எலா நில ஒேர கடமான பேகயா

ெததி கட இ எேக ?
ஒேர கடதி இதியா

உைடப

பேகயா

நாவல த"வாகிேறா

கடகள% இட&ெபய'ைவ க
ப()தவ'

Alfred wegener

ேகா

வானா இலாராசியா என
இரடாேனா

என

எலா இடதி+ இ,ததா ேகா

வ இதியாவ( ேகா

மகள%ட இ,த ெச)

வானா

எ&ப)& ப(-தன கடக......

சிக&/ ேகா

உைடப

த0

நாமி,த நிலெமேக ? இதியா அ எேக
?

இதியா இ,&ப2 எேக ?
தைலைய& ப(3தி

கட4ேகா. வ(5கிய பழதமி7 நா க. :
க4பைனய(த"0)ய வைரபட

இல8' எ9 ேதவா: எ: இ,ததா
இல8-யா கடமாேனா

இல8-யா ப4றிய ப(றநா0டவ'
க4பைனய( ஓவ(ய

87கிய கட ப4றிய <

வ(தியா= மைலெதாட'க>

8ெவ9 ெபய- இல8-யா கட

நண(ல கட+ ந"கிரா3
இன&பரவ+ :
க4பைனய( ஓவ(ய

ப(ளா0ேடாவ( அ0லா) கட
இ,தவ(ட

கடலி 87கிய :ம-கட அத
பேவ ெபய'க>

ேதட ேவ)ய இடதி தமிழ
தாயகைத ேத ேவா

கட4பாலக. வழிேய@ தமிழ
அெம-கா ெசறா

ெப,நா0  கடல)ய(
இல8-யா கட கெவ0

கிAபா நா0 

கடல)ய(+ நகர

இல8-யா= அ0லா) <

அெம-காவ( நட:
அக7வா3= நம: உத=

கேதாறி மேதாறா காலதவ'
கேப வரலா4ைற ேக0க ேவடாேமா ?

எலா கடகள%+ கிைடத சாக.

இெனா, நில&பால வழிேய
மகள%ன பரவ

உலக இ,&/&பாைத@ ஆசியாைவ@
அெம-காைவ@ இண: அேத வழிேய

பசிப( கடலி தைர

இ2மாகடலி தைர

பழதமிழக எேக?

த0

க. உைடததா கடக. ப(-தன

உைடத இேதா-ஆதிேரலிய த0
தா பழதமிழக 

:.

எேக 87கிய2 தமிழக Aகி@க.

இமயதி நிைலைய காCக.

87கிய பழதமிழக பசிப( கட வைர
ந">

17000 ஆ கள% கைடசி பன% ஊழிய(
கைரேயார தமிழக 87கிய2

கி..7500 ஆ) 87கிய 2வாரைக
கடல)ய(

கண எ9 தமி7 மனன% ந&ப(ைன
இ,த தைடய ேத

கிறா'களா

ஆறாய(ரமா 
/ கட ம0ட
உய'ததா 87கிய மாமல/ர கடல)ய(

கி..9500 ஆடளவ( E /கா' கடலி
87கிய2:கிரகா ஆகா

/2ைவ கடல)ய( ெப,
கட4ப.ளதாகி ேத)ேனாமா ?

இல8-யாவ( ப:தியான ச&பா கடல)ய(

பசிப(கி 87கிேனா : அ: ந
ேவ'கைள ேத ேவாமா ?

ச&பா தமிழி உற= ெமாழி எற கச
ஓன
ச&பா கடல) நாக-க ந உறவ( தடய .

ச&பா ேயானா:ன% கடல)ய( கிைடத
சி4பக.

ேயானா:ன% கடல)ய(

8 - இல8-யா - :ம-கட எ9 
&ெபய,
ந ேனா' வா7த நிலேம

அறிஞ' அணா ேத)ய ஏ! தா7த தமிழகேம !
எ5க கடல)ய( இ,2 

,கH ெசால வ(ளக ைவதநI
படேதா
ெசால பதிய ைவத

.

எI
தமி7மாமண( நதிவ'ம
தைலவ' : அறிஞ' அணா அறக0டைள
53-ப(, கலைவ &/ராய' வதி
"
/2Hெச-.605001

0413-2221025

• 9245826441

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful