BLOG - http://manatale.wordpress.

com

Page 1/29 

 ,   
, 
, 

!" # $

%
!" % %& '  ह . *+.,+-**   ह. / 0#
%& ' 
!. 
#..1  ', -2.. 3 
2% - , 4 5#. 6
7 

%ह #.. 07ह
# 

%2 ह . 88-8, 9"7 2 %/.. % : # 0 

7 .. %
.. ;%7 # <ह
2.. 
7 घ #ह
077 > 7.. 07 ?..
07 .. 0@ A@B # ह
‘C'D%” 
EF.. /G < ह
'%# H .
“%
,  IJ# $ह ..  K % %.#  #..!”, 
:/ ह.
%
# 
घE M घ. 0# / 2 # 
. $ 7
 
N

ह
. 0# 'O# PPP 7 % 
Q, 0 
/ %
, 
घE

घ $

Rह..
“IJ#!!,, Rह S IJ#.. Rह $T7 /.. ह
 $% 2%
K# 
..”
“ 2%
?..  .. # / #..” 

Rह..

“/.. U #H V..@ W&  ह X 
7 V. 'D7
WQ
ह A! . A! ह %:.. YZ4[- /\ H 
# 
# %3H@ J  .. 

..”

“ह.. ह 

$ह .. % %: 77 Rह 
..K# .  %: 4 

4
$% '%
K 

Q7 . $  Rह 7  Z $ह . 2-

$ Z 

7
]हJ# %: A!# J #^7
 . 0@ ]हJ# .%
.  $ह .
]हJ# J %ह7%_ 0@ /" %#
7 

` < # . 0 
]हJ# < ह
#" 

 %` 4
 !


/ 7  H. [0 -%4 0 ]हJ#7
#D < 

. <
 ]हJ# #Z %45 #ह
%ह7
 $
@ $ %Q@ %4 K# :# % 

%ह
 0 /" . #…” # $% 

W%4! 

. 

 
?”, %
# 07  7 2..”.. E /ab7 
7 #ह
 
“.. # 
? ह *++% -[ IJ# $ह 
Rह #ह
. % $% / 

 /
$
<[ /a
घ2# $ $% IJ# #d
 4
हH..”

BLOG - http://manatale.wordpress.com

Page 2/29

“.. Rह.. IJ# 4
हH 7
 'e
#ह
?  
$ह 0 ?”.. ह# % 7
घ %,  ह7
#' ' 
# 7.
“ह घ..  7.. $
 f.. / 7 [g..” %
%Q /..” 
Rह  

%:O7
ह ह .. 
- '@ घ . h * 7E

ह
ह
27
..8i j 
S A]हk ! $ 
 $ह . 7E 
ह घl@ 2G<
 N # #m 0 e
e $ह . 2G7 W0घ# ह 
n%7 
7 o/ $ह .. 0 e
J
C, /  o# $ ह #m  $%

X 

' %^' %: W  

#ह
. 'e 
 ह 

# 

0
 ह %: ह #d

@ घ .. 
- 
P 

. N 
$% [0
- 
ह  
..”
“ # 
.. $% 7 $ह.. / 
#ह
.. 0%`ह
4
 
..” # $%
p %_7 ` '# ..
“#ह
.. $% 7 #ह
, %7 $ह. %7] ]q
7

Rह 7 C ' K# H..” %

Rह..” IJ# 
$ r %7] ]q
# $
7 K 
$ह . $% [0 7 
 '
7 $ ह07 $ह .. 7 0 ]q
7..”
%
 #7 V7 Wघ2# s
$ $
. # %ह # "@ # 
' # ह 
.. o 
, / /, %<
%_ K , 7ह ;
7 o. <ह
J #- 
32 Rह# '%# H 
..  7 2 ..2 2 o $t 
$2
#ह 
..’7!.’ 4u
7 %%.. 
 # N  
.. 7vघ@ %
.# 
..
“# wJ .. x# 3Z..”, # x2E 
.. 
घ#

..%
2 घ 
.. $ x2E  ^7  %
7.. % $& 07 7ह 
#G ह.
%
# 
7
C ' K# 
.. “ह 23
..$% Iy# 
P 4.. IJ# <
/
 

ह 

$& %_ # 7 $% # 
$ह . z J ह
J 

ह ,.. ह $ह 0 

J @ $ 

.. k.. P+ 
$ ह 
.. $T o% %: $ 7 %
0@ # 

$. ह
F%G 07
C ' `<
E { $ / 
,  

.. 23

N
.. ($Rह

घ2# $
) 23
# 0@

Q
. A


23
# 
7 ह 

0@ 2# Q
..”
23 
0 $% 
%ह /. /2 #
23
# / %/ 3%--3 % $
# # %/ x2E ..

BLOG - http://manatale.wordpress.com

Page 3/29

“.. IJ# $ह ..”.. %
%Q / /..”8i ' N
d ~ k % # * 
7E 
i.,+ H 2 # हH. r k % # 
 %H  
, 
 ‘ 2-$’ Z 

7 €]ह ह  7 [ /2 ह.. 4u7
.,8 7 

]ह3  /. J 

~ '2
% 

4 $ह , $
0 %
@  < 

 %7 ! ^ $ $ह . $
7 2 K%7
J

0 AZ 2

%7 # 0 ह
%
‚# ह  Z $ह …”
“ # 
.. %
..” # $% 

%Fह W%4! 

.. “Rह  Rह7 $ह .. $%


]हJ# z ,-, 
 $ह .. ह
K# $% ' 

40@ 
Q $% ह
%
W# घ? $ $% /2 
< ? Rह7 $ह ?..”
%
@ % $ W.. # ` 2 # $ % /.. “… 
k %# # % 
$% 0 k %7  7..  # /.. 0 

$%7 /# S 7
ह#7
ह ƒ घW# 
. ह k % $ 7Q7. ƒ %Q %Q ह 
!" 0  k %ह
.. 0 .%
. 
4 
 07  # ह ..   #ह
.  #   

# 
@ $ह . 0@ $ $% k % 
J

%
Q# 0 ƒ < 7
$ 

 k % 7 
.  
k % % '
40 $7. $% 
7 घ %2 #
# ह
% N
$% J -%
 ƒ YZ4[  K# ZN 
घH $ < < 

%ह7. 
k % %Q 
 # % N  2# .# $% ! 
< < 
% 

. %_ Z 

#  k % 7 /
! $ह , 0#  .# % 

{ 
 %_ $% /  !# k]ह7 % N . !"  #ह
 

/a
$ह .. 0 Rह /
#7.. % - IJ# $ह .
7
%
 ƒ घ W# $% 23 %
7. ! / $% ol# घ
.
$%  2 
$ ह7 ह
o/ „ ^7. ह7 ह
 9 घW#
$
7 -# S ƒ ! $ 
0   #ह
. ह7
2
7 
#7  0 ह0@ ह…# $% ह
J 7
%
2 

. 7 
 $<l, 

# 07 ह $ह
'%# H. J 
7 
 ह
F. ह 22
7 $ 77 $% % K# $% / $% /"# /.. 
 IJ#???”.. %
# /@ # #  7.
[0 E' N ह. 0 
 ]q
@ # 7 7 ह, “ह %: .. 

@ 7ह
#.. K# /# /.. r %:O q N हd ह 
.. q 
N.. “

BLOG - http://manatale.wordpress.com

Page 4/29

“U #H V” … 
7 ह
. A 
7
 
, 
$
 7 
Z 

@ †a
# ..
]ह
 
## e‡#7
2 W#

q

e 


ह
. 2N, ‘ 2-$ Z 

7’ Z 

-[' E /ab 
# ` .# ह. 0 

ह A]हk 7
$ J

ƒJF47
%E 
07
ह
. >#  IJ#  ^7

07
' 
ह
.
‘0 
Z 

]हJ# #  b>
. , ˆJ
 W7% 
, 

$22 2N ’, # # 7 ह.
“ह 2N.. 
 $ह ?” 2N 7
‰
o/

U-#H -/E, #

@ $# . ‘ि4e’, 2N7 S -%3H ह. Rह
0 ह
7 # ‘4e 
%’ ह
‡ 'O ह K 

.

“#!b/ #
.. ‹<

:  7 $ह ,” 7ह !E%E ह4 $ 2N Rह..

************************
< 
%
, , , 
$ 23
e ह . 7
# 23
@ 1/K# 
ह
, % @ 2 
 2 !2% 0 0@ 7%#  ह.
“H 3 2 ..”, %
/ /, “23 # @ !2 %Q % 
7v
@  

/ $ह . / $% ह 2
@ <
ol# घ
$ह . Wf%# ! ह7 
„ o/ K हH.” 
# ह
^<
D2 Wघ2 % 0 $
7 %
# 0 !..”2 
, % 

7v
 

$% 07   #ह
. W N 7 हH.
7
J

$% 7 $ह 7 <ह
% 
 #ह
. ह
# $
%#

7 ह@ O ` घ H? 
/a, ह
H घ27
$ ]हJ# 7
7

% 
# /
 2 # 
^ H. O J

%

घ.# ह  $% घ2 हH. 0%` A! $% 4
` 
 $ह .. 
 $ 
Wf%# 2 7. %_ 
/ #ह
 %_ A 2 7 #ह
Π 
# 7 #ह
. ह
e
/ घW# K 7
. %
07
J 

2 ' % < 7 ! A /# 
. ! $%

%
2^7 $% #o K 

. # # 7 % 
7v 

% 
# Rह
 7
 
{7
.

Z N7 -# ह
C ' 

Q7
. /
0# ह # $% 

2 ह7 7ह%^ # 0# '7 7

$ह ह # '# f7.

BLOG - http://manatale.wordpress.com

Page 5/29 

7 # , $ 23
, Rह
घ Wf%# # # ‘U #H V’ o f7
. Rह
घ
‘ @ [ $ < 2 %’ $ह 7
 
 ! 
4 K# f7
. ! /
' , v  % 07  ! घ2 
-
घ#7
#D < 7
$ [0 /a 
‹%_ %ह7
%ह 
.. # 4 . A.. / 
 

`? .
23
.. k@ % " ह7 $ ! 
R / @.
$ 2 2 IJ#. f ह 

# * 7E i.,+ ‘ 2-$ Z 

@’ ]हJ# # 
S

J 

3Z H 2 # हH. U *+:+P  

$ 23
/2
# 0@ / #घ7. 

/-% E 
k F-- # %:
2 /2
8 <
ol# घW# < 7
.
W. , 4 3%G, A#]ह. 

A! N # o $% / $ह . Rह

Z Z /# 0 ]हJ#@ /# 7. ]हJ# 

C]ह @ $
Rह

 घH $ह ह 0 €]ह@ # $# f7. 
' H Œ ह3#E w /:. C]ह # 23
 @ €]हb/ '%
घ
$ह  7ह o < 7. 0 /2 

€]ह Œ Z 

/2E # N 7ह, 
‹ 7ह 
oo 
o ]4! 
 %ह 
.. 

C]ह # 
*8+@ /# 

Rह
%Q #घ # . < 
4[- !2 K $ 7 $ह ! Rह 7
/2

%7
$ह .. K# %घ N o हH..” %
# YZ4[-7 #  Q#
0 
 <  < ..
‘ ? 2 / $ह ? YZ4[  /# /2

% /R 
? 
…ss 
#ह
.. 7 $ह ?’ 

# 7 $% 7 2..

“ ..F $ह !2
4 $ह .. % Z #ह 
.  & 4 5 #  $ह , 
$ह .”, %

“ #
/a /
, ! Z 

NE , ]4! 
 
घ
 ..” 

ह..
“
 $ह .. %: 7 
 4 {
7 /.. 7 % %: घ
$# 
#ह
..” 23
# @ 2 2 घ $% 7 2.. 
1@ # 

ह0..

“< $ह .. %  $
/2
/. !2


/ . /2
@ '

#ƒ# b2 /. 4 
b/ ि]ह%
B # K# घH#.   7 


BLOG - http://manatale.wordpress.com

Page 6/29 


#. 7 ]ह3 Wघ2 H.
#ƒ# 0 k2 # W‘-# ह %2 $ %43# घ . %4# mm 2
7
घ„ N  #ƒ# /J 2# < $ 0 %4# 
 Q H. ह

`7 N  $ /J 
W‘ # ह  H $ ’% हH $ # %‚ घW# !.”
“JFि4 ..$& ..” %
Rह..
“N  $ह
Rह
 $ह 7
Rह 
$ह $   
Rह $ह 4.. 23
..” $% o W7
# # 23 
7. 

“%
..%Q..” 23
# -  E` 
..
“हR.. /2
W N

Rह
घह
ह ]ह3]ह घW# ह .# %2# ह. ह 

# 
7 J -]हJ# @ A! %ह7. €]ह Œ Z 

/2E 7
/2
C ' 
. 23 

O %
# '
%2 /
ह
 40 # 

#ह
.. 

` $ # 
 Rह $ह ?” %
..
“हR..” 23
..
“/2 
# 

'
W .. @ $
# ]ह3ह 0@ '7
.
07 7 %#  Π 
%:
 

]हJ# घ $
€]ह
$ Z 

/2E 
@ # /h% .

Z N7 2Z@ / K# ह 

<
0#  . 23
 !7  N7 D/ घW# %2# ह 
. 

W 

0 ]ह3]ह #.. e $% '
$ह $ 07 $ घW# ]हJ#  $ह 
' ]हJ# H z $@ /l#  #ह
. 
$ Π 
 
  # 
]हJ# घW# %Q #घ # 
. 0#  W<# . 
#ह
#- 3F 
 
. /# /l $
7 4 K 0 7
/2
7 %2 

# / ह  
. W<# Wo
ह 
.. $ ! %घ N /: / K 

. 

Z Q
/
# 

Z Z 4
 ! 7
$ह , K# ]हJ#@ 

/ / 7 < /l #ह 
. 
. 
]हJ#  / 
$
7 Z 

7 € घ# 

/2 
 % # %2 

/ 
. / Rह
%Q7 # % . # P # 
@ 
S ƒ घW#
! #. Rह
]हJ# $ $7
. $ 
, 

$ /

%
ह Q.

0# ƒ घW# %Q@ YिZN 
ह %2 #. Rह
%Q7 # % N ]हJ# 2# /
]ह7. 23
 7 

” घW# %Q #घ $ / 7 ह 

 Q# W $ /

BLOG - http://manatale.wordpress.com

Page 7/29

ह.. J

%
A! %ह7

/ q [g W 
%

 77 $ / $% 

/ 2%
.. 
 IJ#?” 
E 7 • ह .. 
]q
# # ह ह
. %
Wघ2

/ %: 
N7. Rह ह
#ह
- Rह †0#

  .. 

$ 23
, [
/ ‘U-#H V’  o . /. %w
I 23
 

/# 7
, @ /^K#  $% ह / & 9E C ' $ 

'7 $%
[
$ह  . % 23
0 ह
`7 %
7 
K# . 

$ # 23 
Wo ~ 

2 $% 7 ह . #7 

' < ƒ H 
B‚- k % # # . $7 ह –-*+ 
/# e
%
#  ह . o < -<
7 $, 2b/@ ]7
N//, /l7
 -  % 
/# / ह. % 
7
  o
 0 
7v 
ह ह C ' Q^7 
7 . 
- 

2 ह7 $ ह %ह # 7
घ/2
W2
ह
. 07 

%Q- %2 7ह %ह # 
# 0 # 7/7 : घ ह .. “„ु ..ss #
7

#ह
 N

4!.. #  
? 0 ह 2. $ #..
okxxx”
%
# $% IJ# %Fह-%Fह %# %ह 
ह. 0@ ! 
77" 
ह
.. ” 

7 .. $ $% f@ / %2..” Rह ह.. / ह07 

0# K# < 
ह
. 23
 IJ#7
‘ ’ ह
. U-#H ह7
, ! 

घ2 घ# %` 
7 # 
% ह
. k
% E < # ! 
ह 

घ 77
ह . ># 3
@ 
 7 
 ह07 ह. A 1%` 23 
4 #oE
ह. % 
7

2
# 0 44! . “%: ह  ह
  
#ह
# ?” 0@ # 7 7 # /.
% 7 ? A घ . $% 0# / 
 & 9E C ', % %:  
o/ %2  / H. ? 7 

 . oe [†&
7.. % 

‘' 2

% 2
’ 0@ # 7 7 
 <W !, 
.. / #ह
. ?
7हK# o  
%:O<
 „  K 

. 1%# %# ह #7

$% $% “2” $' %ह 

BLOG - http://manatale.wordpress.com

Page 8/29 

/#  ह . 
' - ह
. ‘U-#H’ 
!b@ 4/<
t
N ह. ह -ह 2 
7 ह
` / ह $ [ हH# U-#H 0@
j b/-F 7 o/ # ह.
% 
ह ' ह . A! ह A]हk , A! %: 
[
   0@ 
†a
# Z7 ह . 4 [
, 4 `, 4 ..

******************
$ 

'% '

ह. 23
 %# 0@
]4! 
/ ह
. घ#

e% U-

#H 
ि4b/-% ि4b/ ह . -% 
# 

23 
घ # 

4U N

ह. 3/ J , ि4 , %< 
K /2
/# हH  $ O 

# 
7 ह4 %ह # 

घ N ह.

ि4b/ # ! 
'@ WFह  

23
W# 
ह
.

“..  %:O7?” #  7.
“ ह
 9 #ह
.. %  H# # ह %2.. ˆZ 7 2
# # 
4 5 7 $ [
e ह
 .. ?  ?”
“2E … ह / '% $ह 

ह / घ7 $ह . [0 

7 $ह . !/

% # ‰ 4u7
हJ7 घW# & [ 7 $ह ..” / 7# # 
7.. “ 
 
@ 2 2 घ# 

‹ ? $% घह
. $2 

‹ / ..” 
@ #%` 
[g# 

/D # /..”..%. ह / $% ‚ %:O

Z $ह

23
?”
“हR.. ह
$ह 7 Rह..” 23
@ 7ह # %
.. “' # $% घ# 4 
 ह ह. ˜ $   $%7 $ह. 7 /2

W^7 7 $ /2
  W# %2
, 'f /# ƒ Œ #
W2 ^7  #  #ह
 . Z 

/2E घ # #ह
, 0# ह
2 2  ?? 
@ 7
 Q
'
7
#ह 
..  ?? P 2, 
d
#ह

. ह
d $% घ#7 
? 7  , $% q घ7 $ / 
/  .. &
t A #.. P 2 .. P 2..” 23
 ह
.. 

e > #]ह..

0 2 ह $ 23
ि4N_2 " [ , 2 2 !2 

BLOG - http://manatale.wordpress.com

Page 9/29 

@ < 
, 3
 @ [72 ™ WFह []ह  
q $
23
.. $ 
% #  ‰..

***************** 
3
2 # 8… # ह 
ह . k -- # # 4 3š%C ol# घ
ह
. 07 
e
0# #ƒ#  # . %4# b/, /J [ , # /  #' N7
%ह # / 0# W 2.
07 हH%_ 23
0@ /J7 ह
. N 0# 23
2 घ # #
ह
..

******************************************
ह3E  2G7 ! Wघ# N. # #
$% W7 


@ घl# घW# 
' N ह .

ह

ह 
%7 
ह3 , 3, VU / ह . % / 4

/ ह U-#A V.  7 W›# ह % $ -  
2
N / - ' !"# V / 7Q / ह. 
4 †
, a7@'
K N
#7-/
 0 " œ 2 N /
ह
.
J
C %: @ 
@ 
.# %2 ह0. 
[ 7, 7 'f, W7 

f 7
 7
ह
. 

$ 23
 /G77 o/ ह.# ! ह
%:O7
W 2 4K# घ ह . 

E ह
 
% %2 r7 #@ /l ह
 $% ह 
 7# 

घह
 ' ह . % 07.. , ` ह
 .# < % $ह r 7# 

4 ह .
******************************************
* 7E – 
(3
) 2 .. 
„ु # 

2 7 !7 <. 
# YZ4[- 
0  $%
%N
# ह K# < 

ह
.
%
ह
`7 S ƒ घW# YZ4[ ‘ह’ ह. 

# /2
7
%Fह-%Fह %

. E E, /3 ]4! 
7 $ह # 7
'e

. 

, 2 E , /{%_@ ž3 23

7 $ 9E ह
.

BLOG - http://manatale.wordpress.com

Page 10/29

“# *P # 
$ 2D7
J

घW# 
]हJ# ‘U-#H V’ # #घ..” # घl 

घ 7 .
“x ?” 23
# 7…
“.. x 3 2 …” 

Rह…

“Z ह: , $% o
$ ह ह ह !??”, /2 
2N 7Q# %ह # €]ह $ŸE .
“: o
#ह
, E : $ ह ह .. Z 

/2E #ह
$k/.. n :o
ह ह: Z / ह: … 7 घ 
7
..” 2N# ह
 €]ह%Q #7 Rह..
€]ह# ]हJ# /  
$ ‘ YZN 
 YZ4[ ’ @ # /2
 
. /2
YZ4[- 
$
 2N JZ ह.# . \ %%2 ह . `? घ# / U-#H 

घ 
घ2 #]ह . $ q J 

H %ह77
$ %Q7 $<2 
„

ˆF3 7
. €]ह# 7
J 
ह
.. “ ह 
ssss  
 …sss” 0@ #ह
@ %„ 
/ ह. 2N7
‰
o/
 @ 
 ह3#E 
^# .
“ v# ह: .. A
ss
.. .. /ह  W ..  C]ह # #..” 2N 
%# .
€]हह
ह 0# /# /# 4 3š%7 C]ह b/7 / [  ह# %2. 
/ 4 3š% 

$ :7
# ह. / ह. 0

Z Z  ]हJ# C]ह

K# %Q #घ # 7 ह $ < < 
/2
7 %घ घ2# $7 ह. % 7 [ 
K#ह
0 

 #]ह . घl 7 %Q %Q  ह. < <  - 

7 ह . 23
e 

ह
. 

 # < 

 7% H# /2
%Q घ

“C.. 
.. # / $/..” €]ह #

ह.# Rह.. 

2N@ 2#
4 3š%@ '2 
घK# 
23
 %
ह
..”C.. B2.. 
¡2 
'
Z..  !
.. .. 
# Z 2
ह H !
.. % $ / 

W ..”
C]ह b/ ह7 # /2 # / . 
*+ .
. @ /# /2
% ह
. 0#
$O घ 
J

]हJ# $ #
N
ह
. / ह ह
#]ह
. 4 # P # 
$ 

%-H2 2.#.. ह
`7 0   /. 0# 23
2 घ 
..23
#
0@ 2 ..

BLOG - http://manatale.wordpress.com

Page 11/29

“ .. $ ƒ4 .. # 
7
 'e
$ह $ $% # #d
'K% ह %2”..
23
# $% ह @ घ ह < .. घ#

-5 H . “23
, ह 

<
$% / ह $ह $%, % % $% 7 o. . $ e 77..ह2 
H”.. 

Rह..

“*+…i…–…p…¢…P……,…8…*…ह 
../ssss” Rह# 0# 0 

%E  /# /2 


$ #ƒ# k 27 # . `7 #ƒ# /# %43F ,  

#ƒ#7 [ Q / $ %4# 2# ह %2. 23
$ @ 

7 N  $ /2
# # %
घ
. #-
# %‚ 'W# /2
40@ 
$2
%2
. 23 
!2 '7 ह % .. '% '
N ह. #ƒ# /J
YZ4I2 7 # ^<
 %J# 0# ह 07 %e 0@ % घ ह. @
7ह 
# 7 o घ # 23
@ ` $ ह 

N $ह ..” C ?” #  7..
$ 7 ` @ % 2 /..0@ %# q ह ह .. # $%
' ह# # 

$ Rह.. “
< $ह .. W '
% #, ]हJ# 7 .” 
घह
2%2 '
W. 40@   # # 0 2# %घ
N7 ^7 [g7 #]ह. घह
/2
%# ह
 %Q W# 40 %! %2. k7 
4 WFह# 7/7 % ह. 23
@ # ह#, %, l# 7/7 7  ह
% O7

%" # 
#%7 
%2# ह
. 7
%4! 

23
%`  ह
. $
7
% N
' #  ह
$ 07 407 7 ' ह .
!l7  /# J

]हJ# $
. €]ह# K#7 40 $2
%2
4 3š% %ह 
. “ 


 ! $%#..” 2 # 2N €]ह Rह..
“Z? Z ह $?”, 2N.. 

“ ' #. $%# ! #..  ¡2 
 /.. ' .. /ह: 2
/.” 
2N E N ह. 07 # E N ह . €]ह Rह.. “/2
 # , / 
# 
ह: #  $/ 7..”
“

..” Rह# €]ह# /2
7 / ह  $ 2 # /2
Fह . /. 
2N 7 ` 

$ 23
2 / . घह
#%7 
%2 ह . @ %# q7
 

$
ह
. 0# % 23
2 घ 
. 0 4! ह

$ 9E ह
. 7 / %, 
l%_  7 ž3 , 7ह #/ 
7 o.. “€]ह.. /2
 .. ' ह: 

Πo
ह:
7 : 2
/..”

BLOG - http://manatale.wordpress.com

Page 12/29

€]ह# /2
!2
4 3š%@ %Q Fह W# Wo

. 2N '
W, 07 %E ` 23
2 7
ह , 

07 # 'O /. ह !2/ . ]ह3]ह7 4% E N 
#Ÿb N. 0# €]ह /2 
7 ! / 
$ '
WK# %Q . /. "
[! 

2 . /. ह 07 #ह
'O ह. @ # 0#

%# ह# घ 
. ह
7 ह7 #]ह
. /  $ 23
2 . /. ह
%
%Q / $ 0@ %< 

@ #
7 4% E N..
“ 
[  '
 , 
% / #ह
.” /# $ $. % 0 $ 
#]ह
. 0# '
घ 
..  # W£ , ह   ह# % 
 7

 ह
. 0#  

'O# Q
$ ' 

. /@ # 
 W7
$ह ह 0 
.
“23
, W<.. 7 ..” /# $ $..
23
#ह
#%7 
%2
ह
..
“23
.. $ C ?.. W< ..” % /# # # $ Œ7 # o $. 
2N# Z # # 
7 घ ^7 [  . 8P-,+ 7 † 

a
7 / Wo ह. 0@ ह #
 2N# 0 ह
`  
.
“23
.. %..”.. /@ 7 ` $ #d
7 7 
N ह .. 0 2N %` #d
7 0 
%2 
7
Œ7 ह
. `, q `, $ ह
@ $ 2N 700@
7% H# /  $ 0# $% %
ह 0 @ % 
' . 
##  , 0@ ह 
 / # %2
. % 
'# q7
<
 ह 
/
..
“23
..”.. 2..  ह 0 @ D2 %2. 
2N 2%# ^ 7
. %Q N.. 0 @ % ^<

0# % W7 m “2.. 2” /7 # $ $.. 0# /  # घ 
.. /77 

/
W<# Wo
ह
, ह .,8 ˆJ
. 2N# @ ह 
@ # घ 
. 
J

]हJ#7 €]ह  ह. 2N  / ह घ /2 
# WK# / 

ह. 23
# 0 07
 Qह
 #]ह. 23
# 2N 2 
..
“43%.. x $ 

..” !2%# 2N Rह
.

/2 
# WK# / €]ह # %ह 
ह . 0@ 2 
7
23 
%#
ह
$ Rह#7 
 H%_ #%7 
%2# ह
.

BLOG - http://manatale.wordpress.com

Page 13/29 

 l %` ह
/
4 घ $ह , 2N@ 7` # # ह . $
7 

7 #  $ह , $%ह
/
7 

 #ह
2N# 7 
.
“ %ह 
Rह? J ? 
 Rह
Fह 7 $ह. %  # # 77 $ह . 0
J

%
7 # ह 
$ह . 

Rह Wघ2# .

%
Wघ2^ 

. #ह
 Rह ह
# / 
 

#ह
..” 2N .

23
$ 7
## N
. घ#

 2 घ # # ह
. 

#ह
## 

 ह. 0# '
%2
 W7
$ 2N %Q 7^7
' 
. 2N
/2@ 7 0# 
7 2 0@ # K# 0  . 
m @ N2 
# 
ह %2..
“@ ‹.. < ह ??” # 7…”  %# ह N
7
 घ,
Rह Q7 ह4 
N..”
“..o# 
..  %# A! N2 
%# $ह . # # 
<
N2/ / $ A! / N
N.. 43
..” 
Rह.. 
/ 0# $ 
# 2N /2 
Q . 
€]ह@ /
 $ 0# J

]हJ# 7 

. A 2 23
# 0 €]ह 4 3š%@ / Q $ 
#- 3िF 7 o 
40 # ह 

.
*************************
%
ƒ # 44!% J

]हJ#7
 घ ह. घl %Q %Q  07
:7:# 

Q ह. 

 O 

# # %¤ हH %_ 7ह W# $# $# ह. ``

0 /2  Z ह ह .. '# 7 q ह 
# 0 [72 q% $ ह.
%
7 ƒ 7 0@  $. %
# $O7 /# 
J

]हJ# %ह 

ह
,

0# % # ƒ 7 /7 Wघ2# < . 
# /2
$ घ
. // N
ह .
%
%Q@ # $ $.  घ7 0

3 .  

# *+ 91#
Rह 

ह.
“ N??..” 0# @ ' 2 घ 7..$ 07 ` ]हJ#  %2 2N 
??”
2 /..”$ ह ? r O $ W7#

BLOG - http://manatale.wordpress.com

Page 14/29 

# 0 घ2 !2Z / 
..”%
^ घ # , n97
K $ह . 

 q% $ $ह . ƒ 23 घ. 
o .
“ , $ 
J 
 !"7 ह

7
%
CQ# घ H?” %
# 7.

Z7 #]ह . 

 %0 K# %
# $ 
#7 
%
CQ# '
ƒ 

घ
. ह 0%`ह
4
2 $ 4 घ ह <. %
7
 Q ह
.
ƒ 7 /
! # % 
 k %7  # Z ह . % %" #]ह.
% 
ƒ 77 Rह  
‚ 
%
CQ 
#घ 
# / 77 J
%
# ƒ 7 . 

Z #]ह . %

]हJ# ह Q
$ @ # #घ # /. 

!7 # < 
'
. B‚O ह# ह
0 [ 

# ह ह0. ह# ' ह < # ह  ह K# 
0# 2N 

ह
. 

# %Q7 # % $ < YZN 
%# < 
H Q# 23 - 2
$. %
#ह
%Q7
YZN 
घW# ƒ 23 @  # . 
 # # ƒ 7
ह. < ह
ि4%2- 
3 
Π # b/  0 % 
7
N / # {7

#]ह
.
ƒ !l # 2N 

$
. [! 0 # $% < $ह . 07
J -]हJ# /

ह
, J 7

S
2 % 

7 < 
ह
. 7 

ह K# ह.

0 2N /7 ह #ह 

7 7ह %Q %2 ह. q% 0@ 2 %k/ ह
. 2N @ 
 ह^7
7 घ ह.. /
O
7 ' /2   [^ 2 
घ .. % 
.. ‘Vulture is really a patient bird’ ….. <ह
`
N2% घ^@ 

. 
# 4u / < ^7 '% [  $ 

07 

ह%
$ '
 .

07 2N# 7% H# 07
 Q# घ 
. ` 0#  /
घ^7 7 
.. “% #ह
.. ह ह
 $ह .. W/7 /
@ $# ह 7
  ह 
..” Rह# 
7 0# Q# .
ƒ 7 # 'f / $ ह. ह K# /l7, 7 $ >  ह . !l #
ƒ < 
W# ! $ / W‚  # 'f /J Œ 
[ 

2 / . ह K#  

N K# 2N# ह . 2N $ N ह. 0# 7 ' 

% $ 'O# kF7
#
ह Q
$ ह ]ह3]ह 7Q
.

BLOG - http://manatale.wordpress.com

Page 15/29

!l # /7 Wघ2 /. 2N %# ह. 
ह. 0# J
7
[ 

$  . [  0 %  

. 
/7 N,

0# % # $% ह 'O 2 Fह , % 2N @ 7% H# %Q N $ 0# ह 

# /
N2

! 
@ 2Z घ 
. 
'
 . 2N@ /
# # 
ह, % 07 ह $# 0  7  #ह
, 
@ / 7 
%
@ /
# 2N@ 7 घ ह. 
3 
27 o# ‘# A
’ ' 2N 0 

2  ह.. 

7….
/ , U-#H V7 ,  7 -[ /2 $ 7 N#J#. !" 
ह .
A<
07   N 
$ह
@ †a
$2 07 Wf/ 77
0@7 V7
J

% 
/# 
7 44! N ह.

“.. !3 $ $ह ..”, 
# A 3 / #% .. %Q@ # 
/ @ 

# !3 Wo ह. !3 / @ oO@ # %:
7 ह.
“!3, q , $<2 , 0@ $ N
%E J 

% ह
$ह . $ z #

हR 

$ह , 07 7 ह W&% 7..”.. / /o 
4 Rह.
/ @ 2 #ह
 /3/ 7Q , % 

07
o # $% 
'
$ह ह !3 # ह. $% 3
/
¥7
, 0@ f $2 7 
/ ह ह 7/ # ह.
“ 3.. Rह
2D 
, 
H2 
#7..” !3 Rह..
“ % , ह F #ह
!3, .. %E N #ह
 
7

/ #ह
.. 
/ /7
/ #ह
... 

..” /

%Q@ ह # 
!3# 0@ #  ह . 07 [0 % 
#- % % ह.

************************************ 

@ ^# /#7 d ह. ह
हH 7 
7 7 #]ह. 
@ 
7# #ह
O ह^# घ S [g Wo < ह. 
 ! 
7 %]हN7 ह. 
! 
/# /7? @ % 
7v 

% 
7 ?  # 0 #

BLOG - http://manatale.wordpress.com

Page 16/29

o 
7# # N 

ह 

77 #. 

‘%/Q’ # # 

# 
2# / /7 <. 
7
U '7 ह
.  07 ह
7 W%/ ह #]ह. % %2# 

. 23
7 !  #]ह . O 
@ < 
@˜ 
7 ? 
q 23
0 o# /
. 
# %ह 

, 0 o

23
#d
7 #]ह
. @ 2 0 
4u7 

#घ # / 
ह
, ह 

ह
q n%7 
$ 2 %.
%
, 

$  S [g ह 2N $ 
@ 32
7 7? 3
7
 

ह 
7 Ee !2 
ह
. %`[7 % 
#
# 

ह
. / $
/ह  [0 ह#7
# %
ह ह
. -# %
# %ह 

%
# 
W<^7

Z 
7 ह
. 32
2^7, /_
^7  ह. 0@ $7 


-
% W7 $O ह % ???
%
@ 2Z %# $
, % 0<
0 23
7
 $O ह
. !" 23
# [!
0 # ..
“ह घ %
,  
%E $ह . [0 
Z7
 ‹7 ‚ ? 
7
 #ह
घ? ह
0@ ‚ r 

2 %# # ह^' 
ह
7 

#ह
..” 23
..
“23
.. f%
4! 

$% /7 ह7 ह07 $ह . !2

7 $ $% / 
% 2 ... I ह % ..” %
..
23
2  %" #]ह.
****************************** 
7
 %, # 
# ह#@ " / / ह0. #ZK# ह# @
/
# %Q  ह
. #Z%# ह
ह# %Q /7
š2 
Wo
ह
. %Q7 ह# %Q
/ 

š2 
/7
ह
#ह
Rह /@ ह##
ह3#E # /D K .
l 

% 
7 ` 2 /. # 0 š2%
/. €¦]ह/ ि]ह%

8P 
s
4 b/ 2  # 
ह
..
“Css J2 N% /
? 7
%2..” ह C2# Rह

BLOG - http://manatale.wordpress.com

Page 17/29 

s
 '22# /
N
..” ह ह .. !2 

/7 e $ह , 7d $'

N..”
“.. { 2 { /2

@# .  %Q..”.. ह.. 
%_ 
7 -# %ह
! $ ह .. “ N ..”
/2
2 # ह  0 s 
घ # E % 
घ N ह . 4ƒ3
/7 7 
b/7 € 7 vE 
7 ' ह..
0 s
# %E # -# / Q# घ, % % $ 
% 
%
$
.. “ 
ह.. ‹ W/77 '  N 7..” / # %E # ह
/%e Q# % 

.. “
23
.. 23
..” A!#7 %Q < 
‹ %#
7 E 3% $ह ! 7
ह . ह
N
/ %e. N q *+ # 
77 $ह $ % $ह . % N , 
%# ह
'? #]ह #.. 0 !2 7d $' N. $ घ # #  N
€]ह $ „ 
ह $ N A! W# ह07 ह Rह# 4u7 /2
घ W# $ $ ह
घ N..”
“ ह
ह #ह
J2.. $Rह
q #7 # 
घ 7
.. .. Z  /2
7 K#
घ $ J2# W 2 #..” x 
# ह ह 2.
$% 1/K# x@ # 7
23 %E ह
.. % 


7 
/a

ह
z 23
$ AZ %&
7
#
ह
. ह /2 7 K# $ $ 0#
23 

W ..
#]ह. /2

ह $ 23 /# 0 

2 2 $
. $ A Oह
 

2@ /@  %
$ # %% 2N $ 
@ 32 

/2@ 2
d 
o. 23@ $# 

W<# ह, % ह
 7 /2
@ ^7

$ $ $ 0@ %
# 7 %2
. 
" @ # 237
/2
% 7 #Z $
. 23 
[72 o
 ह
.. 
% /2
7 7 b/ N / ' '?. #  7 # 4u #e .
#Z%

4uह # '
W
.
” 7 x 
..N N .. /
Rह
ह Rह#.. WFह o Wo ह #  
h% #ह
. '7 v 7. @ ˜  $ $Rह
 #oE% 
K 

#ह
..??” 23@ 7ह 7 #ह
7 žk2
ह4 ह ..

“F J2.. ह $@ 7
 $ह A! $% 8 l
घ #ह
, 
#ह
.. Rह
 $. $  

.. %Q 7/ 3E $ह ! 7/  

घ.. '.# { ! . 7.. Wf”.. x 
..

BLOG - http://manatale.wordpress.com

Page 18/29

“ह % /27 7Œ /..” 23 7ह W# ह4 $# Rह
..
“  J2.. ह 7 
@ ˜ ि4e@ O š2 
# ? ह
Wf #
Rह # % 7 2# FO 
 Rह#.. Rह
..” x..
237 ol %2.. # 
# /2 ह Q
.. /ह / %
$ 

# e@ 
/2 
[7
ह # 
ह
.

***********
%ह 
ह
, *-8 $<2 $ %
Wघ2 , Wf Wघ2  $  

/ K# ह. % 

% 0%`ह
7 < 
#घ. 23
%  o 
7 $
#ह
.. # #ह

0 
7 #ह
. # E $O 2# ह0 $ N%7 0# 
ह 

2# .
23
, k@ % " ह
. 3 
 

-
ह 

, %
[/

%
$ 
 ह
. $&%_ 3

N

7
[!
ह 

% %Q $

ह
. ' %घ घ2# J -]हJ# 2
. 
घW# %Q@ # 
 ƒ # < 

Fह ^ $
$ # % '
W# - < 
2# ^ $
. ~ ƒ 7
W?' ह7 %
# 

2  << ƒ  ह 0>
k %D#7 #-#  ह.. 

ह 
.. 

# $<2 [  # 0# 
%
2^ 

#o@ / # %2. 

. / $ - 07 ! 

7 N Wघ2@ 
%
, $ 23
%
o
Wo

ह . N Wघ2 $ घ7 2  '7'7 o
J 

घ # 2 Wघ2 7 %2.  0

%
 ह
v# /
# ह . ह  / ह 

Π^7
$O  
#
$% 
/
# /ह  ह . AZ # [!7 घ@ 7ह ह4
%.  27 N ह. /
# , J 

l'
ह K# घ ह, 07 7 
# घ

ह. 4u@7 / W ह $ 7# 4U N.. ह /
# / # %2. 07 
. / 0# Œo
7 $ घ.  ह $ह ह 7 #. 0@ 
D2# $ $ '
 …

************************
/ @ 7 # ''.. “3, !3..%& /.. %7  $ह . 0 
घ
$
7 % $ह $ $ % .. J

%
Wघ2^ $
$ह …” $ / 0#

$&%_ N % $ 
7
ह 

/ / 

..

BLOG - http://manatale.wordpress.com

Page 19/29

/ @ 7ह 9
ह4 W.. “.. U !3.. # ह
ˆZ # घW # .. % 
 # ` < $ [0 

2  %ह 
.. ^%G 0# %ह

ह-D2
$ घ % Rह $ / @ %:O
' 
 ह ..” 
3
@ J

o
§0 घ ह. / ह .. %

23
? J

घW# % # ^ 

4
ह? / 7 2 $ह ? 7 †0 #d
O N??
“! 23
.. Oह
ह # ..”.. '
  2 घ %
Rह.. “ 
$ह r J 

ह 

9
%!E Π  .. $% 
{

ह
.  , k 2# 7
ह 

Q# घ.. $ 47 ह
 ह
J

7
7

ह 

 $ /7 .. %_ ह
J 

V#

ह $% †a
# 

Z7 $ह .”
23
# # ह
$

 !# #घ # /
.
घ 
'
# < # !3 ह

7 0# / # ..
“9..?? .. हR.. ” .. / @ 7ह ह4 W.. “ 2 $ Z¤ 

@ # 07 
7/ .. “

***************************
23
# k 2# #-7 7 E ह 

/ 
$ % 

. 0<
/ 
# $ 
7
ह
0 %
# / 
$  /. [0 2, [0 # 
..

*****************************
“.. !3.. $
$ह .. [! 0 G 23 W2.. % ^%G  K# @
ि4e07
, ‹ %vKT7
.   / @ %:O ह # # /Fह $ह .. ह
ह K# ..”../ 7 !2 $ !3@ # 7 ' घ ह..
*****************************
23
$% # 2 N%
ह
. e
7 8.,+  
7# / $
.
23 
$% AFbZ5 %E o ह. 
7# / $
7 !E ह 

#d
7 
$ह . ह
` 
27 %2# $7 घ ह 

. / 

% 
W<
, 

@ €3 

# # .,8 ˆJ
Q. $%_ 
 
# 7 % ह. % 

.,8# 
  #]ह. “$ %Fह  $
$ह ..” # 7 . $7 
घ 
Œo 
/# z@ # 
. '2 
# # ह 7 '
 # %ह 
.

BLOG - http://manatale.wordpress.com

Page 20/29 

40 ! /2 
# # 
$22 $ †
W# %ह 

. 0 $ †
# 
23
@ '2
2 # 
$ / 70@ 7A# 
]q
A 
 
.
23
# k F 2 , J/N
# 
/ घ 
$ 
ह 7 Wघ2# ह $
.
$% / # # घ $ @ F 
%# 
. 
F#  2 %7 $ - 7 ह. 23
@ %
 $
!. 23
%# 0 $ † 
` < # ह
. 0 $ †
#.. !3# 'O# ह0 
 % 
ह % Wघ2 $ [ 
ह Q. H# 0# z@ % घ# 
. 23
@ 7ह घ7 !k N ह . /K# W<
, ƒ/ घ„ % 2
ह . ह % # 0 $ †
@ // [ 

. 
$ †
 77%2 घ %Q 

ह
. 23
# @ 7% H# 0 $ †
@ / W2

. 7# N ह# 

$ †
2 
.
23
# 0 $% ह#
घ„ % 2 $ $% # C< 0 $ †
@ C< # 

घE 7 
# ..
“Cह !3..$ 442  7..” 23
!3 Rह
..
“23
.. $ # 4
 घ^ !E #ह
. / # $7  ' / 

ह .. Wf 0  $ह    $T# W<.” 23 
  
!3 Rह.. ” %
7 <%_ $ $ह .. $7 0 $% ' K
$ A!# % # .. <

/a / %#  %# ह #ह
.. 'e
$ह . ‹ 
` < / # # ' ‹ / 7.. $ # Wf 0 7 


  
$ह …”
“.. #ह
!3 #ह
, 
% % 
. 0#  # # C ' #ह
. E 0# 
N % K# घ $ 07 / !2E V, $
, oe e $ ह . 0 %:O 
N हd $ह $ 
0@ K# %: घW# ..” N # घW# 
23 %
. 

E %: घW# 2 %ह7 7..”
“< $ह .. % 23
.. 2F ƒ 2-3 
..” Wf *+.,+ %_ 23 -%
#ह
$ 
 

% 
-4 # .# /Fह 
# $ % 
# Œ / ‹%_ %ह7 
 / #ह
. #ह
$ 
 ‹%
 %"ह
ह #ह
 
/ %

% . 

#ह
.. $ #ह
 Wf 0 0 7…” !3 / @ 7#

घ 

ह.
“ 2 
.. 2DF 
.. %ह7 ..” 23
..

BLOG - http://manatale.wordpress.com

Page 21/29 

घ#

 # Œ/# $ / !3 ह %2. 23
# $%
]ह3]ह %E 2 

$ 
% !3@ // ह %2
.
************************* 
2 #ह
 ह.. P -e # %E ! # / ह. E J

0# 

#7 % K# #_ , #9

ह
. 0# घl # 
..” N
$ह %E Rह# 23 
# ? N%
 
#..” 4u
7 7 ह. 
7# 0 z @
^7
 
N
. 0# 7 %2 $% ]ह3]ह
W7 $ / . 23 
घ # 0 $ŸE ..
“ N $ 
.. 
 $& #7 ह. E %E N $ह . $ x V..” 
7 %2 #@ 2 2 ' Rह.
“.. ;..” 23
0@  Rह
.. “%
$ $% $% & N.. Wf $% 
घह
// 40 .. % 0$
 ह
/a
 # f@ $ह . ह E IJ# 

# %E N7 #. ‹ ह
e7
2 N
#ह
, W N7 e7 N. 
घह
 $%-$% 7 #
7 . .. $ $% घ7 W $ह $ #ह
 r
%:O $%
P+%-P+% o/ 

ह. 

.   $ह  @ *+% 

#ह
.. $ ' /7  Q  f7
A@B #ह
.. .. /2 %
.. $% /E
A! 7 / ह..” 23# @ हJ2J/# ]ह3]ह Q# % 
'
.. %
7 2 S N.. 
o
7
ह 0@ /#  / 
. 07 ` 0# 7 < 0@ ]ह3]ह 2
/. . % 0# ह
@ $
7 23# .,8 7 # ƒ/ ह.
%
`" '
 .
23
# ह K# # # J/ $ $ - E J

0 o
. a# 

# 0 J/ /2 
$# < .  ]ह ह
7 
ह. # $% /2 / .
Wf 
$% !3 r O@ ह  r 7#
7 '
ह
.  #
हJ2J/# $ # yF27 Q $ ' K 
. %ह 
J27 '? $ 
7# // /. # /2
2 घ
. !l7  7 / [72 / N.. D2# 
$ $ ह
@ $7 
/7 /[ N
. 
# % 
]4! 
C '  # E J

ह 7
7 
#
. %
# E 2 

## #_ ह , % e 0#  47 < ह . “ 23
# 7 [  

 r %:O7 W%o/ घW 

#ह
. 
# 

r 2 ह $ 0 

9 7 `" घH..” %
# 7 ह.

BLOG - http://manatale.wordpress.com

Page 22/29 

!3 23 23
7
 घ ह. 23 
W ]r /  0@ 2% 
Q /. !3# e
%# / #  #]ह. 23@ 7 N  
ह
7 %2  #]ह . / ह
Q 'E #]ह # .
23 # # # !3 ! ह.. “‘..ह

..  %.. % #ह

W 
N #ह
.. #  /
#.. 
#ह
  #ह
.. / @ ह# 
^%` % 
2 .. ## ह
9E K/ Q 
ह #घ#.. %Q7
%Q.. “
0# $% H *++ # .. “हJ % 
4 #??.. ‹ 2 U-#H 3
 
 $ 0 # /# N , '# ह07

$ह ..”

[™]

BLOG - http://manatale.wordpress.com

Page 23/29

[
1.

avantika says: 
: 27, 2009 at 2:10 pm (Edit)
nice story and nice end
keep it up.
[0& 

says:

o 

: 27, 2009 at 2:14 pm (Edit)
thanks avantika
[0&
Archana parekh says:

2. 

: 27, 2009 at 2:17 pm (Edit)
itttttttttttttt’s toooooooo goooooooood
[0& 

says:

o 

: 27, 2009 at 2:22 pm (Edit)
thanks archana
[0&

BLOG - http://manatale.wordpress.com

Page 24/29 

says:

3. 

: 27, 2009 at 2:40 pm (Edit)
B# ह
!!
[0& 

says:

o 

: 27, 2009 at 2:43 pm (Edit) 
F $

[0&
4.

vijay says: 
: 27, 2009 at 3:01 pm (Edit) 
ह ह % ह3 
2 ^2, ( $ 3 
2 % 7 # $ह , % # ©
!) 

$ह e !!! 
7 ह 
ह.
[0&
$ह alias Alhad says:

5. 

: 27, 2009 at 4:22 pm (Edit)
23 J 
^2 
!
% 
[0&
6.

Narayan says: 
: 27, 2009 at 7:11 pm (Edit)
so what * very nice story THANKS Aniket
[0&

BLOG - http://manatale.wordpress.com

Page 25/29

Koushal says:

7. 

: 27, 2009 at 8:22 pm (Edit)
Niceeee, awadali
[0& 

says:

o 

: 28, 2009 at 9:15 
(Edit)
!JZ v 
[0&
Shailesh S. Khandekar says:

8. 

: 27, 2009 at 10:16 pm (Edit) 
7 7&! 

! 
[!7 ह
! 7
$ //# 

7 o/ 7.

! /7
7
ह
` $ह . Rह
]ह 
[   ]ह 0 7

4`

[ { #d
7 $2 .
[0& 

says:

o 

: 28, 2009 at 9:14 
(Edit)
> 7 'ह $ह ह .. N 4ª $ह $T 
%4 [ 
7. घ 
 . [ F.
[0&
9.

Vikrant Deshmukh says: 
: 27, 2009 at 10:55 pm (Edit)

BLOG - http://manatale.wordpress.com

Page 26/29 

e..(%Fह ) «….. o 

!!! 

HHH o
….3?
2… ह  # ¬7 …. Nd… What Next?
[0& 

says:

o 

: 28, 2009 at 9:14 
(Edit)
#  Q W7
Fह ... '
7 , %`7 CN % Z 

[0& 

says:

o 

: 28, 2009 at 9:17 
(Edit)
What Next? hmm.. 7 7 $ह . 
'
! 
%#7 E 2# H, # q
%­' $ O o 

 ह 

[0&
10.

Sonali says: 
: 27, 2009 at 11:58 pm (Edit)
khup ch chan. khup divasani mast marathi katha vachali.
I am so glad I came across your blog, Surely will follow it now.
[0& 

says:

o 

: 28, 2009 at 9:15 
(Edit)
[ F #
.
[0&

BLOG - http://manatale.wordpress.com

Page 27/29

Amol Sande says:

11. 

: 28, 2009 at 11:05 
(Edit)
bas ekach shabd uccharawa watto, apratim…..
Nirviwad varchyasv kele ya kathetun tu vachkanchya manawar.
[0&
12.

Jui says: 
: 28, 2009 at 11:28 
(Edit)
pharach sunder..apratim. end pan khupach chan kela ahe. last paryant tyatale thrill thewale hotes. khupach
sunder.
[0&

13.

jivanika says: 
: 28, 2009 at 12:14 pm (Edit)
'¬% B#. 7 w3/ 7 '¬% $2. @ w3/ # . 

‘ !2 # ‘ #
#

w3/7
Π#d
%<. favorite save .
[0&
sonalw says:

14. 

: 28, 2009 at 12:28 pm (Edit)
Sutalo ekdache..Chaan shewat.
[0& 

says:

o 

: 28, 2009 at 12:35 pm (Edit)
Sutalo ekdache..???
]हQ
% . ह
? 
 % $ह 
??

BLOG - http://manatale.wordpress.com

Page 28/29 

1.

d k patil says: 
21, 2009 at 3:39 pm (Edit)
mast, vegwan thrilling!!! awadali. assach lihit raha. 

2.

Ritesh says: 
ह 27, 2009 at 4:19 pm (Edit)
Read all parts in one go… khurchila khilavun thevnaari katha hoti..
khupach chan Aniket.. tumchya likhanachi shaili apratim ahe.. 

3.

Rakhi says: 
! 2, 2010 at 6:22 pm (Edit)
akach shabdat sangayache tar, Mast!!!!!!!!!
Bharpur aavadali katha, vachtana angawar kata yet hota, pudhe kay honar yachi utsukta lagun hoti.
Kharach chaan. Punha ashich akhadi katha vachayla aavadel. 

Priyal says:

4. 

10, 2010 at 3:40 pm (Edit)
ekdum sahhheee…! 

5.

sushma says:
"#$ 8, 2010 at 11:05 pm (Edit)
……..ekdum mast…….

BLOG - http://manatale.wordpress.com

Page 29/29

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful