You are on page 1of 10

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

1. Mata Pelajaran : Bahasa Melayu


2. Tahun : 1 Inovatif
3. Bilangan Murid : 36 orang
4. Tarikh : 13 Oktober 2016
5. Hari : Khamis
6. Masa : 8.10 hingga 9.10 pagi
7. Tema : Kesihatan dan Kebersihan
8. Tajuk : Lagu ‘Bangun Pagi’

9. Kemahiran Fokus: Aspek Tatabahasa: Kata Nama Am

10. Standard Kandungan


5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

11. Standard Pembelajaran


5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut
konteks

12. Objektif Pembelajaran


Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
i. Menyenaraikan lima kata nama am yang terdapat dalam lirik lagu yang bertajuk
‘Bangun Pagi’ dengan betul.
ii. Membina ayat berdasarkan kata nama am yang merujuk benda yang terdapat di dalam
bilik darjah secara gramatis.

13. Sistem Bahasa


 Tatabahasa: morfologi – kata nama am
 Kosa kata: putik kapas, otak, anggota
 Sebutan dan intonasi

14. Pengisian Kurikulum (Elemen Merentas Kurikulum)


 Ilmu: Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, Sains
 Nilai Murni: Kebersihan fizikal dan mental
 Pendidikan Alam Sekitar: bertanggungjawab terhadap kebersihan diri dan persekitaran
 Teknologi Maklumat dan Komunikasi: Belajar melalui TMK
 Kreativiti: Pergerakan kreatif – Imaginasi dan visualisasi, mencipta lirik lagu
 Elemen Keusahawanan:
EK 1: 1.4 Daya kreativiti dan inovasi: memerhati dengan bertujuan dan menghasilkan
banyak idea
EK 2: 2.2 Menganalisis pemerhatian secara kritis dan kreatif: boleh menyatakan kebaikan
/ keburukan sesuatu perkara

15. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran (Kepelbagaian Kaedah dan Teknik)


 KB: menghubung kait pengalaman, sebab dan akibat menjaga kebersihan gigi dan muka
 KP: verbal linguistik, interpersonal dan kinestetik
 BCB: mengumpul maklumat dan memproses maklumat dalam lirik lagu

muka surat 1
 Pembelajaran Kontekstual: menghubung kait amalan kebersihan dalam kehidupan
seharian
 Pembelajaran Konstruktivisme

16. Bahan Bantu Mengajar

Bil. Perkara Jumlah


1 Komputer riba 1
2 Projektor LCD 1
3 Lirik lagu ‘Bangun Pagi’ 36
4 Grafik peta pemikiran: Peta Pelbagai Alir 1
5 Beg kertas 1
6 Model anak patung, kerusi dan meja 1
7 Gambar keadaan gigi yang rosak, muka yang comot 1
Lembaran kerja:
8 Pengayaan 30
Pemulihan 6

17. Pengetahuan Sedia Ada


i. Murid biasa menggunakan kata nama am semasa berkomunikasi dalam kehidupan harian.

Aktiviti Pengajaran dan


Langkah / Masa Isi Pelajaran Catatan
Pembelajaran
PENGURUSAN  Kebersihan kelas  Murid memastikan kelas Peralatan yang sesuai
BILIK DARJAH  Persediaan murid bersih dan mereka
(2 minit) untuk belajar bersedia untuk belajar
Set Induksi  Objek di dalam kotak  Beberapa orang murid
(5 minit) misteri meneka objek yang BBM
terdapat di dalam kotak Bahan maujud (model)
Jangkaan jawapan misteri.
KB
i. Anak patung Menghubung kait
ii. Model kerusi
iii. Model meja BCB
Memproses maklumat
 Isi pelajaran  Murid menyatakan ciri (TB: 10.Mengumpul
data melalui semua
Kata nama am fizikal objek yang deria)
Nama-nama dipegang.
objek/benda yang Pembelajaran
dapat disentuh dan Kontekstual
dilihat Menghubungkaitkan
Contoh ciri fizikal dengan pengalaman
dalam kehidupan
model kerusi  Guru membimbing murid (TB: 8. Menggunakan
 berkaki empat untuk menghubungkaitkan pengetahuan lepas ke
 kayu/plastik jawapan dengan tajuk situasi baharu)
 Tajuk pelajaran: pelajaran pada hari ini.
‘Lagu Bangun Pagi’

Langkah 1 Lagu ‘Bangun Pagi’ Aktiviti 1 BBM

muka surat 2
Aktiviti Pengajaran dan
Langkah / Masa Isi Pelajaran Catatan
Pembelajaran
(10 minit) Bangun pagi,  Lagu ‘Bangun Pagi’ Lirik lagu ‘Bangun Pagi’
Gosok gigi, diperdengarkan kepada
Cuci muka, TMK: Video Muzik
murid. https://www.youtube.com
Pakai baju. /watch?
 Murid-murid menyanyikan v=CnPI5sIX24M&index=
Makan roti, lagu berdasarkan lirik lagu 16&list=RD2s6RcKnIFH8
Minum susu, yang disediakan.
Pergi sekolah, KB
 Sebab akibat
suka hati.  Murid melakukan
pergerakan kreatif sambil Teknik
sebab akibat bernyanyi.  Pergerakan Kreatif
 Soal jawab (TB: 7.
Gosok
 Guru memaparkan Peta Menyoal dan
Gigi
menyelesaikan
Pelbagai Alir. masalah)
Peta Pelbagai Alir  Guru dan murid bersoal KP
jawab tentang sebab dan  Interpersonal
Soalan Guru: akibat menjaga  Verbal linguistik
1. Apakah nasihat anda kebersihan gigi dan muka  Kinestetik
sekiranya kawan anda berdasarkan paparan
tidak menjaga Nilai Murni
gambar.  Kebersihan fizikal
kebersihan diri?
 Murid menjelaskan Pembelajaran
Anggota badan yang lain kepentingan menjaga Kontekstual
Jangkaan jawapan kebersihan diri.  Menghubungkain lirik
i. Telinga lagu dengan
ii. Mata kebersihan diri
 Murid menyatakan
iii. Kuku
anggota badan lain yang Penilaian Objektif (i)
iv. Rambut
perlu dijaga kebersihan.
v. Jari

Langkah 2 Lirik lagu ‘Bangun Aktiviti 1 BBB


(18 minit) Pagi’  Murid menggaris dan  Lirik lagu
Bangun pagi, menyebut perkataan Pendekatan
Gosok gigi, dalam kategori objek yang  Induktif
Cuci muka, terdapat dalam lirik lagu
Pakai baju. ‘Bangun Pagi’ Teknik
 Nyanyian
Makan roti,  Permainan Bahasa
Minum susu, Aktiviti 2 KP
Pergi sekolah,  Murid menyatakan kata  Interpersonal
suka hati. nama am yang terdapat di  Verbal Linguistik
dalam bilik darjah  Kinestetik
Kata nama am
berdasarkan objek yang Nilai Murni
 Guru mencatat kata nama
 Kebersihan fizikal dan
muka surat 3
Aktiviti Pengajaran dan
Langkah / Masa Isi Pelajaran Catatan
Pembelajaran
ada di dalam kelas am yang disebut oleh mental
murid pada papan tulis. PAS
Jangkaan jawapan  Bertanggungjawab
i. Tingkap  Murid melengkapkan lirik EK
ii. Meja lagu yang disediakan oleh  EK1:1.4
iii. Kerusi guru dengan kata nama  EK5.5.1
iv. Buku am berdasarkan benda
v. Lampu yang terdapat di dalam Penilaian Objektif (i)
kelas.
Lirik lagu (mengandungi
kata nama am)  Murid menyanyikan lagu
Sapu lantai, sambil melakukan
Cuci tingkap, pergerakan kreatif yang
Susun meja, sesuai dengan maksud
Angkat kerusi. lagu.

Bilik bersih,
Otak cergas,
Guru tiba,
Bawa buku.

Langkah 3 Kata nama am yang Aktiviti 1 BBB


(23 minit) terdapat di dalam kelas  Murid menulis ayat  Lembaran Teka Silang
1. Lantai menggunakan kata nama Kata
2. Tingkap am berdasarkan benda di  Lembaran Padanan
3. Kerusi dalam kelas. Kata
4. Meja
Ciri PA21
5. Buku  Beberapa orang murid Berkomunikasi secara
membaca ayat yang telah lisan dan tulisan dengan
ditulis. berkesan

KP
 Guru membuat
 Verbal linguistik
pembetulan serta-merta  Kinestetik
sekiranya ada kesilapan  Interpersonal
pada struktur dan maksud
ayat. EK
 EK1:1.10
Pengayaan Aktiviti 2
Kata nama am Pengayaan Penilaian Objektif
Teka Silang Kata (ii)
 Murid mencari kata nama
tersembunyi dalam
permainan Teka Silang
Pemulihan Kata.
Memadankan Kata
Pemulihan
i. bangun --> pagi  Murid memadankan
ii. gosok --> gigi perkataan dengan kata
iii. cuci --> muka nama am yang sesuai.
muka surat 4
Aktiviti Pengajaran dan
Langkah / Masa Isi Pelajaran Catatan
Pembelajaran
iv. pakai --> baju
Penutup Penutup Kognitif  Murid menyebut kata BBB
(5 minit)  Rumusan isi nama am yang telah  Projektor LCD
pelajaran dipelajari dan ciri kata  Skrin
 Merujuk benda, nama am.  Lirik Lagu
bilangan lebih KB
daripada satu, ditulis  Guru memberikan pujian  Merumus
huruf kecil kecuali atas sikap murid yang
pada awal ayat. menjaga kebersihan diri Nilai
 Kepentingan menjaga dan persekitaran.  Kebersihan
kebersihan diri dan  Kesyukuran
persekitaran (bilik  Murid menyanyikan lagu
PAS
darjah) ‘Bangun Pagi’ dengan  Bertanggungjawab
melodi lagu ‘Bapaku
Penutup Sosial Pulang dari Kota’. KP
 Pujian atas usaha  Verbal linguistik
dan kejayaan  Intrapersonal

18. Refleksi
19. Ulasan Guru Pembimbing / Pensyarah Penyelia

Lembaran Kerja Teka Silang Kata


muka surat 5
AKTIVITI PENGAYAAN

Arahan:
Cari kata nama am yang tersembunyi.

T S L A N T A I K

I E M N B C E I A

A M L G T Y S K I

K A K I W H J G Y

B C G F N D I V K

A K L B O G I S N

D Y R M U K A J Q

T S A P I K W E R

P E N Y A P U L K

S D C V G B N J U

Lembaran Jawapan Teka Silang Kata

muka surat 6
JAWAPAN
1. LANTAI
2. TELINGA
3. KAKI
4. GIGI
5. MUKA
6. PENYAPU
7. BUKU
8. KIPAS

Lembaran Kerja Aktiviti Memadankan Kata

muka surat 7
AKTIVITI PEMULIHAN

Arahan:
Padankan aktiviti di bawah ini dengan kata nama am yang
betul.

cuci   pagi

pakai   muka

gosok   gigi

bangun   baju

SENARAI SEMAK KSSR


SENARAI SEMAK KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) BAHASA MELAYU
SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM STRATEGI P&P
muka surat 8
1. Tatabahasa 1. Ilmu 1. Penekanan 5P
Morfologi  Penggabungjalinan
 Pola suku kata 2. Nilai Murni  Penyerapan
 Bentuk kata (tunggal, terbitan,  Baik hati  Penilaian
kata ganda, kata majmuk)  Berdikari  Pengayaan
 Pembentukan kata  Hemah tinggi  Pemulihan
(pengimbuhan, penggandaan,  Hormat-menghormati 2. Pendekatan Berpusatkan
pemajmukan)  Kasih sayang Murid
 Golongan kata (nama, kerja,  Keadilan 3. Pendekatan Tematik
adjektif, tugas)  Kebebasan  Kekeluargaan
Sintaksis  Keberanian  Kemasyarakatan
 Kata-frasa-klausa-aspek  Kebersihan fizikal dan mental  Kesihatan dan Kebersihan
pembinaan-subjek, predikat  Kejujuran  Keselamatan
 Jenis ayat [penyata, tanya,  Kerajinan  Perpaduan
perintah, seruan]  Kerjasama  Kebudayaan, Kesenian dan
 Ragam [aktif, pasif]  Kesederhanaan Estetika
 Susunan ayat [biasa, songsang]  Kesyukuran  Jati Diri, Patriotisme dan
 Binaan ayat [dasar, tunggal,  Rasional Kewarganegaraan
terbitan /majmuk]  Sains Teknologi dan Inovasi
 Semangat bermasyarakatan
 Proses terbitan [penggantian,  Alam Sekitar dan Teknologi Hijau
pengguguran, penyusunan 3. Patriotisme dan  Pertanian dan Penternakan
semula, peluasan Kewarganegaraan Ekonomi, Keusahawanan dan
Pengurusan
2. Tanda Baca 4. Peraturan Sosiobudaya 4. Kepelbagaian Kaedah dan
Teknik
3. Sistem Ejaan 5. Sains dan Teknologi  Kemahiran Berfikir
 Kemahiran Belajar Cara Belajar
4. Sebutan [baku] dan intonasi 6. Pendidikan Alam Sekitar  Didik Hibur
[mengikut pola ayat penyata, tanya,
perintah, seruan, ayat terbalik /  Penyelesaian Masalah
7. Kreativiti dan Inovasi  Pembelajaran Berasaskan Projek
songsang, aktif, pasif]
 Pembelajaran Koperatif
8. Keusahawanan  Pembelajaran Konstruktivisme
5. Kosa kata [kata umum dan istilah]
 Pembelajaran Kontekstual
9. Teknologi Maklumat dan
6. Peribahasa [simpulan,  Pembelajaran Akses Kendiri
Komunikasi
perumpamaan, pepatah, bidalan,  Pembelajaran Luar Bilik Darjah
perbilangan, kata-kata hikmat] 10. Celik Kewangan  Pembelajaran Masteri
 Kecerdasan Pelbagai
11. Lestari Global  Kajian Masa Depan
5. Kepelbagaian Sumber Bahan
 Pusat Sumber
 Internet
 Komputer
 Akhbar
 Majalah
 Buku Rujukan
 Kamus
 Bahan Sastera
Sumber: DSKP BM

Panel Penggubal Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu

BIL. NAMA IPG NO. TELEFON

muka surat 9
IPG Kampus Bahasa Melayu
Telefon Bimbit: 019-3196915
1. Sarimah binti Awang Lembah Pantai
Pejabat: 03-22814400
59990 Kuala Lumpur

IPG Kampus Raja Melewar


Jalan Sikamat
Datin Mastura binti Telefon Bimbit: 012-6077161
2. 70400 Seremban
Mohamed Berawi Pejabat: 06-7654000
Negeri Sembilan

muka surat 10