You are on page 1of 8

TOPIK / OBJEKTIF

MINGGU HASIL PEMBELAJARAN: CATATAN


PEMBELAJARAN:
M1-M2 2. PERSAMAAN KUADRATIK Murid akan dapat 1. Bentuk Am Pers. Kuadratik;
02.01 – Murid akan dibimbing untuk 1.1 Mengenal pasti persamaan kuadratik ax 2  bx  c  0
13.01 1. Memahami konsep danmengungkapkannya dalam bentuk am.
persamaan kuadratik dan 1.2 Menentukan sama ada nilai yang diberi adalah
2. Soalan untuk 1.2(b) diberi
punca-puncanya. punca suatu persamaan kuadratikmelalu
dalam bentuk
kaedah:
a) penggantian, x  ax  b  0 ,
b) pemerinyuan.
1.3 Menentukan punca-punca persamaan
kuadratikdengan kaedah cuba jaya.

Murid akan dibimbing untuk Murid akan dapat Jika x = p dan x = q adalah
2. Memahami konsep 2.1 Menentukan punca-punca satu punca- puncanya, maka
persamaan kuadratik. persamaan kuadratik secara: persamaan kuadratik adalah
a) pemfaktoran, x px q0, iaitu
b) penyempurnaan kuasa dua,
c) penggunaan rumus. x 2   p  q x  pq  0

2.2 Membentuk persamaan kuadratik daripada Libatkan penggunaan:


punca-punca yang diberi. b c
   ,  
a a
di mana α dan adalah punca-
punca persamaan kuadratik
ax 2  bx  c  0

Murid akan dibimbing untuk Murid akan dapat b 2  4ac >0


3. Memahami dan 3.1 Menentukan jenis punca sesuatu
menggunakan syarat-syarat persamaankuadratik daripada nilai b 2  4ac b 2  4ac =0
untuk persamaan kuadratik b 2  4ac <0
mempunyai Terangkan bahawa “tiada
3.2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan
a) dua punca berbeza; punca” bermaksud “tiada
b) dua punca sama; b 2  4ac dalam persamaan kuadratik untuk:
punca nyata”.
c) tiada punca. a) mencari suatu nilai yang tidak diketahui;
b) menerbitkan suatu hubungan.

M3-M5 3. FUNGSI KUADRATIK


14.01 – Murid akan dibimbing untuk Murid akan dapat Bincangkan kes-kes a > 0
01.02 1 Memahami konsep 1.1 Mengenal pasti fungsi kuadratik. dan a < 0 bagi
Fungsi kuadratik dan 1.2 Memplotkan graf fungsi kuadratik dengan: f(x) = ax2 + bx + c.
grafnya. a) jadual yang diberi,
b) membina jadual berdasarkan fungsi
yang diberi.
1.3 Mengenal pasti bentuk graf bagi fungsi
kuadratik.
1.4 Menghubungkaitkan kedudukan graf fungsi
kuadratik dengan jenis punca persamaan f(x) = 0.

Tegaskan penandaan titik


2 Mencari nilai 2.1 Menentukan nilai maksimum atau nilai maksimum atau titik minimum
Maksimum dan nilai minimum fungsi kuadratik dengan kaedah dan titik-titik lain pada graf
minimum fungsi penyempurnaan kuasa dua. atau dengan mencari paksi
kuadratik simetri dan pintasan-y.
Tentukan titik-titik lain dengan
3 Melakar graf fungsi 3.1 Melakarkan graf fungsi kuadratik dengan mencari pintasan- x (jika
kuadratik. mencari titik maksimum atau titik minimum wujud)
dantitik-titik lain.
Tegaskan kaedah lakaran graf
dan penggunaan garis nombor
TOPIK / OBJEKTIF
MINGGU HASIL PEMBELAJARAN: CATATAN
PEMBELAJARAN:
4 Memahami dan 4.1 Menentukan julat nilai x yang memenuhi
menggunakan konsep sesuatu ketaksamaan kuadratik.
ketaksamaan kuadratik
M6
04.02-10.02 CUTI SEMPENA RAYA CINA

M7
4. PERSAMAAN SERENTAK
11.02-17.02 Murid akan dibimbing untuk
1 Menyelesaikan Murid akan dapat Terhad kepada persamaan tak
persamaanserentak dalam dua 1.1 Menyelesaikan persamaan serentak linear darjah kedua sahaja.
anu: melaluikaedah penggantian.
satu persamaan linear dansatu 1.2 Menyelesaikan persamaan serentak yang
pers. tak linear melibatkan situasi kehidupan seharian.

M8-M9 11. NOMBOR INDEKS Terangkan Nombor Indeks,


18.02-03.03 Murid akan dibimbing untuk Murid akan dapat Q 0 = Quantity at base time.
1. Memahami dan 1.1 Menghitung nombor indeks. Q 1 = Quantity at specific
menggunakan konsep 1.2 Menghitung indeks harga. time.
nombor indeks untuk 1.3Mencari Q0 atau Q1 apabila maklumat yang
menyelesaikan masalah. berkaitan diberi. Nombor Indeks untuk
tahunrujukan ialah 100. [Q0 =
2. Memahami dan Q1 ]
menggunakan konsep Murid akan dapat
indeks gubahan untuk 2.1 Menghitung indeks gubahan. Guna Kotak Indeks untuk
menyelesaikan masalah 2.2 Mencari nombor indeks atau pemberat Mengira:
apabila maklumat yang berkaitan diberi. index number, quantity, price
2.3 Menyelesaikan masalah yang index and composite index.
melibatkannombor indeks dan indeks
gubahan. Base Year Spesific Year
Q0 Q1
100 I
𝑄1
𝐼= 𝑋100
𝑄0
2005 2006 2007
100 X 130
selari
100 125

Price Index 2006/05


= [100X130]/125
= 104
Explain weightage and
composite index.
M10
04.03-10.03 ULANGKAJI/LATIH TUBI (PERSEDIAAN PEPERIKSAAN AWAL TAHUN)
M11-M12
11.03-22.03 PEPERIKSAAN AWAL TAHUN
M13
23.03-31.03 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
M14- M15
01.04-14.04 1. FUNGSI Murid akan dapat 1.1 Bincangkan idea set dan
Murid akan dibimbing untuk 1.1Mewakilkan sesuatu hubungan perkenalkan tatatanda
1. Memahami konsep menggunakan set.
hubungan. a) gambar rajah anak panah, 1.2 Berpandukan huruf “n”
b) pasangan bertertib, dalam soalan, contoh
c) graf. domain, kodomain,
1.2 Mengenal pasti domain, kodomain, range, jawapan mesti
objek, Imej dan julat bagi sesuatu ada tanda set @ braces:{
hubungan. }.
1.3 Mengkelaskan sesuatu hubungan yang 1.3 Penggunaan Petua
ditunjukkan dalam rajah pemetaan i-SFOR:-
sebagai hubungan: satu kepada 11 = satu kpd satu
satu, banyak kepada satu, satu 12 = satu kpd banyak
kepada banyak atau banyak kepada 21 = banyak kpd satu
banyak. 22 = banyak kpd banyak
Sebarang gabungan hubungan
= jenis hubungan banyak
kpd banyak.

Murid akan dibimbing untuk Murid akan dapat Wakilkan fungsimenggunakan


2. Memahami konsep fungsi. 2.1 Mengenal pasti fungsi sebagai sejenis gambar rajahanak panah,
hubungankhas. pasanganbertertib atau graf.
2.2 Mengungkapkan sesuatu fungsi Contoh :
denganmenggunakan tatatanda fungsi. f : x 2x 
2.3 Menentukan domain, julat, objek dan f (x) 2x
imejsesuatu fungsi. “ f : x 2x ” dibaca
2.4 Menentukan imej sesuatu fungsi apabila objek sebagai “fungsi f memetakan x
diberi dan sebaliknya. kepada 2x”.
” f (x) 2x ”dibaca sebagai
“2x ialah imej bagi x di bawah
fungsi f ”.
Libatkan juga fungsi yang tidak
berasaskan matematik.
Contoh fungsi meliputi
algebra (linear dan kuadratik),
trigonometri dan nilai mutlak.
Takrifkan dan lakarkan fungsi
nilai mutlak.

Murid akan dibimbing untuk Murid akan dapat 1. Guna Rajah Anak Panah @
3. Memahami konsep 3.1 Menentukan gubahan dua fungsi. Kaedah Algebra untuk mencari
Fungsi gubahan 3.2 Menentukan imej sesuatu fungsi Fungsi Gubahan.
gubahanapabila objek diberi dan 2. Guna petua i-SFOR:
sebaliknya. a) f[g(x)]= ‘g dalam f’
3.3 Menentukan satu fungsi berkaitan apabila b) g[f(x)]= ‘f dalam g’
fungsi gubahan dan salah satu fungsinya
diberi.

Murid akan dibimbing untuk Murid akan dapat 1. Guna Kaedah Easy Maths &
4. Memahami konsep 2 4.1 Mencari objek melalui pemetaan songsang Kaedah 90’s untuk mencari
Fungsi songsang apabila imej dan fungsinya diberi. Fungsi Songsang.
4.2 Menentukan fungsi songsang secara algebra. 2. Guna Lakaran graf untuk
4.3 Menentukan dan menyatakan syarat mewakilkan hubungan
untukkewujudan fungsi songsang. antara fungsi dan
songsangannya.

TOPIK / OBJEKTIF
MINGGU HASIL PEMBELAJARAN: CATATAN
PEMBELAJARAN:
M16-M17
15.04-18.04 6.GEOMETRI KOORDINAT
Murid akan dibimbing untuk
1 Mencari jarak di antara dua Murid akan dapat Gunakan Teorem Pythagoras
titik. 1.1 Mencari jarak di antara dua titik dengan untuk mencari rumus jarak di
menggunakan rumus. antara dua titik.
2 Memahami konsep
pembahagian temberenggaris.
2.1 Mencari titik tengah di antara dua titik. Terhad kepada nilai m dan n
2.2 Mencari koordinat yang membahagikan positif sahaja.
3 Mencari luas poligon sesuatutembereng garis dengan
nisbah m : n.
Terhad kepada pengiraan
3.1 Mencari luas suatu segitiga berasaskan masalah berangka.
luas bentuk-bentuk geometri tertentu. Tegaskan hubungan antara
3.2 Mencari luas segitiga dengan tertib bucu dan tanda luas.
menggunakanrumus. Tegaskan jika luas ialah sifar,
3.3 Mencari luas sisi empat dengan maka titik-titik berkenaan
menggunakanrumus. adalah segaris.
TOPIK / OBJEKTIF
MINGGU HASIL PEMBELAJARAN: CATATAN
PEMBELAJARAN:
Murid akan dibimbing untuk Murid akan dapat Jawapan untuk hasil
4 Memahami dan 4.1 Menentukan pintasan-x dan pintasan-y pembelajaran 4.4(a) dan
menggunakan konsep suatu garis lurus. 4.4 (b) hendaklah dinyatakan
persamaan garis lurus. 4.2 Mencari kecerunan suatu garis lurus dalam bentuk termudah.
yang melalui dua titik. Libatkan penukaran
4.3 Mencari kecerunan suatu garis lurus persamaan garis lurus kepada
dengan menggunakan pintasan-x dan bentuk kecerunan dan bentuk
pintasan-y. pintasan.
4.4 Mencari persamaan garis lurus apabila
diberi:
a) kecerunan dan satu titik,
b) titik-titk,
c) pintasan-x dan pintasan-y.
4.5 Mencari kecerunan, pintasan-x dan
pintasan-y suatu garis lurus yang
persamaannya diberi.
4.6 Menukarkan persamaan garis lurus
kepada bentuk am.
4.7 Mencari koordinat titik persilangan dua
garis lurus
Murid akan dibimbing untuk Tegaskan bahawa bagi garis
5 Memahami dan Murid akan dapat selari:M1 = M 2.
menggunakan konsep 5.1 Menentukan sama ada dua garis lurus adalah
garislurus selari dan garis lurus selari apabila kecerunan kedua-dua garis lurus Tegaskan bahawa bagi garis
serenjang. diketahui dan sebaliknya. Serenjang: M 1 M 2 = –1.
5.2 Mencari persamaan garis lurus yang melalui Terbitan untuk M 1 M 2 = –1
satu titik tertentu dan selari dengan garis lurus
tidak diperlukan.
yangdiberi.
5.3 Menentukan sama ada dua garis lurus adalah
serenjang apabila kecerunan kedua-dua garis
lurus diketahui dan sebaliknya.
5.4 Menentukan persamaan garis lurus yang
melalui satu titik tertentu dan berserenjang
dengan garis lurus yang diberi.
5.5 Menyelesaikan masalah yang
melibatkanpersamaan garis lurus.

6.1 Mencari persamaan lokus yang memenuhi


6 Memahami dan syarat:
menggunakan konsep a) jarak titik yang bergerak dari suatu titik tetap
persamaan lokus yang adalah malar.
melibatkan jarak di antara b) nisbah jarak titik yang bergerak dari dua
dua titik. titiktetap adalah malar.
6.2Menyelesaikan masalah yang melibatkan
lokus.

M18-M19 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


29.04-016.05
M21-M23 CUTI PERTENGAHAN TAHUN / HARI RAYA AIDILFITRI
25.05-09.06
M24-M25
10.06-23.06 5.INDEKS DAN Murid akan dapat Bincangkan indeks sifar dan
LOGARITHMA 1.1 Mencari nilai bagi sesuatu nombor indeks negatif
Murid akan dibimbing untuk yangdiungkapkan dalam bentuk
1. Memahami dan a) indeks integer,
menggunakan konsep b) indeks pecahan
indeks dan hukum indeksuntuk 1.2 Mencari nilai hasil darab, hasil bahagi atau
menyelesaikan kuasa untuk nombor dalam bentuk indeks
masalah. dengan menggunakan hukum indeks.
1.3 Mempermudahkan ungkapan algebra
dengan menggunakan hukum indeks.
2 Memahami dan Murid akan dapat Terangkan definisi logaritma.
menggunakan konsep 2.1 Mengungkapkan persamaan dalam N = ax , log a N = x dengan
logaritma dan hukum bentukindeks kepada bentuk logaritma a > 0, a 1.
logaritma untuk dan sebaliknya. Tegaskan bahawa
menyelesaikan masalah. 2.2 Mencari logaritma sesuatu nombor. loga 1 = 0; loga a = 1
2.3 Mencari logaritma sesuatu nombor Tegaskan bahawa :
dgnmenggunakan hukum logaritma. (a) logaritma bagi nombor
2.4 Meringkaskan ungkapan logaritma negatif tidak tertakrif.
kepadabentuk termudah. (b) logaritma bagi sifar tidak
tertakrif.
Murid akan dibimbing untuk Murid akan dapat
3. Memahami dan 3.1 Mencari logaritma sesuatu nombor
menggunakan penukaran denganmenukar asas logaritma kepada asas yang Bincangkan:
asas logaritma untuk sesuai. 1
menyelesaikan masalah. 3.2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan Loga b =
penukaran asas dan hukum logaritma logb a

Murid akan dibimbing untuk Murid akan dapat Terhad kepada persamaan
5. 4. Menyelesaikan 4.1 Menyelesaikan persamaan yang indeks dan logaritma yang
persamaan yang melibatkan melibatkanindeks. menghasilkan satu
indeks dan 4.2 Menyelesaikan persamaan yang melibatkan penyelesaian sahaja.
logaritma. logaritma. Selesaikan persamaan yang
melibatkan indeks melalui:
a) perbandingan indeks dan
asas,
b) penggunaan logaritma
M26
24.06-30.06 8.SUKATAN MEMBULAT Murid akan dapat Bincangkan takrif bagi satu
Murid akan dibimbing untuk 1.1 Menukarkan ukuran dalam radian kepada radian.
1. Memahami konsep radian. darjahdan sebaliknya. ”rad” ialah singkatan untuk
2.1 Menentukan: radian.
2. Memahami dan a) panjang lengkok, Libatkan sukatan dalam radian
menggunakan konsep b) jejari, yang diungkapkan dalam
panjang lengkok suatu c) sudut tercangkum di pusat bulatan sebutan π.
bulatan untuk berdasarkan maklumat yang diberi.
menyelesaikan masalah. 2.2 Mencari perimeter tembereng suatu bulatan. S = r
2.3 Menyelesaikan masalah yang Perimeter Of Segments
3. Memahami dan melibatkanpanjang lengkok.

menggunakan konsep
luassektor suatu bulatan
3.1 Menentukan:
a) luas sektor,
= 2r Sin + r
2
untukmenyelesaikan masalah. b) jejari,
1 2
c) sudut tercangkum di pusat bulatan A= r 
berdasarkan maklumat yang diberi. 2
3.2 Mencari luas tembereng suatu bulatan.
3.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas
sektor.
M27-M28
01.07-14.07 7.STATISTIK Murid akan dapat Bincang data terkumpul dan
Murid akan dibimbing untuk 1.1 Mengira min untuk data tak terkumpul. data tak terkumpul.
1 Memahami dan 1.2 Menentukan mod untuk data tak terkumpul.
menggunakan konsep 1.3 Menentukan median untuk data tak Libatkan hanya kes selang
sukatan kecenderungan terkumpul. kelas yang seragam sahaja.
memusat untuk 1.4 Menentukan kelas mod daripada jadual Rumus median tidak perlu
menyelesaikan masalah. taburan kekerapan bagi data terkumpul. diterbitkan.
1.5 Mencari nilai mod daripada histogram.
1.6 Mengira min bagi data terkumpul. Ogif dikenali juga sebagai
1.7 Mengira median daripada jadual lengkung kekerapan
taburankekerapan longgokan bagi data longgokan.
terkumpul.
1.8 Menganggar median bagi data terkumpul Libatkan data terkumpul dan
daripada ogif.
1.9 Menentukan kesan ke atas mod, median dan tak terkumpul.
min untuk sesuatu set data apabila:
a) setiap data ditukar secara seragam.
b) wujud nilai ekstrim.
c) sesuatu data ditambahkan atau
dikeluarkan.
1.10 Menentukan sukatan kecenderungan
memusatyang paling sesuai untuk data yang
diberikan.

Murid akan dibimbing untuk Murid akan dapat


2. Memahami dan 2.1 Mencari julat bagi data tak terkumpul. Tentukan kuartil pertama dan
menggunakan konsep 2.2 Mencari julat antara kuartil bagi data kuartil ketiga dengan
sukatan serakan untuk takterkumpul. menggunakan prinsip
menyelesaikan masalah. 2.2 Mencari julat bagi data terkumpul. pertama.
2.4 Mencari julat antara kuartil bagi data
terkumpuldaripada jadual kekerapan
longgokan.
2.5 Menentukan julat antara kuartil bagi
dataterkumpul daripada ogif.
2.6 Menentukan varians bagi:
a) data tak terkumpul.
b) data terkumpul
2.7 Menentukan sisihan piawai bagi:
a) data tak terkumpul.
b) data terkumpul
2.8 Menentukan kesan ke atas julat, julat Tegaskan perbandingan
antarakuartil, varians dan sisihan piawai untuk antara dua set data
sesuatuset data apabila: berdasarkan sukatan
a) setiap data ditukar secara seragam. kecenderungan memusat
b) wujud nilai ekstrim. sahaja tidak mencukupi.
c) sesuatu data dimasukkan atau dikeluarkan.
2.9 Membandingkan kecenderungan memusat
dan serakan antara dua set data.
M29-M30
15.07-28.07 10.PENYELESAIAN
SEGITIGA Murid akan dapat Include obtuse-angled triangles
Murid akan dibimbing untuk 1.1 Mengesahkan petua sinus. 1. Use Cos = Kos
1 Memahami dan 1.2 Menggunakan petua sinus untuk mencari Ketiga-tiga Sisi Ada, ketiga-
menggunakan konsep sisiatau sudut yang tidak diketahui bagi tiga sudut ada.
bagipetua sinus untuk suatusegitiga. soK = Sudut kandung
menyelesaikan masalah. 1.3 Mencari sisi atau sudut yang tidak diketahui
bagisuatu segitiga yang melibatkan kes 2. Use Sin = Dosa
berambiguiti. Dua sisi ada, Dua Sudut Ada
1.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan niS = non included angle
2 Memahami dan petuasinus.
menggunakan konsep bagi Include obtuse-angled triangles.
petua kosinus untuk 2.1 Mengesahkan petua kosinus.
menyelesaikan masalah 2.2 Menggunakan petua kosinus untuk mencari
sisiatau sudut yang tidak diketahui bagi
sesuatusegitiga.
2.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan
petuakosinus.
2.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan
petuasinus dan petua kosinus.

3 Memahami dan 3.1 Mencari luas segitiga dengan


menggunakan rumus bagi menggunakanrumus ½ ab sin C atau setara.
luas segitiga untuk 3.2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan
menyelesaikan masalah objektiga dimensi.
M31
29.07-04.08 ULANGKAJI / LATIH TUBI / LATIHAN PENGUKUHAN
M32-M33 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
10.08-18.08
M34-M36
19.08-08.09 9.PEMBEZAAN
Murid akan dibimbing untuk Murid akan dapat Idea had sesuatu fungsi boleh
1. Memahami dan 1.1 Menentukan nilai sesuatu fungsi diilustrasikan melalui graf.
menggunakan konsep apabilapembolehubahnya menghampiri suatu
kecerunan bagi sesuatu nilaitertentu. Konsep terbitan pertama
lengkung dan pembezaan. 1.2 Mencari kecerunan perentas yang sesuatu fungsi diterangkan
menghubungkan dua titik pada sesuatu sebagai tangen kepada
lengkung. sesuatu lengkung dan boleh
1.3 Mencari terbitan pertama sesuatu fungsi y f diilustrasikan melalui graf.
x sebagai kecerunan tangen kepada
graftersebut. Terhad kepada
1.4 Mencari terbitan pertama bagi polinomial y axn;
dengan a, n ialah pemalar, n = 1, 2, 3...
menggunakan prinsip pertama. Tatatanda f x adalah
1.5 Mendeduksikan rumus terbitan pertama setara dengan dy/dx
bagiFungsiy axnsecara aruhan apabila y f x .

Murid akan dibimbing untuk Murid akan dapat Hadkan kes-kes dalam Hasil
2. Memahami dan 2.1 Menentukan terbitan pertama bagi fungsiy Pembelajaran 2.7 hingga 2.9
menggunakan konsep axndengan menggunakan rumus. kepada petua yang
terbitan pertama bagi 2.2 Menentukan nilai terbitan pertama bagi fungsiy diperkenalkan dalam 2.4
fungsipolinomial untuk axnuntuk nilai x yang diberi. hingga 2.6.
menyelesaikan masalah. 2.3 Menentukan terbitan pertama bagi sesuatu
fungsi
yang melibatkan:
a) penambahan, atau
b) penolakan sebutan-sebutan algebra.
2.4 Menentukan terbitan pertama hasil darab dua
polinomial
2.5 Menentukan terbitan pertama hasil bahagi dua
polynomial
2.6 Menentukan terbitan pertama fungsi
gubahanmenggunakan petua rantai.
2.7 Menentukan kecerunan tangen kepada
sesuatulengkung pada suatu titik.
2.8 Menentukan persamaan tangen kepada
sesuatulengkung pada suatu titik.
2.9 Menentukan persamaan normal kepada
sesuatulengkung pada suatu titik

Murid akan dibimbing untuk Murid akan dapat


3. Memahami dan 3.1 Menentukan titik pusingan pada suatu Tegaskan penggunaan
menggunakan konsep lengkung. terbitan pertama bagi
nilaimaksimum dan nilai 3.2 Menentukan sama ada sesuatu titik menentukan titik pusingan.
minimum untuk pusinganadalah titik maksimum atau titik Tidak termasuk titik lengkok
menyelesaikan masalah. minimum. balas.
3.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan Terhad kepada dua
nilaimaksimum atau nilai minimum . pembolehubah sahaja

4. Memahami dan 4.1 Menentukan kadar perubahan bagi kuantiti


menggunakan konsep yangterhubung.
kadarperubahan untuk
menyelesaikan masalah.

5. Memahami dan 5.1 Menentukan perubahan kecil untuk Terhad kepada tiga
menggunakan konsep sesuatuKuantiti pembolehubah sahaja.
perubahan kecil dan 5.2 Menentukan nilai 7amper dengan
penghampiran untuk menggunakanpembezaan.
menyelesaikan masalah

6. Memahami dan 6.1 Menentukan terbitan kedua bagi fungsi Tidak termasuk kes yang
menggunakan konsep y f x . melibatkan perubahan
terbitan kedua untuk 6.2 Menentukan sama ada titik pusingan peratusan.
menyelesaikan masalah. sesuatulengkung adalah maksimum atau
minimumdengan menggunakan terbitan
kedua.

M37-M39
MINGGU ULANGKAJI
09.09-29.09
M40-M42
01.10 – PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
20.10
M43-M45
POST MORTEM / PRE-FORM 5
21.10-22.11
23.11 –
CUTI AKHIR TAHUN 2019
01.01.2020

TARIKH-TARIKH BENGKEL

12 Januari
16 Februari
6 April
22 Jun
13 Julai
21 September