You are on page 1of 183

Color Band A1

User Guide
This guide is for reference only. The actual product, including
but not limited to the color, size, and screen layout, may vary.
All statements, information, and recommendations in this
guide do not constitute a warranty of any kind, express or
implied.

Please visit
http://consumer.huawei.com/en/support/hotline/ for
recently updated hotline and email address in your
country or region.

Model: AW600
Contents
English .................................................................................1
Svenska ................................................................................7
Dansk ................................................................................14
Norsk .................................................................................21
Suomi ................................................................................27
Polski .................................................................................33
Lietuvių ..............................................................................40
Latviešu..............................................................................47
Eesti ...................................................................................54
Ελληνικά ...........................................................................61
Čeština...............................................................................69
Slovenčina ..........................................................................76
Deutsch .............................................................................83
Slovenščina ........................................................................91
Hrvatski..............................................................................98
Română ...........................................................................105
Български ......................................................................112

i
Македонски....................................................................120
Srpski ..............................................................................128
Русский ..........................................................................135
Bosanski .........................................................................142
Magyar ............................................................................149
Français ..........................................................................156
Español ...........................................................................160
Português .......................................................................170

ii
English

Getting to know your Band

LED indicator

Charging cradle
Check that the box contents are complete. The box should
contain 1 Band, 1 charging cradle, and 1 user guide.
Activating the Band
To activate your Band, charge it by connecting the charging
cradle to a phone charger or USB port. The LED indicator will
blink blue and orange to indicate that activation was
successful. After the Band has been activated, the LED
indicator will turn orange to indicate that the Band is charging.

1
English

Fully charge the battery before using the Band for the first
time. The LED indicator will turn blue once charging is
complete.
You do not need to turn your Band on and off. It will turn
off automatically when the battery level drops below 1%.
To view the remaining battery level, touch in the
Color Band A1 app.
Downloading the Color Band A1 app
Search for Color Band A1 in Google Play or Apple's App
Store to download Color Band A1.
Connecting to your Band
1. Turn on Bluetooth on your phone.
2. On the the Color Band A1 app screen, touch > Pair,
Look for Color Band A1 and touch it to connect.

2
English

Notifications for incoming calls/messages


1. Touch > > Incoming call/Incoming message.
2. Switch on Enable notifications and configure the alert
period.
3. When the Band is paired with your phone and the Color
Band A1 app is running in the background, the Band will
vibrate and the LED indicator will blink blue when you receive
an incoming call or message during the preset alert period.
Smart alarm
1. Touch > > Smart alarm.
2. Touch Add alarm. Configure the alarm settings and touch
Save.
3. The Band will vibrate at the scheduled alarm time.
To delete an alarm, go to the alarm settings screen and
touch Remove.

3
English

Viewing exercise and sleep data


The Band records your exercise and sleep data in real time. To
view your exercise and sleep data, touch , swipe down on
the screen to sync your data, and then swipe left or right to
view the data.
Sharing exercise data
1. Touch , and then touch the large exercise circle.
2. Touch Share to access the share tab.
3. Select a sharing method and follow the onscreen
instructions.
Measuring UV radiation
Touch > > UV monitoring version and ensure
that you select the correct strap type.
1. Open the Color Band A1 app. Swipe left to go to the UV
sensor screen.

4
English

2. Point the Band at the sun and touch Test. The UV


radiation will be displayed on the screen after a few seconds.
3. To view more detailed statistics, touch the UV radiation
circle.
Locating your Band
In the Color Band A1 app, touch > > Find band.
Your Band will vibrate and the LED indicator will blink blue.
Updating the Band software
1. Ensure that your phone is paired with your Band and
connected to the Internet over mobile data or Wi-Fi.
2. Touch > and follow the onscreen instructions.
Updating the Color Band A1 app
1. Ensure that your phone is connected to the Internet over
mobile data or Wi-Fi.
2. Touch > and follow the onscreen instructions.

5
English

Restoring factory settings


1. Touch > > Restoring factory settings.
2. Touch OK. The Band will automatically restart.
Note:
When the Band's battery level is lower than 10%, the
vibration function for all features will be auto-disabled.

Water resistant
Wear your Color Band A1 when washing hands, in the rain,
taking cold showers or washing a car.

Please do not use when diving or scuba diving.

6
Svenska

Bekanta dig med ditt band

Kontrollera att kartongens innehåll är komplett. Kartongen


ska innehålla 1 band, 1 laddningsvagga och 1 bruksanvisning.
Aktivera bandet
För att aktivera bandet laddar du det genom att ansluta
laddningsvaggan till en telefonladdare eller USB-port.
Lysdioden blinkar blått och orange när aktiveringen har lyckats.
Efter att bandet har aktiverats lyser lysdioden orange, vilket
anger att bandet laddas.
Låt batteriet bli fulladdat innan du använder bandet första
gången. Lysdioden lyser blått när laddningen är klar.

7
Svenska

Du behöver inte slå på och stänga av bandet. Det stängs av


automatiskt när batterinivån sjunker under 1 %. Visa den
återstående batterinivån genom att peka på i appen
Color Band A1.
Hämta appen Color Band A1
Sök efter Color Band A1 i Google Play eller Apples App Store
för att hämta Color Band A1.
Ansluta till bandet
1. Slå på Bluetooth på telefonen.
2. På skärmen i appen Color Band A1 pekar du på >
Koppla (Pair), söker efter Color Band A1 och pekar på
det för att ansluta.
Aviseringar för inkommande
samtal/meddelanden
1. Peka på > > Inkommande

8
Svenska

samtal/inkommande meddelande (Incoming


call/Incoming message).
2. Slå på Aktivera aviseringar (Enable notifications) och
konfigurera varningsperioden.
3. När bandet är kopplat till telefonen och appen Color Band
A1 körs i bakgrunden vibrerar bandet och lysdioden
blinkar blått när du får ett inkommande samtal eller
meddelande under den förinställda varningsperioden.
Smarta alarm
1. Peka på > > Smart alarm.
2. Peka på Lägg till alarm (Add alarm). Konfigurera
alarminställningarna och peka på Spara (Save).
3. Bandet vibrerar på den schemalagda alarmtiden.
För att ta bort ett alarm går du till skärmen för
alarminställningar och pekar på Ta bort (Remove).

9
Svenska

Visa tränings- och sömndata


Bandet registrerar dina tränings- och sömndata i realtid. Visa
dina tränings- och sömndata genom att peka på , svepa
nedåt på skärmen för att synkronisera data och sedan svepa åt
vänster eller höger för att visa data.
Dela träningsdata
1. Peka på och peka sedan på den stora
träningscirkeln.
2. Peka på Dela (Share) för att komma åt delningsfliken.
3. Välj en delningsmetod och följ skärminstruktionerna.
Mäta UV-strålning
Peka på > > UV-övervakningsversion (UV
monitoring version) och kontrollera att du valt rätt
bandtyp.
1. Öppna appen Color Band A1. Svep åt vänster för att gå till
UV-sensorskärmen.

10
Svenska

2. Rikta bandet mot solen och peka på Testa (Test).


UV-strålningen visas på skärmen efter ett par sekunder.
3. Peka på UV-strålningscirkeln för att visa mer detaljerad
statistik.
Hitta bandet
I appen Color Band A1 pekar du på > > Sök efter
band (Find band). Bandet vibrerar och lysdioden blinkar
blått.
Uppdatera bandets programvara
1. Kontrollera att telefonen är kopplad till bandet och
ansluten till Internet via mobildata eller Wi-Fi.
2. Peka på > och följ skärminstruktionerna.
Uppdatera appen Color Band A1
1. Kontrollera att telefonen är ansluten till Internet via
mobildata eller Wi-Fi.

11
Svenska

2. Peka på > och följ skärminstruktionerna.


Återställa fabriksinställningarna
1. Peka på > > Återställa
fabriksinställningar (Restoring factory settings).
2. Peka på OK. Bandet startar automatiskt om.

Obs!
När bandets batterinivå är lägre än 10 %, inaktiveras
vibreringsfunktionen för alla funktioner automatiskt.

12
Svenska

Vattenavvisande
Du kan ha på dig Color Band A1 när du tvättar händerna, i
regnväder, när du duschar kallt eller tvättar bilen.

Använd inte enheten när du dyker eller sportdyker.

13
Dansk

Lær dit bånd at kende

Kontrollér, at alt er inkluderet i kassen. Kassen skal indeholde 1


bånd, 1 ladestation og 1 brugervejledning.
Aktivering af båndet
Hvis du vil aktivere båndet, skal du oplade det ved at slutte
ladestationen til en telefonoplader eller en USB-port.
LED-indikatoren vil blinke blåt og orange for at indikere, at
aktiveringen er lykkedes. Når båndet er aktiveret, bliver
LED-indikatoren orange for at angive, at båndet er i gang med
at oplade.

14
Dansk

Lad batteriet helt op, før du bruger båndet for første gang.
LED-indikatoren bliver blå, når opladningen er fuldført.
Du behøver ikke at slå dit bånd til og fra. Det slås
automatisk fra, når batteriniveauet kommer ned under
1 %. Hvis du vil vise det resterende batteriniveau, skal du
trykke på i appen Color Band A1.
Download af appen Color Band A1
Søg efter Color Band A1 i Google Play eller Apples App Store
for at hente Color Band A1.
Sådan opretter du forbindelse til dit bånd
1. Tænd for Bluetooth på din telefon.
2. På skærmbilledet til appen Color Band A1 skal du trykke
på > Dan par (Pair), se efter Color Band A1 og
trykke på den for at oprette forbindelse.

15
Dansk

Notifikationer til indgående


opkald/meddelelser
1. Tryk på > > Indgående opkald/indgående
meddelelse (Incoming call/Incoming message).
2. Tænd for Aktiver underretninger (Enable
notifications), og konfigurer alarmperioden.
3. Når båndet danner par med din telefon, og appen Color
Band A1 kører i baggrunden, vil båndet vibrere, og
LED-indikatoren vil blinke blåt, når du modtager et
indgående opkald eller en besked under
standardindstillingens alarmperiode.
Intelligente alarmer
1. Tryk på > > Intelligent alarm (Smart alarm).
2. Tryk på Tilføj alarm (Add alarm). Konfigurer
alarmindstillingerne, og tryk på Gem (Save).
3. Båndet vil vibrere på det planlagte alarmtidspunkt.
Hvis du vil slette en alarm, skal du gå til skærmen med

16
Dansk

alarmindstillingerne og trykke på Fjern (Remove).


Visning af motions- og søvndata
Båndet registrerer dine motions- og søvndata i realtid. Hvis du
vil vise dine motions- og søvndata, skal du trykke på ,
stryge på skærmen for at synkronisere dine data og derefter
stryge til venstre eller højre for at vise dataene.
Deling af motionsdata
1. Tryk på , og tryk derefter på den store motionscirkel.
2. Tryk på Del (Share) for at få adgang til delingsfanen.
3. Vælg en delingsmetode, og følg instruktionerne på
skærmen.
Måling af UV-stråling
Tryk på > > UV-overvågningsversion (UV
monitoring version), og sørg for, at du vælger den
korrekte remtype.

17
Dansk

1. Åbn appen Color Band A1. Stryg til venstre for at gå til
UV-sensorskærmen.
2. Peg båndet mod solen, og tryk på Test. UV-strålingen
vises på skærmen efter et par sekunder.
3. Hvis du vil vise mere detaljeret statistik, skal du trykke på
UV-strålingscirklen.
Sådan finder du dit bånd
I appen Color Band A1 skal du trykke på > > Find
bånd (Find band). Dit bånd vil vibrere, og LED-indikatoren vil
blinke blåt.
Opdatering af båndets software
1. Sørg for, at din telefon danner par med dit bånd og er
tilsluttet internettet over mobildata eller Wi-Fi.
2. Tryk på > , og følg instruktionerne på skærmen.

18
Dansk

Opdatering af appen Color Band A1


1. Sørg for, at din telefon er tilsluttet internettet over
mobildata eller Wi-Fi.
2. Tryk på > , og følg instruktionerne på skærmen.
Gendannelse af fabriksindstillinger
1. Tryk på > > Gendannelse af
fabriksindstillinger (Restoring factory settings).
2. Tryk på OK. Båndet vil automatisk genstarte.

Bemærk:
Når båndets batteriniveau er under 10 %, deaktiveres
vibrationsfunktionen for alle funktioner.

19
Dansk

Vandtæt
Du kan bære dit Color Band A1, når du vasker hænder, i
regnvejr, når du tager kolde brusebade eller vasker bil.

Du må ikke benytte det, når du dykker med eller uden


dykkerudstyr.

20
Norsk

Bli kjent med båndet

Kontroller at innholdet i esken er fullstendig. Esken skal


inneholde 1 bånd, 1 ladevugge og 1 brukerveiledning.
Aktivere båndet
Når du skal aktivere båndet, må du lade det ved å koble
ladevuggen til en telefonlader eller en USB-port.
LED-indikatoren vil blinke blått og oransje for å vise at
aktiveringen var vellykket. Når båndet er aktivert, vil
LED-indikatoren bytte til oransje for å vise at båndet lades.
Lad opp batteriet helt før du bruker båndet for første gang.
LED-indikatoren blir blå så snart ladingen er fullført.

21
Norsk
Du trenger ikke slå båndet på og av. Det slår seg av
automatisk når batterinivået kommer under 1 %. Hvis du
vil se hvor mye strøm du har igjen, kan du berøre
i Color Band A1-appen.
Laste ned Color Band A1-appen
Søk etter Color Band A1 i Google Play eller Apples App Store
for å laste ned Color Band A1.
Koble til båndet
1. Slå på Bluetooth på telefonen.
2. Berør i Color Band A1-appen > Par (Pair). Se etter
Honor Band A1, og berør det for å koble til.
Varsler om innkommende anrop/meldinger
1. Berør > > Innkommende anrop /
Innkommende melding (Incoming call/Incoming
message).

22
Norsk
2. Slå på Aktiver varsler (Enable notifications), og
konfigurer varslingsperioden.
3. Når båndet er paret med telefonen og Color Band
A1-appen kjører i bakgrunnen, vil båndet vibrere og
LED-indikatoren blinke blått når du mottar et anrop eller
en melding i løpet av den forhåndsinnstilte
varslingsperioden.
Smartalarmer
1. Berør > > Smartalarm (Smart alarm).
2. Berør Legg til alarm (Add alarm). Konfigurer
alarminnstillingene, og berør Lagre (Save).
3. Båndet vil vibrere på det tidspunktet du har angitt.
Hvis du vil slette en alarm, går du til innstillingsskjermen og
berører Fjern (Remove).
Vise trenings- og søvndata
Båndet registrerer trenings- og søvndata i sanntid. Når du vil
vise trenings- og søvndataene, berører du og sveiper

23
Norsk
nedover på skjermen for å synkronisere dataene, og deretter
sveiper du mot venstre eller høyre for å vise dataene.
Dele treningsdata
1. Berør , og berør deretter den store treningssirkelen.
2. Berør Del (Share) for å få tilgang til delingsfanen.
3. Velg en delemåte, og følg instruksjonene på skjermen.
Måle UV-stråling
Berør > > UV-overvåkingsversjon (UV
monitoring version), og kontroller at du har valgt riktig
type rem.
1. Åpne Color Band A1-appen. Sveip mot venstre for å gå til
UV-sensorskjermen.
2. Pek mot solen med båndet, og berør Test. UV-strålingen
vises på skjermen etter noen få sekunder.
3. Hvis du vil vise mer detaljert statistikk, berører du
UV-strålingssirkelen.

24
Norsk

Finne båndet
Berør > > Finn bånd (Find band) i Color Band
A1-appen. Båndet vil vibrere og LED-indikatoren blinke blått.
Oppdatere programvaren på båndet
1. Kontroller at telefonen er paret med båndet og koblet til
Internett via mobildata eller Wi-Fi.
2. Berør > , og følg instruksjonene på skjermen.
Oppdatere Color Band A1-appen
1. Kontroller at telefonen er koblet til Internett via mobildata
eller Wi-Fi.
2. Berør > , og følg instruksjonene på skjermen.
Gjenopprette fabrikkinnstillingene
1. Berør > > Gjenoppretter fabrikkinnstillinger
(Restore factory settings).

25
Norsk
2. Berør OK. Båndet vil automatisk bli startet på nytt.

Merknad:
Hvis batterinivået for båndet er under 10 %, blir vibrering
automatisk deaktivert for alle funksjoner.

Vanntett
Bruk Color Band A1 når du vasker hendene, er ute i regnvær,
tar en kald dusj eller vasker bilen.

Skal ikke brukes under stuping eller dykking.

26
Suomi

Bandiin tutustuminen

Tarkista, että pakkauksessa on kaikki tarvittava. Pakkauksessa


tulee olla 1 Band, 1 latausteline ja 1 käyttöopas.
Bandin aktivoiminen
Kun haluat aktivoida Bandin, lataa se liittämällä latausteline
puhelimen laturiin tai USB-porttiin. LED-merkkivalo vilkkuu
sinisenä ja oranssina osoituksena aktivoinnin onnistumisesta.
Kun Band on aktivoitu, LED-merkkivalo muuttuu oranssiksi
osoituksena siitä, että Bandia ladataan.
Lataa akku täyteen ennen Bandin ensimmäistä käyttökertaa.
LED-merkkivalo muuttuu siniseksi, kun lataus on valmis.

27
Suomi
Bandia ei tarvitse käynnistää ja sammuttaa. Se sammuu
automaattisesti, kun akun varaustaso laskee alle 1 %:n.
Voit tarkistaa akun jäljellä olevan varauksen koskettamalla
Color Band A1 -sovelluksessa .
Color Band A1 -sovelluksen lataaminen
Etsi Google Playsta tai Applen App Storesta Color Band A1,
kun haluat ladata Color Band A1 -sovelluksen.
Yhteyden muodostaminen Bandiin
1. Kytke Bluetooth päälle puhelimessa.
2. Kosketa Color Band A1 -sovelluksen näytössä >
Muodosta laitepari (Pair), etsi Color Band A1 ja
muodosta yhteys koskettamalla sitä.
Ilmoitukset saapuvista puheluista/viesteistä
1. Kosketa > > Saapuva puhelu / saapuva viesti
(Incoming call/Incoming message).

28
Suomi
2. Kytke Ota ilmoitukset käyttöön (Enable notifications)
päälle ja määritä hälytysaika.
3. Kun Band on muodostettu laitepariksi puhelimen kanssa ja
Color Band A1 -sovellus on käynnissä taustalla, Band
värisee ja LED-merkkivalo vilkkuu sinisenä, kun saat
saapuvan puhelun tai viestin esiasetetun hälytysajan
aikana.
Älykkäät hälytykset
1. Kosketa > > Älykäs hälytys (Smart alarm).
2. Kosketa Lisää hälytys (Add alarm). Määritä
hälytysasetukset ja kosketa Tallenna (Save).
3. Band värisee ajastettuna hälytysaikana.
Jos haluat poistaa hälytyksen, mene hälytysasetusnäyttöön
ja kosketa Poista (Remove).
Harjoittelu- ja unitietojen tarkasteleminen
Band tallentaa harjoittelu- ja unitietosi reaaliaikaisesti. Kun
haluat tarkastella harjoittelu- ja unitietojasi, kosketa ,

29
Suomi
synkronoi tiedot pyyhkäisemällä näytössä alaspäin ja tarkastele
sitten tietoja pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
Harjoittelutietojen jakaminen
1. Kosketa ja kosketa sitten suurta harjoitteluympyrää.
2. Avaa jakamisvälilehti koskettamalla Jaa (Share).
3. Valitse jakamistapa ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.
UV-säteilyn mittaaminen
Kosketa > > UV-seurantaversio (UV monitoring
version) ja varmista, että valitset oikean hihnatyypin.
1. Avaa Color Band A1 -sovellus. Siirry UV-anturinäyttöön
pyyhkäisemällä vasemmalle.
2. Suuntaa Band kohti aurinkoa ja kosketa Testaa (Test).
UV-säteily näytetään näytössä muutaman sekunnin
kuluttua.
3. Jos haluat tarkastella yksityiskohtaisempia tietoja, kosketa
UV-säteily-ympyrää.

30
Suomi

Bandin paikantaminen
Kosketa Color Band A1 -sovelluksessa > > Etsi
ranneke (Find band). Band värisee, ja LED-merkkivalo vilkkuu
sinisenä.
Band-ohjelmiston päivittäminen
1. Varmista, että puhelin on muodostettu laitepariksi Bandin
kanssa ja yhdistetty Internetiin mobiilidata- tai
Wi-Fi-yhteyden kautta.
2. Kosketa > ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.
Color Band A1 -sovelluksen päivittäminen
1. Varmista, että puhelin on yhdistetty Internetiin
mobiilidata- tai Wi-Fi-yhteyden kautta.
2. Kosketa > ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

31
Suomi

Tehdasasetusten palauttaminen
1. Kosketa > > Tehdasasetusten
palauttaminen (Restoring factory settings).
2. Kosketa OK. Band käynnistyy automaattisesti uudelleen.
Huomautus:
Kun Bandin akun varaustaso on alle 10 %, kaikkien
ominaisuuksien värinätoiminnot poistetaan automaattisesti
käytöstä.

Vedenkestävä
Voit käyttää Color Band A1 -laitetta sateessa, kylmässä
suihkussa tai autoa tai käsiä pestäessä.

Älä käytä sitä, kun sukellat tai urheilusukellat.

32
Polski

Poznaj swoją opaskę

Sprawdź, czy zawartość opakowania jest kompletna. W


pudełku powinna być 1 opaska, 1 podstawka ładująca i 1
podręcznik użytkownika.
Aktywacja opaski
Aby uaktywnić opaskę, należy ją naładować przez podłączenie
podstawki do ładowarki telefonu albo do gniazda USB. Gdy
aktywacja się powiedzie, wskaźnik LED miga kolorami
niebieskim i pomarańczowym. Po aktywacji opaski wskaźnik
zmieni kolor na pomarańczowy, co oznacza trwające
ładowanie.

33
Polski
Przed pierwszym użyciem opaski należy w pełni naładować
baterię. Po zakończeniu ładowania wskaźnik LED zmieni kolor
na niebieski.
Opaska nie wymaga włączania i wyłączania. Wyłączenie
nastąpi automatycznie po rozładowaniu baterii poniżej
1%. Aby poznać aktualny poziom baterii, należy dotknąć
ikony w aplikacji Color Band A1.
Pobieranie aplikacji Color Band A1
Wyszukaj frazę Color Band A1 w sklepie Google Play lub Apple
App Store, by pobrać aplikację Band A1.
Łączenie z opaską
1. Włącz funkcję Bluetooth w telefonie.
2. Na ekranie aplikacji Color Band A1 dotknij ikony >
Powiąż, wyszukaj pozycję Color Band A1 i dotknij jej, by
nawiązać połączenie.

34
Polski

Powiadomienia o przychodzących
połączeniach i wiadomościach
1. Dotknij ikony > > Połączenie
przychodzące/Wiadomość przychodząca.
2. Włącz opcję Włącz powiadomienia i skonfiguruj okres
powiadomień.
3. Kiedy opaska jest powiązana z telefonem i aplikacja Color
Band A1 jest uruchomiona w tle, w przypadku nadejścia
połączenia lub wiadomości w trakcie wybranego okresu
powiadomień opaska będzie wibrować, a wskaźnik LED
będzie migać kolorem niebieskim.
Inteligentne alarmy
1. Dotknij ikony > > Inteligentny alarm.
2. Dotknij pozycji Dodaj alarm. Skonfiguruj opcje na ekranie
ustawień alarmu dotknij pozycji Zapisz.

35
Polski
3. O wyznaczonej godzinie alarmu opaska zacznie wibrować.
Aby usunąć alarm, przejdź na ekran ustawień alarmu i
dotknij pozycji Usuń.
Przeglądanie danych na temat ćwiczeń i snu
Opaska rejestruje dane na temat aktywności fizycznej i snu w
czasie rzeczywistym. Aby zapoznać się z danymi, dotknij ikony
, przesuń palec w dół po ekranie, by zsynchronizować
dane, po czym przesuń palec w lewo lub w prawo, by
je wyświetlić.
Udostępnianie danych o ćwiczeniach
1. Dotknij ikony , a następnie dotknij dużego okręgu.
2. Dotknij pozycji Udostępnij, aby przejść na kartę
udostępniania.
3. Wybierz metodę wysyłania i wykonuj instrukcje na ekranie.

36
Polski

Pomiar promieniowania UV
Dotknij ikony > > Wersja monitorowania UV i
upewnij się, że wybrano odpowiedni typ paska.
1. Otwórz aplikację Color Band A1. Przesuń palec w lewo, by
przejść na ekran czujnika UV.
2. Skieruj opaskę w stronę słońca i dotknij pozycji Testuj. Po
paru sekundach na ekranie pojawi się wynik odczytu
promieniowania UV.
3. Aby zobaczyć więcej danych statystycznych, dotknij
okręgu promieniowania UV.
Odnajdowanie opaski
W aplikacji Color Band A1 dotknij ikony > >
Znajdź opaskę. Opaska zacznie wibrować, a wskaźnik LED
będzie migać w kolorze niebieskim.
Aktualizacja oprogramowania opaski
1. Upewnij się, że telefon jest powiązany z opaską i

37
Polski
przyłączony do Internetu przez sieć komórkową albo przez
Wi-Fi.
2. Dotknij ikony > i wykonuj instrukcje na ekranie.
Aktualizowanie aplikacji Color Band A1
1. Upewnij się, że telefon jest przyłączony do Internetu przez
sieć komórkową albo przez Wi-Fi.
2. Dotknij ikony > i wykonuj instrukcje na
ekranie.
Przywracanie ustawień fabrycznych
1. Dotknij ikony > > Ustawienia fabryczne.
2. Dotknij pozycji OK. Nastąpi automatyczny restart opaski.
Uwaga:
kiedy bateria opaski jest wyczerpana poniżej 10%, nastąpi
automatyczne wyłączenie wibracji dla wszystkich funkcji.

38
Polski

Odporność na wodę
Color Band A1 można bez szkody mieć na ręku podczas mycia
dłoni, na deszczu, pod chłodnym prysznicem lub w trakcie
mycia samochodu.

Zegarek należy zdjąć na czas nurkowania.

39
Lietuvių

Trumpai apie išmaniąją apyrankę

Patikrinkite, ar dėžutėje yra visi komponentai. Dėžutėje turėtų


būti 1 išmanioji apyrankė, 1 įkrovimo lopšys ir 1 naudotojo
vadovas.
Kaip aktyvinti išmaniąją apyrankę
Norėdami aktyvinti išmaniąją apyrankę, įkraukite ją
prijungdami įkrovimo lopšį prie telefono įkroviklio arba USB
prievado. Šviesos diodų indikatorius pradės mirksėti mėlyna ir
oranžine spalva, informuodamas apie sėkmingą aktyvinimą.
Aktyvinus išmaniąją apyrankę, šviesos diodų indikatorius taps
oranžinis, informuodamas apie tai, kad išmanioji apyrankė
įkraunama.

40
Lietuvių
Prieš pradėdami naudoti išmaniąją apyrankę pirmą kartą,
visiškai įkraukite akumuliatorių. Baigus įkrauti, šviesos diodų
indikatorius tampa mėlynas.
Jums nereikia įjungti ar išjungti savo išmaniosios apyrankės:
ji išsijungs automatiškai, kai akumuliatoriaus įkrovos lygis
nukris žemiau 1 %. Norėdami pamatyti akumuliatoriaus
įkrovos lygio likutį, „Color Band A1“ programėlėje
palieskite .
Kaip atsisiųsti „Color Band A1“ programėlę
Suraskite Color Band A1 sistemoje „Google Play“ arba „Apple
App Store“, kad galėtumėte atsisiųsti „Color Band A1“.
Kaip prisijungti prie išmaniosios apyrankės
1. Įjunkite savo telefono „Bluetooth“ funkciją.
2. „Color Band A1“ programėlės ekrane palieskite >
Susieti („Pair“), suraskite „ Color Band A1“ ir palieskite,
kad prisijungtumėte.

41
Lietuvių

Pranešimai apie įeinančius skambučius /


žinutes
1. Palieskite > > Įeinantis skambutis / įeinanti
žinutė („Incoming call/Incoming message“).
2. Įjunkite punktą Įjungti pranešimus („Enable
notifications“) ir sukonfigūruokite perspėjimų laikotarpį.
3. Kai susiesite išmaniąją apyrankę su savo telefonu ir fone
veiks „Color Band A1“ programėlė, iš anksto nustatytu
perspėjimo laikotarpiu priimant skambutį ar gaunant
žinutę išmanioji apyrankė ims vibruoti ir šviesos diodų
indikatorius ims mirksėti mėlyna spalva.
Išmanieji žadintuvai
1. Palieskite > > Išmanusis žadintuvas („Smart
alarm“).
2. Palieskite Įtraukti žadintuvą („Add alarm“).
Sukonfigūruokite žadintuvo nuostatas ir palieskite Įrašyti
(„Save“).

42
Lietuvių
3. Išmanioji apyrankė planiniu žadintuvo laiku ims vibruoti.
Norėdami panaikinti žadintuvą, eikite į žadintuvo nuostatų
ekraną ir palieskite Pašalinti („Remove“).
Mankštos ir miego duomenų peržiūra
Išmanioji apyrankė tikruoju laiku registruoja jūsų mankštos ir
miego duomenis. Norėdami peržiūrėti savo mankštos ir miego
duomenis, palieskite , perbraukite žemyn per ekraną, kad
sinchronizuotumėte savo duomenis, ir tada perbraukite kairėn
arba dešinėn, kad peržiūrėtumėte duomenis.
Mankštos duomenų bendrinimas
1. Palieskite ir tada palieskite didįjį mankštos
apskritimą.
2. Palieskite Bendrinti („Share“), kad atvertumėte
bendrinimo kortelę.
3. Pasirinkite bendrinimo metodą ir vykdykite ekranines
instrukcijas.

43
Lietuvių

UV spinduliavimo matavimas
Palieskite > > UV stebėjimo versija („UV
monitoring version“) ir įsitikinkite, kad parinkote tinkamą
dirželio tipą.
1. Atverkite „Color Band A1“ programėlę. Perbraukite kairėn,
kad atvertumėte UV jutiklio ekraną.
2. Nukreipkite išmaniąją apyrankę į saulę ir palieskite
Bandyti („Test“). Po kelių sekundžių ekrane bus pateiktas
UV spinduliavimo lygis.
3. Norėdami peržvelgti išsamesnę statistiką, palieskite UV
spinduliavimo apskritimą.
Kaip rasti savo išmaniąją apyrankę
„Color Band A1“ programėlėje palieskite > > Rasti
išmaniąją apyrankę („Find band“). Jūsų išmanioji apyrankė
ims vibruoti ir pradės mirksėti mėlynas šviesos diodų
indikatorius.

44
Lietuvių

Išmaniosios apyrankės programinės įrangos


naujinimas
1. Užtikrinkite, kad jūsų telefonas būtų susietas su jūsų
išmaniąja apyranke ir prijungtas prie interneto mobiliuoju
arba „Wi-Fi“ duomenų ryšiu.
2. Palieskite > ir vykdykite ekranines instrukcijas.
„Color Band A1“ programėlės naujinimas
1. Užtikrinkite, kad jūsų telefonas būtų prijungtas prie
interneto mobiliuoju arba „Wi-Fi“ duomenų ryšiu.
2. Palieskite > ir vykdykite ekranines instrukcijas.
Gamyklinių nuostatų atkūrimas
1. Palieskite > > Gamyklinių nuostatų
atkūrimas („Restoring factory settings“).
2. Palieskite Gerai (OK). Išmanioji apyrankė bus automatiškai
paleista iš naujo.

45
Lietuvių

Pastaba:
Kai išmaniosios apyrankės akumuliatoriaus įkrovos lygis
nesiekia 10 %, automatiškai išjungiamos visos vibracijos
funkcijos.

Nepralaidus vandeniui
Galite dėvėti savo „Color Band A1“ plaudami rankas, lyjant
lietui, būdami po dušu ar plaudami automobilį.

Nedėvėkite įrenginio nardydami.

46
Latviešu

Band aproces iepazīšana

Pārbaudiet, vai komplektācija ir pilnīga. Komplektā ir jābūt 1


aprocei Band, 1 uzlādes statīvam un 1 lietotāja pamācībai.
Band aproces aktivizēšana
Lai aktivizētu aproci Band, uzlādējiet to, pievienojot uzlādes
statīvu tālruņa uzlādes ierīcei vai USB portam. LED indikators
mirgos zilā un oranžā krāsā, lai norādītu, ka aktivizācija ir
sekmīgi pabeigta. Kad Band aproce būs aktivizēta, LED
indikators kļūs oranžs, norādot, ka notiek Band uzlāde.
Pirms aproces Band pirmās lietošanas reizes pilnīgi uzlādējiet
tās akumulatoru. Kad uzlāde būs pabeigta, LED indikators kļūs
zaļš.

47
Latviešu
Nav vajadzības aproci Band ieslēgt un izslēgt. Kad tās
akumulatora līmenis nokritīsies zem 1%, tā tiks automātiski
izslēgta. Lai skatītu atlikušo akumulatora līmeni,
pieskarieties ikonai lietotnē Color Band A1.
Lietotnes Color Band A1 lejupielādēšana
Meklējiet Color Band A1 veikalā Google Play vai Apple App
Store, lai lejupielādētu lietotni Color Band A1.
Savienojuma izveide ar aproci Band
1. Tālrunī ieslēdziet Bluetooth.
2. Lietotnes Color Band A1 ekrānā pieskarieties ikonai >
Savienot pārī (Pair), atrodiet Color Band A1 un
pieskarieties tai, lai izveidotu savienojumu.

48
Latviešu

Paziņojumi par ienākošajiem


zvaniem/ziņojumiem
1. Pieskarieties ikonai > > Ienākošais
zvans/ienākošais ziņojums (Incoming call/Incoming
message).
2. Ieslēdziet opciju Iespējot paziņojumus (Enable
notifications) un konfigurējiet paziņošanas periodu.
3. Kad aproce Band ir savienota pārī ar tālruni un fonā
darbojas lietotne Color Band A1, aproce Band ievibrējas un
LED indikators mirgo zilā krāsā, kad iepriekš iestatītajā
paziņošanas periodā tiek saņemts ienākošs zvans vai
ziņojums.
Viedie modinātāji
1. Pieskarieties ikonai > > Viedais modinātājs
(Smart alarm).

49
Latviešu
2. Pieskarieties Pievienot modinātāju (Add alarm).
Konfigurējiet modinātāja iestatījumus un pieskarieties
Saglabāt (Save).
3. Aproce Band ievibrēsies ieplānotajā modinātāja laikā.
Lai dzēstu modinātāju, atveriet modinātāju iestatījumu
ekrānu un pieskarieties Noņemt (Remove).
Treniņu un miega datu skatīšana
Aproce Band reģistrē jūsu treniņu un miega datus reāllaikā. Lai
skatītu savus treniņu un miega datus, pieskarieties ikonai ,
velciet ekrānā uz leju, lai sinhronizētu datus, un pēc tam velciet
pa kreisi vai pa labi, lai skatītu datus.
Treniņu datu kopīgošana
1. Pieskarieties ikonai un pēc tam pieskarieties lielajam
treniņu aplim.
2. Pieskarieties Kopīgot (Share), lai piekļūtu kopīgošanas
cilnei.

50
Latviešu
3. Atlasiet kopīgošanas metodi un ievērojiet ekrānā redzamos
norādījumus.
UV starojuma mērīšana
Pieskarieties ikonai > > UV uzraudzības
versija (UV monitoring version) un atlasiet pareizo
siksniņas veidu.
1. Atveriet lietotni Color Band A1. Velciet pa kreisi, lai atvērtu
UV sensora ekrānu.
2. Pavērsiet aproci Band pret sauli un pieskarieties Pārbaudīt
(Test). Pēc dažām sekundēm ekrānā tiks attēlots UV
starojuma līmenis.
3. Lai skatītu detalizētu statistiku, pieskarieties UV starojuma
aplim.
Aproces Band atrašana
Lietotnē Color Band A1 pieskarieties ikonai > >
Atrast aproci (Find band). Aproce Band ievibrēsies, un LED
indikators mirgos zilā krāsā.

51
Latviešu

Aproces Band programmatūras


atjaunināšana
1. Pārliecinieties, ka jūsu tālrunis ir savienots pārī ar aproci
Band un ka ir izveidots savienojums ar internetu,
izmantojot mobilos datus vai Wi-Fi.
2. Pieskarieties ikonai > un ievērojiet ekrānā
redzamos norādījumus.
Lietotnes Color Band A1 atjaunināšana
1. Pārliecinieties, ka jūsu tālrunis ir savienots ar internetu,
izmantojot mobilos datus vai Wi-Fi.
2. Pieskarieties ikonai > un ievērojiet ekrānā
redzamos norādījumus.
Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana
1. Pieskarieties ikonai > > Rūpnīcas iestatījumu
atjaunošana (Restoring factory settings).

52
Latviešu
2. Pieskarieties Labi (OK). Aproce Band tiks automātiski
restartēta.
Piezīme.
Kad aproces Band akumulatora līmenis ir zemāks par 10%, visu
funkciju vibrācijas funkcionalitāte tiek automātiski atspējota.

Ūdensnoturība
Variet valkāt HUAWEI Band, kad mazgājat rokas, pastaigājaties
lietū, dodaties aukstā dušā vai mazgājat automašīnu.

Lūdzu, nelietojiet to nirstot.

53
Eesti

Rihmaga tutvumine

Kontrollige karbi sisu komplektsust. Karbis peab olema 1 rihm,


1 laadimisalus ja 1 kasutusjuhend.
Rihma aktiveerimine
Rihma aktiveerimiseks laadige seda, ühendades laadimisaluse
telefoni laadijaga või USB-pordiga. LED-indikaator hakkab
siniselt ja oranžilt vilkuma, näidates, et aktiveerimine oli
edukas. Pärast rihma aktiveerimist muutub LED-indikaator
oranžiks, mis näitab, et rihma laetakse.
Enne rihma esmakordset kasutamist laadige aku täielikult täis.
Pärast laadimise lõppemist hakkab LED-indikaator põlema

54
Eesti

siniselt.
Rihma pole vaja sisse ja välja lülitada. See lülitub
automaatselt välja, kui aku laetuse tase langeb 1%. Aku
laetuse järelejäänud taseme vaatamiseks puudutage
rakendusel Color Band A1.
Rakenduse Color Band A1 allalaadimine
Rakenduse Color Band A1 allalaadimiseks tehke Google Plays
või Apple'i App Store'is otsing Color Band A1.
Rihma ühendamine
1. Lülitage telefoni Bluetooth sisse.
2. Puudutage rakenduse Color Band A1 kuval >
Paarista (Pair), otsige üles Color Band A1 ja puudutage
seda ühenduse loomiseks.

55
Eesti

Sissetulevate kõnede/sõnumite teavitused


1. Puudutage > > Sissetulev kõne / Sissetulev
sõnum (Incoming call/Incoming message).
2. Lülitage Luba teavitused (Enable notifications) sisse ja
konfigureerige märguande kestus.
3. Kui rihm on telefoniga paaristatud ja taustal töötab
rakendus Color Band A1, siis sissetuleva kõne või sõnumi
vastu võtmisel hakkab rihm värisema ja LED-indikaator
vilkuma, mis kestab eelseatud märguande aja lõppemiseni.
Nutikad alarmid
1. Puudutage > > Nutikas alarm (Smart alarm).
2. Puudutage Lisa alarm (Add alarm). Puudutage alarmi
sätteid ja puudutage Salvesta (Save).
3. Rihm hakkab värisema alarmi ajakavasse kantud
aktiveerumisajal.
Alarmi kustutamiseks avage alarmi sätete kuva ja
puudutage Eemalda (Remove).

56
Eesti

Harjutuste ja une aja andmete vaatamine


Rihm salvestab teie harjutuste ja une aja reaalajas. Harjutuste
ja une aja andmete vaatamiseks puudutage , nipsake
ekraanil alla andmete sünkroonimiseks ja nipsake seejärel
andmete vaatamiseks vasakule või paremale.
Harjutuste andmete jagamine
1. Puudutage ja seejärel puudutage suurt harjutuste
ringi.
2. Puudutage Jaga (Share) juurdepääsuks jagamise
vahekaardile.
3. Valige jagamismeetod ja järgige ekraanijuhiseid.
UV-kiirguse mõõtmine
Puudutage > > UV jälgimise versioon (UV
monitoring version) ja jälgige, et valite rihma õige tüübi.
1. Avage rakendus Color Band A1. Nipsake vasakule
UV-anduri kuva avamiseks.

57
Eesti

2. Suunake rihm päikesele ja puudutage Kontrolli (Test).


Mõne sekundi möödudes kuvatakse ekraanil UV-kiirguse
tase.
3. Üksikasjalikuma statistika vaatamiseks puudutage
UV-kiirguse ringi.
Rihma asukoha määramine
Puudutage rakendusel Color Band A1 > > Leia
rihm (Find band). Rihm hakkab värisema ja LED-indikaator
siniselt vilkuma.
Rihma tarkvara värskendamine
1. Tagage, et teie telefon on rihmaga paaristatud ja
ühendatud internetiga mobiilse andmeside või Wi-Fi
kaudu.
2. Puudutage > ja järgige ekraanijuhiseid.

58
Eesti

Rakenduse Color Band A1 värskendamine


1. Tagage, et teie telefon on ühendatud internetiga mobiilse
andmeside või Wi-Fi kaudu.
2. Puudutage > ja järgige ekraanijuhiseid.
Tehaseseadete taastamine
1. Puudutage > > Tehaseseadete taastamine
(Restoring factory settings).
2. Puudutage OK. Rihm taaskäivitub automaatselt.

Märkus
Kui võru aku laetuse tase on alla 10%, lülitatakse
värinafunktsioon kõikidele funktsioonidele välja.

59
Eesti

Veekindel
Saate kanda oma Color Band A1 käsi pestes, vihmas, külma
duši all või autot pestes.

Ärge kasutage seda vettehüppeid tehes ega akvalangiga


sukeldudes.

60
Ελληνικά

Γνωριμία με το Α1 σας

Περιεχόμενα κουτιού. Το κουτί περιέχει 1 Α1, 1 βάση


φόρτισης και 1 οδηγό χρήσης.
Ενεργοποίηση του Α1
Για να ενεργοποιήσετε το Α1 σας, φορτίστε το συνδέοντας
τη βάση φόρτισης σε έναν φορτιστή κινητού ή σε μια θύρα
USB. Η ενδεικτική λυχνία LED θα αναβοσβήσει με μπλε και
πορτοκαλί χρώμα, για να δείξει ότι η ενεργοποίηση ήταν
επιτυχής. Αφού ενεργοποιηθεί το Α1, η ενδεικτική λυχνία
LED θα πάρει πορτοκαλί χρώμα, για να φανεί ότι το Α1
φορτίζεται.

61
Ελληνικά

Φορτίστε πλήρως τη μπαταρία, πριν χρησιμοποιήσετε


το Α1 για πρώτη φορά. Η ενδεικτική λυχνία LED θα γίνει
μπλε, μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση.
Δεν χρειάζεται να ενεργοποιήσετε και να
απενεργοποιήσετε το Α1 σας. Θα απενεργοποιηθεί
αυτόματα, όταν το επίπεδο μπαταρίας πέσει κάτω από
το 1%. Για να δείτε το επίπεδο της μπαταρίας που
απομένει, πατήστε το στην εφαρμογή Color Band
A1.
Λήψη της εφαρμογής Color Band A1
Αναζητήστε το Color Band A1 στο Google Play ή στο App
Store της Apple για λήψη του Color Band A1.
Γίνεται σύνδεση με το Α1 σας
1. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο τηλέφωνό σας.

62
Ελληνικά

2. Στην οθόνη της εφαρμογής Color Band A1, πατήστε


> Σύζευξη (Pair), αναζητήστε το Color Band A1
και πατήστε το για να συνδεθείτε.
Ειδοποιήσεις για εισερχόμενες
κλήσεις/μηνύματα
1. Πατήστε > > Εισερχόμενη
κλήση/Εισερχόμενο μήνυμα (Incoming
call/Incοming message).
2. Ενεργοποιήστε το στοιχείο Ενεργοποίηση
ειδοποιήσεων (Enable notifications) και
διαμορφώστε τις παραμέτρους της περιόδου
ειδοποιήσεων.
3. Όταν το Α1 συζευχθεί με το τηλέφωνό σας και η
εφαρμογή Color Band A1 εκτελείται στο παρασκήνιο,
το Α1 θα αρχίσει να δονείται και η ενδεικτική λυχνία
LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα, όταν

63
Ελληνικά

λάβετε μια εισερχόμενη κλήση ή ένα μήνυμα κατά την


προκαθορισμένη περίοδο ειδοποιήσεων.
Έξυπνα ξυπνητήρια
1. Πατήστε > > Έξυπνο ξυπνητήρι (Smart
alarm).
2. Πατήστε Προσθήκη ξυπνητηριού (Add alarm).
Διαμορφώστε τις παραμέτρους των ρυθμίσεων
ξυπνητηριού και πατήστε Αποθήκευση (Save).
3. Το Α1 θα αρχίσει να δονείται την προγραμματισμένη
ώρα του ξυπνητηριού.
Για να διαγράψετε ένα ξυπνητήρι, μεταβείτε στην οθόνη
ρυθμίσεων ξυπνητηριού και πατήστε Κατάργηση
(Remove).
Προβολή δεδομένων άσκησης και ύπνου
Το Α1 καταγράφει τα δεδομένα άσκησης και ύπνου σας σε
πραγματικό χρόνο. Για να δείτε τα δεδομένα άσκησης και
ύπνου σας, πατήστε , σύρετε το δάχτυλό σας προς τα

64
Ελληνικά

κάτω στην οθόνη για να συγχρονίσετε τα δεδομένα σας και,


στη συνέχεια, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή
τα δεξιά για προβολή των δεδομένων.
Κοινή χρήση δεδομένων άσκησης
1. Πατήστε και, στη συνέχεια, πατήστε το μεγάλο
κύκλο άσκησης.
2. Πατήστε Κοινή χρήση (Share) για πρόσβαση στην
καρτέλα κοινής χρήσης.
3. Επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης και ακολουθήστε
τις οδηγίες στην οθόνη.
Μέτρηση ακτινοβολίας UV
Πατήστε > > Έκδοση παρακολούθησης UV
(UV monitoring version) και βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε
τον σωστό τύπο λουρακιού.
1. Ανοίξτε την εφαρμογή Color Band A1. Σύρετε το
δάχτυλό σας προς τα αριστερά για μετάβαση στην
οθόνη αισθητήρα UV.

65
Ελληνικά

2. Στρέψτε το Α1 προς τον ήλιο και πατήστε Δοκιμή


(Test). Θα εμφανιστεί η ακτινοβολία UV στην οθόνη
μετά από μερικά δευτερόλεπτα.
3. Για να δείτε περισσότερα λεπτομερή στατιστικά στοιχεία,
πατήστε τον κύκλο ακτινοβολίας UV.
Εντοπισμός του Α1 σας
Στην εφαρμογή Color Band A1, πατήστε > >
Εύρεση περικαρπίου (Find band). Το Α1 σας θα αρχίσει
να δονείται και η ενδεικτική λυχνία LED θα αρχίσει να
αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.
Ενημέρωση του λογισμικού Α1
1. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο έχει συζευχθεί με το Α1
σας και έχει συνδεθεί στο Internet μέσω δεδομένων
κινητής τηλεφωνίας ή Wi-Fi.
2. Πατήστε > και ακολουθήστε τις οδηγίες της
οθόνης.

66
Ελληνικά

Ενημέρωση της εφαρμογής Color Band A1


1. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο έχει συνδεθεί στο Internet
μέσω δεδομένων κινητής τηλεφωνίας ή Wi-Fi.
2. Πατήστε > και ακολουθήστε τις οδηγίες της
οθόνης.
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
1. Πατήστε > > Επαναφορά εργοστασιακών
ρυθμίσεων (Restoring factory settings).
2. Επιλέξτε OK. Θα γίνει αυτόματα επανεκκίνηση του
περικαρπίου.
Σημείωση:
Όταν το επίπεδο μπαταρίας του Α1 είναι κάτω του 10%, η
λειτουργία δόνησης για όλες τις λειτουργίες θα
απενεργοποιηθεί αυτόματα.

67
Ελληνικά

Ανθεκτικό στο νερό


Μπορείτε να φοράτε το HUAWEI Band όταν πλένετε τα
χέρια σας, στη βροχή, όταν κάνετε ντους ή πλένετε το
αυτοκίνητό σας.

Μην το χρησιμοποιείτε όταν κάνετε βουτιές ή όταν


κάνετε scuba diving.

68
Čeština

Seznámení s náramkem

Zkontrolujte, zda je obsah krabice kompletní. Krabice by měla


obsahovat 1 náramek, 1 nabíjecí kolébku a 1 návod k použití.
Aktivace náramku
Chcete-li náramek aktivovat, nabijte jej připojením nabíjecí
kolébky k nabíječce telefonu nebo portu USB. Jakmile
kontrolka LED bliká modře a červeně, znamená to, že aktivace
byla úspěšná. Jakmile bude po aktivaci náramku kontrolka LED
svítit oranžově, znamená to, že náramek se nabíjí.
Před prvním použitím náramku jej úplně nabijte. Jakmile je
nabíjení dokončeno, kontrolka LED začne svítit modře.
Náramek není potřebné zapínat ani vypínat. Jakmile úroveň

69
Čeština

nabití baterie klesne pod 1 %, řemínek se automaticky


vypne. Chcete-li zobrazit úroveň nabití baterie, klepněte na
v aplikaci Color Band A1.
Stažení aplikace Color Band A1
Vyhledejte Color Band A1 v Google Play nebo Apple App Store
a stáhněte Color Band A1.
Připojení k náramku
1. Zapněte Bluetooth v telefonu.
2. Na obrazovce aplikace Color Band A1 klepněte na >
Spárovat (Pair), Vyhledat náramek Color Band A1 (Look
for Color Band A1) a klepněte na připojit.
Oznámení na příchozí hovory/zprávy
1. 1. Klepněte na > > Příchozí hovor/zpráva
(Incoming call/Incoming message).

70
Čeština

2. Zapněte Povolit oznámení (Enable notifications) a


konfigurujte časové rozmezí upozornění.
3. Když je náramek spárován s telefonem a aplikace Color
Band A1 běží na pozadí, bude náramek vibrovat a
kontrolka LED bude blikat modře, když budete mít příchozí
hovor nebo obdržíte zprávu během přednastaveného
časového rozmezí upozornění.
Chytré alarmy
1. Klepnutím na > > Chytrý alarm (Smart
alarm).
2. Klepněte na Přidat alarm (Add alarm). Konfigurujte
nastavení alarmu a klepněte na Uložit (Save).
3. Náramek bude v plánovaném čase alarmu vibrovat.
Chcete-li alarm odstranit, přejděte na obrazovku nastavení
alarmu a klepněte na Odstranit (Remove).

71
Čeština

Prohlížení dat o cvičení a spánku


Náramek zaznamenává data o vašem cvičení a spánku v
reálném čase. Chcete-li zobrazit data o cvičení a spánku,
klepněte na , táhnutím prstem dolů na obrazovce
synchronizujte data a potom táhnutím prstem vlevo nebo
vpravo zobrazte data.
Sdílení dat o cvičení
1. Klepněte na a potom klepněte na velký kruh cvičení.
2. Klepnutím na Sdílet (Share) otevřete kartu sdílení.
3. Zvolte způsob sdílení a postupujte podle pokynů na
obrazovce.
Měření UV záření
Klepněte na > > Verze sledování UV (UV
monitoring version) a ujistěte se, že jste vybrali správný typ
řemínku.

72
Čeština

1. Otevřete aplikaci Color Band A1. Tažením prstem doleva


přejděte na obrazovku UV senzoru.
2. Namiřte náramek na slunce a klepněte na Test. UV záření
se zobrazí na obrazovce po několika sekundách.
3. Chcete-li zobrazit podrobnější statistické údaje, klepněte
na kruh UV záření.
Vyhledání náramku
V aplikaci Color Band A1 klepněte na > > Najít
náramek (Find band). Váš náramek začne vibrovat a kontrola
LED bude blikat modře.
Aktualizace softwaru náramku
1. Ujistěte se, že telefon je spárován s náramkem a připojen k
Internetu přes mobilní data nebo Wi-Fi.
2. Klepněte na > a postupujte podle pokynů na
obrazovce.

73
Čeština

Aktualizace aplikace Color Band A1


1. Ujistěte se, že telefon je připojen k Internetu přes mobilní
data nebo Wi-Fi.
2. Klepněte na > a postupujte podle pokynů na
obrazovce.
Obnovení výchozí nastavení
1. Klepnutím na > > Obnovení výchozího
nastavení (Restoring factory settings).
2. Klepněte na OK. Náramek se automaticky restartuje.

Poznámka:
Když je úroveň nabití baterie náramku nižší než 10 %,
automaticky se vypne funkce vibrace.

74
Čeština

Odolný proti vodě


Color Band A1 lze nosit při mytí rukou, v dešti, při sprchování
studenou vodou i mytí vozidla.

Nepoužívejte při šnorchlování ani při potápění.

75
Slovenčina

Zoznámte sa so svojím náramkom

Skontrolujte, či je obsah škatule kompletný. Škatuľa by mala


obsahovať 1 náramok, 1 nabíjaciu stanicu a 1 príručku pre
používateľa.
Aktivácia náramku
Náramok aktivujete tak, že ho nabijete pripojením nabíjacej
stanice k nabíjačke telefónu alebo do USB portu. LED indikátor
bude blikať na modro a oranžovo, čo znamená, že aktivácia
bola úspešná. Po aktivácii náramku bude LED indikátor svietiť
na oranžovo, čo znamená, že náramok sa nabíja.
Pred prvým použitím náramku úplne nabite batériu. LED
indikátor bude po dokončení nabíjania svietiť namodro.

76
Slovenčina

Náramok nie je potrebné zapínať a vypínať. Vypne sa


automaticky, ak nabitie batérie klesne pod 1 %. Ak chcete
zobraziť aktuálny stav batérie, v aplikácii Color Band A1
stlačte .
Prevzatie aplikácie Color Band A1
V obchode Google Play alebo App Store spoločnosti Apple
vyhľadajte aplikáciu Color Band A1 a aplikáciu Color Band A1
si prevezmite.
Pripojenie k náramku
1. Zapnite na svojom telefóne funkciu Bluetooth.
2. Na obrazovke aplikácie Color Band A1 stlačte ikonu
> Spárovať (Pair), vyhľadajte zariadenie Color Band
A1 a stlačením ho pripojte.

77
Slovenčina

Upozornenia na prichádzajúce
hovory/správy
1. Stlačte > > Prichádzajúci
hovor/Prichádzajúca správa (Incoming call/Incoming
message).
2. Zapnite možnosť Zapnúť upozornenia (Enable
notifications) a nakonfigurujte dobu výstrahy.
3. Po spárovaní náramku s telefónom a spustení aplikácie
Color Band A1 na pozadí bude náramok vibrovať a LED
indikátor bude blikať namodro počas prednastavenej doby
výstrahy pri každom prijatí prichádzajúceho hovoru alebo
správy.
Inteligentné budíky
1. Stlačte > > Inteligentný budík (Smart
alarm).
2. Stlačte Pridať budík (Add alarm). Nakonfigurujte
nastavenia budíka a stlačte možnosť Uložiť (Save).

78
Slovenčina

3. Náramok bude v naplánovanom čase budíka vibrovať.


Ak chcete budík odstrániť, prejdite na obrazovku nastavení
budíka a stlačte možnosť Odstrániť (Remove).
Zobrazenie údajov o cvičení a spánku
Náramok zaznamenáva údaje o cvičení a spánku v reálnom
čase. Ak chcete zobraziť údaje o cvičení a spánku, stlačte ,
potiahnutím prsta po obrazovke nadol synchronizujte svoje
údaje a následným potiahnutím prsta doľava alebo doprava
zobrazíte požadované údaje.
Zdieľanie údajov o cvičení
1. Stlačte a potom stlačte veľký kruh cvičenia.
2. Stlačením možnosti Zdieľať (Share) získate prístup na
kartu zdieľania.
3. Vyberte spôsob zdieľania a postupujte podľa pokynov na
obrazovke.

79
Slovenčina

Meranie UV žiarenia
Stlačte > > Verzia monitorovania UV žiarenia
(UV monitoring version) a uistite sa, že ste vybrali
správny typ remienka.
1. Otvorte aplikáciu Color Band A1. Potiahnutím prsta doľava
prejdete na obrazovku UV senzora.
2. Namierte náramkom na slnko a stlačte Test. Po pár
sekundách sa na obrazovke zobrazí UV žiarenie.
3. Ak chcete zobraziť podrobnejšiu štatistiku, stlačte kruh UV
žiarenia.
Lokalizácia náramku
V aplikácii Color Band A1 stlačte > > Nájsť
náramok (Find band). Náramok bude vibrovať a LED
indikátor bude blikať namodro.

80
Slovenčina

Aktualizácia softvéru náramku


1. Skontrolujte, či je telefón spárovaný s náramkom a
pripojený k internetu cez službu mobilných dát alebo cez
Wi-Fi.
2. Stlačte > a postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
Aktualizácia aplikácie Color Band A1
1. Skontrolujte, či je telefón pripojený k internetu cez službu
mobilných dát alebo cez Wi-Fi.
2. Stlačte > a postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
Obnovenie pôvodných nastavení
1. Stlačte > > Obnovenie pôvodných nastavení
(Restoring factory settings).
2. Stlačte OK. Náramok sa automaticky reštartuje.

81
Slovenčina

Poznámka:
Ak je stav nabitia batérie náramku menej než 10 %, funkcia
vibrovania sa pre všetky funkcie vypne.

Vodotesné
Svoje zariadenie Color Band A1 môžete nosiť počas umývania
rúk, dažďa, studenej sprchy alebo umývania auta.

Nepoužívajte ho počas potápania alebo šnorchlovania.

82
Deutsch

Erste Schritte mit Ihrem Band

Überprüfen Sie, ob der Kartoninhalt vollständig ist. Im Karton


sollten sich 1 Band, 1 Ladeschale und 1 Benutzerhandbuch
befinden.
Aktivieren des Bands
Verbinden Sie die Ladeschale mit einem Telefonladegerät oder
USB-Port, um das Band aufzuladen und damit zu
aktivieren. Die LED-Anzeige blinkt blau und orange, um
anzuzeigen, dass die Aktivierung erfolgreich war. Nach der
Aktivierung des Bands wird die LED-Anzeige orange und zeigt
damit an, dass das Band gerade aufgeladen wird.

83
Deutsch

Laden Sie den Akku vor der erstmaligen Verwendung des


Bands vollständig auf. Die LED-Anzeige wird blau, sobald das
Laden abgeschlossen ist.
Sie müssen Ihr Band nicht ein- und ausschalten. Bei einem
Akkustand von unter 1 % wird das Band automatisch
ausgeschaltet. Berühren Sie zum Anzeigen der
verbleibenden Akkuleistung in der Color Band A1 App das
Symbol .
Herunterladen der Color Band A1 App
Suchen Sie in Google Play oder Apples App Store nach Color
Band A1, um Color Band A1 herunterzuladen.
Verbindung zu Ihrem Band
1. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons ein.
2. Berühren Sie auf dem Bildschirm der Color Band A1 App
> Verbinden (Pair), suchen Sie nach 3 Band A1 und
berühren Sie dies, um die Verbindung herzustellen.

84
Deutsch

Benachrichtigungen für eingehende


Anrufe/Nachrichten
1. Berühren Sie > > eingehender
Anruf/eingehende Nachricht (Incoming call/Incoming
message).
2. Aktivieren Sie Benachrichtigungen aktivieren (Enable
notifications) und konfigurieren Sie den
Benachrichtigungszeitraum.
3. Wird das Band mit Ihrem Telefon gekoppelt und die Color
Band A1 App läuft im Hintergrund, dann vibriert das Band
und die LED-Anzeige blinkt blau, wenn Sie während des
voreingestellten Benachrichtigungszeitraums einen
eingehenden Anruf oder eine eingehende Nachricht
erhalten.
Intelligenter Wecker
1. Berühren Sie > > Intelligenter Wecker
(Smart alarm).

85
Deutsch

2. Berühren Sie Wecker hinzufügen (Add alarm).


Konfigurieren Sie die Alarmeinstellungen und berühren Sie
Speichern (Save).
3. Das Band vibriert dann zur eingestellten Alarmzeit.
Gehen Sie zum Löschen eines Alarms zum Bildschirm mit
den Alarmeinstellungen und berühren Sie Entfernen
(Remove).
Anzeigen von Trainings- und Schlafdaten
Das Band zeichnet Ihre Trainings- und Schlafzeiten in Echtzeit
auf. Berühren Sie zum Anzeigen Ihrer Übungs- und
Schlafdaten das Symbol , streichen Sie auf dem
Bildschirm nach unten, um Ihre Daten zu synchronisieren und
streichen Sie dann nach links oder rechts, um die Daten
anzuzeigen.
Teilen von Übungsdaten
1. Berühren Sie und anschließend den großen
Trainingskreis.

86
Deutsch

2. Berühren Sie Freigeben (Share), um auf die Registerkarte


für die Freigabe zuzugreifen.
3. Wählen Sie eine Weitergabemethode aus, und befolgen
Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
Messen der UV-Strahlung
Berühren Sie > >
UV-Überwachungsversion (UV monitoring version) und
stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Armbandtyp
ausgewählet haben.
1. Öffnen Sie die Color Band A1 App. Streichen Sie nach links,
um zum UV-Sensorbildschirm zu navigieren.
2. Halten Sie das Band in Richtung Sonne und berühren Sie
Test. Die UV-Strahlung wird nach einigen Sekunden auf
dem Bildschirm angezeigt.
3. Berühren Sie zum Anzeigen detaillierterer Statistiken den
Kreis zur UV-Strahlung.

87
Deutsch

Orten Ihres Bands


Berühren Sie in der Color Band A1 App > > Band
suchen (Find band). Ihr Band vibriert und die LED-Anzeige
blinkt blau.
Aktualisierung der Band-Software
1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit Ihrem Band
gekoppelt und über Mobildaten oder WLAN mit dem
Internet verbunden ist.
2. Berühren Sie > und folgen Sie den
Anweisungen auf dem Bildschirm.
Aktualisieren der Color Band A1 App
1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon über Mobildaten oder
WLAN mit dem Internet verbunden ist.

88
Deutsch

2. Berühren Sie > und folgen Sie den


Anweisungen auf dem Bildschirm.
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
1. Berühren Sie > > Zurücksetzen auf
Werkseinstellungen (Restoring factory settings).
2. Berühren Sie OK. Das Band startet automatisch neu.

Hinweis:
Wenn der Akkuladestand im Band unter 10 % liegt, wird die
Vibrationsfunktion automatisch für alle Funktionen deaktiviert.

89
Deutsch

Wasserfest
Tragen Sie Ihr Color Band A1 beim Waschen Ihrer Hände, im
Regen, bei einer kalten Dusche oder beim Autowaschen.

Tragen Sie es nicht beim Tauchen oder Gerätetauchen.

90
Slovenščina

Spoznavanje vaše pametne zapestnice

Pr
everite, ali je vsebina škatle popolna. Škatla mora vsebovati 1
pametno zapestnico, 1 postajo za polnjenje in 1 navodila za
uporabo.
Aktiviranje pametne zapestnice
Da bi aktivirali svojo pametno zapestnico, jo napolnite tako, da
povežete postajo za polnjenje s polnilnikom za telefon ali vrati
USB. Kot znak uspešnega aktiviranja bo indikatorska lučka LED
utripala modro in oranžno. Po aktiviranju pametne zapestnice
pa bo postala oranžna kot znak, da poteka polnjenje
zapestnice.

91
Slovenščina

Pred prvo uporabo pametne zapestnice popolnoma napolnite


baterijo. Po končanem polnjenju bo postala indikatorska lučka
LED modra.
Pametne zapestnice ni treba vključiti in izključiti. Ko nivo
baterije pade pod 1 %, se samodejno izključi. Za prikaz
preostalega nivoja baterije se dotaknite v programu
Color Band A1.
Prenašanje programa Color Band A1
V trgovini Google Play ali Apple App Store poiščite program
Color Band A1 in ga prenesite.
Vzpostavljanje povezave z vašo pametno
zapestnico
1. Vklopite Bluetooth na svojem telefonu.
2. Na zaslonu programa Color Band A1 se dotaknite >
Seznani (Pair), Išči Color Band A1 in se je dotaknite za
vzpostavitev povezave.

92
Slovenščina

Obvestila o dohodnih klicih / sporočilih


1. Dotaknite se > > Dohodni klic / sporočilo
(Incoming call/Incoming message).
2. Vklopite Omogoči obvestila (Enable notifications) in
konfigurirajte obdobje alarma.
3. Ko je zapestnica seznanjena z vašim telefonom in ko v
ozadju deluje program Color Band A1, bo zapestnica
začela vibrirati, indikatorska lučka LED pa bo utripala
modro, ko prejmete dohodni klic ali sporočilo med
predhodno nastavljenim obdobjem alarma.
Pametni alarmi
1. Dotaknite se > > Pametni alarm (Smart
alarm).
2. Dotaknite se Dodaj alarm (Add alarm). Konfigurirajte
nastavitve alarma in se dotaknite Shrani (Save).

93
Slovenščina

3. Pametna zapestnica bo začela vibrirati ob predhodno


načrtovanem času alarma.
Za brisanje alarma pojdite na zaslon za nastavitve alarmov
in se dotaknite Odstrani (Remove).
Prikaz podatkov o vadbi in spanju
Pametna zapestnica beleži podatke o vaši vadbi in spanju v
realnem času. Za prikaz podatkov o vadbi in spanju se
dotaknite , potegnite navzdol po zaslonu, da
sinhronizirate podatke, nato pa potegnite v levo ali desno za
prikaz podatkov.
Skupna raba vadbenih podatkov
1. Dotaknite se , nato pa se dotaknite velikega kroga
vadbe.
2. Dotaknite se Skupna raba (Share), da dobite dostop do
zavihka za dajanje v skupno rabo.
3. Izberite način dajanja v skupno rabo in sledite navodilom
na zaslonu.

94
Slovenščina

Merjenje UV sevanja
Dotaknite se > > Način nadzora UV sevanja
(UV monitoring version) in preverite, ali ste izbrali
ustrezno vrsto pasa.
1. Odprite program Color Band A1. Potegnite v levo za
prehod v zaslon UV senzorja.
2. Pametno zapestnico usmerite proti soncu in se dotaknite
Test. Na zaslonu se bo po nekaj sekundah prikazalo UV
sevanje.
3. Za prikaz podrobnejše statistike se dotaknite kroga UV
sevanja.
Iskanje pametne zapestnice
V programu Color Band A1 se dotaknite > >
Poišči pametno zapestnico (Find band). Pametna
zapestnica bo začela vibrirati, indikatorska lučka LED pa bo
utripala v modri barvi.

95
Slovenščina

Posodobitev programske opreme pametne


zapestnice
1. Preverite, ali je telefon seznanjen s pametno zapestnico in
povezan z internetom prek mobilnih podatkov ali Wi-Fi.
2. Dotaknite se > in sledite navodilom na
zaslonu.
Posodobitev programa Color Band A1
1. Preverite, ali je telefon povezan z internetom prek
mobilnih podatkov ali Wi-Fi.
2. Dotaknite se > in sledite navodilom na
zaslonu.
Ponastavitev tovarniških nastavitev
1. Dotaknite se > > Ponastavitev tovarniških
nastavitev (Restoring factory settings).
2. Dotaknite se V redu (OK). Pametna zapestnica se bo
samodejno ponovno zagnala.

96
Slovenščina

Opomba:
Ko je nivo baterije pametne zapestnice manjši od 10 %, se
vibriranje za vse funkcije samodejno onemogoči.

Odporen na vodo
Vašo napravo Color Band A1 lahko nosite pri umivanju rok, v
dežju, pri tuširanju s hladno vodo ali pri pranju avtomobila.

Naprave ne uporabljajte pri potapljanju z ali brez potapljaš


ke opreme.

97
Hrvatski

Informacije o narukvici Band

Provjerite je li kompletan sadržaj kutije. Kutija mora sadržavati


1 narukvicu Band, 1 nosač za punjenje i 1 korisnički vodič.
Aktiviranje narukvice Band
Kako biste aktivirali narukvicu Band, punite je tako da
priključite nosač za punjenje na punjač telefona ili USB ulaz.
LED indikator će treptati plavo i narančasto kako bi pokazao
da je uspješno izvršena instalacija. Nakon aktiviranja narukvice
Band, LED indikator svijetlit će narančasto kako bi pokazao da
se narukvica Band puni.

98
Hrvatski

Potpuno napunite bateriju prije prvog korištenja narukvice


Band. LED indikator će svijetliti plavo nakon izvršenog
punjenja.
Ne trebate uključivati i isključivati vašu narukvicu Band.
Automatski će se isključiti kada razina baterije padne ispod
1%. Kako biste provjerili preostalu razinu punjenja baterije,
dodirnite u aplikaciji Color Band A1.
Preuzimanje aplikacije Color Band A1
Traži Color Band A1 u Google Play ili Apple App Store kako
biste preuzeli Color Band A1.
Spajanje na vašu narukvicu Band
1. Uključite Bluetooth na vašem telefonu.
2. Na zaslonu aplikacije Color Band A1 dodirnite >
Upari (Pair), potražite Color Band A1 i dodirnite za
spajanje.

99
Hrvatski

Obavijesti o dolaznim pozivima/porukama


1. Dodirnite > > Dolazni poziv/dolazna poruka
(Incoming call/Incoming message).
2. Uključite Omogući obavijesti (Enable notifications) i
konfigurirajte vrijeme alarma.
3. Kada se Band upari s vašim telefonom i pokrene se
aplikacija Color Band A1 u pozadini, Band će vibrirati i LED
indikator će treptati plavo kada primite dolazni poziv ili
poruku tijekom definiranog vremena alarma.
Pametni alarmi
1. Dodirnite > > Pametni alarm (Smart alarm).
2. Dodirnite Dodaj alarm (Add alarm). Konfigurirajte
postavke alarma i dodirnite Spremi (Save).
3. Band će vibrirati u zadano vrijeme alarma.
Kako biste izbrisali alarm, idite na zaslon postavki alarma i
dodirnite Ukloni (Remove).

100
Hrvatski

Prikaz podataka o vježbanju i spavanju


Band zapisuje vaše podatke o vježbanju i spavanju u
stvarnome vremenu. Kako biste pregledali vaše podatke o
vježbanju i spavanju, dodirnite , prijeđite prstom prema
dolje na zaslonu za sinkroniziranje podataka i zatim prijeđite
prstom lijevo ili desno za prikaz podataka.
Dijeljenje podataka o vježbanju
1. Dodirnite i zatim dodirnite široki krug vježbe.
2. Dodirnite Podijeli (Share) za pristup kartici dijeljenja.
3. Odaberite način dijeljenja i slijedite upute na zaslonu.
Mjerenje UV zračenja
Dodirnite > > Verzija nadzora UV zraka
(UV monitoring version) i obavezno odaberite ispravan
tip trake.
1. Otvorite aplikaciju Color Band A1. Prstom prijeđite lijevo
kako biste prešli na zaslon UV senzora.

101
Hrvatski

2. Usmjerite Band prema suncu i dodirnite Provjeri (Test).


UV zračenje prikazat će se na zaslonu nakon nekoliko
sekundi.
3. Za prikaz više statističkih pojedinosti, dodirnite krug UV
zračenja.
Lociranje narukvice Band
U aplikaciji Color Band A1 dodirnite > > Pronađi
narukvicu (Find band). Vaša narukvica Band vibrirat će i LED
indikator će treperiti plavo.
Ažuriranje softvera narukvice Band
1. Pobrinite se da se vaš telefon upari s vašom narukvicom
Band i spoji na Internet preko mobilnih podataka ili Wi-Fi
mreže.
2. Dodirnite > i slijedite upute na zaslonu.

102
Hrvatski

Ažuriranje aplikacije narukvice Color Band


A1
1. Pobrinite se da se vaš telefon spoji na Internet preko
mobilnih podataka ili Wi-Fi mreže.
2. Dodirnite > i slijedite upute na zaslonu.
Vraćanje tvorničkih postavki
1. Dodirnite > > Vraćanje tvorničkih postavki
(Restoring factory settings).
2. Dodirnite U redu (OK). Band će se automatski ponovno
pokrenuti.

Napomena:
Ako je razina baterije niža od 10%, funkcija vibriranja za sve
značajke bit će automatski onemogućena.

103
Hrvatski

Vodootporno
Color Band A1 možete nositi dok perete ruke, na kiši, dok se
tuširate hladnom vodom ili perete automobil.

Ne koristite dok ronite na dah ili s bocama kisika.

104
Română

Prezentarea brățării

Verificați dacă conținutul cutiei este complet. Cutia trebuie să


conțină 1 brățară, 1 suport de încărcare și 1 ghid de utilizare.
Activarea brățării
Pentru a activa brățara, încărcați-o conectând suportul de
încărcare la un încărcător de telefon sau la un port USB.
Indicatorul cu led va clipi albastru și portocaliu pentru a arăta
că activarea a reușit. După ce brățara a fost activată,
indicatorul cu led va rămâne aprins portocaliu pentru a arăta
că brățara se încarcă.

105
Română

Încărcați complet bateria înainte de a folosi brățara prima dată.


Indicatorul cu led se va aprinde în albastru când încărcarea
este completă.
Nu este necesar să porniți și să opriți brățara. Se va opri
automat când nivelul bateriei scade sub 1%. Pentru a
vedea nivelul de încărcare rămas al bateriei, atingeți
din aplicația Color Band A1.
Descărcarea aplicației Color Band A1
Căutați Color Band A1 în Google Play sau App Store al Apple
pentru a descărca Color Band A1.
Conectarea la brățară
1. Porniți Bluetooth pe telefon.
2. Pe ecranul aplicației Color Band A1, atingeți >
Asociere (Pair). Căutați Color Band A1 și atingeți pentru
conectare.

106
Română

Notificări pentru apelurile/mesajele primite


1. Atingeți > > Apel/mesaj primit (Incoming
call/Incoming message).
2. Porniți Activare notificări (Enable notifications) și
configurați perioada de alertă.
3. Când brățara este asociată cu telefonul și aplicația Color
Band A1 rulează în fundal, brățara va vibra și indicatorul cu
led va clipi în albastru când primiți un apel sau un mesaj în
timpul perioadei de alertă presetate.
Alarme inteligente
1. Atingeți > > Alarmă inteligentă (Smart
alarm).
2. Atingeți Adăugare alarmă (Add alarm). Configurați
setările alarmei și atingeți Salvare (Save).
3. Brățara va vibra la ora de alarmă planificată.
Pentru a șterge o alarmă, mergeți la ecranul cu setările alarmei
și atingeți Remove (Eliminare).

107
Română

Vizualizarea datelor exercițiilor fizice și ale


somnului
Brățara înregistrează datele exercițiilor fizice și ale somnului în
timp real. Pentru a vedea datele exercițiilor fizice și ale
somnului, atingeți , treceți degetul în jos peste ecran
pentru a sincroniza datele și apoi treceți degetul spre stânga
sau spre dreapta pentru a vedea datele.
Partajarea datelor exercițiilor
1. Atingeți , apoi atingeți cercul mare de exerciții.
2. Atingeți Partajare (Share) pentru a accesa fila de
partajare.
3. Selectați o metodă de partajare și urmați instrucțiunile de
pe ecran.
Măsurarea radiațiilor UV
Atingeți > > Versiune monitorizare UV (UV
monitoring version) și asigurați-vă că ați selectat tipul de

108
Română

brățară corect.
1. Deschideți aplicația Color Band A1. Treceți degetul spre
stânga pentru a merge la ecranul senzorului UV.
2. Îndreptați brățara spre soare și atingeți Test (Test).
Valoarea radiațiilor UV va fi afișată pe ecran după câteva
secunde.
3. Pentru a vedea statistici mai detaliate, atingeți cercul
radiații UV.
Localizarea brățării
În aplicația Color Band A1, atingeți > > Găsire
brățară (Find band). Brățara va vibra, iar indicatorul cu led va
clipi în albastru.
Actualizarea software-ului brățării
1. Asigurați-vă că telefonul este asociat cu brățara și conectat
la Internet prin date mobile sau Wi-Fi.
2. Atingeți > și urmați instrucțiunile de pe ecran.

109
Română

Actualizarea aplicației Color Band A1


1. Asigurați-vă că telefonul este conectat la Internet prin date
mobile sau Wi-Fi.
2. Atingeți > și urmați instrucțiunile de pe ecran.
Restabilirea setărilor din fabrică
1. Atingeți > > Restabilire setări din fabrică
(Restoring factory settings).
2. Atingeți OK. Brățara va reporni automat.

Notă:
Când nivelul bateriei brățării este mai mic de 10%, funcția de
vibrații pentru toate funcțiile va fi dezactivată automat.

110
Română

Rezistența la apă
Puteți purta Color Band A1 atunci când vă spălați pe mâini, în
ploaie, în timpul dușurilor reci sau atunci când spălați mașina.

Nu utilizați dispozitivul atunci când faceți scufundări.

111
Български

Запознаване с вашата гривна

Проверете дали кутията съдържа пълния комплект. В


него трябва да има 1 гривна, 1 зареждаща станция и 1
ръководство за потребителя.
Активиране на гривната
За да активирате гривната си, трябва да я заредите,
като свържете зареждащата станция към зарядно
устройство за телефон или USB порт. Светодиодът ще
започне да мига в синьо и оранжево като индикация, че
активирането е успешно. След като гривната бъде
активирана, светодиодът ще започне да свети в
оранжево като индикация, че гривната се зарежда.

112
Български

Преди да използвате гривната за първи път, направете


пълно зареждане на батерията. Светодиодът ще
започне да свети в синьо, когато зареждането завърши.
Не е необходимо да включвате и изключвате
гривната си. Тя ще се изключи автоматично, когато
нивото на батерията падне под 1%. За проверка на
нивото на батерията докоснете в приложението
Color Band A1.
Изтегляне на приложението Color Band
A1
В Google Play или App Store на Apple потърсете Color
Band A1, за да изтеглите Color Band A1.
Свързване на гривната
1. Включете Bluetooth на телефона си.

113
Български

2. На екрана на приложението Color Band A1 докоснете


> Сдвояване (Pair), потърсете Color Band A1 и
докоснете, за да свържете.
Известия за входящи
обаждания/съобщения
1. Докоснете > > Входящо
обаждане/входящо съобщение (Incoming
call/Incoming message).
2. Включете Активиране на известията (Enable
notifications) и конфигурирайте периодите за
известяване.
3. Когато гривната е сдвоена с телефона ви, а
приложението Color Band A1 се изпълнява във
фонов режим, тя ще започне да вибрира, а
светодиодът ще мига в синьо, когато получите
входящо обаждане или съобщение по време на
предварително зададения период за известяване.

114
Български

Интелигентни аларми
1. Докоснете > > Интелигентна аларма
(Smart alarm).
2. Докоснете Добавяне на аларма (Add alarm).
Конфигурирайте настройките на алармата и
докоснете Запазване (Save).
3. Гривната ще вибрира в определеното време за
известяване.
За да изтриете определена аларма, отворете екрана
с настройки за алармите и докоснете Премахване
(Remove).
Преглед на данните за тренировки и сън
Гривната записва в реално време данните за
тренировките и съня ви. За да ги прегледате, докоснете
, плъзнете бързо надолу по екрана с цел
синхронизиране на данните. След това плъзнете бързо
наляво или надясно, за да ги прегледате.

115
Български

Споделяне на данните за тренировките


1. Докоснете , след което докоснете големия кръг.
2. Докоснете Споделяне (Share) за достъп до раздела
за споделяне.
3. Изберете начин за споделяне и следвайте
екранните инструкции.
Измерване на ултравиолетовото
излъчване
Докоснете > > Версия на наблюдение на
UV (UV monitoring version) и изберете правилния
тип каишка.
1. Отворете приложението Color Band A1. Плъзнете
бързо наляво, за да отворите екрана с UV-сензор.
2. Насочете гривната към слънцето и докоснете
Проверка (Test). След няколко секунди на екрана
ще се визуализира степента на ултравиолетово
излъчване.

116
Български

3. За по-подробни статистически данни докоснете


кръга за ултравиолетово излъчване.
Намиране на гривната
В приложението Color Band A1 докоснете > >
Намиране на гривната (Find band). Гривната ви ще
започне да вибрира, а светодиодът ще започне да мига
в синьо.
Актуализиране на софтуера на гривната
1. Уверете се, че телефонът ви е сдвоен с гривната ви
и е свързан с интернет през мобилни данни или
Wi-Fi.
2. Докоснете > и следвайте екранните
инструкции.

117
Български

Актуализиране на приложението Color


Band A1
1. Уверете се, че телефонът ви е свързан с интернет
през мобилни данни или Wi-Fi.
2. Докоснете > и следвайте екранните
инструкции.
Възстановяване на фабричните
настройки
1. Докоснете > > Възстановяване на
фабричните настройки (Restoring factory settings).
2. Докоснете ОК. Гривната ще се рестартира
автоматично.
Бележка:
Когато нивото на батерията на гривната е под 10%,
функцията за вибриране ще бъде деактивирана
автоматично за всички процеси.

118
Български

Водоустойчив
Може да носите своя Color Band A1, когато си миете
ръцете, когато вали дъжд, когато вземате студен душ
или миете кола.

Моля, не го използвайте, когато се гмуркате със или


без леководолазен апарат.

119
Македонски

Запознавање со алката

Проверете дали има сѐ во кутијата. Во кутијата треба


да има 1 алка, 1 лежиште за полнење и 1 упатство за
корисници.
Активирање на алката
За да ја активирате алката, наполнете ја со тоа што ќе
го поврзете лежиштето за полнење со полнач од
телефон или со USB-порта. LED-светилката ќе трепка
сино и портокалово за да сигнализира дека
активирањето е успешно. По активирањето на алката,
LED-светилката ќе стане портокалова за да
сигнализира дека алката се полни.

120
Македонски

Целосно наполнете ја батеријата пред да ја користите


алката за првпат. LED-светилката ќе светне сино откако
ќе заврши полнењето.
Не треба да ја вклучувате и да ја исклучувате
алката. Таа автоматски ќе се исклучи штом
батеријата ќе падне под 1%. За прегледување на
преостанатото ниво на батеријата, допрете во
апликацијата Color Band А1.
Преземање на апликацијата Color Band
A1
Пребарајте за Color Band A1 во Google Play или App
Store на Apple за да ја преземете Color Band A1.
Поврзување со алката
1. Вклучете Bluetooth на телефонот.
2. На екранот на апликацијата Color Band A1, допрете
> Спари (Pair), Побарајте ја Color Band A1 и
допрете ја за да се поврзете.

121
Македонски

Известувања за дојдовни повици/пораки


1. Допрете > > Дојдовен повик/Дојдовна
порака (Incoming call/Incoming message).
2. Вклучете Овозможи известувања (Enable
notifications) и конфигурирајте го периодот на
известување.
3. Кога е поврзана алката на телефонот, а
апликацијата Color Band A1 работи во заднина,
алката ќе вибрира, а LED-светилката ќе трепка сино
кога ќе примите дојдовен повик или порака во текот
на претходно поставениот период на известување.

Паметни аларми
1. Допрете > > Паметен аларм (Smart
alarm).
2. Допрете Додај аларм (Add alarm). Конфигурирајте
ги поставките за алармот и допрете Зачувај (Save).

122
Македонски

3. Алката ќе вибрира во закажаното време на алармот.


За бришење аларм, одете на екранот за поставки за
аларм и допрете Отстрани (Remove).
Прегледување на податоците за
вежбање и спиење
Алката ги евидентира податоците за вежбањето и
спиењето во реално време. За прегледување на
податоците за вежбањето и спиењето, допрете ,
поминете надолу преку екранот за синхронизирање на
податоците и потоа поминете налево или надесно за да
ги прегледате податоците.
Споделување на податоците за
вежбањето
1. Допрете и потоа допрете на големиот круг со
приказ на податоците за вежбање.

123
Македонски

2. Допрете Сподели (Share) за да пристапите до


картичката за споделување.
3. Изберете метод на споделување и следете ги
упатствата на екранот.
Мерење на УВ-зрачењето
Допрете > > Верзија за следење УВ (UV
monitoring version) и погрижете се да го изберете
точниот тип ремче.
1. Отворете ја апликацијата Color Band A1. Поминете
налево за да одите до екранот со сензорот за УВ.
2. Насочете ја алката кон сонцето и допрете Тестирај
(Test). По неколку секунди на екранот ќе се прикаже
УВ-зрачењето.
3. За преглед на подетална статистика, допрете го
кругот со приказ на податоците за УВ-зрачење.

124
Македонски

Лоцирање на алката
Во апликацијата Color Band A1, допрете > >
Најди ја алката (Find band). Алката ќе вибрира, а
LED-светилката ќе трепка сино.
Ажурирање на софтверот на алката
1. Проверете дали телефонот е поврзан со алката и
дали има интернет преку мобилни податоци или
Wi-Fi.
2. Допрете > и следете ги упатствата на
екранот.
Ажурирање на апликацијата Color Band
A1
1. Проверете дали телефонот има интернет преку
мобилни податоци или Wi-Fi.
2. Допрете > и следете ги упатствата на
екранот.

125
Македонски

Обновување на фабричките поставки


1. Допрете > > Обновување на
фабричките поставки (Restoring factory settings).
2. Допрете OK. Алката автоматски ќе се рестартира.
Белешка:
Кога нивото на батеријата на алката е пониско од 10%,
функцијата за вибрации автоматски ќе се оневозможи
за сите карактеристики.

126
Македонски

Водоотпорен
Носете го Color Band A1 кога миете раце, на дожд, кога
се туширате со ладна вода или кога го миете
автомобилот.

Не користете го кога нуркате.

127
Srpski

Upoznajte svoj Color Band A1

Proverite da li je sadržaj kutije kompletan. Kutija treba da


sadrži uređaj, 1 bazu za punjenje i 1 uputstvo za upotrebu.
Aktiviranje uređaja
Da biste aktivirali uređaj, napunite ga tako što ćete bazu za
punjenje povezati na punjač za telefon ili USB priključak. LED
indikator će treptati plavo i narandžasto kako bi signalizirao
uspešnu aktivaciju. Nakon što se uređaj aktivira, LED indikator
će svetleti narandžasto da bi signalizirao punjenje uređaja.
Pre korišćenja uređaja po prvi put, potpuno napunite bateriju.
LED indikator će svetletiplavo kada se punjenje završi.
Ne morate da uključujete i isključujete svoj uređaj. On će se

128
Srpski

automatski isključiti kada nivo baterije padne ispod 1%. Da


biste videli preostali nivo baterije, dodirnite u
aplikaciji Color Band A1.
Preuzimanje aplikacije Color Band A1
Potražite Color Band A1 u prodavnici aplikacija Google Play ili
Apple Store da biste preuzeli aplikaciju Color Band A1.
Povezivanje vašeguređaja
1. Uključite Bluetooth na svom telefonu.
2. Na ekranu aplikacije Color Band A1, dodirnite >
Upari (Pair), potražite Color Band A1 i dodirnite da biste
se povezali.
Obaveštenja za dolazne pozive/poruke
1. Dodirnite > > Dolazni poziv/dolazna poruka
(Incoming call/Incoming message).

129
Srpski

2. Uključite Omogući obaveštenja (Enable notifications) i


konfigurišite period upozoravanja.
3. Kada se uređaj upari sa vašim telefonom i aplikacija Color
Band A1 radi u pozadini, uređaj će vibrirati i LED indikator
će treptati plavo kada primate dolazni poziv ili poruku
tokom podešenog perioda upozoravanja.
Pametni alarmi
1. Dodirnite > > Pametni alarm (Smart alarm).
2. Dodirnite Dodaj alarm (Add alarm). Konfigurišite
postavke alarma i dodirnite Sačuvaj (Save).
3. Uređaj će vibrirati u zakazano vreme alarma.
Za brisanje alarma, idite na ekran sa postavkama alarma i
dodirnite Ukloni (Remove).
Prikaz podataka o vežbanju i spavanju
Uređaj snima vaše podatke o vežbanju i spavanju u realnom
vremenu. Da biste videli svoje podatke o vežbanju i spavanju,
dodirnite , prevucite nadole po ekranu da sinhronizujete

130
Srpski

svoje podatke, a zatim prevucite ulevo ili udesno da biste videli


podatke.
Deljenje podataka o vežbanju
1. Dodirnite , a zatim dodirnite veliki krug sa podacima o
vežbanju.
2. Dodirnite Podeli (Share) da biste pristupili kartici za
deljenje.
3. Izaberite metod deljenja i pratite uputstva na ekranu.
Merenje UV zračenja
Dodirnite > > verzija praćenja UV zračenja (UV
monitoring version) i proverite da li ste izabrali odgovarajući
tipuređaja.
1. Otvorite aplikaciju Color Band A1. Prevucite ulevo da biste
prešli na ekran UV senzora.
2. Usmerite uređaja prema suncu i dodirnite Testiranje
(Test). Indeks UV zračenja će se prikazati na ekranu nakon
nekoliko sekundi.

131
Srpski

3. Da biste videli detaljniju statistiku, dodirnite krug sa


podacima o UV zračenju.
Lociranje vašeg uređaja
U aplikaciji Color Band A1, dodirnite > > Pronađi
traku (Find band). Vašuređaj će vibrirati i LED indikator će
treptati plavo.
Ažuriranje softvera uređaja
1. Proverite da li je vaš telefon uparen sa uređajem i povezan
sa internetom preko funkcije prenosa podataka ili Wi-Fi
veze.
2. Dodirnite > i pratite uputstva na ekranu.
Ažuriranje aplikacije Color Band A1
1. Proverite da li je vaš telefon povezan sa internetom preko
funkcije prenosa podataka ili Wi-Fi veze.
2. Dodirnite > i pratite uputstva na ekranu.

132
Srpski

Vraćanje na fabrička podešavanja


1. Dodirnite > > Vraćanje na fabrička
podešavanja (Restoring factory settings).
2. Dodirnite U redu (OK). Uređaj će se automatski ponovo
pokrenuti.

Napomena:
Kada je nivo baterije u uređaju ispod 10%, funkcija vibracije za
sve funkcije će biti automatski onemogućena.

133
Srpski

Vodootpornost uređaja
Nosite Color Band A1 kada perete ruke, tuširate se hladnom
vodom, po kiši ili kada perete automobil.

Nemojte da nosite HUAWEI Band kada plivate ili ronite.

134
Русский

Знакомство с умным браслетом

Проверьте содержимое комлекта поставки устройства.


Комлект поставки должен содержать 1 умный браслет, 1
зарядное устройство и 1 руководство пользователя.
Активация умного браслета
Чтобы активировать умный браслет, зарядите его,
подключив зарядное устройство к адаптеру питания
телефона или USB-порту. LED-индикатор будет мигать
синим и оранжевым, указывая, что устройство активировано.
Когда умный браслет активирован, LED-индикатор горит
оранжевым, указывая, что выполняется зарядка устройства.

135
Русский

Перед первым использованием устройства полностью


зарядите его батарею. Когда батарея полностью заряжена,
LED-индикатор начинает гореть синим.
Включение и выключение умного браслета не требуется.
Умный браслет выключается автоматически, когда
уровень заряда батареи достигает 1%. Чтобы посмотреть
уровень заряда батареи, нажмите на значок в
приложении Color Band A1.
Загрузка приложения Color Band A1
В поисковой строке магазина приложений Google Play или
App Store введите Color Band A1, чтобы найти и загрузить
приложение Color Band A1.
Подключение умного браслета
1. Включите Bluetooth на телефоне.
2. На экране приложения Color Band A1 нажмите >
Сопрячь (Pair), выполните поиск Color Band A1, нажмите
на него, чтобы подключить.

136
Русский

Уведомления о вызовах и сообщениях


1. Нажмите > > Входящий вызов/Новое
сообщение (Incoming call/Incoming message).
2. Включите функцию Уведомления (Enable notifications)
и настройте период уведомлений.
3. Когда умный браслет сопряжен с телефоном, а
приложение Color Band A1 работает в фоновом режиме,
умный браслет будет вибрировать, LED-индикатор будет
мигать синим в течение заданного времени при
поступлении входящего вызова или нового сообщения.
Умный будильник
1. Нажмите > > Умный будильник (Smart
alarm).
2. Нажмите Добавить будильник (Add alarm). Задайте
настройки будильника и нажмите Сохранить (Save).
3. Умный браслет будет вибрировать в заданное время.

137
Русский

Чтобы удалить будильник, перейдите в настройки


будильника и нажмите Удалить (Remove).
Просмотр данных физических нагрузок
и сна
Умный браслет записывает статистику физических нагрузок
и сна. Чтобы посмотреть данные физических нагрузок и сна,
нажмите , проведите вниз по экрану для синхронизации
данных, затем проведите влево или вправо, чтобы
посмотреть данные.
Отправка данных физических нагрузок
1. Нажмите , затем нажмите на значок физических
нагрузок.
2. Нажмите Отправить (Share) для перехода в
соответствующий раздел.
3. Выберите способ отправки и следуйте инструкциям на
экране.

138
Русский

Измерение УФ-излучения
Нажмите > > Версия мониторинга
УФ-излучения (UV monitoring version) и убедитесь, что
Ваше устройство поддерживает эту функцию.
1. Откройте приложение Color Band A1. Проведите влево,
чтобы перейти на экран измерения УФ-излучения.
2. Наведите устройство на солнце и нажмите Тест (Test).
Через несколько секунд на экране отобразится
информация УФ-излучения.
3. Чтобы посмотреть более подробную информацию,
нажмите на значок УФ-излучения.
Поиск умного браслета
На экране приложения Color Band A1 нажмите > >
Найти браслет (Find band). Умный браслет начнет
вибрировать, LED-индикатор будет мигать синим.

139
Русский

Обновление ПО умного браслета


1. Убедитесь, что умный браслет сопряжен с телефоном,
телефон подключен к сети Интернет по сети Wi-Fi или
моб. сети передачи данных.
2. Нажмите > и следуйте инструкциям на экране.
Обновление приложения Color Band A1
1. Убедитесь, что телефон подключен к сети Интернет по
сети Wi-Fi или моб. сети передачи данных.
2. Нажмите > и следуйте инструкциям на
экране.
Восстановление заводских настроек
1. Нажмите > > Сброс настроек (Restoring
factory settings).
2. Нажмите OK. Умный браслет автоматически
перезагрузится.

140
Русский

Внимание:
Когда уровень заряда батареи умного браслета ниже 10 %,
вибросигнал будет автоматически отключен для всех
функций.

Водостойкость
Вы можете не снимать Color Band A1 во время мытья рук,
под дождем, в душе или когда моете машину.

Снимайте устройство, когда ныряете или занимаетесь


дайвингом.

141
Bosanski

Upoznavanje s pametnom narukvicom

Provjerite da li je sadržaj pakovanja kompletan. Pakovanje treba da


sadrži 1 pametnu narukvicu, 1 bazu za punjenje i 1 korisnički
priručnik.
Aktiviranje pametne narukvice
Da biste aktivirali svoju pametnu narukvicu, napunite je koristeći
bazu za punjenje priključenu na punjač telefona ili USB priključak.
LED indikator bljeska plavo i narandžasto što pokazuje da je
aktivacija uspjela. Nakon aktiviranja narukvice LED indikator svijetli
narandžasto što pokazuje da se narukvica puni.

142
Bosanski

U potpunosti napunite bateriju prije prve upotrebe pametne


narukvice. Boja LED indikatora prelazi u plavu kada je punjenje
dovršeno.
Nema potrebe da uključujete ili isključujete pametnu narukvicu.
Isključivanje se obavlja automatski kada nivo baterije padne ispod
1%. Da biste vidjeli preostali nivo baterije, dodirnite u
aplikaciji Color Band A1.
Preuzimanje aplikacije Color Band A1
Pretražite izraz Color Band A1 na usluzi Google Play ili u Appleovoj
App Store trgovini da biste preuzeli aplikaciju Color Band A1.
Povezivanje na pametnu narukvicu
1. Uključite Bluetooth na svom telefonu.
2. Na ekranu aplikacije Color Band A1 dodirnite > Upari
(Pair), potražite opciju Color Band A1 i dodirnite je kako biste se
povezali.

143
Bosanski

Obavještenja o dolaznim
pozivima/porukama
1. Dodirnite > > Dolazni poziv/dolazna poruka
(Incoming call/Incoming message).
2. Uključite opciju Omogući obavještenja (Enable notifications)
i konfigurirajte interval upozorenja.
3. Kada je pametna narukvica uparena sa vašim telefonom i kada
je aplikacija Color Band A1 pokrenuta u pozadini, pametna
narukvica će zavibrirati, a LED indikator će bljeskati plavo kada
primite dolazni poziv ili poruku tokom prethodno postavljenog
intervala upozorenja.
Pametni alarmi
1. Dodirnite > > Pametni alarm (Smart alarm).
2. Dodirnite Dodaj alarm (Add alarm). Konfigurirajte postavke
alarma i dodirnite Sačuvaj (Save).
3. Pametna narukvica će zavibrirati u zakazano vrijeme aktiviranja
alarma.

144
Bosanski

Da biste izbrisali alarm, idite na ekran postavki alarma i dodirnite


Ukloni (Remove).
Prikazivanje podataka o vježbanju i spavanju
Pametna narukvica bilježi podatke o vašem vježbanju i spavanju u
realnom vremenu. Da biste prikazali podatke o vježbanju i spavanju,
dodirnite , prevucite dolje na ekranu da biste sinhronizirali
podatke, zatim prevucite lijevo ili desno za prikaz podataka.
Dijeljenje podataka o vježbanju
1. Dodirnite , zatim dodirnite veliki krug za vježbanje.
2. Dodirnite Podijeli (Share) da biste pristupili kartici za dijeljenje.
3. Odaberite način dijeljenja i slijedite instrukcije na ekranu.
Mjerenje UV zračenja
Dodirnite > > verzija UV mjerača (UV monitoring
version) i uvjerite se da je odabrana ispravna vrsta narukvice.

145
Bosanski

1. Otvorite aplikaciju Color Band A1. Prevucite lijevo da pređete na


ekran UV senzora.
2. Usmjerite narukvicu prema suncu i dodirnite Testiraj (Test).
Vrijednost UV zračenja se prikazuje na ekranu nakon nekoliko
sekundi.
3. Za prikaz detaljnijih statističkih podataka dodirnite krug UV
zračenja.
Utvrđivanje lokacije pametne narukvice
U aplikaciji Color Band A1, dodirnite > > Pronađi
narukvicu (Find band). Vaša pametna narukvica će zavibrirati, a
LED indikator će bljeskati plavo.
Ažuriranje softvera pametne narukvice
1. Uvjerite se da je vaš telefon uparen sa pametnom narukvicom i
povezan na Internet putem podatkovne ili Wi-Fi veze.
2. Dodirnite > i slijedite instrukcije na ekranu.

146
Bosanski

Ažuriranje aplikacije Color Band A1


1. Uvjerite se da je vaš telefon povezan na Internet putem
podatkovne ili Wi-Fi veze.

2. Dodirnite > i slijedite instrukcije na ekranu.


Obnavljanje fabričkih postavki
1. Dodirnite > > Obnavljanje fabričkih postavki
(Restoring factory settings).
2. Dodirnite OK. Pametna narukvica će se automatski ponovno
pokrenuti.

Napomena:
Kada je nivo baterije pametne narukvice ispod 10%, automatski se
onemogućava funkcija vibracije za sve funkcionalnosti.

147
Bosanski

Vodootporno
Svoju HUAWEI Band pametnu narukvicu možete nositi prilikom
pranja ruku, po kiši, prilikom tuširanja hladnom vodom ili pranja
automobila.

Ne nosite pametnu narukvicu kada ronite na dah ili sa bocom.

148
Mayar

Ismerkedés az okoskarkötővel

Ellenőrizze, hogy a dobozban minden megtalálható-e.


A doboz tartalma: 1 okoskarkötő, 1 dokkoló, és 1
használati útmutató.
Az okoskarkötő aktiválása
Az okoskarkötő aktiválásához, töltse azt fel, csatlakoztassa a
dokkolót egy telefontöltőhöz vagy USB-porthoz. A jelző LED
világoskéken és narancssárgán villog, így jelzi, hogy az
aktiválás sikeres volt. Miután az okoskarkötő aktiválása
megtörtént a LED narancssárgán világít, így jelzi, hogy az
okoskarkötő töltődik.

149
Mayar

Az okoskarkötő első használatát megelőzően teljesen töltse fel


az akkumulátort. A töltés befejezésekor a jelző LED kéken
világít.
Nem kell az okoskarkötőt ki- és bekapcsolni.
Automatikusan kikapcsol amikor a töltöttség 1% alá
csökken.
Az akkumulátor töltöttségének megtekintéséhez érintse
meg az elemet az Color Band A1 alkalmazásban.
A Color Band A1 alkalmazás letöltése
A Color Band A1 letöltéséhez keressen rá a Color Band A1
kifejezésre a Google Play áruházban vagy az Apple App
Store-ban.
Csatlakozás az okoskarkötőhöz
1. Kapcsolja be a Bluetooth kapcsolatot a telefonján.
2. A Color Band A1 alkalmazás képernyőjén érintse meg a
> Párosítás (Pair) lehetőséget, keresse meg a Color
Band A1 elemet majd érintse meg a csatlakozáshoz.

150
Mayar

Értesítések a bejövő hívásokhoz és


üzenetekhez
1. Érintse meg a > > Bejövő hívás/bejövő
üzenet (Incoming call/Incoming message) lehetőséget.
2. Kapcsolja be az Értesítések engedélyezése (Enable
notifications) lehetőséget és konfigurálja a riasztási
időszakot.
3. Amikor az okoskarkötő párosítva van telefonjával és az
Color Band A1 alkalmazás fut a háttérben, akkor, ha a
riasztási periódusban bejövő hívása vagy üzenete érkezik
az okoskarkötő rezeg és a Jelző Led kéken villog.
Intelligens ébresztő funkció
1. Érintse meg az > > Okos riasztás (Smart
alarm) lehetőséget.
2. Érintse meg a Riasztás hozzáadása (Add alarm)
lehetőséget. Konfigurálja a riasztások beállításait majd
érintse meg a Mentés (Save) elemet.

151
Mayar

3. A riasztás megadott időpontjában az okoskarkötő rezeg.


Egy riasztás törléséhez, menjen a riasztás beállítások
képernyőre, és érintse meg az Eltávolítás (Remove)
lehetőséget.
Edzés és alvás adatok megtekintése
Az okoskarkötő való időben rögzíti edzés- és alvásadatait.
Edzés- és alvásadatainak megtekintéséhez érintse meg a
lehetőséget és lapozzon lefelé a képernyőn az adatok
szinkronizálásához vagy lapozzon jobbra vagy balra az adatok
megtekintéséhez.
Edzésadatok megosztása
1. Érintse meg a lehetőséget, majd érintse meg a nagy
edzés kört.
2. Érintse meg a Megosztás (Share) lehetőséget a
megosztás lap eléréséhez.
3. Válasszon megosztási módot, majd kövesse a képernyőn
látható utasításokat.

152
Mayar

UV-sugárzás mérése
Érintse meg az > > UV megfigyelés verzió
(UV monitoring version) lehetőséget, és ügyeljen arra,
hogy a megfelelő okoskarkötő típust válassza ki.
1. Nyissa meg Color Band A1 alkalmazást. Lapozzon balra az
UV-érzékelő képernyő megnyitásához.
2. Tartsa az okoskarkötőt a nap felé, majd nyomja meg a
Tesztelés (Test) gombot. Néhány másodperc múlva a
képernyőn megjelenik az UV-sugárzás értéke.
3. Részletesebb statisztika megtekintéséhez érintse meg az
UV-sugárzás kört.
Az okoskarkötő helyének meghatározása
A Color Band A1 alkalmazásban, érintse meg az >
> Okoskarkötő keresése (Find band) lehetőséget. A
karkötő vibrál és a LED kijelző kéken villog.

153
Mayar

Az okoskarkötő szoftverének frissítése


1. Ügyeljen arra, hogy telefonja párosítva legyen az
okoskarkötővel és csatlakozzon az internethez
mobilinterneten vagy Wi-Fi-n keresztül.
2. Érintse meg az > lehetőséget, majd kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
A Color Band A1 alkalmazás frissítése
1. Ügyeljen arra, hogy telefonja csatlakozzon az internethez
mobilinterneten vagy Wi-Fi-n keresztül.
2. Érintse meg az > lehetőséget, majd kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
Gyári beállítások visszaállítása
1. Érintse meg a > > Gyári beállítások
visszaállítása (Restoring factory settings) lehetőséget.
2. Érintse meg az OK lehetőséget. Az okoskarkötő
automatikusan újraindul.

154
Mayar

Megjegyzés:
Amikor az okoskarkötő akkumulátorának töltöttsége 10%
alatt van, az összes szolgáltatáshoz tartozó rezgés funkció
automatikusan le van tiltva.

Vízálló
A HUAWEI Band karszalagot viselheti kézmosáskor, esőben,
zuhanyozáskor vagy autómosás közben.

Kérjük, ne viselje a terméket úszás vagy búvárkodás


közben.

155
Français
Faire connaissance avec votre bracelet

Vérifiez que le contenu du paquet est complet. Celui-ci doit


contenir 1 bracelet, 1 station de recharge et 1 guide de
l'utilisateur.

Activation du bracelet
Pour activer votre bracelet, chargez-le en connectant la station
de recharge à un chargeur de téléphone ou à un port USB. Une
fois l'activation réussie, le voyant DEL clignote en bleu et en
orange. Une fois le bracelet activé, le voyant DEL passe à
l'orange pour indiquer qu'il est en cours de chargement.

156
Français
Chargez complètement la batterie du bracelet avant toute
première utilisation. Le voyant DEL passe au bleu une fois le
chargement de la batterie terminé.
Votre bracelet n'a pas besoin d'être mis sous ou hors
tension. Celui-ci s'éteint automatiquement lorsque le
niveau de la batterie passe sous le seuil de 1 %.
Pour afficher le niveau de la batterie, touchez l'icône
dans l'application Color Band A1.

Téléchargement de l'application
Color Band A1
Recherchez Color Band A1 dans Google Play ou sur
l'App Store d'Apple pour télécharger l'application.

Connexion de votre bracelet


1. Activez le Bluetooth de votre téléphone.
2. Dans l'application Color Band A1, touchez l'icône >
Associer (« Pair »), recherchez l'appareil Color Band A1 et
touchez-le pour établir la connexion.
157
Français
Notifications pour les appels/messages
entrants
1. Touchez > > Appel entrant/Message entrant
(« Incoming call/Incoming message »).
2. Activez l'option Activer les notifications (« Enable
notifications ») et définissez la période d'alerte.
3. Lorsque votre bracelet et votre téléphone sont associés et que
l'application Color Band A1 fonctionne en arrière-plan, le bracelet
vibre et le voyant DEL clignote en bleu lorsque vous recevez un
appel ou un message entrant, et ce pendant toute la période
d'alerte prédéfinie.

Alarme intelligente
1. Touchez > > Alarme intelligente (« Smart alarm »).
2. Touchez Ajouter une alarme (« Add alarm »). Configurez les
paramètres de l'alarme et touchez Enregistrer (« Save »).
3. Le bracelet vibrera à l'heure à laquelle l'alarme a été
programmée.
158
Français
Pour supprimer une alarme, rendez-vous dans les
paramètres d'alarme et touchez Supprimer (« Remove »).

Affichage des données relatives à l'activité


physique et au sommeil
Votre bracelet enregistre les données relatives à votre sommeil
et à votre activité physique en temps réel. Pour afficher ces
données, touchez , puis effectuez un mouvement de
balayage vers le bas pour les synchroniser et balayez vers la
gauche ou la droite pour les parcourir.

Partage des données relatives à l'activité


physique
1. Touchez d'abord , puis le cercle étendu des activités.
2. Touchez Partager (« Share ») pour accéder à l'onglet
correspondant.
3. Sélectionnez un mode de partage et suivez les instructions à
l'écran.

159
Français
Mesure des rayonnements UV
Touchez > > Version de surveillance des rayons UV
(« UV monitoring version ») et assurez-vous de sélectionner le
bon modèle de bracelet.
1. Ouvrez l'appli Color Band A1. Balayez vers la gauche pour
accéder à l'écran du capteur des rayons UV.
2. Orientez le bracelet vers le soleil et touchez Tester (« Test »).
Les rayonnements UV s'affichent à l'écran au bout de quelques
secondes.
3. Pour obtenir des statistiques supplémentaires, touchez le
cercle des rayonnements UV.

Localisation de votre bracelet


Dans l'application Color Band A1,
touchez > > Localiser mon bracelet (« Find band »).
Votre bracelet vibre et le voyant DEL clignote en bleu.

160
Français
Mise à jour du logiciel du bracelet
1. Vérifiez que votre téléphone est associé à votre bracelet et
qu'il est connecté à Internet via un réseau mobile ou le Wi-Fi.
2. Touchez > , puis suivez les instructions affichées à
l'écran.

Mise à jour de l'application Color Band A1


1. Vérifiez que votre téléphone est connecté à Internet via un
réseau mobile ou le Wi-Fi.
2. Touchez > , puis suivez les instructions affichées à
l'écran.

Restauration des paramètres d'usine


1. Touchez > > Restaurer les paramètres d'usine
(« Restoring factory settings »).
2. Touchez OK. Le bracelet redémarre automatiquement.

161
Français
Remarque :
Lorsque le niveau de la batterie du bracelet passe sous le seuil
de 10 %, la fonction de vibration se désactive automatiquement
pour l'ensemble des fonctionnalités.

Étanchéité
Vous pouvez porter votre Color Band A1 lorsque vous vous
lavez les mains, sous la pluie, sous la douche (froide) ou en
lavant une voiture.

Ne l'utilisez pas pour faire de la plongée.

162
Español
Información sobre la pulsera

Verifique que el contenido de la caja esté completo. La caja debe


incluir 1 pulsera, 1 base de carga y 1 guía del usuario.

Activation du bracelet
Para activar la pulsera, debe conectar la base de carga a un
cargador de teléfono o a un puerto USB. El indicador LED
parpadeará de color azul y naranja para indicar que se completó la
activación. Después de activar la pulsera, el indicador LED se verá
naranja para indicar que la pulsera se está cargando.

163
Español
Cargue la batería por completo antes de usar la pulsera por primera
vez. El indicador LED se pondrá de color azul una vez que se
complete la carga.
No necesita encender y apagar la pulsera. Se apagará
automáticamente cuando el nivel de carga esté por debajo
del 1 %. Para consultar el nivel de carga restante, pulse
en la aplicación Color Band A1.

Descarga de la aplicación Color Band A1


Buscar Color Band A1 en Google Play o App Store para descargar la
app correspondiente.

Conexión a la pulsera
1. Active Bluetooth en el teléfono.
2. En la pantalla de la aplicación Color Band A1, pulse >
Enlazar (Pair). Busque la Honor Band A1 y púlsela para
establecer la conexión.

164
Español
Notificaciones de llamadas/mensajes entrantes
1. Pulse > > Llamada/Mensaje entrante (Incoming
call/Incoming message).
2. Active el selector Habilitar notificaciones (Enable notifications) y
configure el periodo de alerta.
3. Cuando la pulsera esté enlazada con el teléfono y la aplicación Color
Band A1 esté en ejecución en segundo plano, la pulsera vibrará y el
indicador LED parpadeará de color azul cuando se reciba una llamada o
un mensaje entrante durante el periodo de alerta preestablecido.

Alarmas inteligentes
1. Pulse > > Alarma inteligente (Smart alarm).
2. Pulse Añadir alarma (Add alarm). Configure los ajustes de
alarmas y pulse Guardar (Save).
3. La pulsera vibrará a la hora de alarma programada.
Para borrar una alarma, acceda a la pantalla de ajustes de
alarmas y pulse Eliminar (Remove).

165
Español
Visualización de datos de actividad física y
sueño
La pulsera registra los datos de actividad física y sueño en tiempo
real. Para visualizar los datos de actividad física y sueño, pulse ,
deslice el dedo hacia abajo en la pantalla para sincronizar los datos
y, a continuación, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la
derecha para visualizar los datos.

Uso compartido de los datos sobre actividad


física
1. Pulse y, a continuación, pulse el círculo de actividad física
grande.
2. Pulse Compartir (Share) para acceder a la pestaña de uso
compartido.
3. Seleccione un método de uso compartido y siga las instrucciones
que aparecen en pantalla.

166
Español
Medición de la radiación UV
Pulse > > Versión de monitorización de radiación UV
(UV monitoring version) y asegúrese de seleccionar el tipo de
pulsera correcto.
1. Abra la aplicación Color Band A1. Deslice el dedo hacia la
izquierda para acceder a la pantalla del sensor UV.
2. Apunte la pulsera al sol y pulse Prueba (Test). Se mostrará en la
pantalla la radiación UV después del transcurso de unos segundos.
3. Para visualizar estadísticas más detalladas, pulse el círculo de
radiación UV.

Localización de la pulsera
En la aplicación Color Band A1, pulse > > Buscar
pulsera (Find band). La pulsera vibrará y el indicador LED
parpadeará de color azul.

167
Español
Actualización del software de la pulsera
1. Asegúrese de que el teléfono esté enlazado con la pulsera y
conectado a Internet mediante datos móviles o Wi-Fi.
2. Pulse > y siga las instrucciones que aparecen en
pantalla.

Actualización de la aplicación Color Band A1


1. Asegúrese de que el teléfono esté conectado a Internet mediante
datos móviles o Wi-Fi.
2. Pulse > y siga las instrucciones que aparecen en
pantalla.

Restablecimiento de los ajustes de fábrica


1. Pulse > > Restablecer ajustes de fábrica (Restoring
factory settings).
2. Pulse Aceptar (OK). La pulsera se reiniciará automáticamente.

168
Español
Nota:
Cuando la batería de la pulsera sea inferior al 10 %, la vibración se
deshabilitará automáticamente para todas las funciones.

Resistente al agua
Puede usar la Color Band A1 mientras se lava las manos,
cuando llueve, cuando toma una ducha o mientras lava el
automóvil.

No se la ponga para bucear ni para hacer deportes acuáticos


en general.

169
Português
Introdução à sua Banda

Verifique se o conteúdo da caixa está completo. A caixa deve


conter 1 Banda, 1 base de carregamento e 1 manual do
utilizador.

Ativar a Banda
Para ativar a Banda, carregue-a ligando a base de
carregamento a um carregador de telefone ou a uma porta USB.
O indicador LED piscará a azul e cor de laranja para indicar que
a ativação foi realizada com êxito. Após a ativação da Banda, o
indicador LED mudará para cor de laranja para indicar que a
Banda está a carregar.

170
Português
Carregue completamente a bateria antes de utilizar a Banda
pela primeira vez. O indicador LED mudará para azul quando o
carregamento estiver concluído.
Não necessita de ligar e desligar a Banda. Esta
desligar-se-á automaticamente quando o nível da bateria
for inferior a 1%.
Para ver o nível da bateria restante, toque em na
aplicação Color Band A1.

Transferir a aplicação Color Band A1


Procure Color Band A1 no Google Play ou na App Store da
Apple para transferir a aplicação Color Band A1.

Estabelecer ligação à Banda


1. Ligue o Bluetooth no telefone.
2. No ecrã da aplicação Color Band A1, toque em >
Emparelhar (Pair), procure Honor Band A1 e toque na
aplicação para estabelecer ligação.
171
Português
Notificações para chamadas/mensagens
recebidas
1. Toque em > > Chamada recebida/Mensagem
recebida (Incoming call/Incaming message).
2. Ligue Ativar notificações (Enable notifications) e configure
o período de alerta.
3. Quando a Banda estiver emparelhada com o telefone e a
aplicação Color Band A1 estiver em execução em segundo
plano, a Banda irá vibrar e o indicador LED piscará a azul
quando receber uma chamada ou mensagem durante o período
de alerta pré-definido.

Alarme inteligente
1. Toque em > > Alarme inteligente (Smart alarm).
2. Toque em Adicionar alarme (Add alarm). Configure as
definições do alarme e toque em Guardar (Save).

172
Português
3. A Banda irá vibrar na hora de alarme programada.
Para eliminar um alarme, aceda ao ecrã das definições do
alarme e toque em Remover (Remove).

Ver dados de exercício e descanso


A Banda regista os seus dados de exercício e descanso em
tempo real. Para ver os seus dados de exercício e descanso,
toque em , deslize para baixo no ecrã para sincronizar os
seus dados e, em seguida, deslize para a esquerda ou para a
direita para ver os dados.

Partilhar dados de exercício


1. Toque em e, em seguida, toque no círculo de exercício
grande.
2. Toque em Partilhar (Share) para aceder ao separador de
partilha.
3. Selecione um método de partilha e siga as instruções
apresentadas no ecrã.
173
Português
Medir a radiação UV
Toque em > > Versão da monitorização de UV (UV
monitoring version) e certifique-se de que seleciona o tipo de
alça correto.
1. Abra a aplicação Color Band A1. Deslize para a esquerda
para aceder ao ecrã do sensor UV.
2. Aponte a Banda para o sol e toque em Testar (Test). A
radiação UV será apresentada no ecrã ao fim de alguns
segundos.
3. Para ver estatísticas mais detalhadas, toque no círculo de
radiação UV.

Localizar a Banda
Na aplicação Color Band A1, toque em > > Localizar
banda (Find band). A Banda irá vibrar e o indicador LED
piscará a azul.

174
Português
Atualizar o software da Banda
1. Certifique-se de que o telefone está emparelhado com a
Banda e ligado à Internet via dados móveis ou Wi-Fi.
2. Toque em > e siga as instruções apresentadas no
ecrã.

Atualizar a aplicação Color Band A1


1. Certifique-se de que o telefone está ligado à Internet via
dados móveis ou Wi-Fi.
2. Toque em > e siga as instruções apresentadas no
ecrã.

Restaurar as definições de fábrica


1. Toque em > > Restaurar definições de fábrica
(Restoring factory settings).
2. Toque em OK. A Banda irá reiniciar automaticamente.

175
Português
Nota:
Quando o nível da bateria da Banda for inferior a 10%, a função
de vibração para todas as funcionalidades será desativada
automaticamente.

Resistente à água
Use a Color Band A1 enquanto lava as mãos, à chuva, no duche ou
ao lavar o carro.

Não a utilize para mergulhar nem para fazer mergulho.

176