You are on page 1of 16

CFGS ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA

PROJECTE D´ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA

IES Veles e Vents. Grau de Gandia.

GUIÓ PER A L´ELABORACIÓ DEL PROJECTE D´ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA.

DADES IDENTIFICATIVES:

• Portada:

-títol del projecte (subtítol en el cas de que hi haja)

-dibuix al·lusiu (opcional)

• Primera pàgina:

-títol del projecte (subtítol en el cas de que hi haja)

-dades personals:

→nom i cognoms de l´autor/a,

→grup,

→cicle formatiu,

→curs,

→data,

→nom del tutor/a individual,

→nom del centre,

→logotip del centre (opcional)

• Segona pàgina:

-Índex* seccions del projecte i número de la pàgina corresponent. S’inclouran les


seccions que conformen l’annex que tindrà una paginació amb número que continue
l’última secció del projecte, encara que quan s’inicie l’apartat d’annexos apareixerà un
nou índex. Exemple:

* Complet amb tots els apartats i subapartats del projecte. Exemple:


2. JUSTIFICACIÓ.................................................................................................................2
2.1 Contextualització................................................................................................2
2.2 Localització.........................................................................................................4

Sols es posa la pàgina on comença cada punt, i NO on acaba. Exemple:


2.4 Temporalització........ ...............................................................................4 (SI)
2.4 Temporalització.....................................................................................4-5 (NO)
CFGS ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA

PROJECTE D´ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA

IES Veles e Vents. Grau de Gandia.

DADES DESCRIPTIVES:

1. Descripció General.

La descripció general constitueix la presentació del projecte amb un resum general, molt breu,
que inclourà informació relacionada amb els següents aspectes:

• Explicació breu dels motius pels quals l’autor/-a ha seleccionat el projecte , col·lectiu i
temàtica així com una breu referència al lloc, institució o empresa on es portarà a
terme.

• Característiques de la mancança o millora de la realitat que han propiciat que l’autor/-a


haja seleccionat dissenyar el projecte.

2. Justificació.

2.1. Raons fonamentals que motiven i argumenten el teu projecte:

• De quina problemàtica o situació parteix el projecte? Si s’escau, utilitzeu indicadors


quantitatius (per exemple nombre d’usuaris possibles que es beneficiarien del
projecte) i qualitatius (per exemple, informació sobre les implicacions i com milloraria
la ciutat/zona/àmbit d’influència del projecte després de posar-lo en pràctica)

• Per quines raons seria necessària l’execució del projecte i les activitats incloses?

• Com es justifica la viabilitat del projecte? Per què el projecte pot considerar-se una
alternativa adient?

• Quines raons justifiquen que l’entitat on es desenrotllarà el projecte és l’adient per dur-
lo a terme?

3. Línies directrius del projecte i Marc de Referència.

3.1. Marc on s’inscriu el projecte:

Especificar

•Si el projecte forma part d’un programa. En aquest cas, proporcionar informació sobre si el
programa pertany a un pla i el tipus de pla del qual es tracta.

•Si el projecte està inserit en un conveni amb l’administració. En aquest cas, donar referències
sobre l’administració, departament; etc. corresponent.

PLA XXXXX

PROGRAMA Y PROGRAMA Z PROGRAMA W

PROJECTE 1 PROJECTE 2 PROJECTE 3

Acció A Acció A Acció A

Acció B Acció B Acció B


CFGS ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA

PROJECTE D´ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA

IES Veles e Vents. Grau de Gandia.

4. Destinataris del Projecte.

Caldrà especificar:

• Destinataris directes i indirectes.

A l´hora de definir les persones destinatàries, s´ha de facilitar informació específica i rellevant
sobre el seu perfil:

Edat Sexe Procedència Situació Situació Nombre Altra


econòmica laboral informació

5. Ubicació , zona d’influència i infraestructura existent.

La ubicació fa referència al lloc o als llocs concrets on es desenvoluparà el projecte. La zona o


les zones d´influència són aquelles que, tot i que es troben més o menys allunyades de la
ubicació, estan influenciades d´una manera significativa pel desenvolupament del projecte i
sobre tot pels seus resultats.

Caldrà que especifiqueu les característiques de l´espai on es desenvoluparà el vostre projecte.

LLOC ON ES DESENVOLUPARÀ ZONA D’INFLUÈNCIA DIRECTA ZONES D’INFLUÈNCIA


EL PROJECTE DEL PROJECTE INDIRECTES DEL PROJECTE

•Característiques de l’espai •Característiques de l’espai •Característiques de l’espai

•Recursos a l’abast en aquest •Com es modificarà l’espai •Com es modificarà l’espai amb
espai per realitzar les amb el desenvolupament del el desenvolupament del projecte?
activitats del projecte. projecte?

6. Fonamentació Teòrica

Caldrà especificar

•La metodologia, teories i autors que es relacionen amb el disseny del projecte. Es important
que no es mencionen com una llista de referències, sinó que cada teoria o autor es relacione
amb la part, secció o contingut del projecte a que fa referència. Els autors que anomenem al
treball han d’estar reflectits a la bibliografia.

•Pel que fa a la bibliografia, cal que s’especifiquen les obres (seguint el format que s’indicarà al
final d’aquest document) i també una breu explicació de les raons per les quals es citen (la seua
relació amb el projecte). Exemple: Si el projecte inclou referències a la importància i definició
específica del treball social i s’utilitza com a base teòrica les teories d’Ander Egg i el llibre
Historia del Trabajo Social, s’haurà d’especificar que es cita aquest autor ja que emmarca la
caracterització de treball social amb que esteu d’acord i es veu reflectida al vostre projecte.
CFGS ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA

PROJECTE D´ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA

IES Veles e Vents. Grau de Gandia.

•Referències a actuacions prèvies, a les que proposa el vostre projecte, que s’han realitzat i
que vos han servit com a base pel disseny de les activitats i el projecte que les inclou.

Anàlisi de la realitat •Quins agents les •Quins resultats han •En quina mesura
han realitzat? generat? influeixen sobre el
Quines accions,
disseny del meu
plans, programes... •Sobre quin •Com han modificat
projecte?
s’han realitzat ja col·lectiu? la realitat que és ara
relacionades amb el punt de partida del •Per què les he
•Amb quines entitats
l’àmbit d’actuació del meu projecte? tingut en compte?
es relacionen, s’ha
projecte?
col·laborat?

•Referències a la normativa o legislació que forma la base legal a partir de la qual s’ha
dissenyat el projecte. És important no fer una llista de lleis i documents oficials, sense més
informació, sinó relacionar cada llei i document amb la raó per la qual s’ha de tindre en compte
en relació a una part, secció, activitat o plantejament del projecte.

Exemples:

Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Normativa que, a més de regular els requisits tècnics dels
Ocupació. DECRET 75/2015, de 15 de maig, establiments hotelers, especifica a l’apartat OCI les
del Consell, regulador dels establiments característiques i especificacions de les activitats d’animació i
hotelers de la Comunitat Valenciana. oci que es podran desenvolupar en els diferents tipus
d’establiments hotelers.

Decreto 86/2015, de 5 de junio, del Consell, Text normatiu que especifica les novetats relacionades amb
por el que se desarrolla reglamentariamente diferents àrees que afecten les activitats de temps lliure
la Ley 18/2010, de 30 de diciembre, de la educatiu infantil i juvenil i, a més, a la formació de monitors/-
Generalitat, de Juventud de la Comunitat er de temps lliure i animadors/-res juvenils.
Valenciana.

•Referències als objectius que pretén aconseguir el projecte.

-Objectiu general. Objectiu principals o fonamental del projecte. Es formularan utilitzant verbs
amb caràcter general com: afavorir, consolidar, estimular, orientar, ajudar, millorar, conèixer,
fomentar, dinamitzar, analitzar, avaluar, impulsar, promocionar, prevenir, potenciar, vetllar per,
promoure, conscienciar; etc.

-Objectius específics. Objectius específics que proposa el projecte per concretar els diferents
aspectes o parts dels objectius generals. S’utilitzaran per formular-los verbs més concrets com:
augmentar, incrementar, disminuir, mantenir, realitzar, fer, aconseguir, organitzar, obtenir,
assegurar, constituir, crear, comprovar, calcular, resoldre, enumerar, donar; etc.
CFGS ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA

PROJECTE D´ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA

IES Veles e Vents. Grau de Gandia.

7. Metodologia.

Marc teòric de la metodologia.


Explicar les línies bàsiques de la metodologia/ metodologies específiques que són la base del
projecte, l’aspecte o contingut amb què es relacionen, i citar els autors/-es que son referents
de les línies metodològiques del projecte.

Principis metodològics:

•Quin és el protocol pel disseny i execució del projecte?

Anàlisi de la Planificació Execució de Avaluació


realitat de la la intervenció
I.A
intervenció

•Quins principis metodològics són la base d’aplicació del projecte?


Exemple:

Metodologia Metodologia Metodologia Metodologia Metodologia


lúdica activa coeducativa significativa creativa
Metodologia Metodologia Metodologia Metodologia Metodologia
motivadora Individual-grupal crítica Comunitària Flexible

Línies d’actuació i estratègies per aconseguir els resultats planificats

•Línies d’actuació: Cal especificar les diferents línies d’actuació que estan incloses al projecte i
els aspectes/continguts que treballa cadascuna d’elles.

•Estratègies metodològiques: Fan referència a les accions concretes que permeten aconseguir
que cada línia d’actuació siga aconseguida.

•Activitats: Actuacions concretes que es realitzen per aconseguir la posada en la pràctica de


les línies d’actuació, seguint amb coherència les estratègies metodològiques seleccionades i
així acomplir els objectius específics que garanteixen la consecució de l’objectiu general que és
l’eix vertebrador del projecte.

OBJECTIU GENERAL DEL PROJECTE

Objectiu específic 1 Objectiu específic 2 Objectiu específic 3

Estratègia Estratègia Estratègia


metodològica 1 metodològica 2 metodològica 3
Activitat 1 Activitat 3 Activitat 5
Activitat 2 Activitat 4 Activitat 6
CFGS ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA

PROJECTE D´ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA

IES Veles e Vents. Grau de Gandia.

Cal relacionar aquests dos apartats amb un esquema tipus mapa conceptual, graella o altre
tipus d’organitzador visual.
Exemple:

Objectiu específic 1 Línia d’actuació Estratègia Activitats


metodològica
Cohesió del grup •Dinàmica de grups •Dinàmica “El que no
d’usuaris i la •Dramatització saps de mi”
interacció •Role-playing “I tu,
que hi faries?

Exemples: El projecte concreta el seu treball amb activitats de teatre i expressió corporal,
potenciant activitats cooperatives..../ Els jocs cooperatius són la base metodològica de...../ El
projecte dissenya activitats al voltant de la pintura i els principals pintors del segle XX/ Es
potenciaran les activitats cooperatives de..../ Els contes són la base.....)

8. Activitats.

• Adjuntar un quadre-resum, esquema, mapa conceptual .... amb la relació de les


activitats plantejades. (Podran estar incloses en les línies d’actuació)

• Les activitats escollides han de ser coherents amb els objectius específics plantejats
i estar ben organitzades seguint l´esquema previ.

• Caldrà que escollim el format per a la presentació d´activitats que considerem més
adient per al nostre projecte.

En tot cas, la descripció de cada activitat haurà de donar informació sobre els següents
continguts:

▲Títol de l’activitat

▲Tipus de l’activitat ▲Durada ▲Agrupament ▲Període/data de realització

▲Recursos necessaris per la seua realització ▲Pressupost estimat

▲Objectiu de l’activitat

▲Descripció del procés de realització de l’activitat

▲Descripció de l’activitat/estratègia que s’aplicarà per avaluar l’activitat (avaluació del


resultat/grau de satisfacció dels usuaris/autoavaluació de la persona que ha dissenyat
l’activitat)

9. Organització del treball i temporalització.

9.1. Organització i funcionament.

En aquest apartat es farà referència a la forma en la qual es gestionarà i es durà a la pràctica el


projecte:
CFGS ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA

PROJECTE D´ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA

IES Veles e Vents. Grau de Gandia.

• Estructura interna: Comentar la manera en que es coordinen les persones implicades


en el projecte; les entitats, si s’escau; com es realitzarà el seguiment del projecte i els
agents implicats en cada cas. Si se considera rellevant, es pot incloure informació
sobre l’organigrama del centre/institució/empresa on es desenvoluparà el projecte.

• 9.2. Temporalització.

És important realitzar

• Un cronograma que contemple la totalitat de les fases (anàlisi de la realitat, disseny i


planificació, execució i avaluació.)

• Un cronograma de la fase d’execució, on s’especifique el moment de realització de


cadascuna de les activitats planificades.

Consulteu els següents enllaços per realitzar cronogrames en línia:

https://bit.ly/2GZ7uk4

https://bit.ly/2SX22oY

https://bit.ly/2z6Q1l7

https://bit.ly/2Xl0iEB

10. Comunicació: difusió i promoció.

La fase de difusió de resultats i promoció del projecte és una fase molt important ja que
augmenta la sensibilitat social envers les activitats realitzades i permet multiplicar l’efecte dels
resultats dels projectes així com el desenvolupament de projectes posteriors derivats i
relacionats amb noves necessitats d’una realitat que ha estat modificada pel projecte aplicat
per vosaltres.

Per planificar aquesta fase, cal que faciliteu informació per respondre a aquestes preguntes
essencials:

• A quins persones/entitats/institucions és interessant comunicar el procés d’aplicació


del projecte i els resultats?

• Amb quin objectiu/objectius es realitzarà la difusió i promoció?

• Quins formats/estratègies són les més adients per aconseguir els objectius de la
difusió, tenint en compte els destinataris de la difusió?

• Quines despeses generarà la difusió i promoció? Com es farà front a aquestes


despeses?

• Quins agents s’encarregaran de fer la difusió i promoció? En quines dates es


realitzaran?
CFGS ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA

PROJECTE D´ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA

IES Veles e Vents. Grau de Gandia.

11. Recursos.

A aquest apartat del projecte es relacionaran els diferents tipus de recursos que són necessaris
pel seu desenvolupament:

• Recursos materials. Cal diferenciar entre recursos propis del projecte i adscrits, si
s’escau: instal·lacions, equipaments, material fungible, material no fungible.

• Recursos humans: cal diferenciar entre recursos propis del projecte i adscrits, si
s’escau. A aquest apartat, si es considera rellevant, es pot adjuntar un organigrama del
centre amb els recursos humans, les funcions de cadascun d’ells i les responsabilitats
així com la coordinació entre ells.

12. Pressupost.

Cal especificar, a aquesta secció els Recursos econòmics.

•S’especificaran les diferents fonts que generen els recursos econòmics necessaris per
dur endavant el projecte: col·laboracions, subvencions, partides pressupostàries
públiques o privades.

•S’ha de tindre en compte, especialment, que el pressupost ha de ser coherent, possible i


funcional i adaptat a la realitat.

•El pressupost es realitzarà tan sols dels recursos propis del projecte.

•Han de quedar clares les quantitats econòmiques de les diferents partides.

13. Avaluació.

Pel que fa a l’avaluació del projecte cal...

• Fonamentar la importància del procés d´avaluació com a eina clau per a garantir la
qualitat de la nostra intervenció.

• Especificar qui realitzarà l´avaluació. L´avaluació ha de contemplar la participació dels


destinataris del projecte; la comunitat, si correspon; els diferents professionals i, si
s’escau, els possibles voluntaris.

• Determinar el procés de realització de l’avaluació. Caldrà escollir les tècniques i


elaborar els instruments més adients per avaluar el projecte amb la
participació/col·laboració dels actors implicats. Hem de justificar per què utilitzem
unes tècniques i instruments i no altres. Els instruments creats podem incloure´ls en
aquest apartat o en els annexos.
CFGS ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA

PROJECTE D´ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA

IES Veles e Vents. Grau de Gandia.

Exemples:

Tècniques Estratègies Instruments

•Observació Observació directa Registre d’observació


directa

•Observació Observació indirecta Registre d’observació


indirecta

•Mesura de resultats Realització de preguntes Enquesta tancada


quantitatiu

•Mesura de resultats Realització de preguntes Entrevista personal


quantitatius

•Reflexió sobre el procés Auto-avaluació Registre auto-avaluació


dels aplicadors del projecte

• L´avaluació del projecte ha de contemplar els següents moments i contingut

Moment En què consisteix? Continguts


Es realitza abans de posar el A través de l'anàlisi de la realitat, es pretén treure
projecte en funcionament, el seu conclusions que faciliten el diagnòstic de les
Avaluació Inicial
objectiu és el de conèixer la necessitats per les quals es decideix plantejar un
realitat prèvia a la intervenció. projecte d'intervenció.
Té lloc al llarg del Referents als objectius: s'estan aconseguint els
Avaluació del desenvolupament de la objectius que ens havíem plantejat al principi?
Procés intervenció a través d'un Considerem que es deurien incloure nous objectius
seguiment continu. que inicialment no havien estat proposats?
Referents als destinataris: el projecte està arribant
als destinataris previstos? Es beneficien tots ells
d'igual manera? Quin grau de participació
s'aconsegueix? Quin grau de satisfacció
s'aconsegueix?
Referents a la metodologia: els principis i les
estratègies metodològiques escollides estan
resultant ser les millors per a la consecució dels
objectius?
Referents a les activitats: la seqüenciació d'activitats
està sent correcta? Els continguts de les activitats són
els més adequats per a aconseguir els objectius
proposats? Les activitats responen a les necessitats i
interessos dels destinataris? Les activitats
plantejades són motivadores?
CFGS ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA

PROJECTE D´ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA

IES Veles e Vents. Grau de Gandia.

Referents als recursos: es disposa dels recursos


materials necessaris? Són els apropiats? Els recursos
humans són els adequats en quant a nombre? Els
professionals posseeixen les competències
necessàries? Els espais responen a les necessitats
reals (per al desenvolupament de les activitats i per a
la coordinació entre professionals)? Els recursos
econòmics plantejats es corresponen amb les
necessitats reals?
Referent als temps: el temps establert és el necessari
per al desenvolupament de les activitats?
Referents a la coordinació entre professionals: el
temps establert per a les reunions de coordinació
està resultant l´adequat? S'està respectant els temps
de coordinació? Els sistemes i canals d'informació i
comunicació establerts en un primer moment estan
funcionant correctament?
Es realitza immediatament Les qüestions que ens podem plantejar en l'avaluació
després que el projecte haja dels resultats són: quins efectes positius o negatius
finalitzat, incorporant la ha produït el projecte? Quin impacte ha tingut sobre
informació i les dades que al llarg la població destinatària? S'han cobert les necessitats
del desenvolupament del mateix reals de la població destinatària del projecte? Fins a
Avaluació Final
s'han recollit, així com els quin punt s'han complert els objectius? Han aparegut
resultats. Permet comprovar el resultats inesperats? Quina és la qualitat dels
nivell de consecució dels objectius resultats obtinguts?
planificats, valorar els resultats i
orientar la presa de decisions.

14. Bibliografia i webgrafia.

Cal citar correctament les referències bibliogràfiques seguint les últimes normes APA.

15. Annexos.

Els annexos seran inclosos en el projecte de la següent forma:

• Portada diferenciada.

• Índex.

• Paginació diferent a la resta del projecte.


CFGS ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA

PROJECTE D´ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA

IES Veles e Vents. Grau de Gandia.

• La numeració de l’índex es fa en números romans.


Exemple:
INDEX d’ANNEXOS:

Annex I: Plànol espais.


Annex II: Circular de reunió
Annex III: Díptics difusió.
Annex IV: : Full de seguiment d’avaluació

COM REALITZAR REFERÈNCIES DE:


llibres, articles, legislació, videos, Pàgines web; etc.

Articles:

- Article en format paper


Cognoms, A. A., Cognoms, B. B. i Cognoms, C. C. (Data). Títol de l'article. Títol de la
publicació, volum (nombre), xx-xx
García, M. (2010). De com la teoria pot millorar el coneixement i dirigir la pràctica escolar en
atenció a la diversitat. Revista de Teoria i Didàctica de les Ciències Socials, 16, 29-51

- Article en format electrònic


Cognoms, A. A., Cognoms, B. B. i Cognoms, C. C. (Data). Títol de l'article. Títol de la
publicació, volum(nombre), xx-xx. Recuperat d'http://www.xxxxxx
Biencinto, C., González, C., García, M., Sánchez, P. i Madrid, D. (2009). Disseny i propietats
psicométricas del AVACO-EVADIE. Qüestionari per a l'avaluació de l'atenció a la diversitat
com a dimensió educativa en les institucions escolars. RELIEVE, 15(1), 1-36. Recuperat
d'http://www.uv.es/relieve/v15n1/relievev15n1_4.htm

- Apunts o material no publicat

Apunts en format paper. Pot ser que pertanyen a un autor determinat o a una institució.
Cognoms, A. A. (Any). Títol. Material no publicat.
Prieto, F. (2011). Tema 2: Desenvolupament i adquisició de la capacitat lingüística. Material no
publicat.

Institució (Any). Títol. Material no publicat.


Universitat Internacional de la Rioja. (2011). Tema 2: Desenvolupament i adquisició de la
capacitat lingüística. Material no publicat.
CFGS ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA

PROJECTE D´ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA

IES Veles e Vents. Grau de Gandia.

Apunts en format electrònic. Potser que pertanyen a un autor determinat o a una institució.
Cognoms, A. A. (Any). Títol. Material no publicat. Recuperat el (data) d'http://www.xxxxxx.
Prieto, F. (2011). Tema 2: Desenvolupament i adquisició de la capacitat lingüística. Material no
publicat. Recuperat el 16 de Febrer de 2012, d'http://infantil.unir.net/cursos/gmei06per19_i19/.

- Capítols de Llibres

Capítol de llibre en format paper amb autor


Cognoms, A. A. i Cognoms, B. B. (Any). Títol del capítol o l'entrada. En A. A. Cognoms, (Ed.),
Títol del llibre (pàg. xx-xx). Ciutat: Editorial.
Vecino, F. (2008). Capítol 8: Representació de l'espai en el xiquet. L'espai com a model de
desenvolupament de les diferents geometries. En C. Chamorro, (1ª Ed.), Didàctica de les
matemàtiques (pàg. 255-277). Madrid: Pearson Prentice Hall

- Legislació

Decret 72/2003, de 18 de març, de mesures d'impuls de la societat del coneixement a Andalusia.


Butlletí Oficial de la Junta d'Andalusia, 55, de 21 de març de 2003

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. Butlletí Oficial de l'Estat, 106, de 4 de maig de
2006

- Llibres

Llibres en format paper amb autor


Cognoms, A. A. (Any). Títol. Ciutat: Editorial.
Sánchez, JC (2007). Estadística aplicada a l'educació. Madrid: CCS
Llibre en format electrònic:
Cognoms, A. A. (Any). Títol. Recuperat d'http://www.xxxxxx.xxx
Rodríguez, A. (2003). Contes a la riba del somni. Recuperat
d'http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/sirveobras/platero/12593731999146073087846/p00000
01.htm#I_1_
CFGS ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA

PROJECTE D´ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA

IES Veles e Vents. Grau de Gandia.

- Fotografies, tables...
En la part inferior de la fotografia, es posarà el nombre de figura, i una breu ressenya que
explique el contingut de la foto.

Figura 7: Vidriola i cartell informatiu de la campanya en entitats col•laboradores.

Quan s’utilitze una tabla o gràfica d’un llibre, cal especificar el títol de la tabla, l’autor, any i
pàgina.

- Pàgines web o blogs

Potser la seua autoria és d’un autor determinat o una institució.


Cognoms, A.A. (Any). Títol de la web. Recuperat el (data) d'http://www.xxxxxx.
Grup Pedagogia Adaptativa (s.f.). Investigació Pedagògica Adaptativa. Recuperat el 10 de juliol
de 2012 d'http://adaptativa.jimdo.com/

- Premsa

Amb autor:
Cognom, N. I. (Any, dia de mes). Títol de l'article. Títol del periòdic. Nombre. xx-xx.
Álvarez, P. (2013, 11 de setembre). Els col·legis majors s'uneixen contra les novatades
universitàries. El País. Edició Digital.
CFGS ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA

PROJECTE D´ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA

IES Veles e Vents. Grau de Gandia.

Cas que no estiga determinat l’autor, aqueixa posició l'ocupa el títol de l'article.

- Vídeos o Pel·lícules

Cognoms, A.A. (Productor) i Cognoms, A.A. (Director). (Any). Títol [Pel·lícula] Lloc: Estudis.
Coe, F. (Productor) i Penn, A. (Director). (1962). El miracle d'Anna Sullivan. [Pel·lícula] Estats
Units: Metre-Goldwyn-Mayer

Universitat Internacional de la Rioja. (2011). Classe Magistral de Sonia Gutiérrez: Trastorns


del llenguatge. Material no publicat. Recuperat el 16 de Febrer de 2012,
d'http://infantil.unir.net/cursos/gmei06per19_i19/

- Vídeo YouTube (o similar)

Amb autor:
Títol. Cognoms, A.A (Director). (Any). [Video/DVD] YouTube.
Etapa prelingüística. Reyes, S.I. i Rivas, H. (Director). (2009). [Video] YouTube.

Sense autor:
La reproducció dels caragols. (18/04/2008). [Vídeo]. Recuperat de:
http://www.youtube.com/watch?v=aofsnhsiojy

COM CITAR EN EL COS DEL TREBALL:

NOTA: Quan les idees siguen pròpies i originals no haurem d'incloure el nostre nom i la data.

1- Quan la cita NO és textual:

- Si l'oració inclou el cognom de l'autor, només s'escriu la data entre parèntesi. Per exemple:
Gardner (2007) informa que una anàlisi de més de dos-cents estudis evidencia la correlació
entre l'ensenyament de destreses socials i el millorament de l'acompliment escolar.

- Si no s'inclou l'autor en l'oració, s'escriu entre parèntesi el cognom i la data. Per exemple:
Una anàlisi de més de dos-cents estudis evidencia la correlació entre l'ensenyament de destreses
socials i el millorament de l'acompliment escolar (Gardner, 2007).

- Si l'obra té més de dos autors, se cita la primera vegada amb tots els cognoms. En els esments
subsegüents, només s'escriu el cognom del primer autor, seguit de la frase et al1.
El terme intel·ligència emocional ho van utilitzar per primera vegada Salovey i Mayer en 1990.
(Álvarez, Valdés i Curiel, 2006).
CFGS ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA

PROJECTE D´ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA

IES Veles e Vents. Grau de Gandia.

Quant a l'acompliment escolar, Álvarez et al. (2006) van trobar que la intel·ligència emocional
no incideix en el mateix.

- Si són més de sis autors, s'utilitza et al. des del primer esment.

2- Quan la cita ÉS textual:

- Es considera la cita textual curta, si és menor de 40 paraules: es transcriu a continuació (com a


part del text) i es col·loca entre cometes.
Ander-Egg, entén la investigació social com el procés que utilitza el mètode científic per a
obtenir nous coneixements en el camp de la realitat social, contemplant-la com "Una forma de
plantejar problemes i cercar solucions mitjançant una indagació o cerca que té un interès teorètic
o una preocupació pràctica" (Ander-Egg, 1995, pg.9).

- Si la cita és llarga, més de 40 paraules: se separa del text normal del document, amb sagnia en
tot el paràgraf de 5 espais des del marge esquerre, sense cometes i amb un interlineat menor.

Exemple b:........i seguint la línia de la importància d'estratègies metodològiques socials i


comunitàries José Antonio Cieza comenta la necessitat de delimitar un paradigma educatiu
social i comunitari:

L'educació comunitària, que responga als plantejaments que comporta el desenvolupament


comunitari. Açò suposa, entre altres coses, canvis axiològics (responsabilitat, solidaritat...),
metodològics (propiciant estratègies, tècniques i activitats orientades cap a la solució de
problemes i vinculades a la promoció i dinamització de persones i grups), processuals (amb la
inclusió dels agents socials i la participació de la població), de continguts (capacitació d'actors
comunitaris) i d'espais (territorialitat) (Cieza, 2006, pg. 31).

CONSIDERACIONS D’ASPECTES FORMALS DEL PROJECTE

- El projecte tindrà un desenvolupament documental escrit, que s’entregarà amb paper i


enquadernat. Cal tindre preparada una versió digital en PDF.
- El paper ha de ser A4, tapes tipus cartró o cartolina, acetat....
- Tot el projecte ha d’anar paginat.
- Format de pàgina: marges 2’5 per cada costat. Text justificat. Tipus de lletra Arial, 12,
interlineat 1,5. Retolació igual en quant a tipus i grandària de lletra. Paginació.
Encapçalament i peu de pàgina, que pot estar escrit amb altre tipus de lletra.
CFGS ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA

PROJECTE D´ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA

IES Veles e Vents. Grau de Gandia.

- Cas d’incloure taules o graelles, la lletra pot ser arial 11 o menys, o la grandària necessària
perquè càpiga el quadre o graella completa o utilitzar un full A3 que es podrà doblegar per
ser desplegat a l’hora de revisar el projecte.
- Extensió del contingut del document: un mínim de 30 pàgines i un màxim de 50.
- En tots els apartats, a partir de l’apartat 2, és convenient fer una breu introducció.
- El projecte es redacta en expressions formals. Exemple: El projecte treballa aspectes de
pintura....../ i NO es redacta en llenguatge informal, ni en primera persona. Exemple
incorrecte: Jo vaig a treballar aspectes de pintura....
- En la fase de la DEFENSA del PROJECTE, sí poden utilitzar-se formes verbals personals,
en primera persona. Exemple: A continuació, passaré a especificar les línies
metodològiques subjacents al meu projecte...