You are on page 1of 7

Súd: Okresný súd Žilina

Spisová značka: 43PExre/7/2018


Identifikačné číslo súdneho spisu: 5118206019
Dátum vydania rozhodnutia: 15. 01. 2019
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ing. Katarína Muráriková
ECLI: ECLI:SK:OSZA:2019:5118206019.5

Uznesenie
Okresný súd Žilina v právnej veci partnera verejného sektora: GENETON s.r.o., so sídlom Ilkovičova 8,
841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 36 285 595, zastúpeného: Advokátska kancelária
BEDNÁR & Partners, s.r.o. so sídlom Rajská 7, 81108 Bratislava, IČO: 46 817 701, za účasti: LAWS,
s.r.o., so sídlom Rajská 7, 81108 Bratislava, IČO: 36 729 078, advokátskej kancelárie, ktorá pre partnera
verejného sektora od 25.05.2017 do 03.05.2018 plnila povinnosti oprávnenej osoby, v konaní o overení
pravdivosti a úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísaných v registri partnerov verejného
sektora, takto

rozhodol:

Konanie zastavuje.

Žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania.

Návrh účastníkov konania na prerušenie konania zamieta.

odôvodnenie:

1. Nadácia zastavme korupciu, so sídlom Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov,
IČO: 42 266 777, doručila súdu dňa 04.10.2017 podanie označené ako „Podnet na overenie pravdivosti
a úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísaných v registri partnerov verejného sektora“,
v ktorom vyjadrila pochybnosť o správnosti, príp. úplnosti identifikácie konečného užívateľa výhod
partnera verejného sektora. Nadácia zastavme korupciu vo svojom podaní poukazovala najmä na
prepojenie partnera verejného sektora a obchodnej spoločnosti Medirex, a.s., so sídlom Holubyho
35, 902 01 Pezinok, IČO: 35 766 450, ktorá je spolu s obchodnou spoločnosťou SEMBID, s.r.o.,
so sídlom Magnezitárska 2/C, 040 13 Košice, IČO: 36 512 265 a neziskovou organizáciu MEDIREX
GROUP ACADEMY členom skupiny MEDIREX GROUP. Podľa Nadácie zastavme korupciu vzťah
medzi formálne nezávislými obchodnými spoločnosťami, a to spoločnosťou Medirex, a.s., v ktorej bol
ako konečný užívateľ výhod identifikovaný C.. O. J. a spoločnosťou GENETON s.r.o., ktorej konečným
užívateľom výhod bol I.. I. N., pričom obe mali totožnú oprávnenú osobu - LAWS, s.r.o., so sídlom
Rajská 7, 81108 Bratislava, IČO: 36 729 078, je mimo rámca štandardných vzťahov medzi skutočnými
konkurentmi, pričom priame personálne prepojenia na úrovni konateľov a spoločníkov uvedených
spoločností indikujú možný jednotný, spoločný záujem na dosahovaní profitu a hospodárskeho rastu
partnera verejného sektora, pričom táto významná skutočnosť nebola vo verifikačnom dokumente
partnera verejného sektora žiadnym spôsobom zaznamenaná. Personálne prepojenie vnímala Nadácia
zastavme korupciu v osobe konateľky partnera verejného sektora - X. T., ktorá v minulosti pôsobila
ako koordinátorka pre celú skupinu MEDIREX GROUP a v súčasnosti je projektovou manažérkou
MEDIREX GROUP ACADEMY, a súčasne je konateľkou obchodnej spoločnosti SEMBID, s.r.o., ktorá
taktiež pôsobí v oblasti biomedicíny a má rovnakého konečného užívateľa výhod ako partner verejného
sektora. V tejto súvislosti Nadácia zastavme korupciu súčasne poukázala na to, že bývalí spoločníci
spoločnosti GENETON s.r.o., a to O.. P. D., G.. a O.. N. C., G.., v čase, keď boli konateľmi spoločnosti
GENETON s.r.o., vykonávali funkciu laboratórnych diagnostikov v spoločnosti Medirex, a.s. Nadácia
zastavme korupciu poukázala taktiež na vlastnícky vzťah k doméne www.babygen.sk, ktorej vlastníkom
je C.. O. J., ktorý je konečným užívateľom výhod spoločnosti Medirex, a.s., pričom sa však jedná o
web stránku, ktorá informuje o produkte - teste vyvinutom a používanom spoločnosťou GENETON s.r.o.
C.. O. J. je vlastníkom aj ďalších domén, a to trizomytest.sk, trizomy.sk, trisomy.sk, ktoré odkazujú
na stránku www.trisomytest.com, ktorá je taktiež vo vlastníctve C.. J., hoci testy TRISOMY test a
TRISOMY test + sú produkty spoločnosti TRISOMYtest, s.r.o., ktorej konateľom je I.. I. N.. Podľa
názoru Nadácie zastavme korupciu vlastníctvo domény konkurenčného produktu bez toho, aby bol
vlastník domény zároveň zainteresovaný aj na riadení, resp. hospodárení tejto spoločnosti, nemá
v praxi logické opodstatnenie a indikuje, že existuje spoločný záujem na dosahovaní profitu oboch
spoločností. Spoločnú vlastnícku kontrolu, resp. jednotný ekonomický záujem na dosahovaní profitu
odvodzuje Nadácia zastavme korupciu v neposlednom rade aj z okolnosti, že spoločnosť Medirex,
a.s. a jej priamy konkurent SEMBID, s.r.o., v ktorej je formálnym konečným užívateľom výhod I.. I.
N., majú na web stránke uvedený identický telefonický kontakt. Okrem uvedeného Nadácia zastavme
korupciu v podnete uviedla, že partner verejného sektora a právnické osoby SEMBID, s.r.o., Medirex,
a.s. a MEDIREX GROUP ACADEMY uzatvorili zmluvu o úvere a záložnú zmluvu s veriteľom - bankou,
kde vystupujú v pozícii záložcov, pričom celková výška istiny je XX C.. Uvedené poukazuje na možnú
existenciu spoločnej riadiacej, resp. vlastníckej štruktúry len formálne nezávislých konkurentov. Partner
verejného sektora a MEDIREX GROUP ACADEMY vystupovali spoločne ako partneri žiadateľa pri
podávaní žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu
Výskum a inovácie, výzva č. OPVaI-VA/2016/1.2.1-02, čo taktiež poukazuje na pravdepodobné jednotné
rozhodovanie o postupoch pri účasti na operačných programoch , čo potvrdzuje aj manažérske
prepojenie oboch spoločností. Nadácia zastavme korupciu vo svojom podaní súčasne zdôraznila,
že I.. I. N. zastupoval ako konateľ advokátskej kancelárie HMG & PARTNERS, s.r.o. v konaniach
pred protimonopolným úradom Slovenskej republiky p. Y. I. B. a C.. O. J., v konaniach týkajúcich
sa koncentrácie podnikateľov (posúdenie získania nepriamej kontroly prostredníctvom spoločnosti
Laboratóriá, s.r.o. nad spoločnosťou LABOREX, a.s.; prostredníctvom spoločnosti Medirex, a.s. nad
spoločnosťou HPL, s.r.o.). Ďalej oznamovateľ poukázal na vzťah oprávnenej osoby LAWS, s.r.o. k
partnerovi verejného sektora, ktorý podľa tvrdení oznamovateľa je v rozpore s § 19 zákona č. 315/2016
Z.z. Podľa verejne dostupných informácií je spoločník oprávnenej osoby LAWS, s.r.o., I.. O. B., osobou,
ktorá sa striedala vo formálnom vlastníctve spoločnosti CAPITAL PARK, s.r.o. s firmou LEMBERGER,
a.s., ktorú formálne vlastnil I.. I. N., konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora. I.. O. B. bol
ďalej prostredníctvom svojej firmy LAW SERVICES, s.r.o. spoločníkom v obchodnej spoločnosti SPE
CORPORATE, s.r.o., ktorej právnym nástupcom sa stala spoločnosť GYNCARE, s.r.o., ktorej jediným
spoločníkom je obchodná spoločnosť ABAC plus, s.r.o., v ktorej majú spoluvlastnícky podiel I.. I. N. a
C.. O. J.. Podľa Nadácie zastavme korupciu táto skutočnosť naznačuje možný vplyv na nestrannosť
oprávnenej osoby pri výkone činnosti oprávnenej osoby.

2. Podanie Nadácie zastavme korupciu nespĺňalo všeobecné náležitosti návrhu na začatie konania,
nakoľko nebolo riadne podpísané, pričom uvedená vada nebola v súdom určenej lehote odstránená.
Preto súd na predmetné podanie v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„zákon č. 315/2016 Z.z.“) neprihliadal ako na kvalifikovaný podnet, o ktorej skutočnosti bola Nadácia
zastavme korupciu riadne upovedomená. Vzhľadom na to, že zákon č. 315/2016 Z.z. umožňuje súdu
začať konanie o overení pravdivosti a úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod aj bez návrhu,
vyzval súd partnera verejného sektora, aby sa k podaniu oznamovateľa vyjadril a uviedol, či údaje
zapísané v registri partnerov verejného sektora sú pravdivé a úplné, a aby označil dôkazy na preukázanie
svojich tvrdení. Partner verejného sektora sa k podaniu oznamovateľa vyjadril podaním doručeným
súdu dňa 13.02.2018, v ktorom skutkové tvrdenia Nadácie zastavme korupciu označil za zavádzajúce
a tvrdil, že nadácia spája čiastočné a zavádzajúce informácie s neodôvodneným záverom v snahe
poškodiť dobré meno partnera verejného sektora. Súčasne vo všeobecnej rovine viedol, že trh vedy a
výskumu na Slovensku, a to zvlášť v oblasti biomedicíny, nie je dostatočne široký a je nedostatočne
podporovaný zo strany štátu, preto nie je neobvyklé, že vedci pracujúci na univerzitách a iných
akademických inštitúciách súčasne pracujú aj v rôznych súkromných spoločnostiach zaoberajúcich sa
vedou a výskumom, podieľajú sa na rôznych projektoch a súčasne navzájom spolupracujú aj tieto
spoločnosti, pričom v súťažiach o získanie grantov musí byť žiadateľ konzorcium, v ktorom musí byť
viacero členov, musia v ňom byť zastúpené malé, stredné alebo veľké podniky, akademické subjekty
a iné verejnoprávne subjekty. Poukázal tiež na to, že na realizáciu vedeckovýskumných projektov je
potrebné ich financovanie, pričom spoločnosti zamerané na vedu a výskum nie sú finančne samostatné
a sú závislé od donorov, externého financovania vrátane bankového. Na získanie potrebných zdrojov
(najmä z bánk) potrebujú na získanie úveru ručiteľa s dostatočnou bonitou (napr. ako je spoločnosť
Medirex, a.s.). Záverom partner verejného sektora uviedol, že naznačená spolupráca v rámci projektov
vedy a výskumu nijakým spôsobom neovplyvňuje identifikáciu konečného užívateľa výhod v spoločnosti
GENETON s.r.o. a potvrdil, že údaje zapísané o partnerovi verejného sektora a o jeho konečnom
užívateľovi výhod v registri partnerov verejného sektora boli ku dňu podania návrhu a ku dňu vyhotovenia
vyjadrenia pravdivé a úplné. Súd nepovažoval vyjadrenie partnera verejného sektora za presvedčivé,
pričom súčasne v ňom absentovali tvrdenia a dôkazy, ktoré by vyvrátili tvrdenia Nadácie zastavme
korupciu. Preto súd dospel k záveru, že napriek tomu, že podanie Nadácie zastavme korupciu nemožno
pre vadu formálnych náležitostí podania považovať za kvalifikovaný podnet na začatie konania, údaje o
osobe konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora je potrebné overiť .

3. V nadväznosti na uvedené súd za účelom preverenia pochybností týkajúcich sa osoby konečného


užívateľa výhod partnera verejného sektora uznesením č.k. 43PExre/7/2018 - 3 zo dňa 18.04.2018 začal
ex offo konanie o overení pravdivosti a úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísaných v
registri partnerov verejného sektora. Výrokom II. predmetného uznesenia súd vyzval partnera verejného
sektora, aby uviedol, či sú údaje zapísané o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora pravdivé
a úplné, a taktiež aby uviedol skutočnosti a označil, príp. predložil dôkazy, ktoré pravdivosť a úplnosť
údajov zapísaných o ňom v registri partnerov verejného sektora potvrdzujú. Výrokom III. tohto uznesenia
určil súd oprávnenej osobe lehotu 25 dní na podanie návrhu na jej pribratie do konania podľa § 12 ods.
4 zákona č. 315/2016 Z.z.

4. Súd na základe návrhu oprávnenej osoby LAWS, s.r.o., so sídlom Rajská 7, 81108 Bratislava, IČO:
36 729 078, na jej pribratie do konania, doručeného súdu dňa 11.05.2018, rozhodol uznesením č.k.
43PExre/7/2018 - 31 zo dňa 17.05.2018 o pribratí oprávnenej osoby do konania ako účastníka konania.

5. Z registra partnerov verejného sektora bolo zistené, že dňa 02.05.2018 podala oprávnená osoba
LAWS, s.r.o. podľa ustanovenia § 10 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z.z. návrh na výmaz oprávnenej osoby,
pričom k výmazu oprávnenej osoby došlo s účinnosťou od 04.05.2018. Dňa 12.05.2018 došlo u partnera
verejného sektora k zápisu novej oprávnenej osoby - advokátskej kancelárie DEDÁK & PARTNERS,
s.r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 50735764, ktorá v novom verifikačnom dokumente
uviedla aj nového konečného užívateľa výhod, a to I.. C. J., nar. XX.XX.XXXX, nakoľko došlo k zmene
vlastníckej štruktúry jediného spoločníka partnera verejného sektora, obchodnej spoločnosti SPV110,
s.r.o. so sídlom Rajská 7, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 831 142. Pôvodný
konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora, I.. I. N., bol z registra partnerov verejného sektora
ako konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora s účinkami ku dňu 11.05.2018 vymazaný.
Nová oprávnená osoba nepodala v súdom stanovenej lehote návrh na pribratie do konania, a teda súd
skonštatoval, že jej nevzniklo postavenie účastníka konania.

6. Dňa 16.05.2018 bolo súdu doručené vyjadrenie partnera verejného sektora ku konaniu o overení
pravdivosti a úplnosti údajov. V predmetnom vyjadrení partner verejného sektora uviedol, že ako
biotechnologická spoločnosť venujúca sa základnému a aplikovanému biomedicínskemu výskumu a
vývoju je úzko profilovaná, s relatívne nízkym počtom vedeckých pracovníkov, ktorá nemá prístrojové
ani personálne kapacity potrebné na realizáciu väčších vedeckovýskumných projektov, preto je žiaduce
a v niektorých prípadoch nevyhnutné vytvárať konzorcium. Partner verejného sektora sa snaží
získavať finančné prostriedky na financovanie vedeckovýskumných aktivít prostredníctvom operačných
programov, pričom ich obligatórnou podmienkou je vytváranie konzorcia, resp. partnerstva. Preto bola
prirodzenou aj jeho spolupráca s MEDIREX GROUP ACADEMY, n.o. v rámci Operačného projektu
Výskum a inovácie, ktorého cieľom bolo podporiť nové alebo existujúce priemyselné výskumno-
vývojové centrá a ich výskumno-vývojové aktivity v rámci dlhodobých projektov. Súčasne poukázal na
to, že intervencia totožných vedeckých pracovníkov na spoločných projektoch partnerských inštitúcií
neindikuje záujem na dosahovaní spoločného profitu dotknutých subjektov, nakoľko vo väčšine prípadov
vedci nepracujú len u jedného zamestnávateľa na plný úväzok, ale pracujú v rôznych vedeckých
inštitúciách, súkromných alebo štátnych na kratšie úväzky, pričom participujú na rôznych vedecko -
výskumných projektoch, ktoré môžu byť partnerské a nemusia si nevyhnutne konkurovať, čo pramení
z toho, že každá z dotknutých inštitúcií disponuje odlišným vybavením, ale aj rozličným financovaním
prostredníctvom grantových schém a fondov. Vo vzťahu k personálnemu prepojeniu prostredníctvom
C.. X. T., konateľky partnera verejného sektora, so subjektom MEDIREX GROUP ACADEMY, n.o., v
ktorom má od roku 2014 uzatvorený pracovný pomer, partner verejného sektora uviedol, že C.. X. T. nie
je v súčasnej dobe aktívne činná v neziskovej organizácii MEDIREX GROUP ACADEMY, n.o. z dôvodu
čerpania rodičovskej dovolenky, čiže je v ochrannej dobe v zmysle Zákonníka práce. Partner verejného
sektora uviedol, že C.. X. T. má bohaté odborné skúsenosti v oblasti riadenia projektov týkajúcich sa
vedy a výskumu, je profesionálnou manažérkou s výrazným prínosom pre partnera verejného sektora
a je dostatočne kvalifikovaná na zastávanie pozície konateľky partnera verejného sektora, kde zúročila
svoje skúsenosti. Partner verejného sektora tiež uviedol, že skutočnosť, že partnera verejného sektora
registrovala oprávnená osoba LAWS, s.r.o., ktorá registrovala do registra partnerov verejného sektora
aj obchodnú spoločnosť Medirex, a.s. a neziskovú organizáciu MEDIREX GROUP ACADEMY, n.o.,
nemôže spochybňovať nestrannosť oprávnenej osoby, resp. poukazovať na personálne alebo majetkové
prepojenie, čo odôvodnil skutočnosťou, že ako spoločnosti zaoberajúce sa rovnakým odvetvím poznajú
rovnakých ľudí, prípadne na odporúčania využijú služby rovnakých advokátov, oprávnených osôb. Vo
vzťahu k financovaniu projektov z EÚ fondov partner uviedol, že podmienkou pre získanie grantov je
kofinancovanie projektov v rôznych výškach (5 % až 50 %), pričom dôležitým faktorom je preukázanie
dostupnosti finančných prostriedkov na kofinancovanie. Finančné prostriedky za projekty sa získavajú
formou refundácie z uhradených faktúr na obstaranie prístrojov, spotrebného materiálu, vyplatených
mzdových nákladov, pričom väčšina participantov nie je schopná takéto výdavky pokryť z vlastných
zdrojov, preto je obvyklá spolupráca s bankovými subjektmi na tzv. bridgovom financovaní nákladov
do doby ich refundácie. V nadväznosti na uvedené partner verejného sektora ďalej ohľadom spoločnej
zmluvy o úvere uviedol, že bez silného ručiteľa by spoločnosti GENETON s.r.o. a SEMBID s.r.o. nemohli
získať bankový úver a realizovať projekty z európskych fondov. Spoločnosť Medirex, a.s. súhlasila s
ručením pre uvedené spoločnosti prostredníctvom bridgovej formy financovania. K vlastníctvu rôznych
mutácií domén babygen a trisomytest partner verejného sektora uviedol, že spoločnosť GENETON
s.r.o. vyvinula ich technické riešenie, ale následne boli na základe zmlúv prevedené na spoločnosť
TRISOMYtest, s.r.o., ktorá ich ďalej rozvíja a realizuje na trhu v spolupráci so spoločnosťou Medirex, a.s.
V závere podania partner verejného sektora uviedol, že údaje zapísané v registri partnerov verejného
sektora považuje za pravdivé a úplné, žiadna iná osoba neovláda partnera ani na ňom neprofituje, pričom
okolnosť, že konečnému užívateľovi výhod nebol zo strany partnera verejného sektora vyplatený podiel
na zisku nemôže spochybňovať samotnú identifikáciu konečného užívateľa výhod. Partner verejného
sektora dlhodobo tvoril stratu, až v roku 2017 dosiahol zisk XX.XXX R., ktorý bol preúčtovaný na účet
nerozdelených strát minulých rokov.

7. Podaním zo dňa 29.06.2018 sa vo veci vyjadrila oprávnená osoba LAWS, s.r.o. Uviedla, že tvrdenia
uvedené v podnete Nadácie zastavme korupciu sú umelo vykonštruované a pospájané, neopierajú sa o
základné fakty a abstrahujú od reality v oblasti medicíny, vedy a výskumu, v ktorej subjekty prirodzene
spolupracujú. Súčasne uviedla, že zo žiadnych verejných zdrojov, ani na základe komunikácie s
konečným užívateľom výhod a partnera verejného sektora nevyplynuli žiadne skutočnosti, ktoré by
odôvodňovali pochybnosť o tom, že I.. I. N. je konečným užívateľom výhod.

8. Na pojednávanie nariadené v tejto veci na deň 04.10.2018 sa dostavil právny zástupca partnera
verejného sektora, za ktorého bol prítomný konateľ I. a oprávnená osoba LAWS, s.r.o., za ktorú bol
prítomný I., konateľ oprávnenej osoby.

9. Konateľ právneho zástupcu partnera verejného sektora, ktorý je zároveň aj konečným užívateľom
výhod partnera verejného sektora, I.. C. J., zotrval na skutkových tvrdeniach a argumentácii uvedenej v
písomných vyjadreniach partnera verejného sektora. Ďalej uviedol, že sa stal konečným beneficientom
po tom, čo nadobudol obchodnú spoločnosť GENETON, s.r.o. od I.. N., s ktorým v minulosti pôsobil
v advokátskej kancelárii a ktorej nadobudnutie bolo aj súčasťou vysporiadania určitých vzťahov po
jeho odchode z tejto advokátskej kancelárie. Za obchodný podiel podľa jeho tvrdenia riadne zaplatil.
Uviedol, že spoločnosť partnera verejného sektora má stále charakter startera, nakoľko má do 15
zamestnancov, pričom ju vníma ako investičnú príležitosť a poukázal aj na osobnú pohnútku, ktorá ho
viedla k nadobudnutiu účasti v nej (výskyt nádorových ochorení v rodine). Pri rokovaniach s I.. N. bol
informovaný o nejakých vzťahoch, ktoré sú s inými subjektmi, a to o vzťahu k spoločnosti Medirex, a.s.
a k nadácii MEDIREX GROUP ACADEMY, n.o., ktorá poskytla partnerovi verejného sektora prístroje
na vývoj výskumu, pričom tieto vzťahy považuje za bežné. Veda je podľa neho na Slovensku veľmi
málo podporovaná, slovenský trh je tak malý, že tu reálne pôsobia možno dva, tri subjekty v oblasti
zdravotníctva, ktoré vedia poskytnúť iným spoločnostiam podporu, a preto aj partner vereného sektora
využil možnosť vo vzťahu k MEDIREX-u, ktorý priniesol garanciu napríklad na bankové financovanie,
pretože bez pomoci takého partnera by bankové financovanie nedostal. Podľa jeho tvrdenia partner
verejného sektora už dosiahol zisk, avšak z dôvodu naakumulovanej straty z predchádzajúcich období
nie je možné zisk použiť na výplatu dividend, ale musí sa v súlade s právnym poriadkom použiť na
umorovanie tejto straty. Následne súd oboznámil s novým tvrdením, podľa ktorého obchodná spoločnosť
GENETON, s.r.o. nie je partnerom verejného sektora, ale že sa jedná o subjekt dobrovoľne zapísaný do
registra partnerov verejného sektora podľa § 17 zákona č. 315/2016 Z.z., nakoľko nemá žiadnu zmluvu
so žiadnym zo subjektov uvedených v §2 ods. 1 písm. a) zákona a nepoberá žiadne peňažné prostriedky
z týchto zdrojov, preto nie je možné uplatniť ustanovenia § 13 až 15 zákona č. 315/2016 Z.z. Súčasne
poukázal na to, že v tejto veci existujú dôvody na prerušenie konania a na podanie návrhu na Ústavný
súd Slovenskej republiky na preskúmanie ústavnosti zákona č. 315/2016 Z.z.

10. Oprávnená osoba na pojednávaní uviedla, že sa môže vyjadrovať iba vo vzťahu k overeniu
identifikácie konečného užívateľa výhod v čase, kedy ním bol I.. N.. Podľa oprávnenej osoby došlo k
identifikácii uvedeného konečného užívateľa výhod s vysokou odbornou starostlivosťou, kedy okrem
verejných zdrojov preverila oprávnená osoba aj ďalšiu dokumentáciu vyžiadanú od overovaného
subjektu, zápisy z valných zhromaždení, výpisy z bankových účtov, vychádzala aj z čestných vyhlásení
partnera verejného sektora a konečného užívateľa výhod. Podľa tvrdenia oprávnenej osoby po tom,
čo zistila, že obchodná spoločnosť GENETON, s.r.o. nie je povinne zapisovaný subjekt do registra
partnerov verejného sektora, upozornila konateľku, ktorá oprávnenú osobu informovala, že ide o otázku
transparentnosti, dobrého mena a že chcú byť zapísanou osobou v registri partnerov verejného sektora.
Záverom svojho prednesu oprávnená osoba zhodne ako zástupca partnera verejného sektora podala
návrh na prerušenie konania s poukazom na neústavnosť Zákona o registri partnerov verejného sektora.

11. I. na otázky sudkyne uviedol, že kúpna cena za prevod obchodného podielu spoločnosti SPV 110,
s.r.o. bola uhradená prevodom z jeho účtu niekedy v marci 2018. K osobe menom C. D. sa nevedel
vyjadriť. Na otázku sudkyne, prečo napriek tomu, že k prevodom obchodných podielov došlo v apríli
2018, nedošlo k zmene disponentov s účtom, ktorý je vedený na meno klienta D., uviedol, že bol v tom
čase zaneprázdnený a nepovažoval to za materiálne nevyhnutné, nakoľko vedel, že na ňom nemôže
dochádzať k žiadnym transakciám, keďže neboli vyplácané dividendy a nemal vedomosť o žiadnych
reálnych tokoch, ktoré by mohli prostredníctvom tohto účtu plynúť. Vo vzťahu k I.. N. uviedol, že k nemu
prechováva dôveru, preto mal istotu, že nezneužije oprávnenie disponovať s účtom. Ohľadom pôžičiek
od spoločnosti Medirex, a.s. uviedol, že pôžička je bežný právny inštitút, využívaný celosvetovo a len
okolnosť, že niekomu bola poskytnutá pôžička, nezakladá veriteľovi postavenie konečného užívateľa
výhod.

12. Z individuálnej účtovnej závierky partnera verejného sektora, zostavenej k 31.12.2017, ktorá bola
založená do registra účtovných závierok, bolo zistené, že partner verejného sektora mal k 31.12.2017
v účtovníctve evidovaný majetok vo výške XXX.XXX eur. Na účte ostatné kapitálové fondy boli vedené
prostriedky v sume XXX.XXX eur. Ku dňu 31.12.2017 evidoval partner verejného sektora záväzky v
sume XX.XXX eur. Čistý obrat vykazoval v sume XXX.XXX eur.

13. Na základe informácie peňažného ústavu A.

14. Na základe informácie banky G..

15. Súd z úradnej činnosti zistil, že dňa 06.11.2018 bol partner verejného sektora z registra partnerov
verejného sektora vymazaný. Uvedenú skutočnosť oznámil súdu aj partner verejného sektora v podaní
zo dňa 21.11.2018, ktorý s poukazom na absenciu ďalších predpokladov na vedenie konania žiadal,
aby súd konanie zastavil.

16. Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon č. 315/2016 Z.z.“),
registrujúci orgán môže z vlastného podnetu overiť alebo na základe kvalifikovaného podnetu overí
pravdivosť a úplnosť údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísaných v registri.

17. Podľa § 12 ods. 3 zákona č. 315/2016 Z.z., uznesenie o začatí konania registrujúci orgán doručí
partnerovi verejného sektora, oprávnenej osobe a oznamovateľovi kvalifikovaného podnetu. V uznesení
o začatí konania vyzve registrujúci orgán partnera verejného sektora, aby uviedol skutočnosti a navrhol
dôkazy, ktoré potvrdzujú pravdivosť a úplnosť údajov zapísaných údajov, a určí oprávnenej osobe lehotu
na podanie návrhu podľa odseku 4.

18. Podľa § 12 ods. 7 zákona č. 315/2016 Z.z., ak partner verejného sektora hodnoverne nepreukáže, že
údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané v registri sú pravdivé a úplné, registrujúci orgán rozhodne
o výmaze partnera verejného sektora z registra. Po právoplatnosti tohto rozhodnutia vymaže partnera
verejného sektora z registra a začne konanie o uložení pokuty podľa § 13 ods. 1. Proti rozhodnutiu súdu
o výmaze nie sú prípustné opravné prostriedky.

19. Podľa § 17 zákona č. 315/2016 Z.z., do registra možno zapísať postupom a za podmienok podľa
tohto zákona aj osobu, ktorá nie je partnerom verejného sektora, ak o to požiada. Osoba zapísaná v
registri podľa odseku 1 má povinnosti partnera verejného sektora podľa tohto zákona; ustanovenia §13
až 15 sa nepoužijú.

20. Podľa § 16 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z., na konanie o námietkach, na konanie podľa § 12 <. a na
konanie o pokute sa primerane použijú ustanovenia Civilného mimosporového poriadku; ustanovenie
čl. 6 Civilného mimosporového poriadku sa nepoužije.

21. Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len „CMP“), na
konania podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia Civilného sporového poriadku, ak tento zákon
neustanovuje inak.

22. Podľa § 161 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“), ak
tento zákon neustanovuje inak, súd kedykoľvek počas konania prihliada na to, či sú splnené podmienky,
za ktorých môže konať a rozhodnúť (ďalej len "procesné podmienky").

23. Podľa § 161 ods. 2 CSP, ak ide o nedostatok procesnej podmienky, ktorý nemožno odstrániť, súd
konanie zastaví.

24. Súd mal z aktuálneho výpisu z registra partnerov verejného sektora preukázané, že s účinnosťou od
07.11.2018 bol partner verejného sektora vymazaný z registra partnerov verejného sektora. Predmetom
konania podľa § 12 zákona č. 315/2016 Z.z. je posudzovanie pravdivosti a úplnosti údajov o konečnom
užívateľovi výhod zapísaných v registri partnerov verejného sektora, z čoho vyplýva, že súd môže
takéto konanie viesť len vo vzťahu k zapísaným subjektom a nie k subjektom, ktoré nie sú zapísané v
registri partnerov verejného sektora. S poukazom na uvedené súd skonštatoval, že vzhľadom na výmaz
partnera verejného sektora z registra partnerov verejného sektora nie sú splnené procesné podmienky
na ďalšie vedenie konania podľa §12 zákona č. 315/2016 Z.z., a preto konanie zastavil.

25. Podľa § 52 CMP, žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania, ak tento zákon
neustanovuje inak.

26. Podľa § 57 CMP, o povinnosti nahradiť trovy konania, ak nejde o trovy konania štátu, rozhoduje súd
len na návrh.

27. O trovách konania rozhodol súd podľa § 52 CMP tak, že žiaden z účastníkov nemá nárok na
náhradu trov konania, nakoľko žiaden z účastníkov si nárok na náhradu trov konania neuplatnil.

28. Podľa § 162 ods. 1 CSP, súd konanie preruší, ak

a) rozhodnutie závisí od otázky, ktorú nie je v tomto konaní oprávnený riešiť,


b) pred rozhodnutím vo veci dospel k záveru, že sú splnené podmienky na konanie o súlade právnych
predpisov; v tom prípade podá Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) návrh
na začatie konania,
c) podal návrh na začatie prejudiciálneho konania pred Súdnym dvorom Európskej únie podľa
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; uznesenie o návrhu na začatie
prejudiciálneho konania súd bezodkladne doručí ministerstvu spravodlivosti.
29. Podľa § 62 ods. 3 CSP, o zamietnutí návrhu na prerušenie konania súd rozhodne spolu s rozhodnutím
vo veci samej.
30. Vzhľadom na to, že súd konanie zastavil z dôvodu nedostatku podmienok konania, súd musel
návrhy na prerušenie konania, učinené na pojednávaní účastníkmi konania, zamietnuť, keďže v konaní
nebolo možné pokračovať, pričom z dôvodu procesnej ekonómie nepovažoval za dôvodné zaoberať sa
z vecného hľadiska ich dôvodnosťou.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresnom
súde Žilina.

Odvolanie možno podať písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo
veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne
doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa
dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie
podania nevyzýva. Podanie urobené v listinnej podobe treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov
s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší
subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd
vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil (§ 125 CSP).

V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej
veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ
domáha (odvolací návrh).

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že


a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné
práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Odvolanie možno odôvodniť aj tým, že súd prvej inštancie nesprávne alebo neúplne zistil skutočný stav
veci.