You are on page 1of 2

PLANUL DE ACȚIUNI

al Programului național de cadastru și carte funciară 2015 - 2023, pe anul 2018

Valoare
Valoare
Valoare Valoare previzionată a fi
Valoare plătită previzionată a Valoare totală
Nr. plătita în anul plătita în anul plătită în
Denumirea obiectivului/activității/acțiunii în anul 2017 fi plătită în anul 2015-2023
Crt. 2015 2016 perioada
(lei cu TVA) 2018 (lei cu TVA)
(lei cu TVA) (lei cu TVA) 2019-2023
(lei cu TVA)
(lei cu TVA)
0 1 2 3 4 5 6 7
MĂSURĂTORI CADASTRALE
1 Lucrări de înregistrare sistematică 0 6.395.788 17.313.712 208.545.000 1.945.700.500 2.177.955.000
1.1. Activități de înregistrare sistematică a proprietăților 0 3.377.788 8.696.905 45.095.000 920.754.307 977.924.000
Transferuri pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul
1.2. 0 3.018.000 8.616.807 160.000.000 1.024.946.193 1.196.581.000
Programului național de cadastru și carte funciară, conform OUG nr.35/2016
Cofinanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică, în cadrul PNCCF,
1.3. 0 0 0 3.450.000 0 3.450.000
conform art. 9 alin. (29)-(34) din Legea nr.7/1996
ACTIVITĂŢI DE GEODEZIE, CARTOGRAFIE, TOPOGRAFIE ŞI FOTOGRAMMETRIE
Desfășurarea de activități din domeniul geodeziei, cartografiei, topografiei și
2 0 0 4.216.844 15.270.000 77.133.156 96.620.000
fotogrammetriei
Realizarea de ortofotoplanuri în 320 UAT- uri urban: scara 1:500 și scara
1:1000
2.1. 0 0 4.216.844 13.737.000 69.468.156 87.422.000
Servicii de producere a modelului digital al terenului pentru aproximativ
50.000 km pătrați în 6 județe
Mentenanța și dezvoltarea sistemului românesc de determinare a poziției
2.2. 0 0 0 1.533.000 7.665.000 9.198.000
(ROMPOS)
ACTIVITĂŢI DE INFORMARE ŞI CONŞTIENTIZARE A PUBLICULUI
3 Campanii de informare publică 0 8.400 0 10.942.000 11.372.600 22.323.000
Elaborarea, editarea și distribuirea de materiale de informare și
3.1. constientizare a publicului cu privire la înregistrarea sistematică a 0 8.400 0 9.141.000 9.785.600 18.935.000
proprietăților
Realizarea de campanii de informare publică organizate la nivel național și
3.2. 0 0 0 1.801.000 1.587.000 3.388.000
local
DEZVOLTAREA ȘI MENTENANȚA SISTEMELOR INFORMATICE
Dezvoltarea sistemelor informatice, mentenanța sistemelor IT, instruire
4 978.712 2.160.478 3.087.818 46.253.000 153.837.992 206.318.000
personal IT
Dezvoltarea sistemelor informatice în vederea creșterii capacității de stocare
4.1. 225.767 33.360 235.836 19.882.000 847.337 21.224.300
a datelor și optimizării fluxurilor de lucru
4.2. Mentenanța sistemelor informatice 752.945 2.127.118 2.851.982 25.911.000 150.690.655 182.333.700
4.3. Instruirea specialiștilor în utilizarea sistemelor informatice 0 0 0 460.000 2.300.000 2.760.000
CONVERSIA ÎN FORMAT DIGITAL A DOCUMENTELOR ANALOGICE
Conversia în format digital a documentelor analogice: cărți funciare, PAD-
5
uri 4.797.971 36.991.405 43.401.701 17.000.000 243.317.923 345.509.000
5.1. Conversia în format digital a cărților funciare analogice 4.160.198 36.991.405 43.401.701 15.000.000 223.733.696 323.287.000
5.2. Conversia în format digital a PAD- urilor analogice 637.773 0 0 2.000.000 19.584.227 22.222.000
TEHNICĂ DE CALCUL ȘI DE STOCARE
6 Tehnică de calcul și de stocare 1.836.791 5.959.047 151.368 23.532.000 2.388.794 33.868.000

Pagina 1
Valoare
Valoare
Valoare Valoare previzionată a fi
Valoare plătită previzionată a Valoare totală
Nr. plătita în anul plătita în anul plătită în
Denumirea obiectivului/activității/acțiunii în anul 2017 fi plătită în anul 2015-2023
Crt. 2015 2016 perioada
(lei cu TVA) 2018 (lei cu TVA)
(lei cu TVA) (lei cu TVA) 2019-2023
(lei cu TVA)
(lei cu TVA)
0 1 2 3 4 5 6 7
Dotarea cu echipamente de calcul - servere lamelare RISC, sisteme de
6.1. 1.836.791 5.959.047 151.368 22.449.000 2.388.794 32.785.000
stocare, calculatoare, stații de lucru/grafice, scanere, copiatoare etc.
6.2. Amenajarea centrului de salvare/recuperare a datelor în caz de dezastru 0 0 0 1.083.000 0 1.083.000
ALTE ACTIVITĂȚI CE DECURG DIN DERULAREA PROGRAMULUI NAȚIONAL
Alte activități ce decurg din derularea Programului național de cadastru și
7 7.317.610 21.776.567 43.145.429 136.821.000 959.231.394 1.168.292.000
carte funciară
Plata certificatelor de moștenitor emise de notarul public conform
7.1. dispozițiilor art.9, alin.(7)-(9) din Legea nr.7/1996, republicată, cu modificările 0 0 6.500 15.000.000 197.793.500 212.800.000
și completările ulterioare
7.2. Servicii de comunicații 3.497.662 4.218.442 4.180.327 4.300.000 22.118.996 38.315.427
Instruirea personalului din cadrul instituțiilor implicate în procesul de
înregistrare sistematică, respectiv administrația publică locală și centrală,
7.3. 0 0 0 500.000 2.500.000 3.000.000
contractori, etc, în domeniul înregistrării sistematice, inclusiv organizare și
logistică
Instruirea personalului de specialitate din ANCPI și instituțiile subordonate
7.4. 1.000 81.988 99.350 500.000 2.500.000 3.182.338
în domenii specifice de activitate, inclusiv organizare, logistică, traineri
Organizare și logistică pentru realizarea de seminarii cu reprezentanții
7.5. autorităților locale, ai prestatorilor, OCPI-uri și ANCPI în cadrul PNCCF 2015- 0 0 0 3.520.000 17.600.000 21.120.000
2023
Monitorizarea socială a grupurilor vulnerabile în cadrul înregistrării
7.6. sistematice, în vederea asigurării condițiilor de participare a persoanelor 0 0 0 6.075.000 46.507.500 52.582.500
vulnerabile la procesul de înregistrare gratuită a proprietăților

7.7. Realizarea controlului calității lucrărilor de înregistrare sistematică 0 0 0 20.376.000 80.939.247 101.315.247
Contractare servicii de inventariere, legare și arhivare, inclusiv electronică, a
7.8. 0 0 0 10.000.000 180.000.000 190.000.000
documentelor existente în arhivele ANCPI și instituțiilor subordonate
Dotări specifice implementării PNCCF 2015-2023 necesare ANCPI și
7.9. 3.250.417 121.440 5.396.273 5.980.000 29.574.254 44.322.384
instituțiilor subordonate
7.10. Alte activități necesare, potrivit legii 568.531 17.354.697 33.462.979 70.570.000 379.697.897 501.654.104
TOTAL PROGRAM 2015 - 2023 14.931.084 73.291.685 111.316.872 458.363.000 3.392.982.359 4.050.885.000

Pagina 2