Tema 1: Kemahiran Amali Penduduk dan Sumber

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
Elemen Kemahiran Graf Rajah dan Carta Peta Tematik Huraiannya Membina dan mentafsirkan graf garis (poligraf) dan graf bar. Membina dan mentafsirkan rajah:( Rajah Piramid, Rajah bulatan berbahagi dan Rajah Segiempat Bujur Berbahagi) Membina dan mentafsirkan peta Koroplet, Peta Titik, Peta Bulatan Berkadar dan Peta Aliran.

HASIL PEMBELAJARAN
Setelah mempelajari tema ini pelajar akan dapat: • • • • Membina pelbagai jenis graf, rajah/carta dan peta tematik dengan mengaplikasikan teknik kartografi yang betul. Mentafsirkan pola atau corak yang terhasil daripada graf, rajah/carta dan peta yang dilukiskan. Menganalisiskan sebab-sebab sesuatu pola/corak yang terhasil. Meramalkan fenomena geografi yang boleh terjadi akibat pola/corak tersebut.

FOKUS PEMBELAJARAN
Kemahiran amali penduduk dan sumber menumpukan kepada kemahiran membina, mentafsir dan menganalisis pelbagai jenis data penduduk seperti kadar kelahiran, kadar kematian, kepadatan penduduk, data migrasi, data umur dan jantina serta lain-lain ke dalam bentuk graf, carta, rajah dan peta tematik (peta koroplet, peta titik, peta bulatan berkadar dan juga peta aliran). 1.1

MEMBINA DAN MENTAFSIRKAN GRAF.
Membina Graf Garis.

1.1.1 a)

Konsep: Graf garis ialah garisan yang menyambungkan titik-titik (poin) di atas kertas graf yang mengandungi paksi X dan paksi Y. Di peringkat ini graf garis yang hendak dibina ialah graf garis banyak (poligraf).

Gerakerja Membina Graf Garis (Poligraf): Langkah 1: Telitikan data yang diberi dalam soalan dan kenalpastikan nilai maksima serta nilai minima. Langkah 2: Pilih satu skala yang sesuai yang boleh meliputi semua data dan boleh diplotkan di dalam sehelai kertas graf sahaja. Sebaiknya skala yang dipilih tidak terlalu besar atau terlalu kecil sehingga mencacatkan kesan nampak (Visual impact) graf garis yang dilukis itu. Langkah 3: Sediakan paksi X dan paksi Y di atas kertas graf. Paksi X mewakili tahun manakala paksi Y mewakili nilai. Tandakan nilai bagi setiap 1 CM di atas paksi Y dan nyatakan unitnya dihujung paksi tersebut. Langkah 4: Tandakan setiap nilai data yang terdapat dalam soalan. Penandaan nilai mestilah bermula di atas paksi X. Sambungkan setiap nilai menjadi garisan-garisan. (Ingat – Plotan bagi graf garis mestilah bermula di atas Paksi X, tidak boleh sama sekali dijarakkan dari paksi X. Oleh sebab itu bagi nilai yang pertama di atas paksi Y iaitu 0 dan tahun yang pertama di atas paksi Y mestilah bermula di persilangan paksi X dan Y tersebut) Langkah 5: Lengkapkan graf anda dengan tajuk, skala dan petunjuk. Tajuk mestilah di tulis di ruang /bahagian atas graf, skala mestilah ditulis di bawah daripada tajuk iaitu disebelah pepenjuru kiri manakala petunjuk boleh ditulis di hujung setiap garisan yang telah diplot itu). Lihat Contoh 1 di bawah: Jadual 1 menunjukkan penduduk di wilayah-wilayah terpilih dunia dari tahun 1900 hingga tahun 1990. Jadual 1: Penduduk di wilayah-wilayah terpilih di dunia 1900 – 1990 (Juta orang)
Wilayah Afrika Amerika Latin Amerika Utara Asia Eropah 1900 120 63 81 915 423 1930 155 109 135 1072 532 Tahun 1950 200 163 167 1376 576 1970 344 283 228 2056 705 1990 648 448 276 3108 786

a) Berdasarkan jadual 1, lukis graf garis untuk menunjukkan pertambahan penduduk di wilayah-wilayah terpilih di dunia dari tahun 1900 hingga 1990.

Lihat graf garis yang telah dilukis di sebelah Graf garis menunjukkan penduduk di wilayah-wilayah terpilih di dunia dari tahun 1900 hingga 1990.

1.1.1 b)

Menganalisis dan mentafsir Graf Garis.

Menganalisis graf garis memerlukan kemahiran mengadunkan pengentahuan sedia ada dengan pola atau bentuk graf yang terhasil. Komponen penganalisisan dan pentafsiran merangkumi pola atau corak graf yang terhasil, sebab-sebab mengapa pola tersebut bersifat demikian dan juga elemen kajian masa depan (KMD) seperti mencadangkan langkah, meramalkan kesan jangka panjang dan sebagainya. Terdapat empat jenis pola atau corak atau trend atau arah alir yang boleh dikenalpasti dari sesebuah graf garis. Iaitu : i) ii) iii) iv) Pola atau trend peningkatan atau penurunan secara mendadak. Pola atau trend peningkatan atau penurunan secara gradual (perlahanlahan) Pola atau trend yang stabil – konstan (garis lurus yang mendatar) Pola atau trend yang tidak stabil/tidak menentu – mengalami kenaikan dan penurunan dalam tempoh masa yang tertentu.

Lihat contoh soalan pentafsiran di bawah: b) i) Jawapannya: Wilayah yang mengalami pertambahan penduduk yang paling pesat ialah wilayah ASIA. ii) Huraikan mengapa berlakunya pertambahan penduduk yang pesat di wilayah tersebut. Jawapannya: Kepesatan pertumbuhan penduduk di Asia berlaku selepas tahun 1950. Ini disebabkan oleh beberapa faktor. Antaranya: (1) Peningkatan kadar kelahiran dan pengurangan kadar kematian ekoran daripada kemajuan taraf kesihatan serta teknologi perubatan yang dapat mengawal pelbagai penyakit merbahaya serta dapat mengurangkan resiko kematian bayi di samping meningkatkan jangka hayat penduduk. (2) Aras kesuburan (Fertiliti) wanita yang tinggi berkaitan dengan peratus penduduk dalam kumpulan umur subur yang ramai (misalnya 15 hingga 44 tahun) serta amalan Berdasarkan graf garis yang telah anda lukis pada soalan (a) Nyatakan wilayah yang mengalami pertambahan penduduk yang paling pesat

Dalam keadaan sumber tersebut tidak boleh diganti maka kesan jangka panjangnya ia diancam kehabisan/kepupusan.jangka hayat meningkat yang seterusnya mendorong peningkatan kelahiran. bijih besi emas dan lain-lain akibat pengeluaran berlebihan bagi menampung keperluan penduduk yang bertambah dengan pesat. peningkatan tenaga buruh dan kemajuan ekonomi.infrastruktur dan sebagainya menjadi semakin hebat apabila penduduk bertambah. (2) Kepupusan/kehabisan sumber alam khususnya jenis sumber yang tidak boleh diperbaharui seperti sumber mineral: . (3) Pencemaran dan kemusnahan/kerosakan sumber seperti sumber udara dan air . kadar kematian berkurangan. India.perindustrian. Jawapannya: Memilih sebuah Negara di Asia yang mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat seperti Indonesia. Bangladesh dll yang sesuai. Tamatnya perang dunia ke dua (1939 .perkahwinan pada usia muda membangun. harganya semakin mahal. khususnya di negara-negara Asia yang sedang (3) Kegagalan Program Kawalan Penduduk/Perancangan keluarga di sesetengah negara Asia yang disebabkan oleh taraf pendidikan yang masih rendah.sumber bahan api fosil. jelaskan kesan pertumbuhan penduduk yang pesat terhadap sumber alam di negara tersebut. (4) Bertambahnya pengeluaran sumber-sumber makanan khususnya pada era revolusi hijau yang memungkinkan pertumbuhan pesat penduduk Asia dapat ditampung daripada mengalami krisis makanan dan kebuluran. c) Pilih sebuah negara di Asia. (5) Kestabilan politik. Kegagalan program perancangan keluarga boleh juga dikaitkan dengan keperluan buruh/tenaga kerja oleh sesebuah keluarga khususnya dalam sektor pertanian tadisional. Kedapatan lebih banyak sumber makanan berzat/berkhasiat serta amalan pemakanan/diet yang seimbang di kalangan penduduk telah menjamin kesihatan penduduk bertambah. Di samping memberi ruang kepada negara-negara Asia mengubah polisi kependudukan dan sosio-ekonomi negara masing-masing ke arah pertambahan penduduk. bijih timah. Kesannya saiz tanah secara relatifnya menjadi semakin sempit. Ini akan menimbulkan kesan: (1) Tekanan terhadap sumber alam khususnya terhadap sumber tanah. Filipina.pertanian. Pertumbuhan penduduk yang pesat memungkinkan sumber-sumber alam sesebuah negara diteroka dan dieksploitasi sepenuhnya bagi menampung pertumbuhan tersebut.pembandaran. Persaingan guna tanah untuk petempatan.1945) mengurangkan kematian penduduk secara besar-besaran akibat peperangan. adat dan status quo masyarakat. halangan agama.

Termasuk juga kesan hakisan tanih serta tanah runtuh. Pembangunan sumber alam meningkat. sumber perikanan dan penternakan relatif dengan keperluan penduduk yang bertambah dengan pesat.kenderaan. Pengeluaran sumber-sumber makanan tersebut tidak sepadan dengan pertambahan penduduk. (5) Kesan positif.pembuangan sisa domestik yang biasanya sejajar dengan pertumbuhan penduduk yang pesat. (4) Berkurangnya sumber-sumber makanan khususnya yang berasaskan hasil-hasil pertanian.akibat pertambahan industri. . sumber tidak terbiar membazir kerana mempunyai tenaga kerja yang cukup untuk menjana dan membangunkannya.

Seterusnya buat plotan bar atau turus mengikut nilai-nilai data yang terdapat dalam soalan. skala mestilah ditulis di bawah daripada tajuk iaitu disebelah pepenjuru kiri manakala petunjuk di tulis di ruang bawah graf bar). Graf bar komponen atau graf bar majmuk mempunyai turus yang bertingkat-tingkat manakala graf bar kompaun mempunyai turus yang berbaris-baris. Gerakerja Membina Graf Bar: Langkah 1: Telitikan data yang diberi dalam soalan dan baca soalan dengan teliti. Tajuk mestilah di tulis di ruang /bahagian atas graf. Langkah 2: Kenalpastikan nilai maksima serta nilai minima dalam data tersebut. Graf bar cermin pula mempunyai nilai paksi tegak yang positif dan negatif.2 a) Membina Graf Bar. Tandakan nilai bagi setiap 1 CM di atas paksi Y dan nyatakan unitnya dihujung paksi tersebut.1. Pada amnya graf bar terdiri daripada tiga jenis iaitu graf bar komponen. Misalnya jika data itu melibatkan perubahan (angka positif dan negatif) maka graf bar yang sesuai dibina ialah graf bar cermin. Kenalpastikan kaedah graf bar yang hendak dibina samada bar kompaun. di sebelah atasnya paksi Y yang bernilai positif manakala di sebelah bawahnya ialah paksi Y yang bernilai negatif. Pilih satu skala yang sesuai yang boleh meliputi semua data dan boleh diplotkan di dalam sehelai kertas graf sahaja. Penandaan nilai mestilah dijarakkan dari paksi Y (sebaik-baiknya berjarak 1 CM). Langkah 4: Tandakan setiap nilai data yang terdapat dalam soalan. Konsep: Graf bar atau graf palang ialah graf yang mempunyai turus-turus secara menegak. skala dan petunjuk. Lihat Contoh 2 di sebelah: . Paksi X mewakili tahun/elemen/unsur manakala paksi Y mewakili nilai. Sebaiknya skala yang dipilih tidak terlalu besar atau terlalu kecil sehingga mencacatkan kesan nampak (Visual impact) graf bar yang dilukis itu. Oleh sebab itu plotan bar adalah berlawanan dengan plotan graf garis. Langkah 3: Sediakan paksi X dan paksi Y di atas kertas graf.1. Jika graf garis perlu rapat dan bermula di atas paksi Y manakala plotan bar mesti renggang dari paksi Y dan renggang antara bar-bar yang dibina) Langkah 5: Lengkapkan graf anda dengan tajuk. graf bar kompaun dan juga graf bar cermin. Paksi X berada di tengah graf. (Ingat – Plotan bagi graf bar mestilah dijarakkan antara satu bar dengan bar yang lain. bar komponen atau graf bar cermin.

Sekiranya nilai yang diperolehi positif .Contoh 2: Jadual 2 di bawah menunjukkan bilangan migrasi masuk dan migrasi keluar di beberapa buah negeri terpilih Semenanjung Malaysia pada tahun 1998. Jadual 2: Bilangan migrasi masuk dan migrasi keluar di beberapa buah negeri terpilih Semenanjung Malaysia pada tahun 1998.Migrasi keluar (orang) 26 880 16 266 14 113 9 361 23 635 11 993 35 317 38 536 16 736 a) Berdasarkan jadual 2. Penyelesaian: Oleh kerana soalan meminta calon melukiskan graf bar yang menunjukkan Migrasi Bersih. maka calon mestilah dahulu mengira nilai migrasi bersih bagi setiap negeri dengan menggunakan formula berikut: Migrasi Bersih = Migrasi Masuk ▬ Migrasi Keluar. lukis sebuah graf bar yang sesuai untuk menunjukkan bilangan migrasi bersih mengikut beberapa buah negeri terpilih di Semenanjung Malaysia pada tahun 1998. Negeri Johor Kedah Kelantan Terengganu Pahang Melaka Perak Selangor Pulau Pinang Bil. Jika nilai migrasi bersih yang diperolehi mempunyai nilai positif dan negatif maka graf bar yang perlu dilukis ialah graf bar cermin.Migrasi Masuk (orang) 30 838 19 357 11 069 14 979 25 957 9 161 25 753 61 048 12 664 Bil.

7cm 11.2cm – 2.Migrasi keluar (MK) Migrasi Bersih (MM – MK) Panjang bar 1cm = 2000 org.sahaja atau negatif sahaja maka calon boleh memilih untuk melukis graf bar komponen atau graf bar kompaun bergantunglah kepada kesesuaiannya.5cm 2.9 cm 1.4cm – 4. Lihat Jadual nilai migrasi bersih dan panjang setiap bar di sebelah: Jadual : Nilai Migrasi Bersih dan Panjang Setiap Bar.0 cm Lihat graf bar yang dilukis di sebelah: .1 cm – 1.5 cm – 1. Negeri Bil. Johor Kedah Kelantan Terengganu Pahang Melaka Perak Selangor Pulau Pinang 30 838 19 357 11 069 14 979 25 957 9 161 25 753 61 048 12 664 26 880 16 266 14 113 9 361 23 635 11 993 35 317 38 536 16 736 3 958 3 091 –3 044 5 618 2 322 –2 832 –9 564 22 512 –4 072 1. Berdasarkan nilai migrasi bersih yang diperolehi itu. pilih satu skala yang sesuai bagi mewakili semua data.8cm 1. Skala yang dipilih: 1 CM = 2000 Orang.Migrasi Masuk (MM) Bil. Bahagikan nilai migrasi bersih dengan skala anda untuk memperolehi panjang setiap bar yang akan dilukis nanti.

Graf bar menunjukkan migrasi bersih bagi beberapa buah negeri Terpilih di Semenanjung Malaysia pada tahun 1998. .

2 b) Menganalisis dan Mentafsir Graf Bar. Mengenalpasti dengan tepat negeri di pantai barat yang mempunyai kadar migrasi masuk yang tinggi . Bandar yang lebih besar.. Antara sebab-sebab yang boleh dibincangkan ialah: 1. sebab-sebab.1. canggih dan jaringan yang padat akan memudahkan pergerakan. Jawapannya: 1.berbanding dengan negeri-negeri pantai timur dan utara semenanjung. Peluang pendidikan. Faktor sistem pengangkutan. 3. Sepertimana graf garis. 4. Peluang perkerjaan yang luas dan tawaran gaji yang lumayan terutamanya dalam sektor perindustrian dan perkhidmatan khususnya di bandar-bandar besar dalam negeri yang berkenaan.boleh dibuat perbandingan dengan negeri-negeri lain. Peluang pendidikan tinggi juga lebih luas dan terbuka khususnya di negeri Selangor. meningkatkan .lebih maju/pesat membangun yang menawarkan pelbagai kemudahan yang menarik.Selangor dan Perak. 2. Faktor pemangkin migrasi. kesan serta cadangan mengatasi hasil daripada sesuatu bentuk bar yang terhasil. Sebab-sebab: (Boleh dibincangkan secara perbandingan antara faktor tarikan dan faktor tolakan . Boleh dibuktikan dengan nama-nama IPTA atau IPTS . Faktor Urbanisasi. Sistem pengangkutan yang cekap. b) Mengapakah sesetengah negeri di Pantai Barat Semenanjung Malaysia mengalami kadar migrasi masuk yang tinggi berbanding dengan negeri-negeri di pantai timur dan utara semenanjung.cepat. Lihat contoh soalan analisis di bawah. Peluang perkerjaan.1.judul isinya masih lagi sama). graf bar juga perlu dianalisis dan ditafsirkan daripada segi polanya. Tarikan kemudahan bandar yang begitu banyak di negeri-negeri pantai barat berbanding dengan negeri-negeri lain. Di peringkat ini calon mestilah berupaya mengadunkan pengentahuan yang dimilikinya dengan kemahiran amali yang dibuat.

Sebaiknya panjang jejari mestilah sesuai untuk menghasilkan bulatan agar tidak terlalu besar atau terlalu kecil. 1. Terdapat tiga pengiraan penting untuk membina sesebuah carta pai iaitu.darjah ketersampaian antara negeri-negeri pantai barat dengan negeri-negeri yang lain.3 a) Membina Carta Pai (Rajah Bulatan Berbahagi).1. Langkah 3: Berdasarkan nilai puncakuasadua ini. Gerakerja Membina Carta Pai (Rajah Bulatan Berbahagi): Langkah 1: Telitikan data yang diberi dalam soalan dan kenalpastikan berapa buah carta pai yang perlu dibina berasaskan kehendak soalan. Bahagikan nilai puncakuasa dua yang diperolehi dalam langkah (2) di atas dengan nilai skala yang telah dipilih itu. pengiraan sudut sektor dan juga pengiraan peratus sudut sektor. Ia terdiri daripada bulatan yang dipecahkan kepada segmen –segmen atau sektor-sektor mengikut nilai sudut yang telah dikira. Carta pai mempunyai beberapa nama seperti Rajah Bulatan Berbahagi dan juga Simbol Bulatan Berkadar. Langkah 4: Kirakan sudut sektor bagi setiap elemen yang terdapat dalam jadual dengan menggunakan formula berikut: Nilai Bagi Setiap Elemen . pilih satu skala yang sesuai yang boleh diguna untuk mengira panjang jejari. pengiraan skala jejari bulatan. Langkah 2: Campurkan semua nilai data mengikut sektor bagi tujuan mencari jejari. Nilai jejari boleh dikira dengan menggunakan formula berikut: Jejari = √ jumlah Apabila sudah dipuncakuasaduakan maka nilai yang diperolehi bukan lagi dalam unit biasa tetapi bertukar menjadi UNIT PUNCAKUASADUA.

(Ingat !. Melukis bulatan dengan menggunakan jangka lukis berdasarkan panjang jejari yang telah dikira dan juga menandakan bukaan sudut sektor bagi setiap elemen yang telah dikira dengan menggunakan jangka sudut di dalam bulatan berkenaan. Lihat Contoh 3 di bawah: Jadual 3 di bawah menunjukkan jumlah penduduk mengikut kumpulan umur di Malaysia pada tahun 2000. Kumpulan Umur Bawah 15 tahun 15 . nilai peratus yang perlu ditulis dalam setiap bukaan sudut sektor dan bukannya nilai sudut berkenaan) Langkah 7: Lorekan atau warnakan setiap sudut sektor dengan lorekan atau warna yang berlainan dan seterusnya lengkapkan carta pai anda dengan tajuk. 684 14. 681 898 23.x 360° Jumlah Keseluruhan Elemen Langkah 5: Membuat plotan. Tajuk mestilah di tulis di ruang /bahagian atas carta.64 tahun Lebih dari 65 tahun Jumlah Jumlah Penduduk (‘000) orang 7. . Langkah 6: Mengira peratus setiap sudut sektor dengan menggunakan formula berikut: Nilai Bagi Setiap Elemen x 100% Jumlah Keseluruhan Elemen Nilai peratus ini mestilah dimasukkan ke dalam setiap bukaan sudut sektor bulatan tersebut.264 Berdasarkan jadual 3 di atas siapkan sebuah rajah bulatan berbahagi bagi menunjukkan jumlah penduduk mengikut kumpulan umur di Malaysia pada tahun 2000. skala mestilah ditulis di bawah daripada tajuk iaitu disebelah pepenjuru kiri manakala petunjuk boleh ditulis di bahagian bawah carta pai anda itu. skala dan petunjuk.

264.264.264.000 =227. (Lihat Jadual di bawah) Kumpulan umur Jumlah Pendudu k Sudut Sektor % sudut sektor : Formulanya: Formulanya: Nilai sudut sektor Nilai x 100% 360º 360º Jumlah 7.02% x Bawah 15 tahun 7.681.000 x 360º 23.000 14.27 ÷ 1000 4.264.11% 360º 118. Langkah 2: Mengira sudut sektor dan peratus sudut sektor.000 = 4823.9º 15 – 64 tahun 14.684.684.000 x 360º 23.000 Lihat Rajah Bulatan Berbahagi yang dilukis di sebelah: .27 unit puncakuasadua Skala Jejari = 1 CM = 1000 unit puncakuasdua = Panjang jejari = 4823.000 x 360º 23.9º 360º 13.000 =13.9º x 100 = 33.Langkah 1: Mengira skala jejari: Formula: √ JUMLAH = √ 23.681.86% 360º 227.2º x 100 = 63.823 CM.9º x 100 = 3.000 =118.000 898.2º Lebih 65 tahun 898.

.Rajah Bulatan Berbahagi menunjukkan jumlah penduduk mengikut kumpulan umur di Malaysia pada tahun 2000.

sedang dan akan dialami oleh sesebuah negara. Diantaranya seperti nisbah jantina. Langkah 3: Di atas sehelai kertas graf (biasanya dibuat melintang). bahagikan secara seimbang antara jantina lelaki dan perempuan.4 a) Membina Rajah Piramid. Gerakerja membina rajah piramid. . kaitannya dengan transisi demografi. tahap pembangunan yang dicapai oleh sesebuah negara dan sebagainya. Sifatnya berlapis-lapis bermula dengan struktur umur yang paling muda. Langkah 1: Telitikan data yang diberi dalam soalan dan baca soalan dengan teliti. Ciri Jantina pula berada di sebelah kiri dan kanan rajah tersebut. diikuti peringkat umur dewasa dan diakhiri dengan golongan tua di puncaknya. Langkah 2: Kenalpastikan nilai maksima serta nilai minima dalam data tersebut. Ia menunjukkan struktur umur dan jantina penduduk di sesebuah negara pada tahun-tahun tertentu. Di tengah-tengah kertas graf tersebut (sebaik-baiknya berjarak 2 CM) Susunkan kumpulan umur yang dimulai dengan kumpulan umur paling muda sebagai tapak piramid manakala kumpulan umur paling tua sebagai puncak piramid.1. Kenalpastikan kaedah rajah piramid yang diperlukan oleh soalan.1. Konsep: Rajah piramid adalah sejenis graf bar yang telah dibentukkan seperti piramid.struktur guna tenaga dan nisbah tanggungan. taraf kesihatan penduduk. Pilih satu skala yang sesuai yang boleh meliputi semua data dan boleh diplotkan di dalam sehelai kertas graf sahaja. kadar kelahiran dan kadar kematian. Sebaiknya skala yang dipilih tidak terlalu besar atau terlalu kecil sehingga mencacatkan kesan nampak (Visual impact) graf bar yang dilukis itu. jangka hayat penduduk. Daripada rajah piramid ini kita boleh mentafsirkan pelbagai ciri demografi dan juga ciri pembangunan yang telah.

Jadual 4: Struktur umur dan jantina penduduk Malaysia. lukis rajah piramid yang sesuai untuk menggambarkan struktur umur dan jantina penduduk Malaysia pada tahun 1997. Kedudukan barbar ini adalah bertindan mengikut kumpulan umur tersebut. Kumpulan Umur 0 . Panjang bar bagi setiap kumpulan umur dan jantina adalah bergantung kepada nilai data dalam soalan yang diplot berdasarkan skala yang telah ditetapkan. skala dan petunjuk. Lihat Contoh 4 di sebelah: Jadual 4 menunjukkan struktur umur dan jantina penduduk Malaysia pada tahun 1997. skala mestilah ditulis di bawah daripada tajuk iaitu disebelah pepenjuru kiri manakala petunjuk di tulis di ruang bawah rajah. .59 60 . sila buat plotan bar. Langkah 5: Lengkapkan rajah piramid anda dengan tajuk.Langkah 4: Tandakan nilai-nilai mengikut skala di bahagian tapak piramid yang mewakili jantina lelaki dan perempuan bermula dengan nilai 0 di sempadan kumpulan umur masing-masing.9 10 . 1997.19 20 . Tajuk mestilah di tulis di ruang /bahagian atas rajah.29 30 .39 40 . Berdasarkan data-data yang diberi dalam soalan.69 70 dan lebih Lelaki (‘ 000) 2612 2357 2017 1653 1168 684 386 206 Perempuan (‘000) 2455 2225 1876 1584 1111 656 414 261 a) Berdasarkan jadual 4.49 50 . Lihat rajah Piramid di sebelah untuk menunjukkan struktur umur dan jantina penduduk Malaysia bagi tahun 1997.

umur dan jantina .Rajah Piramid menunjukkan struktur penduduk Malaysia bagi tahun 1997.

1997 ialah: 1. kadar kelahiran dan kadar kematian. Tapak yang lebar . Kumpulan umur tua . Diantaranya seperti nisbah jantina. program perancangan keluarga yang kurang berkesan dan amalan perkahwinan di usia muda masih berlaku. Puncak semakin sempit .1.Jangka hayat masih lagi rendah.Ciri-Ciri Utama Penduduk Malaysia.Menunjukkan kadar kelahiran masih lagi tinggi/terus meningkat dan kadar kematian semakin merosot. taraf kesihatan penduduk.4 b) Menganalisis dan Mentafsir Rajah Piramid. ii) Huraikan kesan-kesan ciri kependudukan tersebut terhadap keadaan sosial dan ekonomi di Malaysia. kaitannya dengan transisi demografi. 2. tahap pembangunan yang dicapai oleh sesebuah negara dan sebagainya. Jawapannya: b) i) Sila rujuk rajah . Jelaskan cirri-ciri utama penduduk Malaysia pada tahun 1997. Hal ini disebabkan oleh peningkatan taraf kesihatan. jangka hayat penduduk.1.struktur guna tenaga dan nisbah tanggungan. sedang dan akan dialami oleh sesebuah negara. Lihat contoh di bawah: b) i) Berdasarkan rajah yang telah anda lukis pada soalan (a). Daripada rajah piramid ini kita boleh mentafsirkan pelbagai ciri demografi dan juga ciri pembangunan yang telah.

Kumpulan umur dewasa yang ada dengan kuasa beli yang agak tinggi juga menjamin pertambahan permintaan dan penawaran. perindustrian. . Ini menunjukkan warga tua perempuan lebih ramai berbanding lelaki.sedikit relatif dengan kumpulan umur yang lain. Hal ini disebabkan oleh teknologi perubatan yang ada masih tidak berupaya untuk mengawal penyakit merbahaya seperti jantung. Pertumbuhan penduduk yang agak pesat menjamin peningkatan permintaan barangan dan perkhidmatan dan seterusnya menambahkan pengeluaran. 4. Walaupun rajah piramid kelihatan seimbang tetapi pada keseluruhannya penduduk lelaki lebih ramai daripada perempuan melebihi hampir 500 000 orang.perkhidmatan dan sebagainya. reakreasi dan lain-lain bagi menampung keperluan penduduk yang ramai khususnya di bandar-bandar besar akibat migrasi penduduk muda. 4. Pertambahan perbelanjaan kerajaan. Perbelanjaan yang besar amat diperlukan dalam menyediakan kemudahan asas. Pasaran domestik menjadi semakin besar/kuasa-kuasa pasaran semakin kuat dan kesan positif dari perluasan pasaran diperolehi . Kumpulan umur dewasa yang sedia ada (20 . darah tinggi. Ini menggambarkan nisbah tanggungan masih lagi besar khususnya di usia persekolahan.69 tahun dan 70 tahun ke atas). Komposisi umur .59 tahun) juga merupakan kumpulan umur yang produktif membantu memesatkan pertumbuhan ekonomi negara. 3. Bilangan penduduk lelaki mengatasi perempuan bagi setiap kumpulan umur kecuali pada kumpulan umur (60 . kesihatan. Memperluaskan pasaran domestik. kencing manis. Disamping amalan pemakanan yang tidak seimbang dan kesedaran penjagaan kesihatan yang masih rendah. faedah persaraan dan sebagainya. Ciri Jantina. 2.Golongan muda (bawah 20 tahun .kanak-kanak dan belia) masih ramai berbanding dengan golongan dewasa dan tua iaitu kira-kira 44% daripada jumlah penduduk negara. Pertumbuhan penduduk yang agak pesat sebagai satu aset membekalkan tenaga kerja/tenaga buruh pada masa hadapan untuk mempercepatkan lagi pembangunan sektor-sektor ekonomi seperti pertanian. Peluang pekerjaan perlu ditambah dalam sektor ekonomi moden seperti perindustrian dan perkhidmatan. perubatan percuma. Pertambahan peluang pekerjaan dalam semua sektor amat penting demi mengelakkan pengganguran pada masa hadapan. b) ii) Kesan-kesan ciri kependudukan tersebut terhadap keadaan sosial dan ekonomi di Malaysia. pendidikan. 3. Disamping itu keperluan peruntukan yang khusus untuk menampung kebajikan warga tua yang semakin bertambah seperti rumah-rumah kebajikan. Perlunya pertambahan peluang pekerjaan agar sejajar dengan peningkatan penduduk dan keperluan guna tenaga dalam negara. 1.

Negeri Johor Kedah Kelantan Penduduk (' 000) 2 496.1. Jadual 5: Jumlah penduduk dan keluasan tiap-tiap negeri di Malaysia pada tahun 1996.5 a) Membina dan Mentafsir Peta Tematik. negeri.9 1 411. Membina Peta Koroplet (Peta Lorek) Peta Koroplet (Choropleth) atau peta lorek adalah sebuah peta taburan yang bertujuan untuk menunjukkan kepadatan/densiti sesuatu data yang diwakilinya.5 ) 1. Jadual 5 menunjukkan jumlah penduduk dan keluasan tiap-tiap negeri di Malaysia pada tahun 1996. mukim dan lain-lain Untuk memahami bagaimana peta lorekan ini dibuat sila ikuti contoh 5 di bawah. Apa yang perlu di dalam pembinaan peta lorek ialah satu set data dan sebuah peta lakar yang menunjukkan sempadan pentadbiran yang sejajar dengan kawasan data yang diwakili seperti sempadan peringkat negara.daerah.1 Keluasan (KM²) 18 986 9 426 14 983 . Peta ini selalunya digunakan untuk menunjukkan taburan khususnya kepadatan penduduk dan juga ekonomi kerana kedua-dua data ini mudah dikumpulkan.1.1. Peta koroplet atau Peta lorekan bernilai ini mewakili sesuatu selang jeda yang dilukiskan di dalam ruangruang yang berbeza nilainya dan dibezakan daripada segi kepadatan ton lorekannya.2 1 505.

9 1 213.4 1 358.1 576.3 2 909.2 1 209.9 1 411.9 Keluasan (KM²) 18 986 9 426 14 983 1 650 6 643 35 965 21 005 795 1 031 73 620 124 449 7 956 12 955 243 91 Kepadatan (Orang / KM²) 131.7 948. Jawapan: Lihat penghitungan kepadatan penduduk di dalam jadual di bawah.4 1 358.1 33.9 2 083.Melaka Negeri Sembilan Pahang Perak Perlis Pulau Pinang Sabah Serawak Selangor Terengganu WP Kuala Lumpur WP Labuan Berdasarkan jadual 5.3 213.2 349.5 33.3 2 909.7 948.9 67. a) 576.9 2 456.2 1 209.5 797.4 15.7 94.2 1 505. Negeri Johor Kedah Kelantan Melaka Negeri Sembilan Pahang Perak Perlis Pulau Pinang Sabah Serawak Selangor Terengganu WP Kuala Lumpur WP Labuan Penduduk (' 000) 2 496.9 2 456.9 67.8 1 919.8 99.4 120.7 73.9 1 650 6 643 35 965 21 005 795 1 031 73 620 124 449 7 956 12 955 243 91 Hitung kepadatan penduduk negeri-negeri di Malaysia pada tahun 1996.3 213.9 1 213.8 1 919.2 268.5 159. Formula Kepadatan: Jumlah Penduduk ÷ Luas Kawasan Jadual : Kepadatan penduduk negeri-negeri di Malaysia pada tahun 1996.5 797.2 .2 5592.2 746.2 1173.9 2 083.4 365.

b) Berdasarkan hitungan yang telah anda buat pada soalan (a). Dalam hal ini terlebih dahulu anda 2.2 Menguji beberapa angka jeda. Untuk lebih mudah pilihlah angka-angka seperti 100. Jumlah kelas yang paling sesuai ialah antara 4 hingga 7 kelas. minimun dan taburannya bagi tujuan menguji beberapa angka jeda yang sesuai. patut. Langkah 2. Oleh kerana angka ratus adalah angka yang paling banyak berulang iaitu di enam negeri maka angka jeda yang sesuai adalah antara angka 100 hingga 999. Seboleh mungkin angka atau selang jeda yang dipilih. Supaya semua data boleh dimasukkan dalam mana-mana kelas anda patut menggunakankaedah kelas terbuka bagi kelas terbawah dan kelas teratas. Selang Jeda ini mestilah sama atau seragam antara had kelas bawah dengan had kelas atas atau antara satu kelas dengan kelas yang lain Langkah 3: Membentukkan kelas-kelas Lorekan. Ini bermakna tidak ada satu data pun yang tidak boleh dimasukkan ke dalam mana-mana kelas yang dibuat nanti. gunakan peta 1 untuk melukis peta koroplet bagi menunjukkan kepadatan penduduk negeri-negeri di Malaysia pada tahun 1996. 300 dan sebagainya.1 Meneliti data-data yang diberi dan perhatikan angka maksimun. mestilah boleh mewakili kesemua data yang ada. Lihat Contoh berikut: Skala Jeda: 100 Orang/Km Persegi. “ Skala Jeda: 100 orang/km persegi”. Katakan saya memilih angka 100 sebagai selang jedanya. 200. Ingat!. Sesuatu tajuk mestilah dapat menunjukkan kaedah yang diguna dan apa yang diwakilinya. . Tentukan dan tuliskan tajuk yang betul di ruang paling atas peta. Gerakerja Membina Peta Koroplet: Langkah 1. Contoh : “Peta Koroplet Menunjukkan Kepadatan Penduduk Bagi Negeri-Negeri Di Malaysia Pada Tahun 1996”. 2. Memilih Skala Jeda Yang Sesuai.

skala dan Petunjuk. calon mestilah berhati-hati untuk menghasilkan plotan yang kemas. Langkah 4: Memilih Skema Lorekan Yang Betul dan Sesuai. Sila lorekkan (dengan pensel sahaja) negeri-negeri mengikut skema lorekan yang telah dipilih. tajuk.Kelas 1 : Kelas 2 : Kelas 3 : Kelas 4 : Kelas 5 : ≤ 100 101 ▬ 200 201 ▬ 300 301 ▬ 400 ≥ 401 Kelas terbuka. skala dan petunjuk. Justeru ton lorekannya bermula dengan jarang dan semakin lama semakin padat. . Skema lorekan yang dipilih mestilah dapat menunjukkan perbezaan kepadatan. Dalam hal ini ada dua skema lorekan yang boleh dipilih iaitu. bersih dan sempurna. Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Kelas 4 Kelas 5 Langkah 5: Membuat Plotan. Kelas terbuka. Lengkapkan peta koroplet anda dengan tajuk. Tajuk mestilah di tulis di ruang /bahagian atas peta. Bagi negeri yang padat ton lorekannya mestilah lebih gelap berbanding dengan negeri yang jarang kepadatan penduduknya. Apabila membuat plotan. skala mestilah ditulis di bawah daripada tajuk iaitu disebelah pepenjuru kiri manakala petunjuk di tulis di ruang bawah peta.

Lihat peta koroplet yang dilukis di sebelah: Peta Koroplet Menunjukkan Kepadatan Penduduk Bagi Negeri-Negeri Di Malaysia Pada Tahun 1996 .

maka ia membuka lebih banyak peluang perkerjaan kepada penduduk yang seterusnya mempercepatkan pula proses migrasi masuk penduduk. jelas menunjukkan negeri-negeri pantai barat semenanjung mempunyai kepadatan yang tinggi berbanding dengan negerinegeri di pantai timur.5 b) Lorek) Menganalisis dan mentafsir Peta Koroplet (Peta c) Berdasarkan peta koroplet anda itu. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti berikut: 1. Dengan merujuk kepada peta koroplet yang dilukis.1. Sejarah pembangunan ekonomi yang lebih awal berlaku di kawasan pantai barat semenanjung berbanding dengan kawasan pantai timurnya. kemudahan penempatan serta kemudahan-kemudahan asas yang lain yang menyebabkan kawasan tersebut terus berkembang dengan pelbagai kegiatan perniagaan dan perkhidmatan. Sejak era penjajah lagi negeri-negeri pantai barat menjadi tumpuan pembangunan ekonomi berikutan daripada adanya potensi sumber yang banyak. penjajah telah memajukan kawasan ini dengan sistem pengangkutan. Akhirnya kawasan-kawasan perlombongan bijih timah menjadi padat penduduk. . Bagi mempercepatkan pengeksploitasian sumber.1. Dengan wujudnya pelbagai jenis rantaian ekonomi yang berkaitan dengan sektor perlombongan. analisakan sebab-sebab mengapa negerinegeri di Pantai Barat Semenanjung lebih padat penduduknya berbanding dengan negerinegeri di Pantai Timur Semenanjung?. Justeru itu ia menjadi tarikan khususnya kepada migran-migran Cina bertumpu ke arahnya. Sebagai contoh Lembah Kelang di Selangor dan Lembah Kinta di Perak amat kaya dengan sumber bijih timah.

5 juta orang. Petaling Jaya. Keadaan ini amat berbeza dengan negeri-negeri pantai barat yang lebih landai. Bandar-bandar ini bukan sahaja menawarkan kemudahan pembandaran yang lengkap malah ia juga menjadi pusatpusat pengajian tinggi. Misalan di Lembah Kelang sahaja penduduknya hampir 1. kemudahan pendidikan serta kemudahan pengangkutan tertumpu di kawasan pantai barat semenanjung.2. Kawasan-kawasan ini juga tidak subur dan sukar dihubungi. Taburan penduduknya amat jarang dan kebanyakannya didiami oleh orang-orang asli. Saiz negeri juga mempengaruhi perbezaan kepadatan penduduk. Tidak dapat dinafikan bandar-bandar besar dan moden serta lengkap dengan pelbagai kemudahan adalah terletak di jaluran pantai barat semenanjung seperti Bandaraya Kuala Lumpur. Bagi negeri-negeri pantai timur pula migrasi keluar berterusan berlaku dan amat sukar untuk dibendung disebabkan sektor ekonominya masih tertumpu kepada sektor pertanian yang tidak menjanjikan pendapatan yang lumayan serta peluang perkerjaan yang terhad. Peluang perkerjaan yang luas dalam sektor ekonomi moden khususnya dalam bidang industri dan perkhidmatan.rata serta bertanah subur untuk pelbagai jenis kegiatan pertanian. Sebagai contoh kawasan lembah Kelang sendiri menempatkan hampir separuh daripada sektor perindustrian di Malaysia. Shah Alam.Ipoh dan sebagainya. Selain itu. adanya sistem pengangkutan yang cekap telah memangkinkan lagi migrasi keluar penduduk kerana darjah ketersampaian antara pantai timur dengan barat menjadi lebih cepat dan mudah. Bagi negeri yang luas seperti Pahang dan Terengganu akan menghasilkan angka kepadatan yang sedikit berbanding dengan negeri Melaka dan Negeri Sembilan yang kecil keluasannya yang akan menghasilkan nilai kepadatan yang . Faktor fizikal seperti bentuk muka bumi dan keluasan negeri. Dengan adanya pelbagai jenis dan peringkat industri maka ia telah membuka peluang perkerjaan yang luas kepada penduduk. 3. Dengan itu ia menggalakkan lagi migrasi penduduk khususnya dari pantai timur semananjung. Faktor sosial seperti kemudahan pembandaran. Kawasan pedalaman negeri Pahang. Sektor perindustrian khususnya yang berintensif buruh juga tertumpu di pantai barat semenanjung berbanding dengan kawasan pantai timurnya. Salah satu tarikan utama yang mendorong migrasi ialah pengaruh pembandaran. Oleh sebab itu ia tidak menjadi kawasan pilihan penduduk. Disokong pula oleh tawaran gaji yang lumayan menyebabkan penduduk di pantai timur semenanjung berhijrah ke luar menuju ke negeri-negeri pantai barat khususnya ke Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Terengganu dan Kelantan adalah berbukit bukau. 4. Justeru itu dualisme ekonomi yang ketara membolehkan proses migrasi dalaman ini berlaku yang akhirnya menyebabkan ketidakseimbangan taburan penduduk yang ketara di Semenanjung Malaysia. Oleh itu tidak hairanlah jika pantai barat semenanjung terus mengalami pertambahan dan kepadatan penduduk yang tinggi sedangkan pantai timurnya semakin merosot dan semakin kurang penduduk. bergunung ganang serta berhutan tebal .pamah. Seremban.

jumlah titik dan sebaran titik mestilah menepati kuantiti sebenar data tersebut. Hal ini disebabkan oleh pengaruh formula pengiraan kepadatan penduduk itu sendiri. 2. Tidak seperti peta koroplet yang menggunakan data kepadatan. Jumlah titik yang diplot akan mewakili jumlah sebenar data yang diwakili. Plotan subjektif: Jika peta yang mewakili sesuatu data itu tidak ditunjukkan kawasan-kawasan negatif seperti kawasan paya. iaitu. 1.5 c) Membina Peta Titik (Dot Map) Konsep: Peta titik adalah peta yang paling mudah untuk menunjukkan taburan sesuatu data geografi khususnya data penduduk. Titik-titik diplot di atas peta melalui dua cara. peta titik lazimnya mewakili data-data jumlah seperti jumlah penduduk di sesuatu kawasan pentadbiran. hutan tebal.1. maka kawasan-kawasan negatif tersebut tidak . Plotan Objektif: Jika peta yang mewakili sesuatu data itu ditunjukkan dengan jelas kawasan-kawasan negatif. iaitu: 1. pertama saiz titik mestilah seragam (sama besar) dan kedua sebaran titik/jarak antara satu titik dengan satu titik yang lain juga mesti seragam. Justeru itu saiz titik.tinggi walaupun daripada segi jumlah penduduknya mungkin hampir sama sahaja. Dalam konteks ini jarak antara satu titik dengan titik yang lain tidak perlu diukur. Terdapat dua ciri penting dalam membina peta titik. tasik dan lain-lain maka titik-titik diplot secara menyeluruh dan ditaburkan ke segenap kawasan. memadai dengan anggaran sahaja asalkan ia kelihatan tersebar menyeluruh kawasan yang diwakilinya dan tidak berlonggok di sesuatu tempat sahaja jika kawasan yang diwakilinya itu tidak dikenalpasti kawasan-kawasan negatifnya.

Secara logiknya adakah penduduk tinggal di kawasan paya serta di dalam sungai?. Dalam kes ini skala yang dipilih ialah: Skala: 1 titik = 10. lihat contoh 6 di bawah. 647 84.boleh diplot. 1991. Lihat jadual pengiraan di bawah: Daerah Jumlah Penduduk 236. Langkah 2: Pilih satu skala yang sesuai yang boleh meliputi semua data dan boleh diplotkan di dalam peta kosong yang diberikan. lukis sebuah peta titik untuk menunjukkan taburan penduduk bagi setiap daerah di Pulau Pinang pada tahun. Plotan Subjektif. Elakkan daripada meletakkan titik-titik di kawasan-kawasan berkenaan. Langkah 3: Membuat pengiraan jumlah titik yang diperlukan bagi setiap daerah berasaskan skala yang telah dipilih itu.6 = 24 titik Seberang Perai Tengah .1991. Jadual 6: Jumlah Penduduk Bagi Setiap Daerah Di Pulau Pinang . Jadual 6 di bawah menunjukkan jumlah penduduk bagi setiap daerah di Pulau Pinang pada tahun 1991. Sebaiknya skala yang dipilih tidak terlalu besar atau terlalu kecil sehingga mencacatkan kesan nampak (Visual impact) peta titik yang dilukis itu seperti keadaan titik yang terlalu padat sehingga bertindih antara satu sama lain.000 = 23. 771 395. 270 Bilangan Titik Yang diperlukan (Skala: 1 titik = 10.000 orang. 270 ÷ 10. 764 a) Dengan menggunakan jadual 6. Langkah 1: Telitikan data yang diberi dalam soalan dan kenalpastikan nilai maksima serta nilai minima.000 orang) 236. 270 224. Daerah Seberang Perai Tengah Seberang Perai Utara Seberang Perai Selatan Daerah Timur Laut Daerah Barat Daya Jumlah Penduduk (Orang) 236. 714 122.

000 = 8. 647 84. . 771 395. 000 = 22.2 = 12 titik Langkah 4: Membuat plotan iaitu menandakan titik-titik di atas peta yang disediakan.4 = 08 titik ÷ 10. Tajuk mestilah di tulis di ruang /bahagian atas peta. skala mestilah ditulis di bawah daripada tajuk iaitu disebelah pepenjuru kiri manakala petunjuk boleh ditulis di ruang bawah peta. Lihat peta titik yang dilukis di sebelah: Peta titik menunjukkan taburan penduduk bagi setiap daerah di Pulau Pinang pada tahun. 764 ÷ 10. Taburan titik (jarak antara titik-titik) mestilah seragam. 764 224. Langkah 5: Lengkapkan peta titik anda dengan tajuk. 647 84. 714 122. 771 395. skala dan petunjuk.Seberang Perai Utara Seberang Perai Selatan Daerah Timur Laut Daerah Barat Daya 224. Terdapat dua perkara yang perlu diingatkan semasa membuat plotan ini iaitu: a) b) Saiz titik yang diplot mestilah sama besar. 000 = 12.1991.4 = 22 titik ÷ 10. 714 122.5 = 40 titik ÷ 10. 000 = 39.

360 64.1980. Jadual 7: Jumlah penduduk setiap daerah di negeri Terengganu . Lihat Contoh 7 di bawah: Jadual 7 di bawah menunjukkan jumlah penduduk di setiap daerah negeri Terengganu pada tahun 1980. 459 . 730 24. Daerah Besut Dungun Kemaman Kuala Terengganu Marang Hulu Terengganu Soalan: Jumlah Penduduk (Orang) 100. 830 58.Plotan Objektif. 977 43. 899 232.

977 ÷ 1000 = 25 titik 43. 3. 899 232. 730 24. 730 ÷ 1000 = 233 titik 24. tunjukkan taburan penduduk di setiap daerah negeri Terengganu pada tahun 1980 dengan menggunakan kaedah peta titik. 58. Petunjuk: Simbol titik sebagai pelengkap peta. . 360 64. 459 (1 titik = 1000 orang) 100. 899 ÷ 1000 = 65 titik 232. 830 ÷ 1000 = 101 titik. Peta Titik Menunjukkan Taburan Penduduk Mengikut Daerah di Terengganu pada tahun 1980. 1 titik = 1000 orang. 459 ÷ 1000 = 44 titik 4.Anda diberikan satu peta guna tanah negeri Terengganu (Peta 7 a) sebagai panduan. Plotan: Sila lihat plotan secara objektif pada peta 7b. 360 ÷ 1000 = 58 titik 64. 1. 5. Pengiraan (Lihat jadual di bawah): Daerah Jumlah Penduduk Bilangan titik yang diperlukan Besut Dungun Kemaman Kuala Terengganu Marang Hulu Terengganu 100. Di atas peta kosong 7b yang disediakan. 830 58. Penyelesaian: Plotan Objektif (Mengambil kira kawasan negatif yang tidak didiami penduduk seperti kawasan hutan dan paya). Tajuk: Skala: Peta Titik Menunjukkan Taburan Penduduk Mengikut Daerah di Terengganu pada tahun 1980. 2. 977 43.

1. bulatan ketiga jejarinya = 6 cm. Kon Berkadar. Silender Berkadar dll. bulatan ke dua jejarinya = 4 cm. .5 d) Berkadar) Membina Peta Simbol Berkadar (Peta Bulatan Peta simbol berkadar juga merupakan satu kaedah kartografi yang boleh digunakan untuk menunjukkan taburan sesuatu fenomena geografi di atas ruang khususnya yang berkaitan dengan taburan penduduk. Banyak simbol berkadar yang boleh diguna di atas peta misalnya Peta Bulatan Berkadar. bulatan ke empat = 8cm dan seterusnya kenaikan jejari pada nilai = 2cm. Segiempat Berkadar. Bulatan pertama jejarinya = 2cm. Tetapi yang lebih popular dan mudah digunakan ialah Bulatan Berkadar serta Segiempat Berkadar. Perkataan berkadar sebenarnya merujuk kepada penggunaan skala yang sama dan menunjukkan perubahan yang seragam apabila plotan dibuat di atas sesebuah peta. Umpamanya katakan kita menggunakan simbol bulatan berkadar pada skala jejari = 2cm.1. Kiub Berkadar.

Lengkapkan peta anda dengan tajuk dan petunjuk Gerakerja Membina Peta Bulatan Berkadar. Apabila semua data sudah dipuncakuasaduakan maka nilai yang diperolehi bukan lagi dalam unit biasa tetapi bertukar menjadi UNIT PUNCAKUASADUA. 1991. NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Soalan: Berdasarkan jadual 11 di atas dan di atas peta 11 yang disediakan tunjukkan bilangan penduduk di ibu-ibu negeri semenanjung malaysia pada tahun 1991 dengan menggunakan Kaedah Bulatan berkadar. Pembinaan peta bulatan berkadar adalah seperti contoh 8 di bawah: Jadual 8 di bawah menunjukkan bilangan penduduk di ibu-ibu negeri Semenanjung Malaysia pada tahun 1991. Justeru peta ini akan dengan mudah dapat menunjukkan jumlah. Lihat jadual pengiraan di bawah: No Ibu Negeri Bilangan Pendudu k Nilai Puncakuasa dua Panjang Jejari (Skala 1cm = 400 unit .Simbol-simbol berkadar yang diguna akan diplotkan di atas kawasan masing-masing. taburan dan serakan sesuatu data yang diwakilinya. Langkah 1: nilai minima. Telitikan data yang diberi dalam soalan dan kenalpastikan nilai maksima serta IBU NEGERI Johor Baharu Alor setar Kota Baharu Melaka Seremban Kuantan Ipoh Kangar Georgetown Shah Alam Kuala Terengganu Bandaraya Kuala Lumpur BILANGAN PENDUDUK (Orang) 214 104 125 026 58 703 74 962 72 590 85 798 301 263 24 232 219 376 101 733 66 886 1 145 075 Langkah 2: Mencari skala jejari. Saiz bulatan berkadar yang dilukis dapat ditafsirkan mewakili jumlah sesuatu data yang diwakili oleh kawasan-kawasan tersebut. Jadual 8: Bilangan Penduduk di Ibu-Ibu Negeri Semenanjung Malaysia. Calon perlu mempuncakuasaduakan setiap data yang diberi bagi tujuan mencari nilai jejari.

Tajuk mestilah di tulis di ruang /bahagian atas peta.9 ÷ 400 = 0. sederhana dan besar. Dalam kes ini skala jejari yang dipilih ialah: 1 CM = 400 Unit Puncakuasadua.6 242.7 1 070. .7 ÷ 400 = 0.1 puncakuasadua ) 462. Setiap bulatan dalam petunjuk mesti dinyatakan jumlah yang diwakilinya.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Johor Baharu Alor Setar Kota Bharu Melaka Seremban Kuantan Ipoh Kangar Georgetown Shah Alam K. pilih satu skala yang sesuai yang boleh diguna untuk mengira panjang jejari setiap bulatan.7 ÷ 400 = 1.4 292. (Lihat pengiraan panjang jejari dalam jadual di atas) Langkah 4: Membuat plotan.9 155.15cm 353. Plotan mestilah dibuat dengan menggunakan jangka lukis dan pusat bulatan mestilah berada di tengahtengah pusat bandar/ibu negeri atau poin yang diberikan dalam soalan/peta.9 548. skala mestilah ditulis di bawah daripada tajuk iaitu disebelah pepenjuru kiri manakala petunjuk boleh ditulis di bahagian bawah peta bulatan berkadar anda itu.7 353. Sebaiknya saiz bulatan yang dibina janganlah terlalu besar atau terlalu kecil untuk menghasilkan kesan nampak yang baik.3 ÷ 400 = 0.7 ÷ 400 = 0.8 ÷ 400 = 0.9 258.7 468.67cm 292.9 ÷ 400 = 0.64cm 1070. Berdasarkan panjang jejari yang telah dikira bagi setiap bulatan (dalam langkah 3 ).60cm 273. maka calon boleh membuat plotan bulatan di atas peta yang diberikan.4 ÷ 400 = 1.3 273. Langkah 5: Melengkapkan peta bulatan berkadar anda dengan tajuk.68cm 269.88cm 242.4 ÷ 400 = 0. 1991.8 269.Terengganu Bandaraya Kuala Lumpur √ 214 104 √ 125 026 √ 58 703 √ 74 962 √ 72 590 √ 85 798 √ 301 263 √ 24 232 √ 219 376 √ 101 733 √ 66 886 √ 1 145 075 462.79cm 258. skala dan petunjuk.38cm 468.9 ÷ 400 = 1. Bahagikan nilai puncakuasa dua yang diperolehi dalam langkah (2 ) di atas dengan nilai skala yang telah dipilih itu.4 318. Petunjuk yang dibuat mestilah berkadar bentuknya dengan mewakili tiga nilai yang berbeza – kecil.73cm 548.17cm 318.1 ÷ 400 = 2.37cm 155.6 ÷ 400 = 0. (Lihat Peta bulatan berkadar di sebelah) Peta Bulatan Berkadar Menunjukkan Bilangan Penduduk di Ibu-Ibu Negeri Semenanjung Malaysia.67cm Langkah 3: Berdasarkan nilai puncakuasadua ini.

Terdapat dua elemen penting di dalam peta aliran iaitu.1.perkhidmatan dan penduduk itu bergerak. aliran masuk modal ke sesebuah negara dan sebagainya. .1. Misalnya pergerakan import-eksport.5 e) Membina Peta Aliran. ketebalan garis aliran yang mewakili jumlah yang bergerak ke sesuatu destinasi dan juga anak panah (arrow) yang menunjukkan ke mana sesuatu barangan.ketibaan pelancong asing ke sesebuah negara. perkhidmatan dan juga pergerakan manusia. migrasi dalaman. Konsep: Peta aliran adalah sejenis peta statistik yang diguna untuk menunjukkan arah dan isipadu (jumlah) pergerakan sesuatu barangan. migrasi antarabangsa.

(Orang) 7 768 5 402 5 849 6 128 6 157 7 908 4 177 17 865 719 3 104 Johor Kedah Kelantan Melaka Negeri Sembilan Pahang Pulau Pinang Perak Perlis Terengganu a) Dengan menggunakan jadual di atas. Skala aritmetik digunakan sekiranya tidak terdapat perbezaan yang terlalu besar antara nilai maksima dengan nilai minima di dalam data soalan yang diberi. . Langkah 2: Mencari skala ketebalan garis aliran. lukis sebuah peta aliran di atas peta semenanjung Malaysia yang disediakan bagi menunjukkan pergerakan migran ke Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada tahun 1990. Negeri Asal Bilangan Migran yang berpindah ke Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.Lihat Contoh 9 di bawah: Jadual 9 di bawah menunjukkan bilangan migran yang berpindah ke Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mengikut negeri asal pada tahun 1990. Gerakerja Membina Peta Aliran: Langkah 1: Telitikan data yang diberi dalam soalan dan kenalpastikan di mana dan ke arah mana garis aliran perlu dibuat berasaskan kehendak soalan dan peta yang diberikan. Lengkapkan peta anda dengan petunjuk dan tajuk yang sesuai. Terdapat dua kaedah yang boleh diguna untuk mencari skala ketebalan garisan iaitu: a) Skala aritmetik. Oleh sebab itu anak panah aliran ialah Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.000 orang . Jadual 9 : Bilangan Migran yang berpindah ke Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Mengikut Negeri Asal pada tahun 1990. Dalam kes ini migran berpindah dari negeri asal menuju ke Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Skala dalam unit biasa yang digunakan seperti 1CM = 1CM = 20.

pilih satu skala yang sesuai yang boleh diguna untuk mengira ketebalan garis aliran.48 78.43 0.71 Langkah 3: Berdasarkan nilai puncakuasadua ini.93 64. Plotan mestilah mengikut syarat-syarat berikut: .b) Skala geometri.81 55. Skala dalam unit puncakuasadua. Lihat pengiraan di bawah: Negeri Bilangan Migran Yang Berpindah ( Unit :Orang) Puncakuasaduak an setiap data mengikut negeri: (Unit Puncakuasadua) Ketebalan garisan (dalam CM) setelah dibahagikan dengan skala: 1CM = 150 unit √ 0. Berdasarkan nilai ketebalan garisan yang telah dikira dalam langkah 3 (Lihat jadual di atas) calon boleh membuat plotan garis aliran di atas peta yang diberikan.50 0.66 26.52 0.14 73.63 133.51 0. Dalam kes ini kaedah yang digunakan ialah skala geometri kerana wujudnya perbezaan data yang besar iaitu antara 17 856 orang dengan 719 orang.12 0. Dalam kes ini skala yang dipilih ialah: 1CM = 150 Unit Puncakuasadua Langkah 4: Membuat plotan.47 88. Justeru untuk menyelaraskan data-data tersebut maka semua data perlu dipuncakuasaduakan agar tidak terlalu ketara perbezaannya.50 76. Apabila semua data sudah dipuncakuasaduakan maka nilai yang diperolehi bukan lagi dalam unit biasa tetapi bertukar menjadi UNIT PUNCAKUASADUA. Sebaiknya ketebalan garisan janganlah terlalu besar atau terlalu kecil untuk menghasilkan kesan nampak yang baik. Skala ini diguna sekiranya terdapat perbezaan data yang terlalu besar antara nilai maksima dengan nilai minima.60 0.59 0.40 Johor Kedah Kelantan Melaka Negeri Sembilan Pahang Pulau Pinang Perak Perlis Terenggan u √ 7 768 √ 5 402 √ 5 849 √ 6 128 √ 6 157 √ 7 908 √ 4 177 √ 17 865 √ 719 √ 3 104 88.28 78.90 0. Bahagikan nilai puncakuasa dua yang diperolehi dalam langkah (2 b) di atas dengan nilai skala yang telah dipilih itu.52 0.

1990 . b) c) d) Langkah 5: Lorekan atau warnakan setiap garis aliran yang dibuat dan seterusnya lengkapkan peta aliran anda dengan tajuk. Sekiranya pelajar memilih teknik untuk menggabungkan garis aliran pastikan ketebalan kepala aliran adalah mewakili kesemua jumlah ketebalan garisan aliran yang telah digabungkan. Tajuk mestilah di tulis di ruang /bahagian atas carta. Petunjuk yang dibuat mestilah bertangga bentuknya mewakili tiga nilai yang berbeza. skala dan petunjuk. skala mestilah ditulis di bawah daripada tajuk iaitu disebelah pepenjuru kiri manakala petunjuk boleh ditulis di bahagian bawah peta aliran anda itu. Antara garis aliran tidak boleh bertindih dan tidak boleh bersilang. Untuk mengelakkan pertindihan garis aliran boleh dibuat melengkung atau bergabung. Arah aliran (arrow) bagi setiap garis aliran mesti ditunjukkan. Lihat Peta Aliran yang dilukis di sebelah: Peta Aliran Menunjukkan Bilangan Migran Yang Berpindah Ke Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.a) b) Garis aliran mestilah sama tebal dari permulaan hingga ke destinasinya sekiranya garis aliran tersebut dibuat secara berasingan bagi setiap negeri.

1.1.5 f) Menganalisis dan Mentafsir Peta Aliran. .

Soalan ini berfokus kepada menganalisis sebab.Terengganu dan Pahang. 3.perkhidmatan perhubungan (Pengangkutan dan telekomunikasi).pembuatan dan sebagainya. Faktor ini sekali lagi telah menarik minat terutamanya golongan muda dan golongan profesional untuk berhijrah ke bandar atau negeri tersebut. taraf hidup yang rendah. sebab-sebab dan kesan-kesannya. Contoh Soalan b) Berdasarkan kepada peta aliran yang telah anda lukis itu. Antara sebab mengapa Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mengalami kadar migrasi masuk yang tinggi ialah: 1.pemasangan. Pada masa yang sama sektor pertanian di luar bandar pula menjadi penolaknya seperti keadaan kerja yang berpanas dan berhujan.UPM. memperolehi pendapatan yang kecil dan tidak tetap. Terengganu dan Pahang ke negeri yang lebih maju seperti Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Oleh sebab itu ramai pelajar luar bandar terpaksa berhijrah ke bandar-bandar besar demi melanjutkan pelajaran mereka. 2.Kelantan. Sebahagian pelajar yang telah menamatkan pelajaran mungkin akan bekerja dan menetap di bandar-bandar besar tersebut apabila bidang perkerjaan yang sesuai dengan kelulusan mereka tidak terdapat di kawasan asal mereka/luar bandar.perkhidmatan yang selesa serta suasana kerja yang menyeronokkan telah menjadi daya tarikan utama untuk penduduk desa berubah sikap meninggalkan sektor pertanian yang tidak begitu terjamin dan tidak glamour. sebaliknya hanya ada di bandar-bandar besar sahaja. dibelenggu dengan kemiskinan. Faktor sosial khususnya Peluang melanjutkan pelajaran/pendidikan ke institut pengajian tinggi yang banyak terletak di bandar-bandar besar khususnya di Selangor dan Kuala Lumpur seperti UM. Bandar ini mempunyai kemudahan bandar yang lengkap seperti kemudahan hiburan. Faktor kemudahan pembandaran yang baik dan menarik seperti di metropolis Kuala Lumpur. kemudahan asas yang tidak mencukupi dan sebagainya. perkhidmatan kesihatan dan lain-lain yang jauh lebih baik dan selesa jika dibandingkan dengan kawasan luar bandar dan juga negeri-negeri lain di Semenajung Malaysia. Faktor ekonomi iaitu peluang perkerjaan yang luas dengan pendapatan yang lumayan dan stabil. Bagi golongan profesional seperti . Ini boleh dikaitkan dengan aliran migrasi luar bandar ke bandar atau dari negeri yang kurang maju seperti Kelantan. Ia telah menawarkan peluang perkerjaan yang banyak khususnya dalam operator pengeluaran seperti di kilang elektronik. isipadu aliran. mengapakah kadar migrasi masuk ke Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur lebih tinggi berbanding dengan negeri-negeri lain di Malaysia.UKM.Menganalisis peta aliran meliputi analisis pola aliran. Justeru itu tidak hairanlah sejumlah besar migrasi datangnya dari negeri-negeri yang masih bergantung kepada sumber pertanian seperti Kedah.UiTM dan lain-lain Berbanding dengan kawasan luar bandar peluang pendidikan tinggi adalah amat terhad. Kedua-dua negeri ini adalah pesat membangun dengan sektor perindustrian dan perkhidmatan. Penawaran gaji yang tetap dan lumayan disamping kemudahan yang banyak disediakan seperti perumahan dan pengangkutan.

doktor. Bagi negeri Sembilan pula jarak perjalanan hanya 45 minit sahaja antara Seremban dengan Kuala Lumpur melalui Lebuh Raya Persekutuan manakala Lebuh Raya Kuala Lumpur-Karak menyebabkan perhubungan dan pergerakan yang lebih cepat migran-migran dari Pahang.jurutera.Negeri Sembilan dan Pahang. faktor persaraan dan lain-lain lagi. faktor pertukaran tempat kerja/arahan majikan. 5. Bagi negeri Perak dan Melaka migran boleh bergerak dengan cepat melalui Lebuh Raya Utara-Selatan.pegawai bank dan lain-lain lagi mempunyai peluang yang luas untuk mengembangkan perniagaan dan kerjaya mereka di bandar-bandar besar berkenaan.Melaka. Di antara faktor-faktor tersebut ialah seperti faktor perkahwinan dan ikatan kekeluargaan misalnya isteri akan mengikuti suaminya selepas berkahwin. sistem pengangkutan seperti bas dan teksi juga banyak dan mudah didapati untuk ke negeri-negeri tersebut yang menjadikan darjah ketersampaian ke negeri-negeri berkenaan adalah tinggi. Faktor mikro adalah lebih bersifat keputusan peribadi individu untuk melakukan migrasi atau tidak. Faktor –faktor mikro. Soalan Latihan: .peguam. Faktor pemangkin ialah adanya sistem pengangkutan yang cekap dan jaraknya yang dekat menghubungkan Selangor serta Kuala Lumpur dengan negeri-negeri berjiran seperti Perak. 4. Selain daripada rangkaian lebuh raya.

4 0.6 1.2 0. [14 Markah].3 2.6 1.5 1.9 1.2 0.9 0.3 2. Soalan 2 Jadual 2 di bawah menunjukkan jumlah penduduk mengikut struktur umur di Malaysia pada tahun 1991 dan 2000.3 0. Struktur Umur 0 .3 2.5 2.2 1.2 2.14 Tahun 15 . Jadual 2: Jumlah penduduk mengikut struktur umur di Malaysia pada tahun 1991 dan 2000.2 2.0 0. [11 Markah].64 Tahun Lebih dari 65 Tahun Jumlah Penduduk 1991 (Orang) 6 900 000 10 970 000 680 000 Jumlah Penduduk 2000 (Orang) 7 740 000 14 620 000 900 000 .4 0.3 0.3 2. b) Berdasarkan graf yang telah anda lukis itu.2 0. Jadual 1: Kadar Pertumbuhan Penduduk Tahunan (%) bagi beberapa buah negara maju dan negara sedang membangun terpilih 1995 1999 Negara Amerika Syarikat United Kingdom Jepun Indonesia Filipina Malaysia Kadar Pertumbuhan Penduduk Tahunan (%) 1995 1996 1997 1998 1999 0.3 2.9 0.Soalan 1 Jadual 1 di bawah menunjukkan kadar pertumbuhan penduduk tahunan (%) bagi beberapa buah negara maju dan negara sedang membangun terpilih antara tahun 1995 hingga 1999.4 a) Dengan menggunakan jadual 1. jelaskan mengapa kadar pertumbuhan penduduk tahunan di negara-negara maju berbeza dengan negara-negara sedang membangun. siapkan sebuah graf garis yang sesuai bagi menunjukkan kadar pertumbuhan penduduk tahunan di beberapa buah negara maju dan negara sedang membangun terpilih antara tahun 1995 hingga 1999.3 0.3 2.0 1.2 0.8 2.5 1.

jelaskan ciri-ciri utama kependudukan Melayu di negeri Pahang pada tahun 1991. [10 Markah] a) b) Dengan merujuk kepada rajah yang telah anda lukis itu. [12 Markah] b) Berasaskan rajah tersebut. Kumpulan Umur (Tahun) 0 . Jadual 3: struktur umur dan jantina penduduk Melayu di Negeri Pahang pada tahun 2000. Lukis sebuah Rajah Bulatan Berbahagi untuk menunjukkan perubahan jumlah penduduk mengikut struktur umur di Malaysia antara tahun 1991 hingga 2000. berikan ulasan tentang pertumbuhan penduduk dan jangka hayat penduduk Malaysia antara tempoh 1991 hingga 2000.9 10 .39 40 .69 70 dan lebih Lelaki (orang) 115 258 81 492 52 778 47 391 32 601 18 364 8 273 5 102 Perempuan ( orang). 109 714 79 257 55 284 47 425 28 180 16 501 8 774 5 311 Berdasarkan jadual 3 di sebelah.Berdasarkan jadual 2 di sebelah.59 60 . [7 Markah] Soalan 3 Jadual 3 di bawah menunjukkan struktur umur dan jantina penduduk Melayu di Negeri Pahang pada tahun 2000. Berikan hujah anda.29 30 .49 50 . a) Siapkan sebuah rajah piramid bagi menunjukkan struktur umur dan jantina penduduk Melayu di Negeri Pahang pada tahun 1999.19 20 . [13 Markah] . [8 Markah] c) Patutkah dasar 70 juta penduduk di Malaysia menjelang tahun 2100 diteruskan?.

[7 Markah] . [8 Markah]. 1996. Kepadatan Penduduk (Orang/KM²) 48 240 104 59 20 64 66 4 839 117 227 . cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil bagi menyeimbangkan taburan penduduknya. Jadual 4: Kepadatan Penduduk Negara-Negara Asia Tenggara. [12 Markah] b) Mengapakah negara-negara Asia Tenggara mempunyai nilai kepadatan penduduk yang berbeza-beza ?. c) Pilih sebuah negara di Asia Tenggara yang mempunyai taburan penduduk yang tidak seimbang. a) Sediakan sebuah Peta Choropleth (Peta Lorek) bagi menunjukkan kepadatan penduduk negara-negara Asia Tenggara pada tahun 1996 di atas peta kosong yang disediakan. Negara Berunai Filipina Indonesia Kemboja Laos Malaysia Myanmar Singapura Thailand Vietnam Berdasarkan jadual 4.Soalan 4: Jadual 4 di bawah menunjukkan kepadatan penduduk bagi negara-negara Asia Tenggara pada tahun 1996.

Soalan 5 Jadual 5 di bawah menunjukkan jumlah penduduk di bandar-bandar terpilih di Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan pada tahun 1997. Bandar Kota Kinabalu Sandakan Lahad Datu Tawau Wilayah Persekutuan Labuan Jumlah Penduduk (orang) 160 184 156 675 44 614 124 943 26 271 Berdasarkan jadual 5 dan di atas peta yang disediakan. [10 Markah] b) Huraikan peranan bandar-bandar berkenaan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial negeri Sabah dan serantaunya. [10 Markah ] c) Nyatakan kesan ke atas persekitaran manusia akibat proses pembandaran yang pesat yang dialami oleh bandar Kota Kinabalu. Jadual 5: Jumlah Penduduk di beberapa buah bandar Terpilih di Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan . a) Tunjukkan jumlah penduduk di bandar-bandar terpilih di Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan pada tahun 1997 dengan menggunakan kaedah simbol berkadar yang sesuai. [ 5 Markah] . 1997.

Negeri-Negeri Di Semenanjung Malaysia Perlis Kedah Pulau Pinang Perak Selangor Negeri sembilan Melaka Johor Terengganu Kelantan Berdasarkan jadual 6 di atas. [10 Markah] b) Jelaskan mengapa berlakunya aliran migrasi di atas?. a) Lukis sebuah peta aliran di atas peta kosong Semenanjung Malaysia yang disediakan bagi menunjukkan jumlah migrasi ke luar penduduk dari setiap negeri di Semenanjung Malaysia ke Rancangan Pembangunan Wilayah JENGKA sehingga tahun 1980. [ 5 Markah] . Jadual 6: Jumlah migrasi keluar penduduk dari negeri-negeri di Semenanjung Malaysia ke Rancangan Pembangunan Wilayah JENGKA sehingga tahun 1980.Soalan 6: Jadual 6 di bawah menunjukkan jumlah migrasi keluar penduduk dari negeri-negeri di Semenanjung Malaysia ke Rancangan Pembangunan Wilayah JENGKA sehingga tahun 1980. [10 Markah] Jumlah Migran Yang Berpindah Dari Setiap Negeri ke Wilayah JENGKA (Orang) 1263 11 409 3697 14 368 11 300 6517 4166 6899 5754 12 140 c) Nyatakan kesan ke atas kemajuan ekonomi dan sosial yang dialami oleh Wilayah Jengka akibat aliran migrasi di atas.

‫نجليوين‬ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful