You are on page 1of 2

CÖÛA HAØNG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG ĐOÂNG COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ

NGHÓA VIEÄT NAM


305/16 Leâ Văn Qưới, P.Bình Trị Đoâng Ñoäc Laäp – Töï Do –
Haïnh Phuùc
Quaän Bình Tââaân, TP.Hoà Chí Minh


Kính göûi : BEÄNH VIEÄN QUAÄN 4


BAÛNG BAÙO GIAÙ
(V/v Cung cấp thiết bị, vật tư X-Quang)

ST NOÄI DUNG SOÁ ÑÔN GIAÙ THAØNH TIEÀN


T LÖÔÏNG
01 Cassette 24x30 Cm 01 1.650.000 1.650.000
JPI(KOREA)
02 Cassette 30x40 Cm 01 1.860.000 1.860.000
JPI(KOREA)
03 Cassette 35x35 Cm 01 1.900.000 1.900.000
JPI(KOREA)
04 Maøn taêng saùng 24x30 01 2.750.000 2.750.000
Cm TOSHIBA(JAPAN)
05 Maøn taêng saùng 35x40 01 3.350.000 3.350.000
Cm TOSHIBA(JAPAN)
06 Maøn taêng saùng 35x35 01 3.550.000 3.550.000
Cm TOSHIBA(JAPAN)
07 Grid 24x30 Cm 01 3.080.000 3.080.000
JPI(KOREA)
08 Grid 30x40 Cm 01 3.500.000 3.500.000
JPI(KOREA)
09 Grid 35x35 Cm 01 3.650.000 3.650.000
JPI(KOREA)
10 Aùo chì 0.5 mm 01 3.650.000 3.650.000
JPI(KOREA)
TOÅNG COÄNG
28.940.000
Toång coäng: 28.940.000(Hai möôi taùm trieäu chín traêm boán chuïc ngaøn
ñoàng)

- Baûng chaøo giaù naøy coù giaù trò trong voøng 01 thaùng.

Raát mong ñöôïc hôïp taùc cuøng Quyù Beänh Vieän


TP.Hoà Chí Minh, ngaøy thaùng 9 naêm 2014
Ngöôøi baùo giaù