You are on page 1of 16
PARLAMENTUL ROMANIEL CAMERA DEPUTATILOR SENATUL Propunere legislativa privind statutul polifistului local Parlamentul RomAniei adopta prezenta lege: ART. 1 (1) Politistul local de regula este functionar public civil, inarmat, conform legii, ce poarta, de regula, uniforma si exerciti atributile stabilite pentru polijia local prin lege, ca institutie specializata a statului (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) in structura polifiei locale poate fi incadrat si personal contractual, acestuia sunt aplicabile prevederile Codului Muneii (3) Exercitarea profesiei de politist local implica, prin natura sa, indatoriri si riscuri deosebite. ART. 2 (1) Poligistul local este investit cu exercifiul autoritajii publice, pe timpul si in legatur’ cu indeplinirea atributiilor si indatoririlor de serviciu, in limitele competengelor stabilite prin lege, si beneficiaz’ de dispozitiile legii penale cu privire la persoanele care indeplinesc 0 functie ce implica exercitiul autoritafii de stat (2) Autoritatea funcfiei nu poate fi exercitata in interes personal. ART.3 (1) Polifistul local igi desfasoara activitatea profesionala comunitiii si institugiilor statului, exclusiv pe baza si in executarea legii, cu respectarea lor imparfialitati, nediscriminarii, proporfionalitayii si gradualitayi. (2) Politia locala, respectiv polifistul local pot colabora pe bazi de acord de parteneriat cu organizatiile neguvernamentale de pe raza unitafii administrativ teritoriale, in vederea indeplinirii atributiilor si indatoritilor de serviciu in limitele competenfelor stabilite prin lege si acord, interesul si in sprijinul persoanei, ART. 4 (1) Poliistul local este obligat sa respecte drepturile gi libertatile fundamentale ale omului, Constitugia gi legile tari, jurdmantul de credingi, prevederile regulamentului de organizare si functionare a politiei locale, precum gi ale regulamentelor interne si si indeplineasca ordinele si dispozitiile legale ale sefilor ierarhici privind activitatea sa profesionala. (2) Politistul local raspunde, in conditiile legii, pentru modul in care isi executd atributiile de ART. 5 Sefii ierarhici din cadrul politiei locale raspund pentru legalitatea dispozifiilor date subordonafilor, acestia fiind obligati si verifice dacd acestea au fost transmise si infelese corect precum gi sa controleze modul de indeplinire a acestora, ART.6 (1) Politistul local beret deosebite, speciale sau alte condiii de munc&, in functie de specificul fiecdrei activitati desftigurate. (2) Politistul local care are atributii, conform fisei postului, pe liniile de ordine publicd si circulatie rutierd se incadreaza in categoria de activitai de condifii speciale. (3) Politistul local care este incadrat in celelalte structuri prevazute de lege, sa incadreaza in categoria de activitiji de condigii deosebite de muned, sau alte condifii de munca. ART. 7 Calitatea de politist local se dobandeste si se pierde in conditiile prevazute de lege. ART.8 Profesia de politist local poate fi exercitata numai de c&tre persoana care a dobandit aceasta calitate, in conditiile prezentei legi. ART. Incadrarea functiilor vacante din cadrul Politiei Locale se realizeazé conform Legii 188/1999 privind Statutul funcfionarilor publici. ART. 10 (1) La concursul de admitere, pentru posturile vacante, in polifia local are acces orice persoand, indiferent de ras, nafionalitate, sex, religie, avere sau origine social’, care indeplineste, pe langa conditiile generale legale prevazute pentru functionarii publ urmatoarele condiii speciale: a) sa fie apta din punct de vedere medical, fizic si psihic; b) si nu aiba antecedente penale sau sa nu fie in curs de urmarire penal ori de judecata pentru sAvarsirea de infractiunis ©) s& aiba un comportament corespunzitor cerinjelor de conduit& admise si practicate in societate. (2) De regula, in comisia de concurs prin care se incadreazA pe functia public specifica de polifist local trebuie va face parte si un reprezentant al Polifiei Romane. (3) in primul an de activitate, politistii locali incadrafi trebuie s& urmeze un curs de formare in institufiile de invapimént ale Ministerului Afacerilor Interne, potrivit legii (4) in masura in care numarul de Jocuri aprobat de catre Ministerul Afacerilor Interne nu asigura scolarizarea politistilor locali deja incadrati in efectivele Politiei Locale, cursul de formare poate fi efectuat in maxim 3 ani de la incadrare. (5) in comunele sau orasele respectiv municipiile in care cetfenii aparfinand unei minoritati nationale au 0 pondere de peste 20% din numarul locuitorilor se vor aloca proportional locuri cetienilor romani apartindnd minoritafii najionale respective. (©) Persoanele care urmeaza si fie incadrate in politia locald nu pot avea calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizafii cu caracter politi (7) Dacd in perioada desfasurarii activitajii de polifist local intervine vreuna dintre situafiile prevazute la art. 24 alin. (2) si alin, (3) din Legea polifiei locale nr. 155/2010, se ia masura destituirii celui in cauza. in situatiile in care poligistul local se afla in curs de cercetare penal ori de judecata, masura destituirii se ia dupa raménerea definitiva a hotararii de condamnare a instanjei de jud ART. 11 (1) in unitafile si subdiviziunite administrative - teritoriale in care persoanele aparfinand unor minoritati nationale detin o pondere de peste 20% se vor angaja direct proportional gi politisti locali care cunose limba respectiva. (2) Drepturile si obligatiile prevazute in Legea administrayici publice locale nr. 215/2001 cu privire la minoritafile aafionale se aplica in mod corespunz&tor. ART. 12 (1) $colarizarea politistilor locali se realizeaza prin structurile de profil ale Ministerului Afacerilor Interne, in limita numarului de locuri aprobat de cdtre acesta, (2) Categoriile, formele de pregatire si modul de desftigurare, precum si durata de perfecfionare a pregatirii polijistului local sunt stabilite prin ordin al mi interne. ART. 13 (1) Polifisti locali incadrati ca functionar public civil pot fi debutanfi sau definitivi (2) Politistii locali debutanti sunt persoanele care ocupa, pe durata perioadei de stagiu, un post in cadrul politiei locale. (3) Politistului local incadrat pe un post contractual se aplic& prevederile legale in vigoare pentru aceasta categorie. ART. 14 (1) Politistii locali se incadreazé in trei categorii, definite in raport cu nivelul studiilor necesare, dupa cum urmeaza: a) categoria A — Polifist Local clasa 1 - cuprinde polifisti locali cu studii superioare de Junga durata; ) categoria B ~ Politist Local clasa 2 - cuprinde politistii locali cu studii superioare de scurtd durata; ©) categoria C — Politist Local clasa 3 - cuprinde agentii de politie locala cu studii liceale sau postliceale, absolvite cu diploma de bacalaureat. (2) Categoriile de politisti locali se impart pe grade profesionale, dup cum urmeazi: I, Politisti Locali clasa 1 (I): a) superior;