You are on page 1of 5

SCHOOL: LA PAZ ELEMENTARY SCHOOL GRADE & SECTION: II- CHICO

LEADING with TEACHER: CHERRY D. RAMOS QUARTER: FIRST QUARTER


PASSION and DATE & DAY: JULY 13, 2018 THURSDAY
EXCELLENT CHECKED BY: NOTED BY:
SERVICE MARY GRACE M. SUMALINOG RENENTE B. CORPUZ
Master Teacher I Principal
SUBJECT & TIME

MAPEH
5:10 – 5: 50
I. OBJECTIVES
A. Content Napapalawak ang kaalaman tungkol sa pagkakaiba ng mga kilos lokomotor at di-lokomotor.
Standard
B. Performance Naisasagawa ang mga kilos locomotor at di-lokomotor
Standard
C. Learning Naipapakita ang kilos/galaw ng katawan sa paraang locomotor at di-lokomotor
Competencies/ (PE2PF-la-h-2)
Objectives
II. LEARNING Lesson 1.2.1
RESOURCES Body Movements
II.NILALAMAN (Locomotor and Non-Locomotor Movements)
1.Teacher’s p. 171-175
Guides/Pages
2.Learner’s p. 303 - 305
Materials Pages
3. Additional Google.com
Materials from Youtube.com
Learning
Resources (LR)
portal
B. Other Learning Flascards, larawan, activity cards, tsart
Resources
III.PROCEDURES
III.PAMAMARAAN
Pagsasanay:
Kapag tinaas ko ang aking kanang kamay, lahat ay uupo at kapag tinaas ko ang aking kaliwang kamay, kayo naman ay hahakbang ng isang beses.

Balik-aral
Magpakita ng mga larawan sa mga bata.
A. Reviewing Tukuyin kung ang mga sumusunod na larawan ay symmetrical o assymetrical. Pumalakpak ng tatlong beses kung ang posisyon ay symmetrical o
previous lesson balanse at sumigaw ng YEHEY kung ang posisyon naman ay assymetrical o hindi balanse.
or presenting the
new lesson

Pagbasa ng mga bata sa isang tula.


Ang Batang Bibo
Ni Rogelio F. Falcutila

Ako’y nilikha ng mabait na Bathala


Katawan ko’y natatangi, walang katulad
Aalagaan koi to kahit ako’y munting bata
Wastong pagkain at paggalaw, katawan ay sisigla.
B. Establishing a
purpose for the
Sa umaga pagkagising, mag-unat unat tayo
lesson
Lumakad, tumakbo, lumundag, yumuko at magpadulas ay gawin mo
Kalusugan ng katawan malaking tulong ang ehersisyo
Mahirap mang gawin, pakinabang ay hindi biro.

Itanong ang mga sumusunod na katanungsn sa mga bata;


1. Tungkol saan ang tula?
2. Isa-isahin nga muli natin ang mga binanggit na kilos sa tula.
3. Bakit kaya ang mga nasabing kilos ay maganda sa ating katawan?
Maglaro tayo.
C. Presenting
Piliin ang tamang sagot. Babasahin ng guro ang mga pangungusap na naglalarawan sa isang kilos at huhulaan ito ng mga bata. Pipili ang mga
examples/
bata ng tamang sagot sa pamamagitan ng pagpunta sa pipiliin nilang sagot. Ang mga may maling sagot ay mauupo at ang matitira ay ang
instances of the
tatanghaling panalo at nagkakamit ng premyo.
new lesson
1. Ang mga kamay ay malayang umiimbay ng salitan habang mabilis ang paggalaw ng salitan ng mga paa.
2. Ito ay ang banayad na paghakbang ng ating mga paa ng salitan.
3. Ito ay ang kilos kung saan lumulundag tayo na iisang paa lamang ang gamit at ang isang paa ay nakataas.
4. Ito ay ang sabay nap ag-angat ng mga paa papunta sa isang lugar.
5. Ito ay ang kilos kung saan ang isang paa ay nauuna kasunod ang ating katawan pababa)

( Pagtakbo Paglalakad Pagkandirit Paglundag Pagpadulas)

Ipapakita ng guro ang tamang paraan ng mga sumusunod na kilos. Matapos maipakita ng guro, ipapagaya o ipapagawa ito sa mga bata.

Paglakad
Pagtakbo
Paglundag
D. Discussing new
Pagkandirit
concepts and
Pagpapadulas
practicing new
Pagtayo
skills #1
Pag-upo

Pagkatapos ng gawain, itanong sa mga bata ang mga sumusunod:


1. Magbigay ng kilos na ginawa natin.
2. Ilarawan nga natin kung paano natin ginawa ang mga kilos.
Pangkatang Gawain:
Hatiin ang mga bata sa anim na pangkat.
Bawat pangkat ay bibigyan ng guro ng isang activity card kung saan nakasulat doon kung ano ang kilos na kanilang ipapakita sa buong klase.
E. Discussing new
Pangkat Sitaw – paglalakad
concepts and
Pangkat Bataw – Pagtakbo
practicing new
Pangkat Patola – Paglundag
skills #2
Pangkat Mangga – Pag-upo
Pangkat Mansanas – Pagtayo
Pangkat Bayabas - Pagbaluktot

F. Developing Pagtalakay sa ginawa ng bawat pangkat.


mastery 1. Ano ang ipinakitang kilos ng pangkat Sitaw, bataw at Patola? Ng Mangga, Mansanas at Bayabas?
(Leads to 2. Paano isinagawa ang mga kilos?
formative
assessment)
Itanong sa mgga bata ang kahalagahan ng pag-eehersisyo sa ating katawan at kung ano ang kabutihang dulot nito sa atin.
G. Finding
practical/
applications of
concepts and
skills in daily
living
H. Making Ano ang dalawang uri ng kilos na ating tinalakay ngayon?
generalizations Magbigay ng halimbawa ng mga ito.
and abstractions
about the lesson

Isulat kung ang mga sumusunod na larawan ay Lokomotor o Di-Lokomotor.

1. Pag-iinat
I. Evaluating 2. Pag-igpaw
Learning 3. Paghakbang
4. Pagyuko
5. Pag-ikot sa pwesto
J. Additional Magdikit ng mga larawan na nagpapakita ng mga sumusunod:
activities for
application or 5 kilos locomotor
remediation 5 kilos di-lokomotor

IV.REMARKS __Proceed to the next lesson


__Reteach with different activities
__Lesson was not able to teach due to

V.REFLECTION
A. No. of learners
who earned 80%
of the formative
assessment
B. No. of learners
who require
additional
activities to
remediation
C. Did the
remedial lessons
work? No. of
learners who
have caught up
with the lesson
D. No. of learners
who continue to
require
remediation
E. Which of my
teaching
strategies worked
well? Why did
these work?
F. What
difficulties did I
encounter which
my principal or
supervisor can
help me solve?
G. What
innovation or
localized material
did I use/discover
which I wish to
share with other
teachers?

Rate