You are on page 1of 5

4 / VI / 2013 5 / VI / 2013

I I
Richard Wagner Richard Wagner / Zoltán Kocsis (1952) Intendent i Directora artística Helga Schmidt
Eine Sonate für das Album von Frau Mathilde Wesendonck Tristan und Isolde President del Festival del Mediterrani Zubin Mehta
Preludi · Preludio
Giuseppe Verdi
Ferenc Liszt
Romanza senza parole
La lugubre gondola
Valzer in fa maggiore
(Homenatge a Wagner · Homenaje a Wagner )

Richard Wagner
Richard Wagner / Ferenc Liszt
Ankunft bei den schwarzen Schwänen
Tannhäuser
Elegie O du, mein holder Abendstern
Albumblatt für Ernst Benedikt Kietz: “Lied ohne Worte” Obertura

Züricher Vielliebchen-Walzer
Xavier Torres, piano
Polka

Verdi i Wagner al piano


Marta Espinós, piano II
Richard Wagner / Ferenc Liszt
Marxa solemne de Parsifal
II Verdi y Wagner al piano
Richard Wagner / Ferenc Liszt
Marcha solemne de Parsifal

Die Meistersinger von Nürnberg Tannhäuser


Am stillen Herd Cor de pelegrins · Coro de peregrinos

Giuseppe Verdi / Ferenc Liszt Richard Wagner / Louis Brassin (1840-1884)


Il trovatore Foc màgic de Die Walküre
Miserere
Fuego mágico de Die Walküre
Richard Wagner / Hans von Bülow (1830-1894)
Richard Wagner / Ferenc Liszt
Paràfrasi sobre Die Walküre
Tristan und Isolde
Paráfrasis sobre Die Walküre Liebestod

Giuseppe Verdi / Ferenc Liszt Richard Wagner / Carles Marín (1978)


Paràfrasi de concert sobre Rigoletto Paràfrasi sobre la cavalcada de Die Walküre 3, 4, 5 juny / junio 2013 · 20.00 h
Paráfrasis de concierto sobre Rigoletto Paráfrasis sobre la cabalgata de Die Walküre Aula Magistral

Carlos Apellániz, piano Carles Marín, piano


VI Festival del Mediterrani
3 / VI / 2013

I Va estudiar en l’École Nationale de Musique Estudió en l’École Nationale de Musique Bayonne Ha obtingut el premi Mozarteum de Salzburg al Ha obtenido el premio Mozarteum de Salzburgo
Bayonne Côte-Basque, Escola Reina Sofía de Madrid Côte-Basque, Escuela Reina Sofía de Madrid y millor solista en 2008, primer premi Flame de al mejor solista en 2008, primer premio Flame de
Richard Wagner (1813-1883)
i Conservatori de París (amb Jacques Rouvier i Conservatorio de París (con Jacques Rouvier y Pascal París, primer premi Scarlatti (Àustria) i segon premi París, primer premio Scarlatti (Austria) y segundo
Albumblatt für Frau Betty Schott Pascal Devoyon, on va obtindre el primer premi de Devoyon, obteniendo el primer premio de piano y Città di Marsala (Itàlia). Va ser guardonat també a premio Città di Marsala (Italia). Galardonado
Ein Albumblatt piano i de música de cambra). Cinc primers premis de música de cámara). Cinco primeros premios de Baltic (Polònia), Panamà i Vianna da Motta (Lisboa). también en Baltic (Polonia), Panamá y Vianna
de piano i actuacions pels cinc continents avalen piano y actuaciones por los cinco continentes avalan Ha debutat en el Festival de Salzburg (Grosser da Motta (Lisboa). Ha debutado en el Festival de
Ferenc Liszt (1811-1886) la seua sòlida trajectòria. Ha gravat per a diverses su sólida trayectoria. Ha grabado para diversas Saal Mozarteum) i en el Festival Internacional Salzburgo (Grosser Saal Mozarteum) y en el Festival
Carlos emissores de ràdio i ha actuat amb les orquestres emisoras de radio y actuado con las orquestas Carles d’Echternach-Luxemburg. Internacional d’Echternach-Luxemburgo.
R. W. - Venezia Andrés Segovia, Grup Instrumental de València, Andrés Segovia, Grup Instrumental de València,
Apellániz Marín
Piano Nacional de Baiona i Pablo Sarasate. Nacional de Bayona y Pablo Sarasate. Piano
Richard Wagner / Ferenc Liszt
Valencià. Va estudiar amb Juan Lago en el Valenciano. Estudió con Juan Lago en el
Der Fliegende Holländer Conservatori José Iturbi de València, on va obtindre Conservatorio José Iturbi de Valencia, donde obtuvo
Spinnerlied el premi extraordinari de grau professional i la beca el premio extraordinario de grado profesional y la
Balada de Senta
José Iturbi al millor expedient acadèmic. Ha sigut beca José Iturbi al mejor expediente académico.
Iniciat en el piano per son pare, va estudiar amb Iniciado en el piano por su padre, estudió con Dmitri premiat en concursos nacionals i internacionals i ha Ha sido premiado en concursos nacionales e
Jorge Morón, piano Dmitri Baixkírov, Carmen Pérez Blanquer, Fernando Bashkirov, Carmen Pérez Blanquer, Fernando Puchol, rebut classes d’Andreas Frölich, Julián Martín i Yong internacionales y ha recibido clases de Andreas
Puchol, Vadim Sukhanov i Eliso Virsaladse. Rep Vadim Suchanov y Eliso Virsaladse. Recibe clases Hi Moon. Actualment estudia amb el pianista Leonel Frölich, Julián Martín y Yong Hi Moon. Actualmente
classes magistrals de Joaquín Achúcarro, Leon magistrales de Joaquín Achúcarro, Leon Fleisher y Morales. estudia con el pianista Leonel Morales.
Jorge
II Fleisher i Alícia de Larrocha, entre altres. Llorejat Alícia de Larrocha, entre otros. Laureado en diversos
Morón
en diversos certàmens internacionals, cal destacar certámenes internacionales, cabe destacar su gira
Richard Wagner / Glenn Gould (1932-1982) Piano
la seua gira per Orient Mitjà i Itàlia. Realitza por Oriente Medio e Italia. Realiza monográficos
Siegfried-Idyll Claudio monogràfics dedicats a Albéniz, Chopin, Debussy, dedicados a Albéniz, Chopin, Debussy, Antón García
Pianista valencià, guardonat amb els premis Amparo Pianista valenciano, galardonado con los premios
Carbó Antón García Abril (sobre qui desenrotlla la seua Abril (sobre quien desarrolla su tesis doctoral), Liszt
Fandos, Ciutat de Carlet, Iturbi, Mestre Serrano i Amparo Fandos, Ciutat de Carlet, Iturbi, Maestro
Giuseppe Verdi (1813-1901) / Ferenc Liszt Piano tesi doctoral), Liszt o Schumann. o Schumann.
Manuel del Águila. Ha actuat com a solista al Palau Serrano y Manuel del Águila. Ha actuado como
Salve Maria de Jérusalem (segona versió · segunda versión) de les Arts i al Palau de la Música a València, així solista en el Palau de les Arts y el Palau de la
com a Alemanya, Polònia i França, destacant la seua Música en Valencia, así como en Alemania, Polonia
Giuseppe Verdi / Ferenc Liszt presentació en el Festival de Música de Verneuil sur y Francia, destacando su presentación en el Festival
Avre amb èxit de crítica i públic. Ha gravat per a RNE de Música de Verneuil sur Avre con éxito de crítica y
Dansa sacra i duo final d’Aida i RTVV composicions de Beethoven, Debussy, Liszt, público. Ha grabado para RNE y RTVV composiciones
Natural de Xàbia, es va formar en el Conservatori Natural de Xàbia, se formó en el Conservatorio Xavier
Danza sacra y dúo final de Aida Superior de Música d’Alacant amb Ana Flori, Superior de Música de Alicante con Ana Flori, Torres Schubert i Soler. de Beethoven, Debussy, Liszt, Schubert y Soler.
en l’Escola de Música de Barcelona amb Albert en L’Escola de Música de Barcelona con Albert Piano
Claudio Carbó, piano Attenelle i en Southern Methodist University (Dallas) Attenelle y en Southern Methodist University
amb Joaquín Achúcarro. Des de la seua creació, és (Dallas) con Joaquín Achúcarro. Desde su creación,
intèrpret apadrinada de la Fundació Achúcarro per es intérprete apadrinada de la Fundación Achúcarro
al desenrotllament del llegat del mestre a través para el desarrollo del legado del maestro a través
Marta dels seus deixebles. de sus discípulos. PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA LA FUNDACIÓ PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA
Intendent i Directora Artística MOSTRA EL SEU AGRAÏMENT
Espinós Helga Schmidt
AL CONSELL DE MECENATGE

Piano
MECENES BENEFACTORS
Administració ADMINISTRACIÓ BANCAJA FUNDACIÓN ACS
Fundadora COL·LABORADORa
MERCEDES-BENZ COMERCIAL VALENCIA
PATROCINADOR
TELEFÓNICA ESPÒNSORS
EULEN
PROTECTORS “la Caixa” BANCA PRIVADA
CASINO MEDITERRÁNEO PAVASAL
AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA PricewaterhouseCoopers
FGV
4 / VI / 2013 5 / VI / 2013

I I
Richard Wagner Richard Wagner / Zoltán Kocsis (1952) Intendent i Directora artística Helga Schmidt
Eine Sonate für das Album von Frau Mathilde Wesendonck Tristan und Isolde President del Festival del Mediterrani Zubin Mehta
Preludi · Preludio
Giuseppe Verdi
Ferenc Liszt
Romanza senza parole
La lugubre gondola
Valzer in fa maggiore
(Homenatge a Wagner · Homenaje a Wagner )

Richard Wagner
Richard Wagner / Ferenc Liszt
Ankunft bei den schwarzen Schwänen
Tannhäuser
Elegie O du, mein holder Abendstern
Albumblatt für Ernst Benedikt Kietz: “Lied ohne Worte” Obertura

Züricher Vielliebchen-Walzer
Xavier Torres, piano
Polka

Verdi i Wagner al piano


Marta Espinós, piano II
Richard Wagner / Ferenc Liszt
Marxa solemne de Parsifal
II Verdi y Wagner al piano
Richard Wagner / Ferenc Liszt
Marcha solemne de Parsifal

Die Meistersinger von Nürnberg Tannhäuser


Am stillen Herd Cor de pelegrins · Coro de peregrinos

Giuseppe Verdi / Ferenc Liszt Richard Wagner / Louis Brassin (1840-1884)


Il trovatore Foc màgic de Die Walküre
Miserere
Fuego mágico de Die Walküre
Richard Wagner / Hans von Bülow (1830-1894)
Richard Wagner / Ferenc Liszt
Paràfrasi sobre Die Walküre
Tristan und Isolde
Paráfrasis sobre Die Walküre Liebestod

Giuseppe Verdi / Ferenc Liszt Richard Wagner / Carles Marín (1978)


Paràfrasi de concert sobre Rigoletto Paràfrasi sobre la cavalcada de Die Walküre 3, 4, 5 juny / junio 2013 · 20.00 h
Paráfrasis de concierto sobre Rigoletto Paráfrasis sobre la cabalgata de Die Walküre Aula Magistral

Carlos Apellániz, piano Carles Marín, piano


VI Festival del Mediterrani
3 / VI / 2013

I Va estudiar en l’École Nationale de Musique Estudió en l’École Nationale de Musique Bayonne Ha obtingut el premi Mozarteum de Salzburg al Ha obtenido el premio Mozarteum de Salzburgo
Bayonne Côte-Basque, Escola Reina Sofía de Madrid Côte-Basque, Escuela Reina Sofía de Madrid y millor solista en 2008, primer premi Flame de al mejor solista en 2008, primer premio Flame de
Richard Wagner (1813-1883)
i Conservatori de París (amb Jacques Rouvier i Conservatorio de París (con Jacques Rouvier y Pascal París, primer premi Scarlatti (Àustria) i segon premi París, primer premio Scarlatti (Austria) y segundo
Albumblatt für Frau Betty Schott Pascal Devoyon, on va obtindre el primer premi de Devoyon, obteniendo el primer premio de piano y Città di Marsala (Itàlia). Va ser guardonat també a premio Città di Marsala (Italia). Galardonado
Ein Albumblatt piano i de música de cambra). Cinc primers premis de música de cámara). Cinco primeros premios de Baltic (Polònia), Panamà i Vianna da Motta (Lisboa). también en Baltic (Polonia), Panamá y Vianna
de piano i actuacions pels cinc continents avalen piano y actuaciones por los cinco continentes avalan Ha debutat en el Festival de Salzburg (Grosser da Motta (Lisboa). Ha debutado en el Festival de
Ferenc Liszt (1811-1886) la seua sòlida trajectòria. Ha gravat per a diverses su sólida trayectoria. Ha grabado para diversas Saal Mozarteum) i en el Festival Internacional Salzburgo (Grosser Saal Mozarteum) y en el Festival
Carlos emissores de ràdio i ha actuat amb les orquestres emisoras de radio y actuado con las orquestas Carles d’Echternach-Luxemburg. Internacional d’Echternach-Luxemburgo.
R. W. - Venezia Andrés Segovia, Grup Instrumental de València, Andrés Segovia, Grup Instrumental de València,
Apellániz Marín
Piano Nacional de Baiona i Pablo Sarasate. Nacional de Bayona y Pablo Sarasate. Piano
Richard Wagner / Ferenc Liszt
Valencià. Va estudiar amb Juan Lago en el Valenciano. Estudió con Juan Lago en el
Der Fliegende Holländer Conservatori José Iturbi de València, on va obtindre Conservatorio José Iturbi de Valencia, donde obtuvo
Spinnerlied el premi extraordinari de grau professional i la beca el premio extraordinario de grado profesional y la
Balada de Senta
José Iturbi al millor expedient acadèmic. Ha sigut beca José Iturbi al mejor expediente académico.
Iniciat en el piano per son pare, va estudiar amb Iniciado en el piano por su padre, estudió con Dmitri premiat en concursos nacionals i internacionals i ha Ha sido premiado en concursos nacionales e
Jorge Morón, piano Dmitri Baixkírov, Carmen Pérez Blanquer, Fernando Bashkirov, Carmen Pérez Blanquer, Fernando Puchol, rebut classes d’Andreas Frölich, Julián Martín i Yong internacionales y ha recibido clases de Andreas
Puchol, Vadim Sukhanov i Eliso Virsaladse. Rep Vadim Suchanov y Eliso Virsaladse. Recibe clases Hi Moon. Actualment estudia amb el pianista Leonel Frölich, Julián Martín y Yong Hi Moon. Actualmente
classes magistrals de Joaquín Achúcarro, Leon magistrales de Joaquín Achúcarro, Leon Fleisher y Morales. estudia con el pianista Leonel Morales.
Jorge
II Fleisher i Alícia de Larrocha, entre altres. Llorejat Alícia de Larrocha, entre otros. Laureado en diversos
Morón
en diversos certàmens internacionals, cal destacar certámenes internacionales, cabe destacar su gira
Richard Wagner / Glenn Gould (1932-1982) Piano
la seua gira per Orient Mitjà i Itàlia. Realitza por Oriente Medio e Italia. Realiza monográficos
Siegfried-Idyll Claudio monogràfics dedicats a Albéniz, Chopin, Debussy, dedicados a Albéniz, Chopin, Debussy, Antón García
Pianista valencià, guardonat amb els premis Amparo Pianista valenciano, galardonado con los premios
Carbó Antón García Abril (sobre qui desenrotlla la seua Abril (sobre quien desarrolla su tesis doctoral), Liszt
Fandos, Ciutat de Carlet, Iturbi, Mestre Serrano i Amparo Fandos, Ciutat de Carlet, Iturbi, Maestro
Giuseppe Verdi (1813-1901) / Ferenc Liszt Piano tesi doctoral), Liszt o Schumann. o Schumann.
Manuel del Águila. Ha actuat com a solista al Palau Serrano y Manuel del Águila. Ha actuado como
Salve Maria de Jérusalem (segona versió · segunda versión) de les Arts i al Palau de la Música a València, així solista en el Palau de les Arts y el Palau de la
com a Alemanya, Polònia i França, destacant la seua Música en Valencia, así como en Alemania, Polonia
Giuseppe Verdi / Ferenc Liszt presentació en el Festival de Música de Verneuil sur y Francia, destacando su presentación en el Festival
Avre amb èxit de crítica i públic. Ha gravat per a RNE de Música de Verneuil sur Avre con éxito de crítica y
Dansa sacra i duo final d’Aida i RTVV composicions de Beethoven, Debussy, Liszt, público. Ha grabado para RNE y RTVV composiciones
Natural de Xàbia, es va formar en el Conservatori Natural de Xàbia, se formó en el Conservatorio Xavier
Danza sacra y dúo final de Aida Superior de Música d’Alacant amb Ana Flori, Superior de Música de Alicante con Ana Flori, Torres Schubert i Soler. de Beethoven, Debussy, Liszt, Schubert y Soler.
en l’Escola de Música de Barcelona amb Albert en L’Escola de Música de Barcelona con Albert Piano
Claudio Carbó, piano Attenelle i en Southern Methodist University (Dallas) Attenelle y en Southern Methodist University
amb Joaquín Achúcarro. Des de la seua creació, és (Dallas) con Joaquín Achúcarro. Desde su creación,
intèrpret apadrinada de la Fundació Achúcarro per es intérprete apadrinada de la Fundación Achúcarro
al desenrotllament del llegat del mestre a través para el desarrollo del legado del maestro a través
Marta dels seus deixebles. de sus discípulos. PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA LA FUNDACIÓ PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA
Intendent i Directora Artística MOSTRA EL SEU AGRAÏMENT
Espinós Helga Schmidt
AL CONSELL DE MECENATGE

Piano
MECENES BENEFACTORS
Administració ADMINISTRACIÓ BANCAJA FUNDACIÓN ACS
Fundadora COL·LABORADORa
MERCEDES-BENZ COMERCIAL VALENCIA
PATROCINADOR
TELEFÓNICA ESPÒNSORS
EULEN
PROTECTORS “la Caixa” BANCA PRIVADA
CASINO MEDITERRÁNEO PAVASAL
AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA PricewaterhouseCoopers
FGV
3 / VI / 2013

I Va estudiar en l’École Nationale de Musique Estudió en l’École Nationale de Musique Bayonne Ha obtingut el premi Mozarteum de Salzburg al Ha obtenido el premio Mozarteum de Salzburgo
Bayonne Côte-Basque, Escola Reina Sofía de Madrid Côte-Basque, Escuela Reina Sofía de Madrid y millor solista en 2008, primer premi Flame de al mejor solista en 2008, primer premio Flame de
Richard Wagner (1813-1883)
i Conservatori de París (amb Jacques Rouvier i Conservatorio de París (con Jacques Rouvier y Pascal París, primer premi Scarlatti (Àustria) i segon premi París, primer premio Scarlatti (Austria) y segundo
Albumblatt für Frau Betty Schott Pascal Devoyon, on va obtindre el primer premi de Devoyon, obteniendo el primer premio de piano y Città di Marsala (Itàlia). Va ser guardonat també a premio Città di Marsala (Italia). Galardonado
Ein Albumblatt piano i de música de cambra). Cinc primers premis de música de cámara). Cinco primeros premios de Baltic (Polònia), Panamà i Vianna da Motta (Lisboa). también en Baltic (Polonia), Panamá y Vianna
de piano i actuacions pels cinc continents avalen piano y actuaciones por los cinco continentes avalan Ha debutat en el Festival de Salzburg (Grosser da Motta (Lisboa). Ha debutado en el Festival de
Ferenc Liszt (1811-1886) la seua sòlida trajectòria. Ha gravat per a diverses su sólida trayectoria. Ha grabado para diversas Saal Mozarteum) i en el Festival Internacional Salzburgo (Grosser Saal Mozarteum) y en el Festival
Carlos emissores de ràdio i ha actuat amb les orquestres emisoras de radio y actuado con las orquestas Carles d’Echternach-Luxemburg. Internacional d’Echternach-Luxemburgo.
R. W. - Venezia Andrés Segovia, Grup Instrumental de València, Andrés Segovia, Grup Instrumental de València,
Apellániz Marín
Piano Nacional de Baiona i Pablo Sarasate. Nacional de Bayona y Pablo Sarasate. Piano
Richard Wagner / Ferenc Liszt
Valencià. Va estudiar amb Juan Lago en el Valenciano. Estudió con Juan Lago en el
Der Fliegende Holländer Conservatori José Iturbi de València, on va obtindre Conservatorio José Iturbi de Valencia, donde obtuvo
Spinnerlied el premi extraordinari de grau professional i la beca el premio extraordinario de grado profesional y la
Balada de Senta
José Iturbi al millor expedient acadèmic. Ha sigut beca José Iturbi al mejor expediente académico.
Iniciat en el piano per son pare, va estudiar amb Iniciado en el piano por su padre, estudió con Dmitri premiat en concursos nacionals i internacionals i ha Ha sido premiado en concursos nacionales e
Jorge Morón, piano Dmitri Baixkírov, Carmen Pérez Blanquer, Fernando Bashkirov, Carmen Pérez Blanquer, Fernando Puchol, rebut classes d’Andreas Frölich, Julián Martín i Yong internacionales y ha recibido clases de Andreas
Puchol, Vadim Sukhanov i Eliso Virsaladse. Rep Vadim Suchanov y Eliso Virsaladse. Recibe clases Hi Moon. Actualment estudia amb el pianista Leonel Frölich, Julián Martín y Yong Hi Moon. Actualmente
classes magistrals de Joaquín Achúcarro, Leon magistrales de Joaquín Achúcarro, Leon Fleisher y Morales. estudia con el pianista Leonel Morales.
Jorge
II Fleisher i Alícia de Larrocha, entre altres. Llorejat Alícia de Larrocha, entre otros. Laureado en diversos
Morón
en diversos certàmens internacionals, cal destacar certámenes internacionales, cabe destacar su gira
Richard Wagner / Glenn Gould (1932-1982) Piano
la seua gira per Orient Mitjà i Itàlia. Realitza por Oriente Medio e Italia. Realiza monográficos
Siegfried-Idyll Claudio monogràfics dedicats a Albéniz, Chopin, Debussy, dedicados a Albéniz, Chopin, Debussy, Antón García
Pianista valencià, guardonat amb els premis Amparo Pianista valenciano, galardonado con los premios
Carbó Antón García Abril (sobre qui desenrotlla la seua Abril (sobre quien desarrolla su tesis doctoral), Liszt
Fandos, Ciutat de Carlet, Iturbi, Mestre Serrano i Amparo Fandos, Ciutat de Carlet, Iturbi, Maestro
Giuseppe Verdi (1813-1901) / Ferenc Liszt Piano tesi doctoral), Liszt o Schumann. o Schumann.
Manuel del Águila. Ha actuat com a solista al Palau Serrano y Manuel del Águila. Ha actuado como
Salve Maria de Jérusalem (segona versió · segunda versión) de les Arts i al Palau de la Música a València, així solista en el Palau de les Arts y el Palau de la
com a Alemanya, Polònia i França, destacant la seua Música en Valencia, así como en Alemania, Polonia
Giuseppe Verdi / Ferenc Liszt presentació en el Festival de Música de Verneuil sur y Francia, destacando su presentación en el Festival
Avre amb èxit de crítica i públic. Ha gravat per a RNE de Música de Verneuil sur Avre con éxito de crítica y
Dansa sacra i duo final d’Aida i RTVV composicions de Beethoven, Debussy, Liszt, público. Ha grabado para RNE y RTVV composiciones
Natural de Xàbia, es va formar en el Conservatori Natural de Xàbia, se formó en el Conservatorio Xavier
Danza sacra y dúo final de Aida Superior de Música d’Alacant amb Ana Flori, Superior de Música de Alicante con Ana Flori, Torres Schubert i Soler. de Beethoven, Debussy, Liszt, Schubert y Soler.
en l’Escola de Música de Barcelona amb Albert en L’Escola de Música de Barcelona con Albert Piano
Claudio Carbó, piano Attenelle i en Southern Methodist University (Dallas) Attenelle y en Southern Methodist University
amb Joaquín Achúcarro. Des de la seua creació, és (Dallas) con Joaquín Achúcarro. Desde su creación,
intèrpret apadrinada de la Fundació Achúcarro per es intérprete apadrinada de la Fundación Achúcarro
al desenrotllament del llegat del mestre a través para el desarrollo del legado del maestro a través
Marta dels seus deixebles. de sus discípulos. PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA LA FUNDACIÓ PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA
Intendent i Directora Artística MOSTRA EL SEU AGRAÏMENT
Espinós Helga Schmidt
AL CONSELL DE MECENATGE

Piano
MECENES BENEFACTORS
Administració ADMINISTRACIÓ BANCAJA FUNDACIÓN ACS
Fundadora COL·LABORADORa
MERCEDES-BENZ COMERCIAL VALENCIA
PATROCINADOR
TELEFÓNICA ESPÒNSORS
EULEN
PROTECTORS “la Caixa” BANCA PRIVADA
CASINO MEDITERRÁNEO PAVASAL
AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA PricewaterhouseCoopers
FGV