You are on page 1of 3

lJ/

t-.
υ, adJ nekunκ

}sz6laτοt kiπoπ'-' --';


:

l',::' ,-. -..-. J,-- . ,.-, _.-.


''
:'':.;':"'ιa'' :::i:::---."' .

Kerθnyi Gvδrgy
(IsmereιΙen; 17-i8. sz-)

-;
--l-
-Ξ-
- Ι)ο- nο- oιs pa- pΞ] j-r::;
6 ne- lαiιιk' lε - zus, be- kAL

no- bis pa- cem. Do- na bis pa- cem,


nt - kι1nk bt - kεt ! σad knnk be- ket,

do- na no- bis pa- Dο_ na nο_ bis


6 adi aξ- lciink u- 6 σιιj tte ' knι'k

do- nΞ Πo_ bis


6 αdj n€- kfrnk

Αve Maria
-.*,...,,.
:
Τοm1s Luis de vΙcΤQRΙA
ιj =εsl {spαnyol: l518?-Ι61Ι}

--1;
-τ'-
gra- ti- a

, -ae-
Ξ

Ir
ffi
ffi
ffi
ffi
xffiffi
tr
ffi
tr"
F

/:ι38 (

i cum. Be- ne
t,i
L ,

Do_minus te- cΦ*Be_ne-


Ξ
,f

be-ne_ di- ctιrs

in n'ru- li- be- nc- di-e tus

pocο riωn{to

Saπcta Μa-
ry 13 9

!τr3-t , De-l i Sancta Ν{e-ι a- lma- ter De-

Sancta λ{a- ο- ra prτ,

o- ra Prolno- bis et in ho- Γa mor_ tis no_

pec-ca-ιo-.i_ i υφ, nun"|


"' in

ο- fa prσ pΦ-ca- ιο-r1_

Ιis nο- 1 sιrae' a_

('
gεvδzt€gy Ν{iria' malaszttal ιeljes' *.n}. ,*. ιcγeΙeι]- ii1ιrοιι γilgy ic az asszonyιrk tilzδιι' ξs it-
lsιennek sτ'eπι Αnyjι' imιidkοz:il
dotι a ιc mtheιinek gyimδlcsc' .i6zrr. A.rz,rnyunk. Sziz Μiria.
ircιιink' birι6sδkθrι. mιlst δs hιΙ;l}uηk irrιijιin' imcn'