You are on page 1of 2

Ispit iz predmeta IT350 – Baze podataka

29.01.2017.
Ispit traje 120 minuta

1. Na slici 1. da je logički dijagram za deo sistema iznajmljivanja filmova iz Video


kluba.

Slika 1. – Logički model za iznajmljivanje filmova iz Video kluba

Na osnovu datog modela sprovesti normalizaciju date relacije i za dobijeni


normalizovani logički model nacrtati konceptualni model baze podataka korišćenjem
E/R dijagrama (10 poena).

2. Na osnovu fizičkog modela baze podataka datog na slici 2. generisane su skripte za


kreiranju ove baze i unos test podataka. Izvršite priložene skripte i nad generisanom
bazom izvršite sledeće upite:
a. Pronaći najčešće kategorije proizvoda podavane u periodu od 15.05.2016 do
30.05.2016. (5 poena)
b. Napraviti View „Najbolji radnik“ koji sarži listu zaposlenih (sa ID-jem,
imenom i prezimenom) i sumu svih proivoda koje su prodali, sortirano
opadajuće po sumi (5 poena)

Slika 2. – Fiziki model baze podataka


3. Odgovoriti na sledeća pitanja. (10 poena)
a. (2 poena) Zašto se preduzimaju mere kontrole konkuretnosti?
b. (2 poena) Koje su razlike između planirnaog i neplaniranog izvršenja transkaci
je?
c. (2 poena) Objasnite Deadlock.
d. (2 poena) Koje su razlike između XML enabled i Native XML baza podataka?
e. (2 poena) Na kakve modele za čuvenje podataka možemo naići u NoSQL
bazama podataka?
Napomene:
1. Da bi se ispit položio, na svim zadacima nepohodno je osvojiti minimalno 5 poena.
2. Za vreme ispita nije dozvoljeno korišćenje mobilnih telefona ili drugih
komunikacionih uređaja, kao ni Interneta.
3. Student koji prepisuje na ispitu, udaljava se sa ispita, i kažnjava se sa 10 poena.
4. Rešenje prvog zadatka pod a. i b., rešenje drugog zadatka i odgovore na pitanja iz
trećeg dela čuvate kao fajl u .txt formatu. Svi editori su dozvoljeni.
5. Za izradu konceptulanog modela koristiti PowerDesigner.
6. Sve fajlove imenujete na sledeći način:
IT350-JanA2017-BrInd-ImePrezime-RedniBrojZadatka
Npr. IT350-JanA2017-1234-VeljkoGrkovic-Zad1a
Fajlove smeštate u folder sa nazivom IT350-JanA2017-BrInd-ImePrezime, a pre
predaje radova folder arhivirati. Nepravilno imenovani radovi neće biti pregledavani.
7. Po završetku ispita, javite se dežurnom profesoru/asistentu koji će od vas preuzeti vaš
rad. Slanje radova e-mail-om nije dozvoljeno.