You are on page 1of 26

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

( KETERAMPILAN DIRI )
Kelas : Tabika KEMAS

Tarikh : 18. 09. 2017 ( Isnin )

Masa : 8.50 pagi hingga 9.20 pagi ( 30minit )

Bil. Murid : 20orang

Modul : Bertema

Tema : Negara dan Pembangunan

Sub Tema : Kemerdekaan

Tunjang Utama : Keterampilan diri

Standard Kandungan : KD3.2 Menggunakan kemahiran sosial dalam hubungan dengan orang lain

Standard Pembelajaran : KD3.2.5 Menyesuaikan diri dengan situasi tertentu untuk bersosialisasi.

KesepaduanTunjang : BM1.4.4 Berinteraksi menggunakan ayat mudah mengikut situasi.

ObjektifPembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Kanak-kanak dapat :-


Melahirkan kreativiti dalam pertandingan mewarna Bunga Raya.

Pengetahuan Sedia Ada : Kanak-kanak pernah mewarna gambar bunga orkid.

KemahiranBerfikir (KB) : Membuat inferens, menghubungkait.

Penerapan Nilai : Berdikari, Kerajinan, kebersihan fizikal dan mental.

Bahan Bantu Mengajar (BBM) : kertas lukisan bergambar, warna, bunga raya,

Fokus MI : Kinestetik, Linguistik, Interpersonal,

Kosa kata : bunga raya, merah, bunga kebangsaan


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN.

Masa / Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan /


Langkah Bahan
Set Induksi Nyanyian :
(5minit) Lagu “Kebunku” 1.Kanak-kanak berkumpul di ruang MI: Linguistik,
belajar. Intrapersonal,
2. Kanak-kanak mendengar guru Kinestetik
menyanyikan lagu “Kebunku” KB: Membuat
3.Kanak-kanak diminta menyanyi inferens,
bersama-sama guru sambil membuat menghubungkait,
bunyi haiwan. Bahan:
Carta Lagu, video
lagu

Langkah 1 Penerangan ; 1. Guru berbual mengenai bunga


(10 minit) 1. Bunga raya, Raya dan guru ceritakan bunga Raya MI: Linguistik,
2. Memperkenalkan tidak berbau dan mempunyai lima Intrapersonal,
jenis-jenis Bunga kelopak. Kinestetik
Raya. 2. Guru meminta kanak-kanak KB: Membuat
3. Bercerita tentang menyebut jenis-jenis bunga raya inferens,
Bunga Kebangsaan yang terdapat di sekeliling seperti : menghubungkait,
Malaysia. - Bunga Raya Merah Penerapan Nilai :
4. Aktiviti Mewarna - Bunga Raya Putih Berdikari,
Bunga Raya -Bunga Raya Kuning kerajinan,
-Bunga Raya merah jambu kebersihan fizikal
-Bunga raya oren dan mental.

3. Guru memberi peluang kepada Bahan:


kanak-kanak mengenali Bunga kertas lukisan
Kebangsaan Malaysia. bergambar, warna,
4. Guru menerangkan kepada kanak- bunga raya.
kanak aktiviti mewarna bunga Raya.
5. Kanak-kanak bersedia untuk
bergerak ke ruang belajar.

Langkah 2 AKTIVITI : 1. Kanak-kanak berkumpul di ruang MI: Linguistik,


(10 minit) Mewarna Bunga Raya belajar. Intrapersonal,
2. Kanak-kanak mendengar guru Kinestetik
menerangkan tentang warna bunga Penerapan Nilai :
raya. Berdikari,
3. Kanak-kanak memulakan aktiviti kerajinan,
mewarna gambar bunga Raya. kebersihan fizikal
4. Kanak-kanak mengemas dan dan mental.

membersih kembali ruangan belajar.


Bahan:
Lembaran kerja,
Warna, alat tulis
Langkah 3 Perbincangan hasil aktiviti 1. Kanak-kanak berkumpul kembali di MI: Linguistik,
( 2 minit) kanak-kanak. ruang perbualan pagi.. Intrapersonal,
2. Kanak-kanak di minta bercerita Kinestetik
kembali pembelajaran hari ini.
3.Kanak-kanak bersoaljawab tentang
Bunga raya..

Penutup Penutup. 1. Kanak-kanak menyebut semula


(3minit) aktiviti yang mereka lakukan.
1. Kanak-kanak dan guru menyanyikan
lagu ”Kebunku”
2. Guru mengucapkan tahniah kepada
kanak-kanak kerana berjaya
menyiapkan tugasan hari ini.

Nama :__________________________________ Tarikh : .18.09.2017


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

( KEMANUSIAAN )
Kelas Tabika KEMAS

Tarikh 18 .09. 2017 ( Isnin )

Bil. Murid 23 orang

Masa 11.30 pagi - 11.50pagi ( 30minit )

Modul Bertema

Tema Negara dan Pembangunan

SubTema Kemerdekaan

Tunjang Utama Kemanusiaan

Standard Kandungan KM3.3 Meraikan hari Kebangsaan dan Hari Malaysia

Standard Pembelajaran KM3.3.3 Bercerita tentang kemerdekaan Negara

KesepaduanTunjang BM 1.4.3 Bersoal jawab menggunakan ayat mudah

Objektif Pembelajaran Di akhir pembelajaran kanak-kanak dapat :


1. Menyebut tarikh Kemerdekaan.
2. Menyebut nama Bapa Kemerdekaan.

Pengetahuan Sedia Ada Kanak-kanak pernah melihat perarakan menyambut Kemerdekaan,

KemahiranBerfikir (KB) Menganalisis, menghubungkait,

Penerapan Nilai Bersyukur, hormat menghormati, Berhemah tinggi

Bahan Bantu Mengajar Video mengistiharkan Kemerdekaan, Kad Gambar Perdana Menteri
(BBM)

Fokus MI Linguistik Bahasa, intrapersonal, ruang / spatial, Kinastetik badan

Kosa Kata Merdeka, bersatu padu, 31 ogos, Perdana Menteri,

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN. ( KEMANUSIAAN )


Masa/ Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan/
Langkah Bahan
Set Teka – teki: MI: Linguistik
Induksi 1.Kanak-kanak Bahasa,
(5minit) berkumpul di ruang intrapersonal,
belajar. ruang / spatial,
2. Kanak-kanak Kinastetik badan
mendengar guru KB:
memberikan teka teki. Menganalisis,
3.Kanak-kanak diminta menghubung
menjawab teka –teki kait,
guru. Bahan:
4. Guru menerangkan Kad Bunga
dan memberi jawapan Raya.
yang betul.
Langkah 1 Penerangan ; 1. Guru memainkan MI: Linguistik
(10 minit) 1. Tayangan Video tayangan video Bahasa,
Kemerdekaan, Kemerdekaan, intrapersonal,
2. Gambar-gambar 2. Kanak-kanak ruang / spatial,
Perdana Menteri.. menonton dengan penuh Kinastetik badan
3. Bercerita tentang perhatian. KB:
tempat pengistiharan 3. Guru mempamerkan Menganalisis,
Kemerdekaan gambar-gambar ke menghubung
4. Aktiviti Mewarna enam-enam Perdana kait,
gambar Bapa Menteri Malaysia. Penerapan
Kemerdekaan. 4. Guru meminta kanak- Nilai :
. Bersyukur, hormat
kanak bercerita tentang
menghormati,
tayangan tadi.. Berdikari
5. Guru nenunjuk dan
menerangkan aktiviti hari Bahan:
ini. Video
6. Kanak-kanak beredar mengistiharkan
Kemerdekaan, Kad
ke ruang belajar.
Gambar Perdana
Menteri
Langkah 2 Aktiviti : 1. Kanak-kanak MI:
(10 minit) Mewarna gambar memulakan aktiviti Linguistik,
Bapa Kemerdekaan mewarna gambar Bapa Intrapersonal
Tunku Abdul Rahman. Kemerdekaan. , Kinestetik
2. Kanak-kanak Penerapan
memulakan mewarna Nilai :
dengan bimbingan guru. Berdikari,
3. Kanak-kanak kerajinan,
kebersihan
menyiapkan tugasan
fizikal dan
yang guru berikan.
4. Mengemas alat tulis mental.
dan mengumpul
lembaran kerja yang Bahan:
Lembaran
telah disiapkan.
kerja
Alat tulis.
warna
Langkah 3 Perbincangan hasil 1. Kanak-kanak melihat MI:
( 2 minit) aktiviti kanak-kanak. guru mempamerkan Linguistik,
beberapa lembaran kerja Intrapersonal
mewarna gambar , Kinestetik
Perdana Menteri yang Bahan:
dihasilkan. Lembaran
2. Membincangkan kerja
Warna
kekemasan mewarna
Alat tulis
gambar Perdana Menteri
yang dibuat oleh rakan
mereka.
3. Kanak-kanak dan guru
bersama-sama memberi
penilaian bintang.
Penutup Penutup/ 1. Kanak-kanak
(3minit) Bersoaljawab menjawab pertanyaan
1. Sebutkan tarikh guru tentang
Merdeka. pembelajaran hari ini.
2. Siapakah Bapa 2. Guru mengucapkan
Kemerdekaan. tahniah kepada kanak-
kanak kerana berjaya
menyiapkan tugasan hari
ini.
Nama : ……………………………………………………………….. Tarikh : 18.09.2017

Warnakan gambar Bapa Kemerdekaan Tunku Abdul Rahman.


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
(SAINS AWAL )

Kelas Tabika Kemas

Tarikh 19 .09.2017( Selasa) dan 20. 09.2017 ( Rabu)

Tajuk/Tema Negara dan Pembangunan

Subtema Kemerdekaan

Tempoh Masa 9.20pagi hingga 9.40pagi ( 20minit )

Bilangan Murid 20orang

Sains dan teknologi


Tunjang Utama

Standard Kandungan
SA1.1 Menunjukkan sikap saintifik dan nilai murni

Standard Pembelajaran SA1.1.2 Menunjukkan sikap ingin tahu,sistematik,bekerjasama dan


bertanggungjawab.

KesepaduanTunjang FK1.1.3 Menggunakan kemahiran motor halus melalui aktiviti yang melibatkan
alatan.

Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

1. Menyebut warna pada bendera Malaysia.

2. Menyebut warna yang terdapat pada Jalur Gemilang

Pengetahuan Sedia Ada Kanak-kanak pernah melihat Bendera Malaysia

KemahiranBerfikir (KB) Menghubungkait, membandingbezakan,

Penerapan Nilai hormat-menghormati, bertanggungjawab

Kad-kad gambar, Lembaran kerja, Warna, Puzzle


Bahan Bantu Mengajar
bendera Malaysia.
(BBM)

Fokus MI Intrapersonal, Kinestetik, Linguistik

Kosa kata Merah, Putih, Jalur, Gemilang, Bendera, Malaysia,..


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ( SAINS AWAL )

Masa/
Langka Isi Pelajaran Aktiviti Catatan
h
Set 1. kanak-kanak berkumpul di KB:
Induksi ruang perbualan pagi. Menaakul
Kotak misteri
(2 minit) dan
2. Guru kotak misteri
- Cuba teka apakah menjana
kepada kanak-kanak dan
yang ada di dalam meminta kanak-kanak idea
kotak ini. meneka apa yang terdapat MI:
dalam kotak misteri
- kad Bendera- Linguistik
tersebut.
Bendera Negeri dalam
ABM :
Malaysia 3. Kanak-kanak secara Kotak
bergilir-gilir kehadapan dan misteri
ambil kad bendera yang Kad
terdapat didalam kotak bendera
misteri. negeri

4. Kanak-kanak yang cepat


mengangkat tangan diminta
kehadapan.

PENERANGAN : 1. Guru memperkenalkan Nilai:


Bendera Malaysia kepada Membina
Langkah 1.Memperkenalkan kanak-kanak. konsep
1 Bendera Jalur kendiri
(10 min) Gemilang,. 2. Guru meminta menyebut Membina
warna-warna yang terdapat semangat
2. Memperkenalkan pada bendera Malaysia. dan sikap
warna-warna yang yang positif
terdapat di dalam 3. Guru menerangkan
Bendera Malaysia tentang warna, bulan , Bahan:
bintang serta jalur yang Kad-kad
terdapat pada bendera gambar
Malaysia.. Lembaran
kerja
4. Guru meminta kanak- Warna
kanak berada didalam Puzzle
kumpulan kecil iaitu bendera
3. Bermain puzzle membuat empat kumpulan Malaysia
Bendera Malaysia kecil.

4. Aktiviti -Mewarna 5. Guru menerangkan


gambar Bendera aktiviti yang perlu kanak-
Malaysia. kanak lakukan hari ini.

6. kanak-kanak beredar ke
ruang belajar.

( aktiviti ini dijalankan


pada hari Rabu)
Langkah AKTIVITI : MI:
2 1. Kanak-kanak diberikan Kinestetik,
Mewarna gambar kertas lembaran kerja, Linguistik
(5 min)
Bendera Malaysia.
2. Guru menerangkan KB:
kepada kanak-kanak aktiviti Menjana
mewarna bendera Malaysia. idea

3. Kanak-kanak menyiapkan Nilai:


tugasan yang diberkan. Membina
konsep
4. Guru dan kanak-kanak kendiri
mem bincangkan aktiviti Membina
yang mereka siapkan. semangat
dan sikap
( aktiviti mewarna yang positif
dijalankan hari rabu )
Bahan:
Kad gambar
Lembaran
kerja
Alat tulis

Peneguhan/ 1. Guru meminta


Bersoaljawab. menyebut nama-nama
Penutup bahagian anggota
(3 min) 1.Menyebut dan ayam.
menyusun bahagian-
bahagian urutan 2. Kanak-kanak menyebut
kitaran ayam dengan kembali urutan kitaran
ayam mengikut
betul.
susunan yang betul.

3. Guru mengucapkan
tahniah kepada kanak-
kanak kerana berjaya
menyiapkan tugasan
yang guru berikan.
Nama : ……………………………………………………………………………………….. Tarikh : 19.09.2017
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
( KESIHATAN DAN KESELAMATAN )

Kelas Tabika Kemas

Tarikh 19.09.2017 ( Selasa)

Tajuk/Tema Negara dan Pembangunan

Subtema Kemerdekaan

Tempoh Masa 10.50 pagi hingga 11.50 pagi ( 60minit )

Bilangan Murid 20 orang

Tunjang Utama Perkembangan Fizikal dan Kesihatan – Kesihatan dan Keselamatan.

FK5.1 Mengaplikasikan kemahiran membuat keputusan dalam konteks


Standard Kandungan
kesihatan diri dan reproduktif

Standard Pembelajaran FK 5.1.2 Bercerita tentang kepentingan menjaga kebersihan : i. Diri,


ii. Pakaian, iii. Peralatan peribadi

KesepaduanTunjang PM12.1.1 Menunjukkan sikap bekerjasama dalam melaksanakan tugasan

Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

1. Membasuh rambut dengan syampu.


2. Menggunakan alatan mandian dengan kegunaan yang betul.

Pengetahuan Sedia Ada Kanak-kanak pernah menggunakan sabun untuk membersih diri.

KemahiranBerfikir (KB) Menghubungkait, membandingbezakan,

Penerapan Nilai Hormat-menghormati, bertanggungjawab dan berdikari.

Tayangan video, carta bergambar, syambpu, sabun, span badan, air,


Bahan Bantu Mengajar (BBM)
tuala mandi.

Fokus MI Intrapersonal, Kinestetik, Linguistik


Kosakata Sabun, syampu, berus gigi, air,

SLOT PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ( Kesihatan dan keselamatan )

Langkah/ Masa Isi pelajaran Aktiviti Guru dan Murid Catatan/Bahan

NYANYIAN 1.Kanak-kanak berkumpul di ruang KB:


perbualan pagi. Menghubungkait,
Lagu : Bendera Malaysia
Menbandingbezakan
Bendera Malysia ada 2.Guru masuk ke dalam kelas dan
empat warnanya, mengibarkan bendera Malysia. Nilai :
Warna Kuning dan Biru, Bersyukur,
Set Induksi *Jalur merah dan putih
3. Kanak-kanak menyanyi bersama- Hormat-menghorma
3mint sama guru dengan mengibarkan
*ulang2X bendera Malaysia.
BBM.
Bendera tangan
4. Kanak-kanak meletakkan kembali
bendera tangan Bendera Malaysia.

Penerangan; 1. Guru menerangkan mengapa perlu KB: Menghubungkai


membersih diri. Menbandingbezakan
1. Menerangkan akibat
jika tidak menjaga
2. Guru memainkan tayangan video
kebersihan diri. Nilai :
cara membersi diri dengan betul..
Bersyukur,
2. Menonton tayangan Hormat-menghorma
3. Guru meminta kanak-kanak
video – kesan pada kulit
memberi pendapat tentang
kepala dan baadan jika
tanyangan yang ditonton. MI;
tidak dibersihkan dengan
Intrapersonal,
betul dan bersih.
Langkah 1 4. Guru menerangkan kepada kanak- Kinestetik, Linguisti
kanak kesan pada diri kita jika tidak
25 minit 3. Aktiviti- Simulasi
mencuci deri dengan bersih.
mencuci rambut dengan
syampu. BBM.
5. Kanak-kanak diminta kehadapan
Syampu, sabun mand
dan ceritakan pengalaman
berus gigi, ubat gigi
membersih diri. Seperti bersabun,
Tuala mandi
syampu dan menggosok gigi.
air

6. kanak-kanak beredar dan


mengambil tempat masing-masing.

Langkah 2 Aktiviti; 1. Kanak-kanak bergerak ke ruang BBM;


belajar dan duduk secara separuh Alatan membersih
22mnt Simulasi mencuci rambut
bulatan . diri
dengan syampu.

2. Kanak-kanak mendengar guru


menerangkan satu persatu alatan Nilai ;
bersih diri dengan kegunaan Hormat-menghorma
ditempat yang betul.
KB: Menghubungkai
3. Kanak-kanak bersedia untuk Menbandingbezakan
membuat simulasi mencuci rambut.

5. Guru meminta seorang kanak-


kanak kehadapan dan guru meminta
semua kanak-kanak mengikut guru
beredar ke bilik air untukmelihat
rakan mereka mencuci rambut
hingga bersih.

6. Kanak-kanak mencuci tangan dan


berkumpul di ruang perbualan pagi.

Perbincangan aktiviti;
1. Guru meminta kanak-kanak yang
Simulasi membersih
mencuci rambut tadi bercerita
rambut
kepada rakan-rakan , apa perbezaan
Langkah 3 seblum mencuci rambut.
5 minit
2. Guru terlebih dahulu memberi
pujian kepada kanak-kanak kerana
bekerjasama antara satu sama lain
dengan baik
Peneguhan/ Bersoaljawab. 1. Guru meminta kanak-kanak

Sebutkan alat bersih diri sebutkan perkara yang patut


dan Mengapa perlu dilakukan bagi melihat
membersirambut. dipersekitaran mereka bersih.
Penutup

5 minit
2. Guru memberikan pujian kepada
kanak-kanak kerana Berjaya
menyelesaikan tugasan yang
diberikan.
Kreativiti dan Estetika
( KREATIVITI )

Kelas Tabika Kemas

Tarikh 20 .09.2017 ( rabu )

Tajuk/Tema Negara dan Pembangunan

Subtema Kemerdekaan

Tempoh Masa 10.20pagi hingga 11.50pagi ( 90minit )

Bilangan Murid 20 orang

Tunjang Utama Fizikal dan Estetika - Kreativiti

Standard kandungan KE3.3 Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan karya seni (ekspresi kreatif)

Standard Pembelajaran KE3.3.6 Menghasilkan karya kreatif menggunakan bahan kitar semula

Kesepaduan tunjang FK1.1.2Menunjukkan koordinasi mata dan tangan dan kemahiran motor halus
melalui pelbagai aktiviti

Objektif pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid murid dapat:

1. Menghasilkan bendera Malaysia

2. Berkongsi dan berkomunikasi dengan rakan berkongsi idea..

Pengetahuan Sedia ada Kanak-kanak memegang dan mengibarkan bendera Malaysia..

Penerapan Nilai Bertanggungjawab, bekerjasama, berhati hati, bersabar

Kemahiran Berfikir (KB) Menghubungkait, membuat gambaran mental

Bahan Bantu Mengajar


(BBM) Tisu, warna, air, pelet, model bendera, kertas lukisan, gam

Fokus MI Ruang / Spatial, Kinestetik badan.

Kosakata Jalur, merah putih, biri, kuning, bucu, bintang, bulan


SLOT PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Langkah Aktiviti Guru dan Murid Catatan/Bahan
1.Kanak-kanak berkumpul di ruang belajar.
MI :
Nyanyian : Ruang / Spatial,
2.Guru meminta kanak-kanak berdiri dan
Jalur Gemilang menyanyikan lagu jalur gemilang dengan Kinestetik badan.
penuh semangat.
KB :
Langkah 1
3. Guru meminta kanak-kanak memberi Menghubungkait,
5 minit pendapat mengapa perlu menyanyi lagu Jalur Membuat gambaran
Gemilang dengan penuh rasa semangat mental.

5. Guru memberi peluang kepada kanak-kanak BBM : video lagu


memberi pandangan.

Penerangan. 1.Guru menunjukkan carta bendera Malaysia Nilai :


dan guru terangkan warna, bintang bulan Bertanggungjawab,
1. Carta bendera Malysia.
serta jalur pada bendera Malaysia. bekerjasama,
2. Contoh hasil karya guru berhati-hati
Kraftangan Bendera Mlaysia 2. Guru menunjukkan contoh hasil karya guru bersabar
daripada bahan terbuang Kraftangan Bendera Malaysia daripada bahan
terbuang ( tisu ). KB :
( tisu )
Menghubungkait
Langkah 2 Membuat gambaran
3. Aktiviti hari ini, 4. Guru menerangkan aktiviti yang akan
10 mental
Membuat Bendera Malaysia mereka lakukan di dalam kumpulan.

menggunakan bahan terbuang,


5. kanak-kanak beredar ke ruang belajar BBM:
(tisu..)
yang guru sediakan. Tisu, warna, air,
pelet, model
bendera, kertas
lukisan, gam

Aktiviti ; BBM:

Membuat Bendera Malaysia 1.Guru meminta kanak-kanak duduk di dalam Kertas lukisan
kumpulan masing dan mencari rakan Bendera, tisu warna
menggunakan bahan terbuang,
berpasangan dalam kumpulan mereka. air, pilet berus
(tisu..)
warna, gam
2.Guru menunjukkan contoh kepada kanak-
kanak cara melekatkan tisu pada lukisan Nilai :
Langkah 3 bendera Malysia. Bertanggungjawab,
30minit bekerjasama,
3.Guru memberikan bahan kepada kumpulan berhati-hati
pasangan kanak-kanak dan meminta mereka
menyiapkan tugasan yang di berikan KB :
bersama-sama. Kecerdasan bahasa,
Kecerdasan visual
3. Kanak-kanak mula melaksanakan tugasan
tersebut dengan kemas dan menarik.

Langkah 4 Perbincangan hasil kerja 1. Kanak-kanak berkumpul semula di ruang Kraftangan

kanak-kanak. belajar. bendera Malaysia


2. Guru menunjukkan hasil kerja kumpulan
mereka. Berbincang bersama-sama.
5mnit
3. Guru mengucapkan tahniah dan
mempamerkan hasil kerja mereka.

1.Guru mempamerkan hasil kerja kanak-kanak

Peneguhan/ soaljawab
2.Guru bersoaljawab dengan kanak-kanak
serta mengimbas kembali tentang
pembelajaran pada hari ini .
Penutup
3.kanak-kanak menjawab pertanyaan guru
5mnit dengan baik.

4.Guru memberikan pujian dan ucapan


tahniah kepada kanak-kanak kerana berjaya
melaksanakan aktiviti hari ini.
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

( MUZIK )

Kelas TABIKA KEMAS


Tarikh 20.09.2017 ( Rabu )
Bil. murid 20 orang
Masa 10.20 pagi hingga 11.50pagi ( 90minit )
Modul Bertema
Tajuk / Tema Negara dan Pembangunan / Kemerdekaan

Tunjang utama Fizikal dan estetika - muzik


Standard kandungan KE1.4 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.

Standard pembelajaran KE1.4.1 Menunjukkan ekspresi terhadap muzik yang didengar.

Tunjang kesepaduan BM1.3.5 Menyebut dan memberi respons terhadap perkataan yang didengar

Objektif Di akhir pembelajaran murid dapat:


1. Menyebut dengan lebih jelas senikata lagu tanggal 31
2. Menyanyi dengan rasa semangat dan cintakan Negara..

Pengetahuan sedia ada Kanak-kanak pernah menyanyi lagu Negaraku


Kemahiran Berfikir Menghubungkait, menjana idea
Fokus MI Linguistik bahasa, Ruang / Spatial,muzik
Penerapan nilai (PN) Keberanian, kerjasama
Bahan bantu mengajar (BBM) Carta lagu, video lagu
Kosakata Merdeka,bulan, ogos, rakyat, bersatu

Rancangan pengajaran dan pembelajaran

Langkah / Isi pelajaran Aktiviti P&P Catatan


masa
Nyanyian.
Set induksi 1. Guru meminta kanak-kanak duduk MI :
( 3 minit ) di ruang perbualan. Linguistik,
Ruang / spatial,
2. Guru meminta kanak-kanak muzik
menyanyi bersama-sama guru lagu
Tanggal 31 ogos. Nilai :
Keberanian,
3. Guru meminta kanak-kanak Kerjasama
menyanyi sambil mengibarkan
bendera Malaysia. BBM:
Carta lagu
Video lagu
Langkah 1 Penerangan ; 1. Guru menampal carta lagu pada MI :
papan easel. Linguistik,
(12 MINIT ) 1. Carta lagu Tanggal 31 Ogos Ruang / spatial,
2. Guru membacakan senikata lagu muzik
2. Membaca lirik terlebih dahulu.
Nilai :
3. Aktiviti - 3.Guru meminta kanak-kanak Keberanian,
Menyanyi dengan mengikut membaca satu persatu mengikut guru. Kerjasama
melodi yang betul.
4. Guru meminta kanak-kanak KB :
menyanyi rangkap yang pertma Menghubungkait,
dahulu. Mensistesis,
menjana idea
5. Guru meminta kanak-kanak
mengulang sehingga boleh menyebut BBM:
dengan sebutan jelas Carta lagu, video
lagu
6, Guru menerangkan aktiviti yang
akan mereka jalankan nanti.

Langkah 2 Aktiviti. 1.Guru meminta kanak-kanak MI :


memegang bendera Malaysia Linguistik,
( 12 minit ) - Menyanyi dengan mengikut Ruang / spatial,
melodi yang betul 2. Kanak-kanak mengikut guru dan muzik
video lagu yang dimainkan.
Nilai :
3. Kanak-kanak menyanyi sambil Keberanian,
mengibarkan bendera Malaysia. Kerjasama

KB :
Menghubungkait,
Mensistesis,
menjana idea

BBM:
Bendera
Malaysia, carta
lagu muzik

Penutup Pengukuhan , 1. Guru bersama-sama kanak-kanak Nilai :


( 3 MINIT ) menyanyikan lagu dengan sebutan - mendengar
yang jelas. arahan

2. Guru memberikan pujian dan ucapan -memberi pujian


dan galakan.
tahniah kepada kanak-kanak kerana
berjaya melaksanakan aktiviti hari ini.

RANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN


( MATEMATIK AWAL )
Kelas Tabika Kemas

Tarikh 21. 09.2017 ( Khamis) & 22.09.2017 ( Jumaat )

Bil. murid 20 orang

Masa 8.50 pagi – 9.20 pagi (30minit ) / 9.20 pagi - 9.40 pagi.

Modul Bertema

Tajuk / Tema Negara dan Pembangunan / Kemerdekaan

Tunjang utama Sains dan Teknologi (Matematik awal)

Standard
MA4.1 Mengecam dan menggunakan wang berlainan nilai
kandungan

Standard
MA4.1.1 Mengecam mata wang Malaysia dalam bentuk syiling dan wang
pembelajaran
kertas.
kesepaduan KD 2.3.5 Menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah
Tunjang komunikasi

Objektif Di akhir pembelajaran kanak-kanak dapat :-


1. Menyelesaikan olahan tambah.
2. Mengira dengan urutan yang betul.

Pengetahuan sedia Kanak-kanak pernah pergi kedai beli barang.


ada

Kemahiran Berfikir Membanding bezakan, mengumpul dan mengelas

Fokus MI Linguistik Bahasa dan Logik matematik

Penerapan nilai Berkerjasama , bertolak ansur, Keberanian

Bahan bantu Model wang kertas dan syiling, kain pelekat, lembaran kerja, alat tulis
mengajar (BBM)

Kosa Kata Duit, syiling, kertas, jumlah, susun, kecil, besar

SLOT PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Catatan /BBM/
Langkah / Aktiviti pengajaran dan
Isi pelajaran Fokus MI /
Masa pembelajaran
Kesepaduan

Set induksi Nyanyian: 1.Guru dan murid membuat bulatan MI :


(3 minit) sambil menyanyi Logik matematik
Lagu satu tambah satu Linguistik
2.Kanak-kanak menyanyi lagu satu bahasa.
tambah satu,

3. Kanak-kanak menyanyi sekali lagi BBM:


bersama rakan-rakan mereka. Carta lagu

Langkah 1 Penerangan aktiviti. 1. Guru memperkenalkan wang syiling MI :


( 10 minit ) dan wang kertas. Liguistik bahasa
1. Model wang kertas dan syiling. Logik matematik
2. Kanak-kanak mendengar guru
2. Memadankan nilai wang dengan menyatakan nilai bagi setiap nilai
nilai barang. wang kertas dan wang syiling. Nilai :
Bekerjasama
3. Mengira jumlah wang yang 3. Guru memberikan kepada tiga Bertolak ansur
tinggal selepas membeli barangan. orang kanak-kanak model wang
syiling dan kertas.
4. Aktiviti- Lembaran kerja
4. Guru meminta seorang kanak- KB:
kanak menjadi penjual kedai runcit. Membandingbez
akan
5. Guru meminta kanak-kanak
mengira jumlah wang selepas
membuat belian.
BBM
6. Guru menerangkan latihan dalam Model wang
lembaran kerja. Kad barang
Lembaran kerja,
7. Kanak-kanak beredar ke ruang alat tulis
belajar.

AKtiviti pembelajaran. 1. Guru menerangkan secara ringkas MI :


Langkah 2 tentang latihan yang perlu kanak- Liguistik bahasa
(10 minit ) Lembaran kerja kanak selesaikan. Logic matematik
.
( ** aktiviti dijalankan pada hari 2. Kanak-kanak memulakan latihan di Nilai :
esok ) dalam lembaran kerja dengan Bekerjasama
bimbingan guru. Bertolak ansur

3. Guru membimbing kanak-kanak KB:


mengira . Membandingbez
akan
4. Kanak-kanak menyiapkan latihan di
dalam lembaran kerja hingga selesai.
BBM
5. Guru meminta kanak-kanak Lambaran kerja
mengumpul lembaran kerja yang telah Alat tulis
siap mengikut kumpulan.
Langkah 3 Perbincangan / menyemak 1. Kanak-kanak berkumpul diruang BBM:
5 minit latihan perbualan pagi. Lembaran kerja

2. Guru menampalkan beberapa


lembarankerja yang kanak-kanak
siapkan.

3. Guru meminta kanak-kanak sama-


sama mengira jumlah bagi setiap
latihan.

4. Guru terlebih dahulu memberi


pujian kepada kanak-kanak kerana
dapat menyiapkan lembaran kerja
yang guru berikan.

Penutup Peneguhan (bersoaljawab) 1. Guru bersoaljawab tentang


yang dipelajari tadi.
( 2 minit )
2. Guru memberi dorongan
kepada murid yang kurang
mahir dan rajin buat latihan di
rumah.
Nama : Tarikh : 22.09.2017