1.0 PENDAHULUAN Pembacaan adalah aktiviti yang amat penting dalam proses pembelajaran.

Oleh kerana itu, bagi setiap mata pelajaran terutamanya di sekolah rendah dan menengah di negara kita telahpun ditetapkan sekurang-kurangnya sebuah buku teks oleh Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai bahan bacaan dan rujukan utama.

Menurut Kamus Dewan Edisi Baru terbitan tahun 1991, membaca ialah suatu proses komunikasi di antara dua pihak iaitu pembaca dengan penulis. Ianya adalah suatu proses memerhatikan isi sesuatu yang tertulis atau tercetak dengan teliti dan memahamkan makna kandungannya.

Salah satu teknik membaca ialah SQ3R. Teknik ini sangat berguna semasa mengulangkaji dan juga semasa membaca buku. SQ3R adalah singkatan bagi:

S - Survey (Kaji) - Mengumpul maklumat yang diperlukan supaya pembaca boleh fokus kepada apa yang dibaca dan fikirkan apa yang mahu dicapai melalui pembacaan. Q - Question (Soal) - Menyoal diri sendiri untuk membantu minda agar fokus kepada apa yang sedang dilakukan. R - Read (Baca) - Baca untuk mengisi maklumat ke dalam struktur pengetahuan yang telah dibina melalui langkah S dan Q. R - Recite (Lafazkan semula) - Melatih minda supaya fokus dan belajar sambil membaca. R - Review (Ulang) - Menyusun maklumat yang telah diperolehi di dalam minda dan mula proses untuk mengingatinya.

1.1 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Masa Kelas Tarikh Bilangan Pelajar Mata Pelajaran Tema Tajuk Kemahiran: Lisan

: : : : : : :

7.45 ± 8.45 pagi Tahun 4 Elit 10 Februari 2010 30 orang Bahasa Melayu Hargai Pengorbanan Ibu Bapa Ibu

1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat. Aras 1 i. Menyatakan fakta yang terdapat dalam bahan. Bacaan 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 i. Membaca lancar bahan sastera dengan gaya dan penyampaian yang menarik. ii. Menyatakan isi penting berdasarkan bahan yang dibaca. Tulisan 9.0 Mencatat dan menyusun maklumat. 9.1 Mengambil imlak dari bahan yang diperdengarkan. Aras 3 i. Mengambil imlak teks yang diperdengarkan dengan ejaan dan tanda baca yang betul.

Sistem Bahasa:Penggunaan perkataan berimbuhan men, mem, meng, mem«kan dan meng«kan Pengetahuan Sedia Ada: 1. Murid tahu mengenai sambutan Hari Ibu.

2. Murid tahu cara-cara menghormati ibubapa dan orang yang lebih tua. Objektif : Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Membaca petikan dengan intonasi yang betul. 2. Memberi dan menulis maksud ayat berdasarkan petikan.

Langkah Set Induksi 5 minit

Isi Pelajaran Lagu Untukmu Ibu

Aktiviti 1. Murid mendengar lagu yang diperdengarkan.

BBM / Nota CD, lirik dan pemain cakera Peringkat: Survey atau Kaji

Mendengar dan Bertutur 5 minit

Soalan: a)Apakah yang terjadi kepada ibu berdasarkan lagu yang didengar tadi?
b)Bagaimanakah perasaan kamu setelah mendengar lagu itu? c)Mengapakah kita mesti menghormati ibu kita?

1. Murid memberi respon pada soalan guru. Soalan: a)Apakah yang terjadi kepada ibu berdasarkan lagu yang didengar tadi? Ramalan Jawapan: Ibu meninggal dunia.
b)Bagaimanakah perasaan kamu setelah mendengar lagu itu?

Peringkat: Question atau Soal

Ramalan Jawapan: a) Ibu meninggal dunia. b) Sedih.
c) Ibu melahir dan

Ramalan Jawapan:
Sedih. c)Mengapakah kita mesti menghormati ibu kita?

membesarkan kita. d)i)Ya ii)Tidak Pernah

Ramalan Jawapan: Ibu melahir dan membesarkan kita. d)Kamu pernah memberi

hadiah kepada ibu? Ramalan Jawapan: i)Ya ii)Tidak Pernah Pra Baca 10 minit Petikan Cerita : Ibu 1.Murid membaca senyap cerita bertajuk ³Ibu´ pada halaman 6 dan 7 buku teks Bahasa Melayu Tahun 4. Buku Teks Bahasa Melayu Tahun Empat Peringkat: Read atau Baca Baca Kuat 10 minit Petikan Cerita : Ibu 1.Murid membaca petikan secara kelas dan berpandu. 2.Murid dibimbing membaca dengan intonasi yang betul. 3.Murid lemah dibimbing secara individu. Aktiviti Kumpulan 10 minit Perbincangan dalam Kumpulan 1.Murid berbincang mengenai maksud ayat berdasarkan petikan. Buku Teks Bahasa Melayu Buku Teks Peringkat: Recite atau Lafazkan Semula

2.Isi-isi penting dicatat bagi Tahun tujuan pembentangan. Empat

Pembentangan Pembentangan 8 minit

1.Wakil kumpulan membentangkan hasil perbincangan.

Peringkat: Review atau Ulang

Tulisan 7 minit

Salin Maksud Ayat

1.Murid menyalin semula ayat berwarna berserta maksud ke dalam Buku

Buku Teks Bahasa Melayu

Sistem Bahasa.

Tahun Empat

Penutup 5 minit

Nilai Murni Taat, sayang, hormat dan hargai jasa orang yang lebih tua.

1.Murid menyatakan bagaimana mereka akan membalas jasa ibu bapa mereka.

1.2 REFLEKSI Sebelum memulakan pengajaran, saya merasa bimbang jika perancangan yang dibuat tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Namun selepas melihat respon baik murid di awal proses pengajaran dan pembelajaran, kegusaran itu mulai hilang. Langkah memperdengarkan lagu ³Untukmu Ibu´ ternyata berjaya menimbulkan perasaan ingin tahu murid. Ramai murid yang turut menyanyikan lagu tersebut semasa ia dimainkan.

Irama lagu yang mendayu itu menjadi faktor utama untuk murid menghayati cerita ³Ibu´. Ini terbukti apabila kelas menjadi sunyi sewaktu langkah membaca senyap dijalankan. Pada langkah ini saya membimbing kumpulan lemah membaca dan memahami cerita.

Saya merasa gembira apabila murid-murid mencuba membaca dialog dengan intonasi yang betul semasa langkah membaca kuat. Saya memilih 4 orang murid membaca semula dialog dan meminta murid-murid lain menentukan siapa yang terbaik. Nur Aliya telah dipilih sebagai pemenang berdasarkan undian murid.

Saya bercadang melibatkan lebih ramai murid di dalam aktiviti-aktiviti yang dapat meyakinkan mereka bercakap di khalayak ramai. Persembahan di Medan Perhimpunan merupakan permulaan yang baik ke arah membentuk peribadi positif murid.

2.0 BACAAN MEKANIS Saya telah menjalankan tiga aktiviti berserta bahan bantu mengajar bagi pengajaran dan pembelajaran bacaan mekanis untuk tempoh 1 jam terhadap murid-murid Tahun 4: a. Aktiviti membaca petikan secara kelas dan berkumpulan menggunakan petikan berita ³Pembakaran Terbuka Membawa Petaka´. b. Aktiviti membaca kuat suku kata secara individu menggunakan kad suku kata. c. Aktiviti permainan kuiz membaca perkataan menggunakan kad perkataan.

2.1 PELAKSANAAN PENGAJARAN

2.1.1 AKTIVITI 1 ( Membaca Petikan ) a. Memberi kad petikan berita kepada murid:

b.

Bersoaljawab dengan murid tentang petikan berita: Soalan: i.Apakah tajuk berita? ii.Apakah punca kemalangan? Jawapan: i.Pembakaran Terbuka Membawa Padah. ii.Asap tebal akibat pembakaran jerami mengehadkan pemandangan pemandu.

c. d.

Membaca petikan dan murid menyemak bacaan. Membaca dan murid mengikut secara berkumpulan menggunakan petikan kad petikan.

2.1.2 AKTIVITI 2 ( Membaca Kuat Secara Kumpulan dan Individu Menggunakan Kad Suku Kata ) a. Bersoaljawab berdasarkan kad suku kata yang dipamerkan.
Baca suku kata

pem ba ka ran ke ma la ngan ke ja dian pan da ngan

pe man du
ke se sa kan pe ra yaan

b. c.

Murid mengikut sebutan berpandukan warna suku kata secara berkumpulan. Membimbing murid menyebut perkataan secara bergilir-gilir tanpa mengeja.

2.1.3 AKTIVITI 3 ( Permainan Kuiz Membaca Kad Perkataan ) a. Mempamerkan kad perkataan kepada murid.
Baca perkataan

pembakaran kemalangan kejadian pandangan
pemandu kesesakan

perayaan

b. c. d.

Menyebut nama murid. Murid yang dipanggil menyebut perkataan. Mencatat markah : i. ii. iii. Sebutan tepatl diberi 10 markah. Sebutan kurang tepat diberi 5 markah. Sebutan tidak tepat atau salah 0 markah.

e. f.

Permainan dijalankan sebanyak dua pusingan. Pemenang diberi hadiah.

3.0 OBJEKTIF PENGAJARAN MENGGUNAKAN BAHAN SASTERA

Abdul Rasid Jamian dan Arba¶ie Sujud menggariskan beberapa objektif tentang penggunaan bahan sastera dalam pengajaran Bahasa Melayu. Antaranya:i. Menggalakkan seseorang itu membaca kerana minatnya didorong oleh kebolehannya membaca, memahami dan berfikiran kritis terhadap yang dibaca. Oleh itu semakin banyak pembacaan semakin meningkat kebolehan menggunakan bahasa.

ii.

Memahami setiap hal dalam tatabahasa secara tidak langsung. Begitu juga dalam penggunaan bahasa daerah, ungkapan, istilah dan struktur ayat yang kesemuanya terjadi mengikut keadaan yang benar dalam karya sastera.

iii.

Membolehkan seseorang memberikan penafsiran atau interpretasi kepada sesuatu kenyataan yang ditemui dalam pembacaannya.

3.1 PENGAJARAN CERPEN Saya telah menjalankan pengajaran dan pembelajaran aspek struktur plot Cerita Datuk untuk tempoh 1 jam terhadap murid-murid Tahun 4; Bachok. Lima langkah telah dirancang bagi melaksanakan pengajaran dan pembelajaran tersebut:a. Set Induksi. b. Pra Perbincangan c. Perbincangan dalam kumpulan d. Pembentangan hasil perbincangan e. Lakonan semula f. Penutup Bahan-bahan yang digunakan :a. Set Induksi : Petikan Cerita Datuk. b. Pra Perbincangan : Petikan Cerita Datuk. c. Perbincangan : Kad gambar dan Kad rangka cerita. d. Pembentangan : Carta Plot. e. Penutup : Petikan Cerita Datuk.

3.2 PELAKSANAAN PENGAJARAN

3.2.1 SET INDUKSI (5 minit) Bagi langkah ini saya meminta murid menceritakan secara ringkas pengalaman Datuk semasa berusia 16 tahun.

3.2.2 PRA PERBINCANGAN (10 minit) Saya menerangkan kepada murid tentang plot Cerita Datuk yang terbahagi kepada 4: a. Perkembangan b. Konflik c. Klimaks d. Peleraian

Saya menceritakan permulaan plot Cerita Datuk :1. Berlaku pada tahun 1943 di zaman penjajahan Jepun , semasa datuk berusia 16 tahun. 2. Kehidupan keluarga datuk susah, rumah diperbuat daripada daun nipah berbingkaikan buluh dan berlantaikan batang nibung.

3.2.3 PERBINCANGAN DALAM KUMPULAN (15 minit) Saya membahagikan murid kepada 4 kumpulan. Setiap kumpulan mendapat sekeping kad gambar dan kad rangka cerita.

a. Kad-kad Gambar 2 1

4 3

b. Contoh Kad Rangka Cerita Plot Perkembangan: 1. Perkara yang berlaku a. ««««««««««««««««««««««««««« b. ««««««««««««««««««««««««««« c. ««««««««««««««««««««««««««« d. ««««««««««««««««««««««««««« 2. Sebab/Akibat ««««««««««««««««««««««««««««.

3.2.4 PEMBENTANGAN HASIL PERBINCANGAN (15 minit) Saya membimbing murid membuat pembentangan hasil perbincangan dalam kumpulan. Dapatan perbincangan ditulis di dalam Carta Plot.

Carta Plot Cerita Datuk 1.Perkembangan 1. Perkara yang berlaku a. 5 orang tentera Jepun masuk ke dalam rumah datuk. b. Keluarga datuk diarahkan bersandar di dinding rumah. c. Seorang tentera Jepun merentap tangan datuk. d. Tentera lain mengacukan senapang. 2. Akibat Keluarga Datuk berasa amat takut

2.Konflik 1. Perkara yang berlaku a. Tentera Jepun membawa datuk menaiki lori. b. Datuk dibawa ke sebuah markas tentera. c. Ditempatkan di dalam bilik kurungan bersama-sama puluhan remaja lain. 2. Sebab Akan dijadikan buruh paksa. 3.Klimaks 1. Perkara yang berlaku a. Datuk menyusup keluar dari markas dalam gelap. b. Lutut kiri datuk luka terkena kawat berduri. c. Datuk masuk ke dalam longkang berbau busuk.. 2. Sebab Datuk ingin menyelamatkan diri. 4.Peleraian 1. Perkara yang berlaku a. Datuk tiba di sebuah surau. b. Jemaah sedang bersedia menunaikan solat Subuh. c. Datuk ditempatkan di satu tempat persembunyian. 2. Akibat Datuk berjaya menyelamatkan diri.

3.2.5 LAKONAN SEMULA (10 minit) Saya memilih tujuh orang murid yang berminat untuk melakonkan semula Cerita Datuk. Empat orang sebagai tentera Jepun, dua orang sebagai ibubapa Datuk dan seorang murid lagi seorang datuk. Saya memberi bimbingan kepada murid-murid tentang watak-watak yang dilakonkan oleh mereka. Murid-murid lain memberi komen tentang lakonan rakan-rakan mereka.

3.2.6 PENUTUP (5 minit) Saya meminta respon murid mengenai nilai-nilai murni yang terdapat di dalam Cerita Datuk. Contohnya, kasih sayang, tidak berputus asa dan berani.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful