You are on page 1of 1

‫הנהלת בתי המשפט‬

‫‪ADMINISTRATION OF COURTS‬‬

‫‪Office Of the Legal Adviser‬‬ ‫לשכת היועץ המשפטי‬

‫ב' בניסן‪ ,‬התשע"ט‬


‫‪ 7‬באפריל ‪2019‬‬

‫מספרנו‪05569119 :‬‬ ‫לכבוד‪:‬‬


‫פ ‪41/2019-‬‬ ‫דר' יוסף צרניק‬
‫)בתשובה נא לציין מספרנו(‬
‫באמצעות הדוא"ל‪joseph.zernik@hra-ngo.org :‬‬

‫דר' צרניק הנכבד‪,‬‬

‫הנדון‪ :‬בקשתך לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע‪ ,‬תשנ"ח‪1998-‬‬


‫סימוכין‪ :‬מכתבי מיום ‪26.2.2019‬‬
‫בקשותיך מיום ‪ 21.1.2019‬מיום ‪ 24.1.2019‬ומיום ‪2.3.2019‬‬

‫‪ .1‬בהתאם לנוהל עבודה ובקרה לטיפול בפרסומים פוגעניים ברשת‪ ,‬מתעדת הנהלת בתי‬
‫המשפט את הפעילות שמבוצעת בטבלת אקסל‪ .‬הטבלה כוללת את העמודות הנושאות‬
‫את הכותרות הבאות‪ :‬מושא הפרסום‪ ,‬קישור לפרסום‪ ,‬מועד תחילת הטיפול‪ ,‬צעדים‬
‫שנעשו בנדון עד כה והאם הפרסום הוסר‪/‬לא הוסר‬
‫‪ .2‬הטבלה אינה מפרטת את שמו של המפרסם‪ .‬אשר על כן‪ ,‬לא ניתן לאתר את המידע‬
‫המבוקש על ידך‪.‬‬
‫‪ .3‬בהתאם לכך‪ ,‬הריני מודיעה לך שבקשתך נדחית על יסוד סעיף ‪ (3)8‬לחוק חופש המידע‬
‫התשנ"ח‪.1998-‬‬
‫‪ .4‬כנגד החלטה זו‪ ,‬אתה רשאי להגיש עתירה מנהלית בתוך ‪ 45‬יום לבית המשפט לעניינים‬
‫מנהליים‪.‬‬

‫רח' כנפי נשרים ‪ ,22‬גבעת שאול‪ ,‬ירושלים ‪ 02-6556919 ,02-6556935  95464‬פקס'‪02-6556887 :‬‬
‫‪ - E- mail: hof esh-hamida@court.gov.il‬עדיפות לדוא"ל‬