You are on page 1of 26

‫ַה ָּג ָּדה‬

‫ֶׁשל ֶׁפ ַסח‬

‫ָּמ ְהד ָּּורת ‪2017‬‬


‫ַק ֵדש‬
‫ְּ ּברוּכָה הָ אֲ ָדמָ ה הַ ּט ֹובָ ה ו ּבָ רו ּך הָ אָ ָדם הֶ עָ מֵ ל ְּשחַ בְּ רו ּ יַחַ ד ל ֵָתת לָנו ּ‬
‫אֶ ת ְּּפ ִרי הַ ּגֶפֶ ן‪ּ ְּ .‬ברו ּכִ ים הַ ָּב ִאים ְּ ּבצֵ ל ק ֹו ָר ֵתנו ּ – מ ֹועֲ ִדים לְּ ִש ְּמחָ ה‪ ,‬חַ ִּגים‬
‫ו ּזְּ מָ נִים לְּ ָשש ֹון‪ .‬נְּקָ דֶּ ׁש אֶ ת י ֹום חַ ג הַ ּ ַמ ּצ ֹות הַ זֶּה‪ ,‬זְּ מַ ן חֵ רו ֵּתינו ּ‪ִ ,‬מ ְּק ָרא‬
‫ק ֹו ֶד ׁש ֵזכֶר לִ יצִ יאַ ת ִמצְּ ַריִם‪.‬‬

‫ְּ ּבלֵיל הַ ּ ֵס ֶדר אֲ נ ְָּחנו ּ ח ֹוגֵגִ ים אֶ ת פֶ סַ ח‪ ,‬חַ ג ְּשיֶש ל ֹו הַ ְּר ֵּבה מַ ׁ ְּשמָ עו ּיו ּת‪:‬‬
‫חַ ג הַ ּ ַמ ּצ ֹות‪ ,‬חַ ג הָ אָ בִ יב וְּחַ ג הַ חֵ רו ּת‬

‫חַ ג הָ אָ בִ יב ‪ְּ -‬ת ִחילָת הַ ׁ ּ ָשנָה הַ חָ ְּקל ִָאית‪ ,‬חַ ג ׁ ֶשל ִה ְּתחַ דְּּ ׁשו ּת‬

‫חַ ג הַ חֵ רו ּת ‪ -‬לְּ צַ יֵין אֶ ת הָ ח ֹופֶ ש‪ ,‬הָ עַ צְּ מָ או ּת ׁ ֶש ָּל ּנו ּ ְּ ּכאו ּמָ ה ו ְּ ּּכבְּ נֶי אָ ָדם‬

‫יפו ּר יְּצִ יאַ ת ִמצְּ ַריִם‪ ,‬ו ְְּּת ִחילָת ֹו ׁ ֶשל עָ ם י ְִּש ָראֵ ל‬
‫חַ ג הַ ּ ַמ ּצ ֹות ‪ְּ -‬מסַ ּ ֵפר אֶ ת ִס ּ‬

‫החָג הַז ֶׁה‬


‫שיִהְי ֶׁה ֶׁ‬
‫באֵי הַבַי ִת וְהָאו ֹרְ חִים‪ֶׁ ,‬‬
‫לְכָל ָ‬
‫פחְתִי ומְאושָ ר‪.‬‬ ‫ִש ַ‬
‫ח‪ ,‬מ ְ‬
‫מ ַ‬
‫ש ֵ‬
‫ָ‬

‫‪1‬‬
‫ָרעָ ב ָּכבֵ ד ְּ ּבאֶ ֶרץ ְּ ּכנָעַ ן הֵ בִ יא אֶ ת יַעֲ קֹב‬
‫ל ֶָר ֶדת לְּ ִמצְּ ַריִם ִעם ּכָל ִמ ׁ ְּש ּ ַפ ְּח ּת ֹו‪ּ ְּ .‬ב ֵני‬
‫יַעֲ קֹב ִה ְּת ָרבּ ו ּ וְּהָ ְּפכו ּ לָעָ ם ּגָד ֹול ו ְַּרב‪.‬‬
‫ּ ַפ ְּרעֹה ָראָ ה ֶש ְּ ּבנֵי י ְִּש ָראֵ ל ַר ִ ּבים ְּמא ֹוד‬
‫וֶהֶ ְּחלִ יט לָהָ פ ֹוך א ֹו ָתם לַעֲ בָ ִדים ְּולָהָ פ ֹוך‬
‫אֶ ת חַ יֵּיהֶ ם לֶקָ ִשים ְּמא ֹוד‪.‬‬
‫מ ֹ ׁ ֶשה דָּ ַר ׁש ִמ ּ ַפ ְּרעֹה‪ָ ׁ " :‬ש ַלח אֶ ת עַ ִּמי!"‬
‫אֲ בָ ל ּ ַפ ְּרעֹה סֵ ֵירב‪.‬‬
‫יפו ּר יְּצִ יאַ ת ִמצְּ ַריִם‪...‬‬ ‫ְּוכָך ִה ְּת ִחיל ִס ּ‬

‫‪2‬‬
‫ִּסימָ נֵיׁהַ ֵּסדֶ ר‪:‬‬
‫ו ּרְ חַ ץ‬ ‫ַקדֵ שׁ‬
‫יַחַ ץ‬ ‫ּכַרְ ּפַס‬
‫רָ חְ צָה‬ ‫מַ ִּּגיד‬
‫מָ רוֹ ר‬ ‫מוֹ צִּ יא‪ ,‬מַ צָּה‬
‫ֻׁשלְחָ ןׁעוֹ רֵ ׁך ְ‬ ‫כּוֹ רֵ ׁך ְ‬
‫ָּברֵ ׁך ְ‬ ‫צָפו ּן‬
‫נִּרְ צָה‬ ‫הַ ּלֵל‬

‫‪3‬‬
‫"הַ י ּוֹ םׁאַ ֶ ּתםׁיֹצ ְִּאיםׁ ְבּחֹדֶ שׁהָ אָ בִּ יב"‬
‫יְּצִ יאַ ת ִמצְּ ַריִם ִה ְּת ָרחַ ַשה ְּ ּבח ֹו ֶדש נִיסָ ן‪ ,‬ח ֹו ֶדש הָ אָ בִ יב‪ּ ִ .‬בזְּ מַ ן‬
‫אשית‬ ‫ִיתה ֵר ׁ ִ‬‫אשית הָ ע ֹומֶ ר‪ ,‬וְּזו ּ הָ י ָ‬ ‫הָ אָ בִ יב נֶעֵ ְּרכו ּ חָ גִ יג ֹות ֵר ׁ ִ‬
‫ע ֹונַת הָ יֶבו ּל הָ חַ ְּקל ִָאי‪ .‬ז ֹו ִהי ע ֹונַת הָ מַ עָ בַ ר ֵּבין הָ ח ֹו ֶרף ל ַַּקיִץ‪,‬‬
‫אשית הָ צְּ ִמיחָ ה‪ .‬הָ אָ בִ יב הו ּא סֶ מֶ ל ׁ ֶשל ִה ְּתחַ דְּּ ׁשו ּת‪.‬‬ ‫ע ֹונָה ׁ ֶשל ֵר ׁ ִ‬
‫אש ֹון ׁ ֶשל הַ ׁ ּ ָש ָנה הָ עִ בְּ ִרית‪.‬‬
‫וְּח ֹו ֶדש נִיסָ ן הו ּא הָ ח ֹו ֶדש הָ ִר ׁ‬

‫ַמ ִּגיד‬
‫הָ א לַחְ מָ א עַ נְיָא ִדי אֲ כָלו ּ אַ בְהָ תָ נָא ּבְאַ ְרעָ א דְ ִמצ ְָריִם‪ָּ .‬כל ִדכְפִ ין יֵיתֵ י‬
‫ְויֵיכֹל‪ּ ,‬כָל ִדצ ְִריךְ יֵיתֵ י ְו ִיפְסַ ח‪ .‬הָ ַש ָּתא הָ כָא‪ ,‬ל ָ‬
‫ְשנָה הַ ָ ּבאָ ה ּבְאַ ְרעָ א‬
‫חו ִרין‪.‬‬
‫ְשנָה הַ ּבָאָ ה ְ ּבנֵי ֹ‬‫ִש ָראֵ ל‪ .‬הָ ַש ָּתא עַ בְדֵ י‪ ,‬ל ָ‬
‫דְ י ְ‬

‫ֶמה ִּנ ְׁש ַּתנָּה הַּ ַּליְׁלָּ ה הַּ זֶה ִּמ ָּכל הַּ ליל תֹת?‬

‫ׁ ֶש ְּ ּבכָל הַ ּלֵיל ֹות אָ נו ּ א ֹוכְּ לִ ין חָ מֵ ץ ו ּמָ צָ ה‬


‫הַ ַּל ְּילָה הַ זֶּה כּ ו ּל ֹו מַ ָ ּצה‬

‫ׁ ֶש ְּ ּבכָל הַ ּלֵיל ֹות אָ נו ּ א ֹוכְּ לִ ין ׁ ְּשאָ ר י ְָּרק ֹות‬


‫הַ ַּל ְּילָה הַ זֶּה כּ ו ּל ֹו מָ ר ֹור‬

‫ׁ ֶש ְּ ּבכָל הַ ּלֵיל ֹות אֵ ין אָ נו ּ מָ ְּט ִ ּבילִ ין אָ ִפילו ּ ּ ַפעַ ם אַ חַ ת‬


‫הַ ַּל ְּילָה הַ זֶּה ׁ ְּש ּ ֵתי ְּּפעָ ִמים‬

‫ׁ ֶש ְּ ּבכָל הַ ּלֵיל ֹות אָ נו ּ א ֹוכְּ לִ ין ּבֵין י ֹו ְּשבִ ין ו ּבֵין ְּמסו ִ ּּבין‬


‫הַ ַּל ְּילָה הַ זֶּה כּ וּלָנו ּ ְּמסו ִ ּּבין‬
‫‪4‬‬
‫ָדים הָ יִינו ּ ְלפ ְַרעֹה ּב ְִמצ ְָריִם‪ַ ,‬וי ּ ֹוצִ יאֵ נו ּ יי אֱ לֹהֵ ינו ּ ִמ ּ ָשם ְ ּביָד‬ ‫עֲ ב ִ‬
‫דוש ּבָרו ּךְ הו ּא אֶ ת‬ ‫הוצִ יא הַ ָ ּק ֹ‬ ‫ְרועַ נְטוּיָה‪ .‬ו ְִא ּלו ּ לֹא ֹ‬
‫חֲ ז ָָקה ו ּבִ ז ֹ‬
‫בותֵ ינו ּ ִממִּ צ ְָריִם‪ ,‬הֲ ֵרי אָ נו ּ ו ּ ָבנֵינו ּ ו ּ ְבנֵי ָבנֵינו ּ מְ ֻׁשעְ ָ ּב ִדים הָ יִינו ּ‬
‫אֲ ֹ‬
‫ְבונִים‪ֻּׁ ,‬כלָנו ּ ז ְֵקנִים‪,‬‬ ‫ְלפ ְַרעֹה ּב ְִמצ ְָריִם‪ .‬וַאֲ פִ ילו ּ ֻּׁכלָנו ּ חֲ כ ִָמים‪ֻּׁ ,‬כלָנו ּ נ ֹ‬
‫ֻּׁכלָנו ּ ֹיודְ ִעים אֶ ת הַ תּ ֹו ָרה‪ִ ,‬מ ְצוָה עָ לֵינו ּ לְסַ ּפֵר ִּביצִ יאַ ת ִמצ ְַריִם‪ְ .‬וכָל‬
‫הַ מַ ְר ּבֶה לְסַ ּפֵר ִּביצִ יאַ ת ִמצ ְַריִם הֲ ֵרי זֶה מְ ֻׁש ּבָח‪.‬‬

‫ְּכנֶגֶדׁאַ רְ ּבָעָ הׁ ָבנִּיםׁ ִּדּ ּבְרָ הׁתּ וֹ רָ ה‪ :‬אֶ חָ דׁחָ כָם‪ ,‬וְאֶ חָ דׁרָ ָשע‪,‬‬
‫שאוֹ ל‪.‬‬ ‫דׁשאֵ ינוֹ ׁיוֹ דֵ עַ ׁלִּ ְ‬
‫דׁתם‪ ,‬וְאֶ חָ ֶ‬ ‫וְאֶ חָ ָ ּ‬

‫דות וְהַ חֻׁ קִּ ים וְהַ ִמ ְש ּפ ִָטים‬


‫אומֵ ר? מַ ה הָ עֵ ֹ‬‫חָ כָם מָ ה הו ּא ֹ‬
‫ְכות‬
‫לו ּכ ְִהל ֹ‬ ‫אֲ ֶשר צִ ו ָּה יי אֱ לֹהֵ ינו ּ אֶ תְ כֶם? וְאַ ף אַ ָּתה אֱ מָ ר ֹ‬
‫יקומָ ן‪.‬‬
‫ירין אַ חַ ר הַ ּפֶסַ ח אֲ פִ ֹ‬ ‫הַ ּפֶסַ ח‪ :‬אֵ ין מַ פ ְִט ִ‬

‫אומֵ ר? מָ ה הָ עֲ בֹדָ ה הַ ז ֹּאת ָלכֶם? ָלכֶם ‪ְ -‬ולֹא‬ ‫רָ ָשעׁמָ ה הו ּא ֹ‬


‫ְמו ִמן הַ ְּכלָל ָּכפַר ּב ְִע ָ ּקר‪ .‬וְאַ ף‬
‫הוצִ יא אֶ ת עַ צ ֹ‬
‫לו‪ .‬וּלְפִ י ֶש ֹ‬ ‫ֹ‬
‫לו‪ּ :‬בַעֲ בו ּר זֶה עָ ָשה יי לִ י‬ ‫אַ ָּתה הַ ְקהֵ ה אֶ ת ִשנָּיו וֶאֱ מֹר ֹ‬
‫לו‪ִ .‬אי ּלו ּ הָ יָה ָשם‪ ,‬לֹא הָ יָה‬ ‫ֵאתי ִממִּ צ ְָריִם‪ .‬לִ י ‪ְ -‬ולֹא ֹ‬
‫ְ ּבצ ִ‬
‫ִנגְאָ ל‪.‬‬

‫ח ֶזק יָד‬
‫אומֵ ר? מַ ה ז ֹּאת? וְאָ מַ ְר ָּת אֵ לָיו‪ּ ְ :‬ב ֹ‬
‫ָ ּתם מָ ה הו ּא ֹ‬
‫הוצִ יאָ נו ּ יי ִממִּ צ ְָריִם‪ִ ,‬מ ּבֵית עֲ ב ִָדים‪.‬‬
‫ֹ‬

‫לו‪ֶ ,‬שנֶּאֱ מַ ר‪ְ :‬ו ִהגַּדְ ָּת לְבִ נ ְָך‬


‫שאוֹ ל ‪ -‬אַ ְּת ּפְתַ ח ֹ‬
‫ְשאֵ ינוֹ ׁיוֹ דֵ עַ ׁלִּ ְ‬
‫ו ֶ‬
‫ֵאתי‬
‫ַיום הַ הו ּא לֵאמֹר‪ּ ,‬בַעֲ בו ּר זֶה עָ ָשה יי לִ י ְ ּבצ ִ‬ ‫ּב ֹ‬
‫ִממִּ צ ְָריִם‪.‬‬

‫‪5‬‬
‫ְּכנֶגֶדׁאַ רְ ּבַעׁ ּבָנוֹ תׁ ִּדּ ּבְרָ הׁתּ וֹ רָ ה‪ :‬אַ חַ תׁחֲ כָמָ ה‪ ,‬אַׁחַ תׁכּוֹ עֶ סֶ ת‪,‬‬
‫שא ֹל‪.‬‬‫תׁשאֵ ינ ָּהׁיוֹ דַ עַ תׁלִּ ְ‬
‫תׁת ָּמהׁוְאַ חַ ֶ‬ ‫אַ חַ ַּ‬

‫דות וְהַ חֻׁ קִּ ים וְהַ ִ ּמ ְש ּפ ִָטים‬‫אומֶ ֶרת? ‪ -‬מָ ה הָ עֵ ֹ‬ ‫חֲ כָמָ ה מַ ה ִהיא ֹ‬
‫בותֵ ינו ּ ו ְִאמּ ֹותֵ ינו ּ לָנו ּ ? אַ ף אַ ֶּתם ִאמְ רו ּ לָהּ ‪:‬‬‫הו ִרישו ּ אֲ ֹ‬‫אֲ ֶשר ֹ‬
‫תו הַ נֵּס‪.‬‬ ‫ְאו ֹ‬
‫דות ל ֹ‬ ‫עַ ל שו ּם ֶש ִאמּ ֹותֵ ינו ּ גַּם הֵ ן עֵ ֹ‬

‫בודָ ה הַ ז ֹּאת לָנו ּ? אַ ף אַ ֶּתם‬ ‫אומֶ ֶרת? מָ ה הָ עֲ ֹ‬ ‫כּוֹ עֶ סֶ ת מַ ה ִהיא ֹ‬


‫ִאמְ רו ּ לָהּ ‪ :‬גַּם לָךְ חֵ לֶק ְ ּבלֵיל יְצִ יאַ ת ִמצ ְַריִם הַ ֶז ּה‪ֶ ,‬שנֶּאֱ מַ ר‪:‬‬
‫ִש ָראֵ ל ִממִּ צ ְַריִם" ְוגַם‬‫" ִּב ְשכַר נ ִָשים צִ דְ ָק ִני ּ ֹות‪ִ ...‬נגְאֲ לו ּ י ְ‬
‫ירת הַ חֵ רו ּת‪ֶ ,‬שנֶּאֱ מַ ר עַ ל‬ ‫רונֵן ּב ְִש ַ‬ ‫ִשמַ ע ִמתְ ֹ‬ ‫קולֵךְ ָראו ּי ֹ‬
‫לו ֶשי ּ ּ ָ‬ ‫ֹ‬
‫ִמ ְריָם הַ נְּבִ יאָ ה‪" :‬ו ֵַּתצֶאנה ּכָל הַ נ ּ ִָשים אַ חֲ ֶריהָ ְ ּבתֻׁ ִ ּפים‬
‫חלֹת"‬ ‫ו ּבִ מְ ֹ‬

‫אומֶ ֶרת? מַ ה ז ֹּאת? וַאֲ מַ ְר ֶּתם אֵ לֶיהָ ‪ּ ְ " :‬בכָל‬ ‫ַּת ָּמה מַ ה ִהיא ֹ‬
‫ְמו ּכ ְִא ּלו ּ הו ּא ָי ָצא‬
‫אות אֶ ת עַ צ ֹ‬‫ָדור חַ יָּב אָ דָ ם לִ ְר ֹ‬
‫ד ֹּור ו ֹ‬
‫ִממִּ צ ְַריִם‪" ".‬אָ דָ ם" ‪ּ -‬כָל אָ דָ ם‪ֶ ,‬שנֶּאֱ מַ ר‪ָ " :‬זכָר וּנ ְֵק ָבה ּב ְָראָ ם‬
‫‪ַ ...‬ויִּקְ ָרא אֶ ת ְשמָ ם אָ דָ ם"‬

‫שא ֹל ‪ -‬אַ ֶּתם ִ ּפתְ חו ּ ו ְִאמְ רו ּ לָהּ ‪ּ ִ :‬כי ֻׁש ָּתפִ ים‬ ‫ֶשאֵ ינ ָּהׁיוֹ דַ עַ תׁלִּ ְ‬
‫ִתן וּב ְִשמְ חַ ת חֵ רו ּתֵ נו ּ נִהְ יֶה‬ ‫ֻּׁכ ּלָנו ּ ִּביצִ יאַ ת ִמצ ְַריִם‪ִ .‬מי י ֵּ‬
‫עולָם‪.‬‬ ‫לות ּכָל ּבָאֵ י ֹ‬ ‫ְקו ֹ‬
‫קַ ּשו ּבִ ים ל ֹ‬

‫חכָמִים‪ ,‬נ ְבו ֹנו ֹת‬ ‫חכָמו ֹת ו ַ ֲ‬ ‫שְ נ ִהי ֶׁה כול ָנו ֲ‬
‫מצְרַ י ִם ו ְנִחְי ֶׁה‬
‫ונ ְבו ֹנ ִים‪ ,‬שְ נִז ְכו ֹר אֶׁת יְצִיאַת ִ‬
‫חבְרָ ה צו ֹדֶׁ קֶׁ ת ו ְשָ ו ָוה‪.‬‬‫ב ֶׁ‬
‫כול ָנו ְ‬

‫‪6‬‬
‫זִּ ְכרּו! זֹו ַרק ָּמנָּ ה ִּראשֹונָּ ה‪...‬‬

‫‪7‬‬
8
‫ספירת מלאי‬
‫מדינה אחת‪ ,‬פעמיים ים‬
‫ואגם אחד וקדחת גם‪,‬‬
‫שמש אחת עגולה‪,‬‬
‫עם אחד חכם מלא סגולה‪,‬‬
‫כאב ראש אחד ושלוש גלולות‬
‫ושישה ימים ושבעה לילות‪.‬‬
‫אחד אלוהינו‪ ,‬אלוהינו‪ ,‬אלוהינו‬
‫שבשמיים ובארץ‪.‬‬

‫עלייה גדולה מאלפיים שנות גולה‪,‬‬


‫שתי חופשות שנתיות ואחת רגילה‪.‬‬
‫יום של ניצחון‪ ,‬יום של מפלה‪,‬‬
‫רגע ביטחון‪ ,‬שלושים ימי מחלה‪.‬‬
‫טרומפלדור בגליל וקונצ'רטו לחליל‬
‫וחצי תריסר אלופים במיל'‪.‬‬
‫אחד אלוהינו‪ ,‬אלוהינו‪ ,‬אלוהינו‬
‫שבשמיים ובארץ‪.‬‬

‫עם אחד עתיק‪ ,‬שני שרים בלי תיק‪,‬‬


‫הראשון עצוב‪ ,‬השני מצחיק‪,‬‬
‫ילדות אחת קשה‪ ,‬שנים של התשה‬
‫ומי שרוצה עצמאות ‪ -‬בבקשה‪.‬‬
‫מלחמות חמש‪ ,‬חטיבת חרמ"ש‬
‫וחייל אחד משחק שש בש‪.‬‬
‫אחד אלוהינו‪ ,‬אלוהינו‪ ,‬אלוהינו‬
‫שבשמיים ובארץ‪.‬‬

‫חיילים שלושה עייפים במשלט‪,‬‬


‫ושבעים ילדים צוחקים במקלט‪.‬‬
‫שלושה אסירי ציון יצאו לחופשי‪,‬‬
‫אסיר עולם אחד בחודש השישי‪.‬‬
‫יום הילד‪ ,‬יום הפרח ויום השנה‪.‬‬
‫וגבעה עשרים וארבע עדין לא עונה‪.‬‬
‫אחד אלוהינו‪ ,‬אלוהינו‪ ,‬אלוהינו‬
‫שבשמיים ובארץ‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫בותֵ ינו ּ ְולָנו ּ? ֶש ּלֹא אֶ חָ ד‬ ‫לַאֲ ֹ‬ ‫ו ְִהיא ֶשעָ מְ דָ ה‬
‫עומְ ִדים‬
‫ִּב ְלבָד עָ מַ ד עָ לֵינו ּ ְל ַכל ֹּותֵ נו ּ‪ ,‬אֶ ּלָא ֶש ְ ּבכָל ד ֹּור וָד ֹור ֹ‬
‫דוש ּבָרו ּךְ הו ּא מַ ִצ ּילֵנו ּ ִמ ָי ּדָ ם‪.‬‬
‫ַלותֵ נו ּ‪ ,‬וְהַ ָ ּק ֹ‬
‫עָ לֵינו ּ ְלכ ֹ‬

‫ּׁייׁמ ִּמצְרַ יםׁ‬ ‫ִּ‬ ‫ַויּוֹ צִּ אֵ נו‬


‫ְ ּביָדׁחֲ ז ָָקהׁו ּבִּ ְזר ֹעַׁ‬
‫נ ְטוּיָה‪ ,‬ו ּ ְבמ ֹרָ אׁ ָּגד ֹל‪,‬‬
‫ְתים‪.‬‬ ‫ו ּ ְבא ֹתוֹ תׁו ּ ְבמֹפ ִּ‬

‫ייׁמ ִּמצְרַ יםׁ‪ -‬לֹא עַ ל יְדֵ י מַ לְאָ ךְ‪ְ ,‬ולֹא עַ ל יְדֵ י ָש ָרף‪,‬‬ ‫ַוי ּוֹ צִּ אֵ נו ּׁ ִּ‬
‫ְמו‪,‬‬
‫דו וּבְעַ צ ֹ‬ ‫דוש ּבָרו ּךְ הו ּא ִּבכ ֹ‬
‫ְבו ֹ‬ ‫ְולֹא עַ ל יְדֵ י ָשלִ יחַ ‪ ,‬אֶ ּלָא הַ ָ ּק ֹ‬
‫ְכור‬
‫ֵיתי ּכָל ּב ֹ‬
‫ֶשנֶּאֱ מַ ר‪ :‬וְעָ ב ְַר ִ ּתי בְאֶ ֶרץ ִמצ ְַרים ַ ּב ַּליְלָה הַ זֶּה‪ ,‬ו ְִה ּכ ִ‬
‫ּבְאֶ ֶרץ ִמצ ְַרים מֵ אָ דָ ם וְעַ ד ּבְהֵ מָ ה‪ ,‬ו ּ ְבכָל אֱ לֹהֵ י ִמ ְצ ַרים אֶ עֱ ֶשה‬
‫ְשפ ִָטים‪ .‬אֲ נִי יי‪.‬‬

‫וְעָ ב ְַר ִ ּתי בְאֶ ֶרץ ִמצ ְַרים ַ ּב ַּליְלָה הַ זֶּה ‪ -‬אֲ נִי ְולֹא מַ לְאָ ךְ‪.‬‬

‫ְכור ּבְאֶ ֶרץ ִמצ ְַרים ‪ -‬אֲ נִי ְולֹא ָש ָרף‪.‬‬


‫ֵיתי ּכָל ב ֹ‬
‫ו ְִה ּכ ִ‬

‫ו ּ ְבכָל אֱ לֹהֵ י ִמצ ְַרים אֶ עֱ ֶשה ְשפ ִָטים ‪ -‬אֲ נִי ולֹא הַ ּ ָשלִ יחַ ‪.‬‬

‫אֲ נִי יי ‪ -‬אֲ נִי הו ּא ולֹא אַ חֵ ר‪.‬‬


‫‪10‬‬
‫ָקהׁ‪ֹ -‬זו הַ ֶּדבֶר‪ּ ,‬כְמָ ה ֶשנֶּאֱ מַ ר‪ִ :‬הנֵה יד יי ֹ‬
‫הויָה‬ ‫ְבּיָדׁחֲ ז ָ‬
‫ּב ְִמקְ נ ְָך אֲ ֶשר ּב ּ ָ‬
‫ַשדֶ ה‪ּ ,‬בַסּ ו ִּסים‪ּ ,‬בַחֲ מ ִֹרים‪ּ ַ ,‬ב ְג ּמַ לִ ים‪ּ ַ ,‬ב ּב ָָקר‬
‫ו ּ ַבצֹּאן‪ ,‬דֶ בֶר ָּכבֵד מְ אֹד‪.‬‬

‫ו ּבִּ ְזר ֹעַ ׁנ ְטוּיָהׁ‪ֹ -‬זו הַ חֶ ֶרב‪ּ ,‬כְמָ ה ֶשנֶּאֱ מַ ר‪ :‬וְחַ ְרב ֹּו ְשלוּפָה‬
‫ָדו‪ ,‬נְטוּיָה עַ ל יְרו ּשָ ַליִם‪.‬‬
‫ְ ּבי ֹ‬

‫ִסה אֱ ל ִֹהים‬ ‫במ ֹרָ א ָּגד ֹלׁ‪ֹ -‬זו גִ ּלו ּי ְשכִ ינָה‪ּ ,‬כְמָ ה ֶשנֶּאֱ מַ ר‪ֹ :‬‬
‫או הֲ נ ָּ‬ ‫וּ ְ‬
‫ְמופ ְִתים‪ ,‬ו ּ ְב ִמלְחָ מָ ה‬
‫אתֹת וּב ֹ‬ ‫לו ֹגוי ִמ ֶק ֶרב ג ֹּוי ּבְמַ ּסֹת ְ ּב ֹ‬
‫ָקחַ ת ֹ‬ ‫ָלבֹא ל ַ‬
‫ְמו ָר ִאים ְג ּדֹלִ ים‪ְּ ,‬ככֹל אֲ ֶשר עָ ָשה ָלכֶם‬ ‫ְרועַ נְטוּיָה‪ ,‬וּב ֹ‬ ‫ו ּ ְביָד חֲ ז ָָקה ו ּבִ ז ֹ‬
‫יי אֱ לֹהֵ יכֶם ּב ְִמצ ְַרים לְעֵ ינ ָ‬
‫ֶיך‪.‬‬

‫בא ֹתוֹ ת ‪ -‬זֶה הַ ַּמטֶ ה‪ּ ,‬כְמָ ֹ‬


‫ה ֶש ֶנ ּאֱ מַ ר‪:‬‬ ‫וּ ְ‬
‫וְאֶ ת הַ ַּמ ֶּטה הַ זֶּה ִ ּת ַ ּקח ְ ּביָדְ ָך‪ ,‬אֲ ֶשר ַּתעֲ ֶשה‬
‫אתֹת‪.‬‬ ‫ב ֹּו אֶ ת הָ ֹ‬

‫ְתים ‪ -‬זֶה הַ ָּדם‪ּ ,‬כְמָ ה ֶש ֶנ ּאֱ מַ ר‪:‬‬ ‫ו ּ ְבמֹפ ִּ‬


‫ַשמַ יִם וּבָאָ ֶרץ‪.‬‬
‫מופ ְִתים ּב ּ ָ‬
‫ְונָתַ ִ ּתי ֹ‬

‫רותׁעָ ָשן‬
‫ָּדםׁוָאֵ שׁו ְִּתימְ ֹ‬

‫תמִיד אֶׁת‬ ‫ִשרָ אֵל נִז ְכו ֹר ָ‬‫באֶׁרֶׁ ץ י ְ‬


‫כָאן ְ‬
‫עבְדות לְחֵירות‪,‬‬ ‫מ ַ‬ ‫הבִיאו אוֹתָנו ֵ‬ ‫ָשים שְ ֵ‬ ‫האֲנ ִ‬
‫ָ‬
‫מְשִ עָבוד לְג ְאול ָה‪ .‬מִי י ִתֵן ו ַנ ֵדַ ע ג ַם אֲנַחְנו‬
‫לָתֵת כְמוֹתָם‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫דָ בָר אַ חֵ ר‪ּ ְ :‬ביָד חֲ ז ָָקה ‪ְ -‬ש ַּתיִם‪ ,‬ו ּבִ ְזרֹעַ‬
‫נְטוּיָה ‪ְ -‬ש ַּתיִם‪ ,‬ו ּ ְבמ ָֹרא ָג ּדֹל ‪ְ -‬ש ַּתיִם‪,‬‬
‫מפ ְִתים ‪ְ -‬ש ַּתיִם‪.‬‬ ‫ֹתות ‪ְ -‬ש ַּתיִם‪ ,‬ו ּ ְב ֹ‬‫ו ּ ְבא ֹ‬
‫דוש ָ ּברו ּךְ הו ּא‬ ‫אֵ ּלו ּ עֶ ֶשר מַ כ ֹּות ֶשהֵ בִ יא הַ ָ ּק ֹ‬
‫עַ ל הַ ִ ּמצ ְִרים ּב ְִמצ ְַרים‪ ,‬וְאֵ לו ּ הֵ ן‪:‬‬

‫ְצפֵרְ ֵּדעַׁ‬ ‫ָּדם‬


‫עָ רוֹ בׁ‬ ‫ִּ ּכנִּים‬
‫ש ִּחין‬ ‫ְ‬ ‫ֶּדבֶר‬
‫אַ רְ ּבֶה‬ ‫ָ ּברד‬
‫מַ ּכַתׁ ּבְכוֹ רוֹ תׁ‬ ‫חש ׁך ְ‬
‫ֶ‬

‫ַר ִּבי יְהו ּדָ ה הָ יָה ֹנותֵ ן ּבָהֶ ם ִס ָּמנִים‪:‬‬


‫ְּד ַצ"ךְ עַ דַ "ש ּבְאַ חַ "ב‪.‬‬

‫‪12‬‬
‫קום עָ לֵינו ּ!‬
‫ַמ ֹ‬
‫בות ל ָּ‬
‫טו ֹ‬
‫לות ֹ‬
‫ּכַמָ ה מַ עֲ ֹ‬
‫ַּדיֵינו ּ‪.‬‬ ‫שפ ִָטים‪,‬‬ ‫הוצִ יאָ נו ּ ִמ ִמצ ְַרים ְולֹא עָ ָשה ּבָהֶ ם ְ‬ ‫ִאלו ּ ֹ‬
‫ַּדיֵינו ּ‪.‬‬ ‫שפ ִָטים ולֹא עָ ָשה בֵאלֹהֵ יהֶ ם‪,‬‬ ‫ִאלו ּ עָ ָשה ּבָהֶ ם ְ‬
‫ַּדיֵינו ּ‪.‬‬ ‫ְכו ֵריהֶ ם‪,‬‬ ‫ִאלו ּ עָ ָשה בֵאלֹהֵ יהֶ ם‪ְ ,‬ולֹא הָ ַרג אֶ ת ּב ֹ‬
‫ַּדיֵינו ּ‪.‬‬ ‫מונָם‪,‬‬ ‫ְכו ֵריהֶ ם ְולֹא נָתַ ן לָנו ּ אֶ ת מָ ֹ‬ ‫ִאלו ּ הָ ַרג אֶ ת ּב ֹ‬
‫ַּדיֵינו ּ‪.‬‬ ‫מונָם ְולֹא ָק ַרע לָנו ּ אֶ ת הַ י ָּם‪,‬‬ ‫ִאלו ּ נָתַ ן לָנו ּ אֶ ת מָ ֹ‬
‫ַּדיֵינו ּ‪.‬‬ ‫כו ּבֶחָ ָרבָה‪,‬‬ ‫ְתו ֹ‬
‫ֵירנו ּ ּב ֹ‬
‫ִאלו ּ ָק ַרע לָנו ּ אֶ ת הַ י ָּם ְולֹא הֶ עֱ ב ָ‬
‫ַּדיֵינו ּ‪.‬‬ ‫כו‬
‫ְתו ֹ‬
‫שקַ ע צ ֵֶרנו ּ ּב ֹ‬ ‫כו ּבֶחָ ָרבָה ְולֹא ְ‬ ‫ְתו ֹ‬
‫ֵירנו ּ ּב ֹ‬
‫ִאלו ּ הֶ עֱ ב ָ‬
‫ַּדיֵינו ּ‪.‬‬ ‫כו ְולֹא ִס ּפֵק צ ְָר ּכֵנו ּ ב ִּמדְ ּבָר אַ ְר ּב ִָעים ָשנָה‬ ‫ְתו ֹ‬‫ִאלו ּ ִשקַ ע צ ֵֶרנו ּ ּב ֹ‬
‫ַּדיֵינו ּ‪.‬‬ ‫ִאלו ּ ִס ּפֵק צ ְָר ּכֵנו ּ ב ִּמדְ ּבָר אַ ְר ּב ִָעים ָשנָה ולֹא הֶ אֱ כִ ילָנו ּ אֶ ת הַ ָּמן‬
‫ַּדיֵינו ּ‪.‬‬ ‫ש ּבָת‪,‬‬ ‫ִאלו ּ הֶ אֱ כִ ילָנו ּ אֶ ת הַ ָּמן ְולֹא נָתַ ן לָנו ּ אֶ ת הַ ַ‬
‫ַּדיֵינו ּ‪.‬‬ ‫ש ּבָת‪ְ ,‬ולֹא ֵק ְרבָנו ּ לִ ְפנֵי הַ ר ִסינַי‪,‬‬ ‫ִאלו ּ נָתַ ן לָנו ּ אֶ ת הַ ַ‬
‫ַּדיֵינו ּ‪.‬‬ ‫ִאלו ּ ֵק ְרבָנו ּ לִ ְפנֵי הַ ר ִסינַי‪ְ ,‬ולֹא נַתַ ן לָנו ּ אֶ ת הַ תּ ֹו ָרה‪,‬‬
‫ַּדיֵינו ּ‪.‬‬ ‫ִש ָראֵ ל‪,‬‬
‫ִאלו ּ נַתַ ן לָנו ּ אֶ ת הַ תּ ֹו ָרה ְולֹא ִה ְכנִיסָ נו ּ לְאֶ ֶרץ י ְ‬
‫ַּדיֵינו ּ‪.‬‬ ‫ירה‬‫ִש ָראֵ ל ְולֹא ָבנָה לָנו ּ אֶ ת ּבֵית הַ ּב ְִח ָ‬ ‫ִאלו ּ ִה ְכנִיסָ נו ּ לְאֶ ֶרץ י ְ‬

‫ַמקוֹ םׁעָ לֵינ ׁו ּ‪:‬‬ ‫עַ לׁאַ חַ ת‪ּ ,‬כַמָ הׁו ּכַמָ ה‪ ,‬טוֹ בָהׁכְפוּלָהׁו ּמְ ֻׁכ ֶּפלֶתׁל ָּׁ‬
‫םׁשפ ִָּטים‪ ,‬וְעָ שָׁהׁבֵאל ֹהֵ יהֶ ם‪,‬‬ ‫ְ‬ ‫ֶשהוֹ צִּ יאָ נו ּׁ ִּמ ִּמצְרַ ים‪ ,‬וְעָ ָשהׁבָהֶ‬
‫לנו ּׁאֶ תׁ‬ ‫וְהָ רַ גׁאֶ תׁ ּבְכוֹ רֵ יהֶ ם‪ְ ,‬ונָתַ ןׁלָנו ּׁאֶ תׁמָ מוֹ נָם‪ ,‬ו ְָקרַ עׁ ָׁ‬
‫בתוֹ כוֹׁ‪ ,‬ו ְִּס ּפֵקׁ‬ ‫הַ י ָּם‪ ,‬וְהֶ עֱ בִּ ירֶ נוׁ ִּּבתוֹ כוֹ ׁ ּבֶחָ רָ בָה‪ ,‬ו ְִּש ַקעׁצָרֵ נו ּׁ ְ ּׁ‬
‫יםׁשנָה‪ ,‬וְהֶ אֱ כִּ ילָנו ּׁאֶ תׁהַׁ ָּמן‪ְ ,‬ונָתַ ןׁלָנו ּׁ‬ ‫ָ‬ ‫צָרְ ּכֵנו ּׁב ִּּמדְ ּבָרׁאַ רְ ּב ִָּע‬
‫רׁסינ ַי‪ְ ,‬ונָתַ ןׁלָנו ּׁאֶׁתׁהַ תּ וֹ רָ ה‪,‬‬ ‫ש ּבָת‪ ,‬ו ְֵקרְ בָנו ּׁלִּ ְפנֵיׁהַ ִּ‬ ‫אֶ תׁהַ ַ‬
‫ִּשרָ אֵ ל‪ ,‬ו ּ ָבנָהׁלָנו ּׁאֶ תׁ ּבֵיתׁהַׁ ּב ְִּחירָ הׁ ְל ַכ ּפֵרׁ‬ ‫ו ְִּה ְכנִּיסָ נו ּׁלְאֶ רֶ ץׁׁי ְ‬
‫עַ לׁ ּכָלׁעֲ וֹ נוֹ תֵ ינ ׁו ּ‪.‬‬

‫‪13‬‬
‫לשה ְּד ָב ִרים אֵ ּלו ּ‬
‫אומֵ ר‪ּ :‬כָל ֶש ּלֹא אָ מַ ר ְש ָ‬
‫ַר ּבָן גַּמְ לִ יאֵ ל הָ יָה ֹ‬
‫ָתו‪ ,‬וְאֵ לו ּ הֵ ן‪:‬‬
‫חוב ֹ‬‫ַ ּב ּפֶסַ ח‪ ,‬לֹא ָיצָא יְדֵ י ֹ‬

‫רור‬
‫ּפֶסַ ח‪ ,‬מַ צָה‪ ,‬ו ּמָ ֹ‬
‫אוכְלִ ים ִּבזְמַ ן ֶש ּבֵית הַ ִ ּמקְ ָּדש הָ ָיה קַ יָם‪ ,‬עַ ל שו ּם‬ ‫בותֵ ינו ּ ֹ‬ ‫ּפֶסַ חׁ ֶשהָ יו ּ אֲ ֹ‬
‫בותֵ ינו ּ ּב ְִמצ ְַרים‪,‬‬ ‫ָתי אֲ ֹ‬ ‫דוש ּבָרו ּךְ הו ּא עַ ל ּב ֵּ‬
‫מָ ה? עַ ל שו ּם ֶש ּ ֶפָסַ ח הַ ָ ּק ֹ‬
‫ִש ָראֵ ל‬
‫ֶשנֶּאֱ מַ ר‪ :‬וַאֲ מַ ְר ֶּתם ֶזבַח ּפֶסַ ח הו ּא לַיי‪ ,‬אֲ ֶשר ּפָסַ ח עַ ל ָ ּב ֵּתי ּבְני י ְ‬
‫ִקֹד הָ עָ ם ַוי ּ ּ ְ‬
‫ִש ַּתחוו ּ‪.‬‬ ‫ָתינו ּ ִה ִצ ּיל? ַוי ּ ּ‬
‫ּב ְִמצ ְַרים ְ ּב ָנגְפּ ֹו אֶ ת ִמצ ְַרים‪ ,‬וְאֶ ת ּב ֵּ‬

‫אוכְלִ ים‪ ,‬עַ ל שו ּם מה? עַ ל שו ּם ֶשלֹא ִהסְ ִ ּפיק ְ ּב ֵצ ָקם ֶשל‬ ‫מַ צָּה זו שאנו ֹ‬
‫בותֵ ינו ּ לְהַ חֲ ִמיץ עַ ד ֶש ִּנגְלָה עֲ לֵיהֶ ם מֶ לֶךְ מַ ְלכֵי הַ ְּמלָכִ ים‪ ,‬הַ ָ ּק ֹ‬
‫דוש‬ ‫אֲ ֹ‬
‫הוצִ יאו ּ ִמ ִמצ ְַרים‬ ‫ּבָרו ּךְ הו ּא‪ ,‬וּגְאָ לָם‪ֶ ,‬שנֶּאֱ מַ ר‪ַ :‬ויֹּאפו ּ אֶ ת הַ ָ ּבצֵק אֲ ֶשר ֹ‬
‫ה‪ְ ,‬וגַּם‬‫עֻׁ גֹת מַ צ ֹּות‪ּ ִ ,‬כי לֹא חָ מֵ ץ‪ּ ִ ,‬כי ג ְֹרשו ּ ִמ ִ ּמצ ְַרים ְולֹא ָיכְלו ּ ל ְִהתְ מַ הְ מֵ ַּ‬
‫צֵדָ ה לֹא עָ שו לָהֶ ם‪.‬‬

‫אוכְלִ ים‪ ,‬עַ ל שו ּם מה? עַ ל שו ּם ֶש ֵּמ ְררו ּ הַ מִּ צ ְִרים אֶ ת‬ ‫רור זֶה ֶשאָ נו ּ ֹ‬ ‫מָ ֹ‬
‫בותֵ ינו ּ ּב ְִמצ ְַרים ‪ֶ ,‬שנֶּאֱ מַ ר‪ַ :‬ויְמָ ֲררו ּ אֶ ת חַ יֵיהם ַ ּבעֲ בֹדָ ה ָקשָ ה‪,‬‬ ‫חַ יֵי אֲ ֹ‬
‫ַשדֶ ה אֶ ת ּכָל עֲ בֹדָ תָ ם אֲ ֶשר עָ בְדו ּ בָהֶ ם‬‫ְ ּבחֹמֶ ר ו ּבִ ְל ֵבנִים ו ּ ְבכָל עֲ בֹדָ ה ּב ּ ָ‬
‫ְ ּבפ ֶָרךְ‪.‬‬

‫ְמו ּכ ְִאלו ּ הו ּא‬‫אות אֶ ת עַ צ ֹ‬ ‫ָדור חַ יָב אָ דָ ם לִ ְר ֹ‬ ‫ְ ּבכָל ד ֹּור ו ֹ‬


‫ֶָי ֶצָא ִממִּ צ ְָרים‪ֶ ,‬שנֶּאֱ מַ ר‪ :‬ו ְִהגַּדְ ָּת לְבִ נ ְָך ַ ּב ֹיום הַ הו ּא‬
‫ֵאתי ִממִּ צ ְַרים‪.‬‬
‫לֵאמֹר‪ּ ,‬בַעֲ בו ּר זֶה עָ ָשה יי לִ י ְ ּבצ ִ‬
‫דוש ּבָרו ּךְ הו ּא‪ ,‬אֶ ּלָא אַ ף‬ ‫בותֵ ינו ּ ִּב ְלבָד גָּאַ ל הַ ָ ּק ֹ‬
‫לֹא אֶ ת אֲ ֹ‬
‫הוצִ יא ִמ ָשם‪,‬‬ ‫ְאותָ נו ּ ֹ‬
‫אותָ נו ּ גָּאַ ל ִע ָּמהֶ ם‪ֶ ,‬שנֶּאֱ מַ ר‪ :‬ו ֹ‬ ‫ֹ‬
‫לְמַ עַ ן הָ בִ יא אֹתָ נו ּ‪ ,‬לָתֶ ת לָנו ּ אֶ ת הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשר ִנ ָש ּבַע‬
‫לַאֲ בֹתֵ נו ּ‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫" ְּ ּבכָל דּ ֹור וָד ֹור חַ יַיב אָ ָדם לִ ְּרא ֹות אֶ ת עַ צְּ מ ֹו ְּ ּכ ִאי ּלו ּ הו ּא יָצָ א ִמ ִּמצְּ ַריִם"‪ ...‬אֵ ינִי י ֹו ֵדעַ‬
‫יפו ּר הָ ִשעבּ ו ּד‬ ‫יְּצִ ָירה ִס ְּפרו ִּתית י ֹו ֵתר ְּמחָ ֶנכֶת לְּ ִתיעו ּב הָ עַ בְּ דו ּת ו ּלְּ אָ הַ בַ ת הָ חֵ ירו ּת ְּ ּכ ִס ּ‬
‫יכָר ֹון עָ ִתיק ְּשכּ ו ּל ֹו מו ְּּפנֵה לִ ְּק ַראת הֶ עָ ִתיד‪ְּ ,‬שכּ ו ּל ֹו‬ ‫ְּויְּצִ יאַ ת ִמצְּ ַריִם‪ .‬וְּאֵ י ֶנ ּנִי י ֹו ֵדעַ ׁשו ּם זִ ּ‬
‫ידנו ּ ל" ֵזכֶר לִ יצִ יאַ ת ִמצְּ ַריִם"‪.‬‬ ‫סַ ּ ָמל לְּ ה ֹווֵה ו ּלְּ עַ ִת ֵ‬
‫אֵ יזֶה יֵצֶ ר חֵ ירו ּת עָ מ ֹוק טָ בו ּעַ ְּ ּבלֵב עַ ם ׁ ֶשיָּכ ֹול הָ יָה ָּבאָ בִ יב יָמָ יו לִ יצ ֹור יְּצִ ָירה גְּ א ֹונִית‬
‫ָּכזֹאת ו ּלִ ְּמס ֹור א ֹו ָת ּה ִמדּ ו ּר לְּ ד ֹור‪.‬‬

‫ברל כצנלסון‬

‫ָּכל ָּא ָּדם צָּ ִּריך ִּמ ְׁצ ַּריִּם‬

‫ּכָל אָ ָדם צָ ִריך ׁ ֶש ִּת ְּהיֶה ל ֹו‬


‫אֵ יז ֹו ִמצְּ ַריִם‪,‬‬
‫ּכָל אָ ָדם צָ ִריך ׁ ֶש ִּת ְּהיֶה ל ֹו אֵ יז ֹו ִמצְּ ַריִם‪,‬‬ ‫לִ ְּהי ֹות מ ֹ ׁ ֶשה עַ צְּ מ ֹו ִמ ּת ֹו ָכ ּה‬
‫לִ גְּ אֹל עַ ְּ ּצמ ֹו ִמ ּ ֶמנָה ִמ ּבֵית עֲבָ ִדים‪,‬‬ ‫ְּ ּביָד חֲ זָקָ ה‪,‬‬
‫לָצֵ את ַּבחֲ צִ י הַ ַ ּליִל אֶ ל ִמ ְּד ַּבר הַ ְּּפחָ ִדים‪,‬‬ ‫א ֹו ַּבחֲ ִריקַ ת ׁ ִש ַּניִם‪.‬‬
‫לִ צְּ עֹד הַ י ׁ ְֵּשר אֶ ל ּת ֹוך הַ ּ ַמיִם‪,‬‬
‫לִ ְּרא ֹו ָתם נ ְִּפ ּ ָת ִחים ִמ ּ ָפנָיו ַל ְּ ּצ ָד ִדים‪.‬‬ ‫ּכָל אָ ָדם צָ ִריך אֵ ימָ ה וַחֲ ׁ ֵש ָכה ְּּגד ֹולָה‪,‬‬
‫ּכָל אָ ָדם צָ ִריך ּכ ֵָתף‪,‬‬ ‫ְּונֶחָ מָ ה‪ ,‬וְּהַ בְּ טָ חָ ה‪ ,‬וְּהַ ָ ּצלָה‪,‬‬
‫ָשאת עָ לֶיהָ אֶ ת עַ צְּ מ ֹות י ֹוסֵ ף‪,‬‬ ‫ל ֵ‬ ‫ָשאת עֵ ינָיו אֶ ל הַ ׁ ּ ָשמַ יִם‪.‬‬ ‫ׁ ֶשי ּ ֵַדע ל ֵ‬
‫ּכָל אָ ָדם צָ ִריך לְּ ִהזְּ דַּ ֵּק ְּף‪.‬‬ ‫ּכָל אָ ָדם צָ ִריך ְּּת ִפ ּלָה אַ חַ ת‪,‬‬
‫ׁ ְּש ּ ֵתהֵ א ׁ ְּשגו ָּרה אֶ צְּ ל ֹו עַ ל הַ ּ ְּשפָ ַתיִם‪.‬‬
‫ּכָל אָ ָדם צָ ִריך ׁ ֶש ִּת ְּהיֶה ל ֹו‬ ‫אָ ָדם צָ ִריך ּ ַפעַ ם אַ חַ ת לְּ ִה ְּתכּ ֹופֵ ף ‪-‬‬
‫אֵ יז ֹו ִמצְּ ַריִם‪.‬‬ ‫ּכָל אָ ָדם צָ ִריך ּכ ֵָתף‪.‬‬
‫וִירו ׁ ָּש ַליִם‪,‬‬
‫ו ּמַ ּ ָסע אָ ר ֹוך אֱ חָ ד‪,‬‬
‫לִ זְּ כּ ֹר א ֹות ֹו לָעַ ד‬
‫ְּ ּבכ ַּפ ֹות הָ ַרגְּ ַליִם‪.‬‬
‫אמנֹן ריבק‬
‫ְשיו‪...‬‬
‫עכ ָ‬ ‫וְ ַ‬
‫מצַה?‬
‫ה ָ‬
‫מצָא אֶׁת ָ‬ ‫מִי י ִ ְ‬
‫‪15‬‬
‫ְש ּבֵחַ ‪ְ ,‬לפָאֵ ר‪,‬‬ ‫דות‪ ,‬לְהַ לֵל‪ ,‬ל ַ‬ ‫ְהו ֹ‬‫לְפִ יכָךְ אֲ נַחְ נו ּ חַ יָבִ ים ל ֹ‬
‫ְרומֵ ם‪ ,‬לְהַ ֵּדר‪ְ ,‬לב ֵָרךְ‪ ,‬לְעַ ּלֵה וּלְקַ ּלֵס ל ְִמי ֶשעָ ָשה‬ ‫ל ֹ‬
‫הוצִ יאָ נו ּ מֵ עַ בְדו ּת‬‫בותֵ ינו ּ ְולָנו ּ אֶ ת ּכָל הַ נִסִּ ים הָ אֵ לו ּ‪ֹ :‬‬ ‫לַאֲ ֹ‬
‫ְאור‬
‫טוב‪ ,‬ו ּמֵ אֲ ֵפלָה ל ֹ‬ ‫ְיום ֹ‬ ‫ָגון ל ְִשמְ חָ ה‪ ,‬ו ּמֵ אֵ בֶל ל ֹ‬ ‫לְחֵ רו ּת ִמי ּ ֹ‬
‫ירה חֲ דָ ָשה‪:‬‬ ‫ָדול‪ ,‬ו ִּמ ִּשעְ ּבו ּד לִ גְאֻׁ ּלָה‪ְ .‬ונֹאמַ ר ְל ָפנָיו ִש ָ‬‫גּ ֹ‬
‫הַ לְלוּיָהּ ‪.‬‬

‫המַסו ֹרֶׁ ת‬
‫ַפסַח כְמֵיטָב ָ‬‫חסָל סִידור ה ֶׁ‬ ‫ָ‬
‫חתֵנו‬
‫פ ְ‬
‫של מִשְ ַ‬ ‫תחָדֶׁ שֵ ת ֶׁ‬
‫מ ְ‬
‫ה ִ‬
‫ָ‬
‫של ַי ִם הַבְנוי ָה‬
‫ַבאָה בִירו ָ‬
‫ְשנ ָה ה ָ‬
‫ל ָ‬

‫‪16‬‬
‫ינּוח‪...‬‬
‫ּכֹוח ֵשיש ַגם ִּק ַ‬
‫לֹא ִּל ְש ַ‬

‫‪17‬‬
‫יֹוד ַע‬
‫ֶׁא ָּחד ִּמי ֵ‬

‫שניים מי יודע?‬
‫שניים אני יודע!‬ ‫‪2‬‬
‫אחד מי יודע?‬
‫אחד אני יודע!‬
‫אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫שני לוחות הברית‪,‬‬
‫אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ‪.‬‬

‫ארבע מי יודע?‬
‫ארבע אני יודע!‬
‫ארבע אימהות‪ ,‬שלושה אבות‬
‫‪4‬‬
‫שלושה מי יודע?‬
‫שלושה אני יודע!‬
‫שלושה אבות‪,‬‬
‫שני לוחות הברית‬
‫‪3‬‬
‫שני לוחות הברית‬ ‫אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ‪.‬‬
‫אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ‪.‬‬

‫שישה מי יודע?‬
‫שישה אני יודע!‬
‫שישה סידרי משנה‪,‬‬
‫‪6‬‬
‫חמישה מי יודע?‬
‫חמישה אני יודע‪:‬‬
‫חמישה חומשי תורה‪,‬‬
‫ארבע אימהות‪ ,‬שלושה אבות‪,‬‬
‫‪5‬‬
‫חמישה חומשי תורה‬ ‫שני לוחות הברית‪,‬‬
‫ארבע אימהות‪ ,‬שלושה אבות‬ ‫אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ‪.‬‬
‫שני לוחות הברית‪,‬‬
‫אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ‪.‬‬

‫שמונה מי יודע?‬
‫שמונה אני יודע!‬ ‫‪8‬‬
‫שבעה מי יודע?‬
‫שבעה אני יודע!‬
‫שבעה ימי שבתא‪,‬‬
‫שישה סידרי מישנה‪,‬‬
‫‪7‬‬
‫שמונה ימי מילה‪,‬‬
‫שבעה ימי שבתא‪,‬‬ ‫חמישה חומשי תורה‪,‬‬
‫שישה סידרי מישנה‪,‬‬ ‫ארבע אימהות‪ ,‬שלושה אבות‪,‬‬
‫חמישה חומשי תורה‪,‬‬ ‫שני לוחות הברית‪,‬‬
‫ארבע אימהות‪ ,‬שלושה אבות‬ ‫אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ‪.‬‬
‫שני לוחות הברית‪,‬‬
‫אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ‪.‬‬

‫‪18‬‬
‫תשעה מי יודע?‬
‫תשעה אני יודע!‬ ‫‪9‬‬
‫עשרה מי יודע?‬
‫עשרה אני יודע!‬
‫עשרה דיבריא‪,‬‬
‫תישעה ירחי לידה‪,‬‬
‫‪10‬‬ ‫תשעה ירחי לידה‪,‬‬
‫שמונה ימי מילה‪,‬‬
‫שבעה ימי שבתא‪,‬‬
‫שישה סידרי מישנה‪,‬‬
‫שמונה ימי מילה‪,‬‬ ‫חמישה חומשי תורה‪,‬‬
‫שבעה ימי שבתא‪,‬‬ ‫ארבע אימהות‪ ,‬שלושה אבות‪,‬‬
‫שישה סידרי מישנה‪,‬‬ ‫שני לוחות הברית‪.‬‬
‫חמישה חומשי תורה‪,‬‬ ‫אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ‪.‬‬
‫ארבע אימהות‪ ,‬שלושה אבות‬
‫שני לוחות הברית‪.‬‬
‫אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ‪.‬‬
‫אחד עשר מי יודע?‬
‫אחד עשר אני יודע!‬ ‫‪11‬‬
‫שנים עשר מי יודע?‬
‫שנים עשר אני יודע!‬
‫שנים עשר שיבטיא‪,‬‬
‫אחד עשר כוכביא‪,‬‬
‫‪12‬‬ ‫אחד עשר כוכביא‪,‬‬
‫עשרה דיבריא‪,‬‬
‫תשעה ירחי לידה‪,‬‬
‫שמונה ימי מילה‪,‬‬
‫עשרה דיבריא‪,‬‬ ‫שבעה ימי שבתא‪,‬‬
‫תשעה ירחי לידה‪,‬‬ ‫שישה סידרי מישנה‪,‬‬
‫שמונה ימי מילה‪,‬‬ ‫חמישה חומשי תורה‪,‬‬
‫שבעה ימי שבתא‪,‬‬ ‫ארבע אימהות‪ ,‬שלושה אבות‪,‬‬
‫שישה סידרי משנה‪,‬‬ ‫שני לוחות הברית‪.‬‬
‫חמישה חומשי תורה‬ ‫אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ‪.‬‬
‫ארבע אימהות‪ ,‬שלושה אבות‪,‬‬
‫שני לוחות הברית‪.‬‬
‫אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ‪.‬‬ ‫שלושה עשר מי יודע?‬
‫שלושה עשר אני יודע!‬
‫שלושה עשר מידיא‪,‬‬
‫שנים עשר שיבטיא‪,‬‬
‫‪13‬‬
‫אחד עשר כוכביא‪ ,‬עשרה דיבריא‪,‬‬
‫תשעה ירחי לידה‪ ,‬שמונה ימי מילה‪,‬‬
‫שבעה ימי שבתא‪ ,‬שישה סידרי מישנה‪,‬‬
‫חמישה חומשי תורה‪ ,‬ארבע אימהות‪,‬‬
‫שלושה אבות‪ ,‬שני לוחות הברית‪.‬‬
‫אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫חַּ ד‪ְׁ -‬‬
‫גָּדיַּא – גרסת היפ‪-‬הֹפ‬

‫חד‬‫ַ‬ ‫חד‪-‬גדיא‪ ,‬חד‪-‬גדיא‪ ,‬חד‪-‬גדיא וחד‪-‬גדיא‬

‫האזינו חבריא‪ ,‬מעשה בחד‪-‬גדיא‬


‫הסיפור איש לא בדה‪ ,‬כך כתוב בהגדה‬

‫גדְּ ַיא‬
‫ָ‬
‫חד‪-‬גדיא‪ ,‬חד‪-‬גדיא‪ ,‬חד‪-‬גדיא וחד‪-‬גדיא‬

‫אבא אל השוק הלך וקנה גדי צח ורך‬


‫זה הגדי‪ ,‬גדי עיזים‪ ,‬הוא קנה בשני זוזים‬
‫חד‪-‬גדיא‪ ,‬חד‪-‬גדיא‪ ,‬חד‪-‬גדיא וחד‪-‬גדיא‬

‫החתול ארוך שפם‪ ,‬מחשבה רעה זמם‬


‫השתולל אז שביב האש‪ ,‬במקל לנקום ביקש‬ ‫את הגדי תפס בכף וטרף אותו‪ ,‬טרף‬
‫חד‪-‬גדיא‪ ,‬חד‪-‬גדיא‪ ,‬חד‪-‬גדיא וחד‪-‬גדיא התלקח פיף ופף‪ ,‬המקל כליל נשרף‬
‫חד‪-‬גדיא‪ ,‬חד‪-‬גדיא‪ ,‬חד‪-‬גדיא וחד‪-‬גדיא‬
‫זאת ראה והתמרמר שכלבלב שבחצר‬
‫שטף מים‪ ,‬מים גל‪ ,‬על האש קפץ חיש קל‬ ‫לזולל הוא לא סלח ונשוך אותו נשך‬
‫חד‪-‬גדיא‪ ,‬חד‪-‬גדיא‪ ,‬חד‪-‬גדיא וחד‪-‬גדיא השתרע רגע קט והאש כתבה מיד‬
‫חד‪-‬גדיא‪ ,‬חד‪-‬גדיא‪ ,‬חד‪-‬גדיא וחד‪-‬גדיא‬
‫מן החוץ זינק מקל‪ ,‬על הכלב התנפל‬
‫בא השור אל האגם‪ ,‬כל המים הוא לגם‬ ‫ובשצף רב חבט והיכה בו מכל צד‬
‫חד‪-‬גדיא‪ ,‬חד‪-‬גדיא‪ ,‬חד‪-‬גדיא וחד‪-‬גדיא כל המים אשר בו‪ ,‬הוא הכניס לתוך קירבו‬
‫חד‪-‬גדיא‪ ,‬חד‪-‬גדיא‪ ,‬חד‪-‬גדיא וחד‪-‬גדיא‬

‫הטבח בחר קורבן‪ ,‬את השור הגרגרן‬


‫הוא השחיץ את הסכין‪ ,‬ארוחת בשר הכין‬
‫חד‪-‬גדיא‪ ,‬חד‪-‬גדיא‪ ,‬חד‪-‬גדיא וחד‪-‬גדיא‬

‫משמים בא מלאך והפיל את הטבח‬


‫שמאן רוחו עצור ושחט אז את השור‬
‫חד‪-‬גדיא‪ ,‬חד‪-‬גדיא‪ ,‬חד‪-‬גדיא וחד‪-‬גדיא‬

‫בשמים קול יקרא‪" :‬קץ לרשע‪ ,‬קץ לרע!"‬


‫מן הארץ שֹד יתם ֹשלֹם על העֹלם‬

‫‪20‬‬
‫ִׁשירִׁ ים ְל ְצ ִׁעירִׁ ים‬

‫‪21‬‬
‫ִש ְּמחָ ה ַר ָּבה‪ִ ,‬ש ְּמחָ ה ַר ָּבה‪,‬‬
‫אָ בִ יב ִה ִּגיעַ ‪ֶ ּ ,‬פסַ ח ָּבא!‬

‫ּ ָת ְּפרו ּ‪ָ ּ ,‬ת ְּפרו ּ‪ָ ּ ,‬ת ְּפרו ּ לִ י ֶּבגֶד עִ ם ִ ּכ ִ‬


‫יסים‪.‬‬
‫ִמילְּ או ּ‪ִ ,‬מילְּ או ּ‪ִ ,‬מילְּ או ּ ִ ּכיסַ י ְּ ּבאֶ ג ֹוזִ ים‪.‬‬

‫ִש ְּמחָ ה ַר ָּבה‪ִ ,‬ש ְּמחָ ה ַר ָּבה‪,‬‬


‫אָ בִ יב ִה ִּגיעַ ‪ֶ ּ ,‬פסַ ח ָּבא!‬

‫ׁ ָשא ֹול אֶ ׁ ְּשאַ ל‪ָ ׁ ,‬שא ֹול אֶ ׁ ְּשאַ ל אַ ְּר ַּבע קו ִּשי ֹות‬
‫תה אֶ ׁ ְּש ּ ֶתה אַ ְּר ַּבע כּ ֹוס ֹות‪.‬‬‫תה אֶ ׁ ְּש ּ ֶתה‪ָ ׁ ,‬ש ֹ‬
‫ׁ ָש ֹ‬

‫ִש ְּמחָ ה ַר ָּבה‪ִ ,‬ש ְּמחָ ה ַר ָּבה‪,‬‬


‫אָ בִ יב ִה ִּגיעַ ‪ֶ ּ ,‬פסַ ח ָּבא!‬

‫וְּכ ֹוס גְּ ד ֹולָה‪ ,‬וְּכ ֹוס גְּ ד ֹולָה ִא ִ‬


‫ימי ּ ָתבִ יא‬
‫לְּ אֶ לִ יָה‪ ,‬לְּ אֶ לִ יָהו ּ הַ ּנָבִ יא‪.‬‬

‫ִש ְּמחָ ה ַר ָּבה‪ִ ,‬ש ְּמחָ ה ַר ָּבה‪,‬‬


‫אָ בִ יב ִה ִּגיעַ ‪ֶ ּ ,‬פסַ ח ָּבא!‬

‫‪22‬‬
‫ְּ ּבלֵיל הַ ּ ֵס ֶדר י ִָּק ֵרה לִ י הַ ֵּנס‬
‫אֶ ְּפ ּ ָתח אֶ ת הַ דֶּ לֶת וְּהו ּא י ִָּכנֵס‬
‫אֲ ַמ ּלֵא אֶ ת הַ כּ ֹוס‪ ,‬אֶ ת כּ ֹוס זְּ הָ ב ֹו‬
‫וְּלֹא אֶ ָר ֵדם לִ ְּפנֵי ׁ ֶשיָּב ֹוא‬
‫יתי לִ ְּרא ֹות‬ ‫יכ ִ‬‫ׁ ָשנָה ׁ ְּשלֵמָ ה חִ ִ ּ‬
‫ִאם י ֵׁש ל ֹו זָקָ ן ְּ ּכמ ֹו ָּב ְּתמו ּנ ֹות‬ ‫אֵ לִ יָּהו ּ הַ ּנָבִ יא‬
‫זָקָ ן לָבָ ן וְּאֵ ז ֹור ׁ ֶשל זָהָ ב‬ ‫אֵ יך יָב ֹוא ו ַּמה יָבִ יא‬
‫וְּא ֹור ְּשמֵ ִאיר ִמ ּ ָסבִ יב לְּ ּ ָפנָיו‬ ‫אֵ לִ יָּהו ּ הַ ּנָבִ יא‬
‫אֵ לִ יָּהו ּ הַ ּנָבִ יא‬
‫אֵ לִ יָּהו ּ הַ ּנָבִ יא‪...‬‬ ‫אֵ יך יָב ֹוא ו ַּמה יָבִ יא‬
‫אֵ לִ יָּהו ּ הַ ּנָבִ יא‬
‫לִ ְּפנֵי ׁ ָשנָה ע ֹוד הָ י ִ‬
‫ִיתי קָ טָ ן‬
‫נ ְִּרדַּ ְּמ ִּתי ַרק ֶרגַע לִ ְּפנֵי הַ ְּּזמָ ן‬
‫אַ ך ַּב ּ ֶפסַ ח הַ זֶּה‪ ,‬י ְִּק ֵרה לִ י הַ ּנֵס‬
‫אֶ ְּפ ּ ַתח אֶ ת הַ דֶּ לֶת וְּהו ּא י ִָּכנֵס‬

‫אֵ לִ יָּהו ּ הַ ּנָבִ יא‪...‬‬

‫דּ ו ּמָ ם ׁ ָש ּ ַטה ֵתיבָ ה ְּקטַ ּנָה‬


‫עַ ל הַ יְּא ֹור הַ זָּך‪,‬‬
‫טן‪,‬‬‫ו ּבָ ֵתיבָ ה מ ֹ ׁ ֶשה הַ ָּק ֹ‬
‫יֶלֶד יָפֶ ה ו ָָרך‪.‬‬

‫הַ ס‪ ,‬הַ ַ ּג ִ ּלים הַ ׁ ּש ֹובָ בִ ים‪,‬‬


‫טן ּפֹה ׁ ָשט‪.‬‬ ‫מ ֹ ׁ ֶשה הַ ָּק ֹ‬
‫לֹא י ּ ִָט ַּבע‪ ,‬חָ יֹה יִחְּ יֶה‬
‫יֶלֶד זֶה הַ ָּקט‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫אֵ יך י ֹו ְּדעִ ים ׁ ּ ֶש ָּבא אָ בִ יב?‬
‫ִמ ְּס ָתכְּ לִ ים סָ בִ יב סָ בִ יב‬
‫ו ְִּאם ר ֹו ִאים ׁ ֶשאֵ ין ע ֹוד בּ ֹוץ ַּב ׁ ּ ְּשבִ ילִ ים‬
‫ו ְִּאם ר ֹו ִאים ְּשנֶעֵ לְּ מו ּ הָ מֶ עִ ילִ ים‬
‫ו ְִּאם ּ ָפ ָרג ְּוגַם חַ ְּרצִ ית‬
‫ישטו ּ אַ ְּרצִ י‬‫לִ כְּ ב ֹוד הֶ חָ ג ִק ְּ‬
‫אֵ יך י ֹו ְּדעִ ים ׁ ּ ֶש ָּבא אָ בִ יב?‬ ‫אָ ז י ֹו ְּד ִעים ׁ ּ ֶש ָּבא אָ בִ יב‪.‬‬
‫ִמ ְּס ָתכְּ לִ ים סָ בִ יב סָ בִ יב‬
‫ו ְִּאם ר ֹו ִאים הֲ מ ֹון י ַָדיִים חָ רו ּצ ֹות‬
‫נ ֹו ְּשא ֹות סַ לִ ים ְּ ּכב ִֵדים עִ ם יַיִן ו ּ ַמ ּצ ֹות‬
‫ו ְִּאם ָש ִרים " ִש ְּמחָ ה ַר ָּבה" ‪-‬‬
‫"אָ בִ יב ִה ִּגיעַ ‪ֶ ּ ,‬פסַ ח ָּבא"‬
‫אָ ז י ֹו ְּד ִעים ׁ ּ ֶש ָּבא אָ בִ יב‪.‬‬

‫ּ ָפג ַׁש חָ כָ ם ְּ ּבחָ כְּ מָ ה‬ ‫ְּ ּבי ּ ֹום ָּב ִהיר ְּונ ְֶּהדַּ ר‬
‫אָ הַ ב הָ ֵתם אֶ ת הָ ְּת ִמ ָ‬
‫ימה‬ ‫יָצְּ או ּ ִמ ּת ֹוך הָ הַ ג ַַדה‬
‫יש ּה‬‫וְּהָ ָר ׁ ָשע ְּ ּבת ֹור ִא ׁ ָ‬ ‫חָ כָם ו ְַּתם ָר ׁ ָשע ָ ּגד ֹול‬
‫ּ ָתפַ ס ִמ ְּר ָשעַ ת אָ יו ּמָ ה‬ ‫ְּוזֶה ׁ ֶשלּא י ַָדע לִ ׁ ְּשא ֹול‬

‫ְּוזֶה ׁ ֶשלּא י ַָדע לִ ׁ ְּשא ֹול‬ ‫ו ְּ ּּכ ְּשאָ ְּר ָּבעַ ת הָ אַ חִ ים‬
‫לָקַ ח אֶ ת הַ יָּפָ ה ִמ ָּכל‬ ‫יָצְּ או ּ לָנו ּעַ ִ ּב ְּד ָרכִ ים‬
‫ִשילֵב יָד ֹו ְּ ּבת ֹוך י ָָד ּה‬ ‫ִמיַּד ִמ ּכָל אַ ְּר ַּבע רו ּח ֹות‬
‫יתה לָהַ ג ַַדה‬ ‫וְּחָ זַר ִא ָ‬ ‫ְּפ ָר ִחים ִה ִּגיעו ּ ו ּבְּ ָרכ ֹות‬

‫לְּ אָ ן ה ֹובִ ילו ּ הַ דְּּ ָרכִ ים?‬


‫הֵ י ָכן אַ ְּר ַּבעַ ת הָ אַ חִ ים?‬
‫בַ ׁ ּ ִשיר ׁ ֶש ָּל ּנו ּ י ְִּדיַדי‬
‫אָ סו ּר לְּ ׁ ָשאו ּל י ֹו ֵתר ִמדַּ י‬
‫‪24‬‬