You are on page 1of 6

DATA: DATA:

PROPUNĂTOARE: FAZECAŞ SANDA PROPUNĂTOARE: FAZECAŞ SANDA


CLASA:a-II-a CLASA: a IV- a
ŞCOALA PRIMARĂ NR.2 PEŞTERE com Aştileu ŞCOALA PRIMARĂ NR. 2 PEŞTERE com. Aştileu
ARIA CURRICULARA: Matematică şi ştiinţe ale naturii ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi ştiinţe ale naturii
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Numerele naturale de la 0 la 100 UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Înmulţirea numerelor naturale mai mici
OBIECTUL: Matematică sau egale cu 1000000
TEMA: Exerciţii şi probleme OBIECTUL: Matematică
TIPUL LECŢIEI: consolidare TEMA: Exerciţii şi probleme
OBIECTIVE CADRU: TIPUL LECŢIEI: consolidare
1. Cunoasterea si utilizarea conceptelor specifice matematicii OBIECTIVE CADRU:
2. Dezvoltarea capacitatilor de explorare/investigare si rezolvare de 1. Cunoasterea si utilizarea conceptelor specifice matematicii
probleme 2. Dezvoltarea capacitatilor de explorare/investigare si rezolvare de
3. Formarea si dezvoltarea capacitatii de a comunica utilizând probleme
limbajul matematic 3. Formarea si dezvoltarea capacitatii de a comunica utilizând
4. Dezvoltarea interesului si a motivatiei pentru studiul si aplicarea limbajul matematic
matematicii în contexte variate 4. Dezvoltarea interesului si a motivatiei pentru studiul si aplicarea
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: matematicii în contexte variate
1.1. sa înteleaga sistemul zecimal de formare a numerelor (din sute, zeci OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
si unitati), utilizând obiecte pentru justificari 1.2 să scrie, să citească, să compare, să estimeze şi să ordoneze
1.2. sa scrie, sa citeasca numerele naturale de la 0 la 1000; sa compare si numere natural
sa ordoneze numerele naturale mai mici decât 1000, utilizând simbolurile: 1.6 să efectueze operaţii de înmulţire şi împărţire cu rest şi fără rest a
<, >, =
numerelor naturale utilizând proprietăţile operaţiilor şi algoritmii de
1.3. sa efectueze operatii de adunare si de scadere:
calcul
- cu numere naturale de la 0 la 100 fara si cu trecere peste ordin
2.5 să exploreze modalităţi de efectuare a înmulţirii utilizând modalităţi
- cu numere naturale de la 0 la 1000 fara si cu trecere peste ordin
variate de lucru
2.4. sa exploreze modalitati variate de compunere si descompunere a 2.6 să rezolve, să compună probleme şi să utilizeze semnificaţia
numerelor operaţiilor aritmetice în rezolvarea unor situaţii problemă.
2.7. sa formuleze, oral si în scris, exercitii si probleme cu numere, care se 3.1 să exprime pe baza unui plan simplu de idei, oral sau în scris ,
rezolva printr-o singura operatie demersul parcurs în rezolvarea unei probleme
3.1. Sa exprime oral, în cuvinte proprii, etape ale rezolvarii unor problem 4.1 să manifeste interes pentru analiza unor probleme practice prin
4.1. sa manifeste o atitudine pozitiva pentru aflarea rezultatelor unor metode matematice
exercitii si probleme; OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
sa manifeste disponibilitate în utilizarea numerelor si a calculelor în viata 1 să rezolve corect exerciţiile recapitulative de adunare, scădere,
cotidiana înmulţire, împărţire, cifre romane din fişa Anexa 1
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
2 să înmulţească numere mai mici decât 1000 cu un număr de o cifră
1 să rezolve corect exerciţii de calcul mintal
3 să înmulţească numere mai mici decât 1000 cu un număr de două cifre
2 să compare numere formate din Z şi U
4 Să rezolve probleme de înmulţire a unui număr de două şi trei cifre cu
3 să rezolve probleme cu o singura operaţie
un număr de una şi două cifre
4 să găsească numărul necunoscut
5 să rezolve toate exerciţiile de pe planşa joc astfel încât să-l ajute pe
5 să rezolve exerciţii variate de adunare şi scădere în
Făt Frumos să ajungă la Ileana Cosînzeana
concentrul o-100 cu şi fără trecere peste ordin
6 să participe activ şi afectiv la ora de matematică
6 să participle active şi afectiv la ora de matematică
METODE ŞI PROCEDEE:
METODE ŞI PROCEDEE:
exerciţiul, explicaţia , demonstraţia, conversaţia, munca
exerciţiul, explicaţia , demonstraţia, conversaţia, munca
independentă jocul matematic
independentă jocul matematic
MIJLOACE DE REALIZARE:
MIJLOACE DE REALIZARE:
Planşa cu jocul “ În lumea poveştilor” , manualul, caietul, tabla ,
Planşa cu jocul “ Ajută iepuraşul”, manualul, caietul, tabla , fişă
fişă de muncă independentă,
de muncă independentă,buline roşii.
SCENARIUL DIDACTIC
Secvenţa Activitatea Activitatea Activitatea Activitatea
didactică învăţătoarei elevilor învăţătoarei elevilor
1 Moment organizatoric
Se vor asigura cele Se pregătesc pentru ora Se vor asigura cele Se pregătesc pentru ora
necesare bunei de matematică necesare bunei de matematică
desfăşurări a orei desfăşurări a orei

Pregatesc caietele pentru Se va verifica tema Pregatesc caietele pentru


Se va verifica tema
verificarea temei pentru acasă frontal şi verificarea temei
pentru acasă frontal şi
2. Reactualizarea individual
individual
cunoştinţelor dobândite
anterior Muncă directă Muncă indirectă
Se vor face exerciţii de Fişa din anexa 1 :
calcul mintal: 1.Calculaţi:
1Măriţi pe 23 cu 10 8315+2948
33 11264
2Micşoraţi pe 45 cu 21 24 27932-19196
68 8736
3Succesorul numărului 67
2.Găsiţi termenul
4Predecesorul numărului
88 necunoscut:
89
m-45016=26987
m=26987+45016
m=72003
a: 32=96
a=96x32
a=3072
3.Srieţi cu cifre romane MMCXL
numărul 2140

Azi la ora de matematică Sunt atenţi la explicaţii Azi la ora de matematică


3. Pregătirea psihologică şi
vom rezolva exerciţii şi şi prezintă interes pentru vom rezolva exerciţii de
anunţarea obiectivelor
probleme de adunare şi a-l ajuta pe iepuraş să înmulţire a numerelor
scădere a numerelor
ajungă la grădina cu mai mici decât 1000 cu
formate din zeci şi unităţi
morcovi un număr de una şi două
şi vom rezolva câteva
cifre
probleme drăguţe. Sunt atenţi la explicaţii
Se va anunţa modalitatea
Se va anunţa modalitatea şi prezintă interes pentru
în care se vor rezolva în care se vor rezolva
a-l ajuta pe Făt Frumos
exerciţiile, într-un joc- exerciţiile, într-un joc
să o elibereze pe
planşă în care un iepuraş planşă în care Făt
prinţesă.
va trebui ajutat să ajungă la Frumos trebuie ajutat să
grădina cu morcovi. treacă toate obstacolele
4 Dirijarea activităţii pentru a o elibera pe
Ileana Cosânzeana

Muncă directă Muncă indirectă


I poartă
Anexa 1 Aflaţi numerele de 4 ori
23, 44, 86
Aflaţi numerele cu 12 mai mari decât
mai mari decât 11, 32, 36,87,321,704
74. 114, 348, 1284,2816

Muncă directă

II poartă
Muncă indirectă Aflaţi produsele dintre
numerele naturale scrise
Anexa 2 264, 528, 792, 1056,
cu două cifre identice şi 1320, 1584, 1848, 2112,
Comparaţi numerele cu
2376.
numărul 24
unul din semnele
34 < 76
34 76
10 < 98
10 98
45 <54
45 54
23 =23
23 23
87 < 98
87 98

Muncă indirectă

III poartă
Muncă directă
Pentru premierea
Anexa 3
participanţilor la un
În curtea şcolii se joacă
concurs s-au cumpărat 3
76 de copii. Fete sunt 36 băieţi
pachete a câte 45 de cărţi
40, iar restul sunt băieţi.
3x45=135 cărţi
şi 258 de cutii a câte 6
Câţi băieţi sunt în curtea
258x6=1548 pixuri
pixuri colorate.
şcolii?
135+1548=1683 pixuri
Câte cărţi şi pixuri s-au
şi cărţi
cumpărat în total?
Se vor evidenţia elevii

Se vor evidenţia elevii Sunt atenţi la explicaţii care au lucrat frumos şi

care au lucrat frumos şi corect, Făt Frumos o


Încheierea activităţii Sunt atenţi la explicaţii.
corect, iepuraşul le va eliberează pe Ileana

mulţumi ca l-au ajutat să Cosânzeana şi se va da

ajungă la morcovi şi se tema pentru acasă.

va da tema pentru acasă