You are on page 1of 10

BÀI THU HOẠCH

CHƯƠNG 3: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET


* Các thành viên của nhóm:

- Nguyễễ n Thu Cuú c

-Nguyễễ n Trịịnh Hoàà ng Ly

-Phàị m Hoàà ị Ngoị c

-Nguyễễ n Huy Phuú

-Tràầ n Thàả o Phương

-Đoễ Hoầ ng Tàâ m

1
1. Các trang web hay về Lạng Sơn:

- Coổ ng thoâ ng tịn địễâị n tưả Làị ng Sơn:

http://www.làngson.gov.vn/?
fbclịd=IwAR39FOYTXbEtZPky0sUààywà3Gmxlwc7IXKPcWkz3dxoxàQIVYrd
1mRDC18

- Bàú o Làị ng Sơn:

http://bàolàngson.vn/?
fbclịd=IwAR2LMCfwor3oyU_p5lTXpbXkT4YMKBLMNTP8ApMZ4XIYGZKu__
cRs8XJM-8

- Tràng Fàcễbook Tịn Noú ng Làị ng Sơn:

https://m.fàcễbook.com/tịnnonglàngson.pàgễ/?locàlễ2=vị_VN

- Càú c chuyễế n xễ tưà Làị ng Sơn đễế n càú c tỉảnh khàú c:

https://xễlàngson.vn/

- Làị ng Sơn – vuà ng đàế t lịịch sưả nơị bịễâ n gịơúị:

https://nễws.zịng.vn/làng-son-vung-dàt-lịch-su-noị-bịễn-gịoị-
post861922.html?
fbclịd=IwAR1NsễhcYlDbVb8zHEkễ62uV9I8NbrZTRI9pn04ị-
1XSE0fHrhEWTQJEM0U

- Top 10 địịà địễổ m du lịịch noổ ị tịễế ng cuả à Làị ng Sơn:

https://thịchdị.com/top-10-dịà-dịễm-du-lịch-noị-tịễng-cuà-làng-son?
fbclịd=IwAR15Gzz8uS6ruQYyBị3X8t_dSNVVAhKMuu31ễsp1gRbPFVBsmu5
odbFbTto

- Càú c lễễ hoâị ị đàặị c sàắ c ơả Làị ng Sơn:

https://xễlàngson.vn/tịn-tuc/12/Càc-lễ-hoị-Dàc-sàc-nhàt-tàị-Làng-Son

- 8 đàặị c sàả n àặ n moâị t làầ n làà nhơú màã ị cuả à Làị ng Sơn:

http://àfàmịly.vn/8-dàc-sàn-àn-mot-làn-là-nho-màị-cuà-làng-son-1-mon-
thuong-duoc-chị-ễm-sàn-lung-àn-tễt-20180204000041244.chn

2
2, Những địa điểm, danh thắng và món ăn của Lạng Sơn mà chúng em
muốn giới thiệu với du khách là:

- Thành Nhà Mạc.

Lyú do boị n ễm choị n nơị nàà y làà bơảị vỉà ngoàà ị vịễâị c làà moâị t trong nhưãng dị tỉúch
lịịch sưả hàà o huà ng cuả à Làị ng Sơn, thàà nh Nhàà Màị c coà n làà nơị đễổ moị ị ngươàị tơúị
ngàắ m càả nh, làà nơị đễổ chuú ng tà tàâị p thễổ duị c rễà n luyễâị n sưúc khoả ễ. Thàà nh Nhàà
Màị c ràế t Yễâ n bỉành vàà khoâ ng đoâ ng đuú c. Đưúng trễâ n đỉảnh nuú ị cuả à thàà nh Nhàà
Màị c, tà coú thễổ vưàà nhỉàn ngàắ m khung càả nh cuả à thàà nh phoế Làị ng Sơn ơả phỉúà
dươúị, vưàà tàâị n hươảng khoâ ng khỉú trong làà nh, màú t mễả . Đàâ y làà moâị t nơị ràế t phuà
hơịp cho nhưãng àị đàng tỉàm kịễế m moâị t khoâ ng khỉú trong làà nh, yễâ n tỉãnh cuà ng
vơúị càả nh sàắ c bào là ngàâị p tràà n thịễâ n nhịễâ n nhưng vàễ n chưúà đưịng đươịc bào
dàế u tỉúch lịịch sưả tưà thơàị xưà cuã .

3
- Núi Mẫu Sơn.

Vơúị đoâị cào hơn 1.500 m so vơúị mưịc nươúc bịễổ n, Màễ u Sơn đươịc mễâị nh dành làà
xưú sơả cuả à gịoú vàà sương muà . Đàâ y làà địịà dành đươịc vỉú như noú c nhàà cuả à vuà ng
Đoâ ng Bàắ c màà nhưãng ngươàị dàâ n thỉúch xễâ dịịch luoâ n muoế n đươịc chịnh phuị c vàà
khàú m phàú . Màễ u Sơn cuã ng làà nơị gịào hoà à cuả à màâ y nuú ị, đàế t trơàị vàà làà nơị hoâị ị
tuị cuả à nhưãng nễú t tịnh hoà vàặ n hoú à dàâ n toâị c noổ ị bàâị t. Cuà ng vơúị khỉú hàâị u oâ n hoà à
vàà màâ y muà chễ phuả . Đàặị c bịễâị t vàà o muà à đoâ ng khị nhịễâị t đoâị xuoế ng thàế p, nơị đàâ y
coú thễổ coú tuyễế t rơị sễã tàị o nễâ n càả nh đễị p coú moâị t khoâ ng hàị màà nơị chỉả nơị
đàâ y. Nuú ị Màễ u Sơn làà moâị t dành thàắ ng kyà vỉã cuả à Làị ng Sơn màà chuú ng ễm tịn
tươảng bàế t cưú àị đễế n xưú Làị ng cuã ng đễầ u sễã thỉúch vàà yễâ u quyú.

4
- Món bánh Cao Sằng

Moú n àặ n nàà y làà moâị t trong nhưãng thưú đàặị c sàả n đàặị c bịễâị t cuả à Làị ng Sơn nhưng
khoâ ng phàả ị àị cuã ng bịễế t đễế n. Đễổ làà m rà đươịc moú n bàú nh nàà y, phàả ị tràả ị quà ràế t
nhịễầ u gịàị đoàị n đoà ị hoả ị sưị Coâ ng phu, tỉả mỉả. Khoâ ng chỉả vàâị y, moú n bàú nh coà n
đươịc Hoàà quyễâị n gịưãà 3 lơúp boâị t, 1 lơúp soế t vàà moâị t lơúp thịịt, khịễế n cho hương
vịị cuả à bàú nh càà ng trơả nễâ n hàà ị Hoàà , đàặị c sàắ c hơn. Moú n bàú nh coú thễổ đươịc àặ n
bàằ ng nhịễầ u càú ch, tà coú thễổ troâị n vơúị gịàế m hày nươúc xương, hoàặị c coú thễổ àặ n
khoâ ng. Đễế n Làị ng Sơn màà khoâ ng àặ n moú n nàà y thỉà quàả thàâị t làà phỉú!

5
- Món bánh coóng phù

Làị ị làà moâị t moú n đàặị c sàả n khoâ ng đươịc quàú nhịễầ u du khàú ch bịễế t đễế n khàú c cuả à
Làị ng Sơn, tuy coú càú ị tễâ n khàú làị tàị nhưng cooú ng phuà khàú gịoế ng vơúị moú n bàú nh
troâ ị nươúc cuả à ngươàị mịễầ n xuoâ ị. Loàị ị bàú nh nàà y coú nguoầ n goế c tưà coâị ng đoầ ng
ngươàị Tàà y tàị ị Làị ng Sơn. Làễ n trong màà u nươúc sễâị t quàú nh cuả à màâị t đươàng làà
nhưãng vịễâ n cooú ng phuà xịnh xàắ n càm đoả - tràắ ng xễn nhàu, noổ ị bàâị t cuà ng chuú t
làị c vàà ng ruoâị m, tràắ ng mơản cuả à dưàà. Mịễế ng cooú ng phuà dễả o dàị đươịm vịị, hoà à
cuà ng chuú t ngoị t màú t cuả à màâị t, hương thơm àế m xưịc tưà gưàng tươị, làễ n nhàâ n
đàâị u xành bễú o ngàâị y, quyễâị n đươàng, tàị o nễâ n sưúc huú t kyà làị . Mịễế ng bàú nh troâ ị
xuoế ng coổ , vịị noầ ng àế m cuã ng làn toả à khàắ p cơ thễổ , khịễế n càú ị rễú t sàắ c cuả à vuà ng
mịễầ n nuú ị như troâ ị tuoâị t tưà khị nàà o. Đễế n Làị ng Sơn, đàặị c bịễâị t vàà o dịịp muà à đoâ ng,
màà khoâ ng thưả moú n nàà y thỉà quàả thàâị t làà đàú ng tịễế c!

6
3. Theo chúng em , những trang phục, ẩm thực và tính cách của người
Lạng Sơn mà để lại nhiều ấn tượng nhất trong lòng du khách chính là:

- Trang phục truyền thống của người Nùng.

Làị ng Sơn làà quễâ hương cuả à ràế t nhịễầ u càú c dàâ n toâị c thịễổ u soế sịnh soế ng, trong
đoú phàả ị kễổ tơúị dàâ n toâị c Nuà ng. Ngươàị Nuà ng soế ng trễâ n vuà ng nuú ị cào nễâ n
thươàng tưị nhuoâị m vàả ị chàà m, tưị càắ t mày tràng phuị c cho dàâ n toâị c mỉành. Moễ ị
nhoú m ngươàị Nuà ng làị ị coú địễổ m tràng trỉú trễâ n tràng phuị c khàú c nhàu đoâ ị chuú t,
nhưng đàặị c địễổ m chung làà càú c tràng phuị c đễầ u khàú đơn gịàả n.Vễầ toổ ng thễổ ,
tràng phuị c cuả à dàâ n toâị c Nuà ng hoà vàặ n khoâ ng càầ u kyà màà thịễâ n vễầ tàị o dàú ng.
Màà u sàắ c trễâ n tràng phuị c dàâ n toâị c Nuà ng cuã ng khàú đà đàị ng, tưà màà u xành nhàị t,
đễế n xành thàễ m, tỉúm thàn, xành đễn, nhưng phoổ bịễế n nhàế t vàễ n làà màà u chàà m.

7
- Món bánh cuốn Lạng Sơn

Bàú nh cuoế n làà moú n àặ n thành nhễị vàà đươịc nhịễầ u ngươàị ưà chuoâị ng. ỞỞ Làị ng
Sơn, bàú nh cuoế n trưúng làà moâị t moú n àặ n khoâ ng hễầ khoú kịễế m, bàị n coú thễổ bàắ t gàặị p
nhịễầ u hàà ng khị đị trễâ n moâị t con đươàng. Bàú nh ơả đàâ y cuã ng đươịc tràú ng boâị t gàị o
nươúc nhưng thày vỉà phàầ n nhàâ n thịịt moâị c nhỉã thỉà ơả đàâ y ngươàị tà đàâị p trưúng
vàà o gịưãà roầ ị đàâị y nàắ p cho trưúng chỉún hơị sàu đoú mơúị duà ng quễ trễ gàế p bàú nh
làị ị vàà cho rà đỉãà. Nươúc chàế m ơả đàâ y khoâ ng phàả ị nươúc màắ m như nhưãng nơị
khàú c màà coú moâị t chuú t thịịt xày khoâ , ràu muà ị vơúị nươúc gịàế m hoàặị c nươúc cành
xương. Khị àặ n coú thễổ địễầ u chỉảnh gịà vịị thễo sơả thỉúch. Đàâ y làà moâị t moú n àặ n tịnh
thàầ n cuả à ngươàị dàâ n xưú Làị ng màà chàắ c chàắ n sễã đễổ làị ị àế n tươịng sàâ u sàắ c, moâị t
càả m gịàú c “vưàà làị vưàà quễn” vơúị bàế t cưú àị đàặị t chàâ n đễế n xưú Làị ng.

8
- Lợn quay Lạng Sơn

Lơịn quày thỉà ơả đàâ u màà chàả coú , àế y thễế nhưng àị đàã tưàng àặ n thịịt lơịn quày
Làị ng Sơn moâị t làầ n thỉà đễế n màế y chuị c nàặ m sàu vàễ n nhơú, vàễ n thễà m. Thịịt lơịn
quày ơả Làị ng Sơn ngon bơảị nhịễầ u thưú nhưng thưú gịà vịị chỉúnh đễổ tàị o hương vịị
đàặị c trưng làà làú màú c màâị t.. Làú màú c màâị t sàu khị tàổ m gịà vịị màắ m muoế ị mỉà chỉúnh
huú ng lỉàu đươịc nhoầ ị càả vàà o buị ng lơịn đàã càị o sàị ch loâ ng, làà m loâ ng sàị ch sễã , khàâ u
kỉún làị ị vàà đễm đễế n loà quày. Mịễế ng thịịt lơịn quày đàị t yễâ u càầ u phuị thuoâị c vàà o
đoâ ị tày khễú o lễú o cuả à ngươàị quày. Vưàà quày ngươàị tà vưàà phễế t đễầ u màâị t ong
hoàà vơúị nươúc làã lễâ n mỉành con lơịn, màâị t ong làà m cho dà lơịn vàà ng boú ng gịoà n
tàn; màâị t ong cuã ng coú tàú c duị ng gịưã cho lơịn khị quày noú ng khoâ ng bịị nưút dà .
Đỉãà thịịt quày vàà ng ruoâị m ngon làà nh dễễ làà m cho ngươàị thàế y phàả ị thễà m thuoầ ng
vỉà lơúp dà phoầ ng gịoà n, lơúp nàị c tràắ ng hoầ ng nàằ m đễầ u gịưãà lơúp mơã moả ng màầ u
ngàà , tàế t càả dàâị y lễâ n thàà nh muà ị thơm cuả à làú màú c màâị t quyễâị n muà ị màâị t ong huú ng
lỉàu càà ng làà m ngàú t hương. Lễâ n Làị ng Sơn màà khoâ ng àặ n thưả lơịn quày thỉà quàả
thàâị t làà phỉú càả moâị t đơàị ngươàị.

9
- Và cuối cùng chính là tính cách tuyệt vời của người dân xứ Lạng.

Nhàắ c đễế n con ngươàị xưú Làị ng, tà coú thễổ thàế y đươịc moâị t con ngươàị hoâị ị tuị đàầ y
đuả nhưãng tỉúnh càú ch: thàâ n thịễâị n, toế t buị ng, chàặ m chỉả. Con ngươàị nơị đàâ y ràế t
chàặ m chỉả vàà càầ n cuà . Ngàà y ngàà y trễâ n đươàng phoế tàế p nàâị p àế y, hoị chàặ m chỉả bàâị n
bịịu vơúị nhưãng coâ ng vịễâị c đễổ kịễế m vễầ thu nhàâị p. Coú nhưãng ngươàị làà m vịễâị c tưà
sàú ng tơúị đễâ m chỉả đễổ kịễế m tịễầ n nuoâ ị soế ng gịà đỉành. Khoâ ng chỉả chàặ m chỉả, con
ngươàị Làị ng Sơn cuã ng ràế t thàâ n thịễâị n. Nễế u bàị n coú cơ hoâị ị tơúị đàâ y thàm quàn
thỉà bàị n sễã thàế y đươịc địễầ u nàà y. Hoị vuị vễả , cơảị mơả đoế ị vơúị moị ị ngươàị xung
quành; hoị sễã sàẵ n sàà ng gịuú p đơã bàị n nễế u bàị n gàặị p địễầ u gỉà khoú khàặ n. Đàặị c bịễâị t
hơn nưãà làà thàà nh tỉúch màà con ngươàị nơị địịà đàầ u toổ quoế c nàà y đàị t đươịc nhơà
chàặ m chỉả luyễâị n tàâị p hàà ng ngàà y. Vơúị quyễế t tàâ m vàà hoàà ị bàã o, hoị đàã gàặị t hàú ị đươịc
nhịễầ u thàà nh tỉúch đàú ng kễổ , đàặị c bịễâị t phàả ị kễổ đễế n làà hoị c sịnh cuả à nhưãng ngoâ ị
trươàng ơả nơị nàà y. Màặị c duà làà tỉảnh mịễầ n nuú ị nhưng nhưãng ngươàị hoị c sịnh nàà y
đàã ràế t coế gàắ ng, sịễâ ng nàặ ng hoị c tàâị p. Coú nhưãng bàị n hoị c sịnh đàã coú bàằ ng khễn,
gịàế y khễn tưà càế p trươàng tơúị càế p tỉảnh. Coà n ràế t nhịễầ u địễầ u màà bàị n coú thễổ chưà
bịễế t vễầ con ngươàị nơị đàâ y nhưng trễâ n đàâ y làà nhưãng địễổ m màà sễã đễổ làị ị àế n
tươịng sàâ u đàâị m nhàế t trong loà ng du khàú ch!

Hết

10