You are on page 1of 4

Portfolio

in
E.S.P.
E.S.P.
Sa Modyul 1 ay nalaman mo na ang tulad mong nagdadalaga o
nagbibinata ay mayroong mga inaasahang kakayahan at kilos na kailangang
linangin upang umunlad bilang isang mabuting tao. Sa Modyul na ito ay higit
pang madaragdagan ang pagkilala mo sa iyong sarili. Inaasahang makikilala mo
na bilang isang nagdadalaga o nagbibinata, may mga talento at kakayahan ka na
dapat paunlarin at mga kahinaang kailangang malagpasan.

Napatutunayan na ang pagtuklas at pagpapaunlad ng mga angking talento


at kakayahan ay mahalaga sapagkat ang mga ito ay mga kaloob na kung
pauunlarin ay makahuhubog ng sarili tungo sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili,
paglampas sa mga kahinaan, pagtupad ng mga tungkulin, at paglilingkod sa
pamayanan.

Kailangan natin tuklasin ang ating talento upang magkaroon tayo ng


karagdagang kakakayahan at confidence sa ating sarili. Hindi lang natin dapat
tuklasin ang ating talento dapat alamin din natin kung saan tayo mahina nang sa
ganoon ay maibsan natin ang ating pagkakamali. Bagama’t lahat ng tao ay may
angking likas na kakayahan, iba’t iba ang talino o talento. Ang mga ito ay
Visual spatial, Verbal/linguistic, Mathematical/logical, Bodily/kinesthetic,
Musical/rhythmic, Intrapersonal, Interpersonal, at Existential. Ang taong may
talinong visual/spatial ay mabilis matututo sa pamamagitan ng paningin at pag-
aayos ng mga ideya. Verbal/Linguistic ang talino sa pagbigkas o pagsulat ng
salita. Kadalasan ang mga taong may taglay na talinong ito ay mahusay sa
pagbasa, pagsulat, pagkukuwento, at pagmememorya ng mga salita at
mahahalagang petsa. Taglay ng taong may talinong Mathematical/Logical ang
mabilis na pagkatuto sa pamamagitan ng pangangatuwiran at paglutas ng
suliranin (problem solving). Ang taong may Bodily/Kinesthetic na talino ay
natututo sa pamamagitan ng mga kongkretong karanasan o interaksiyon sa
kapaligiran. Ang taong nagtataglay ng talinong Musical/Rhythmic ay natututo sa
pamamagitan ng pag-uulit, ritmo, o musika. Sa talinong Intrapersonal, natututo
ang tao sa pamamagitan ng damdamin, halaga, at pananaw. Interpersonal ang
talino sa interaksiyon o pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Ito ang kakayahan na
makipagtulungan at makiisa sa isang pangkat. Naturalist ang talino sa pag-uuri,
pagpapangkat at pagbabahagdan. Madali niyang makilala ang mumunti mang
kaibahan sa kahulugan. Existential ay talino sa pagkilala sa pagkakaugnay ng
lahat sa daigdig. Kaya sa aking mga nabanggit tuklasin niyo na ngayon kung
saan kayo magaling sa verbal ba o sa visual, tunguhin at pag aralan din kung
saan tayo mahina at unawain natin ito ng mabuti nangsaganon hindi na tayo
mahihirapan pa.

 Ano ang dapat mong tuklasin, kilalanin at paunlarin, ang iyong talento ba?
 Sino ang dapat tumuklas, kumilala, at magpaunlad ng iyong talento, ang
iyong sarili ba?
 Saan natin itutuon ang ating atensyon, sa ating mga kahinaan ba?
 Kailan dapat nating paunlarin ang ating mga talento, kapag ba gusto lang
ba natin?
 Paano mo mapapaunlad ang iyong talento, sa pamamagitan ba ng pag-
eensayo at pag-aaral sa mga ito ng mabuti?
 Bakit mahalaga ang pagtuklas sa ating mga talento, dahil ba
makahuhubog ito tungo sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili?