You are on page 1of 10

N Ü≥∂QÍã¨<åÅ∞

Ü≥∂QÍã¨<åÅ∞
W

"≥Å : ~°∂. 40/–


iii N Ü≥∂QÍã¨<åÅ∞
q+¨Ü∞« ã¨∂zHõ
Ü≥∂QÍã¨<åÅ∞ – LѨÜ∂≥ QÍÅ∞
2. Pã¨<åÅ∞ "Õ¿ã@ѨC_»∞ áê\˜OK«=Åã≤# xÜ«∞=∂Å∞
3. Pã¨<åÅ∞ "Õ¿ã@ѨC_»∞ fã¨∞HÀ=Åã≤# *Ï„QÆ`ÅΫ ∞
4. Ü≥∂QÍã¨<åÅ∞ "Õ¿ã@ѨC_»∞ ѨiOî K«=Åã≤# â’¡HÍÅ∞
5. Ü≥∂QÍã¨<åÅ∞ "ÕÜ∞« _®xH˜ J#∞"≥#· ã¨=∞Ü«∂Å∞
6. Ü≥∂QÍã¨<åÅ∞ "Õ¿ã"å~°∞ áê\˜OK«=Åã≤# PǨ~°xÜ«∞=∂Å∞
1. Ѩ^•‡ã¨#O 1
2. HõO_»Ñ_‘ ®ã¨#O 2
3. |^Œú Ѩ^•‡ã¨#O 3
4. ã≤^•úã#¨ O 4
5. UHõáê^Œ L`å÷<åã¨#O 5
6. QÆ~åƒùã#¨ O 6
7. Ѩ~fi° `åã¨#O 7
8. â◊"åã¨#O 8
9. *Ï#∞j~å¬ã#¨ O 9
10. J~°=÷ ∞`ÕûºO„^•ã¨#O 10
11. Éè~·ˇ "° åã¨#O 11
12. QÀ=ÚMÏã¨#O 12
13. <Òo 13
14. *ÏÅO^è~Œ ° |O^èOŒ 14
15. =¸Å|O^èOŒ 15
16. JëêìOQÆ #=∞™ê¯~åã¨#O 16
17. Éè∞í [OQÍã¨#O ‰õΩ_ç 16
18. LnÌÜ∂« # |O^èOŒ 17
19. ǨÏãÎ̈ L`åÎã#¨ O 18
20. UHõáê^Œ „Ѩ™ê~åã¨#O 18
21. ¿ã`«∞ |O^è•ã¨#O 19
22. =∞Hõ~åã¨#O 20
iv N Ü≥∂QÍã¨<åÅ∞
23. `ÀÖÏOQÆ∞ÖÏã¨#O 21
24. =∞`åûºã¨#O 22
25. â◊√ÑÎ̈ Éè„í ^•ã¨#O 23
26. ǨÏÖÏã¨#O 24
27. =~°∞ÖÎ Ïã¨#O 25
28. J~°÷ â◊ÅÉèÏã¨#O 26
29. Éè∞í [OQÍã¨#O (Z_»=∞) 27
30. qѨs`« =∞`åûºã¨#O 28
31. =∞Ü«¸~åã¨#O 29
32. L¢ëêìã#¨ O 30
33. =„*Ïã¨#O 31
34. #@~å*Ïã¨#O 32
35. K«„HÍã¨#O 33
36. „uHÀ}Ïã¨#O 34
37. j~å¬ã#¨ O 35
38. ã≤OǨÏQÆ~<˚° åã¨#O 36
39. Éèí„^•ã¨#O 37
40. g~åã¨#O 38
41. "庄Ѷ∂¨ ã¨#O 39
42. ã¨∞ÑÎ̈ =„*Ïã¨#O 40
43. `å_®ã¨#O 41
44. u~°ºH± `å_®ã¨#O 42
45. kfiHÀ}Ïã¨#O 43
46. ¿ã`«∞ Pã¨#O 43
47. â◊âßOMÏã¨#O 44
48. ™êëêìOQÆ #=∞™ê¯~åã¨#O 44
49. _˅심#O 45
50. ^è#Œ ∞~åã¨#O 46
51. HõO^è~Œ åã¨#O 47
52. „Ѩ}Ï=∂ã¨#O 48
v N Ü≥∂QÍã¨<åÅ∞
53. T~°÷ fi Ѩ^•‡ã¨#O 48
54. T~°÷ fi ǨϙêÎã#¨ O 49
55. *˺+≤Hª Íã¨#O 49
56. áê^ŒÇ¨Ï™êÎã¨#O 50
57. Hõ\ ˜ K«„HÍã¨#O 50
58. ѨtÛ"≥∂`åÎã#¨ O 51
59. "å`åÜ«∞<åã¨#O 52
60. „`å@HõO 53
61. [Å^èÒu 54
62. T~°ú fi ã¨OÜ«ÚHõΠѨ^•‡ã¨#O 55
63. â◊ÅÉèÏã¨#O 55
64. |Hꋬ#O 56
65. ã¨~åÊã¨#O 57
66. =¸~åúã#¨ O 57
67. Éè∂í ã¨=∂<åã¨#O 58
68. J~°ã÷ `‘ åHÀHõ zÅ∞HÍã¨#O 59
69. ã¨OѨÓ~°‚ ã‘`åHÀHõzÅ∞HÍã¨#O 59
70. Ѩ=#=ÚHÍÎã¨#O 60
71. =$tÛHÍã¨#O 61
72. =$HΔÍã¨#O 62
73. `å~°ã#¨ O 63
74. =∞`«û º„H©_®ã¨#O 64
75. <ÒHÍã¨#O 64
76. LkÌ`« áê^ŒÇϨ ãÎ̈ JOQÆ∞ëêì#O 65
77. ^蕺# g~åã¨#O 66
78. L`å÷# áê^•ã¨#O 67
79. ã¨∞MÏã¨#O 67
80. UHõ ǨÏãÎ̈ Éè∞í [OQÍã¨#O 68
vi N Ü≥∂QÍã¨<åÅ∞
Ü≥∂QÍã¨<åÅ∞ – LѨÜ≥∂QÍÅ∞
Ü≥∂QÍã¨<åÅ∞ "ÕÜ«∞_»O =Å# HõeˆQ ÖÏÉèÏÅ∞ J#O`«O. =ÚYºOQÍ =∞<À*Ï˝#â◊HÎ̃
ÃÑOá⁄O^Œ∞`«∞Ok. J<ÕHõ =∂#ã≤Hõ |ÅÇ‘Ï#`«Å∞ `«QÆ∞æ`å~Ú. JÖ∫H˜Hõ ^Œ$âߺ^Œ$â◊º
„ѨѨOKåxfl K«∂_»QÆÅ â◊HÎ̃ U~°Ê_»∞`«∞Ok. P`«‡*Ï˝#=Ú HõÅ∞QÆ∞`«∞Ok. ^è≥·~°ºO JÅ=_»∞`«∞Ok.
k=ºâ◊ ‰ õ Ω Î Å #∞ á⁄O^Œ = K« ∞ Û. Ѩ q „`« ` « , k=ºr=#O, =∞Oz`« # O JÅ=_» ∞ `« ∞ Ok.
ã¨=∂[„âıÜ«∞ã¨∞û‰õΩ áê@∞ Ѩ_»QÆÅ ^è≥·~°º ™êǨϙêÅ∞ JÅ=_»`å~Ú. ã¨`åºã¨`åºÅ∞
`≥Å∞ã¨∞‰õΩO\Ï~°∞. x™êfi~°ú rq`«O JÅ=_»∞`«∞Ok. =∞#ã¨∞û x~°‡Å=∞=Ù`«∞Ok. Ѩq„`«
P„â◊=∂Å∞ =∞#ã¨∞Ö’H˜ „Ѩ"tÕ ™êÎ~Ú. =∂#=¿ã=ÜÕ∞ =∂^è=Œ ¿ã= J<Õ <å#∞_çx JÅ=~°∞Û‰õΩx
=∞Ǩ`«∞‡_»=_®xH˜ P™ê¯~°=ÚO@∞Ok. âßâ◊fi`«"≥∞ÿ# Ѩ~°=∂`«‡#∞ ^Œi≈OK«QÆÅ∞QÆ∞`å~°∞.
J*Ï˝<åO^èŒHÍ~°O #∞O_ç q*Ï˝# „ѨHÍâ◊OÖ’H˜ „Ѩ"Õt™êÎ~°∞. J#∞‰õΩ#flk ™êkèOK«QÆÅ â◊HÎ̃x
ã¨=∞‰õÄ~°∞ÛHÀQÆÅ∞QÆ∞`å~°∞. =∂#ã≤Hõ zO`«Å∞ ^ŒiKÕ~°=Ù. JYO_» âßOux á⁄O^Œ∞`å~°∞.
„áêѨOzHõ XuÎ_ç #∞O_ç x"å~°} á⁄O^Œ∞`å~°∞.
UHÍ„QÆ`« ÃÑ~°∞QÆ∞`«∞Ok. „Hõ=∞|^Œú"≥∞ÿ# PÖ’K«<åã¨~°o U~°Ê_»∞`«∞Ok. "åºkè
x~À^èŒHõâ◊H˜Î ÃÑ~°∞QÆ∞`«∞Ok. *Ï˝Ñ¨Hõâ◊HÎ̃ ÃÑ~°∞QÆ∞`«∞Ok. ã¨$[<å`«‡Hõ`«, qâı¡+¨}, P^蕺u‡Hõ`«
JÅ=_»∞`å~Ú. =∞# â◊s~°OÖ’ =Ù#fl ã¨~°fi~ÀQÆ=ÚÅ∞, ~°∞QƇ`«Å∞ =∞@∞=∂Ü«∞=∞=Ù`å~Ú.
ã¨Ô~·# "≥·Yi`À U Ѩx KÕã≤<å [iyf~°∞`«∞Ok. Ü≥∂QÍ =Å# ~°HõÎáÈ@∞ `«QÆ∞æ`«∞Ok.
QÆ∞O_≥H˘@∞ì‰õΩ<Õ "ÕQÆO xÜ«∞O„uOK«|_»∞`«∞Ok. Ü≥∂QÍ ã¨fiÜ«∞O xÜ«∞O„`«`« <å_ô =º=ã¨÷Ö’
ã¨=∞`«∞ź`«#∞ áê\˜OѨ*Ëã¨∞ÎOk. `«Å<˘Ñ≤Ê, [Å∞|∞, Jr~°‚O "≥Ú^ŒÖˇ·# "åº^èŒ∞Å∞
^Œ∂~°=∞=Ù`å~Ú.
PO^Àà◊ # , Éè í Ü « ∞ O, XuÎ _ ç Å #∞O_ç ^Œ ∂ ~° = ∞ø`å~° ∞ . P`« ‡ x„QÆ Ç ¨ Ï â◊ H ˜ Î
ÃÑOá⁄O^Œ∞`«∞Ok. `«=∞ÃÑ· `«=∞‰õΩ #=∞‡HõO U~°Ê_»∞`«∞Ok. <Õ#∞ U^≥·<å KÕÜ«∞QÆÅ#∞ J<Õ
P`«‡Ãã·÷~°ºO U~°Ê_»∞`«∞Ok. HÀiHõÅÃÑ·, WO„kÜ«∂ÅÃÑ· x„QÆǨÏâ◊HÎ̃ U~°Ê_»∞`«∞Ok. â◊s~åxH˜
q„âßOu HõÅ∞QÆ∞`«∞Ok. ã¨$+≤ì qz„`åÅ#∞ QÆ∞iOz `≥Å∞ã¨∞HÀQÆÅ∞QÆ∞`å~°∞. =∞# QÆ∞iOz
=∞#H˜ `≥eÜ«∞x Z<Àfl q+¨Ü«∂Å#∞ Ü≥∂QÍ ^•fi~å `≥Å∞ã¨∞HÀ=K«∞Û.
#∂º[#ˆ~+¨<£ Ü«∂O„uHõ r=#OÖ’ =∞#"≥∞O`« HÀÖ’Ê`«∞<åfl"≥∂ WѨÊ\˜ÔH·<å
J~°÷"≥∞ÿOk Hõ^• ! ÃÑ·# ¿Ñ~˘¯#fl „ѨÜ≥∂[<åÖË HÍHõ =∞#O "տ㠄Ѩu Pã¨#O =Å¡ ‰õÄ_®
Z<Àfl „ѨÜ≥∂[<åÅ∞<åfl~Ú. =∞i "å\˜x ‰õÄ_® `≥Å∞ã¨∞HÀ"åÅx L`åûǨÏOQÍ =ÙO>Ë
K«HõK«HÍ K«^Œ=O_ç...
vii N Ü≥∂QÍã¨<åÅ∞
Pã¨<åÅ∞ "Õã¿ @ѨÙ_»∞ áê\˜OK«=Åã≤#
xÜ«∞=∞=ÚÅ∞
o Ü≥∂QÍÉèϺã¨O KÕ¿ã"å~°∞ âßMÏǨ~°O =∂„`«"Õ∞ Éèí∞lOKåe. Jk ‰õÄ_® ~ÀA‰õΩ
2 ™ê~°∞¡ q∞OK«~å^Œ∞.
o ~ÀA‰õΩ 3 b@~°∞¡ `«‰õΩ¯= H͉õΩO_® h~°∞ „`åQÍe.
o "å~åxH˘Hõ™êi gÖˇ·`Õ 2 ™ê~°∞¡ JÉèíºOQÆ# ™êfl#O KÕÜ«∂e.
o ã¨∂~Àº^ŒÜ«∂xH˜ Hõhã¨O QÆO@#fl~° =ÚO^Õ x„^ŒÖË=_»O, =∞^蕺ǨÏflOѨÓ@
x„kOK«HõáÈ=_»O, ~å„`«∞à◊√§ YzÛ`«OQÍ 10 QÆO@ʼnõΩ x„kOK«_»O `«Ñ¨Êxã¨iQÍ
JÅ=~°∞ÛHÀ"åe.
o ~ÀA „á⁄^Œ∞Ì<Õfl QÀ~°∞"≥K«Ûx h\˜`À ™êfl#OKÕâßHõ Pã¨<åÅ∞ "≥Ü«∂ºe.
o Z‰õΩ¯= â◊ÉÏÌÅ∞, Q˘_»=Å∞ ÖˉõΩO_® „ѨâßO`«OQÍ =ÙO_Õ ã¨÷ÅO J=ã¨~°O. ^è•~åà◊OQÍ
QÍe ã¨OK«iOKÕ@@∞¡ =ÙO_®e.
o Ü≥∂QÍã¨<åÅ∞ "Õ¿ã@ѨC_»∞ =∞ø#OQÍ =ÙO_®e.
o TÑ≤i =^Œ∞Å∞@, aQÆÃÑ@∞ì@, Ñ‘Å∞Û@ g∞^Œ ^Œ$+≤ì =ÙOKåe.
o <ÕÅg∞^Œ â◊√„Éèí"≥∞ÿ# ^Œ∞ѨÊ\˜x Ѩ~°∞K«∞‰õΩx Ü≥∂QÍã¨<åÅ∞ JÉèíºã≤OKåe.
o Hõ_∞» ѨÙxO_® PǨ~°O ux Ü≥∂QÍã¨<åÅ∞ "ÕÜ∞« ~å^Œ∞. ™êufiHõ PǨ~å<Õfl gÖˇ#· O`«QÍ
(h~°∞, `Õ@=∞l˚QÆ, H˘|ƒih~°∞, Ѩà◊§~°ã¨O) fã¨∞HÀ"åe.
o â◊s~°O J<å~ÀQͺxH˜ QÆ∞Ô~·#ѨC_»∞ Ü≥∂QÍã¨<åÅ#∞ "ÕÜ«∞~å^Œ∞.
o ¢ã‘ÎÅ |Ç≤Ï+¨μì ã¨=∞Ü«∂ÅÖ’ Ü≥∂QÍÉèϺã¨O KÕÜ«∞~å^Œ∞. QÆiƒù}© ¢ã‘ÎÅ∞ `«QÆ∞ ã¨∂K«#Å∞,
ã¨ÅǨÅ`À `ÕeÔH·# Ü≥∂QÍã¨<åÅ#∞ "ÕÜ«∞=K«∞Û.
o Pã¨<åÅ#∞ „áê~°OaèOKÕ=ÚO^Œ∞, Pã¨<åÅ∞ "Õã≤# `«~åfi`« =ÚYºOQÍ â◊"åã¨#O
"≥Ü«∂ºe.
o =∞# J=ã¨~åxfl |\ì̃ Ü≥∂QÍã¨<åÅ∞ Uq "≥Ü«∂ºÖ’ x~°‚~ÚK«∞‰õΩx Ü≥∂QÍÉèϺã¨O
„áê~°OaèOKåe.
vii N Ü≥∂QÍã¨<åÅ∞
Pã¨<åÅ∞ "Õã¿ @ѨC_»∞ fã¨∞HÀ=Åã≤# *Ï„Q`Æ ÅΫ ∞
o Pã¨<åÅ#∞ `«fi~°`«fi~°QÍ "ÕÜ«∞~å^Œ∞. XHõ Pã¨#O #∞O_ç =∞~˘Hõ Pã¨#O XHõ
Ѩ^Œúu „ѨHÍ~°O H˘kÌ ã¨=∞Ü«∞O q„âßOuxzÛ "ÕÜ«∂e.
o Ѩ~°QÆ_»∞ѨÙ# QÍh PǨ~°O fã¨∞‰õΩx =Ù#fl@¡~Ú`Õ <åÅ∞QÆ∞#fl~° QÆO@Å `«~åfi`«
Pã¨<åÅ∞ ™ê^èŒ# K≥Ü«∂ºe.
o U Pã¨#O `«~åfi`« U Pã¨#O "ÕÜ«∂e? J<Õ =~°∞㨠„Hõ=∂xfl Ü≥∂QÆ Hõ#ûÖì̌O\òû#∞
J_çy `≥Å∞ã¨∞‰õΩx "≥Ü«∂ºe.
o aQÆ∞`«∞QÍ =ÙO_Õ =¢™êÎÅ∞, PÉèí~°}ÏÅ#∞ ^èŒiOK«‰õÄ_»^Œ∞.
o Pã¨<åÅ ™ê^èŒ# ѨÓiÎ J~Ú# XHõ J~°QÆO@ `«~åfi`« ™êfl#O K≥Ü«∂ºe.
o Pã¨<åÅ∞ "Õ¿ãѨC_»∞ âßfi㨠g∞^Œ ^蕺ã¨x xÅѨ_»O `«Ñ¨Êxã¨i.
o Pã¨<åÅ#∞ x^•#OQÍ Ñ¨^Œúu „ѨHÍ~°O "≥Ü«∂ºÖË QÍh Ѩx `˘O^Œ~°Ö’ =Ù#flѨC_»∞
PO^Àà◊#QÍ =Ù#flѨC_»∞ U^À K≥Ü«∂ºe HÍ|\ì̃ KÕã¨∞Î<åflO J<Õ ^èÀ~°}˜`À ZѨC_»∂
KÕÜ«∞=^Œ∞Ì.
o ™ê^茉õΩÅ∞ `å=Ú "Õã≤# Pã¨<åÅÖ’ =ÙO_»QÆey#O`« ¿ãѨ٠=∂„`«"Õ∞ =ÙO_®e
`«Ñ¨Ê |Å=O`«OQÍ Pã¨#O`À =ÙO_»‰õÄ_»^Œ∞.
o `≥Å¡"å~°∞~°≠Ï=Ú# Pã¨<åÅ∞ "≥Ü«∞ºO_ç. P ã¨=∞Ü«∞OÖ’ QÍeÖ’ „áê}â◊HÎ̃ Z‰õΩ¯=QÍ
=ÙO@∞Ok.
o QÍe =ke#ѨC_»∞ á⁄@ì ֒ѨeH˜, Ñ‘eÛ#ѨC_»∞ =ÚO^Œ∞H˜ =ã¨∞ÎO^À ÖË^À K«∂_»O_ç.
"Õã≤# Pã¨#OÖ’ H˘kÌ ÃãHõ#∞¡ =ÙO_®e.
o QÍe Ñ‘ÅÛ_»O, =^ŒÅ@O ÖÏO\˜ Pã¨<åÅÖ’ ÃÑ·H˜ â◊|ÌO =KÕÛÖÏQÆ Ñ‘ÅÛ_»O,
=^ŒÅ@O KÕÜ«∞‰õÄ_»^Œ∞.
o g∞ â◊s~° P~ÀQƺ Ѩiã≤÷ux |\ì̃ Pã¨<åÅ#∞ x~°‚~ÚOK«∞‰õΩx KÕÜ«∞O_ç.
o U Pã¨#O J~Ú<å 㨈~ ~˘Ñ¨C`«∂, PÜ«∂ã¨Ñ¨_»∞`«∂ KÕÜ«∞HõO_ç.
o Ü≥∂QÍÖ’ Pã¨#OÖ’H˜ ZÖÏ "≥àϧ"≥∂ JÖψQ "≥#H˜¯ ~å"åe.
o P_»"åà◊√§ =¸~åã¨#O, ѨÓ~°‚ =∞`åûºã¨#O "ÕÜ«∞~å^Œ∞.
o „Ѩf Pã¨<åxH˜ =ÚO^Œ∞, "≥#∞Hõ „ѨâßO`«`« HÀã¨O ^ŒO_®ã¨#O ÖË^• â◊"åã¨#O
"≥Ü«∂ºe.
o 8 #∞O_ç 60 ã¨O=`«û~åÅ =Ü«∞ã¨∞û QÆÅ"åˆ~ Ü≥∂QÆ K≥Ü«∂ºe.
o Pã¨#O "Õ¿ã@ѨC_»∞ g∞ ^蕺㨠âßfiã¨g∞^Œ xeÑ≤ Hõà◊√§ =¸ã¨∞‰õΩx <≥=∞‡kQÍ
Pã¨#O ѨÓiÎ K≥Ü«∞ºO_ç.
o Pã¨#O "Õã≤#ѨC_»∞, Hõà◊√§ =¸ã¨∞‰õΩ#flѨC_»∞ Ѩà◊√§ ayOK«_»O, =ÚYO ayOK«_»O
KÕÜ«∞‰õΩO_® „ѨâßO`«OQÍ =ÙO_»O_ç.
ix N Ü≥∂QÍã¨<åÅ∞
Ü≥∂QÍã¨<åÅ∞ "Õã¿ @ѨC_»∞ ѨiOî K«=Åã≤# â’¡HÍÅ∞
ã¨∂~°º#=∞™ê¯~åʼnõΩ =ÚO^Œ∞ ѨiOî K«=Åã≤# â’¡HÍÅ∞

ã¨∂~åº+¨ìHõ"£∞
â’¡. Pk^Õ= #=∞ã¨∞ÎÉèíºO „Ѩã‘^Œ =∞=∞ ÉèÏ㨯~°
k"åHõ~° #=∞ã¨∞ÎÉèíºO „ѨÉèÏHõ~° #"≥∂ã¨∞Î`Õ !
â’¡. ã¨áêÎâ◊fi~° ~°^èŒ=∂~°∞_è»O „ѨK«O_» Hõâ◊ºáê`«‡[O
âıfi`«Ñ¨^Œ‡ ^èŒ~°O ^Õ=O `«O ã¨∂~°ºO „Ѩ}=∂=∞ºÇ¨Ï"£∞ !
â’¡. Ö’Ç≤Ï`åO ~°^èŒ=∂~°∞_è»O ã¨~°fiÖ’Hõ Ñ≤`å=∞ǨÏO
=∞ǨáêѨ ǨÏ~°O ^Õ=O `«O ã¨∂~°ºO „Ѩ}Ï=∂=∞ºÇ¨Ï"£∞ !
â’¡. ¢`≥·QÆ∞}ºOK« =∞Ǩâ◊¥~°O „|Ǩχq+¨μ‚=∞¿ÇÏâ◊fi~°O
=∞ǨáêѨ ǨÏ~°O ^Õ=O `«O ã¨∂~°ºO „Ѩ}=∂=∞ºÇ¨Ï"£∞ !
â’¡. |$OÇ≤Ï`«O `Õ[™êO ѨÙO[O"åÜ«Ú~åHÍâ◊ "Õ∞=K«
„ѨÉèí∞#Î ºO ã¨~°fiÖ’HÍ<åO `«O ã¨∂~°ºO „Ѩ}=∂=∞ºÇ¨Ï"£∞ !
â’¡. |O^èŒ∂Hõ ѨÙ+¨Ê ã¨OHÍâ◊O ǨÏ~°‰õΩO_»Å Éèí∂+≤`«O
UHõK«„Hõ ^èŒ~°O ^Õ=O `«O ã¨∂~°ºO „Ѩ}=∂=∞ºÇ¨Ï"£∞!
â’¡. qâıfiâ◊fiO qâ◊fiHõ~åÎ~°O =∞Ǩ`Õ[ó „ѨnѨ#O
=∞ǨáêѨǨÏ~°O ^Õ=O `«O ã¨∂~°ºO „Ѩ}=∂=∞ºÇ¨Ï"£∞ !
â’¡. Nq+¨μ‚ [QÆ`åO <å^è•O *Ï˝# q*Ï˝# "≥∂HõΔ^Œ"£∞
=∞ǨáêѨǨÏ~°O ^Õ=O `«O ã¨∂~°ºO „Ѩ}=∂=∞ºÇ¨Ï"£∞ !
â’¡. ã¨∂~åº+¨ìHõO Ѩˆ~îxfl`«ºO „QÆǨÏÑ‘_» „Ѩ<åâ◊#O
JѨل`ÀÅÉèí`Õ Ñ¨Ù„`«O ^Œi„^Õ ^èŒ#"å<£ Éèí"Õ`ü !
â’¡. Jxq∞+¨O =∞^èŒ∞áê<åOK« Ü«∞óHõ~Àu ~°"ÕiÌ<Õ
ã¨ÑÎ̈ [#‡ Éèí"Õ„^Ày [#‡[#‡ ^Œi„^Œ`Õ !
â’¡. ¢ã‘Î `≥·Å =∞^èŒ∞=∂O™êx Ü«∞㨺*Ë`«∞Î~° =iú<Õ
#"åºkè â’Hõ ^•i„^ŒºO ã¨∂~°ºO Ö’HõO ã¨QÆK«Ûùu !
End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/book/Yogasanalu

***