You are on page 1of 1

Net.

Pro - NỘI DUNG ÔN THI GIỮA KỲ


1. Internet and IP addressing
- Các định nghĩa/khái niệm về hệ thống mạng
- Kiến trúc Internet: IXP, ISP, PoP.
- Internet protocol stack: đặc điểm, chức năng và ứng dụng của các tầng
- Các loại địa chỉ IP, chia subnet.
2. DHCP
- Chức năng, cơ chế cấp phát IP cùng và khác subnet.
- Các thành phần trong Packet Header
- Các thuộc tính trong DHCP Option
3. DNS
- Kiến trúc DNS, các loại record của DNS, chức năng của từng loại
- Root Name Server,
- TLD and Authoritative Servers
- Phân giải tên trong DNS: đệ qui và không đệ qui
- Thông điệp trong DNS: các trường trong msg Header,
4. NAT
- Các loại NAT, cơ chế làm việc của NAT
- Các loại địa chỉ sử dụng trong NAT
- Thông tin bảng NAT, các lệnh thường sử dụng
- RPC: các thao tác cơ bản, truyền tham số trong RPC, các biến thể của RPC
5. ARP
- Cấu trúc, chức năng từng thuộc tính lớp Data Link
- Các dịch vụ lớp Link
- Cơ chế xác định địa chỉ MAC (phân giải ARP), Proxy ARP
-
6. LAN, VLAN
- Các mô hình mạng và các thiết bị tương ứng
- Cấu trúc Ethernet frame
- Ethernet switch
- Chức năng, cơ chế hoạt động của switch
- Broadcast storm và giải pháp
- Giao thức STP và Spanning tree
- VLAN: đặc điểm, chức năng và cấu hình
- Các thành phần trong định dạng frame VLAN 802.1Q.
- Các lệnh liên quan đến cấu hình VLAN, trunk port, access,…
7. ICMP
- Định dạng gói tin IP datagram (IP packet)
- Cơ chế phân mảnh và tập hợp lại
- Định dạng thông điệp ICMP
- Các thành phần của cấu trúc thông điệp ICMP lỗi
- Cách tính thời gian quay vòng
- Một số lệnh thông dụng