You are on page 1of 1

Georginus tribunus pervenit quadam vice in provinciam Libíae in civitatem, quae dicitur

Silena. - Egy bizonyos alkalommal, György tribunus Líbia provinciának egyik városába
érkezett, melyet Silenának neveznek.
Iuxta quam civitatem erat stagnum instar maris, in quo draco pestifer latebat, qui saepe
populum contra se armatum in fugam converterat, flatuque suo ad muros civitatis accedens
omnes inficiebant. - Ennél a városnál volt egy tenger méretű tó, amiben egy romlást hozó
sárkány rejtőzködött, ami sok fegyveres vagy anélküli embert megfutamított, és lehellete a
falak felé menő összes polgárt megmérgezte.
Quapropter duae oves a civibus perterritis ei quotidie dabantur, et furor eius ita sedabantur. -
Ennélfogva az iszonyatosan rémült polgárok mindennap két juhot ajánlottak fel, és ezáltal az
ő tombolását lecsillapította.
Ubi iam oves paene deficiebant, ovis cum adiuncto homine draconi tribuebutur. - Ott
hamarosan majdnem az összes juh elfogyott, egy juhot a velejáró emberrel együtt adott a
sárkánynak. (Nem értem, hogy itt a latin szövegben miért E/3-ban van, a T/3 értelmesebb
lenne. Meg az alany sincs nagyon benne a mondatban, ami kicsit fura.)
Et iam paene omnes filii et filiae consumpti erant, quando filia regis unica sorte est
deprehensa et draconi aduincata. - És/így hamarosan majdnem mindenkinek lánya és lányai
meg lettek emésztve, amikor a király egyetlen lánya sorsolás útján elfogatott és a sárkánynak
ítéltetett.
Tunc rex constristatus ait: „Tollite aurum et argentum et dimidium regni mei, et filiam mihi
dimittite!“ - Akkor a király elszomorodva mondta: „Vegyétek aranyam és földem és
királyságom felét, és lányomat eresszétek el!“
Cui populus furore respondit: „Tu, o rex, hoc edictum fecisti, et nunc omnes pueri nostri
mortui sunt, et tu vis filiam tuam salvare?“ - Az emberek ezt válaszolták dühödten: „Te, ó
király, itt rendeletet hoztál, most már minden minden gyermekünk halott, és te lányodat
akarod menteni?“
Rex coepit filiam suam flere. - A király elkezdte saját lányát siratni.
Virgo ad lacum processit. - A hajadon a tó felé sétált.
Quam beatus Georgius casu inde transiens ut plorantem vidit, interrogavit causam maestitiae.
- Ezután őt [eredetileg: akit], a véletlenül átmenő [arra menő?] Szent György, amikor sírását
meglátta, megkérdezte szomorúságának okát.
Et illa - Mire amaz - Bone iuvenis, equum conscende et fuge, si mecum mori non desideras. -
Kedves ifjú, mássz lóra és menekülj, ha velem meghalni nem akarsz.
- Noli timere, filia, quia in Christi nomine te iuvabo. - Félned nem kell, lány, mert Krisztus
nevében támogatni foglak téged.
Dum loquuntur, ecce draco veniens caput, de lacu levavit. - Amíg beszélgettek, a kapuhoz
érkezve a sárkány felemelkedett a tóról.
Georgius equum conscendes et cruce se muniens draconem contra se venientem aggreditur,
lanceam vibrans et se Deo commendans ipsum vulneravit et ad terram deiecit. - György,
lovára ülve és a kereszt jelével megerősítve magát, a sárkány ellen felvonulva támadt, a
lándzsát lóbálva és saját magát Istennek ajánlva, önnön maga sebesítette meg [azt] és a földre
dobta.