You are on page 1of 1

CÔNG TY TNHH MTV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỰ KIỆN SAO HẢI NGOẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________________________________

Hải Dương, ngày 29 tháng 03 năm 2019.

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật
__________

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương
Công ty TNHH MTV Sự kiện Sao Hải Ngoại đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang:
1. Tên chương trình: Live show giọng ca vàng hải ngoại Chế Linh “ Tình bơ
vơ”
2. Nội dung chương trình: Theo danh sách kèm theo.
3. Thời lượng chương trình: 150 phút.
4. Người chịu trách nhiệm chương trình: Lê Văn Tiến – Tổng Giám đốc.
5. Thời gian: Từ ngày 06 tháng 04 năm 2019 đến ngày 15 tháng 05 năm 2019
6. Địa điểm: Toàn quốc
7. Chúng tôi xin cam kết:
- Thöïc hieän ñuùng caùc quy ñònh taïi Nghò ñònh soá
79/2012/NÑ-CP ngaøy 05 thaùng 10 naêm 2012 cuûa Chính phuû
quy ñònh veà bieåu dieãn ngheä thuaät, trình dieãn thôøi trang;
thi ngöôøi ñeïp vaø ngöôøi maãu; löu haønh, kinh doanh baûn ghi
aâm, ghi hình ca muùa nhaïc, saân khaáu; Thoâng tö soá
03/2013/TT-BVHTTDL ngaøy 28 thaùng 01 naêm 2013; Nghò ñònh
soá 15/2016/NÑ-CP; Thoâng tö soá 01/2016/TT-BVHTTDL ngaøy 24
thaùng 3 naêm 2016 cuûa Boä Vaên hoùa, Theå thao vaø Du lòch
vaø quy ñònh phaùp luaät coù lieân quan.
- Chòu traùch nhieäm veà moïi vi phaïm phaùp luaät veà
quyeàn taùc giaû vaø lieân quan;
- Chòu traùch nhieäm veà tính chính xaùc trung thöïc cuûa noäi
dung Thoâng baùo toå chöùc bieåu dieãn ngheä thuaät.

Nơi nhận: TỔNG GIÁM ĐỐC


- Như trên;
- Lưu: Văn thư

Lê Văn Tiến