You are on page 1of 9

ரீ தி, ப தீபிகா.

… நா இத ெகா ச ட
எதி பா கல…! ந ம ேமல ச ேதகேம வராத
மாதிரி, அேத சமய அ த ம ைவ ,
கி ணைன பிரி ட…

தீபிகா, எ ப ப டவ தா ெபா டா ய
ஒ த த பா ேப னா ச ேதக ப வா …
அ இ தம எ ப பா தா ேவைல,
ேவைல ரா ட தி திரியிரா...
அதனால இனி அவ க ேச ர ற நட காத
விஷய ... “இ த தீபிகா ஒ ெநன சா அத
காம ஓய மா டா... ந ம ஆஃபி லேய இ க
தா இைண பிரியா காதல க மாதிரி தி
தி சா க ல, இ ேபா எ ப ஒ ணா
றா க பா ேபா …” என றி வ மமாக
சிரி தா ...
ரீ தி, ஆமா... அ த ெபா கைள இ
எ ப ச மதி க வ ச தீபி…?

தீபிகா,அ ஒ ெபரிய விஷய இ ல...


ெகா ச பண ைத க ல கா னா ேவல
தானா நட க ேபா ...

ரீ தி, எ ப ேயா ெநன ச நட தி ப ... அ த


ெபா க இத ெவளிய ெசா லிட
மா டா க ல…

தீபிகா, அ வா ேப இ ல அ ப எதாவ
ப ணா அவ க வா ைகேய ேக வி றி
ஆகி …

ரீ தி,எ ன தீபி ெசா ற அவ கள எ ன


ப வ…
தீபிகா, ரீ தி இ த கி ண ,ம
பய கர திசாலி க, ெரா ப ந ல க,
அ கைளேய நாம பிரி ேடா ... இ த
ெபா க அ வள அறிவாளி இ ல,
ந லவ க இ ல, இவ கள வழி
ெகா வ ர லா ெபரிய விஷயேம இ ல...

இைத ம ப கமி ேக ெகா த


கி ண தா எ வள ெபரிய டாளாக
இ தி கிேறா எ ற எ ணேம ேதா றிய ...
அவ க ெபய ெசா லி ேபசி ெகா தைத
ைவ அவ கைள ஊகி தி தா
உ தி ப தி ெகா ள நிைன ெம வாக
எ நி அ த ேடபிைள எ பா தா ...
அவ கி தைத சரிேய... அவ க தீபிகா ,
ரீ தி தா ... ஆனா ஏ அவ க இ வா
ெச தன ….? இதனா அவ க எ ன
பய …? எ ற சி தைனேய ஓ ெகா த ,
அ ம மி றி இனி தா எ வா ம ைவ
சமாதான ப த ேபாகிேறா …?எ ப அவ
க தி விழி ப ….!நா அவைள
ச ேதகி கவி ைல, அவ ேம உ ள ேகாப தி
தா அ வா ேபசிேன என றினா அைத
ஏ ெகா வாளா…?

எ ற பலவித சி தைனக ேதா ற அ ப ேய


அம ேடபிளி இர ைககைள ஊ றி
தைலைய தா கியவா அம வி டா ...

ம ,அ மாைல வீ தி பிய ேபா அவள


அ ைன மிக ச ேதாஷமாக இ தா ….
ம வீ உ ேள ைழ த கா தி க
க ச ேதாச ட , னைக ட
இனி ைப ெகா தா

ம இ தா வீ எ ேகா...

எ னஅ ணா..? எ ன விேஷச வ த
வீ த ற, ரேமாஷ ஆயி யா எ ன…?

கா தி , ஆமா ம ரேமாஷ தா …

ம , அ ப யா…! congrats கா தி , ெவ
வீ தானா…? என ரீ ேவ ...

கா தி , க பா ம ... ரீ ம இ ல நீ
எ ன ேக டா வா கி தேர ...
ம , பா ரா சா அ ப எ ன ேபா ...

கா தி , நீ ெநன கிறத விட ெபரிய ேபா


தா …. அ ரீயா தா ேத
ெசா ல

ம ,அ ணி கா…?

கா தி , ஆமா ம ஏ னா என இ த
ரேமாஷ ட தேத அவ தா …. எ ன
ரியைலயா…? அ பா கிற ரேமாஷ
கா... என க தி ச ேதக ட
க களி காத வழிய த மைனவிைய
பா தவாேற ற...

ம ஒ ற ச ேதாசமாக இ தா த
வா ைகைய நிைன க க கல கிய ...
தன அ ண ,அ ணி
வா கைள றியவ தன அைற
ெச வி டா ...

அ இர சா பிட வ த ேபா த ஒ ெமா த


ப ரியாைவ இைத சா பி அைத சா பி
என ற அ ைன ,அ ண மாறி, மாறி
ரியாவி ஊ விட…. ம வி தா ம
தனி இ பைத ேபா ற எ ண
ேதா றிய ...

தா க றா த ைன இைத ேபால தா
பா ெகா வா க எ றஎ ண தி அ த
இட தி கி ணைன , த ைன சி தி
பா தவ ... பி ற உண த
தைலைய கி நிக கால தி வ தா ...
தா க இ நிைலயி இ ப ஒ நா வர
வா ேப இ ைல எ ற எ ண ட
சா பிடாமேலேய தன அைற ெச
வி டா ….

தனதைற வ தவ உற க வரா மனதி


பல வித எ ண க ேதா ற தைலயைணயி
க ைத அ தா …
ேத வா யா மி றி தா தனி விட ப டைத
ேபால உண தவ பி த ப த ேம
ெகா ள பாச ைத உண தவளா
த ைனேய க ெகா டா ...தா இ வா
நிைன ப தவ இ கி தா இ ப
ேதைவயி லா சி தி க ேதா என
நிைன தவ ம நா கி ணனி வீ
ெச வேத ந ல எ ற ட உற க
ெச றா ...
ெதாட ….