You are on page 1of 1

услови за старосну пензију услови за превремену старосну пензију

мушкарац год ина жена мушкарац год ина жена


од ласка у
од ласка у год ине стаж год ине стаж
године стаж године стаж живота осигурања пензију живота осигурања
пензију
живота осигурања живота осигурања
55г 2015 54г 4м 36г 4м
2014 60г 55г 8м 2016 55г 37г
2015 60г 6м 56г 4м 2017 55г 8м 37г 6м
57г 2018 56г 4м 38г
2016 61г
57г 8м 2019 57г 38г 6м
2017 61г 6м 58г 4м
40 2020 57г 8м 39г
2018 62г 59г 2021 58г 4м 39г 4м
2019 62г 6м 59г 6м 2022 59г 39г 8м
60г 2023 59г 6м 40г
2020 63г 60г 2024 60г 40г
2021 63г 2м Пензија се трајно умањује за 0,34% за сваки месец пренавршених
2022 63г 4м година живота прописаних за стицање права на старосну пензију.

65 15 2023 63г 6м 15 Износ умањења за превремену пензију максимално може износити


2024 63г 8м 20,4%.
2025 63г 10м УСЛОВИ ЗА ПОРОДИЧНУ
2026 64г ПЕНЗИЈУ
ДЕТЕ може бити корисник права на
2027 64г 2м године год ина године породичну пензију:
живота захтева живота
2028 64г 4м за
-Безусловно до 15. године
за уд ову пензију за уд овца -Ако је на школовању у средњој школи
2029 64г 6м
до 20.године живота.
2030 64г 8м 51г 6м 2014 56г 6м
-Ако је на школивању у високој школској
2031 64г 10м 52г 2015 57г установи до 26. године живота.
52г 6м 2016 57г 6м Продужење је могуће само због болести.
2032 65г 53г 2017 58г
45 година стажа осигурања
УСЛОВИ ЗА СТАРОСНУ ПЕНЗИЈУ ПОСЕБНИХ КАТЕГОРИЈА ОСИГУРАНИКА

УСЛОВИ ЗА СТАРОСНУ ПЕНЗИЈУ ПОСЕБНИХ Ост али полицијски службеници


ефективно
КАТЕГОРИЈА ОСИГУРАНИКА год ина
провед ено време
од ласк год ине стаж
МУП; МИП; БИА ; ВБА ; ВОА ; на рад ним местима
а у живота осигурања
на којима се стаж
Управа за извршење кривичних санкција; пензију
увећава
Пореска полиција, 2014 56Г 4М
Војска Србије 2015 56г 10м
ефективно 2016 57г 4м
год ина 2017 58г 25 15
провед ено време
од ласк год ине стаж 2018 58г 8м
на рад ним местима
а у живота осигурања
на којима се стаж 2019 59г 4м
пензију
увећава 2020 60г
2014 53Г 8М 21Г 4М 11Г 4М
2015 54г 21г 8м 11г 8м
Војска Србије специјалне јединице
2016 54г 4м 22г 12г год ине пензијск БИА; ВБА; ВОА
живота и стаж
2017 54г 8м 22г 6м 12г 6м
ефективно
2018 55г 23г 13г под официр год ине
провед ено време
2019 55г 23г 6м 13г 6м официр 53 40 живота
на тим пословима
2020 55г 24г 14г (до чина
2021 55г 24г 6м 14г 6м пуковника)
53 20
2022 55г 25г 15г пуковник 54 40

СНИЖЕЊЕ СТАРОСНЕ ГРАНИЦЕ ПО ОСНОВУ СТАЖА ОСИГУРАЊА СА УВЕЋАНИМ ТРАЈАЊЕМ

степен Осигуранику се снижава старосна


број год ина које је год ина живота д о које се
год ина граница ако је најмање 2/3 од
увећања пот ребно провест и на од ласка у
макс.снижава старосна границ а
стажа укупно навршеног стажа
рад ном мест у пензију за степен увећања
12/18 осигурања навршио на радним
12/14 5 местима на којима се стаж
2014 54Г 4М
12/15 4 осигурања рачуна са увећаним
трајањем.
12/16 3 2015 54г 8м 50г
12/18 1г 6м 2016 55г