You are on page 1of 6

Nama : _____________________ Tarikh : ____________

Peperiksaan Semester 2
Matematik Kertas 2
Tahun 1
Oktober 2018 Masa : 1 jam

Jawab semua soalan.


[60 markah]

1. Tulis nombor yang tertinggal.

56 57 58 59
[ 1 markah]

2. Tulis 17 dalam perkataan.

….……………………………………………………………………………………
……………………………………
[ 1 markah]

3. Warnakan pecahan.

i. Tiga perempat ii. Satu perempat iii. Satu perdua


[ 3 markah]

4. Berapakah jumlah wang di bawah?

RM
……………………………………………
[ 2 markah]

5. Bulatkan wang ikut harga pembaris.


1
70 sen
[ 2 markah]
6. Lengkapkan.
i. sama dengan dan

ii. sama dengan

[ 3 markah]

7.

50 sen RM3 RM2 RM2 30 sen

….. sen
i. Berapakah jumlah harga dan ? + ….. sen
….. sen

RM…..
ii. Berapakah jumlah harga dan ? + RM…..
RM…..

RM…..
iii. Amyra ada RM5. Dia membeli . - RM…..
Berapa duit Amyra yang tinggal?
RM…..

[ 6 markah]

8. Lihat gambar. Isi tempat kosong dengan waktu yang sesuai.


Petang Pagi Malam

i. ii. iii.

2
….……………………… ….……………………… ….………………………
………………… ………………… …………………
[ 3 markah]
9. Lihat muka jam. Isi tempat kosong dengan masa yang sesuai.
Pukul 5 Pukul 1 suku Pukul 10 setengah

i. ii. iii.

….……………………… ….……………………… ….………………………


………………… ………………… …………………
[ 3 markah]

10. Kategorikan perkataan - perkataan berikut kepada hari dan bulan.

Februari Selasa
Isnin Januari Mac

Rabu April Khamis


Mei Jumaat

Hari Bulan

[ 10 markah]

3
11. Bulatkan jawapan anda.
i. Satu minggu ada ( 7 , 5 ) hari.
ii. Satu tahun ada ( 10 , 12 ) bulan.
[ 2 markah]

12. Banding. Lengkapkan dengan perkataan yang sesuai.


tinggi panjang berat banyak
rendah pendek ringan sedikit

i.

lebih …………………………………. daripada


ii.

lebih …………………………………. daripada


iii
.
lebih …………………………………. daripada
iv
.
Air di dalam lebih …………………………………. daripada air di
dalam
[ 4 markah]

13. Namakan bentuk. Kemudian padankan dengan ciri-ciri yang betul.

i.
1 bucu.
1 permukaan rata.
1 permukaan melengkung.
…………………………
………………
ii.
Tiada bucu.
2 permukaan rata.
1 permukaan melengkung.

4
….……………………
………………
iii
. Tiada bucu.
Tiada permukaan rata.
1 permukaan melengkung.
.………………………
………………
[ 9 markah]
14. Lihat rajah. Lengkapkan jadual.

Bentuk Gundal Bilangan

i. Namakan bentuk ini.

….………………………………………………………………………..

ii Apakah dua bentuk yang sama banyak?


.
….…………………………………………………………… dan
….……………………………………………………………
[ 11 markah]

5
-KERTAS SOALAN TAMAT-