak i I yet?

Meg nem tudnak semmit. Me nem dalgaznak.

Mar nem itt laknak.

Meg nem adj6k el a hazat.

6k sem beszelnek nemetul. Most nem hal lanak minket.

Nem dalgaznak tul gyarsan. Ezt ok sem tudjak pantasan. Meg nem ismerik a tortenetet. A gyerekek nem tanulnak j61. Most nem esznek semmit.

Nem ta 101 j6k a perrzt, seha I .

Kaufen Sie das Auto?

Wie schnel I arbeiten sie? Sprechen sie gut ungarisch? Wie leben diese Menschen? Wann rufen sie dich an?

Wa wahnen die Kinder jetzt? Besuchen deine Sohne dich? Kennen sie auch ihn?

Was fUr Resultate haben sie? Wieviele Stucke mechen sie? Schreiben sie die Briefe jetzt? Warum mechen sie sowas?

Sie wissen nach nichts. Heute arbeiten sie nicht. Sie wahnen nicht mehr hier.

Sie verk~ufen das Haus nach nicht. Sie sprechen auch nicht deutsch. Sie h6ren uns jetzt nicht.

Sie arbeiten nicht zu schnell

Das wissen sie auch nicht genau.

Sie kennen die Geschichte nach nicht. Die Kinder lernen nicht gut.

jetzt essen sie nichts.

Sie finden das Geld nirgendwa.

Miert nem tanulnak a gyerekek? Meg nem tUdnak mindent?

Miert nem fizetik a sz6ml6t? Miert nem csin6lnak semmit? Miert nem beszelnek halkabban? Miert nem fizetnek?

Meg nem tudjak ezt?

Mar nem jatszanak?

Miert nem erzik jel megukat? Nen tevednek?

Miert nem mondanak semmit az arvasak?

Warum lernen die Kinder nicht? Wissen sie nach nicht al les?

Warum bezahlen sie die Rechnung nicht? Warum mechen sie nichts?

Warum sprechen sie nicht leiser? WarUm bezahlen sie nicht?

Wissen sie es noch nicht? Spielen sie nicht mehr?

Warum fuhlen sie sich nicht wahl? Irren Sid sich nicht?

Warum sagen die Arzte nichts?

GYAKORL6 IG£RAG02AS oNoK

IV/tO

bnok nag80n szspsn dolgoznak. Sis arbsitsn sehr schon.

bnok ismerik mar ezt a problemat.Sis kennsn schon dieses Problem

bnok j61 bsszslnsk magyarul. Sis sprechen gut ungarisch.

Ma on6k j6tszanak a IsgJobban. Hsuts spislen sie am besten.

bnok mar mindent tudnak. Sie wisssn schon al les.

bnok most oszin~en beszelnek. Jetzt sprechsn Sis aufrichtig.

bnoknek tsljesen igazuk van. Sis habsn ganz rscht.

bnok tevednek. Sis irren sich.

Ma bnok fizetik a szamlat. Heuts bezahlen Sie die Rechnung.

bnok ismerikmar azt az embert. Sis kennen schon den Henschen.

bnoknek me pechuk van. Sis haben hsute Pech.

Ma hoi vacSoraznak? Ertik bnok a feladatot? bnok mar mindent tudnak? Ezt az embert keresik? Ertsnsk mindent?

bn6k hoi laknak?

Ma mennyit dOlgoznak? Hogy erzik itt megukat?

bnok ertik szt?

Holnap hanykor rsggel iznsk? EladJak ezt az aut6t?

bn6k nem er-t.errek serrm it. Mikor hfvnak fel hoi nap? bn6k tudnak mar val omit? bn6k mit csinalnak itt? bnok keresnek valakit?

Van sgy kis idejuk?

bnok meg nsm tudnak mindent. Sajnos bnoknsk nincs igazuk. Ma nincs szsrencseJuk.

fgy nem 16tnak semmit.

bnok meg nem ismernek engem. bnok me nem jatszanak J61. bnok nem elnek sgeszsegesen. Az okokot bnok sem ismerik.

bn6k nem dOlgoznak eleg gyorsan. Igy bnok nem veszftenek idOt.

Wo essen Sis zu Abend heute? Vsrstshen Sie dis Aufgabs? Wissen Sis schon al Iss? Suchen Sie diesen Mann? Verstehen Sie 01 les?

Wo wohnen Sie?

Wievisl arbeiten Sie heute? Wie fuhlen Sie sich hier?

Vsrstshen Sie das?

Um wisvisl Uhr fruhstucken Sis rrorgsn? Vsrkaufsn Sis das Auto?

Sis vsrstehen nichts.

Wann rufen Sis mich morgen an? Wissen Sie schon etwas?

Was mechen Sie hier?

Suchen Sis jemonden?

Habsn Sie ein biBchen Zeit?

Sie wissen noch nicht 01 les. Leider haben Sie nicht recht. Hsute habsn Sis kein Gluck. So sehsn Sie nichts.

Sie kennen mich noch nicht. Sis spielen heute nicht gut. Sie Isbsn nicht gssund.

Die Grunde kennen Sie auch nicht Sie arbeiten nicht schnel I gsnug. So veri ieren Sie keine Zeit.

Misrt nem frnak egy levelet? Mit nem ertsnek bnok?

bnok nem itt laknak?

bnok nsm ismerik meg Petert? bnok nem tudnak meg semmit? Nem bsszelnek mogyarul? bnoknsk nincs kedvs?

Ma nsm ebsdslnsk?

Miert nem mondanak semmit? Miert nem esznek tobbet? Miert nem ertenek meg engem?

Warum schreiben Sie keinen Brief? Was verstehen Sie nicht?

Wohnsn Sie nicht hier?

Kennsn Sie Peter noch nicht? Wisssn Sie noch nichts?

Sprschsn Sis nicht ungarisch? Habsn Sis ksine Lust?

Esssn Sis heute nicht zu Mittag? Warum sagen Sie nichts?

Warum sssen Sie nicht mehr? Warum vsrstshsn Sie mich nicht?

GYA~ORLO IGERAGOZAS VEGYES

Egy &zerele. tortenete

I {II?}

Latod? Lot.orn. Hallod? Hal 10m. ~rted? Ertem. SZeretsz? Szeretlek. Tudod? Tudom.

Siehst du das(es)? Ich sehe das. Horst du das?

Ich hare das. Verstehst du das? Ich verstehe das. Liebst du mich?

I ch i iebe d ich. WeiSt du das?

Ich weiS das.

Neked mindig szerencsed van. Van meg egy pr-ob I eroo.

Nagyon siettek?

Jobban erzem magam,mint tegnap. Van meg valamire szukseged?

On taved.

Egyre jObban dOlgozik. Hogy nezek ki?

Sehol nem erzi j61 magat. Miart nem mondasz semmit?

onnek teljesen igaza van. ES mvst mit csinalunk? Nem h[vunk orvost?

6 sosem iszik vizet. Sajnos nincs elag penzunk. Nem iszunk egy uveg bort? Nagyon j61 ismerem mar at. Nincs mas tematok?

Miert nem mondasz el mindent? ~rtik Onak a ~eladatot?

Valahol itt laknak.

Mar rag6ta keresem mindenhol, de nem talalom sehol.

Megiszunk egyutt valahol egy sart? Most nincs kedved?

Milyen kanyvek erdekelnek teged? Vannak meg jegyek?

Rosszul erzi magat.

Lattok igy valamit?

Nincs mr ida.

On rosszul eZi magat?

IV .... 19

die Geschichte einer Liebe

II {I?}

Nem latod? Siehst du dasCes)nicht?
Nem I atom. Ich sehe dos nicht.
Nem hallod? Horst du das nicht?
Nem hal 10m. Ich hare das nicht.
Nem erted? Verstehst du das nicht?
Nem or-t.ern. Ich verstehe das nicht.
Nem szeretsz? Liebst du mich nicht?
Nem szeretlek. Ich I iebe dich nicht.
Tudod? WeiSt du das?
Nem tudom. Ich weiB Cdas) nicht. Du hast immer Gluck.

Es gibt noch ein Problem. Beeilt ihr euch sehr?

Ich ~uhle mich besser ols gestern. Brauchst du noch etwas?

Sie irren sich.

Er arbeitet immer besser. Wie sehe ich aus?

Sie ~uhlt sich nirgendwo gut. Warum sagst du nichts?

Sie haben ganz recht.

Und was machen wir jetzt? Ru~en wir keinen Arzt?

Er trink nie Wasser.

Leider haben wir nicht genug Geld. Trinken wir nicht eine Flasche Wein? Ich kenne ihn schon sehr gut.

Habt ihr kein anderes Thema?

Warum er-zoru at. du Crn l r-> nicht olles? Verstehen Sie die Aufgobe?

Sie wohnen irgendwo hier.

Ich suche es schon seit langem Gberal I, aber ich ~inde es nirgendwo.

Trinken wir irgendwo ein Bier zusammen? Hast du jetzt keine Lust?

Was ~ur Bucher interessieren dich? Gibt's noch Karten?

Sie ~uhlt sich schlecht. Seht ihr etwas so?

Es gibt keine Zeit mehr. Fuhlen Sie sich schlecht?

Egyre rosszabbul csinalja. Er macht es immer schlechter.

Ezt 0 is ugyanolyan j61 tudja,mint mi.Das weiS auch er genouso gut wie wir. A leheta leggyorsabban megcsinaljuk. Wir machen es so schnel I wie m6gl ich.

Most nincs rad szuksegem. Jetzt brauche ich dich nicht.

Van Onnek most egy kis ideje? Haben Sie jetzt ein biBchen Zeit?

De kit ardekel ez? Aber wen interessiert das?

Ismeritek mr egymst? Kennt ihr schon einander?

Egyre jobban erzem magam. Ich ~uhle mich immer besser.

Ismered az egesz tartenetet? Kennst du die ganze Geschichte?

Holnap ~elhivsz,ugye? Du ru~st mich morgen an,nicht wahr?

Tul hangosan beszelsz. Du sprichst zu laut.

T,usALG.(S IV

Mondja meg kerem,hol van

a fobejarat, a bejarat,

a k i jarat

a veszk i .j or-cit, az inform6ei6 a jegypenztar a penzvalt6

a csomagmegorzo a csomagkiad6s a v6r6t,erem

a menetrend

a we

a 2. peron a 3.vagany

a gyori vonat, a szemelyvonat a gyorsvonat, az expressz

a 1I.koesi

a hal6kocsi

az etkezokocsi a poggyaszkoesi a f'l:..i Ike

A2 ALLOHASON AUF DEN BAHNHOF

IV/ZO

Sagen Sie mlr bltt,e,wo lst, ••.

der Haup~eingang der Eingang

der Ausgang

der No~ausgang das Auskun£~sburo

der Fahrkar~enschal~er die Wechsels~ube

die Gepackau£bewahrung die Gepackausgabe

der War~esaal

der FahrplanCfalon),das ~ursbuchCkonyv) die Toile~~eCejt,sdtoalett)

Bahns~eig zwei(t) Nemet,ben toszamnev! Gleis drei(t)

der Zug nach Gyor der Personenzug der Scnellzug

der Expresszug

der Wagon Nu..er vier(!) der Schlaf'wagen

der Speise\,/agen

der Gepackwagen

das Ab~eil

az elsa osztaly die ers~e ~lasse

a kalauz der Schaf'f'ner

Mikor indul a vonat X-be? Mikor erkezik a vonat X-bol? Melyik vaganyr61 indul a vonat

X-be?

Melyik v6ganyra erkezik a vonat X-bol?

Ez a vonat megy X-be?

Ez a vonat jon X-bol? Pontosan erkezik a vonat? Van a vonatnak kesese? Mega I I a vonat X-ben? Atmagy a vonat X-en? Mikor van a vonat X-ben?

Ho I ke I I atszal I ru.mk ?

Van esatlakozas X fele? SZeretnek felsz61 Ini/lbszal Ini. Itt hagyhatom a csoITiClgonot,? MaradjCon) a csomagoknal I Hianyzik egyCket) koffer

Kerek egyCket) jegyet X-be. egy helyjegyet

egy hal6kocsijegyet csak oda

oda-vissza

az elso/m6sodik osztalyra

Wann fahrt der Zug nach X? Wann kommt der Zug aus X an?

Von welehem Bahnst,eig fahrt der Zug noch X ab?

Auf welehem Bahnst,eig kommt der Zug aus X an?

Fahrt dieser Zug naeh X? Kommt dieser Zug aus X? Korrmt der Zug punkt I i ch an? Hat der Zug Verspot,ung? Halt der Zug in X?

Fahrt der Zug uber X?

Wann ist der Zug in X?

Wo mUssen wir umsteigen? Haben wir AnschluB naeh X?

Ich mOchte einsteigen/aussteigen. Kann ich main Gepack hier lassen? BleibCen Sie) bei den Gepaeken! Es fehlt einCzwei) Koffer.

Bitte eine ~ar~e (zwei ~ar~en) nach X eine Plat.zkart.e

eine Schlaf'wagenkart.e einf'ach

hin und zuruck

auf' die ers~e/zwei~e ~lasse

i

I

I'

I

I I

i

:

i :

I:

i

I'

I:

t.ud •. ' •••• zu konnen
szabad· ...• zu dur:ten
ke I I .••... zu .ussen
akar •.•... zu wollen
k iv6nni ••. zu wnschen
sag Iter. i •. zu helten
tetszen i •• zu ge:tallen
lTo9I::Jar6znizu erklaren
lTutatn i •.• zu zeigan
kerdezni •. zu :tragen
v61oszolnizu ant.wort.en
kerni .••.• zu bit.t.en
cdn i •.••.. zu geben
kul den i •.. zu schicken
kopn i .•.•. zu beko_n
hozni ..•.• zu bringen
vinni .•.•. zu t.ragen
( r6) t.enn i . zu lagen
( e I ) venn i • zu neh~n
jonn i ••.•• zu ko_n rrenni .•••• zu gehen elmenni ••• wegzugahen moradni ..• zu bleiben (el)utaznizu (ver)reisen oj6nlani •• zu ellilpfehleJa el~ogodni.anzunehmen igerni .•.. zu versprechen szerezni .• zu besorgen eli ntezn i • zu el.·ledigen

V SZ6LAP

Ic:inek ..••• we .. ? nelc:em •..•• lIlir nelc:ed .••.. dir

nelc: i ....• '. ih., ihr dnnelc: •..•. Ihnen nekunk •••• uns nek:telc: •••• euch nek:ilc: ••••• ihnen Onoknelc: ••• Ihnan c':inmag6nak.sich

eg~m6snak •.••. einander

haza •••••••.•• nach Hausa g~alog •••...•• zu FuD

teh6t ••••...•• also

ink6bb ••••..•• liabar ozonnal •••.••• so:tort.,glaich hamorosan ••.•• bald

vissza .•..... zurUck mindenelc:elott.vor allallil mindenesetre .• jaden:talls

mindenhogyan.au:t jede Weise sehog~on .••• ~keines",egs valahogyan ••• irgendwie

eg~etem ••• eUniversit.at.,-en gimn6zium.sGy.nasiulIiI,-ien centrum •.• sZent.rulIiI,-ren! strond •.•• rSt.rand,-e gor6zs .••• eGarage,-n

b6r ••••.•• eDar,-s

leulni .... sich zu set.zen -hoz .. zu + reszeseset.
ul n i •••••• zu sit.zen -no I .. bei + reszes
~e161 Ini •• au:tzust.ehen -tal .• von + reszes
61 In i •.•.• zu st.ehen -ro •.. auf' + t.argyeset.
mega I Ini •• anzuhalt.en -on .•• auf' + t.argy
I e~ekUdn i • sich hinzulegen -r61 •. von + reszes
~ekudn i ••• zu liegen -bo ••• in + t.argy
aludni •••• zu schla:tan -bon .• in + reszes
6lmodn i ••• zu t.rau8ten -b61 .• aus + reszes
~ellc:elni .• auf'zust.ehen epulet •• sGabauda,iroda ••• sDuro,-s mozi .••• s~ino,-s

6ruh6z •• sWarenhaus, -"er lc:irakat.sSchauf'enst.er,pi DC •••• rtlark1., -"e 1c:6rh6z .. s~rankenhaus, "ek" rol~os6.s~orridor,-e lepcs6 .. aTreppa,-n r6ldszint.sErdgeschoD

ter •.•.. rPlat.z,- .. e ut .••.•. r\1ag,-a hid ••••. aDrucke,-n sziget .. eInsal,-n

tenger .. sMeer,-e,eSee,-n t6 ••••.. rSee,-n

rol~6 ... rFluD,- .. e

part •... sUf'er,-,a~ust.a,n erd6 •... rWald,- .. er

ra rDaullil,- .. a.

mez6 ... aWiase,-n

ru •••.• sGras,- .. er udvar .. rllof',-"a lc:ert ... rGart.an,-" pince .• r~cllar,padI6 .• rFuDboden,-" lc:on~ha.e~Uche,-n

hut6 ..• r~Uhlschrank,-"e h616sz.sSchlaf'zi_r,rurd6sz.sBadezimmer,-

polc ..• s~egal,-e ri6k ... aSchuhlade,-n zseb .•• eTascha,-n doboz .• aDosa,-n,

pod •••• eDank, -"a terosz.eTerasse,-n

I i It ••• rLi:tt., -e

park ••• rPark,-a

bank .•• aDank,-en klub ••• r~lub,-s

mel le •.. neben + t.argy mel lett.neben + reszes

pihenni ••• zu ruhen ele •••• vor +t.argy

set6Ini .•• zu spazieren elott •• vor +reszes

~utni .•••• zu lau:ten elol ••• vor +~.+weg

~urdeni •.• zu baden m6ge ••• hint.er +t.argy

uszni .•.•• zu schwimmen m6gott.hint.er +reszes

enelc:erni .• zu singen rrogul •• hint.er +~.+hervor

doh6nyoznizu rauchen aI6 .••• unt.er + t.argy

zavarni ••• zu st.oren alatt .• unt.er + reszes

~elni ••••• Angst. zu baben aI61 •.• unt.er + r.hervor

e I k:epze I n i .·sich zu vorst.ellen

t6ncolni •• zu t.anzen tonlc:olni •• zu t.an~en pak:olni ••• zu packen

Ic:c':ize •.•. zwischen +t.argy k6zc':itt •• zwischen +resze 1c:6zul ... zwischen +rcsze

+ hervor

f6Ie ..•. uber + t.argy ~oI6tt •. uher + reszes

telefonolni •• zu t.ele:tonieren reporalni •••• zu rapariaren k:oncentrolni.(sich) zu konzant.rieren

SZ6LAP MAGYA~A2AT V

V/2

Tohangval~os igek az otodik leckeben:

seglteni.zu helfen, ich helfe,du hilfst,er hilft,wir helfen,stb. tetszeni·zu gefal.len, ich gefalle,du gefiillst,sie gefallt,wir gefallen,stb. adni'zu geben, ich gebe,du gibst,es gibt,wir geben,stb.

vinnizu ~ragen. ich trage du tragst,er tragt,wir tragen,stb.

Cel)venni:zu neh.en, ich nehme,du nimmst,sie nimmt,wir nehrnen,stb.

ajanl an i : zu e.pfehlen, ich errpfeh Ie, du errpfie 1st, er eJTlPfie I t., Vi i r empfeh I en, st el fogadn i : anzunehnoen, ic:h nehrne an, du nirmlSt an, er nimmt an, w ir nehmen an, stb megigerni:zu versprecheu, ich verspreche,du versprichst,sie verspricht,stb. mega I In i : aJ.zuhal t.en, i ch ha I te an, du hal. ~st.! an, er hal t.! an, w i r ha I ten an, stb. aludni·zu schlafen, ich sCI.lafe,du sChlafst,sie schlaft,wir schlafen,stb.

futn i : zu laufen, ich I aufe, du I aufst, (ejtsd: I oj fszt), er I auft, wi r I aufen, stb.

~ud,szabad,kell,akar-..odbeli segedigek-ragozosukat loed kulan a sajot g~akor 16 lapjaikon.Nevuket annan kaptok,hog~ segltenek az igenek kulonbaz6 jelentesm6dbel i kulanbseget kifejezni,megpedig a kepesseget, lehet6seget,ken~ezert es szondekot, Hasznolatukkal kapcsolatban ke~ fontos dologra fig\:Jeljunk·

1 . Me·1 I ettuk/utonuk a zu ei..arad!! I ch kann schw immen. Tudok uszni.

2. Minden eg~eb mondatresz a segedige es az ige koze kerul !!CUn.hidszerkezet) Ich kann leider nicht gut genug schwi~n.Sajnos nem tudok eleg jol uszni. kerni-zu bitten,amit:u. +Te.eloljar6val 01 I: Ich bitte u. Entschuldigung.

Bocsanato~ kerek.

hozni-zu bringen,valamit valahonnan altaloban,de ha el6bb el kel I menni erte es ug~ Cel)hozni:zu holen!,fig~eIJunk r6,mert nagy on g~akorilEgy pelda

Ich bringe gute Nachrichtenl de: Ich hole dir eine Tasse Kafree.

Jo hireket hozok! CNegyek es)Hozok neked egy csesze kuvet.

(ra>~enni-fektetve,pl .kon~vet:zu legen,al I itva,pl.vazatzu s~ellen>valahova valamit betenni,pl.zsebbe,stb.zu s~ecken!

menni-zu gehen,de aut6(vol),egyeb kozlekedesi eszkoz(zel)zu fahren i ch fahre, du filhrst, er f~lhrt ,der Zug fahrt -megy a uona t

ol'_ganak-am i nt I at j uk a v i sszahat6 nevm6snak is von l-eszBseset e , arne I y megegyezik a targ\:Jesoiltevel a 3. szemelyben:sich=mogot,mcJgonak,magukat.,moguknak! Eg~eb esetekben a szemelyes nevm6s megfelel6 alakja 01 I visszahat6 jelentesben: Ich kaufe ~r ein Kleid.Du kaufst dir etwas.Er kauft sich neue Schuhe.st

Veszek IllagaDlDak egy ruhat.Veszel lIIagadnak ualamit.Vesz lIIaganak uj cipot.stb Egyerdekes ige: ich stel Ie mir vor,du stel 1st dir vor,er stel It sich vor,stb

elMpzelem, elkepzeled, ell<:.epzeli,stb.

A visszahat6 nevrrOs targyesetevel viszont "berrutatkozni"-t jelentl I

ich stelle IIlich vor,du stellst dicb vor,er stellt sich vor,stb.

belllutat kozom, bemut at kozol , bemut at hosri )«, st b!!

gillln~ium-sGymnasium,ejtsd:gOmnazium,tobbesszama GymnasienCgumnazien) cen~rulII-sZentrum,t6bbesszama: die Zentren

garazs-eGoroge,kiejtese gorazs,t6bbesszamadie Garogen,ejtsdgar6zsen ~er-rflotz,pl. egy v6rosbon,de el vontan,pl. fiz ikabon: l.'2.aulII,.-··e ~enger-~o-Figyelem! a tenger:die See,o t6:der See!! part.-sUfer,altolabon,o "die Kuste"'csok tengerportot jelent

:fa-ela rat jelent,o roonyog:sJlolz

doboz-fembal:die Dose,Cebbol jon 0 Dosenbier-dobozos sor),dB papirb6l,rob61. eSchach~el,-n,nag~ popirdob6z:r~ar~on,-s

pad-Figyelem!podok.Bdnke,de bonkok:Bonken!!

az eloljaroszok-hosznol otuk neho e Iter 0 mog~art61, az i I ~en eSBtekr-e ku Ion fig~eljunk odo!PI.:o folyos6n-illl Korridor,Budopestrol-au5 Budapest,stb. koze.kozo~~.kozul-zwischen+ a megfelelo esetek,ha ke~ dologr61,szemel~rol, stb, van sz6,ho anne I ~obbrol.akkor oz un1.er-t kel I hasznolnunk,teh6t: zwischen d&m Schrank und dem Stuhl de: unter den Buchern

a szekreny es a szek kozott a konyuek kozott

:folot.t.-uber,de sz6mok,mer.nyisegek elott nogyon g\::lakori a "mshr als"=t6bb, mint je I ent-eseben: iiber hundert K i I o-t.obb, IIlin~ szoz k: i 16

NYELVTA.N V

V/3

A reszesese1.

A raszeseset jele egyesszom him- es sea1egesneaben M,a mel leknev n-t kap. A keplet teh6t:a+M,b+N,c. Fig~elem:a das de. alakot vesz rei .Szukseg eseten e kotohang is 61 I a jelek elott!

deR Vater ein Freund

mein alter Lehrer das Kind

dieses M:idchen

az apa egy baret

a regi tanorom a g~erek:

ez a 16ny

deM Vater eine. Freund

meine. alten Lehrer de. Kind

diese. M:idchen

az ap6nak eg~ baratnak

a regi tanaramnak a gyereknek

ennek a 16n\::jnak

Fig'delem!A fonavkent olio melleknevek is felveszik az N jelet:

ein Verwandter egy rokon eine. Vervandten eg\::j rokonnak!

dieser Bekannte ez aZ ismeros diese. Bekannten ennek az ismerosnek

Az a nehony eddig tenuit hfmnemU.fonev,amely birtokos es regot kapott,reszesesetben is felveszi ezt az n-t!

dieser Herr ez az ur diese. Herrn!

jeder guter Student minden j6 diok jede. guten Student en

t6rg\::jes~tben n

ennek az urnak minden j6 dioknak:

A hfmnemU/semlegesnemU reszeseset M jelet lothatjuk a kovetkezo szavakban is we .. ?-kinek?, ih .. -neki,jemande.-valak:inek,niemande.-senkinek,stb.

A reszeseset jele egyesszom noneaben R,a mel leknev itt is mindig n-t kap. Keplete:a+H,b+N,c. A die der alak:ot veszi fel.A n6nem birtokos as reszes esete egyessz6rrban tehot megegyez i k. A n5nem Je I e a szeme I yes navm6son' i hr-nek i

me i ne f"LJt tar unsere Forni lie eine alte Freundin jede Frau

az anyom

a csal6dunk

egy regi bar6tno minden no

meineR M..Jtter unserer Fam iii e einer alten Freundin jeder Frau

az anyamnak

a csal6dunknak

eg\::j regi bar6tnone minden nonek

' .

... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

A raszeseset jele ~obbesszaaban mindh6rom nemben N,amel\::jet nerrcsak az a as a ~.r~nem a c,tehot a tobbes szomU fonev ,is felvesz!!A keplet fgy tehot: a+N,b+N,c+NII Azon fonevek,amelyek tobbesszomU alan\::jesete mar eleve -(e)n, il letve az s vagzodesu t6bbessz6mok ne. kapnak: reszesesetben vegz6dest!

A die navelo den alakot vesz rel.A t6bbesjel a szemelyes nevm6son. ihnen-nek:i

die Gaste

d i ese M:inner solche gute Kinder maine Eltern

die Hot.els

a vendagek

ezek: a far r i ok ilyen jo gyerekek a szuleim

azok a hotelok

den GasteN a vendegeknek

diesen Mdnnern ezeknek a rerfiaknak:

solchen guten Kindern i. j6 gyerekeknek

meinen Eltern! a szuleimnek:

den Hot.els! azoknak a hoteloknak

FigyelemlA szemelynevek reszeseset.ben sem voltoznak: Ich gebe Barbara ein Buch!Adok Barbaranak e«y konyvet!Barbara gefbl It PeterlBar.tetszik Petel'nek!

A. ~argyese1. es a reszesese~ szorendje:

Ha mindket.to fonev-R-T:lch zeige dem Vater das Buch.He«mutatom apanak a ROnyHa mindketto nevmOs-T-R: Ich zeige es ihm.l1e«mutatom azt neki. /vet. Ha eg'dik nevmOs,az 01 I elol: Ich zeige ihm das Buch.Hegmutatom neki a konyvet

Ich zeige es dem Vater./'Iegmutatom apallak azt.

Az eloljarosz6k

Amig a mogyarban ragokkal,nevut.6k:k:al feJezzUk ki a he I \::j-, id6- es mas hat6roz6kat:a hozban,az 6gy elatt,stb. ,a nemetben ezt a funkci6t. elolj6rosz6k: 16tj6k el,mel'dek: elnevezesuk szerint a fonev, il letve az a-b-c szerkezet elatt 61 lnak,s ut6nuk e szerkezet valamilyen esetbeCt6rgy,birt.okos vag\::j reszes) k:erul,ezt a sz6'lapon mindig jelezzuk. Egyes esetekben az elol j6r6szot a fonev utan 6110 sz6 egeszfti ki,pl.aI61-unt.er •.. hervor.L6sd meg a g\::jakorlatokat. Figyelem!A was,das nevm6sok sajot.os alokjait. losd egy kulon gyakorl6 lapon.

GYA~ORLo 2tSZESESET HiHNEM,SEMLEGESNEK

v/"

kinek wem
egy ferfinak einem Mann
aparrnak meinem Vater
a fiadnak deinem Sohn
a ferjerrnek meinem Mann
a b6t'dj6nak ihrem Bruder
a fiunak dem Jungen
a bar6torrnak meinem Freund
a tan6runknak unSerem Lehrer
az orvosnak dem Arzt neki

egy errbernek

a gyereknek ennek a 16n'dnak minden di6knak annak a t"alunak a vendegeteknek a szomszeounknak minden g'dereknek eg'd ismerosnek

it-nil; i hr

einem Menschen dem Kind

diesem t1C:idchen jedem Studenten dem Dort"

eurem Gast unserem Nachbar Jedem Kind einem 8ekannten

eg'd i degen fer f i nox ennek a kis gyereknek egy szegeny rokonnak az uj kol leg6nak annak az idos urnak a fogorvosorrnak

a saj6t gyerekenek eg'd ilyen bar6tnak melyik errbernek

a nagypap6j6nak

einem fremden Mann diesem k:leinen Kind einem armen Verwandten dem neuen Kol legen dem alten Herrn

me i nem Zahnarzt

seinem eigenen Kind einem sol chen Freund welchem Menschen

ihrem Gr08vater

eg'd csinos 16nynak az On f i 6nak

a kis unok6juknak

a legjobb bar6torrnak a nagyb6csik6nknak

a klubnak

ennek a szegeny gyereknek a nemet vendegunknek

a legjobb di6knak

egy szep 16nynak

einem hGbschen Mbdchen ihrem Sohn

ihrem kleinen Enkel meinem best en Freund unserem Cnkel

dem Klub

diesem armen Kind unserem deutschen Gast dem besten Studenten einem schonen Mbdchen

orsz6gunknak

a kisebbik fiarrnak

a regi tan6runknak

az bnok kol leg6j6nak egy kGIt"oldi ismerosnek egy egyszerG embernek

a nag'dpap6dnak

riek l is

a legnagyobb fiunak minden csinos 16nynak

unserem Land

meinem kleineren Sohn unseremalten Lehrer

I hrem Ko I I egen

einem auslcindischen 8ekannten einem einfachen Menschen deinem GroBvater

ihm ouch

dem groBten Sohn

jedem hubs chen Mbdchen

a 16nyom ferjenek ap6m testverenek a felesege orvos6nak az iskola legjobb di6kj.6nak az orsz6g legerosebb errberenek dem

a b6ty6m fi6nak dam Sohn meines Bruders

az elso felesegem apj6nok dem Vater meiner erst en Frau

e holgy ferjenek dem Mann dieser Dame

a szomszedunk nemet vendegenek dem deutschen Gast unseres Nachbars

a nov ere ferJenek dem Mann seiner Schwester

dem Mann meiner Tochter

dem

Bruder meines Vaters Arzt seiner Frau

besten Studenten der Schule stcirksten Monn des Landes

dem dem

GYA~OKL6 RtSZESESET NONEM,TOBBESSZAH

o legszebb nonek ennek 0 csinos holgynek szagsny ony6toknok oz uj felessgsnek minden nog8 csol6dnok egy 01 yon nonek

o beteg onyj6nok

o gozdog nogyneninek

o fiom felesegenek

o b6ty6m 16ny6nok

az egssz oszt6lynok der ganzen Klasse

ennek a fantaszt i kus nonek d i eser phantast i scrlan Frau

kinak warn
egy nonek einer Frou
o csol6dorrnok meiner Forni lie
ony6rrnok rneiner M..Jtter
a 16nyorrnak meiner Tachter
a fe I esegerrnelc meiner Frau
0 noversnele seiner Schwester
0 bar6tnonnelc meiner Freund in
a tonernonicnek unserer Lehrarin
egy di6kl6nynok einer Student in V ..... 5

neki nagymarri:Jdnak v6rosunknak

o nog8nenemnek

oz On felesegenek ennele 0 csal6dnale minden csal6dnak any6nlenak

melyik n6nek

a bar6tnodnek

ihr

deiner Gr08mutter unserer Stadt mBiner Tante Ihrer Frau

dieser Forni lie jeder Forni I ie unserer I'1...Jtter welcher Frau deiner Freundin

der schansten Frau dieser hubschen Dome

eurer armen M..Jtter

seiner neuen Frau jeder gra8en Forni 1 ie einer solchen Frau

ihrer kronken M..Jtter der reichen Tonte

der Frau meines Sohnes

der Tochter meines Bruders

az errberelenek den Menschen neleik Ihnen
0 fio innok meinen Sdhnen a szuleinknek unseren Eltern
0 t6nyoidnok deinen Tachter oz unok6iknak ihren Enkeln
0 szuleirrnek meinen Eltern i I yen errberelenek sol chen Menschen
e csol6doknole diesen Forni lien o holgyeknek den Damen
0 nogyszuleinknele unseren Gro8eltern 0 bar6toinnale meinen Freunden
0 venQsgeknek den Gasten 0 szomszedainknak unseren Nochbarn
0 di6kjailenok ihren Studenten 0 roleonalenole den Verwandten
a gyerekeknek den Kindern a gyerekeinknek unseren Kindern
ezeknelc 0 fiulcnok diesen Jungen oz uraknok dan Herrn magyar bor6toinknok nemet ismeroseinne~ ezelcnek az errberelenek az elsa vendegelcnek

a beteg szuleiknek

a legjobb di6kolcnale

a b6ty6m gyermeleeinek o bar6tnorn szuleinele idos nogyszuleinele

o legkisebb gyerekeknek

unseren ungarrischen Freunden meinen deutschen Bekannten diesen Menschen

den ersten Gasten

ihren kranken Eltern

den best en Studenten

den Kindern meines Bruders den Eltern meiner Freundin seinen olten GroBeltern den kleinsten Kindern

Figyelem!Sz6mok,sz6mhot6roz6k utan nemetben tobbessz6rn 61 I,azert ilyankor a magyor egyessz6rrot nemetra tobbassz6mmol Ice I I forditami,es viszont!

3 errbernek

nsh6ny j6 bar6tnok sok eniJernele

hotelunk tobb vendegenele ket szep 16nynale

a legtdbb errbernek leevss j6 bar6tnak ennyi ismerosnek tiz di6kl6nynak hany errbernek

drei Menschen

einigen gutan Freunden vielen Menschen

mehreren Gasten unseres Hotels zwei schanen Mbdchen denmeisten Menschen

wenigen guten Freunden

so vielen Bekannten

zehn Studentinnen

wievielen ~nschen

GYAK02Lo ~SZESESET VEGYES

V.l6

minden fer f i nalc nelced

a fiuk::nak:: mindenkinek egy 16nynak:: az errbereknelc nek::em is

a csol6dnale: senlcinele:

o szuleidnele:

jedem I"bnn dir

den Jungen allen

einem f"bdchen den Menschen mir ouch

der Fami lie niemondem deinen Eltern

nek::tek:: oz vrnok:

egy venciegnek:: nek::unk is ony6dnale:

o 16n\:J0knak nek::ile:

a nog\:Jnenerrnek valok::inek

az unole:6nk::nale:

euch

dem Herrn einem Gost uns ouch deiner M...Jtter den M:ldchen ihnen

mainer Tante jemondem unserem Enle:el

minden kis gyerek::nek a f'erjednele:

neh6ny errbernek::

az uj ton6runle:nak egYmOsnole:

a g\:Jermele:eiteknek az ides szuleimnek

oz utols6 vendegele:nele: eg\:J mOsile: embernele: mindenle:inek::

jedem le:leinen Kind deinem Mann

einigen Menschen unserem neuen Lehrer einonder

euren Kindern

mainen alten Eltern den letzten Gasten einem anderen Menschen allen

ennele: a Ie: is orsz6gnole: a role:onainle:nale: senle:inek

minden szorgolmas di6le:nole: a legugyesebb gyerele:ek::nek:: nek::ed es nekem is

sale: szegeny embernek

csole: a legjobb bor6toknak:: a beteg nagyszuleinle:nek:: oz onok beteg gyermak::enek::

diesem k::leinen Land unseren Nachbarn niemondem

jedem fleiBigen Studenten den geschicle:testen Kindern dir und mir ouch

vielen orman Menschen

nur den best en Freunden unseren k::ronle:en GraBel tern Ihrem le:ronken Kind

egy ilyen embernele:

ezeknele: a szegen\:J emberele:nele: nektele: es nele:unle: is mindegyile: szomszednak

a ket uj k::ol leg6nole:

a nemet vendegeinknek neh6ny regi ismaresnele: volale:inele:

annale: a csinos holg\:Jnele: eg\:Jre tobb embernele:

a fiom uj felesegenele:

·i sle:o I ank:: I egjobb d i 6kja i nak:: a bar6tom ismaroseinele:

a 16nyom gyermele:einele:

a szuleim szomszedj6nole: a le:is unole:6irrnale:

a k6rh6z legjobb orvosoinok:: a vendegele: g\:Jerele:einek

a bor6tnoje szuleinek

a 16n~ ferjenek

a bor6toim bar6tainak Peternele: es Borbor6nak::

einem solchen Menschen diesen orman Menschen euch und uns ouch jedem Nachbar

den zwei neuen Kol legen unseren deutschen Gasten einigen alten Bele:annten jemandem

der hubschen Dame

i~ner mehreren Menschen

der neuen Frau maines Sohnes

den best en Student en unserer Schule den Bekonnten meines Freundes

den Kindern meiner Tochter

dem Nachbar meiner Eltern

mainen k::leinen Enkeln

den best en Arzten des Kronkenhauses den Kindern derGdste

den Eltern seiner Freundin dem Mann ihrer Tochter

den Freunden meiner Freunde Peter und Barbaro

A NtMET NtvsZ6RAGOZAs JELEINEK OSSZEFOGLALASA

v/{

..................... " ' ' ..

HilTllem

Nonem

Semlegesnem

Tabbessz6m

Alonyeset

R e/r!

E e

S e/s!

E n/-!

T6rgyeset

N n

E e

S e/s!

E n/-!

................................................................................

Birtokoseset S n s

(*)2 n

S n s

R n

Reszeseset (*)" n

(*)2 n

(*)" n

N n n

1.A nagybetus alapjeleket a nevelokre,nevrrOsok (a) k:apjok:,k:iveve a pontok:

feletti esetek:et,amik:or neha a mel lek:nevre (b) k:erulnek:.Losd:N~elvtan I. 2.A kisbetus jelek a fonevre (e) kerulnek.

3.A dolt betus jelek a meleknevekre (b) k:erulnek:. Q.A jelek: elott szuk:ssg esetsn e k:atohang 01 I.

S.E tobl6zat teljes ottekintsst ad a nemet Jelek:rol,kiveve egy elobeszsdben meglehetosen ritka esetet,amik:or semi I yen a nem 61 I a mel lek:nev elott,tehot a szerkezet:b-c.CEzt nevezik a klasszikus nerret n~elvtanbon 0 mel lek:nev eros ragozosonak.)Ezzel nem foglalkozunk: kulan,mivel a fenti t6bl6zott61 csak: any nyiban kulanbozik,hogy bir~okosese~ egyessz6m nonem,es reszesese~ egyesszomban a mel leknev(b)kapja az "ille~ve 2 jelet,e a esetet csil loggol* jeloltuk. Viszonylag ritka elofordulosa miatt most elsg csup6n megeml iteni.

6.Mivel a t6bl6zat csak: 6ttek:intesre sZOlg61,s peld6nk egyszeru,eltekintunk: magyarra forditos6t61.

PSldonk:

A. deR alte Monn diE alte Frau daS alte Auto diE clten I"bnner
ein alter Monn eine alte Frau ein altes Auto alte Frauen
..........................................
T. deN alten Monn diE alte Frau daS alte Auto diE alten Autos
eineN alten Monn: eine alte Frau ein altes Auto alte Autos B. deS alten Monnes deR alten Frau deS alten Autos deR alten Manner,

Frauen, Autos

R .. deM alt.en Monn deR. alten Frau daM alten Auto deN alteu t10nnern

Frauen Autos

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Mint. megfigyelhett.uk,a himnemU fonevek egy kisebb csoportja,az eggyesszomU alanyesat kivetelevel minden mOs esetben n,vagy en vegzodest kop.Ezek: valamennyien elolenyt jelentenek:.Egy pelda:

. Egyessz6m A. der Mensch

. T . den Menschen B. des Menschen R. dem Menschen

Tobbessz6m die Menschen die Menschen

der Menschen

den Menschen

A ~met sz6t6ri gyakorlat ezt a kovetkezokeppen jelal i rMensch,-en,-en.

Figyelem!A rHerr-ur egyesszomban n-t,tabbessz6mban en-t kap,alak:jai teh6t e.sz6m:der Herr,den Herrn,des Herrn,dem Herrn,t.szomdie Herren,stb

A rName-nev ragozosa rendhagy6:

e.sz6m:rName,den Namen,des NamenSf,dem Namen,t.szom:die No~en,stb.

ELoLJAR6SZ6K KovA (WOKIN?) Kt~DtS~E

V/8

Nemetben hova Kerdesre leggyaKrabban az eloljar6sz6t targ~eset koveti,e leckenkben ez 0161 csupan 0 "hoz"-zu kivet.el,omel~ reszesesettel 01 I.

Figyelemi "-Ra,-re"fuggoleges feluletreCpl .falra):an+Te!!

Azeloljar6sz6k a neveloKkel gyaKran osszevont alakokat kepezneK,amelyek bar nem kotelezoek,nagyon gyakoriok,pl.: in+dos=ins,ouf+das=aurs,on+das=ans, zu+demrzu.,zu+der=zur.

oz aszt.alro ouf den Tisch o h6zba ins Haus
az 6gyra auf dos Bett az outaba ins Auto
0 szekre auf' den Stuhl a szob6bo ins Zirrmer
0 szonyegre ouf den Teppich oz ettererrbe ins Rest.aurant
0 padl6ro ouf den FuBboden a moziba ins Kino
a polcro ouf's Regal a szekrenybe in den Scl.ranK
a fure aufs Gros 0 fuzetbe ins Heft
a lepcsore ouf die Treppe 0 hutobe in den Kuhlschronk
0 podra ouf die Bank a t.asKaba in die Tasche
a falro an die Wand a levesbe in die Suppe erre oz osztolro minden ablakba oz iSkol6bo

oz 6gyodro

o lak6sunkba egy a poh6rba rod

a feher v6z6ba a bankba

o zseberrbe

ouf d iesen Tisch in jedes Fenster in die Schule ouf dein Bett

in unsere Wohnung in dieses Glos ouf d ich

in die weiBe Vase in die Bonk

in maine Tosche

:Az V/8,9,10 lapokot eg~m6s .elle te:ve is kiv616an hosznalhatjuk,mivel :ugyonozon szaosszetetelek ugyanabban :0 sorrendben tal61hot6k rajtuk!!.

melyiK polcro malyiK fi6Kbo

obbo 0 kis dobozbo Ca)vlzbe (0)k6rh6zbo

oz ojt6 ele

o szekeny mege oz 6gy 016

rne l l em

oz epulet m6ge

ouf welches Regol in welche Schublode in die Kleine Dose ins Wasser

ins Kronkenhous vor die Tur hinter den Schrank unter dos Bett

neb en mich

hinter dos Gebaude

ebbe 0 Kis folubo o fuggony m6ge arra a helyre

o konyvek kozEl

a tukor fole

'0 pincebe

° gyereKekre

ebbe 0 kis szob6bo egy nogy eruhozba az irod6j6bo

o viz ola

in dieses kleine Dorf hinter den Vorhang ouf den Plot.z

unter die Bucher

uber den Spiegel

in den Ke I I er

ouf die Kinder

in dieses kleine Zi~r in ein groBes Warenhaus in sein Buro

unter dos Wosser

hozzam zu mir!Czu+Reszeseset.!)
op6rmoz zu meinem Voter
° szuleinkhez zu unseren Eltern
hozz6nk zu uns
0 szomszedokhoz zu den Nochborn
oz orvoshoz zu jedem Menschen
o rokonoinKhoz zu unseren Verwandten
a bor-ot.ormcz zu meinem Freund
oz osztolhoz zum Tisch ELOLJAR6SZ6K HOL CWO) KtRDtS~E

V/9

Hoi Kerdesre a legtobb esetben reszeseset Koveti az elol j6r6sz6t, Gyakori osszevont a I okok: i n+dem=i., an+dem=ilIII, be i +dem=beiiA.

az csztalon auf' dem Tisch a h6zban in dem Cilia) Haus
az 6gyon auf' dam Belt az aut6ban im Auto
c szeKan auf' dam Stuhl a szob6ban im Zirrmer
a szonyegen auf' dem Teppich az ettererrben im Restaurant
a padl6n auf' dem Fu8baden a moziban im Kino
a pol con auf' dem Regal a szekrenyben im SchranK
a f'uvon auf' dem Gras a f'uzetben im Hef't
a lepcson auf der Treppe a hutoben im Kuhlschronk
a pad~n auf' der Bank a t6sk6ban in der Tosche
a f'alon an der Wand a levesben in der Suppe ezen az asztalan minden ablakban az iskol6ban

az 6gyadon

a I alc:qsunkban egy poh6rban rajtod

a feher v6z6ban o bank ban

a zsebemben

auf diesem Tisch in jedem Fenster in der Schule auf de inem BI:>1:.t

in unserer Wohnung in einem"Glas

auf dir

in der weiBen Vase in der Bank

in meiner Tasche

melyik pol con

me I y i k f' i 6kban abbana is dobozban a vlzben

a k6rh6zban az ajt6 elott

a szekreny m6gott az 6gy alatt

mel I ettem.

az epulet m6ge

auf welchem Regal

in welcher Schublade in der Kleinen Dose im Wasser im-KranKenhaus

vor der TUr

hinter dem Schrank unter dem Bett neben mir

hinter dem Gebdude

ebben a kis faluban a f'uggony mOgott azon a elyen

a KonyveK Kozott a tUKer folett

a pinceben

a gyerekeken

ebb en a kis szob6ban egy nagy 6ruhozban oz irod6j6ban

a VIZ alott

in diesem kleinen Dorf' hinter dem Vorhang

auf' dem Platz

unter den Buchern

uber dem Spiegel

im Keller

auf den K i ndern

in diesem kleinen Zimmer in einem groBem Warenhaus in seinem Buro

unter dem Wasser

n61am apam-.al _

a szuleimnel n61unk

o szomszedok:n61 Caz)orvosn61

a rOKonaink:n61 a bor6tomn61 az asztolnol

bei mir

bei meinem Voter bei meinen Eltern bei uns

bei den Nachborn beim Arzt

bei unseren Verwandten beim meinem Freund

an de. Caa) Tisch

Figyelem!T6rgyak: eseten a "n6I,nel"jelentest a nemet gyakran az an elolj6r6- sz6val adja vissza:egy foly6n61-an einem FluB,a vasut61lomOsn61-aat Bahnhof, a kassz6n61-an der Kasse,a Dun6n61-an der Dunau,a stadionn61-a. Stadion,stb. i gy pa I d6u I az "an der Wand" je I entese I ehet • a f'a I n.il" is I

!

, ,

ELOLJAR6sZ6K HOHHAN (HOHER> KtRDtSRE

V/10

A honnan kerdesre voloszol6 eloljor6sz6k egy resze kat raszbol all,s a m6- sodik tog a fonev. il letve az a-b-c szerkezet utan kerul . Reszesesettel ollnak ,A"mellol,folul" kifejezese meglehetosen nehezkee as r-l t.ko is a nemetben, azert most veluk nem foglolkozunk.Egy gyokori oss~evon6s:von+demFVo.'

oz osztolrol von dem< voa) Tisch a h6zb61 ous dem Hous
oz 6gl::jr61 vom Bett oz out6b61 ous dem Auto
a szekrol vom Stuhl 0'szob6b61 ous dem Zimmer
a szonldegrol vom Teppich oz ettererreol ous dem Restaurant
a podl6rol vom FuBboden a mozib61 ous dem Kino
a polcrol vom Regal a szekrenybol ous dam Schrank
a furol vom Gras a fuzetbol ous dem Heft
a lepcsorol von dar Treppe a hutobol ous dem Kuhlschronk
a poor-o I von der Bonk a t6sk6b61 ous der Tasche
a falrol von der Wand a lavesbol ous der Suppa errol oz osztolr61 minden ablolc:b61

oz iskol6b61

oz ogyodr61

a I oIc:6sunkb6 I egy poh6rb61 r610d

a feher voz6b6 I a bonkbol

a zsebenDo I

von diesem Tisch ous jedem Fenster ous der Schule von deinem Bett

aus unserar Wohnung ous einem Glos

von dir

ous der weiBen Vase QUS der Bonk

ous meiner Tosche

melyik poler61 me I y i k f i 6kb6 I

abba I a kis dobozb61 a vizbol

a k6rh6zb61 az ojt6 elol

a szekrenl::j mOgul oz ogy alai (mellolem)

oz epulat mOgul

von welchem Regal

ous welcher Schublade ous der klainen Dose ous dem Wasser

ous dem Kronkenhous von der Tur wec

hinter dem Schrank hervor unter dem Bett hervor (von mir weg)

hinter dem Gebdude hervor

ebbel a kis folub61 a fUggony mOgu I orrol a helyr61

a konyvek kozul

(0 tukor fol ul)

a pincebol

a gyerekekrol

ebbol a ki.s szob6bol egy nagy Oruh6zb61 oz irod6j6b61

a VIZ 0161

aus diesem kleinen Dorf hinter dem Vorhong hervor von dem Plotz

unter den Buchern hervor (uber dem Sp i ege I, weg) ous dem Ke I I er

von den Kindern

ous diesem kleinen Zimmer ous einem graBen Warenhous ous seinem Buro

unter dem Wasser hervor

t61em von mir
op6mt61 von mainem Voter
a szulaimtol von meinen Eltern
t61unk von uns
a szomszedokt61 von den Nochborn
oz orvost61 vo. Arzt
a rokonoinkt61 von unseren Verwondten
a borotomtol von meinem Freund
oz osztolt61 vom Tisch kulfoldi ismerosok/1.hoz/Z.nel/3.t61-1.zu/Z.bei/3.von/ausldndischen Bekonnten

ELOLJAROS20K VEGYES GYAK02LO V/ll

A magyar nyelvhoszn610tt61 eltero eseteket vostog betuvel jeloljuk,

oz uton

a Ii ftben a parton hozz6m

ezen a helyen a 9 i rrn6z i urrbon egy egyetemen oz utc6kon

ket dorobbon tolem

auf" dem Weg im Li ft

aMI Ufer

zu mir

auf diesem Plotz im Gyrrnosium

an einer Universitat auf den Str08en

in zwei Stucken

von mir

a hfdon kozottunk

a t6sk6rrban rnagottuk

a k6nyh6bon egy f'otelbe a tavon

a foly6bon

a tengeren minden iSKol6b61

auf der Brucke zwischen uns

in meiner Tasche hinter sie

in der Kuche

in einen Sessel auf dem See

im Flu8

auf dem Maer

ous jeder Schule

erre a polcra a szobadban

a f'elesege'mel Ie elottunk

a garazsbo a strandon

ebben oz esetben a piocon mOgott.em

a centrurrbon

auf dieses Regal in deinem Zimmer "neben e e i ne Frau vor uns

in die Garage auf dem Str'and in d i esem Fa I I auf dem M:lrkt hinter mir

im Zentrum

ezeken a szigeteken ebben oz evben

a reg i i dokben ebben az 6raban

a vizsg6k elott ebben a reszben

oz elso emeleten

a feher h6zban

a f'ekete piocon

i I yen eseteleben

a fovarosbon az udvaron

a csoladbon

a f'urdoszob6bon minden varosb61 a teroszon

soho oz eletben a pork bon

oz utcan

a teren

in der Houptstadt i .. Hof

in der Fomi lie im Bodezirrrner aus jeder Stadt au f der T erosse nie im Leben

im Parle

auf' der Str08e auf dem Plotz

a kiraleotbon im Schaufenster

minden osztalyb61 aus jeder Klosse

oz erdoben im Wold

a mezoleon auf den Wiesen

a faleon auf den Baumen

ne a gyerele elott nicht vor dem Kind

a fi6komban in rrainer Schublade

On elott vor Ihnen

ebben a dologban a buszon

in dieser Soche im Autobus

im Garten

magott hinter dem Gebaude au f dem B i I d

a leertben

oz epulet a kepen a csol6dunkbon

a furdoszobab61 a foldszinten

a gyereleele elott ebben oz uvegben melletted

az

irodabon

auf diesen Inseln in diesem Johr-

in den olten Zeiten in dieser Stunde vor den Prufungen in d i esem Te i I

i. ersten Stock

im wei8en Haus

auf dem schwarzen MQrkt in sol chen Fal len

hozza nalule olottunk kozottetele On mel lelt kinel

elem elattem fabol uvegbol

zu ihm/ihr

be i Ihnen unter uns zwischen euch neben Ihnen bei wem

vor mich

vor mir

ous Holz.

ous Glas.

oz uzlet kiroleotabon az egssz vil6gon

a t.ort.enet vegen ezen a szep nopon

6gy i I yen vil6gos szfnben oz ojt6 es oz oblak kozott any6m 6gya me I 'I et t .

a foly6 port jan

a tenger partj6n

egy nagyon dr6ga et.t.ererrben

oz orsz6g legnogyobb varosoibon csale neh6ny kisebb f'olubon

egy ilyen nehez eset.ben

a szep zold f'61e olott

tobb hosonl6 esetben

azokbon a regi szep idakben

in unserer Fomi I ie aus dem Badzimmer im Erdgeseh08

vor den Kinddrn

in dieser Flosehe neber dir

im Buro

im Schouf'enster des Gesehaftes auf' der gonzen Welt

a. Ende der Gesehichte an diesem schonen

in einer solchen hel len Forbe zwischen der Tur und dem Fenster neben dem Bett meiner Mutter

a. Uf'er des Flusses

an der Kuste des Meeres

in einem sehr teueren Restaurant in den gro8ten Stadten

nur in einigen leleineren Fal len in einem so schwierigen Fal I unter den schonen grunen Baumen in mehreren ahnl ichen Fal len

in den schonen alten Zeiten

IK{NYOK VEGYES GYAKORLO II

V/1Z

Nem rogozhot6 anal 16 helyhotoroz6knol,foldrojzi neveknel,ohol oz ironyokot nem fejeZhetjuk ki esetrogokkol,hova kerdesre legtobbszor nach,honnon kerdes re Ybn,aU5 01 I elol.Celszeru ezeket par bon megtonulni,ahogy az al6bbi peldoinkbon is 16thot6k.A vostogon szedett szovokot kulan mag kel I tonulni.

onnon-ide ••••••••••• von dort-(hier)her

innen-odo ••••••••••• von hier-(dor~)hin

kintral-be •••••.•••• von drouBen-herein,hinein bentral-ki •••••••••• von drinnen-herau5.hinaus fentral-Ie •••••••••• von oben-herun~er,hinun~er lentrol-fel ••••••••• von unten-herau~,hinau~ elolral-h6tulro ••••• von vorn-noch hinten,ruckwar~5 hotulrol-elore •••••• von hinten-noch vorn,YOrWar~5 jobbr61-bolro ••••••• von rechts-Cnoch) I inks bolr61-jobbro ••••••• von I inks-Cnoch) rechts hazulr61-kulfoldre •• von zu House!-in5 Auslond

ku I fa I dro I -hozo •• ' ••• vo. Aus I ond-noch House

Figyelem! A "be,ki, le,fel"elso olokjoi hozz6nk kozeledesl feJsznsk ki,nem veletlenul 0 "her=ide" sz6cskavol kezdodnek,mfg 0 m6sodik olokok a tolunk t.ovo I od6st je I z i kC "h i n: oda " ) . Legegyszerubb ezt a "zu korrrnerre jann i "es 0 "zu gehen=manni" ige segitsegeveI magerteni.Teh6t:

Ou kommet herein,herous,herunter,herouf:Clde) be-,ki-,Ie-,feljassz. Chozzam) Ich gehe hinein,hinous,hinunter,~inouf:COda) be-,ki-,Ie-,.felmagyek.(hozzad)

Megyororsz6grol Nemetorsz6gbo Nemetorsz6gb61 Megyororsz6gro Budopestrol MUnchenbe MUnchenbol Budapestre

a kertbol a hozbo

a h6zb61 a kertbe

errol az osztalr61 egy m6sikra

oz egyik vorosb61 a m6sik vorosbo oz oblokb61 az utcora

a mczib61 egy kis etterembe

a fi6komb61 a toskombo a konyhob61 a szoboba oz oruhozb61 0 piocra k6rhazb61 k6rh6zba

oz irod6b6I 0 bonkba

o gimnoziurnb61 az egyetemre

a mOsodik emeletral a faldszintre oz uvegbol a pohorokbo

oz egyik helyrol a m6sikro az egyik notol a m6sikhoz

innen 0 centrumbo

a centrurrb61 a strandra oz ob I okornb6 I a tengerre az agya alol oz osztolro a gar6zsb61 0 pincebe

a polcokr61 a fi6kokba

az ojt6 elol oz 6gyam mel Ie a hotelb61 egy kis b6rbo

a szekrenYUnkbol a padl6ra

az asztalr61 mindent a hut abe a lak6sb61 a folyos6ro

oz egyik orvost61 a m6sikig v6rosb61 folura

o portrol 0 vfzbe

aus Ungarn nach Deutschland aus Deutschland nach Ungorn aU5 Budapest noch MUnchen aus MUnchen noch Budapest ous dem Garten ins Haus

ous dem Hous in den Garten

von diesem Tisch auf einen anderen

aus der einen Stadt in die andere Stad ous dem Fenster auf die StraBe

aus dem Kino in ein kleines Restouront

aus meiner Schublade in maine Tasche

ous der Kuche ins Zimmer

ous dem Worenhous ouf den Merkt

aus de. Krankenhaus ins Krankenhaus aus dem Buro in die Bank

ous dem Gymnosium an die Universitat va. zweiten stock ins ErdgescoB

aus der Flasche in die Glaser

von einem Plotz ouf den onderen

von einer Frau zu der anderen

von hier ins Zentrum

ous dam Zentrum an den Strond ous meinem Zimmer oufs Meer

unter seinem Betl hervor ouf den Tisch ous der Goroge in den Keller

von den Regalen in die Schubladen von der Tur weg neben mein Bett ous dem Hotel in eine kleine Bor

aus unserem Schrank auf den FuBboden yom Tisch 01 les in den Kuhlschrank aus der WOhnung in den Korridor

yom einen Arzt zu dem anderen

von der Stadt cufs Oorf

vom Ufer ins Wasser