You are on page 1of 14

335:ée¿¤ ,1lÏV ,éÛßØÛ pìw¿N

88 @ 87 éëA
éØVpN Þ éëA
Ùëp× ÝFC íwì! DÜìNCö Þ ÐvpÎDF æl)F Ý× DÜì¿Â Þ HOÇÎC ívß× D@Ü@ì@NCö l@Ã@Î Þ
ÙNpGÇOvC ÙÇw¿ÛC êßèN Ó DØF Íßvo ÙÆöDV DØÏǾ C ulÃÎC cÞpF éÛlëC Þ PÜìGÎC
87ÚßÏOÃNDÃëp¾ Þ ÙOFnÆ DÃëp¿¾
88ÚßÜ×åë D× ÔìÏþ Ùçp¿ÇF ÕC ÙèÜ)Î ÐF ÀϺ DÜFßÏ CßÎD Þ
: éØVpN^
pËëlÇë pv P¡J íÛCpG×DìJ ÞC qC l)F Þ ,ÙëkCk (MCoßN) EDOÆ ívß× é@F D@× @87
cÞo éÏìvßF Co ÞC Þ ,Ùëlì¡iF ÝzÞo ÐñÓk Ùëp× ÝF íwì! éF Þ Ù@ëkD@O@vp@¾
ok l×A DØz x¿Û êCßç ½Ôh pF êpG×DìJ ÚD×q pçDëA ,ÙëkßØÛ lìëöD@N ul@Ã@ÎC
P!DÜ ÝëC éF Þ lëkßØÛ êoCk kßh ÞC éF ÚkoÞA ÚDØëC qC Þ) 7 lëkpÆ pGÇN ÞC pFCpF
!?lëlÛDvo ÐOÃF Coí)ØV ,ækßØÛ HënÇN Co êCæl! (éÇÏF lëkpÇÛ
ßN éO¿Ê qC D× Þ) !PvC ½Ôº ok D× êDèÎk lÜO¿Ê (öCrèOvC êÞo qC DèÛA Þ) @88
qC ÚDzp¿Æ p¬DiF Co DèÛA lÛÞClh (PvC oß®ÜìØç êoA ,ÙìØè¾í@Ø@Û êr@ì@Z
ÚDØëC pOØÆ Þ (lÜÜÆíØÛ Åok êrìZ ÐìÎk ÝìØèF)éOhDv oÞk kßh P@Ø@do
.lÛoÞAí×
: pìw¿N^
PvC ½Ôº ok éÆ íñDèÎk
êDçoDì)× Þ ÙìçD¿× lÜZ pç ,PvC ÐìñCpvC íÜF éF MDëA ÝëC ok Ýiv êÞo qD@F
:kpìÊí× pF ok Co ÚDËØç Þ koCk Pì×ßØ! ÚA
336:ée¿¤ ,1lÏV ,éÛßØÛ pìw¿N

ívß×DÜìNA lÃÎ Þ) ÙëkCk (MCoßN) íÛDØvA EDOÆ ívß× éF D× lëßÊí× PwiÛ


.(EDOÇÎC
.(ÐvpÎDF æl)F Ý× DÜì¿Â Þ) ÙëkDOvp¾ pËëlÇë pv P¡J íÛCpG×DìJ ÞC qC l)F Þ
... íìeë Þ DëpÆq Þ ¸zßë Þ ÚDØìÏv Þ kÞCk ÚßaØç íÛCpG×DìJ
lìëöDN ulÃÎC cÞo éÏìvßF Co ÞC Þ ,ÙëkCk ÝzÞo ÐñÓk Ùëp× ÝF íwì! é@F Þ))
.(ulÃÎC cÞpF æDÛlëC Þ MDÜìGÎC Ùëp× ÝF íwì! DÜìNA Þ) ((ÙëkßØÛ
pF íGÏ®× ÖClÆ pç ,ælÛqDv êDçé×DÛpF ÝëC DF ÉorF ÚCpG×DìJ Ý@ëC D@ëA í@ÎÞ))
¢ÛD×p¾ oDF pëq Þ lëkßØÛ oDGÇOvC ÞC pFCpF ok ,koÞA DØ@z x@¿@Û êCß@ç ½Ô@h
.(ÙNpGÇOvC ÙÇw¿ÛC êßèN Ó DØF ÍßvoÙÆöDV DØÏǾC) !?((lìO¾pÛ
Co DèÛA qC íçÞpÊ éÆ kßF lëlz ÚDÜaÛA DØz pF ußç Þ êßç P@ì@Ø@ÆD@d Ý@ëC
(ÚßÏOÃN DÃëp¾ Þ ÙOFnÆ DÃëp¿¾) lëlÛDvo ÐOÃF Co íçÞpÊ Þ ,lëkpÆ HënÇN
D¿OÆC ÚDØç éF lëDz lzí× íÏØ! ÚDNoß²Ü× Þ kDO¾Cí× pRå× DØz HënÇN p@ÊC
.!lìOhDví× éO¡ºA íèÎC ÚCpG×DìJ Úßh éF Pvk éÛ pÊC Þ lëkpÆí×
PÃìÃd ÝëC ((íèÎC ÖDÇdC ok ªì)GN)) ÚCßÜ! PeN éOznÊ MDëA pìw¿N ok
pF éÆ PvC êkoCß× Äd pFCpF ok ÙìÏwN Þ ÚDØëC oDì)× é@Æ Ù@ëkp@Æ ß@ÊqD@F Co
éF PGwÛ íÛDØëC íF PvpJCßç pç éÛpÊ Þ ,PvCÚDwÛC x¿Û êCßç Þ Ðì× ½Ôh
.PvC ÙìÏwN Þ ÌÜçDØç PvC ÞC ¸¾DÜ× Þ Ðì× ÄFD®× éÆ í×DÇdC
¹ÔFC pìw× ok íèÎC ÚCpGço éÆ kßzí× ækD¿OvC íFßh éF é@ëA Ý@ëC qC D@Ü@Ø@¨
ÝìÜZ Ùç lëDF Þ ,lÛkpÆíØÛ DÜO!C ÚDOvpJ Cßç êDèO¿ÎDi× éF ,¢ëßh P@ÎD@vo
DF Co kßh lÜçCßiF ÚCpG×DìJ pÊC ,PwìÛ ÝëC rVêrìZ fìe¤ êpGço Cpëq lzDF
êÞo éÎDGÛk DèÛA oDÆ ,lÜçk ÄìG®N Ökp× «pz Þ lì@Ã@ì@F êD@è@vß@ç Þ êß@ç
ÚDçCpØÊ
337 :ée¿¤ ,1lÏV ,éÛßØÛ pìw¿N

.Äd æCo ÚCÞpço êpGço éÛ PvC


öCrèOvC êÞo qC @ ßN Mß!k Dë @ öDìGÛC Mß!k pFCpF ok DèÛA :lëß@Êí@× l@)@F é@ëA
Þ) ÙìÜÆíØÛ Åok êrìZ ÚDÜiv ÝëC qC D× Þ PvC ½Ôº ok D× êDèÎk :lÜO¿Ê
.(ÀϺ DÜFßÏ CßÎDÂ
qC Þ ækpÆ PÜ)Î ÚDzp¿Æ p¬Dh éF Co DèÛA lÛÞClh)) ,PvC oß@®@Ü@ì@Ø@ç êoA
Þ (lÜÜÆíØÛ Åok êrìZ ÐìÎk ÝìØç éF) PvC éOhDv oÞk ¢@ëß@h P@Ø@do
.(ÚßÜ×åë D× ÔìÏþ Ùçp¿ÇF ÕC ÙèÜ)ÎÐF) ((lÛoÞAí× ÚDØëC pOØÆ
éF Dë lÛkpÆ HënÇN Co ÚCpG×DìJ éÆ lzDF íÛDëkßèë æoDFok Áß¾ éÏØV PvC ÝÇØ×
pFCpF ok éÆ lzDF pG×DìJ p¤D)× ÚDëkßèë æoDFok koCk ÍDØOdC rìÛ Þ ,lÛlÛDvo ÐOÂ
,lÜO¾pÊí× kßh éF pënJDÛ ½D®)ÛC Þ éÛDVßWÎ éÛDOivpvyÞo Èë ÞC ÚDÜi@v
êDèvßç qC êÞpìJ pRC pF ÚDwÛC éÆ PvC Pì)ÂCÞ ÝëC pËÛDì@F ÍD@d p@ç ok í@ÎÞ
éÆ lO¾Cí× DçækpJ ÞC HÏÂpF Þ kßzí× ælÛCo Clh æDÊok qC ÚDÜa@ÛA ¢@Æp@v
.lFDëí× æCo ÚA éF pOØÆ PÃìÃd
DçéOÇÛ
ÀÏOi× oD¥!C ok ÚCpG×DìJ PÎDvo @1
¸¾DÜ× DF ÌÜçDØç Co öDìGÛC Mß!k ÚßZ ÚDØëC íF ÚDOvpJCßç ÙìO¿Ê éÇ@ÛD@Ü@Z
PznÊ DF D¤ß¥i× ,lÛkpÆí× P×ÞDÃ× ÚA pFCpF ok lÛlëkíØÛ kßh À@ì@S@Æ
,kßF ÖqÓ PèV ÝìØç êÞo ,lÛkpKví× ízß×Cp¾éNßF éF Co DèÛA MDØìÏ)N ÚD×q
DN ,lÛßz ækDOvp¾ êpËëk qC xJ íÇë Clh ÚÓßvo ,DèÛDwÛC klW× êoÞAkDë êCpF
.kß¡ÛækpKv ízß×Cp¾ Pvk éF DèÛA HOÇ×
338 :ée¿¤ ,1lÏV ,éÛßØÛ pìw¿N

ø×C öDV DØÏÆ CpON DÜÏvo DÜÏvoC ÙR :ÙìÛCßhí× 44 éëA ((ÚßÜ×å@×)) æoß@v ok
íJ ok íJ Co kßh ÚÓßvo xKv)) :D©)F Ùè©)F DÜ)G@ND@¾ æß@Fn@Æ D@è@Îß@vo
DèÛA D× Þ lÛkpÆí× HënÇN Co ÞC l×Aí× íO×C ¹CpvéF íÎßvo ÚD×q pç ÙëkDOvp¾
.((ÙëkCkí× oCp êpËëk qC xJ íÇë Co
PÃìÃd ÝìØç lÜÆí× fëp¡N Co ÚCpG×DìJ PS)F ½lç éÆ DWÛA ,éºÔGÎC XèÛ ok
ÁDSì× ÙçÞkDOwìÎ ,éñDìGÛC ÙèìÎC pNCÞ Þ éÏvo Ùèì¾ T)G¾ P@vC æl@z ß@ÊqD@F
ÝñD¾k ÙèÎ CÞpìSë Þ ,¼ìÏGOÎDF ÙèìÏ! CßWOeë Þ ,éOØ)ÛíwÜ× ÙçÞpÆnë Þ ,éNp®¾
êDìGÛC Þ ,kpÆ Qß)G× DèÛA êßv éF Co ¢ëßh ÚÓß@vo l@ÛÞCl@h)) :Íß@Ã@)@ÎC
DèÛA êp®¾ ÚDØìJ êCkCÖkp× qC éÇÜëC DN ,PzCk ÐìwÊ ÚDÛA êßv éF Co ¢ëß@h
Co PWd MD»ìÏGN DF ,lÛßz oÞAkDë Co ÞC ælz yß×Cp¾ êDèOØ)Û Þ ,lÜëDØÛ HϬ Co
ÚD¡NDØìÏ)N ßNpJ ok Co DèÏÃ! éO¿èÛ êDçéÜìWÜ@Ê Þ l@Ü@Ü@Æ ÖD@Ø@N Ökp@× p@F
.((lÛqDvoDÇzA
êDèOØ)Û êoÞAkDë êCpF ÀÏOi× ÚÞpÂ Þ oD¥!C ok íèÎC ÚCpG×DìJ Úl×A ÝëCpFDÜF
Ýì¡ìJ ÚCpG×DìJ MD»ìÏGN Þ DèNß!k lëlWN Þ Mp®¾ ÚDØìJ êCkC PvCßhok Þ ,ÞC
yß×Cp¾ Þ kkpËÛ ÅÞpO× ÚD¡ìdÔ¤C êDçé×DÛpF Þ ÚDÛAMDØdq DN ,P@vC ækß@F
.kß¡Û
ÚCpG×DìJ ÙNDh (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ! ÕC íϤ) ÖÔvC pG×DìJ éÛßËZ é@Ç@Ü@ëC D@×C Þ
æoßv 40 éëA Ðëm Clh PvCßh éF PwìÛ êpG×DìJ éF qDìÛ ÞC qC l)F Cp@Z Þ ,P@vC
.lzlçCßh TeF ECrdC
?PwìZ ulÃÎC cÞo @2
:lÛoCk íÛßÊDÛßÊ êDçpìw¿N ,ulÃÎC cÞo æoDFok ÉorF ÚCpw¿×
ÝìÜZ TeF koß× éëA íÜ)× ÝëCpFDÜF ,PvC ÐìñpGV oß²Ü× lÛCéO¿Ê íhpF @1
339 :ée¿¤ ,1lÏV ,éÛßØÛ pìw¿N

.kpÆ lìëöDN Þ ÈØÆ ÐìñpGV éÏìvÞ éF Co íwì! lÛÞClh kßF lçCßh


ßËF)) :ÄeÎDF ÈFo Ý× ulÃÎC cÞo éÎrÛ Ð PvC ÐeÛ 102 éëA Ýiv ÝëC lçDz
.((PvC ækpÆ ÍqDÛ ßN pF PÃìÃd éF Co ÚA ulÃÎCcÞo
í¾p¬ qC éÆ PvC ÝëC p¬Dh éF ?lÜëßÊí× ulÃÎC cÞo Co Ðìñp@G@V Cp@Z D@×C
pF ((cÞo)) éØÏÆ ÁÔ¬C Þ PvC íÜzÞo éÎöDw× ÚDËOzp¾ ok PìÛDdÞo éGÜV
Þ íÆDJ éF æoDzC ((ulÃÎC)) éF ÚA ÚkpÆ é¾D¨CÞ ,PvC fìe¤ Ô@×D@Æ D@è@ÛA
.PvC éOzp¾ ÝëC ækD)ÎC Áß¾ PvClÂ
íwì! éÆ PvC íGìº êÞpìÛ ÚDØç ((ulÃÎC cÞo)) lÛlÃO)× pËëk í©)F @2
éF Co ÚDÊkp× íèÎC qß×p× êÞpìÛ ÚDØç DF Þ ,kpÆí× lìëöDN Co (ÖÔwÎC éì@Ï@!)
.kßØÛí×ælÛq Clh ÚD×p¾
MDVok MÞD¿N DF ÚDÜ×å× éØç ok pO¿ì)¨ Moߤ éF íGìº êÞpìÛ ÝëC é@O@G@ÎC
Þ MD!D¬ ÖDWÛC ok Co ÚDwÛC éÆ PvC íèÎC êDçkCl×C ÚDØç Þ koCk kßVÞ ÚDØ@ëC
TëkDdC qC í©)F ok CnÎ ,koCkí× qDF ÚDçDÜÊ qC ÞlÜÆí× kl× ÐÇ¡× êDçoD@Æ
ÚlÛCßh qC xJ éÆ ÙìÛCßhí× (ÖÔwÎDØèìÏ!) PìF ÐçC êCp)z í©)F koß× ok
cÞo)) :ÈÛDwÎ íÏ! ulÃÎCcÞo T¿Û DØÛC :kß×p¾ ÞC éF ÖD@×C êCp@F yoD@)@zC
.((kßF ÞC êoDë éF íO¿Ê éaÛA Þ lì×k ßN ÚDFq pF ulÃÎC
.lÛCækpÆ pìw¿N ((ÐìWÛC)) íÜ)× éF Co ulÃÎC cÞo rìÛ ÚCpw¿× qC í©)F @3
.lvoí× p²Û éF pOÇëkrÛ ÍÞC pìw¿N Þk íÎÞ
340 :ée¿¤ ,1lÏV ,éÛßØÛ pìw¿N

ulÃÎC cÞo æoDFok ÚDìeìw× ælìÃ! @3


ÖßÜÂC ,ulÃÎC cÞo)) :ÙìÛCßhí× ÝìÜZ ((ulÃ× EDOÆ uß×DÂ)) EDOÆ ok
éÆ Cpëq ,lÜëßÊ ((cÞo)) Co ÚA Þ PvC ælz ælÛCßh éìèÎC éRÔR ÙìÛDÂC qC Öß@v
êDçoDÆ qC íÇë éÇÜëC é®vCßF lÜëßÊ ulÃ× Þ ,lzDFí×MDìd ´pOi× Þ ´lG×
éF éÆ êCéÂÔ! é®vCßF Þ ,lëD×p¾ xëlÃN Co ÝìÜ×å× EßÏ éÇÛA ÞC £ß¥@i@×
.((lÜëßÊí× rìÛ ((fìwØÎC cÞo))Þ ((ÕC cÞo)) Co ÞC koCk fìw× Þ Clh
:éÆ PvC ÝëC æl×A EDOÆ ÝëC ok éÆ êpËëk pìw¿N
êCpF Co D× æoCßØç éÆ PwÛDØç lzDFí× D× ælÜçk íÏwN éÆ ulÃÎC cÞo D@×C))
í¤DizC éÆ PvC ÞC Þ ,lëD×p¾í× HìºpN P!D¬C Þ ÚDØëC Þ íOvCo Åok Þ ÍßGÂ
éOhDv ærÜ× Þ ÅDJ Co ÚD¡ëC Þ lÛCkpÊí× ælÛq lÛCækp×D®h Þ æDÜÊ ok é@Æ Co
.((lëD×p¾í× kßVßÎC HVCÞ Mp©d lìWØN ÄñÓ
íÜ)× Þk éF ulÃ× EDOÆ uß×D MCoDG! ÝëC ok lìÜÆí× é²dÔ× éÇ@ÛD@Ü@Z
ÝëC éÆ PvC éÛDÊév ÚDëClh qC íÇë ulÃÎC cÞo éÇÜëC íÇë :PvC ælz æoD@zC
kÞkp× p²Û pç qC CpÛA éÆ êkßÎAÅpz ælìÃ! ÚDØç,PvC TìÏSN ælìÃ! Ä@¾Cß@×
.ÙëkpÆ pÆm ÓDF ok éÆ PvC êpìw¿N Ýì×Þk éìGz êpËëk Þ ,ÙìÛCkí×
oßOw× Þ pGiìF êDèÎk @4
(ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ! ÕC íϤ) ÖpÆC Íßvo MD»ìÏGN pFCpF ok é@Ü@ël@× ok kß@è@ë
pç lÛlëqoÞí× ´DÜO×C ÞC Mß!k ÝO¾pënJ qC Þ ,lÛkCkí× Uph éF íÊkD@O@w@ëC
Þ éìÏ! ÕC íϤ) pG×DìJ Mß!k oDF pëq qC ÚkpÆíÎDh éÛDz êCpF êCéÛDèF íÛD×q
æoDzC DèÛA ÚDÜiv qC íÇë éF TeF koß× éëA ÝëC ok éÆ lÛlìzCpNí× (ÙÏv Þ é@ÎA
.PvC ælz
D× íÛCßhí× D× pF éaÛA Þ PvC ½Ôº Þ EDWd ok D× êDèÎk lÜO¿@Êí@× D@è@ÛA
!ÙìØè¾íØÛ
ÚAp D×C ,lÜO¿Êí× éëpiv Þ öCrèOvC êÞo qC Co éO¿@Ê Ý@ëC D@è@ÛA D@Ø@Ï@w@×
êDèÎk ÁD¿Û Þ p¿Æ é®vCßF Cpëq ,lÜëßÊí× DèÛA éÆ PwÛDØç HÏ®× :lëD×p¾í×
qC Co DèÛA lÛÞClh Þ éO¾pÊ oCp p¿ÆÞ æDÜÊ Þ PØϱ qC íñDè@FD@W@d ok D@è@ÛA
.lÛoÞAí× ÚDØëC ÙÆ oDìwF ÐìÎk ÝìØç éF Þ ,PvC éOzCk oÞk kßh PØdo
ÐF ÀϺ DÜFßÏ ÙèÎßÂ Þ :ælz êoÞAkDë HÏ®× ÝìØç rìÛ 155 éëA öDwÛ æoßv ok
ok D× êDèGÏ lÜëßÊí× DèÛA)):ÔìÏ ÓC ÚßÜ×åë Ô¾ Ùçp¿ÇF DèìÏ! ÕC ¸@G@¬
lÛÞClh éÆ PvC ÚA é®vCßF ÝëC ,lÜÆ Åok Co ßN éO¿ÊlÛCßNíØÛ Þ PvC ½Ôº
lÜçCßiÛ ÚDØëC ÚDÛA qC íØÆ æl! rV CnÎ ,ækDèÛ ÚD¡ëDèÎk pF pè× ÚDzp¿Æ pRC ok
.((koÞA
342 :ée¿¤ ,1lÏV ,éÛßØÛ pìw¿N

90 @ 89 éëA
éØVpN Þ éëA
íÏ! ÚßeO¿Owë ÐG Ý× CßÛDÆ Þ Ùè)× DØÎ Ál¥× ÕC lÜ! Ý× HOÆ ÙçöDV DØÎ Þ
89Ýëp¾DÇÎC íÏ! ÕC øÜ)Ͼ éF CÞp¿Æ Cß¾p! D× ÙçöDV DØϾ CÞp¿Æ ÝënÎC
íÏ! éÏ©¾ Ý× ÕC ÍrÜë ÚC Dì»F ÕC ÍrÛC DØF CÞp¿Çë ÚC Ùèw¿ÛC éF CÞpOzC DØwòF
90Ýìè× ECn! Ýëp¾DÇÏÎ Þ H©º íÏ! H©»F ÞöDG¾ ækDG! Ý× öD¡ë Ý×
: éØVpN^
íñDçéÛD¡Û ľCß× éÆ l×A DèÛA êCpF íFDOÆ lÛÞClh ½p¬ qC éÆ í×DËÜ@ç Þ @ 89
DF éÆ) lÛkCkí× fO¾ lëßÛ kßh éF ÚDëpV ÝëC qC ¢ìJ Þ lÜOzCk kßh DF é@Æ kß@F
êpG×DìJ Þ EDOÆ ÝëC éÆ í×DËÜç éØç ÝëC DF ,lÛkpÊqÞpìJ ÚDÜØzk pF ÞC ÈØÆ
ÚCp¾DÆ pF Clh PÜ)Î ,lÛlz p¾DÆ ÞC éF l×A DèÛA krÛ lÛkßF éOhDÜz ÐGÂ qC é@Æ Co
.!kDF
Clh éÆ íNDëA éF CÞoDÜF éÆ lÜOhÞp¾ Co kßh ,íñDèF lF ÐFDÃ× ok D@è@ÛA í@ÎÞ @90
pç pF ¢ëßh Щ¾ éF lÛÞClh CpZ lÛkßF §pO)× Þ lÛlz p¾DÆ kß@F ækD@O@vp@¾
íÇë lÛÞClh Ù¡h CnÎ ,lÜÆí× ÍqDÛ Co kßh MDëAlçCßiF kßh ÚDÊlÜF qC xÆ
.PvC ælÜÜÆ oCßh íNCqDW× ÚCp¾DÆ êCpF Þ P¾pÊ Þp¾ Co DèÛA êpËëk qC xJ
ÍÞrÛ ÚDz^
ok kßèë)) éÆ ælz ÐÃÛ ÝìÜZ MDëA ÝëC Ðëm (ÖÔwÎC é@ì@Ï@!) ÁkD@¤ ÖD@×C qC
æßÆ Þ ((pì!)) æßÆ ÝìF ÖÔvC pG×DìJ æDËNpWç lÛkßF ælëk ¢ëßh êDèFD@O@Æ
æßÆ Þk) ((ldC))
ok Þ lÛl×A ÚÞpìF ¢ëßh Ýì×qpv qC kßèë ,kßF lçCßh (éÜ@ël@× ½p@¬ Þk ok
(ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ! ÕC íϤ) ÖpÆC Íßvo MpVDè@× Ý@ì@×qp@v êß@W@O@w@V
((kCld)) lÜO¿Ê lÛlìvo ((kCld)) ÖDÜFíçßÆ éF ÚDì× ÝëC ok ,lÜOhCkpJ
ÝÇw× íñDV ok íçÞpÊ pç Þ lÛlz Áp¿O× DWÛDØç ok PvC ((ldC)) ÚDØ@ç
êCæl! Þ ((Ål¾))ok pËëk í©)F Þ ((DØìN)) Ýì×qpv ok í©)F lÛlër@Ê
. ((pGìh)) ok
DÜRC ÝëC ok ,lÛkßØÛ ¢ëßh ÚCokCpF oClëk Ðì× lÛkßF ((DØ@ì@N)) ok é@Æ ÚD@ÛA
ÚDì× qC Co DØz Ý× P¿Ê êÞ ,lÛkpÆ éëCpÆ ÞC qC Co íGÆp× kpÆí× oßG! íFp@!
Þk ÝëC ÝìF éÆ í×DËÜç lÜO¿Ê ÞC éF ,kpF ÙçCßh((ldC)) Þ ((pì@!)) æß@Æ
.DØÛ æDÊA Co D× êlìvo æßÆ
ÚDØç DWÜëC éÆ kpÆ ÖÔ!C lìvo éÜël× Ýì×qpv éF éÆ í×D@Ë@Ü@ç Ep@! kp@×
Þ kpÆ æoDzC xKv ,PvC éO¾pÊ oCp ldC Þ pì! æßÆ Þk ÝìF éÆ PvC Ýì×qpv
éF D× :lÜO¿Ê Þ lÛlz ækDìJ HÆp× qC kßèë,ldC Ùç ÚA Þ PvC pì! ÝëC P@¿@Ê
.ÞpF íçCßhí× DV pç Þ ,PwìÛ ßN HÆp× éF UDìOdC pËëk Ùëlìvo kߥÃ×
êßv éF Ùç DØz ,ÙìO¾Dë Co Ýì×qpv ÚA D× éÆ lÜOzßÛ ¢ëßh ÚCokCpF éF êCé×DÛ
Þ éÛDh Þ ÙëCælërÊ ÝÇw× DWÜëC ok D× lÜOzßÛ DèÛA jvDJ ok ,l@ì@Ü@Æ Yß@Æ D@×
pG×DìJ éÆ í×DËÜç ,ÙëoClÛ êCéϤD¾ Ýì×qpvÚA qC Þ ÙëCækpÆ é@ì@è@N í@ÎCß@×C
!l×A ÙìçCßh DØz êßv éF P!pv éF kßØÛ MpVDè× DWÛA éF kß!ß×
éF pGh ÝëC lÛkßØÛ HwÆ íÛCÞCp¾ ÍCß×C Þ lÛlÛD× éÜël@× Ý@ì@×qp@v ok D@è@ÛA
Ý¥eO× ¢ëßh êDçé)Ï ok kßèë ,lìËÜV DèÛA DF lìvo ((¸GN)) ÖDÜF íÛD®Ïv
ÚD®Ïv krÛ éF DèÛA ,kCk ÚD×C DèÛA éF xKv Þ kpÆæp¤De× Co D@è@ÛA êÞ ,l@Ûl@z
,lÛD× ÙçCßh Ýì×qpv ÝëC ok Þ ÖCælëlÜwJ Co Ýì×qpv ÝëC Ý× P¿Ê ¸GN lÛl×A
êpG×DìJ æDËNpWç Ýì×qpvÝëC Cpëq lz lçCßiÛ ÝìÜZ ÝëC :lÜO¿Ê êÞ jvDJ ok
.lÛDØF Ýì×qpv ÝëC ok PvDëo ÚCßÜ! éF lÛCßNíØÛ íwÆ ÞC rV éÆ PvC
344 :ée¿¤ ,1lÏV ,éÛßØÛ pìw¿N

DN kCk ÙçCßh oCp DWÜëC ok Co íÛDwÆ ¢ëßh ÚClÛDh qC Ý× ÝëCpFDÜF :P¿Ê ¸GN
½Þp)× éÏìG Þk ÞC CnÎ ,lÜëDØÛ êoDë Co êÞ lëDìF kß!ß× pG×DìJ é@Æ í@ÛD@×q ÚA
.kßØÛ ÝÆDvÚDÇ× ÚA ok Co Uorh Þ uÞC
qÞDWN kßèë ÍCß×C éF lÛkpÆ ClìJ íÛCÞCp¾ Pì)ØV éÆ í×DËÜç éÏ@ì@G@ Þk Ý@ëC
Þ éÎA Þ éìÏ! ÕC íϤ) lØe× éÆ í×DËÜç lÜO¿Êí× DèÛA éF ÚDëkßèë ,lÛkßØ@Û
!kpÆ lçCßh ÚÞpìF D× Ýì×qpvqC Co DØz kkpÊ Qß)G× (ÙÏv
éÆ Uorh Þ uÞC ,lz Qß)G× (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ! ÕC íϤ) lØe× éÆ í×DËÜ@ç
ÝëC lÛkßØÛ oDÇÛC Co êÞ kßèë Þ lÛkoÞA ÚDØëC ÞC éF lÛlz ½Þp)× oD¥@ÛC ÖD@Û é@F
.((CÞp¿Æ ÝënÎC íÏ! ÚßeO¿Owë ÐG Ý×CßÛDÆ Þ))éëA íÜ)× PvC
Clh Íßvo éF ÚDØëC êCpF £ß¥i× éÂÔ! Þ Ä¡! DF éÆ íOì)ØV ÚD@Ø@ç êoA
ÝëC ÚDzoDiO¾C Uorh Þ uÞC pFCpF ok Þ lÛkßF æl×A (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ! ÕC íϤ)
pRC pF ,kßF lÜçCßh êÞ £Dh ÚCoDë DèÛA Þ lz lçCßhQß)G× êpG×Dì@J é@Æ kß@F
oÞk éÆ íÎDd ok lÜO¾pÊ oCp ÞC ÚDÜØzk À¤ ok íOvpJDìÛk Þ UDWÎ Þ H¥)N
.lÜOvßìJ ¢ÛCoDë éF Þ éO¾pÊ Co ÞC kpÊ ÚDÊkDO¾C
: pìw¿N^
!lÛlz p¾DÆ kßh ækßF ¼ÏG× kßh
éÆ éÛßËÛDØç @DèÛA ,PvC DèÛA íÊlÛq êDçCpVD× Þ kßèë qC Ýiv MDëA ÝëC ok qDF
Íßvo éF ÚDØëC êCpF í¤ß¥i× éÂÔ! Þ Ä¡! DF @ PvC æl@×A ÍÞr@Û ÚöD@z ok
Þ ,lÛkßF ælërÊ íÜÇv éÜël× Ýì×qpv ok (ÙÏv ÞéÎA Þ éìÏ! ÕC í@Ï@¤) Cl@h
MCoßN kßh íÛDØvA EDOÆ ok Co (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ! ÕC íϤ) pG×DìJ êDçéÛD¡@Û
qC éÆ í×DËÜç íÎÞ))lÛkßF yoßè± oD²OÛC ok êpG¤íF DF Þ ,l@Ûl@ÛCß@hí@×
DF kßèë éÆ kßF íñDçéÛD¡Û ľCß× éÆ lìvo DèÛA éF (ÚApÂ) íFDOÆ lÛÞClh ½p@¬
pG×DìJ ÝëC oßè± éF Co kßh ÚDëpV ÝëC qC ¢ìJ éÇÜëC DF lÜOzCk kßh
ÕC íϤ) pG×DìJ ÝëC oßè± DF Þ lÛkCkí× lëßÛ (ÙÏv Þ éÎA Þ éì@Ï@! ÕC í@Ï@¤)
Þ EDOÆ ÝëC éÆ í×DËÜç êoA ,lÜOzCk ÚDÜØzk pF fO¾ lì×C (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ@!
Þ) ((lÛlz p¾DÆ ÞC éF PGwÛ l×A ÚDzkrÛ ,lÛkßFéOhDÜz ÐG qC éÆ Co êpG×DìJ
íÏ! ÚßeO¿Owë ÐG Ý× CßÛDÆ Þ Ùè)× DØÎ Ál¥× ÕC lÜ! Ý× EDOÆ ÙèñDV DØÎ
.(éF CÞp¿Æ Cß¾p! D× ÙèñDV DØϾ CÞp¿Æ ÝënÎC
.(Ýëp¾DÇÎC íÏ! ÕC øÜ)Ͼ) ((kDF ÚCp¾DÆ pF lÛÞClh PÜ)Î))
ÚA éF éÆ í×DËÜç íÎÞ ,kÞkí× íOÃìÃd ÍDGÛk éF éÛDÃzD@! ÚD@w@ÛC æD@Ê êoA
DJ P¡J ÚA éF íOvpJ Cßç pRC pF lëk kßh í¥iz ¸¾DÜ× ÀÎDi× Co ÚA Þ l@ì@vo
.krìhí×pF ¢O¿ÎDi× éF æDÊ éÇÏFlëßÊí× ´CkÞ Co ÚA Þ lÛqí×
qC êÞpìJ êCpF éÆ íÛDwÆ ,lÛCækCk ÖDWÛC êoÞAÚDëq éÏ×D)× kßèë PÃìÃd ok D×C
ok ÚCÞCp¾ MÔÇ¡× DF Þ lÛkßF ækpÆ YßÆ kßh êDèÜì×qpv qC kß!ß× p@G@×D@ì@J
Þ ÚCpÇÜ× À¤ ok ÖDWÛCpv ,lÜvpF kߥÃ× éF DN lÛlërÊÝÇw× éÜël× Ýì×qpv
Co kßh êlF êDèF éZ pFCpF ok DèÛA)) lëßÊí× ÚAp CnÎ ,lÜO¾pÊ oCp ÚCp¾DÆ
.(Ùèw¿ÛC éF CÞpOzC D× xòF) ?((lÜOhÞp¾
§pO)× Þ ,lÛlz p¾DÆ lwd p¬Dh éF kßF ækpÆ ÍqDÛ lÛÞClh éaÛA é@F D@è@ÛA))
Щ¾ éF lçCßiF kßh ÚDÊlÜF qC xÆ pç pF Co kßh MDëA lÛÞClh Cp@Z l@Ûkß@F
íÏ! éÏ©¾ Ý× ÕC ÍrÜë ÚC Dì»F ÕC ÍrÛC DØF CÞp¿ÇëÚC) ((lÜÆí× ÍqDÛ ¢ëßh
.(ækDG! Ý× öD¡ë Ý×
ÐìñCpvC íÜF qC (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ! ÕC íϤ) kß!ß× pG×DìJ lÜOzCk oD²OÛC DëßÊ
!lÛkßF PdCoDÛ êpËëk pF ÚAp ÍÞrÛ qC Þ lzDF DèÛA kßh ÚDì× qC Þ
DèÛA êpËëk qC xJ íÇë lÛÞClh Ù¡h êDçéÏ)z CnÎ)) :lëßÊí× éëA ÚDëDJ ok Þ
íÏ! H©»F CßñDG¾) ((PvC ælÜÜÆoCßh MCqDW× ÚCp¾DÆ êCpF Þ P¾pÊ Þp@¾ Co
.(Ýìè× ECn!Ýëp¾DÇÏÎ Þ H©º
DçéOÇÛ
oÞAÚDëq éÏ×D)× Èë @1
lÛkßF ÖÔvC ÚDëkDÜ× qC qDºA ok éÆ CpZ ,lÛkCk ÖDWÛC êoÞAÚDëq éÏ×D)× kßèë êoA
kߥÃ× ÝëC éF Úlìvo êCpF ¢NÔÇ¡× ÖDØN DF Co éÜël× ok í@Êl@Ûq í@O@d Þ
ÐìñCpvCíÜF qC ÞC éÇÜëC p¬Dh éF DèÜN ,ÖÔvC pG×DìJoßè± qC xJ D×C ,lÛlërÊp@F
éZ ,lÛlz p¾DÆ ÞC éF kqClÛCí× p®h éF Co ÚD¡ì¥iz ¸@¾D@Ü@× D@ë Þ P@w@ì@Û
½p¤ qC xJ éÇÏF lvpÛykߥÃ× éF DèÜN éÛ ÚDwÛC éÆ pNoDGÛDëq ÝëC qC êCéÏ×D)×
kßh êCpF Co Clh H©º Þ Ù¡h Þ ,kpìÊ oCp ÚA l¨ PèV ok DçÞp@ì@Û ÖD@Ø@N
.kqDv ÙçCp¾
ÙÇw¿ÛÓ xìÎ éÛC :ÙìÛCßhí× (ÖÔwÎCéìÏ!) íÏ! ÚDÜ×å× pì×C qC í@Ü@i@v ok
,PwìÛ P¡èF rV íOØì DØz kßVÞ êCpF)) :DèF ÓC Dçß)ìGN Ô¾ øÜWÎC ÓC ÝØ@R
ФC Co éÏ×D)× éëD×pv DWÜëC ok éÇÜëC éVßN ÐFD ((lìzÞp¿ÛÚA pìº éF Co kß@h
lÜÆí× «ßÃv íÏÆ éF DèÛA íOwç yqoC ,p¿Æ DF éÆ CpZ lÜÆí× pÆm ÚDÛA kßVÞ
éÆ lÜÛD×í× íÛDÊkpF éF pËëk pìG)NéF Þ ,lÛßzí× kßh Pì¥iz lÂD¾ íñßÊ
Þ êßç pìvC DèÛA êoA ,lÛCæl×A ok êpËëk MoDvC éF Þ éOhÞp@¾ Co kß@h kß@VÞ
.lÜÛD®ìz ælÜF
íÎÞ ,lëAí× ((ÚkpÆ êoClëph)) íÜ)× éF ÓßØ)× éZ pÊ ((CÞpOzC)) éØÏÆ
Áß¾ éëA Þ ,PvC æl×A rìÛ ÝOhÞp¾ íÜ)× éF @ælz fëp¥N P»Î ok éÇÛDÜZ @æDÊ
.PvC ÐìGÂ ÝëC qC
((H©º íÏ! H©»F CßñDF)) pìw¿N @2
(DÜìv) ÚDFDìF ok éÆ í×DËÜç ÐìñCpvC íÜF PznÊpv ok lìW× ÚApÂ
qDF Clh H©º éF DèÛA) ((ÕC Ý× H©»F CßñDF Þ)) lëßÊí× ,lÛkßF ÚCkpÊp@v
p¬Dh éF DèÛA éF PGwÛ lÛÞClh Ù¡h ÝëC)) lÜÆí× é¾D¨C xKv (lÜ@O@¡@Ê
.((kßF Clh MDëAéF Úlz p¾DÆ Þ öDìGÛC ÝO¡Æ
p¬Dh éF kßèë éÆ kßzí× ælëk íÜ)× ÝìØç rìÛ 112 éëA ÚCpØ@! ÍA æoß@v ok
ÍÞC H©º ÝëC ,lÜO¾pÊ oCp Clh Ù¡h koß× ÚCpG×DìJ ÐOÂ Þ Clh MDëA éF p¿@Æ
.lzDèÛA pìËÜ×Ck éÆ PvC
ÚDØç (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ! ÕC íϤ) ÖÔvC pG×DìJ oßè± qC l)F ÚDÛA ÚDÊlÛD×qDF
p¾DÆ ÞC ÝìñA éF DèÜN éÛ íÜ)ë ,lÛkCk é×CkC pG×DìJ ÝëC koß× ok Co ÚD@ÆD@ì@Û yÞo
H©º Þ Ù¡h éÆ lz HGv ÝëC ,lÜOvDhpF æqoDG×éF ÞC pFCpF ok éÇ@Ï@F l@Ûl@z
H©»F CßñDG¾)) :lëßÊí× CnÎ PvC ÖÞk H©º ÝëC Þ kpìÊ Cp¾ Co Dè@ÛA êCæqD@N
.((H©º íÏ!
DWÜëC ok Þ lzDFí× lÜO¾pÊ ÍrÜ× Þ lÜO¡ÊqDF íÜ)× éF Ð@¤C ok ((CßñD@F))
ÍrÜ× ÚßaØç Co oDÊkoÞpJ Ù¡h DèÛA íÜ)ë ,PvC ÚkpÆ ClìJ ÁDÃeOvC qC éëDÜÆ
.lÛlërÊpFkßh êCpF íÛDÇ× Þ
ÖÔvC pG×DìJ oßè± qC ÐG Ùç Þ ívß× ÖDì qC ÐG Ùç pËÛDì@»@¬ æÞp@Ê Ý@ëC
xJ D×C lÛkßF í×Dì ÝìÜZ Pivpv ÚCoCl¾p¬ qC (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ! ÕC íϤ)
qC xJ íÇë Co Clh H©º Þ Ù¡h Þ lÜO¡ÊpFkßh ælìÃ! qC ,Þk p@ç oß@è@± qC
.lÛlëph ÚDV éF êpËëk
348 :ée¿¤ ,1lÏV ,éÛßØÛ pìw¿N

93 @ 91 éëA
éØVpN Þ éëA
Þ æöCoÞ DØF ÚÞp¿Çë Þ DÜìÏ! ÍrÛC DØF Ý×åÛ CßÎD ÕC ÍrÛC DØF CßÜ×Cö ÙèÎ Ðì CmC Þ
91ÝìÜ×å× ÙOÜÆ ÚC ÐG Ý× ÕC öDìGÛC ÚßÏOÃN ÙϾ РÙè)× DØÎ DÂl¥× ÄeÎC ßç
92ÚßØÎD± ÙOÛC Þ æl)F Ý× ÐW)ÎC ÙNniNC ÙR MDÜìGÎDF ívß× ÙÆöDV lÃÎ Þ
CßÎD Cß)ØvC Þ ÷ßÃF ÙÆDÜìNCö D× CÞnh oß®ÎC ÙÇÂß¾ DÜ)¾o Þ ÙÇÂDSì× D@Ûn@hC mC Þ
éF ÙÆp×Dë D× xòF РÙçp¿ÇF ÐW)ÎC ÙèFßÏÂ í¾ CßFpzC Þ DÜì¥@! Þ D@Ü@)@Ø@v
93ÝìÜ×å×ÙOÜÆ ÚC ÙÇÛDØëC
: éØVpN^
ÚDØëC PvC ækß×p¾ ÍqDÛ lÛÞClh éaÛA éF kßz éO¿Ê DèÛA éF éÆ í×DËÜ@ç Þ @91
éF Þ ,ælz ÍqDÛ D× kßh pF éÆ ÙëoÞAí× ÚDØëC êrìZ éF D× lÜëßÊí× ,lëoÞD@ì@F
ælz ÍqDÛ DèÛA pF éÆ Co íNDëA Þ PvC Äd éÆ íÎDdok ,lÛßzí× p@¾D@Æ ÚA p@ì@º
ælz ÍqDÛ ÚDNkßh pF éÆ íNDëA éF Þ lìñßÊí× PvCo pÊC ßËF lÜÆí× Äël¥@N
?lìÛDvoí×ÐO éF ÝëC qC ¢ìJ Co Clh ÚCpG×DìJ CpZ xJ lëoCk ÚDØëC
ÚA qC l)F (DØz CpZ) koÞA DØz êCpF Co MCrW)× éØè@ÛA í@vß@× (r@ì@Û Þ) @92
?lëkßØÛ ÙOv oDÆ ÝëC DF Þ lëkpÆ EDiOÛC Co éÎDvßÊ
Þ) ÙìOzCp¾CpF DØz pv êÓDF Co o߬ æßÆ Þ ,ÙìO¾pÊ ÚDØìJ DØz qC (rìÛ Þ) @93
Pvok Þ lëpìËF ÙÇe× ÙëCækCk DØz éF éÆ Co íNCoßOvk ÝëC (ÙìO¿Ê DØ@z é@F
éÎDvßÊ PGe× DF DèÛA êDèÎk Þ !ÙëkpÆ P¿ÎDi×Þ ÙëlìÜz lìO¿Ê DØz ,lëßÜ¡F
ÚDØëC pÊC lçkí× DØz éF DØz ÚDØëC êlF ÚD×p¾ éZ ßËF ,lz êoDìFA p¿Æ pRC pF
!lëoCk
: pìw¿N^
êkCtÛ êDèG¥)N
ok éÆ íNÔÇ¡× Þ MDØdq éØèÛA DF kßèë éÆ ÙëlÛCßh éOznÊ MDëA pìw¿@N ok
éF Dë ,lwd p¬Dh éF lÛlz ÐØeO× ((MCoßN kß!ß× pG×DìJ)) éF Úl@ì@vo æCo
p®h éF Co DèÛA í¥iz ¸¾DÜ× Þ ,PwìÛ ÐìñCpvC íÜFqC pG×DìJ ÝëC éÇÜëC p@¬D@h
.lÛkq qDFpv ÞC éF ÚDØëC Þ P!D¬C qC kqClÛCí×
DìÛk ÖDØN ok éÆ kßèë êkCtÛ MDG¥)N éGÜV éF TeF koß× MDëA ok ÚA HìÃ)N ok
kßz éO¿Ê DèÛA éF éÆ í×DËÜç)) :lëßÊí× ÝìÜZ ækpÆ æoDzC lܾÞp)× ÚA éF
ÚDØëC êrìZ éF D× lÜëßÊí× ,lëoÞDìF ÚDØëC ækß×p¾ÍqDÛ l@ÛÞCl@h é@a@ÛA é@F
p¾DÆ ÚA pìº éF Þ (pËëk ÖCßÂC pF éÛ) lzDF ælz ÍqDÛ D× kß@h p@F é@Æ Ù@ëoÞAí@×
ÚÞp¿Çë Þ DÜìÏ! ÍrÛC DØFÝ×åÛ CßÎD ÕC ÍrÛC DØF CßÜ×A ÙèÎ Ðì CmC Þ) ((lÛßzí×
.(éñCoÞ DØF
¸¾DÜ× Þ êkCtÛ êDçéGÜV DèÜN éÇÏF ,ÚAp éF éÛ Þ lÛkoÞA ÚDØëC ÐìWÛC éF éÛ DèÛA
pF ÄG®Ü× Þ PvC Äd ÚAp ÝëC éÆ íÎDd ok)) lÜO¾pÊí× p²Û ok Co ¢ëß@h
ÄeÎC ßç Þ) ((lÛkßF ælÛCßh ¢ëßh EDOÆ ok éÆPvC íñDèO×Ô! Þ Dçé@ÛD@¡@Û
.(Ùè)× DØÎ DÂl¥×
ÚDØëC Öl! éÛDèF pÊC :lëßÊí× Þ éOzCk pF ÚDÛA ¹Þok êÞo qC ækpJ ÚA qC x@J
CpZ xJ)) PwìÛ DØz qC (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ! ÕC íϤ) lØe× éÆ PvC ÝëC DØz
ÚDNkßhÚCpG×DìJ éF
350:ée¿¤ ,1lÏV ,éÛßØÛ pìw¿N

Þ lìñßÊí× PvCo pÊC lìO¡Æ Co DèÛA CpZ xJ ?lëkoÞDìÛ ÚDØëC éO@zn@Ê ok


.(ÝìÜ×å× ÙOÜÆ ÚC ÐG Ý× ÕC öDìGÛC ÚßÏOÃN ÙϾ ÐÂ) !?lëoCk ÚDØëC
æDÜÊ Co x¿Û ÐO éÆ íNCoßN ,lÜOzCk ÚDØëC MCoßN éF Dè@ÛA í@O@vCo é@F p@ÊC
.lÜÛDvpF ÐO éF Co Clh ÉorF ÚCpG×DìJ PwëDFíØÛ kpØzí× íÊorF
pF éÆ ÙëoÞAí× ÚDØëC íNCoßOvk éF DèÜN D× éÆ Ýiv ÝëC ÓߤC éOznÊ Ý@ëC qC
ÝëC ,PvC Åpz DF æqoDG× Þ lìdßN ÍߤC qC íÜzÞo ½CpeÛC ,lzDF ælz ÍqDÛ D×
ÐÇz ok Dë lzDF í¥iz ÐÇz ok éZ ,PvC íOvpJkßhÞ íçCßhkßh ´ß@Ü@Ç@ë
.êkCtÛ
,kqDv ÝÆ é¡ëo ÚDwÛC kßVÞ qC Co Pzq êDçßh éÛßÊ ÝëC éÆ PvC æl×A lìdßN
.lÛpënKF PvC Clh éìdDÛ qC éÇÜëC p¬Dh éF ˆÃ¾ Co Clh MCoßOvk DèÛDwÛC DN
D× kßh pF éÆ lzDF ÝëC éF «Þp¡× íèÎC MCoßOvk ypënJ pÊC pËëk MoDG! éF
ÍßGÂ Þ ,ÖÔvC éÛ PvC p¿Æ Þ ,ÚDØëC éÛ PvC Åpz PÃìÃd ok ÝëC kkpÊ ÍqDÛ
.kßF lçCßiÛ ÚDØëC ÐìÎkrÊpç íNCoßOvk ÝìÜZ
éaÛA éF kßz éO¿Ê DèÛA éF éÆ í×DËÜç)) :lëßÊí× Áß¾ éëA ok éÇÜëC H@ÎD@V
éìÏ! ÕC íϤ) lØe× éÛ MoDG! ÝëC ok éÆ ((... lëoÞDìF ÚDØëC ækpÆ ÍqDÛ Clh
D×)) D¾p¤ éÇÏF (ÖÔwÎCDØèìÏ!) íwì! Þ ívß× éÛÞ PvC cp®× (ÙÏv Þ éÎA Þ
.((ÕC ÍrÛC
l¨ pF Co êpËëk lÜv ,l)F éëA ok ,DèÛA EnÆ Þ ¹Þok ÝOhDv pOÜzÞo êCpF ÚApÂ
êCpF Co ÝzÞo ÐñÓk Þ MCrW)× éØèÛA ívß×)) :lëßÊí× Þ lÜÆí× D¡¾C DèÛA
Þ ÙÎD± oDÆ ÝëC DF Þ lëkpÆ EDiOÛC Co éÎDvßÊ ÚA qC l)FDØ@z í@ÎÞ ,koÞA D@Ø@z
Þ æl)F Ý× ÐW)ÎC ÙNniNC ÙR MDÜìGÎDF ívß× ÙÇñDV lÃÎ Þ) !((lëkßF pËØ@O@v
.(ÚßØÎD± ÙOÛC
éÎDvßÊ ÝëC xJ lëoCk ÚDØëC ÚDNkßh pG×DìJ éF Þ lìñßÊí× PvCo DØz pÊC
351 :ée¿¤ ,1lÏV ,éÛßØÛ pìw¿N

éF éÆ PvC íÛDØëC éZ ÝëC ?kßF éZ êlìdßN ÝzÞo ÐñÓk éØèÛA qC l)F íOvpJ
p¿Æ Þ lÜÆí× qCÞpJ DØz êDèÎk qC o߬ æßÆ éF ¢ÜO¾o Þ ívß× PGìº ª@e@×
?kpìÊí× Co lìdßNêDV éÎDvßÊ Þ ,ÚA êDV
êDèÏwÛ Þ kßh é)×DV éF Ùç Þ lëkpÆ ÙOv kßh éF Ùç ÚDNoDÆ ÝëC DF D@Ø@z êoA
.ÚDNælÜëA
ækpÆ pÆm DèÛA êD!kC ÝëC ÚÔ®F pF êpËëk lÜv TeF koß× é@ëA Ý@ì@×ß@v ok
ÚDØìJ DØz qC D×)) :lëßÊí× Þ l¡Æí× ÚDì× éF Co o߬ æßÆ ÚDØìJ é@ÎöD@w@×
Co íNCoßOvk ÙìO¿Ê DØz éF Þ ÙëkCk oCpÂÚDNpv êÓDF Co o߬ æßÆ Þ ÙìO¾p@Ê
P¿ÎDi× Þ ÙëlìÜz lÜO¿Ê DèÛA D×C lëßÜ¡F Pvok Þ lëpìËF ÙÇe× Ùìçkí× éÆ
.((ÙëkpÆ
CßÎD Cß)ØvC Þ ÷ßÃF ÙÆ DÜìNA D× CÞnh oß®ÎC ÙÇÂß¾ DÜ)¾o Þ ÙÇÂDSì× DÛn@hC mC Þ)
(DÜì¥! Þ DÜ)Øv
!((kßF ælz êoDìFA éÎDvßÊ PGe× DF ÚDzp¿Æ p¬Dh éF DèÛA êD@è@Îk êoA))
.(Ùçp¿ÇF ÐW)ÎC ÙèFßÏÂ í¾ CßFpzCÞ)
ok kßF êp×Dv íñÔ¬ éÎDvßÊ éF Ä¡! ÚA éÛßØÛ éÆ íOvpJ DìÛk Þ Åpz êoA
ÝìØç éF Þ ,lÛCÞk é¡ëo ÚDzkßVÞ pvCpv ok Þ ,kpÆ mß¿Û ÚD¡G@Ï@ kß@J Þ oD@N
.lÛkpÆyß×Cp¾ Co Clh ÐìÎk
Ùç Þ kqDví× Clh ÚCpG×DìJ ÝO¡Æ DF Ùç éÆ PvC íÛDØëC éÛßËZ ÝëC !DO@¿@Ë@z
Pvk éF Co íèÎC ÙÇe× êDèÂDSì× Ùç Þ ,lçkí× æqDVC Co íO@vp@J é@ÎD@vß@Ê
!?kpKví× ízß×Cp¾
DØwòF ÐÂ) ((lçkí× DØz éF íNCoßOvk lF ÚDOÛDØëC lìÜ×å× DØz pÊC)) êoA
.(ÝìÜ×å× ÙOÜÆ ÚC ÙÇÛDØëC éF ÙÆp×Dë
DçéOÇÛ
ÝëC éF (ÙëkpÆ Pì¥)× Þ ÙëlìÜz D×) ((DÜì¥! Þ DÜ)Øv Cß@ÎD@Â)) é@Ï@Ø@V @1
ÝëC oß²Ü× CpçD± éÇÏF ,lÛkpÆ êoDV ÚDFq éF Co Ýiv ÝëC DèÛA éÆ PwìÛ íÜ)×
DGëq éëDÜÆ ´ßÜÇë ÝëC Þ ,lÛkCk ÚD¡Û Co Pì)ÂCÞÝëC kßh ÐØ! DF D@è@ÛA é@Æ P@vC
.kßzí× ælëk rìÛ æp×qÞo ÚDÜiv ok éÆ PvC
lÜÆí× xÇ)Ü× Co íGÎDV éëDÜÆ rìÛ ((ÐW)ÎC ÙèFßÏÂ í¾ CßFpzC Þ)) éÏØV @2
.PvC kßèë Öß ÍDd pËÛDìF éÆ
pF ((HºCo MCkp¿×)) qC éÆ éÛßËÛDØç ((ECpzC)) éØÏÆ :éÇ@Ü@ëC f@ì@¨ß@N
:koCk íÜ)× Þk lëAí×
ÙOwF pOz ÚkpÊ éF Co ÚDØwëo íÜ)ë lzDF ((pì)GÎC PFp@zC)) ED@F qC p@ÊC
PGe× Þ éÂÔ! qC ÙÇe× íÛDØwëo éÆ kßzí× ÝëC ÓDF éÏØV íÜ)× ÝëCp@FD@Ü@F
.kßFækCk «DGNoC éÎDvßÊ DF Co DèÛA HÏÂ
Þ lzDF ÚkCk EA Co êpËëk Dë ÚkpÆ êoDìFA íÜ)× éF ((ECpzC)) ækD× qC pÊC Þ
ÝìÜZ éO¾pØèëÞo éÏØV íÜ)× Þ kßF lçCßh pëlÃN ok Hd éØÏÆ Moߤ ÝëC ok
:PvC
.lÛkpÆ êoDìFA êp×Dv éÎDvßÊ PGe× DF Co kßh EßÏ ÐìñCpvC íÜF
PGwÛ êkDëq éÜìÆ Dë Þ Piv êCéÂÔ! æDÊ pç éÆ PvC Ep! MCkD! ÞrV Ý@ëC
.lÛoÞAí× ÓDF pìG)N lÜÛDØç êpìG)N lÜÛDvpF lÜçCßiF Co êrìZ éF
ÝëC qC lëDGÛ éÇÜëC ÚA Þ kßzí× ækD¿OvC rìÛ êpËëk éOÇÛ Áß¾ pìG)N qC D@Ü@Ø@¨
Ýì×qpv Íߥe× ÍDØ!C ÝëC Cpëq ,kpÆ HW)N ÐìñCpvC íÜF PvokDÛ êD@çoD@Æ
íFA ÚDÜZ DF éÆ íÜì×qpv ÝìÜZ Þ ,ælz êoDìFA ÅpzEA DF éÆ PvC DèÛA H@Ï@Â
êoDìFA
353 :ée¿¤ ,1lÏV ,éÛßØÛ pìw¿N

.PzCk lçCßiÛ Ùϱ Þ æDÜÊ Þ ÚCpG×DìJ ÐOÂ Þ PÛDìh rV íÎߥe× kßz


ok ÚDwÛC oDO¡Æ Þ ÐO íOzq éF éÆ kßzí× pOÜzÞo íOÂÞ ´ß¨ß× ÝëC PìØçC
ÝìñA ,kkpÊ éVßN éO¿Ê Ýiv ´ß¨ß× ÝëC qC í¤Dh PìØçC DF éÆ kßèë Ý@ìñA
EDOÆ uß×DÂ)) éOzßÛ éF DÜF éÆ PwÛCkí×lF Co PëDÜV Ý@ëC êol@Ã@F kß@è@ë
ÚDìÏìñCpvC krÛ ok êo߬ éF ÚA PdDGÂ Þ lØ! ÐOÂ)) :687 ée¿¤ ((ulÃ×
íWOÏ× Dë Þ ,PwFêDçpèz ok ÝOw¡Û PwF DF ÖDëC oÞp× éF éÆ PzCk Pì@Ø@çC
pç ok éÇÏF ,lzíØÛ ÐND é×m PñCpF Þ £ÔiOvC HGv é¾p¡× ÝÆD×C éF Úl@z
.((lÛkßØÛí× £D¥Â Co êÞ Moߤ
.Clh ÚCpG×DìJ ÝO¡Æ éF lvo éZ DN MCoßN p²Û qC DèÛDwÛC ÝO¡Æ íÜ)× PvC ÝëC