You are on page 1of 7

บทที่ 1 Aciclovir Cream

ก. ขอมูลเบื้องตน ออกจํ า หน า ย หลายชื่ อ การค า ดั ง ตั ว อย า ง


Aciclovir (ชื่อมาตรฐาน BNN และ ดานลาง 4
rINN) หรื อ Acyclovir (ชื่ อ มาตรฐาน A.C.V.® cream, Acyclovir Stada®
Cream, Acyvir® cream, Clinovir® cream,
USAN) 1 เป น ยาสั ง เคราะห ช นิ ด Clovin® cream, Clovira®
Colsor® cream, Cyclorax® cream,
cream,

Entir® cream, Herpenon® cream,


deoxyguanosine analog ขึ้นทะเบียนใน Mavir® cram, Norum® cream, Vilerm®
cream, Viraxy® cream, Virogon® cream,
สหรัฐอเมริกาในป 1982 2 ในประเทศไทยมี Virolan® cream, Vivax® cream, Vivir®
cream, Zevin® cream, Zocovin® cream,
จํา หนา ยทั้ ง ในรูปยาเม็ ด ยาฉี ด ยาป ายตา
ข. สถานะของ aciclovir cream ในบัญชี
และยาทาผิวหนังเฉพาะที่เฉพาะรูปแบบ 5%
ยาหลักแหงชาติ
cream สวนในตางประเทศมียาในรูปแบบ
Aciclovir cream ไมเคยไดรับการ
5% ointment จําหนายดวย
บรรจุไวในบัญชียาหลักแหงชาติ ทั้งในบัญชี
ย า ก ลุ ม นี้ ใ ช รั ก ษ า โ ร ค ติ ด เ ชื้ อ
ยาหลักแหงชาติ พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2547 และ
Herpes โดยขอบงใชตามเอกสารกํากับยา 3
พ . ศ . 2 5 5 1 โ ด ย เ ห ตุ ผ ล ด า น ค ว า ม มี
ของ aciclovir cream ใชรักษาโรคติดเชื้อ
ประสิทธิภาพต่ําของยา ซึ่งสนับสนุนโดย
Herpes ที่ผิวหนัง ทั้งชนิดที่เปนครั้งแรกและ
หลักฐานเบื้องตนดังนี้
ชนิดกลับเปนซ้ํา ทั้งบริเวณอวัยวะเพศและ
กรณี herpes genitalis CDC
ริมฝปาก
Zovirax® cream. Indications: Herpes
Guidelines (2002)5 ไมแนะนําการใชยา
simplex virus infection of the skin eg
initial & recurrent genital herpes &
ต า นไวรั ส ชนิ ด ทาเฉพาะที่ ใ นโรคติ ด เชื้ อ
herpes labialis.
herpes ที่อวัยวะเพศ เนื่องจากมีประโยชน
ทางคลินิกนอยมาก
Aciclovir cream เปนยาที่ไดรับ “Topical therapy with antiviral drugs
ความนิยมใชมาก จึงมีผูผลิตยา generic offers minimal clinical benefit, and its
use is not recommended. “

1
Aciclovir in MARTINDALE The Complete Drug
4
Reference. MICROMEDEX(R) Healthcare Series Vol. MIMS Product Information. MIMS CliniConsult
126. Thomson Micromedex 2005 Thailand 3rd Issue 2005 CD ROM
2 5
Aciclovir in Drug Monograph. Clinical CDC: Sexually transmitted diseases treatment
Pharmacology CD-ROM Ver 2.18 Gold Standard guidelines 2002. MMWR 2002: 51 (No. RR-6), 2002.
2005. 2 In Drug Consults “GENITAL HERPES SIMPLEX VIRAL
3
Zovirax cram Product Monograph in MIMS Product INFECTION - CDC GUIDELINES.” MICROMEDEX(R)
Information. MIMS CliniConsult Thailand 3rd Issue Healthcare Series Vol. 126. Thomson Micromedex
2005 CD ROM 2005 5

1
กรณี herpes labialis BMJ Clinical และคณะ (1982) 8 ซึ่ งทําการวิจัยในผูปว ย
Evidence (2005)6 ได ทํ า การทบทวน 69 คนที่เปนครั้งแรก และผูปวยที่กลับเปนซ้ํา
เอกสารต า ง ๆ ในการรั ก ษาโรคติ ด เชื้ อ อีก 111 คน เทียบกับยาหลอก เปนงานวิจัย
herpes บริเวณริมฝปากดวย aciclovir โดย ชนิด Controlled Clinical Trial (ไมใช
แบงหมวดการรักษา herpes labialis randomized controlled trial) พบวาในกลุม
ออกเปน ก. การรักษาครั้งแรก ข. การปองกัน ผู ป ว ยที่ เ ป น ครั้ ง แรก ยาได ผ ลอย า งมี
การกลับเปนซ้ํา และ ค. การรักษาอาการในผู นัยสําคัญทางสถิติในการลดระยะเวลาของ
กลับเปนซ้ํา BMJ Clinical Evidence ไดจัด การพบเชื้อในแผล (viral shedding) อาการ
ให ย า aciclovir ชนิ ด กิ น เป น ยาในกลุ ม ที่ คันหรือปวดเฉพาะที่ และระยะเวลาจนแผล
นาจะมีประโยชนในการรักษา (Likely To Be หาย (2.0, 3.6, 11.2 วัน เทียบกับ 4.6, 6.7
Beneficial) ทั้ ง 3 หมวดการรั ก ษาข า งต น และ 15.8 วัน ตามลําดับ) ในกลุมผูปวยชาย
สวน aciclovir ชนิดยาทาเฉพาะที่ จัดเปนยา ที่กลับเปนซ้ํา ลดระยะเวลาของการพบเชื้อ
ที่ ยั ง ไม ท ราบประสิ ท ธิ ภ าพอย า งแท จ ริ ง ในแผลไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <
(Unknown Effectiveness) โดยคําจํากัด 0.001) คือกลุมที่ไดรับยาใชเวลา 0.8 วัน
ความของยาในกลุมนี้คือยาที่มีหลักฐานไม ส ว นกลุ ม ยาหลอกใชเ วลา 0.8 วั น ใน ส ว น
เพียงพอหรือคุณภาพยังไมดีพอ ระยะเวลาที่แผลตกสะเก็ดและหายใชเวลา
“Unknown Effectiveness - Description :
For which there are currently insufficient 3.5 และ 7.5 วัน เทียบกับ 5.0 และ 9.7 วัน
data or data of inadequate quality.“
ตามลําดับ (p = 0.03 และ 0.07) สวนใน
ค. หลักฐานที่เกี่ยวของกับประสิทธิภาพ ผู ป ว ยหญิ ง ที่ ก ลั บ เป น ซ้ํ า ไม พ บว า ยามี
ของ aciclovir cream ใน herpes genitalis ประสิ ท ธิ ภ าพเหนื อ ยาหลอกในการลด
Micromedex7 ระบุวา aciclovir ระยะเวลาของอาการหรือระยะเวลาในการ
cream มีที่ใชในการรักษาโรคติดเชื้อ herpes เกิ ด แผลแต อ ย า งใด ในผู ป ว ยทุ ก กลุ ม
simplex ที่อวัยวะเพศโดยอางอิง Corey aciclovir cream ไมชวยลดความถี่ของการ
กลั บ เป น ซ้ํ า และไม ช ว ยยื ด ระยะเวลาของ
การกลั บ เป น ซ้ํ า ในครั้ ง ถัด ไป งานวิ จัย นี้ จึ ง
ควรสรุปวายามีประสิทธิภาพเฉพาะในเพศ
6
Worrall G. Herpes labialis. Clin Evid. 2004 ชาย ในผูปวยที่เปนครั้งแรก สวนผูปวยชายที่
Dec;(12):2312-20. Available at
http://www.clinicalevidence.com/ceweb/conditions/sk
8
d/1704/1704.jsp Update April 2005. Corey L, Benedetti JK, Critchlow CW, et al: Double-
7
Aciclovir. Place in Therapy in DRUGDEX DRUG blind controlled trial of topical acyclovir in genital
EVALUATION. MICROMEDEX(R) Healthcare Series herpes simplex virus infections. Am J Med 1982b;
Vol. 126. Thomson Micromedex 2005 73:326-334.

2
กลับเปนซ้ําประโยชนที่ไดไมชัดเจน และยา ทายาบ อ ยกว า และจํ า นวนครั้ ง ต อ วั น
ไมไดผลในผูปวยหญิง มากกวา ในทั้งสองวิธีที่ระบุไวเชื่อวาผูปวย
BNF 9 ระบุวา aciclovir cream ส ว น ใ ห ญ ไ ม ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ต า ม ไ ด
ไดรับการขึ้นทะเบียนใหใชใน initial and โดยเฉพาะผูเปนโรคติดเชื้อ herpes ที่อวัยวะ
recurrent labial and genital herpes เพศ เนื่องจากความไมสะดวกในการทายา
simplex infections โดยใหทายาทุก 4 ชั่วโมง บอยครั้งในบริเวณดังกลาวเปนเวลาหลายวัน
(วันละ 5 ครั้ง) นาน 5-10 วัน ทันทีเมื่อเริ่ม ติดตอกัน ทําใหประสิทธิภาพของยา (ถามี)
เปนแผล ยิ่งลดต่ําลง
Clinical Pharmacology2 (เปน
ข อ มู ล การใช ย าในสหรั ฐ อเมริ ก า) ระบุ ว า ง. วิธีการรักษา herpes genitalis
สําหรับการรักษา herpes labialis และ สํ า หรั บ วิ ธี รั ก ษาโรค herpes
initial or recurrent herpes genitalis ให genitalis ที่ ส ะดวกกว า การทายา และมี
ทายาทุก 3 ชั่วโมง วันละ 6 ครั้ง นาน 7 วัน ประสิทธิภาพอยางแทจริงคือการใชยากินซึ่ง
ในทันทีที่เปนแผล โดยระบุไวดวยวา ชวยลดระยะเวลาการเปนแผลลงไดครึ่งหนึ่ง
ในกรณีของ herpes genitalis และลดระยะเวลาการพบเชื้อในแผลลงไดถึง
สําหรับผูปวยที่มีภูมิคุมกันปกติ ยาไมมี 90% 10 ขนาดยาและวิ ธี ใ ช ต ามคํ า แนะนํ า
ประโยชน ใ นการรั ก ษาโรคทางคลิ นิ ก ของ CDC แสดงไวในตารางที่ 5-15 ใน
ถึงแมวายาจะชวยลดระยะเวลาการพบเชื้อ คําแนะนําของ CDC ไมไดกลาวถึงการใช
ไวรั ส ในแผลได ก็ ต าม ซึ่ ง ต อ งติ ด ตาม aciclovir cream แตอยางใด
ประสิ ท ธิ ภ าพของยาในการรั ก ษา herpes
labialis ตอไป ตารางที่ 5-1 วิธีการใช aciclovir ในการ
”for treatment of initial or recurrent
herpes genitalis: There is no clinical รักษาโรคติดเชื้อ herpes ที่อวัยวะเพศ
benefit of the ointment in
immunocompetent patients; although,
decreased viral shedding may be noted.”
ก. ผูปวยที่เปนครั้งแรก
วิธีที่ 1 ใช aciclovir 200 มก. วันละ 5 ครั้ง
ข อสั ง เกต ในประเทศอัง กฤษ และ นาน 7-10 วัน
สหรัฐอเมริกา วิธีการทายา aciclovir มีความ วิธีที่ 2 ใช aciclovir 400 มก. วันละ 3 ครั้ง
แตกตางกัน โดยในสหรัฐอเมริกากําหนดให นาน 7-10 วัน

9 Aciclovir in Anti-infective skin preparation, Antiviral


10
Preparations. Joint Formulary Committee. British Aciclovir. Therapeutic Uses in Herpes Simplex
National Formulary. 50 ed. London: British Medical Mucocutaneous in DRUGDEX DRUG EVALUATION.
Association and Royal Pharmaceutical Society of MICROMEDEX(R) Healthcare Series Vol. 127.
Great Britain; September 2005. Thomson Micromedex 2006

3
ข. ผูปวยที่กลับเปนซ้ํา ด ว ยหลั ก ฐานและข อ มู ล ต า ง ๆ
วิธีที่ 1 ใช aciclovir 200 มก. วันละ 5 ครั้ง ขางตน บัญชียาหลักแหงชาติจึงแนะนําใหใช
นาน 5 วัน aciclovir ชนิ ด กิ น เพี ย งชนิ ด เดี ย ว ในการ
วิธีที่ 2 ใช aciclovir 400 มก. วันละ 3 ครั้ง รักษา herpes genitalis โดยไมสงเสริมการ
นาน 5 วัน ใช aciclovir ชนิดยาทาเฉพาะที่
วิธีท 3 ใช aciclovir 800 มก. วันละ 2 ครั้ง
นาน 5 วัน จ. หลักฐานที่เกี่ยวของกับประสิทธิภาพ
ของ aciclovir cream ใน herpes labialis
ในแงผลขางเคียงจากการใชยา ทั้ง มี ผู ตี พิ ม พ ง า น วิ จั ย ที่ ร ะ บุ ว า
ยากินและยาทาเฉพาะที่ตางมีผลขางเคียงที่ aciclovir cream ไมมีประสิทธิภาพในการ
ไมรุนแรง ผลขางเคียงที่รุนแรงหรืออาจเปน รักษาโรค herpes labialis อยูหลายงานวิจัย
อันตรายถึงชีวิตมักเกิดจาก aciclovir ชนิด เชน Spruance SL และคณะ (1982) 11 , 12
ฉีดหรือการใหยาเกินขนาด2 ทําการศึกษาชนิด double-blind, placebo-
“Rapid or bolus infusions of acyclovir controlled trial ในผูปวย 208 คน ระบุวา
have been associated with renal toxicity.
Neurotoxicity has been reported during
systemic acyclovir administration,
หากทายาภายใน 8 ชั่วโมงหลังเกิดแผลจะ
especially when administered in high
doses and/or in patients with renal ชวยลดจํานวนไวรัสในแผลลงได แตยาไมมี
impairment. Seizures and lethargy have
been reported in association with ผลตออาการทางคลินิกของโรค
acyclovir overdose.”
“A double-blind, placebo-controlled trial
of topical 5 percent acyclovir in
polyethylene glycol was conducted
ในแงคาใชจาย ยา aciclovir ชนิด among 208 patients with herpes simplex
labialis. Reduced excretion of virus from
ทาเฉพาะที่ คํ า นวณค า ใช จ า ยได ย าก lesions was seen in the subgroup of
patients who entered the study within
eight hours of lesion onset, but no
เนื่ อ งจากปริ ม าณยาที่ ท าขึ้ น กั บ ขนาดและ differences were noted in the patients
who began treatment nine to 25 hours
จํานวนของแผล และผูปวยแตละรายทายา after onset. No clinical benefit from
treatment with acyclovir was observed.”
ดวยปริมาณยาที่ไมเทากัน นอกจากนี้ผูปวย
จะไดรับยาในปริมาณที่ไมเทากันเนื่องจาก
11
Spruance SL, Schnipper LE, Overall JC Jr, Kern
ยาที่มีจําหนายมีขนาดบรรจุ 1, 2, 3 กรัม
ER, Wester B, Modlin J, Wenerstrom G, Burton C,
หรือ 5 กรัม ตอซอง/หลอด ซึ่งประมาณได Arndt KA, Chiu GL, Crumpacker CS. Treatment of
ยากวาผูปวยแตละรายควรไดรับยามากนอย herpes simplex labialis with topical acyclovir in
polyethylene glycol. J Infect Dis. 1982 Jul;146(1):85-
เพียงใดจึงจะเพียงพอตอการทายาวันละ 5-6
90.
ครั้ง นาน 5-10 วัน ในปจจุบันยา aciclovir 12
Spruance SL, Crumpacker CS. Topical 5 percent
ชนิ ด เม็ ด มี ร าคาถู ก ลงมาก ส ง ผลให ย าทา acyclovir in polyethylene glycol for herpes simplex
และยากินนาจะมีคาใชจายที่ใกลเคียงกัน labialis. Antiviral effect without clinical benefit. Am J
Med. 1982 Jul 20;73(1A):315-9.

4
Spruance SL และคณะ (1984) 13 Spruance SL และคณะ (2002) 15
ทําการศึกษาชนิด prospective placebo ทํ า ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง 5%
controlled, double-blind, randomized acyclovir cream เทียบกับยาหลอกใน
trial ในผู ป ว ย 352 คน โดยใช ย าที่ ค วาม Multicenter Randomized Controlled Trial
เขมขนสูงเปนสองเทาของปกติคือ 10% สองการศึกษาซึ่งทําพรอมกันในผูปวย 686
acyclovir polyethylene glycol ointment คนและ 699 คน ตามลําดับ ผูปวยทายาดวย
ทาในทันทีที่เกิดแผล พบวากลุมผูใชยาแผล ตนเองภายใน 1 ชั่วโมงเมื่อเริ่มเปนแผล โดย
หายในเวลา 6 วันซึ่งไมแตกตางจากกลุมยา ทายาวั น ละ 5 ครั้ ง ติ ด ต อ กั น 4 วั น ผลใน
หลอกซึ่งใชเวลา 5.2 วัน การศึ ก ษาที่ ห นึ่ ง พบระยะเวลาในการเป น
“Topical acyclovir in polyethylene glycol
was ineffective for the treatment of แผลเทา กั บ 4.3 วั นและ 4.8 วัน (hazards
herpes labialis despite an optimum
therapeutic opportunity.” ratio [HR] = 1.23; 95% confidence
interval [CI], 1.06 to 1.44; P = 0.007)
Shaw M และคณะ (1985) 14 และผลในการศึกษาที่สองพบระยะเวลาใน
ทํ า การศึ ก ษาชนิ ด double blind, การเป น แผลเท า กั บ 4.6 และ 5.2 วั น
randomised, crossover placebo ตามลําดับ (HR = 1.24; 95% CI, 1.06 to
controlled trial ของ 5% acyclovir cream 1.44; P = 0.006) ดังนั้นยาจึงชวยลด
ใ น ผู ป ว ย 4 5 ค น แ ล ะ ร ะ บุ ว า ย า มี ระยะเวลาของการเป น โรคลงได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพไมแตกตางจาก placebo ใน นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ทั้ ง นี้ ย าไม ช ว ยป อ งกั น
การรักษาโรค herpes labialis การดําเนินของโรคจากตุ มพองไปเปน แผล
“There was no significant clinical benefit
from treatment with acyclovir cream
compared with placebo cream. The
และตกสะเก็ด ขอสังเกต ผลการรักษาที่ได
median healing times were nine days
with acyclovir cream, 10 days with
ถึ ง แม จ ะมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ แต แ ทบไม มี
placebo cream, and 13 days when no
treatment was given.” นั ย สํ า คั ญ ทางคลิ นิ ก เนื่ อ งจากยาลด
ระยะเวลาของการเปนโรคลงไดเพียง 0.5-
13
0.6 วัน ดังนั้นดวยระยะเวลาหายที่ตางกัน
Spruance SL, Crumpacker CS, Schnipper LE,
Kern ER, Marlowe S, Arndt KA, Overall JC Jr. Early, เพี ย งครึ่ ง วั น จากการทายาติด ต อ กั น 4 วั น
patient-initiated treatment of herpes labialis with
15
topical 10% acyclovir. Antimicrob Agents Chemother. Spruance SL, Nett R, Marbury T, Wolff R,
1984 May;25(5):553-5. Johnson J, Spaulding T. Acyclovir cream for
14
Shaw M, King M, Best JM, Banatvala JE, Gibson treatment of herpes simplex labialis: results of two
JR, Klaber MR. Failure of acyclovir cream in randomized, double-blind, vehicle-controlled,
treatment of recurrent herpes labialis. Br Med J (Clin multicenter clinical trials. Antimicrob Agents
Res Ed). 1985 Jul 6;291(6487):7-9. Chemother. 2002 Jul;46(7):2238-43.

5
ผูปวยสวนใหญ ไมนา ที่จะสังเกตเห็นความ แนวโนมที่ยาตานไวรัสชนิดเฉพาะที่
แตกตางของผลการรักษาได ซึ่งขอสังเกตที่ จะไดผลในการรักษา herpes labialis ขึ้นอยู
ก ล า ว ม า ส อ ด ค ล อ ง กั บ ข อ ส รุ ป ใ น กับ ความเร็ ว ในการทายาหลั ง เริ่ ม เป น แผล
Micromedex16 ที่กลาววาผลการรักษาที่ได และความถี่ในการทายา จากการศึกษาโดย
จากการใช 5% aciclovir cream มีนอยมาก Raborn GW และคณะ (2002) 18 ซึ่งเปน
(marginally effective) จนอาจไมคุมคากับ งานวิจัยที่มีจํานวนผูปวยมากที่สุดเทาที่เคย
ราคายา (cost may outweigh the small มีมาคือ 4,573 คน (วัดผลไดจริง 3,057 คน)
benefits gained) ในการศึกษานี้ใช 1% penciclovir cream
Evan TG และคณะ (2002) 17 ใน cetomacrogol cream base โดย
ศึกษาผลการรักษา herpes labialis ดวย กําหนดใหผูปวยทายา 6 ครั้งในวันแรก และ
5% aciclovir + 1% hydrocortisone ทายาทุก 2 ชั่วโมง (ขณะที่ตื่นอยู) ในวันตอ
cream โดยหวังผล immunomodulatory ๆ มาอีก 4 วัน เห็นไดวาหากจะใหไดผลตาม
effect ของ hydrocortisone ในการเสริม งานวิ จั ย นี้ ผู ป ว ยต อ งทายาบ อ ยมาก ใน
ผลการรักษาของ aciclovir ผลการรักษา บุคคลทั่วไปมักนอนเพียงวันละ 6-8 ชั่วโมง
พบว า การเพิ่ ม hydrocortisone เข า ไปใน หมายความวาตองทายาถึงวันละ 8-9 ครั้ง
สู ต รยาช ว ยให แ ผลหายเร็ ว ขึ้ น อย า งมี ซึ่งสะดวกนอยกวาการกินยามาก
นัยสําคัญทางสถิติ p = 0.04 เมื่อเทียบกับยา
หลอก โดยกลุมที่ไดรับยาแผลหายใน 9 วัน ฉ. วิธีการรักษา herpes labialis
ในขณะที่กลุมยาหลอกแผลหายใน 10.1 วัน CDC แนะนํ า วิ ธี ก ารรั ก ษา herpes
ซึ่งเห็นไดการเพิ่ม hydrocortisone เขาไปใน labialis ดวยยากิน โดยใชยา aciclovir ใน
สู ต รยาไม ช ว ยให แ ผลหายเร็ ว ขึ้ น อย า งมี ขนาด 400 มก. วันละ 3 ครั้ง หรือ 200 มก.
นัยสําคัญทางคลินิก วันละ 5 ครั้ง นาน 7-10 วัน2 สวนในการ
รักษาผูปวย herpes labialis ที่เปนครั้งแรก
16
Aciclovir. Therapeutic Uses in Herpes Labialis in ควรเพิ่มขนาดยาเปน 400 มก. วันละ 5 ครั้ง
DRUGDEX DRUG EVALUATION. MICROMEDEX(R) หรือไมยังไมเปนที่ทราบแนชัด5
Healthcare Series Vol. 127. Thomson Micromedex
2006
17
Evans TG, Bernstein DI, Raborn GW,
18
Harmenberg J, Kowalski J, Spruance SL.Double- Raborn GW, Martel AY, Lassonde M, Lewis MA,
blind, randomized, placebo-controlled study of Boon R, Spruance SL; Worldwide Topical Penciclovir
topical 5% acyclovir-1% hydrocortisone cream (ME- Collaborative Study Group.Effective treatment of
609) for treatment of UV radiation-induced herpes herpes simplex labialis with penciclovir cream:
labialis. Antimicrob Agents Chemother. 2002 combined results of two trials. J Am Dent Assoc. 2002
Jun;46(6):1870-4. Mar;133(3):303-9.

6
ช. สรุป
Aciclovir cream เป น ยาที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพต่ํ า ในการรั ก ษาโรคติ ด เชื้ อ
herpes ทั้งที่อวัยวะเพศ (herpes genitalis)
และที่ริมฝปาก (herpes labialis) ทั้งชนิดที่
เปนครั้งแรกและชนิดที่เปนซ้ํา ประโยชนที่ได
ทางคลินิ ก มี นอ ยมากจนอาจไม คุม ค า ยาที่
เสียไป นอกจากนั้ น วิ ธีก ารใช ย ายั ง มีค วาม
สะดวกในการใชต่ําเนื่องจากตองใชยาบอย
มาก ส ง ผลให ป ระสิ ท ธิ ภ าพของยายิ่ ง ลด
ต่ําลงไปอีก ทั้งนี้ วิธีการรักษาที่มีประโยชน
อยางแทจริง สะดวก และมีความคุมคาคือ
การใช aciclovir ชนิดกิน ดังนั้นบัญชียาหลัก
แหงชาติจึงบรรจุยา aciclovir ไวเพียงชนิด
กิน โดยไมไดบรรจุยา aciclovir ชนิด cream
ไวดวย

You might also like