You are on page 1of 2

Erika Julia L. Sumalinog 3.

1
7 SJF Aralin 31

I. Buod ng aralin
Sa dami ng naging katulong namin, lahat sila dumaan sa pagbababoy ng hari, ang yaman nila ay
ka bongga-bongga pero kung ito’y mawala ang kanilang buhay ay para naring abo. Hindi ito sa
pagmamayabang pero paano naligtas si Don Juan sa kamatayan. Nung dumaan ang magdamag
ay nagawa rin ang hiling ng anak, nagtanim din sila, lumaki ang mga ito at pinag-aani nila ito.
Naging traydor ako sa’king ama dahil mahal ko si Don Juan. Anghari ay napatigil nung narinig nya
ang kuwento Arbosipo humihiling ng isang tumpak na paghatol, tinanggap ni Leonora yung
paghatol. Ang Arbispo ay tumalikod and malumanay na sinabi “O, Diyos sa kalangitan kami’y
iyong liwanagan.” “Marangal na Arsobispo,” ang pahayag naman dito,” sa puri kaya ng tao ang
katimbang pa ay ano?” “Ngano’y wala ka nang daan, si Leonara ang katipan tinatanggap ng
simbahan sa prinsepe” ikakasal.”
Ang princessa ay napuno ng galit sa hindi na ito naging awa kung di ay naging paghihiganti. Nung
nakita nila na wala na silang paraan para mabuhay, nakiusap si Don Juan sa prinsesa. “malubag
na, aking giliw, sa galit mong kinikimkim, kahit ano ang marating ako’y iyo’t ika’y akin.” Arsobispo
ay hinarap at ganito ang pahayag : “O, pontispong mataas, kay Donya Maria’y mahabag.” “Kung
tunay mang si Leonora sa pagsinta, ngunit di ko mababata kay Don Pedro malayo pa.” “Tunay
kaming magkaptid ang magtalo’y lubhang pangit lalo pa nga’t sa pag-ibig hindi dapat
magkagalit.”
“Maging sia ang makasal kay Leonora’y karanglan si Leonora’y isang banal marapat sa
pagmamahal.” “kapwa kami may tungkulin ang magulang ay susundin lalong katungkulan namin
kaharia’y patatagin.” “ Nasa aming mga anak ang sa baya’y ilalakas, isang bayang may bagabag
kabuhaya’y walang tiyak.” “Leonora, iyong abutin ang singsing mong nasa akin salamat ko’y
sapin-sapin ako’y iyong binuhay rin.” “Arsobispo’t amang mahal sa ngalan ng katarungan, kami
nganoyon ay ikasal ni Donya Mariang Hirang.”
Ang hair ay napsaya na pag – isahing kasabay na ni Don Juan at si Donya Maria kina Don Perdro
at Donya Leonora. Kinoronahan nila si Don Juan bilang hari at hayaan siyang maghari sa
kaharian. Pinutungan si Don Pedro nagputong ay Arsobispo, ibinigay pati setro at naghari sa
reyno, at si Leonora na naman ang reyna sa kahariang Berbanya.
Sumikat yung palasyo nina Don Juan at Donya Maria, maunlad ang kaharian doon at lahat ng
mga problema ay masulbad sa hari. Kung ang parehong hari o reyna ay namatay, ang kaharian ay
mahulog rin dahil parehong ang mga pinuno ang kinuha ang lahat ng bagay sa kontrol.
II. 5 salita na hindi naintindihan:

1. Malumanay - mahinhin. Mahiyain na tao.


2. Nagsuwail – awas. Pagpapaalis/ pag alis.
3. Kaagapay - nakaupo sa tabi-tabi
4. Kahatulan – paghatol.
5. Nagsipanaw - lumipas

III. Kung kayo nasa sitwayson, paano mo sitwasyonan ang soliranin?


Yung pinili kong karakter ay si Donya Maria, sa aking opinyon ay siya ay gumawa ng tamang
trabaho nung pinakasalan nya si Don Juan. Pero kung ako nasa lugar niya, pagkatapos naging
hari at reyna sila ay turuan nila ang mga tao kung paano maging independiyente upang kung ang
hari o ang reyna ay lumipat ay magiging madali para sa kanila.

IV. Aral sa kuwento:


Maging independiyente lalo na kung wala kang pinuno dahil magiging mahirap lalo na kung
mayroon kang iba pang mga tao sa iyo

V. 1 karakter : monologo
Ang pinili ko ay si Donya Maria, ang mga katangian nya naman ay madali mabasa ang kanyang
nararamdaman. Magagawa niya ang lahat lalo na kapag siya ay galit.