You are on page 1of 13
so TU PHAP HA NOI CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM TRUNG TAM DV BG TAI SAN Doe lap — Ty do — Hanh phic Ha Néi, ngéy 05 thang 3 ndim 2019 THONG BAO DAU GIA 1. Don vi t6 chire déu gia: Trung tam dich vu du gia tai san, dja chi: $6 2 phd Quang Trung, phuong Yét Kiéu, quan Ha Déng, thanh pho Ha Noi (Trung tam) 2. Don vi cé tai sin dau gia: Cong ty Cé phan Tu van Xay dung Dign 1; Dia chi: Km 9+200, dung Neuyén Trai, phuéng Thanh Xuan Nam, quin Thanh Xuan, thanh pho HaNGi. 3. Tai san dAu gid, gia Khoi diem, tién dt trude, bude gid: 1 Tién 1 Buée gia sTT Ti (dong) | an dau gid MBKONG 2.30; BKS: 29H | 0304; sé may: 210005484; ene | oa eae, | 7000000{ 3.000.000 300.000 1996; nude sx: Viet Nam. | TOYOTA LANDCRUISER | 4.0; BKS: 29H-6614; s6 may: 2 | 3F-0341582; s6 Khung: FI80- 81.200.000 | 8.000.000 | 500.000 0035199; Nam san xuat: 1991; nude sx: Nhat Ban. | YAZ; BKS: 29K-7356; s6 may: 41787-91204252; s6 khung: 13.600.000 | 2.000.000 | 200.000 | 3 | 9245320; Nam sin xudt: 19875 5 | __| muse sx: Nea | | | TOYOTA LANDCRUISER | 4,50; BKS: 29L-1001; s6 may: | 4 0172516; s6 khung: FZJ80- 104.500.000 } 10.000.000 | 500.000 | 100524; Nam sin xuat: 1995; | | nuéc sx: Nhat Ban | TOYOTA CROWN 3.00; BKS: 29K-0279; s6 may: 009987. 5 | khung: JZS133-0011206; Nam | 130.000.000 | 15.000.000 | 700.000 san xudt: 1992; nude sx: Nhat | | L Ban. ISUZU TROOPER 3.20; BKS: | | 29-5048; s6 may: 205252; 6 | 6 | khung: JACUBS25G47100112; | 110.000.000 | 12.000.000 ) 500. 000 | Nam san xuét: 200; nuée sx: | Vigt Nam. | MITSUBISHI PAJERO 3.00; | BKS: 29V-3387; s6 may: 6G72RN 3265; s6 khung: 7 | a. aoovs3¥v41000338; Nam 144.800.000 | 15.000.000 | 1.000.000 | sin xudt: 2004; nude sx: Viet Nam. | YAZ; BKS: 30M-9225; s may: | g | 41780B-31103256; s6 khung: ‘AC-04000426; Nam san xuat: 20.000.000| 2.000.000} | 100.000 | 2004; nude sx: Viét Nam. FORD ESCAPE 3.00; BKS: | 298-7693; s6 may: A286261; s6 og ane 110.000.000 | 12.000.000 } 500.000 | FVLFHBMERP2G01235; Nam eee ae sin xuét: 2002; nude sx: Viet | Nam. MITSUBISHI PAJERO 3.00; BKS: 29T-1141; s6 may: 6G72- | QD9004; s6 khung: | RLAGOVS3V-31000145; Nam 133.500.000 | 15.000.000 | 1.000.000 sin xudt: 2003; nude sx: Vigt | Nam. YAZ; BKS: 292-1863; so may: 11 | 31105255: 84 kinung: 05000937; | 20.000.000 | 2.000.000 | 100.000 Nam san xuét: 2005 | MITSUBISHI PAJERO 3.00; BKS: 297-2477; s6 may: 6G72- QQ0583; sé khung: RLAGOVS3V-31000280; Nam | 125,000.00 | 15.000.000| 700.000 sin xuat: 2003; nude sx: Viét Nam. | CUU LONG 9650 T2-MB (Xe | tai 5 tan); BKS: 30M-1960; s6 | may: YC4D130-20- Ue 800006: ¢6 kong: 60.000.000 | 6.000.000 | 400.000 00078; Nam san xuat: 2008; nuéc sx: Viet Nam. Tong 1.077.600.000 (Gié trén chira bao gm thué GTGT 10%) Gid bhai diém tai bang trén la gid khéi diém ctia Vong déu gid 1. Gid khoi diém tia Vong 2 176 di la gid tra hop 1é cao nhdt tai vang truréc lién ké (Trong trudng hop tai vong ddu rude lién ké ma tat ca ngudi tham gia dau gid déu tra bang gid khoi diém cia ving ddu, thi gid kh6i diém ctia vong dau tiép lign ké bang gid khdi diém ctta vong dau true lién ké cong thém 01 bude gid). 4. Thai gian, dia diém xem tai sin: # Ding ky xem tai san: Tu ngay 11/3/2019 dén ngdy 20/3/2019 tai Tru so Trung tam. * Xem tai sén: Nedy 21/3/2019 va ngdy 22/3/2019 tai: Tru so cua Cong ty Co phan Tw vin Xay dung Dign 1; Dia chi: Km_9+200, duéng Nguyén Trai, phuong Thanh Xuan Nam, quan Thanh Xuan, thanh phé Ha Néi. 5. Thdi gian, dia diém cap hé so tham gia dau gia: Trung tam cp tii hé so va don dang ky tham gia du gid cho cdc khach hang tai tru sé Trung tam ti ngay 11/3/2019 dén ngay 26/3/2019. 6. Thai gian, dia diém, diéu kign, cach thite dang ky tham gia dau gia: * Thoi gian, dia diém, cach thie nop hd so tham gia dau gia: Khach hang nop ho so tham gia ddu gid trac tiép tai tra so Trung tam ttr ngay 11/3/2019 den ngay 26/3/2019. * Thai gian ndp tin dat tre: Ngay 25/32019 va ngay 26/3/2019 * Didu kign tham gia déu gid: Céc 16 chite, ca nhan 48 nO tign dat trude, hd so tham gia dau gid ding quy dink; khong thude cdc truéng hyp khéng duge dang ky tham gia ddu gia theo quy dinh tai Khoan 4 Diéu 38 Luat dau gid tai san. \ 7. Thoi gian, dia diém t6 chite eude dau gia: Ngay 28/3/2019 tai tru so Trung tit 8. Phuong thitc, hinh thite dau gid y Hinh thire dau Pau gid bang bé phiéu tre tigp oi du vong tai cuge dau gia cho én khi khdng cn nguoi tra gid thi két thie cude dau gid. Phuong thire ddu gid: Phuong thie tra gid lén. Dau gid tig chiéc xe trén co sé hign trang tai sin nhu khach hang xem xét, Ngudi tham gia dau gid tra gid cho time chiée xe. Gia tra tir gid khéi diém tra lén, ngudi tring dau gid la ngudi cé gia tra cao nhat cho timg chiée xe. | Trung tim dich vu dau gia tai san Dja chi: $6 2 phé Quang Trung, phudng Yét Kiéu, quan Ha Dong, Ha Noi DT: 024,33553356; 0915.873.286 (Théi gian lam viée trong gid hanh chinh) ___ TL. GIAM DOC TRUONG PHONG NGHIEP VU 1