You are on page 1of 26

2.

Tehnološki procesi
2.1 Sistematizacija tehnoloških postupaka
Tehnološki postupak je cjelovit skup tehnoloških operacija koje se odvijaju na jednom
radnom mjestu. Primjeri su:
Lijevanje u pješčani REL (ručno elektrolučno) postupak
Valjanje cijevi
kalup zavarivanja

Tehnološki se postupci odvijaju uz korištenje strojeva (uređaja, aparata). Primjeri su strojeva:


Glodalica Peć za toplinsku obradu Injekcijska preša

2.1.1 Proizvodi
Tehnološki proces, u širem smislu, obuhvaća skup tehnoloških postupaka kojima se
tijekom proizvodnje materijalu/poluproizvodu/komadu mijenjaju: oblik i/ili dimenzije i/ili
svojstva. Različitim tehnološki procesima izrađuju se različiti proizvodi, od jednostavnih, kao
što je zavrtan, sve do vrlo složenih kao što je na primjer brod. Tehnološki proces, u užem
smislu, obuhvaća odvijanje jedne tehnološke operacije.Primjeri su proizvoda:
2 Planiranje pokusa i optimiranje parametara tehnološkog procesa

Zavrtanj Nagibni vlak Zrakoplov

Mjenjač Most Brod

2.1.2 Tehnološki postupci i tehnološke operacije


Tehnološka je operacija osnovna jedinica tehnološkog procesa i odvija se u kontinuitetu. U
pravilu se proizvod može izraditi na više načina – različitim tehnološkim postupcima, s
jednom ili s više tehnoloških operacija.
Jednostavni proizvod:

može se izraditi različitim postupcima:


Plastičnog
Lijevanja Odvajanja strugotine Zavarivanja
deformiranja
2. Tehnološki procesi 3

U sljedećim su primjerima usvojeni tehnološki postupci i tehnološke operacije izrade


proizvoda. Većina proizvoda iz primjera se može izraditi uz korištenje drugih tehnoloških
postupaka i tehnoloških operacija.

PRIMJER P-2.1
Proizvod je prizmatičnog profila, osnosimertičan i stepenast, sa šupljinom.
Proizvod Tehnološki postupci Tehnološke operacije
1.1 Uzdužno tokarenje većeg
promjera
1.2 Uzdužno tokarenje manjeg
1. Skidanje promjera
strugotine na
1.3 Poprečno tokarenje prijelaznog
tokarskom stroju
dijela
1.4 Bušenje rupe
1.5 Odsijecanje

PRIMJER P-2.2
Proizvod je 3-dimenzijski, složenog oblika, bez šupljine s paralelnim sadržajima.
Proizvod Tehnološki postupci Tehnološke operacije
1.1 Uzdužno tokarenje
1. Skidanje strugotine 1.2 Poprečno tokarenje
na tokarskom stroju 1.4 Bušenje rupe
2. Skidanje strugotine 2.1 Izrada žljebova
na glodalici 2.2 Izrada zuba
3. Skidanje strugotine 3.1 Brušenje žljebova
na brusilici 3.2 Brušenje zuba
4. Toplinska obrada 4.3 Grijanje u peći
4.4 Hlađenje u kadi

PRIMJER P-2.3
Proizvod je prizmatičnog oblika, osnonesimetričan, stepenast i pun.
Proizvod Tehnološki postupci Tehnološke operacije
1.1 postavljanje trupca u ukovanj
1. Plastično 1.2 ukivanje komada
deformiranje –
1.3 vađenje otkivka iz ukovnja
kovanje
2.1 klanjanje viškova materijala
2. Odvajanje brušenjem
strugotine na
brusilici 3.1 stavljanje u peć
3.2 grijanje u peći
3. Toplinska
obrada 3.3 vađenje iz peći
3.4 hlađenje u emulziji
4 Planiranje pokusa i optimiranje parametara tehnološkog procesa

PRIMJER P-2.4
Proizvod je pločast oblika, osnosimetričan, udubljen i plitak.
Tehnološki
Proizvod Tehnološke operacije
postupci

1. Plastično
deformiranje
– vučenje
2. Plastično
deformiranje
– odsjecanje

PRIMJER P-2.5
Proizvod je prizmatičnog oblika, osnonesimetričan, kontinuiran i sa šupljinama.
Tehnološki
Proizvod Tehnološke operacije
postupci

1. Ekstruzija
2. Plastično
deformiranje
– odsjecanje

PRIMJER P-2.6
Proizvod je 3-dimenzijski, jednostavnog oblika sa šupljinama i s paralelnim sadržajima.
Proizvod Tehnološki postupci Tehnološke operacije

1. Lijevanje
2. Odvajanje
strugotine na
tokarskom stroju
2. Tehnološki procesi 5

PRIMJER P-2.7
Proizvod je 3-dimenzijski, složenog oblika sa šupljinama i s poprečnim sadržajima.
Tehnološki
Proizvod Tehnološke operacije
postupci

1. Lijevanje
2. Odvajanje
strugotine

2.1.3 Tehnološki postupci


Prema DIN-u 8580 strojarski tehnološki postupci se dijele u tri razine, u glavne grupe,
grupe i podgrupe. Šest su glavnih grupa:

Broj Postupak Opis


1 Praoblikovanje oblikovanje krutog tijela iz bezoblične tvari
2 Preoblikovanje promjena oblika krutog tijela plastičnom deformacijom
3 Odvajanje promjena oblika krutog tijela odvajanjem dijelova
4 Spajanje spajanje komada
5 Prevlačenje nanošenje čvrsto prionulog sloja
6 Promjena svojstava materijala mijenjanje svojstava fizičko-kemijskim postupcima
Za potrebe predmeta PPiOPTP pogodnija je sistematizacija tehnoloških postupaka u grupe:
1. Lijevanje (1. Praoblikovanje)
2. Plastično deformiranje (2. Preoblikovanje)
3. Odvajanje strugotine (3. Odvajanje)
4. Toplinska obrada (6. Promjena svojstava materijala)
5. Zaštita od korozije (5. Prevlačenje)
6. Izrada dijelova od plastičnih masa (1. Praoblikovanje, 2. Preoblikovanje)
7. Zavarivanje (4. Spajanje)
8. Lijepljenje (4. Spajanje)
U biti, samo je razdvojeno zavarivanje I spajanje zbog bitnih razlika u vanjskim utjecajima.
Na sljedeći slikama je dat pregled najčešće sretanih tehnoloških postupaka po pojedinim
grupama:
6 Planiranje pokusa i optimiranje parametara tehnološkog procesa
2. Tehnološki procesi 7
8 Planiranje pokusa i optimiranje parametara tehnološkog procesa
2. Tehnološki procesi 9

Još je uobičajeno razlikovati podjelu tehnoloških postupaka odvajanja strugotina prema


alatima: (a) definiranih geometrija oštrica (alati s jednom i alati s više oštrica) (b) nedefiniranih
geometrija oštrica (brušenje).
10 Planiranje pokusa i optimiranje parametara tehnološkog procesa
2. Tehnološki procesi 11

Prethodni popis postupaka proizvodnih strojarskih tehnologija nije cjelovit. Pored


prethodno navedenih postupaka postoje i brojni drugi rjeđe korišteni postupci. Zbog
12 Planiranje pokusa i optimiranje parametara tehnološkog procesa

ograničenja obima, u daljem testu će se fokusirati na samo manji broj najčešće korištenih
postupaka.

U pripremi proizvodnje usvaja se niz postupaka tehnološkog procesa na temelju:


1. određene geometrije proizvoda (oblik, dimenzije, tolerancije),
2. svojstava odabranog materijala,
3. raspoloživih resursa (strojeva i radnika) i
4. tržišno prihvatljive cijene proizvoda
Izbor najpogodnijeg tehnološkog procesa proizvodnje je van okvira predmeta PPiOPTP.
Čelici Laki i obojeni materijali
Tehnološki postupak
ugljični legirani nehrđajuć alatn Al M C Ni Ti
i i g u
Lijevanje

pijesak A A A B A A A B A
gips     A A A  
keramika A A A A B B A B A
precizno A A A  A B A A A
trajni kalup B B   A A A  
Deformiranje

tlačno     A A A  
vruće kovanje A A A A   A A A
vruće ekstrudiranje A A A B   A A A
hladno A B A    A B 
ekstrudiranje
valjanje A A A  A A A A A
deformiranje A A A  A A A A A
limova
brušenje A A A A A A A A A
Zavarivanje A A A  A A A A A
A – odvija se bez poteškoća, B – odvija se s poteškoćama,  – ne koristi se.

2.2 Modeli tehnoloških postupaka


Zbog ograničenja obima nije moguće obuhvatiti modele svih tehnoloških postupaka te su
razrađeni modeli samo primjeri odabranih postupaka:
1. Lijevanje – lijevanje u pješčani kalup, precizno lijevanje, tlačno lijevanje
2. Plastično deformiranje – toplo valjanje, kovanje u ukovnjima, ekstruzija
3. Odvajanje strugotine – tokarenje, glodanje, brušenje
4. Toplinska obrada – žarenje, kaljenje, popuštanje
5. Zaštita od korozije – bojanje, toplo pocinčavanje, kromiranje
6. Izrada dijelova od plastičnih masa – injekcijsko kalupljenje, oblikovanje proizvoda
od stakloplastike, 3D printanje
2. Tehnološki procesi 13

7. Zavarivanje – REL postupak zavarivanja, MAG postupak elektrolučno


zavarivanje, postupak zavarivanje svornjaka
8. Lijepljenje – lijepljenje polikloroprenskim ljepilom, lijepljenje cijanoakrilatnim
ljepilom, lijepljenje epoksidnim lijepilom
U okvirima modela tehnoloških postupaka obuhvaćeni su značajni vanjski utjecaji, odnosno
najvažnije razmjene sustava s okolinom.

2.2.1 Lijevanje
Kod postupaka lijevanja se komadi – odljevci, oblikuju uz promjene osnovnih agregatnih
stanja materijala: krutina Þ talina Þ krutina.

Geometrija oblika i površina komada ovisi o geometriji oblika i površina šupljina kalupa u
koji se ulijeva talina:

Kao primjeri su uzeta tri postupka lijevanja:


1. lijevanje u pješčani kalup
2. precizno lijevanje i
3. tlačno lijevanje s vrućom komorom
te modelirana jedna ili više operacija

Lijevanje u pješčani kalup


Postupak lijevanja u pješčani kalup obuhvaća operacije: (a) izrada kalupa, (b) taljenje
materijala, (c) ulijevanje taline u kalup, (d) hlađenje odljevka, (e) istresanje i (f) obrada
odljevka.
Primjer je odljevka i pješčanog kalupa u kalupniku:

Model je postupka lijevanja u pješčani kalup:


14 Planiranje pokusa i optimiranje parametara tehnološkog procesa

Blok Legenda i objašnjenja


L – ljevaonica
pLPK – postupak lijevanja u pješčani kalup
3 – obuhvaća tri tehnološke operacije
 kalupnik, model i lonac za ulijevanje taline se trajno koriste
 unesena toplina  gubicima topline
 gubici pijeska  0
Operacija ulijevanja taline u pješčani kalup:

Model operacije ulijevanja taline u pješčani kalup:


Blok Legenda i objašnjenja

pLPK – postupak lijevanja u pješčani kalup


oUT – postupak ulijevanja taline u pješčani kalup
5 – tijek operacije određuje pet postavljenih parametara
 plinovi se oslobađaju kroz pore pješčanog kalupa
 količina ulivenog materijala > količine materijala proizvoda

Parametri operacije ulijevanja taline u pješčani kalup su:


1. temperatura taline,
2. visina praznog dijela lonca,
3. brzina promjene nagiba lonca,
4. visina ulijevanja taline i
5. vrijeme ulijevanja.

Precizno lijevanje
Postupak preciznog lijevanja opisan je na slikovitoj shemi. Operacije su postupka
preciznog lijevanja: (a) izrada kalupa za izradu uzoraka, (b) injektiranje voska u kalup, (c)
vađenje uzorka iz kalupa, (d) priprema suspenzije, (e) formiranje keramičkog kalupa
uranjanjem u emulziju, (f) sušenje kalupa, (g) otapanje voska iz kalupa, (h) ulijevanje taline,
(i) istresanje odlijevka, (j) obrada odljevka.
2. Tehnološki procesi 15

Model je postupka preciznog lijevanja:


Blok Legenda i objašnjenja

Na slici je prikazano formiranje kalupa za precizno lijevanje te skladište izrađenih kalupa.

Model operacije formiranje kalupa za precizno lijevanje:


Blok Legenda i objašnjenja

Parametri operacije ulijevanja taline u pješčani kalup su:


1. gustoća suspenzije,
2. trajanje jednog urona stabla u suspenziju,
3. trajanje ocjeđivanja stabla između dva uzastopna urona,
4. broj urona,
5. vrijeme sušenja stabla,
16 Planiranje pokusa i optimiranje parametara tehnološkog procesa

6. temperatura komore za grijanje stabla (istjecanje voska) i


7. vrijeme grijanja stabla (istjecanje voska).

Tlačno lijevanje s vrućom komorom


Postupak tlačnog lijevanja s vrućom komorom je opisan slikovitom shemom.

2.2.2 Plastično deformiranje


Kod postupaka plastičnog deformiranja izradci se oblikuju promjenama geometrije
komada alatom koji izaziva u materijalu naprezanja veća od granice elastičnosti (Re), manja
od čvrstoće (Rm) (izuzimajući odsijecanje).

Geometrija oblika i površina komada ovisi o geometriji oblika i površina dijelova alata koji
u kontaktu s materijalom izazivaju deformaciju:

Kao primjeri su uzeta tri postupka plastičnog deformiranja:


1. toplo valjanje,
2. kovanje u ukovnjima i
3. ekstruzija.
te modelirana jedna ili više operacija.
2. Tehnološki procesi 17

Toplo valjanje
Operacije su postupka toplog valjanja: (a) grijanje trupca i (b) valjanje profila.

Kovanje u ukovnjima
Operacije su postupka kovanja u ukovnjima: (a) grijanje trupaca i (b) kovanje u ukovnjima.

Ekstruzija

2.2.3 Odvajanje strugotine


Kod postupaka obrade odvajanjem strugotine oblici i dimenzije izradaka se oblikuju
odvajanjem strugotine alatom uz naprezanja veća od čvrstoće (Rm).
18 Planiranje pokusa i optimiranje parametara tehnološkog procesa

Geometrija oblika i površina izradaka ovise o geometrijama alata te o uzajamnim


gibanjima obrađivanog komada alata kojim se od komada odvaja strugotina.

Kao primjeri su uzeta tri postupka odvajanja strugotine:


1. tokarenje
2. glodanje
3. brušenje
te modelirana jedna ili više operacija.

Tokarenje

Glodanje

Brušenje

2.2.4 Toplinska obrada


Kod postupaka toplinske obrade mijenjaju se izazvanim faznim promjenama svojstva
komada (homogenost materijal, tvrdoća površinskog sloja i žilavost tijela komada) , bez promjena
osnovnog agregatnog stanja.

Nepoželjne su pojave: (a) promjene geometrija oblika (termo-mehanička naprezanja i


deformacije) i (b) oksidacija površinskog sloja komada (kemijska korozija Þ sloj oksida).

Kao primjeri su uzeta tri postupka toplinske obrade:


1. žarenje,
2. kaljenje i
3. cementacija.
te modelirana jedna ili više operacija.

Žarenje
2. Tehnološki procesi 19

Kaljenje

Cementacija

2.2.5 Zaštita od korozije

Kao primjeri su uzeta tri postupka zaštite od korozije:


1. bojanje,
2. toplo pocinčavanje i
3. kromirnje.
te modelirana jedna ili više operacija.

Bojanje

Toplo pocinčavanje

Kromiranje

2.2.6 Izrada dijelova od plastičnih masa

Kao primjeri su uzeta tri postupka izrade dijelova od plastičnih masa:


1. injekcijsko prešanje,
2. oblikovanje proizvoda od stakloplastike i
3. 3D printanje.
te modelirana jedna ili više operacija.

Injekcijsko prešanje

Oblikovanje proizvoda od stakloplastike

3D printanje
20 Planiranje pokusa i optimiranje parametara tehnološkog procesa

2.2.7 Zavarivanje

Kao primjeri su uzeta tri postupka zavarivanja:


1. REL postupak zavarivanja,
2. MAG postupak zavarivanja i
3. zavarivanje svornjaka.
te modelirana jedna ili više operacija.

REL postupak zavarivanja

MAG postupak zavarivanja

Zavarivanje svornjaka

2.2.8 Lijepljenje

Kao primjeri su uzeta tri postupka lijepljenja:


1. lijepljenje polikloroprenskim ljepilom,
2. lijepljenje cijanoakrilatnim ljepilom i
3. brušenje epoksidnim ljepilom.
te modelirana jedna ili više operacija.

Lijepljenje polikloroprenskim ljepilom

Lijepljenje cijanoakrilatnim ljepilom

Lijepljenje epoksidnim ljepilom

2.3 Procesne veličine tehnoloških postupaka


Prije početka eksperimentalnog rada analiziraju se procesne veličine aktualnog
tehnološkog postupka. Procesne veličine su sve one fizičke veličine koje utječu na odvijanje
procesa tijekom izvedbe tehnološkog postupka te time i na svojstva proizvoda (kvaliteta, cijena).
Mogu biti:
2. Tehnološki procesi 21

Prirodne su konstante diktirane zakonima prirode (g = 9,8 m/s2), a zadane konstante


određene svojstvima stroja na kome se proces odvija (snaga motora tokarskog stroja, napon
otvorenog kola uređaja za zavarivanje) i okoline (temperatura zraka u pogonu t = 20 °C). Promjenjive se
konstante postavljaju na stroju i praktično se ne mijenjaju tijekom odvijanja tehnološkog
procesa (promjer žice za zavarivanje, broj obrta komada na tokarskom stroju).
Neovisne se varijable također postavljaju na stroju, ali se za razliku od promjenljivih
konstanti mijenjaju tijekom odvijanja procesa. Promjene ovisnih varijabli su posljedice
spontane prilagodbe aktualnim uvjetima.
Prije početka eksperimenta treba jasno utvrditi sve detalje djelovanja automatske regulacije
na procesne veličine te time i na odvijanje procesa. Ako se to ne uradi može se desiti da
eksperimentom ne istražujemo prirodu nekog procesa nego nesvjesno samo učinke djelovanja
automatske regulacije.
Pored toga, treba povući jasnu granicu stacionarnih (ravnomjernih) i nestacionarnih
(neravnomjernih) intervala procesa. Nestacionarni se intervali javljaju na početku i završetku
procesa, te pri pojavi vanjskih poremećaja. Ako se eksperimentalno istražuju procesi u
stacionarnim uvjetima treba rezultate mjerenja dobivene u nestacionarnim intervalima
odbaciti.
Zbog ograničenog obima, ovaj je odjeljak fokusiran samo na po dva do tri primjera
tehnoloških postupaka iz odabranih grupa:
1. odvajanja strugotine – tokarenje, glodanje, brušenje,
2. toplinske obrade – žarenje, kaljenje, cementacija,
3. zaštite od korozije – bojanje, toplo pocinčavanje,
4. izrade dijelova od plastičnih masa – injekcijsko prešanje, oblikovanje proizvoda od
stakloplastike,
5. zavarivanja – REL postupak zavarivanja, MAG postupak zavarivanja, zavarivanje
svornjaka i
6. lijepljenja – lijepljenje cijanoakrilatni ljepilom, lijepljenje epoksidnim ljepilom.

2.3.1 Odvajanje strugotine


Tokarenje
Postupak odvajanja strugotine tokarenjem se može opisati blokom:
Blok Legenda i objašnjenja
22 Planiranje pokusa i optimiranje parametara tehnološkog procesa

pOS – pogon odvajanja strugotine


PT – postupak tokarenja
2+i – obuhvaća stezanje skidanje te i operacija tokarenja
 pribori se koriste samo za specifične operacije tokarenja
 alat se povremeno oštri ili zamjenjuje (pločice za tokarenje)
 gubici topline  0, gubici emulzije (podmazivanje, hlađenje)  0
Operacije su tokarenja:
1. stezanje materijala (profil, poluproizvod),
2. operacije tokarenja (uzdužno, poprečno, koso, krivolinijsko, odsijecanje) i
3. skidanje izratka (poluproizvod, proizvod).
U daljoj se sistemskoj analizi postupka tokarenja svaka operacija tokarenja promatra
odvojeno. Na primjer, 1. operacija – uzdužno tokarenje, 2. operacija – odsijecanje.

Glodanje
Postupak odvajanja strugotine glodanjem se može opisati istim blokom kao i postupak
odvajanja strugotine tokarenjem.

Brušenje
Postupak odvajanja strugotine glodanjem se može opisati istim blokom kao i postupak
odvajanja strugotine tokarenjem.

2.3.2 Toplinska obrada


Žarenje
Postupak toplinske obrade žarenjem (uspostavljanje ravnotežnog stanja građe materijala) može se
opisati blokom:
Blok Legenda i objašnjenja
pŽ – postupak žarenja
PTO – pogon toplinske obrade
4 – obuhvaća četiri operacije (ubacivanje, grijanje, vađenje,
hlađenje)
 dio topline se gubi razmjenom peć/okolina tijekom grijanja
 dio topline se gubi razmjenom komad/okolina pri hlađenju
 gubi se sva toplina grijanja peći do temperature žarenja
Operacije su žarenja:
1. ubacivanje komada u peć za toplinsku obradu,
2. grijanja komada u peći za toplinsku obradu,
3. vađenje komada iz peći za toplinsku obradu i
4. ohlađivanje izratka na zraku.
2. Tehnološki procesi 23

U daljoj se sistemskoj analizi postupka žarenja može operacija grijanja komada u peći za
toplinsku obradu razdvojiti u tri operacije – ugrijavanja (temperatura površine komada <
temperature peći), progrijavanje (temperatura jezgre komada < temperature površine) , držanje
(temperatura jezgre komada = temperaturi površine), različitih trajanja i različitih dinamika razmjene
topline peći i komada.

Cementacija

2.3.3 Zaštita od korozije

Bojanje

Toplo pocinčavanje

2.3.4 Izrada dijelova od plastičnih masa


Injekcijsko prešanje

Oblikovanje proizvoda od stakloplastike

2.3.5 Zavarivanje

REL postupak zavarivanja

MAG postupak zavarivanja

Zavarivanje svornjaka

2.3.6 Lijepljenje

Lijepljenje cijanoakrilatnim ljepilom


24 Planiranje pokusa i optimiranje parametara tehnološkog procesa

Lijepljenje epoksidnim ljepilom

2.4 Parametri tehnoloških procesa


Konačni cilj PPiOPTP je usvajanje optimalnih parametara tehnoloških procesa uz
korištenje eksperimenata. Međutim, prije početka eksperimenata potrebno je utvrditi koje se
procesne veličine mogu mijenjati.
Parametri tehnoloških procesa su procesne veličine koje se mogu postaviti na stroju s
kojim se obavlja tehnološka operacija. Prema tome, skup parametara tehnološkog procesa je
podskup procesnih veličina.
Ovaj je odjeljak fokusiran na tehnološke procese koji se odvijaju tijekom izvedbe
tehnoloških operacija.

2.4.1 Odvajanje strugotine


Tehnološka operacija uzdužnog tokarenja
Tehnološka operacija uzdužnog tokarenja se može opisati blokom:
Blok Legenda i objašnjenja
PT – postupak tokarenja
oUT – operacija uzdužnog tokarenja
2+i – obuhvaća stezanje skidanje te i operacija tokarenja
 pribori se koriste samo za specifične operacije tokarenja
 alat se povremeno oštri ili zamjenjuje (pločice za tokarenje)
 gubici topline  0, gubici emulzije (podmazivanje, hlađenje)  0
Parametri su tokarenja:
4. stezanje materijala (profil, poluproizvod),
5. operacije tokarenja (uzdužno, poprečno, koso, krivolinijsko, odsijecanje) i
6. skidanje izratka (poluproizvod, proizvod).
U daljoj se sistemskoj analizi postupka tokarenja svaka operacija tokarenja promatra
odvojeno. Na primjer, 1. operacija – uzdužno tokarenje, 2. operacija – odsijecanje.

Tehnološka operacija čeonog glodanja


Postupak odvajanja strugotine glodanjem se može opisati istim blokom kao i postupak
odvajanja strugotine tokarenjem.

Tehnološka operacija obodnog okruglog vanjskog brušenja


Postupak odvajanja strugotine glodanjem se može opisati istim blokom kao i postupak
odvajanja strugotine tokarenjem.

2.4.2 Toplinska obrada


2. Tehnološki procesi 25

Tehnološka operacija grijanja komada u postupku žarenja


Postupak toplinske obrade žarenjem (uspostavljanje ravnotežnog stanja građe materijala) može se
opisati blokom:
Blok Legenda i objašnjenja
pŽ – postupak žarenja
PTO – pogon toplinske obrade
4 – obuhvaća četiri operacije (ubacivanje, grijanje, vađenje,
hlađenje)
 dio topline se gubi razmjenom peć/okolina tijekom grijanja
 dio topline se gubi razmjenom komad/okolina pri hlađenju
 gubi se sva toplina grijanja peći do temperature žarenja
Operacije su žarenja:
5. ubacivanje komada u peć za toplinsku obradu,
6. grijanja komada u peći za toplinsku obradu,
7. vađenje komada iz peći za toplinsku obradu i
8. ohlađivanje izratka na zraku.
U daljoj se sistemskoj analizi postupka žarenja može operacija grijanja komada u peći za
toplinsku obradu razdvojiti u tri operacije – ugrijavanja (temperatura površine komada <
temperature peći), progrijavanje (temperatura jezgre komada < temperature površine) , držanje
(temperatura jezgre komada = temperaturi površine), različitih trajanja i različitih dinamika razmjene
topline peći i komada.

Cementacija

2.4.3 Zaštita od korozije

Bojanje

Toplo pocinčavanje

2.4.4 Izrada dijelova od plastičnih masa


Injekcijsko prešanje

Oblikovanje proizvoda od stakloplastike


26 Planiranje pokusa i optimiranje parametara tehnološkog procesa

2.4.5 Zavarivanje

REL postupak zavarivanja

MAG postupak zavarivanja

Zavarivanje svornjaka

2.4.6 Lijepljenje

Lijepljenje cijanoakrilatnim ljepilom

Lijepljenje epoksidnim ljepilom

Literatura
1. Cox D.R., Reid N.; The Theory of the Design of Experiments (Monographs on Statistics and Applied
Probability), 336 p; Chapman & Hall/CRC, 2000; ISBN 158488195X.