You are on page 1of 1

Amang Mapagmahal

pinagbubukalan ng lahat ng bokasyon


buksan Mo ang puso ng maraming kabataan
tungo sa buhay na wagas na nakatalaga
sa paglilingkod at misyon.

Ang ating mundo ngayon ay nangangailangan ng mga tao


na nagnanais at nakahanda
na magtalaga ng sarili
sa buhay na sumasaksi (pagpapatotoo),
na may kredibilidad at integridad;
sa buong sariling dedikasyon
sa Simbahan, at buong pagtatalaga
sa Diyos ng Awa at Habag.

Alang-alang sa Iyong Anak na si Hesus,


ang Mabuting Pastol at Panginoon ng Pag-aani,
hipuin Mo ang puso ng mga kabataan
upang sila ay humayo sa mundo
at maging misionero
ng pagmamahal at pakikipagkaisa,
at kung naaayon sa Iyong kalooban,
tawagin Mo sila sa pagiging Pari at Relihiyoso
na buong-buo na magtalaga sa Iyo. AMEN.