You are on page 1of 2

Colto \ Soo.

s, tfo Trhfu+on (cgqaEoirw dan qrur diodc


deogan 4rnlirq cangtraian Jmdc $cnggunqban

Vo. 3bv
Rr- RL ' ltss 4-?cndcFaforrr 1 C4ioda t{e<t)
.-i - )F* b. len4ahatan
\ 9
_L
I
C. QondeFatrn ,lJ (k = o.2) 9)
=

9o\usi.

fu&lhqnqran cangFat an ft\cn93vnaFon toorcwra Tleva'nih


f19
Ftn tHuuuns stngFat kbd^)

hn = Rr ll g.
V.rri = R, XBz = Gt<>
SrfEr G+)

= g9 =2 ksr
Vrh (ttuo,,ro [Usa 6cbon)

V"r -R2 ts'


v,
=Bz
p.,* Rz-

3 .ba
G+?

= \zV

14ta\ IL vltt t2v 4rlA


a.S"da =
e'tH : Zrru 0t n -t8" (e+ r) rs'

Fu = tht V, [.Ru 4tna. I Ktt


h$ '
= 4V
o.7 V
t\ V9 zVy =
-D
No'{;c'
"
= Oz - 0.7 )
v 7 3,7L7 va
b lon AcFatan 1,v
Ttn V9 zo.?V
qH +?u Cr+r) hr
aFv
-l,l
r
VtH ? (2V
a Eu lFr"
V. =1r.Rg =(3. 761) (r ?rv)

= 3-7tt v
C. tord+^ron ! o.tg A
F.rH Vo
"VV $e z

Q.. - t 6'ru

Vrq

1" Vt( ue

?-tu + Fr+Ru

le o.1
r
2 + t tlc.rlx to--1 z
)

MA
1166Y
-
1; F"
(z terg "A .(r)e'
= 3.7 dr|a Votb