You are on page 1of 3

Tablica I

Врат бутне кости 51


Ребарни лук 18
Петни наставак 39
Чеоно испупчење 4
Тачни одговори Унутрашњи кондил бутне кости 45
Тело лакатне кости 23
Јагодични лук 12
Вратни пршљенови 8
М. М. Слабински
Врат
Заједнички
Заједнички
бутне кости пршљенови
опружач
опружач прстију 7 7 26
прстију
Брадно
Трапезасти
Ребарни
Трапезасти м.
лукиспупчење
м. 2 27
Прав Дршка
Петни
Прав
трбушни
трбушни грудне
наставакм. м. кости 393911
Глава
Делтасти
Чеоно
Делтастим. рамене
испупчење
м. кости 4 4 16
Зглоб дршке
Унутрашњи
Унутрашњи глежањ
кондил
глежањи тела грудне
бутне кости232313
кости
Предње
Троглави
Тело
Троглави
лакатнем.горња
м. Надлактакостибедрена бодља 454528
Надлакта
Кључналук
четвороглави
Јагодични
четвороглави кост
м.бута-права
м.бута-права глава 121215
глава
задатак: поред назива одређених делова тела, у табелу унети одговарајући број Мастоидни
Препонски
Вратни
Препонски пршљенови
лигамент наставак
лигамент 8 8 55
којим је та појава обележена на цртежу М. М. Унутрашња
Слабински
ДугиДуги
савијач
савијач страна
пршљенови
палцапалцаногеголењаче
ноге 262642
Дуги Слепоочна
Брадно
Дуги
мм.мм.
Палца
испупчење
Палца линија
руке руке 51512
Витки Тело
Дршка
Витки
м. м. раменице
грудне кости 111119
Тело
Унутрашњи
Глава
Унутрашњи жбице
рамене
кондил
кондил
кости бутнебутне кости 161620
кости
Предње
терзијски
Зглоб
терзијски
дршке доња
(кројачки)
(кројачки)
и тела бедрена
м. бодља
м.грудне кости 131329
Главица
Ахилова
Предње
Ахиловатетива
горња лишњаче
тетива бедрена бодља 282843
Прво кост
Унутрашњи
Кључна
Унутрашњи ребро
стегнени
стегнени м. м. 15159
М. М. Лакатни
Мастоидни
Бочни
Бочни
прегибачнаставак
прегибач главеглаве 555524
ПредњиУнутрашњи
Унутрашња
Предњизупчасти
зупчасти глежањ
страна
м. м.голењаче 424233
ЧашицаТело грудне
Слепоочна
Чашица линија кости 181814
. Бедрени
. Двоглави
Тело
Двоглави м.гребен
раменице потколенице-уну.гл. 191927
м. потколенице-уну.гл.
Глава
Листолики
Тело
Листолики
жбице
м.бутне кости
Потколенице
м. Потколенице 202031
Чашица
Двоглави
Предње
Двоглавим.доња
Потколенице-спо.гл
м. Потколенице-спо.гл
бедрена бодља 292946
задатак: поред броја уписаног у табели, у табелу унети име појаве која је тим Препонске
Најшири
Главица
Најширим. лишњаче
Леђа
м. Леђа квржице 434330
бројем обележена на цртежу Тело
Предње-горња
Прво лишњаче
Предње-горња
ребро бедрена
бедрена бодљабодља 9 9 41
М. М. Голењачно
Лакатни
ДугиДуги
опружач
наставак
опружач испупчење
палцапалцаноге ноге 242432
Телом.бутне
Двоглави
Унутрашњи
Двоглави Бута кости
м. глежањ
Бута 333348
Испупчење
Полужилави
Тело
Полужилави
грудне и пете
и полуопнасти
кости костимм.
полуопнасти доножја
мм. 141434
Дуги Лажна
Бедрени
Дуги
лишњачни ребра
лишњачни
гребен м. м. 272753
Унутрашњи
Гушчије
Глава стопало
Гушчијебутне
стопало
костичвор раменице 313125
Спољашњи
Унутрашњи
Чашица чвор
Унутрашњи чвор глежањ
раменице
раменице 464636
Глава
Главица
Препонске
Главица прве
лишњаче
голењаче кости
квржице доножја 303038
Надвеђни
Ребарни
Тело лишњаче
Ребарни
луклук лук 41415
Тачни одговори Предња
Спољашни
Голењачно
Спољашни ивица
стегнени
испупчење
стегнени голењаче
м. м. 323240
Доручје
М. М.Обли
Тело
Обли бутне
пронатор
пронатор
кости подлакта
подлакта 484822
ВеликиНадплећак
Испупчење
Велики
седални
седалнипете
м. м. кости доножја 34341
Седална
Раменични
Лажна
Раменични
ребра
м. м.испупчења 535349
СредњиУнутрашњи
Унутрашњи
Средњиседални
седални м.кондил
чвор м.
раменицеголењаче 363644
Врх грудне
М.заједни.
Спољашњи
М.заједни.опружач кости
опружач
глежањ прстију
прстију ноге 252517
ноге
Први
Спољашни
Глава
Спољашни
првечланак
косикости
коси кажипрста
трбушни
трбушни
доножја м. м. 383821
ВеликиСпољашни
Надвеђни
Велики
грудни
грудни
лукм. кодил
м. бутне кости 5 5 47
Бела Вратни
Предња
Бела
линија
линија
ивицаусекголењаче
грудне кости 404010
Спољашна
Унутрашња
Доручје
Унутрашња страна ивица
страна лопатице
голењаче
голењаче 222235
Велики
Адамова
Надплећак
Адамовајабучицатрохантер
јабучица 1 1 50
ВеликиУгао
Седална
Дуги доње
длански
длански
испупчењавилице
м.
м. 49496
задатак: поред назива одређених делова тела, у табелу унети одговарајући број ВеликиКрсна
Унутрашњи
Велики
обли кост
облимишић
кондил
м. рамена
рамена
голењаче 444452
којим је та појава обележена на цртежу ВрхГорњи
Кључна
Кључна
грудне скочни
косткост кости зглоб 3 3 37
ПредњиДоњи
Први
Предњи угаокажипрста
голењачни
чланак
голењачнилопатице
м. м. 212154
Тело
Лакатни
Спољашни
Лакатни јагодичне
наставак
наставак
кодил бутнекости кости 47473
М. М.
Вратни
Затезач
Затезач
усек
бутнебутне
грудне
фасције
фасције
кости 1010
Велики
Спољашна
Велики
трохантер
трохантер
ивица лопатице 3535
Унутрашњи
Велики
М. Унутрашњи
трохантер
савијачсавијач
шаке ручја 5050
Двоглави
Угао доње
Двоглавим. надлакта
м.вилице
надлакта 6 6
Раменично-жбични
Крсна кост
Раменично-жбични м. м. 5252
Бедрени
Горњигребен
Бедрени скочни
гребензглоб 3737
Масетерични
Доњи угао м.
Масетерични лопатице
м. 5454
Тело јагодичне
Тетива четвороглавогкости м.бута 1717
задатак: поред броја уписаног у табелу, у табелу унети име појаве која је тим бројем обележена на цртежу

Бела линија 7
Надвеђни лук 2
Тачни одговори Ручје 39
Вратна јамица 4
Двоглави лисни м. Спољ.глава 23
М.бочни
Бела линијапрегибач главе 745
Унутрашњи
Надвеђни лукстегнени м. 212
Терзијски (кројачки ) м.
Ручје 8
39
Двоглави
Вратна м. Бута
јамица 426
Пазушна јама
Двоглави лисни м. Спољ.глава 51
23
Прави бутни
М.бочни м. главе
прегибач 11
45
Голењачно
Спољни испупчење
стегнени м. 16
12
Унутрашњи
Терзијски кондил бутне
(кројачки ) м. кости 813
Венерин брег
Двоглави м. Бута 28
26
Унутрашњи
Пазушна јамакондил голењаче 15
51
задатак: поред назива одређених делова тела, у табелу унети одговарајући број којим је та Унутрашњи
Прави бутничворм. раменице 55
11
појава обележена на цртежу Делтасти м.испупчење
Голењачно 42
16
Унутрашњи кондил глежањ бутне кости 18
13
глава I кости
Венерин брегдоножја 19
28
Двоглави лисни
Унутрашњи м. Унутр.глава
кондил голењаче 20
15
Велики трохантер
Унутрашњи чвор раменице 29
55
Натплећакм.
Делтасти 43
42
Препонска линија
Унутрашњи глежањ 9
18
Дуги лишњачни
.глава I кости доножјам. 24
19
Бедрени гребен
Двоглави лисни м. Унутр.глава 33
20
задатак: поред броја уписаног у табелу, у табелу унети име појаве која је тим бројем Чашица трохантер
Велики 14
29
обележена на цртежу Спољашни стегнени м. Бута
Натплећак 27
43
М. Затезач бутне
Препонска линијафасције 931
Наткључна
Дуги лишњачни јама м. 46
24
Први чланак
Бедрени гребенсредњег прста руке 30
33
Двоглави м. Надлакта
Чашица 41
14
Предње горња
Спољашни бедрена
стегнени м. бодља
Бута 32
27
Дуги мм. Палца руке
М. Затезач бутне фасције 48
31
Спољашни
Наткључна коси јама трбушни м. 34
46
Дуги длански м.
Први чланак средњег прста руке 53
30
Најшири леђни
Двоглави м. Надлактам. 36
41
Главица лишњаче
Предње горња бедрена бодља 25
32
Троглави
Дуги мм. м. Надлакта
Палца руке 38
48
Средишњи
Спољашни гругни жљеб м.
коси трбушни 534
Лакатна јама
Дуги длански м. 40
53
Листолики
Најшири леђни м. м. 22
36
Шеоно испупчење
Главица лишњаче 125
Први чланак
Троглави палца руке
м. Надлакта 49
38
Трапезасти м.
Средишњи грудни жљеб 44
5
Адамова
Лакатна јамајабучица 340
Ахилова
Листолики м.тетива 21
22
Раменично-жбични
Шеоно испупчење м. 47
1
Препонска
Први чланак симфиза
палца руке 10
49
Предњи зупчасти
Трапезасти м. м. 35
44
Пупчана јама
Адамова јабучица 50
3
Срчана
Ахилова(грудна
тетива ) јамица 621
М. Спољни
Раменично-жбичнипрегибачм.ручја 52
47
Велики грудни
Препонска симфиза м. 37
10
Лакатни наставак
Предњи зупчасти м. 54
35
Предњи
Пупчанаголењачни
јама м. 17
50
Срчана (грудна ) јамица 6
М. Спољни прегибач ручја 52
Велики грудни м. 37
Лакатни наставак 54
Предњи голењачни м. 17