You are on page 1of 1

Samenvatting Simchat Thora (Vreugde der Wet) – Lezing Klaas Goverts – In Perspectief – 18

oktober 2007

Vreugde der wet, een Joodse uitdrukking die je weleens voorbij hoort komen. Hoezo dan? De wet
leert ons toch de zonde kennen. Hoezo dan vreugde? Paulus schrijft in Galaten 3:

10 Want allen, die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek; want er staat
geschreven: Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het boek der
wet, om dat te doen.
19 Waartoe dient dan de wet? Om de overtredingen te doen blijken is zij erbij gevoegd, totdat (...)

Niet echt iets om blij van te worden, of wel? Toch zegt Paulus dat de wet zelf heilig is en goed in
bijvoorbeeld Romeinen 7:.

12 Zo is dan de wet heilig, en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed.

De vraag komt dan op: wat verstaan we onder de wet, of Joods uitgedrukt: de Thora? Het is het
Woord van God. Sommige verstaan eronder de vijf boeken van Mozes. Anderen verstaan er de hele
bijbel onder. Het woord Thora houdt verband met een Hebreeuws woord dat 'wijzen' betekent.
Buber vertaalt het woord dan ook met 'Weisung'.

Mozes wordt wel geïdentificeerd met de Thora. Men zei wel dat hij de lopende Thora was. Hij
ontving haar (Thora is vrouwelijk) dan ook rechtstreeks van God op de berg Sinaï en heeft haar 40
jaren meegedragen door de woestijn en het volk van God tot de grens van het beloofde land geleidt.
Jozua, de Thora omarmend, leidde het volk over de grens het beloofde land in.

Op een gegeven moment is men de Hebreeuwse bijbel gaan vertalen in het Grieks. Dat is de
zogenaamd Septuaginta geworden. Men heeft voor Thora het woord 'nomos' genomen.Op zich geen
verkeerde vertaling, maar het woord heeft in de loop van de tijd aan betekenis verloren. Dit heeft
zijn weerslag gehad op een Joodse stroming genaamd het Farizeïsme. Deze stroming wilde zich
afscheiden van het kwaad en een afgezonderd bestaan leiden. Later werd deze stroming gekenmerkt
door de wettisistische omgang met de Thora. Paulus behoorde tot deze groep. Toen hij was bekeerd
op weg naar Damascus kwam hij in een andere 'huishouding' terecht en viel het zware juk van het
wettisicme van hem af. Hij was verlost van de vloek van de wet. De plank die het Farizeïsme
missloeg is dat ze van de Thora een systeem hadden gemaakt, een middel om zalig te worden.
Paulus zou dit voortaan fel bestrijden. De Thora zoals opgevat in het Farizeïsme was niet langer de
vreugde, de levenskracht voor de mens zoals in Psalm 19 beschreven staat. Net zoals de zon voor
de ene mens een bron van licht en vreugde kan zijn, kan het voor de ander een plaag zijn. De
aangename warmte die de Thora zou moeten hebben werd door het wetticisme omgezet in een
zonnesteek voor sommige Joden.

Maar dan komt Jezus (Jozua). Jezus is niet gekomen om de Thora af te schaffen, maar om haar te
vullen. Sommige vertalingen zeggen bij Mattheus 5 vers 17: vervullen. Maar Jezus komt het huis,
wat de Thora feitelijk is, niet afbreken, hij komt het huis bewoonbaar maken, vullen met zijn
aanwezigheid. Dankzij Jezus is de Thora geen juk dat zwaar op ons drukt. Wat wij namelijk tekort
schieten, daar komt Jezus ons tegemoet. Nu is de Thora geen juk, maar een volmaakte wet die
vrijheid brengt (Jakobus 1 vers 25). Vergelijk met Mattheüs 11:

28 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.
29 Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen
jullie werkelijk rust vinden, 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’