You are on page 1of 99

() ()

-
கிறிஸ்த்தவர்களு
டையஉணர்மையான வெதபடிப்
பினயின்ஆத்திடர்ாம்ானமுகனே
யைக்ெ காண்டுதருக்கமின்கட்பிரலி த்
த கெள்விகளும்.உத்தாங்களும்அ
தீதுட னெபி,தர்னமான அஞ்தவ
னக்கமும் கி/லிஸ்த்தவர்களுடைய
விதவின்சத்தின்பண்ணிாண்டுபிலிவு
களும்.ச.அவ்ெதடானரு எரிச் செய்
தப்த்துக்கர்.பினைகளும் இக்கட்
க.
பொஸ்த்தகத்தில்ெஅடங்கியி
ருக்குஅ வ

. பிள்ைசம்பொருங்தியஉத்தமகொ
: ம்பஞ்குதியவர் ெ ல்ஆச்சி ல்ெபதிக்க
ட்பட்ட்து. இஏராம்க ஆண்டு.
இதேப்பொஸ்த்த
கங்கொ ளும்பி, .

தெவஸ்த்தல்த்து
ஆல்ெ7சeyயில்ெ
பி ை தெர்ந்துதல்
ல்தென்றுகின்னப்
பட்டது வ
M. A L L E B A A R S

C A T E C H S M U S.
en

GE.BE.DE-BoER
eேdrukt tot Colombo ten diente
der Scholen A: 1799,
| N H O U I)
K O R T E. W. R. AG EN E. N
ANT WOORDEN )
nopens de

GROND-BEGINSELEN ran de
WARE LEERE de CHRIS
TELYKEN REI)(GIE )
betaande
|N DRTE D E. E. E. E. N அ
So als defelve in de Mallabaarthe
Scholen werden geleet %
newenS

D E (EWOONLYKE V Y R
G B, B E D E. N ) .

D E TWAAl. R. ARTY)KE
LEN DES GEI,OO RS )
e1)

DB TTEN GEBODEN GODS


கr ப் பு க் காப்பு

இ தி யி ல்ெ யிங் த தமி


ஆத்து வி யின் ஏ முத்
_ இதுக்கரைப்பூண்டுபண்ணி
ஜீனகல்விங்கன்கரேயிக்அலி
ஏழுத்துவ சிகன மயங்கிரம இந்த
டைபடாமலும்கண்முகவின்சிக்கத்
'க தக்கல்ைல்ஆடைமின்னம்ாகைெடிஅ
க்கும்ஒர்.அக்குங்கிாட்புக்காட் டெ
ன் கி ெ அடையாழமுன் பெண்ணி
_ யிருேததைப்பிரலகு இருேத ட்ெர்க
ள்.அது கவ்வையில்ல்பென்லெண்
னிஏத்ெதுப்பெர்ட்டார்கyஆதி
குல்ெஅலியாத ட்ெர்கள் ஒரு சொ.
ல்ல்இான்மூென்றுவிதம் கவிாகிக்
கிஒதுங்குன்அவருயிருக்குஅஆகு
லிப்பொ.அச்சி ல்ெடதிக்கட்ட கிெல
-
உண்மையிானவ்ெதவாய்க்கியங்க
வி
வரின் சொல்லுங்கருத்துமட்டடிம
யங்கல் கிர்துனன் கிமுைகர்ே இா.
மின்கமஅபடியும்அக்கமுன்னெர்க
ளுண்டுபண்ணி னகர்ப்புக் காட்டாகி
யஅடையாரைக்கையிதே ட்டொ
வித்தகத்திெ ல்யூம்பகிக் கிருக்கு.
அஅள்வது ெ டிை டு லிமுத்து ம்ெ
ல்ெ இட்படி_ஒரு,ே அம்ஒர்வெழு
தீதும்ெ ல்ெ இட்டடி ஒருதநியூம்ப
கிக்கிருக்குது.அதங்அேனழுத்து
குசொ ல்இங்கருதீதும்மயங்கிர்மல்
வர்சி அேஅவிஅே கொள்ளுவீரீக
விாக பை _

*******
*****
ஆ::::

பொ.
- _ _ % \ இ : %

இஇஇஇதில்
::::::: இ
:இ:ே:::::)
இ:ஆ' ஜி 2ஆஇன். : ::
இங்ல்ே ன்ே
::::::
:::: A'இஒtr ::: :

முகவுாை.


ஆ: சமானதமி
, ! ரை 7ெ உங்க - 0

:: - : /இ - () ஜ

(டுெ:ளுடைய இடெல்லத்
இகைமுயலுகி துக்கும்
பிரகாசிப்பிக்கிைதுக்குடன் கம்ெலர்
சைங்கை பெர்க்க உக்கம கல்திதி குை
கியகிொவெலின ெதிார்குஸ்த்தின.
அ வில்ல் வேன்.இ ம்மொஆஅவர்க

ளுடைய கட்டரேட்டடிக்குமுக
; துவக்கம்கை ஆச்சில்ெட இக்கட்ட
ட்டயிதேப்பொஸ்த்தகத்தைச்ச
அவெசபா.அக்கும்.உங்களுடைய
ஆகி
8 8 ()

ககமானவாகளுககு
() - ()
இேஸ்தீது
திசெ பட அது ஏ 17 திஅகி கொ.
ள்ளுங்
கிொ வல்இத்:
ஆகு
ஆ. .

இ:ேஇ :
ல்ேண்ே

ேேiல்ல்ே கேம்கல்பல்
_

டு /-) ாதுவிாயிருக்
_
()

கி, கி/லிவிக்கியின்னி வ்ெகப


டிப்பினையின்முகனயும்.அ
தீகிடாமுமின்கட்பிரலித்த
கெள்வியும்பி கிேஉ
க்தாமும்
தி: த.இ. _இ தீ தி னே தமீபிள் அ)
இ அ/ இ_2
: _

இ9 இன்லெ
இ.சி.ஒரு கஃபிர்ன்அ.
வார்கிரதுைடன் தேதன்பரிதக் க.அ
ரூபியர்கியமூவருமொருதம்பிா
() _

ன. லெ
உ.கு.உ.ல்ொக தீ கை ட்படைத்த
திார் nெ,

சி. கம்பிர்னர் வ.
. க.கு.இதைக்கொண்டெடைன்ேர்.
A .ே
ஆ, 2- து

ஒேன்றுமில்ல்சதெடடைக்கிார்.
ச.கு. மனுவிரையுமல் அமுண்டம்
உைல்ெ க.பொருள்கரையும்ப
டைத்ததிர் வல
இ. தம்பிர்ஞர் nெ,

டு. கு: முதல்ானமஅவிஞர் /ெடி


சி. ஆதம் வல
து. கு: மு. தல்ானமஅவிப்ார் :ெt,

சி. இவையவராகக் கிஅடையட


ளுவிசூல்ெட்டையுண்டால் .ெ
ஏ.கு.ஆகடேடைமுண்டதெட்படி,
சி.ஒரு திெ இமுமில்ல் மல் உர்ை
மையின்னசீகத்துட ன்ெயூ ஞ்தக்க
தீதுடனெயூம்ஆதம்படையூனர்
டர்ன் 1ெ,

.கு:காங்கவிட்ட்ொபின்விகளுல்ல்
/விா வ. -

சி.ஆம் ட்ர்விகள் கின்ை .ெ


க. கு ஏ.கிருல்டாவிகளுள்ளுெம்.
சீ. ஆகமானிடசென்மத் துக்கெ
ல்லாமுல்ாதிாாமானகல்வஞயிரு
அே
இ ை(F i:

, துேதம்பிர்ன்வில்கினமாத்தின்க
னியைத் தின்அள்ெவிஞ்செய்தி
தில்ைன்மெல்ல்ாரும்பி விகளுர்ய
கேட்டவைத்திெைல்மானத்துகுே
ஞ்சிர்டத்துக்கும்ெ.துவிஇெம்.
ம். கு. உன்னுடையடர்வங்கரேசி
பெப்படிஅலிவிய் .ெ
சி. கம்பிள்.அ டையகல்பினையின
ல்ெஅலி வ்ென் வ.
கை. கு கம்பிர்அடையகAபின
பலிவாப்ெ .ெ
சீ ஆம்அலிவ்ென் இதே வசனங்க
வெரல்ல்ாஞ்சஅவ்ெதடான்.கிருவு
வரம்பல்லிஏஅஆள்வதுஉன்ரேஏ.
ப்ேத்துவென் இர்ச்சியக்கின்சி
ரை வீட்டைவிட்டுக்ேகினஉன்கு
பகுனதம்பிார்குைெமுதல்ாங்கக்
பினயர்வதும்ைமுடையமுகதுே
குேமுன்னதவெலெெதய்வங்களு
னக்கில்லா,கிருட்டகெயிாக இஅ(ேA
கல்ாகமல்அங்கங்பினைகளும் ",
ப2.
* E ஆ.

இ- கு. இக் கேர்ல்பி இரயின்பிலிஅ


/

கரெ.த் தினே7 லெ _

.ொகே ,ெ .ெ --
இல் .ெ /லவுகரை ாம்.இதில்முக
ல்ட் ) ாலிவுன்லுக்கம்பிர்அடைய
சங்கைக் த்ெ தமக்ஆைஅம்மனு
இ2 ( டைபது ர்ெசனத்துக்கேெக
அது இக் கப்பக் அகேல்பி.ஏழும் இர
)ை டில் டங்கும்.இல்ெமுதலாவது
தம்பிான முழுஇ.அ.க பக்திை
ல்ெதிெ 2ெ,திருட்டது.இரண்டாவ
அகன்னத்திர்னெசித்திரு க்கும்
ப்ட்ொல்ெஅவேண்னமங்லெ ல்ல்ா
ாையூம்5ெஇல்திருட்பஅ) பெ
விக (இ. தம்பிர்அடையகல்பின
யின்ட டிசிமித்திாைப்ா கரு டக்கக்
சி. கூடர்அஆதெனன் டுதி வம்.கி
ஏேவிகு) ல்ெயூம்வச ன.த்தின டு ல்பு
ங்கி/லிகையிஞ. ல்ெயூகேம்பி அ
டையகல்பினயை
டபகுதல் அத்துத்திெர்
அ2தி_அதிதி பி/இ
விஞ்செய்கிருெவம் பெ.

_ _ ம்ச
அ. .ெ .
, செ. கு: எங்களெரங்களுடையகர்,
தப்ாட கிகுல்ெபப்ெதாருக ன்மை
செய்யக்கூடுமிெ ல
சி. பரிது .க.அரூபியிஞ ல்ெபுதி.சி.
கேட்படாமல்கம்மிர்ல்ெகூடாது.

ஞ் த கிமு ம் ஆரி டத்தில்ெபடங்கி


யிருக்குது ல
இ. நம்மையிடெல்லின இ பெதஸ்க்
கி/லிவித்துஸ்வினிட:தில்ெ வ.
பின் கு. சம் மையிடெல்லின இைெப
தஸ்க்கி/லிஸ்தஅஸ்விர்கி, கிார் ல
சி. கித்தியசஅல்ெதடாஅடையகி
ரு க்கும்ாளுகியதெ வதபாட மும
அவிர்தடாடமுங் கூடிஒன்முனைவ
ார்ம் வல _

ம்ஏ. கு. இபெதஸ் வென், துக்குட்


பயனென்ன வல
இ. இாக்வி கிேவர் வ
t)ஆ. கு. விெஸ்அேஸ்வென் அக்
_ குட்டயனென்ன டெ, _
ஆ. சூ +

சி..அபிஇெகம்பன்னப்பட்டவர்
அகெனென்குல்ைவரெங் களுடை
யகித்தியா சிாவிர்க ஆம்ெ லான பூ
_ சிாரியாகவும் பெரியதில் கதெ ரிசி
பப்ாகவும் பி.கிா விாகியத ம் பிரிாகு
ல்ெஅபிவிெகம்பன்னபபட்டப
டியால் பை
ம்க கு:சமேதைகளுர்ல்ெஏங் கரே
இாவிேக்கக்கூடும்ெை .ெ
சி.கூடாது.அவர்கள் தம்பிர்அம
ல்ல்மஅ இருமல்ல் xெ,

உம், குத்தவிாமுர்ல்ெனங்கரை இ |
ாவிே கேக்கூடும்ெ .ெ
சி.கூடாது.அவர்களும்பாவவிாழி
கவராயிரு துேஇ பெதஸ்க்கி/லிஸ் க்
அஸ்விஞ்ல்ெமிர்த்திாமிட்ெ |ல் R மீ
பெல்டைடியில் nெt,

உம்க. குமஅவிரெல்லாருமிடெரல்
உெேபறுவார்களுெள் /ெ, .

இ. இபெதஸ்க்கிலிஸ்த் துஸ்வைவி
தவகிக்கும் பெர்களும்ோத் திாமி
'ட்
அ. ஏ. ஆ.
அ ட்ெ,லேெேபறுள்கள் 61,

உம்உ.கு:உணர்மையான விதவிாச
பிரிவதெனின. வ.
இ.சஅவெசடானையூஅேவருடை
யவெழிடொருவரான தவிசெவி தீ
தின விார்த்தைப்பாட்டையுகிே
ட்குக.அலிச்அஏன் அடையெதி
இங்கரெல் ல் ே இபெதவிகிகி/லிஸ்
த்துள்விகுல்ெமிர்த்திாம்பொறு
கேட்டடுமென.அ.அகியாகசம்பி
யிருட்டதெஉன் மையானவிதவி
சமிாம் வ
உம்ா.கு: கி/லி ஸ்த்தவர்களுடைய
விசவாசத்தினிதருக்கமானதொ
கைய்ெது .ெ
சீ. வானத்தையும் பூமியையுடே
டைத்தசஅவத்துக்குவேல்ல்பி
திர்வாகியத பிோனவிதவதி கிே
|
ரெல்னெண் உதுமுதல்ானடணினிா
_
ர்ைபிெலிஆகரிை ெ ல்யூம்அடங்கியி
.
_
ருக்குது வ _

. உம்ச
_ _
_ -ட
- - - - - - _ட் 2 டLL' ஆ
- _ _ _
_ _
_
_
- - - - -
_ _
_
-
_ _ _ _ _ _ ெ ா

--
_
_
- -

= _அ.
- _
:2 _
-
_
2 பின
-
- - - - - - - - -இ - _ _
_
ெ: - ம_ ம_ IT
_
_ _
_
_

- --
- - --உ
அ- _ _ _ _ - ம அதி
- - 2 - .ெ
-
_ _ ___ _ _ _ -
- - - -
.ெ ஆ. இன்டு
இ ல்)

-- = 5 - கி.டி.
__ - - உ - - ~ ,
-
_
-
_
-
_
-
_ _
. _ .ே_
_
_ _ _,
_ 2 - _ெ2
_ _ அெ
20
_ _ 2
__ _~ .
_ ஆ ை 0
- E = E_
_ -
_ _ E - E 5 இ
: _சி
இT
_
இ0ெ
ட்சி
அ படl _

_ _

த .ெ
_

- _ _ _ அ _ _ ஆ
- .ெ _ ___ _ _ _ _ெ _
_
_
_ _ _ அ கு
_ _ _ _ ~ , அ
-ெ _ _ )ெ _ெஇ. அமாதி இ.அ டகி
- - - _
. * .ெ -- - -- =ெ ~. 0
கட்டட் எாக 53 ல் இங்கி குர்ஆ
த:ா -ெஅம
/)
_ சுவின் சுெ அெவர்
ேதிருஆர் அமத்தில்ெபாபெட்டு
ாட்ாேம் ரகுருதமாக்கில்ெ து
குரே மரவும் கம.த.பி.கள்த்இெவன்ே . _
() ().
/ ல. / லர்.பி ா : (Ti) 5

மு ... லி \ல்
) w _ ரு கரடி
_ _

ல் ,
ww.\
_ - _

' ,_ _
_
ஆ. மு: ஆச

உதுெ. கு: அவரெத்தச் த பிாடக் கி


ல்ெபாடுபட்டார் வ.
சீ. த்ெவதட்டைத்தில்ெ பின்பெடக்
_ () _ o

கூடாத,கிளுல் மனுவிர்தப்ாடக்கி
ல்ெட்ர்பெட்டார் ஆகி இஞ்ச அறு
வெசபா.அ டையமுனிவின்டா.
மின்ன கனத்தை ம அவிர்த பாடம்
டொஅக்கக்கூட்ாத,குெல்.அதர்ல்
குத் தெய்வீகம் ஆதிாமிாயிருக்
அஆதி பெ.


உம்ஏ. கு. இயெ விக்கி விவித்து
விஏங்கிெயிருக்கிருச் .ெ
சீ. மஅ ஆஃகன்கிப். ட்டு க்கு ட்பிதிர்
விக்கியதம்பின்-டைய அ
ா) _ " - ர
கு
கி. )தி ல்ெ.பி- க்- கருசத தெ பட் கம்7
_

_ _

மட்டுக்
கி.ட்டட்ட கஇ 9.உ
: () 71 ஆாமை
- ட்ட்ட -7 - _

|
* அ அ.

உம்ச. கு. சஅவெசபா.அடையஆ


ட்சிக்கிரு ஆமும்ெது nெ,

இ. சறுவெதபானெங்குபேரிடா
மிை யிரு.தே.அவர்கிருவு முமின்
ரவிஏணிதவியிஅண்ரைஒரு சொமமா
கிலுவிேவராதபடிக்கு.அவர்தமது
சஅவவல்ல்டக்கிளுல்ெஆன் டுவ
ருகி தன்னி வல
உல்டு, கு. இபெதவிக்கிலிவித்துஸ்
ஏங்கரே இாக் விக்கஏ ன்னசெய்
திார் பெ.

இ. ஏங்களுக்கி கட்ட பெட்டு குே


ருசில்ெபரையுைண்டுமரித்துஅடக்
கட்பட்டு காகங்களிலிரவங்கினர்.அ
திாவதுமகிாவிதன தீகிெ அெவர்
திருஆர் அமத்தில்ெபாடுபட்டு
கெட்ாேம்ானகுரு சமாத்,இல்ெது
குதமழவுதேம.த.பின்த்இெவன்ே
ழமைச்சல்கயிருநீஅஏங்களுடைய
முகிவில்ல்ாதமானத்தையுக்தீர்
வையையும்நீக்கிவிட்டார் ஸ் 1.

உம்ரு.
ஆ. D8 ஆ.

1 உம்த கு.அவரெத்தச்சப்பக் கி
ல்ெபாடுபட்டார் வ.
சி. த்ெவதபாடத்தில்ெபாபெடக்
கூடாதகில்ைமஅவிர்தடாடக்தி
ல்ெபாடுபட் டார்.ஆ கி.இஞ்ச அறு
வ்ெ சபா.அடையமுனிவின்டா.
மின்ன கனத்தை மஅவிர்த பாடம்
டொஅக்கக்கூட்ாததில்ை அதரக்
குத் தெய்வீகம்ஆகிாமிாயிருக்
அதிஅ) பெ. ___

உம்ஏ. கு: இயென்சஸ் க்கி/லிவித்து


ஸ்ஏங்கெயிருக்கிருவர் வ. _

இ. மனுவி கம்ாகிபம ட்டுக்குட்பிதிர்


விக்கியதம்பிர்அனுடையவல்துடன்
கத்தில்ெயிருக்கிருவர் தெய்வீகம்
கியமட்டுக்குஏங்கும்டரி பூானம்
யிரு க்கிருவர் பெ. _

உம்அ. கு. இபெதஸ்கிே/லிஸ்த்து


ஸ்ஏ அக்கர்கவெண்டிவிானங்க வரி
ல்ெ,விஞர் பெ.
_
.ே கம்முடைய,திருச்சடைக்கு ே
-
_ தல்ே:
- ) .
தல்வயிைருக்கவும் பித7 வானவரி
டத்தில்ெஏங்களுக்கிாக வ்ென் டி.
மன்ருடிக்கொரைவுக்கின் ஆல
உம்க (தி: பொதுவாகிய கி ருச்ச
டையெவகெயிருக்குது ல
உேல்ொகமெங்குமிருக்கிசைஅவ
சிர்திகரிலும் இ பெதஸ்க் 9/லிஸ் தீ
துஸ்வைவிதவதிக்கிஉைணிமையா
கிை/லிஸ் தேவர்களி டத் தி ல்ெ
பொதுவாகியதிரு ச்சபையடங்கி
யிருக்கு தென்றுசொல்ல்ட்படும். -

ாம். கு: உண்மையான திருச்சபைக்


கடையாரமெனின வ
சி. மூ னிதடையிாரமுண்இெதில்
முதல்ாவதுதபிேர்அடைய,திரு.
வசனத்தை கெரெபிலகித்தமிாக்கி
உத இான்டர்வதசக்கிெை மஅேக
கரச்சஅவ்ெதடாஅடையதெய்வ
கல்பினேட்டடிடைஅேத ல்மூன்ரு
மடையாளரம்ாவதுடொல்ல்ாதவர்க
கரத்திருசசபையிண்முநலமையி எர்.
ட டி.
படிஆய்க்கினட்டடுத்துகல் வல
ாம்க, கு. மனுவின் கமடமிார்னிமுன்
ப்ெதேவிாளுயிருக்கி தெப்படி,
சி. கல்ல்கி/லிகைக்கூரக்கொண்டல்ல்
இபெதவிக்கி/லிஸ்க் அதுஸ்வைேைபி
யிருகீகிலஅமிர்த்திாம்ெபப்ாம் வ.
ாம்.உ. கு: ல்ைல்கி/லிகைகரெங்கரை
யெவ்வமுவிாகிலும் சீதவிான் கவர்
யிருக்கட்டணிகுதொ nெ,

இ. ஏங்களுடையமிச்சமின்னதல்ல்கி
/லிகைகளுர்ட்ாவ த் துடன்ெ கூடி யி
ருக்கிடைடியால்கூடாது.ஆகிலும்
காகேல்ல்கி/லிகையெ செய்யவ்ெ
அனும் லை
ாம்ா. கு: ஏங்களுடையன ல்ல் கி/லி
கைகளுக்குச்ச வ வ்ெ த ட ாண் டல்
ன்தருவின்ெ xெ,

இ. த்ெவ அருவரிெைல்ஏங் களு க்க


நீதட்டல் ன்கிடைக்கிலத ல்ல்ாத்ெ
ஏங்களுடையடெஅஅெகரிகு
ல்ெபல்ல் வ. .

_ நம்ச.
* பDஉ அ.

ாம்ச. கு. ல்ைல்கிலிகைகளில்ல்ாகெ


பெங்களுக்கிட்ெ, மூண்டெர்ஸ்
இ. இல்ல்ைஆதெனக்தல்ைல்கிலிகைக
ஸ்ம்ொக்கிவித்துக்குட்ட்ெ விழி
யாயிரு க்கு ம் .ெ
ாம்.ெ கு: திருச்சபையின்சக்கி ை
மெ துேகவெரத்தனே பெ.

இ. இான்ஏஇெதில்முகல்ாவதுஅர்ல் இ
யசிட்டஞான ஸ்த கிானமும் இா
ன்ட்ாவது அல்சிய சிட்டஇார்ப்
ப்ொசனமும்ாம் பெ. _

ாம்.அ.கு. சக்கி மெதுே கவர்ன்வதிெ


ன்ன பெ.
இ. சஆறுவ்ெதடானுடையகி. ன. பீப
டதைகிஅடையின் கினைப்பட்ட
கு /லிப் பிடம் ன.அடையாவரங்க
.
இராஅேதிவைஅதுஇப்ெபத விக்கி A ஸ்)
துே ஸ்விகுலென்ங்கர்பெல் ெ ட்ா
வட்டொஅத்தலுக்குமுத்தி இ/ை7. LL)
டைப்ாவரங்களுரினம் வ.
ாம்ஏ. கு. உண்மையான ஞானஸ்
தீதிர்
) . _

டி த்தினக் கில்ெகின்னப்பட்ட அ
டைப்ாரம்ெது ல
பிேதிர்ச்ததன்பரி தத்தஅ ரூபியி
ன்ன்மத்தினுல்ெகுட்டப்படு Rெ
தண்ணிான்ம் வல
கல்அ. கு: அக்கத்தன்னிர்ெ.தக்க
டைப்ாரம்ாம் வ.
சி ஏங்கள் பின்வங்கரேட்ட ஆ கிோ
ம்பண்ணுகி,இைபெதவிக்கி/லிஸ் க்
அஸ்விஅடைய கிரு ஆகிாத்துக்
குஅடையாளம்ாம் ல
ாய்க கு: கி/லிஸ்,தேவர்களுடைய
பின்வர ககரமும் ஞானஸ்த்ன்ன
'குட்டவெலுமிெ வல _

இ. ஆம்.அதெனென்முஇைதுகளுஞ்
சஆறுவ்ெதபாலுடைய பொ. கு தே
த்துக்குஉள்ட்பட்டிருக்கி படி
பப்ால் வட
சம் (தி: கிர்னட்டட்டஞானஸ்த்தின்
ேையாதொருதனேக்கி, இதே வ
குக்கக்கூடும்ெ வ. _

| இ.
அ. ம். .
இ. கிரைட்டட்டஞானஸ்தீதிர்னத் |

கிைைடப்ாரத்துக்கு க்கி னட்ப


டர்தசஅவெசபா.அ டைய அடு |

கரில்லாமல்கூேடாது .ெ
அல்சியசி ட்ட இாகப்
சம்க. கு:
ட்ொசனத்தின் கினைப்பட்ட அ
டைப் ரமென்ன nெ,
_ . 2 0 -

.ே அ--மு.மு. திரி கைபடாமுை


Lமf Lம் 1ெ,
N ,0 _ டு ஆ

சயஉகு ஆட்டமாவம கன்ன வ.


இ. ஏங்கண்ட்ாவத்துக்கிகக்கு
டு ல்முவியட்பட்ட இயெதஸ்க்கிலி அ

விக்இஸ்வினுடைய்,கிருகெனிகே
டையவைரம்ாம்கினைப்பட்டஅ
ட்டம்ானதுசரிாத்தைவரல்கி அெ
ட்ொல்கிேனைப்படாத இனெய்ச்ஸ்க்
கி/லிஸ்த்துவிவின் திரும்ெ வி.ஆர்.
அடிக்கைவரைக்கும் ட்ொசனமு
LமTLம பெ. _

சம்ா. கு. முதிேரிகைப்ட்ானத் து


கேடைப்ாரமென்ன .
இ.
ஆ, ப்)டு :

சீ ஏங்கலீபாவத்து ன்ே கெேதே


ட்பட்டஇசெய்த விக் கி/லிவித்து ஸ்
விஅடையகிருஆகிாக்அக்கடை
யாவரம்ாம் ஏங்களுடையசரிா தீ
இ. தீதிரிகைட்டர்னஞ்சகம்ப
ன்ை.அ ரலதுடெனல்இபெதவிக்கி/லி
வித்துவிவினுடைய கிரு ஆகிாமு
ம்ஆல்அமத்ைதவரல்கிடைன் முை
மிம்ை வ.

சம்ச. கு. அங்கிய கிட்டஇாப்


பொசனத்தில்ெஇபெதவி கிகி/லி
வித்துஸ்தம்முடையசென்மச ரிா.
த்துடன்ெயிருக்கிருவர்ெ ல
.ே இல்ல்ைஅகெனென்ருல்ச்சிவிய
ர்கரேயூமரித்தவர்கரையும் த்ெ தி
க்கவருமழஆமலு விகத் துடனெ.
விானத்தில்ெயிரு கிேருவர் வ.
அல்சியசிட்ட இன்ட்
சம்டு. கு:
பெர்சனத்தைச் குெேட்ாார் வ.
இ. இபெதவிக்கிலிஸ்த்துஸ்வைவி
- தேவகிக்கி, உண்மையானகில் ஸ்
* யது .
தீதவர்கரெல்லாருமாம ,ெ
சம்கு. (கு: ெதர்விவி இப்ன்ன வr.
தர்ன்செவேகள்ெ விவிக இரத்த வி
ரீதுேவிடுதல்ெகி ல்ெபடங்கியி கு :
குேஅ லை :
சி. உண்மையிர்னதவம்பண்ணுகி
உஇல்ெயும்பாவங்கரேவிட்டொ
_
திகிரதிைல்ெயூதே ன்மக்கு னத்தி
ன்.தயவில்ெயூம்கல்ல் ,ெ கைகரை
சீசெய்கிரsகில்ெயூஞ்சருக்கமின்கட்
பழையபொல்ல்ாடைேககரேவி
ட்டுப் ெ பாட்டுப்புஇன்னகல்வதி
யில்ெசடக்கி,கில்ெயூே திான்.
சம்ஏ. கு: கல்ல்டை ைேகய்ெது .ெ
இ.அதாவது கம்பிா.அ க்கு மகி
மையுண்ட க.அவருடையதல்பி
னேயின்படிஉண்மையானவித்வி
சத்கிளுல்ெடைப்பி கிே 2ெதப்ாம்.
சம்அ. கு: இன்ெபதவிக்கி/லீஸ்த்துவி
விஅடையவனக்கம்ெ.அ வில
சி.வி ஏங்க ரில்ெயிருக்கி, ஏங்

* ஏெ .
கன்பிதிர்வ்ெஉம்முடையன்மம்
அங்கிக்கப்படுவதிகைஏன் வைன
()
க்கம் வல
; ஆ: வி. உேபக.
% ஒஞ்: இ :
: %r%
':
அ-தrr~ஆr

K) _ ()

கமமுடையதாயன
இய்ெசஸ் கிே/லிஸ்த் துஸ் வி.அ
டையடைபடிகண்டாடுபடுதல்மா
_ னித்தல்உயிர்த்தல்வினைத்துக்
: கெழுத்தருளுதல்கடுத்தில் க்வரு
_ கல்இஅமுதல்ானகிானங்களூர
ெேகாண்தெருக்கமாகப்பி லித்த
கெள்வியும்பி,லத்திஉத்தா.மு.ம.
சகு (*ழ்பெதுவிவிெ,
; \இ; இதுஸ்விகிததிர்ை.
'ஆடிே ச.அதுவெதபா.அ
டையஉணமையப்ானகும்ாாஅம்
பட் பிள்வையும்பரிதக் க.அரு.பி
. பையும்டொல்ெகித்தியசஅவ்ெத
C LMT
ைஅெ .
பாளுயிருக்கச் செப்;ெ புஞ் சக்த
மின்னகன்னிமரியாளுடையவயில்
/லில்ெகின்றுபிேைத தம்பிா அம
அ.விஅமொன்ருனவாம் டெ,

உ. கு ஏங்கெபிலதிேர்ை வ _

இ. யூதெய வென் இர் சிகி யத்ெ


லீ வெக் இல்ெபமென் கைகரியி
ல்ெ வல
ா. கு: வெைெகைரியில்ெபி, விாம
ல்வெத்தில்ெயமெ ன்னை கரியில்ெ
பிரலகேமுள்திேரம்ெது வல !
மிேன்வென்ைெதிக்க்தெரிகிமுன்
னெழு கிவைத்த படிருநீல வ்ெ
ண்டி வ i_

ச. கு: நம்முடையன்யன் இனெய்த


விக்கி/லிஸ்த்து ஸ்ஏதேத்தன்மை
யாகட்பிேைதினர் வல
சீ இல்ல்ாவின்முளுகஆஏேழியவகை
ஆம்விடுதித்தில்ங்கரில்ெ இடங்கி
டையாமல் கீகன்றுகின்லிக்குட்புல்
அட்டென்கிெெைதாட்டிலில்ெபிR
() _

தோர் வ. .ெ
* )க .

} .ெ கு. இபெதஸ்க்கி/லிஸ்த்துஸ்உ
ல்ொகத்தில்ெவாத்தக்கதிாக வ்ெ
_
1.
னடியதிாயிருதுேகிெர் வ. _

சீ. ஆம்அதெனென்குல்ைவர்வதுே
பிட்ைட ரென்று டேன்ட்க் கிய
ள்ள இதேவித்துப்பூமியில்ெ விழு
ங் த துக்கு ம்ெல் ச்ச ல்டமென்அவ
சொல்ல்ட்பட்டபசாசிஅடையத
இயைபுடைக்கு மென் அஞ்ச அறு
வ்ெதபான்தமதுகுமிாை னே அவதி
கால் வேங் த தெயுண்டாகுல்.அ
தெட்டென்வென்ன? இயூதமிர்ாெல்
ல்ாரும்.உ ருெமை பெண். இ ெ ார். ெ
பத்தில்ார்பனுடையசெங்கிெர்லி
ன் கீரைானதுக்கு Eெல்வா விடுவர்
ரென்றுக்நீல் கதெரிகி பிரிகு |ல்பி

வ்ெ சொல்லிவைத்தினர்கள் .ெ
து. கு: ஈம்முடைபள்யன்பூ பயிெ
ல்ெவதுேபி, தி.துனத்தனே வரு
ஒ:மென்ஆறுகில்). கிேடுகி ருெம் புெ
சி:தனராம்க வருவிம் .ெ _

ஏr:
வ. உம் .
ஏ. கு:ஏதுமுக ரீதிாத்திகுல்ெ
கணினியாஸ்த்திலிவயில்/லில்ெசெ
ண்மித்துட்பிேைதிார் வ.
இ. நீல்கதெ சிம்ார்முன்னெமுகி
வைக் கபடிமுர், வெண்டியூ ஞ்
செனிமதிொவித்துடனெமல்அம
அவிரெல்ல்ாாையூம்பொல்ெசெ
ன்மித்துப்பிலக்கவில்ல்ையெண். அ2
ங்காண்பிக்கத்தக்கதிாக வ.
அ. கு: ஏ.கிளுல்ெயூகமிாரு டெLடச்

அங்கிவித்தில்ெஉர்ைவரகன்னியின்
விக்கி/லிஇடத்தில்ெவம் அபிவங்
திார் வ.
சீ. தவீதினுடையஉண்மையான
விக்தென்கிறதுள்ண்பிக்கத்தக்க
தாக .ை
கூகு, ஏனெல்ெவியாகசம்மதே
பேண்ணுமல்கீதகல்வியாயிருக்தவ
ளுடையஇடம் கவஅேபிவகிோர்.
சீஅவளுடையமஅவில்லாதகர்ல்பு
க்குள்ங்கர்சக்திெகவிேசாரியாத
படிக்கு :ெt, ம்.
* உல்க . _

t), கு: இதைஸ்வெல்லதி: ங் மடே


: வருக்குச்சூட்டினதிர்ா வ
'ஃ'. ெைச
ர்ை.அதக்கம்ானமக்கெதஞ் தக்க
மானஅாக்கதவுமுத ல் ம.இ.கிாதீ
தில்ெயெ முதியிருக்குஅ ல
ம்க கு:கம் டைபள்யண்-இணெய்த
விக்கி/லிஸ்த் துஸ்பி ேைத செய்தி
யைமுன்னமாலிவித்தவர்களுர்ர் வ
சி. இதோல்விசவரத்தைச்சமேதைக
, ஆரிடையருக்கலிவித்திார்கள் வல
ம்உ. கு. இபெதஸ்வெண் கிருளு
மத்துக்கர்த்தமென்ன வில
சீ.இேைவிக்கிவைாஅேதெனென்
முல்வ்ெருெவருதா ல்ெயூமிட்ெரல்
/லக்கூட அ பெ.

இங்கு பழையவ்ெத கிேல்ெஇவரு


க்கென்னப்ெரிடப்பட்டி கு அே
ஆதி பெ
சி. மெஸ்சியஸ் வெண். கி வன்ம ம்அ
திாகி, அகிலிஸ் அேஸ்வெர்னட்
டடு
* உம்உ .
டமிேகி/லிவித்துள்) வெண். R சொல்
அக்குப்பயனர்:அபிஜிெ கம்பன் ன.
ட்பட்டவர் லெ
t)ச. கு: பழையவ்ெததே - கீகிள்ை
ல்த்தில்ெ ஏன்னயிகுல்ெஅபி
ஒெகேம்பர்ைனுட்பட்டவர்களுள்ர்.
இ. இக்கதெரிசிகளு பூேச்ாசாரிக
ளும் இாசாக் களும்ா ே அப்படி
பொம்முடையன்ாய ன் இபெதஸ்
க் கி/லிஸ்அேஸ்ஏங்களு டையபெரி
யநீெேதரி கியாக ஆம் Eெல்ான
பூச்ாசிாரியாகவுமீகித் தி பார்சிர் விா
கஆபிேதிர்வின் கியக அவெசட ாளு
ல்ெகட்டரையிடப்படட்ெடரிதக்
க.அரூபியினு ல்ெ அபிவிெகம் பண்.
ட்ைபட்டார் :ெt, .

ம்.ெ கு:ஏங்க வருடையபெரியஇ*க


தெரிகியர்னதைக்கின்னர் பித்த கெ
ட்படி 6,ப \

.ே ஆகமதி கில்ெசொல்லியிருதேச
கல்ம்ானத்ெவவிய்க்கியங்க கர 4
_ மஏ.
அ. உம் .

1. மீனங் களுக் குவெழ ிப்பேெகி?


த்ெத ிஅடை யவழி பைட்ட

ட்பித்த கிளுல்ெ,ள்,ர் லை
யது. கு: ஆவரெங்களுடையEெல்ர்
ஆை சின்சாரியானதைக்கான்பித்தி
ெகட்டடி பை _

சீ. தமது பிள் விர்கியசஅல்ெசபா


ஆ) குேத் தம்முடையருெமெனி
யைக் குருதமர்த்,கில்ெஒருமுைை
பெலியாகக்கொடுத்து ஏங்களு
டைபட்ாவங்களு ன்ேகவெண்டிஉ
தீத ரித்த கிளுல்ெயூம்வினங்கரி
ல்ெ வி ப்பி திாவிர்கியச அல்ெகுடா
அடையவல்ட்பர்கக்கி ல்ெயிரு ';
அஏங்க ளு கீகிள்க வென்டிஇாதுே
கொள்ளுகி:தி குல்ெபுக் திார். _

ம்.ஏ. கு. அவரெங்களுடையகி கிே


யாசிவினதைக்கிான்பிகிே, ெதி
()
டட/Lடெ லெ _

இ. விான கில்ெயிருக் அகம்மு


டைய கி () ச் சபையாகியஉண்மை
LL/7
* உல்ச .

ப்ான கி/லிஸ்த்தவர்கரேத்தம்மு
டையதிருவசனத்கிெைல்யூம்பரி
தத்த அரூபியிஞல்ெ ஆேண்டு.ஏ
ங்களுடையசத்துர்திகளுக்கு ஏ
ம்மை கேர்ல்கின்ர்த்துஇ ட்ெ |ல்அகில
திருல்ெகள்ன் பெ.

1 ம்.அ.கு: பிலதேடால்னேவனங்கவே
தவர்களுள்ர் ல
சி. ஏழுவின்பி,லத்திர்ல்ெவதிேகல்
விமான் கள்.அவரு க்குட்டொ ன்.அ
ஞ்சிகிாரியூமிேஆைங்கிாணிக்கைவை
த்துக்கண்டார்கள் 1ெ,

பக. கு. இதேட்டால்னெேகால்ல்த்


தக்கதி.கவிசாரித்ததிர் வ.
இ. இாண்டுவயஅதுக்குள்ளானபின்
அரகரே ஏல்ல்ாங்கொல்லுவித்தன்
ர்ெெதசென்கிவாசர் வ
உம், கு. இதேகெட்ாேமின்னமான
தீகில்ெஅகப்படர்ம ல்த்தட்பிவிட
ம்ைமுடையன்யன் இபெதவிக்கி
/லி ஸ் அேஸ்வி அடையபிதிாவும்
திா.
* உபப்டு அ.

.திர்வும். ஏதே சீதல்த்துக்கொழித்


. துப்டொனர் கல் வ. _

.ே ஏபிேத்துவென்சீைர்மையில்ெ
பொய்ஏ ர்ெகெசென்வெர்சாக்
ள்ல்ம்டன்னுமட்டுமிருஅேபின்பு
தேவந்துசைரெத்தென்கிரபைட்ட
: ணத் திெ ல் குடியிருக்திார்கள்ஆ

னபடிப்ால் இ பெதவிக்கி/லிஸ்த்து
: ஸ்சை 7ெ அ வென் அப்ெ பைட்
டார் வ _

கம்
உல்க. _ டையன்யன் இயெ
"சஸ் .ே)ே வு '.ே தி
ஏட்டாள்ரையில்ெஏன்னசம்பவி
அேது ல _

.ே வி.அதீதசெதனம்பண்ணுவிக்
அக்கொண்டார் 'ெப _

உல்உகு அ.கி ஃபின் சம்பவிக்க


தென்ன ஸ்
சிமென்செஸ்ஏ ன்கிவருடையப
ழையவ்ெதத்தில்ெகட்டரையிட்
டபடி அவாைக்ன்ெயில்த்திானக்
* உம்து . |

இல்ெெ கானடுபொய்வெழிபீடடு .
_ திதிக்கிண்ணிக்கைகொடுத்தினர்கள். |
உம்சு. கு. அங்கெவெழிப்பட்ட |
பொது ஏன்னசம்பவித்தது வ |
சிவப்ொதிடமான சிமெயொனெ|
லீகிதைத்தவாரன்ட் இனத்தம்|
முடையகையில்ெஏடுக்கிச்சஆறு |
வ்ெ த டா இனத் கிெ தீ திாமபண் :

னின்ர்ய ன்ெ.இப்பொடம் முடைய


பணிவிடைகள் ஒன உம்முடைய |
விர்ததைப்பிட்டின்படியெசம்.|
திானத்துடனெயழைத்துக்கொ|
ளும்.அதெனெனிருRல்ஏன் அடை |
பகன்களும்முடையதிட்ெ ஈத் |
தைக் கனடுதென்று சின்ஞர். .

உம்ச. கு: தத்தம்ான பொஸ்த்த |


நீதில்ெஇதேட்டால்னேக்கொண்டு
ஏன்னசொல்லிஏழுதியிருக்குது.
சீ. சஅவ்ெதடாஅடையகிருமுன்
ப்ெபும்மனுவிருடையமுன்பின் கலு
ம்அலிவி ல்ெயூம்பெருமையி ஆெ
". இ/கி
|
* உபபகு, :
, ங்கிஅடை யென்கிரான்மையி ல்ெ
பபும்வரர் திேர்ாென்.அ சொல்லியி
ருக்குஅ லை
உம்.ெ கு: ஈம்முடையள்யன்
பெதஸ்க் கி/லிஸ்த்துவிடன்னிான்
வெயதுப்பில் இரயிாக இருக்கிை
டெர்துனன்னசெயதிார் வல்
_ சீ.பிாஸ்க்குவென்கில பெருள் இர
யில் ன்றுயெருட்ச ல்மென் கிரசைக
ரியில்க்கிொயில் திேன்னத்தில்ெ ஆ
கமசாஸ் த்திரம/வி சீதகல்விமான்க
ளுக்குடுைவெயிருதுே.அவர்களுட
னெகல்கம்பண்ணிக்கொண்டிருக்
திார்.இவருடைய பிதிர்ஆமிர்தள்வும்
இவரெங்கெஇருக்கி மு. ாென்விை
பிர்மமூேன்.அன்வராகக்கெடிக்கி
ரிதுேமூன்ருவள்ள்ெேகியில் கேள்
ஏத்தில்ெகண்டார்கள் .ெ
உம்ன். கு: கும் முடையள் பன் இ
பெதஸ்க்கி/லிஸ்த்துஸ்டாசியம்
1 .
கஉபதெகிக்கஏப்ப்ொதுடங்கின
f. nெ, .ே
_ * உலஅ ஆ. |
சீ. முப்பதுவயது சென்/லிருக்கிை
பொது வ. _ _

உம்ஏ. கு: பர்சியமிகஉபதெகிக் |


கமுன்னம்வருக்குச்சம்பவித்த
தென்ன .ெ
சி. தத்தம் ெைபாவனேனெஸ்வு
டையகையிஞல்ெஞானஸ்த்திான
ஞ்சூட்டு விததுக்கொண்டார்வன
வர்சித்தில்ெகள்.Aடஅள்ளிாவும் ட/கிறி
இம்ள்ென் ள்ெ/S-ரீ தி ஃபின்
பசாகி இ:ேஇ_% _

உம்அகும்ைமுடையள்யன்இயெ
தஸ்க்கிலிஸ்த்துஸ்கிருவுவரம்பர்/லி
இ. சிங்கள் பாவங்கரேத்தவிர்துேை
டலுங்கொஅதெனென்ருல்வான
ர்ச்சியமுடுகவதிேருக்குதென்அ
கிருஆர்பேங்லினதுதான் ஆ
உலககுமைமுடையங்ாயன் இயெ
த ஸ்க்கிலி ஸ்த்துஸ்ஏதேக்கலங்க
ஆரில்ெஅலிஅகிருஆரம்பர்,விஞர்.
_ இ.
அ. உல்க :
இ. மல்களில்ெயுஞ்சமுத் ாெக் ெ
ல்ெயூமேனகரில்ெபூங்ெ கிாயில்த்
திரினங்களில்ெயுே தெருக்கரி ல்ெ
பும்யூதெயகலி ல்ெயபெருயச ல்ெ
பசிாம்ாரியகசரெல்கீதகிர்ட்டஅன.
வெத்தி வியசஆல்ொனியக ஆக்
தி லிய இதுமுக ல்ானசீர்மை களு?
ல்ெபெல்லாமலிவுதிருஆரம்பல்லி
உபதெகித் கிார்.அட்படி அவர்பூ மி
யில்ெயிருக்குமமுஅமினே க்கெட்
டிாமை இேர்த்தி சிதகிால் மல்யி
ல்ெதிப்ானம்பனணியும்பகலி ல்ெ
கிெ யில் தினத்தி ல்ெய/லிவுெ
ருஆவரம்பர் லியூஏேட்டொஅம்பி ெ
பாசிக்அக்கொனடிருச்தார் ல
ாம். கு: கம்முடைய5ாயண் இயே
தவிக்கிலிஸ் க் துஸ்செய்தமுகிே
புைஅமைய்ெது nெ, _

இ. தண்ணி இTைம துவிக்கினர் nெn,

கல்க. கு: ஆகிர்ேபிலகு.அவர்பூமி


யில்ெயிருக்கில திை
ரெனின.
திெயிடு பெ
* கம் .

.ே கில்ெசக்கின்வருடைய கில்ெசங்
கரைசீதகமீவருக்கிக்குருடருடை
யகர்ைகளுக்குவெழிச்சங்கொடுக்
அமுடவர்கால்வழங்கி கடக்கவுஞ்
செ. கிடர்கி து இெவர்க்கவும்உரை
மைகர்ைப்ெசஆபேசாதகரே.ஆக,
ரவியும் இட்டடிஅன்ெகம்புது மைக
ரே சீசெய்திர்ைபரி செதுமிாரிடத்
ெெல்யூம்பூதம் ரி டக் கில்ெயும்
விதவிாசமில்ல்ாதபடியினல்ெயூம்
அவர்களுடையஇஅதயங்கர்ைமிடு
க்கிள்கஇருக்தபடியினல்ெயும்அவ
ரீகரே கேயக் கிஞர்பண் ணிாண்டு
அட்டொஸ்த்தலும்ாாைத் தெரிக்
அது கொண்டார் ஏழுபது.சீவிரிகே
ஆரத் த்ெச மெங்கு மனுட்பி ஞாக
அவ்ெதடானச்சங்கிக் கிருக்கவும்
ஏங்கவிபிரலட்டா கியட்ெர்கரே கிெ
சிக்க ஆஏேங்களுக்குட்படிப்பிக்க
அமல்லாமல்ச்சஅவெசுடாஅ ட
னெயிாஅேகொண் இரலும்அவாைக
மீபி
* IFL) கி ஆ.

பிேயிருக்கவுஞ்செய்த7ர் வ.
கம்.உ. கு:சம்முடையயைணி இயெ
தஸ்க்கிலிஸ் அேஸ்ஏட்டடிப்படிப்
பித்திார் லெ
சி. தெய்வீகதத்துவத் துடனெப
டிப்பித்ததல்ல் தெஏஸ்கீகரியஸ்
பின்ாைட்ட்ொல்ெயூம ல்ல்ட்பரி செத
மாாைட்ட்ெ ல்ெயூ ம ல்ல்த்தம்மி
டத்தில்ெகெட்கிரவர்களுகனிகுை
ய/லியூடேடிக்கு அன்ெகஉகமான
விக்கிரயெடுத்துட்ட்ெசிஞர் வ.
ாம்ா. கு: இம்முை டபள்யஞன.இ
பெதஸ்கீகி/லிஸ்த்துஸ்ஏ க்தனே வ
ருவிம்பூமியில்ெயிருக்அ.உடத்ெகி
த்திார் nெ, _

சி. மூன்.அவருவிமீ .ெ
ாம்ச. கு: தவொரெனிைெமல்யின்
மீகெஅவருக்கென்னசடேவித்து
ஆ) பெ

சீ. அவருடையவ்ெவின் லிக் கிரு


முகம்ஆகிதேனேட்டெ ல்ெபிரல்
ஆ/IP
* /FLUஇ. ஆ.

கின்ேெத.க.அவருடுக் கிருகே உடு


ட்யூக்கர்வெழி ச்சம் பொ. ெ ல் வெ
ண்மையாயிருக்,தது மெர்செசெ
லச்கிவரும்ன்லிய சென் கிரலவரு
மீஆ வருடனெட்ெசிக்ெ ான் டா தி

/. கள் பெ. _

ாம்.ெ கு: ம்ைமுடையள்யன் இயெ


த.விக்கிலிஸ்த்துவியூகம் ருடைய
கையிெ ல்அகப்பட்டுட்டா பட்டும
ரிக்கட்பெண் செய்தியைஏர்கவெ
அலிவித்திார்ெ பெ
சி.ஆம்ஆலிவிக்கினர் லெ
ாம்.ஏ. குசம்முடையன்யன் இனெட்
தஸ்க்கி/லிஸ் க்துஸ்வைவில்அயூக
ம்ாரு டையகையி ல்ெஒட்புக் கொடு
த்திசல்பினகிர்ஞைர் லெ _

.ே பன்னிாண்டுஆட்டொஸ்க் தி.அ
மிாரி ல்ெஒருதளுகியழுதஸ்வென்கி
ரவன் வ _ _

ாம்கு கு ஏதோவெனுக்கு முன்


ட்ெகம்முடையணியன்இ பெதஸ்

* நம் . _

) கிே லிஸ் துே விவைவெயிட்டத்ெதி


ர்கள் ல _

ெேகாயிலுக்கடுத்தக-ரியங்கன்தி
ர்வையிடுகிவருடுவரு க்குமுன்ட்ெபு
ம் இர்சாவு கேடுத்தகிாரியங்கள் தீர்.
வையிடுகி வகிைவரு குேமுன்ப்ெபு
ம் வல _

கம்.அ. (கு 4தமிாவாைக்கொண்டு.ஏ.


ன்னகுல்ரலஞ்சர்ட்டிஞர்கள் ல
சி. முதல்ாவது அவர்சஅவெசுடா
அடையகும்ானென்.அசொன்
னகை அவர் கண்கெட்டிருகே படி
பால்ச்சறுவெதுபானத் அரவின
ம்ட்ெகிளுரென்றும் இ ாண்டாவது
இர்யருகுேக்கடமையிஅக்கி/ல,இ
ல்ல்பென்று சொன்குரென்அமு
ன்ருவது ெ கிாயி ன்னத் ைகய
திக் அமூன்ரு குளுயல் அவிெ.
மென் அம்.இப்படிஅன்ெகம் அறு
பாடுகரை.ே சொன்ஞர்கரே .ெ
, (F. மக.கு. தம்முடையன்யன் இயெ

- _ E _ தமல்
* ஈட்பச : _

தவி ெேதில்துேஸ்ஏட்படிக்கொத்
தமானத்தை அடைதோர் வல
சி. குரு சி அடை பகிரீல்ட்ாய்க்கிய
மிான மானத்தை ஆடைள்ேர்ன்து
ெேகன்முல்ட்டவைவின்ழிகளுடைய
த*தடடைசிாடகைகிோண்பிக் கவு
ம்ஏங்களுடைய ஏண்ஒென்வைக்கு
(மு ன் வர காகதிர் வையைமின்,விவி
டஆம்வெண்டி iெல, _

சம். கு: நம்முடையள்யன் இ ப்ெ


குவிக்கிலிஇக்துஸ்வைஆய்க்கினச்
செய்வித்தடுைவார். வி.
இ. ஆளுதங்கைட்டர் தங் குடி பப்ான
பெருக்குத்த இல் மையாயிரு b. தகு
ருக்கள்மிர்ரும்பி ல்ாத்து செல்கி ெ
வன்ம்ைமுடைபள்யன் இ பெதஸ்
க்ரெலி ஸ்த்துஸ் ட்ெரி ல்ெஒருகுல்ல _

மிர்குலுங்கண்டானில் அல்ஆகி இம்


யூகம்ாருடைய மனதின்படி ைெப
செய்பவெணுமென்அைெவி ட்டுர
_ மர்னெ கா.இடர்தகர்கையில்ெஒப்பு
க்கொடுேதிான் .ெ சம்கி,
அ. கம் ெ.
சம்க. கு: நம்மு டைபள்யன் இ.
ணெய்தஸ் க்கிலி ஸ்த்துவிட் பெட்டும
சிக்க முன்னமென்னசெயேதிர்ை.
சி. தம் முடையமானத்தை கிரேக்
திருக்கும்படிக்குஅங்கியசிட்ட
இாட்டென்சனமென் கிரசைக்கிரை
மெதுேவைக்கட்டரையிட்ட கி.
சம்உ கு. சம்முடையள்யன் இ
செய்த ஸ்கிே/லி இதுே.வி.குருதமாக்
தி ல்ெதஞ்சசிெை-ததிரு ஆள
ம்பல்லிவைசனங்க5ெரது லே
இ முவசனங்கள் இதி )ே முத இ)
வது ஏன்பிதிர்வெயிவர்கர்செய்கி
2பிழையைப்பொறுத்துக்கொர்
ளும்இாண்டாவது இன்றுதி னெ.
ம்ே-மடனெம்ெ விே கீ கில்ெயிாக
முடவனமோஆக,ன் ()
ட்டர்பென் அகன் ர அே குவிர்த்
திைட்ட டுகொேெதாரிமூன்ருவது
பின்னராய்'இதிெஉைன்அடைபம்
தர்மஅவிஇதிெர்உன்அடையமக
.
னென்.அகிரு அரம்பகுது (T
அ. யது .
ல்ாவதஏன்சஆறுவ்ெதபானெஏன்
ச.அ வெதுபானெஏ துக் கரிக ஏன்
னே கீ கைவிட்டுவிட்டிரீஅஞ் சிாவ
அதிவி வனமியிைரு குே அஆடுவஅ. இ.
ன்அடைய ஆல் அமக்கை உம்மு
டைபகையில்ெகையர்ழி கிேரென்
ஏ நிர்வதுரல்ல் முகிஅேதென் அது
கிருஆரம்ப விஞர் வ.
சயன்கு கம்முடையர்யன் இப்ெ
தஸ்கிே/விஸ்க் துைைவஅடக்கம்ப
ரேனினத்ார் வ. _

இ.ஆலிமதிஇெப்ர்வென்கி / 2 இர
ாஞ்கியயொசெப்டென் கிரவர்தி
முேடைய தொட்டக் கி ல்ெபுகி
தர்கச்செய்திருகே கல்ல்லையில்ெ
அவாைஅ டக் கம்பன்னிஞரீசீக்
கொத்ெ முத வெண் கிவைரீகம்மு
டையணியர்.இபெகு ஸ்கிே/லிஸ்க்
அஸ்வினுடைய திரும்ெனியில்ெ
பூசக்கக்கள் கஅ இருத்தல்மீ/வி
அஆேலொபெஏன் அசொ ல்ல்ட்ப _

4
* /hப்பது ஆ.

> ட்டபரிமமுதகக்கமுங்கொ த்ெதின்


_ IT nெ,

சம்ச. கு: கம்முடைய கிபைன்


பெதஸ்க்கி/லிஸ்க் அஸ்மானத்தி
ல்ெகினிறுஏட்ட்ொஉயிரித்தார் வ.
சி. முன்முகர்வர்ஆன்அதிரன்ெ.அ
குமு ைதமக்குக.கே.பெர்களுக்
குத்தெரிச அனயாளுர், 1ெ,

சம்.ெ கு. உயிர்த்தபின்பு இம்மு


அது ஸ்பூமியில்ெஏத்தனள்வரி ருக்
திார் வல
இ கிாரல்டஅதுள்ள்.அேதள்ட்கவரி ல்ெ
அ ன்ெகமுஅகியான அ டையா.
வரங்களுடனெஅன்ெகம்பெர்களு
க்கு உயிருடனெவெழிப்பட்டுச்ச
அவ்ெ ரிடTஆ)டெட்ட பிெள்க் வி ாார்.
கியத்தினிகளானங்கரைட்ட்ெசியி
ருகிேனர் 61,
சம்து. கு: அவரெதேத்தல்,தீ,கில்ெ
யிருக்அவிானத்துக்கெழுதேருமரி
ஞர் பெ. _ சி.
ாம்.அ
ஆ. ஆk.

இ. இலிவெரென்ைெமலையினிமித்ெ
கின்றுதமுேடையவிேக்கலெரல்
ல்ாரு போர்த்திருக்கவினைத்துக்
கெழு நீகருவரிஞர் nெ,

சம்ஏ. கு: நம்முடையன்யன் இ


பெதவிக்கிலிவித் துஸ்ஏப் பொது
விேனைத்இல்ெயிருப்பாள்ெ 1ெA,

சிஇல்ல்ைஆதெனெனில்ைச்சிவியர்
கரேயுமேரிக் கவர்கஇரயுகேடுத்தி
ரல்க மெர்க் விட்பி உதிர்டத்துட னெ.
ஒருமுலை வரு வார்ன்ங்கள் பொ.
அதியயுடனெயும் விதவிசைத் துட
னெயும்அவரு டையவா ஆ பார்த்
திகு க்கி ருெம் பெ. _

சம்அ. கு: சர் ல்ெ7.மொ. னெகர்கி


இவ ரெனினசொல்லியிருகுேது ைெப ,
சி. பொப்சொல்இகி,வைன்யா அைது ;

ஆல்அர்வைக் கொல்லு தென் அ


சொல்லியிரு குேஅ) பெ .

சம்க, கு. பின்னேயவரென்ன


சொல்லியிருக்குஅ லை
_ இ.
-

* நபற்க .

, சி. கல்வியூ ரே ரபிஸ்ரே தன்னு


டையபிதர்வுக்ெ காருமுடி பென்
அடேயிக்கியக் குஒைரு பின்
ரே தனதும்தின்விஅடையஇஅதி
யதுேக்குத்துக்க மென்அஞ் சொ
லிேயிருக்குஅ வ
ம்ெ. கு: தத்தமானடாலுஇஏன்ன
சொல்லுகிருவர் லெ
இ. தென்டிகேம்ாட்டாதவன்வயி
அவரைக்கம்ாடடர் னென்.அ சொ
)ெ உரி nெ,

மெக. கு: பின்னே யென்னசொல்


_ இகி 72% பெ.

சி. எங்கள் பெரேலிருக்கி, இன்ப


ஆைக்குங்குடிட்ட ன. ஆக் கு மாத்தி
ரம்ெசங்கொவிட்டடவென்டியது
ஆ திெனெண்ருவல்ன்ங்களு ல்ொக
திேல்ெ வரு கி. ரட்ொஅஒன் அதிர்
அங்கொண்வொவுமில்ல்ட் ட்ெ ை
ட்ெ துஒரே அவதாஅங்கொண்டு
டொைஅ மில்லில் அ வ்ெட்சைப் கி

* சம் .
ரெதன்ோஃபொல் ாேட்புக்க வினு
டையஉரரல்அ.அ. ன்ெட்ெரிெல்ஆ
ன்ெகம் ட்ெரிகன் விருட்டமின்யிருக்
கிடைடியால்விசவாசத்திஅடை
யவழிகட்பிடைக்கி அம ல்ல்ாமல்
மிகுதியு துேன்பத்துக்குடைேக
பப்ா கிருவாக ெ வரன் அசொல்லுகி

முர் பெ .

)ெஉ. கு: குழ ைேதப்பின் 8ரக


ஆரக்கொண்டுகம் டைபள்யன்
இ ணெய் தஸ்க்கி/லி ஸ்த்து ஸ்ஏன்ன
சொல்லியிருக்குது nெt,

சி. கு முக் கைப்பிள்ரைகள் நம்மு


டைய இடக்கில்ெவாட்டும்.அத்ெ
னென்குல்ைவின்னர்ச்சியம்.அவர்க
ளுக்குடையதென்.அ சொல்லியி
ருக்குஅ லை _

)ொ. கு: குடியாைக்கொண்டுதத்


தம்ானடா ஆ இனன்னசொல்லியி
ருக்குஅ லை
.ே ஆவாக இர்வினாச்சியத் து கீ

(தி
* சம்க டி.

, குட்பங்காரால்ல்வென்றுசொல்லி
யிருக்குஅ வ. _

ம்ெச.கு:அகிள்ைேதக்கிள்ைைாெேகா
ண்செத்த மிான ப்ெ துஅஏன் ன
சொல்லியிருக்குது வ
இ.சஅவெச்டான்.அவர்கரேயடக்
கித்தாட்சியுடன்ொடக்கிவர் மி

குேத்தமதுகிஅடையைக்கட்ட
இரயிடுகிருெைரன்றுசொல்லியிரு
க்குது வ _

ம்ெ.ெ கு: ஏதுக்ள்ரியங்கரேவி.செ


மிாகத் தெடச் சொல்லி ஏங்கள்
|ள்யன் இ பெதஸ்க்கி/லிஸ்த்துஸ்ஏ
மக்குக்கட்டரையிட்டார் லெ
சீ. வர்னர்ச்சியத்தையும்.அ.கி.அ
டையகீதத்தையும்ஆ துே டொ
உைரல்டக்கியல்ல்அழிவில்ல்ாக உ
டேக்தியென்று கி கு அ வரம்பல்லி
யிருக்குது nெ, _

யெது. கு: ஒருகிலிஸ்த்தவ அடை


நி R IA)சி
அ. சம்உ -
யசெேள்விஏே.கில்ெயடங்கியிரு
சி. தன்னுடையட்ெரீசீவியத்தின்
பொஸ்கே கத்தில்ெ ஏழு தட்டட்
பி.கு. குேதென்விைகி, கில்ெ பெ.

ம்ெஏ. ஆருக்குள்ங்கள் பயப்


(தி:
ட4- வென்டிய அதி பெ.
சீ. உடல்யூம்ஆல் அம்ைைவ யுங்கூ
டஆய்க்கினச் செய் கிவரு க்குப்
டயட்பட வென்டியஅஆவார் கிR
அபிதர்ச்ததன்பரிதக்க அரூபிப் !
கியதிலித்துவன்கசஅவ்ெதடான்.
திான்.அவருக்கென்வென்வைக்கு
K) ட்சிபண்டாயிாட்டகெயின்
ம், கட்சியுண்டாயிருட்பம.த.பா.க.

;இ

_ _ பழை
* சயிா அ.
_
()

பழைய வெதத்தி
/sகின்ரியங்கரைச்சருக்கன்கட்
பி/லிக்ககெள்விபும்பி,ல
க்கிஉத்தாமும் லை
க.கு: இக்பின்னதுதனை
இத்தை ஏ.கி அல்ெப
டைதிதாா .ெ
இ. மன்னிெைஇபடைத்து ஆல்அ
மத்தை உரேஇவிட்டார் 61,

உ. கு: முன்னமுட்ெஅண்டாக்கின.
திாரீ டு A,

இ. தம்பிார்னர் வ.
க. கு: ஆருக்கு ை
இ?
ஆத அேக்கும்.ஏவைகுேம் வ.
து. கு: ஏஅக்கிள்க வ
இ. அவர்க கிறும் னம்ாக இருே
இதுக்கிாக வ
டு கு அவர்கரெட்டடிகிஅம்னை
மாளுர்கள் வல இ.
_ அ. சம்ச அ.

சி. பகவத் திெைல் வ.


க. கு. மனித அக்குமுகிேனட் வ
மெது .ை
சி. ல்ேதும் பொல்ன்ாஅமலிங்த மா
த்தின்கனியைக்கின்லது வ.
ஏ. கு: அதேட்டாவம்ஏங்கெசெய்
தது வ.
சி. பூல்ொகசொல்கத்தில்ெ வ
கு. முன் தின.பொய்யஞர் பெ.

பசா கு .ெ

க.கு. அதிஅடையமுகிேன.பொ
ய்ய்ெது வ. _ _

சி. சோகி, தில்ல்ையென்வது வ


பி. கு முக்தின.கொல்கிள்ளுைர் வ.
சி. காயின் வ.
ம்க, கு. அவைைாக்கொன்ன்ை.
இ. ீலே
ன்கிவைனே வல
ம்உ கு ஏ.கிெைல்அவனது செய்
திான் வல
இ. அவன்நெட்ாேவினைபடியி
குஇ
. சம்-ெ
| குலுக்கம்பிதேவிர்குனடடியிகு
இம் பெ.

ம்15. /37
கு.: சின்கிர்மலிரு.கே.மு.கிேன
சி/7 திாடமல்ெ 15 இ இ7 Lo () 5

அவிஞர் nெ, _

இ. ஏளுெக்
செ. கு: அவாட்ட்ொனங் கெயிருக்
தார். ல _

சி. கம்பிர்ாைவாைவிர்னத் துக்


குக்கொல்தடுபொஞர் nெ,

ம்.ெ கு. அதிகம்வயதியிருகே ம


அவிஞர் லெ
இ. மத்ஆரய்சல்ெம் பெ.

மன். கு. ஆவர்.ஏ க்தனே வயதின்யி


ருேதிார் லை
சி. கறகும்.க. வருவிம் nெt,
ம் _ 9. _ K) ( , ) டு இ.
ஏ. கு: முகிேன கட்டல் ச் செய்தி
திார். 61,

இ. ள்ெஆக
ம் () () ஆ இ 0

ஆ. கு. அதையவருககுகயை வி
ததிர்ை ல
.ே தம்பிர்ஞர் wெ.

- ம்க:
. அ. ச.இது .
கெ. கு ஏதுக்கிாக அவாதை கேA
பிக்திார் லெ
.ே உயர் தேசல்ட்பிா ஆரயம் வரு
மெ ன்,குெ ல்ெ வ.

உம், கு. அதே கேன்னிரெத்தன


உபா.துக்குட்டெர்சீச சில
சி. மிகவுமுயர்க்க மல்யின்Eெல்ெ
பதினஞ்சக்சம் .ெ
உல்க கு. அதே தேன்னிர் பூமியி
ல்ெஏக்கனக்ால்ம்கினர்.அது லை
இ. அல்ேைரடதுங்ாள் ல
உம்உ. கு ஏதிளுல்ெவிாவலிக்கொ
பாஞ் செய்திார்கன் ல
சி. ஒருபெரு ைடாக்க ல
உம் கு ஏஇஞல்ெவிவல்ெகர்.அவ
ட்ெரல்டட்துெ Aெ,

.ே அவர்கர்டாவிை யைத் தம்பிார்


குர்சிக்குட்டன்னின.துக்கிாக வட
உல்ச.கு:கம்பிாளுர்தம்முடைய
கிஅடைப்பொருத்த க்கை.ஆருட
னெடொருக்கிக்கொண்டார் அ,
இ%. சம்ன ஆe

.ே அபருமுடனெயும் அவருடை
யவித் இடன்ெயூம் பெ _

உல்டு. கு: அபத்ருடையவிஅே


விாகி,திார் வல
இலிெல்த்துஸ்வைவிதேவகிக்கில
வர்கள் சகல்ரும் பெ. _

உம்ரு. கு: இவர்கரேய்ெதிகுல்ெ


அலியப்படும் iெப

இ அட தமுடையகி/லிகையைச்செ
ய்கிை ஞல்ெ பெ. _

உம்ஏ. கு: தம்பிாளுர்அபரு முக்


குஏட்ட்டிஆஅதுவேகு கிேஞர் வ
சீ. சீடயட்டடம் தெள்ைெஉன்.அ
டையபரிசையும்பெருக்கஉபகா
முயிைருக்கிரெனென்.அசொர்
ன திெைல் 1ெ,

உஅை.கு: தபிேர்ஞர்.அபருமைஏ.
ட்படிச்சொதித்திாள் nெட, _

இ. உனக்கொன்முகியகும்ான்?
சிாக்கு வைஏனக்குப்பெலியிடெ
என்அசொன்ஞர் பெ

உல்ச.
* சமஅ .
உல்கருதபிேர்அடன்ெ.மல்லுக்
கட்டிகிண்வெளுர் லெ
:ேஇப்ாக்கொட் /)-
ஆகினல ் வன். இசி
() 0 K) K)
மு. பெல்ெ இ)Tட2S2 டா டட டடT ன. _

கம், கு. அவனெட்டடிவெல்/லிப்


பின்டென்னிகு ;ே ல _ _

சி.ஆருகையிஞலுெேவ்ர்ைதெலிளு
லெ
ல்ம் 1ெல,
() ம

ாய்க. கு: இ யிர்க் ெ காட்பூவைன்கிப் _

அக்குவரும்படிக்குஅதைக்க
தாரி nெ, _

.ே அவருடையமகன்யெர்செட்பு.
கம்.உ. கு: அவர்ெ.அக்குஅவாைஅ _

ழைப்பிேதிார் 61,

சி. பஞ்சள்ல்த்துக்கிள்க வல
ாம்ா. கு: யெர்செட்பு:ஆங்ெ கஏப்
படிவங்கிருச்திரீை வ
இ. அவரு டையஅண்ணன்,கம்பி
மாவரைவி இருவர்கள் பெ.

ாம்ச. கு: ஆவாக்வ வர்ை. பெ.துக்


குவிரல்முர்கர் nெ, இ
* சம்க .
1 இ. கிாய்மகன்ாத்தி டு5 61ல,
ாய்.ெ கு: ஏகிப்த்துவி ல்ெஅவர்மு
எர்னமென்னசெப்திார் வ. _

சி. அவர் பொத் திட்ட .ொர் கிை


பெரியவனுக்குப்பணிவிடைசெ
ய்தார் வ.
_
கம்கு கு ஏ.கிளுைெம/லிட்பிேெயி
()
ேதாா லெ
அவாைட்ட்ெ கிேட்ட்னருடைய
பென்சி ெ ஆவன்.கி சொ ஆ ஏ.கி
!
_ - இ N,ல் () K)
கம்ஏ. குஅஇளுல்ெட்டடிப்பி,லட்
பட்டார் லெ _

சி. கனவில்டயன்.சொன்ன இளு


ன்ெ
_
பெ.
{)

கதுை. கு ஆகுை டயகனவில்பப


ன்சொன்ஞர் nெ,

.ே அவர் கூட டகிப்பிலெபி ருகே


சிாயம்வி |ல் இ நல உஆடைப்பனும்
| அப்பஞ்குகிெரவனுடையவும் பெ.

- கல்க. (தி: அவர்கர்ள்ரிபமெட்டடி


|!
|
டைஅேது வ G இ.
* ம்ெ .
இ. சின்ர்யம் வில் இ ரலவன் விடுதிப்
பெல்ருன்அட்டஞ்கு டு கி,வைன்அர
8 o K) - _,
_

வி(இட்ட- டான லெ
சயி கு ஏ.கி.குல்ெ ப்ொசெப்பு
வைான்சி தேன்ன? டம்ாகஅழைத்
திர் பெ.

:ேதம்முடையகனவுவெழிப்ாக்க
வ்ெரேடி ல
சல்க. கு. பெப் ெ சப்பு ஆக்கு அப்
டென்னத்தனே வயது வல
சிமுட்பதுவயது 61,

சம்உ குமுதிேனகல்விம்ன்னர் வ.
சீ ம்ெ ச்ெஸ் வ.
சம்ா கு ஏ.கிெைல்அவரை மென்
செசென்றுட்ெரிட்டார்கள் வ.
.ே தன்னிரிகு ல்ெஏேெகட்பட்ட
படிப்ர்ல் ல
சம்ச. கு: அவ ாைத்தண்ணி ருக்கு
ஸ்ரெடெர்ட்டன் வ.
இ. அவரு டைபம்ாதிர் வ.
சம்.ெ (): அத்ெதினல்ெ 1ெ1.

_ இ.
அ. ம்ெக .
- இ. அவாைவென்ெலீம ைை.ேதி வை)
_ தீதிருக்கக்கூடாத,கிெைல் பெ.

-ஃr) r )ா

சம்து. கு: அருகாக.அவரைமலை


_ _

திருகேவென்டியது வில
இ. டடுள் வென்கிஇைாசா ஆன்ேக
சம்ஏ. கு: இன்சஏன்.ஏகட்டரை
பண்ணிஞர் லை
இ இருெபெல்ெ 'வெர்களுடை
மு/>
()
பஆண்பிள்ளுேகலெரல்லா ாைமுக்த
ன்னரிேல்ெட்ெடைச் சொன்ஞர்.
சம்.ஆ. கு. மெர்செசவைத்தன்னி
ரிஞல்ெயெடுத்ததிார் வ _

இ. இன்சின்வினுடையமல்ை nெ,

சம்க கு : இகிரு:யெபிேன்ரேகன்
ஏ கிட்,ஆைதவிட்டு ஏ. ட்படி.ே தட்பி
ட்பொளுர்கன் லை
சி. தட்பிரிளுைக்குகிட் தேவைட்டெ
ரியடத்துவிதகேஸ்க்கியிரு ல்ெ-3
ய்க்கினேட்டன்னிஞர் லை
ம்ெ. குடதேவி,ககேளிக்கிசெய்து,
சி. முதல்ாவது தன்னிரிாக்கம் ே
திஆதி
அ. ம்ெஉ .
த.இரண்டாவதுேெசமுழுதுகே
வரே பாக் த அ முன்குவது அக
ைெர ல்ேகம்ட்ெகுேைததுன் லாவது

ட சது.அஞ்சிாவது ஆமென்ட்டி
ல்ெ கொன் ர ன்ெதலுண்டர்ச்சு
அதி ஆடு உ.தி மனிதரிலுமி அகக்கி
இங்குட்டஞ் சொல் ர்ெகமுன்
டாதே.தஏழாவதுகல்மழைகெருப்
மழைபெய்அ.தி.ஏட்டாவதுவட்
டு ே கிழி சகல் விரவுகரையும்.அழி _

ஆ செய் அதன்பதிவதுமூன்.அ |

ாள்வரகை இரு விாச்சதுடக்கிாவது


- முன்னம்பி,லக்கிபிைன்வரக ரெல்
ல் மானித்துது .ெ |

ேெகு இதுயெத ல்சுசுெரித


ு wெ

வர். :
ஆம்அவர்கள்தப
அர ர. ்பிவிட்டார்க்

ம்ெ.உ. கு: அவர்கரேன்கிப்த்துவி


குல்ெகொன் மெடானதினர் வ

ம்ெ .
சி. ம்ெ செதஆேைெஅஃ 1ெA,

ம்ொ. () அ வர்களு குேஅட்டெர்ஏ


தீதனே வயது ல
சிமென்செஸ்டனும்ஆேசென்றும்க
வயதும்ாக திருக்கிார்கள் லெ
ம்ெச கு இசிருயெல்ென்றவர்கரை
ெே= .
மதக குடியிரு
ு தேரேன்லங்-ே ாகி 7
5.தா.
-

ா கரே லை
.ேசரகம்வருவிம இல
)ெடு. கு: பர்ெவென்றவர்ச.அவ
0 (). o ) - _ () ()

(சரஆ
தட் பிஞ ள் பொத
ர்க்கே
ேடற ஏட்டடிக்
nெ,

சி. அவர்கள் சிவக் தகடலில்ெகின்)ே


கனேட் மல்டைக்அடெர்னர்கள்.
ம்ெ.கு. (): டர்ெவென்கிரவன்க
ன்அடையசெனங்களுட னெஅச
இ.
()
ிபட்5 கப் பெர்ெை3
தக்கடல்வழ கட்டெர ்கு கு).
சி. இல்ல்ைஅவர்கர்கடலுக்கிடையி
ல்ெ பொய்த்தார் அேடொளுக்க
ள் பெ. _

ம்ெ.ஏ. கு: வனவிர்சத்தில்ெஇசி ை


பெ
* ம்ெச அ.

யெல்ென்/லவர்கவெரன்னன்ெருவர்
கஸ் ல
.ே வானக்கில்ெகின்று பெய்தம
ன்னவென், இசீவனம் .ெ
ல்ெஅ. கு ஏன்னகுடிட்டன ஆகு
டித்திார்கள் வல
சீ. கர்ல்டர்வையினல்ெவாட்பட்டத
ம்ெ.க. கு: கல்ட் லையென், துக்
குட்பயனென்ன வல

கும். கு: வனவிசக் கில்ெயவர்க


வெரத்தனக்ால்மிருந்தார்கள் வல
இ. சம்வருவிே டு ,

கும்.க. கு. இதுக்காக அத்தனைக்ால்


ஞ்சென்.அது ல
இ. அவர்கரேலேரமைச்சல், படி
பர்ல் ல

கும்.உ. கு. மிஞ்சினகுவரப்பகேள்வ


குர் wெ,

இ.ள்ெலைஏன்கிரவை,அம்.திர்த்தின்
அம்ஆவிாஅம் வ கும்ா.
* )ெடு .

சூப்) கு. அவர்கரெட்டடிக்கஸ்தீ


கிட்டட்டார்கள் லெ
சி. உயிர்ெடெஅவர்கரேட்பூமி.வி

அம்ச.கு:மிென்செஸ்கில்ஃபண்ணு
கி, பொது ஏத்தனவயது பெ.

சீ ரவம் வயது ல
அம்.ெ கு ஏதிேத்தெசத்தில்ெஅ
வாைஅடக்கம்டன்னனிஞர்கள் .ெ
இ. ம்ெ ஆட்டென், தெசத்இல்ெ.
கும்.ஏ. கு அவரை அடக்கம்பன்
னினத்ார் வ.
.ே தம்பிள்ளுர்தன்னெ.அவாைஒரு
மல்ேச்சிாஅக்குவிரெஅடக்கம் ட)

ண்ணிஞர் ல
தம்ஏ (தி: மஅவிர்கூட கி; கவில்
8ல்பேப் .ெ

சீ.இல்இருகருகுேமஅவாைஅட
க்கினதல்மாலிபட்டட்டதல்ல் ல
கும்.அ. கு. இகிருயெலெண் வரிக
ளுககுக்ன்குண்சீர்மைகுே வழி கிள்
ன்பித்ததிர் வ. _ ே
* 0ெது .
சி. ப்ொதவர் வ.
கும்.க. கு: பொதிெ மெ ன் உஆ ங்
அக்கக் காைட்டடகிெ இாகுரே சீர்
மைக் கெட்டடிட்டொளுர்கன் பெ.

சி. அவர்கள் பொ. தெ7. மென் ஆெ


நீங்கு லென்கேனயாமல் கடதுே
பொளுர் கற் :ெ _

ஏம். கு: பி குமண்கு வென் ெ இசி


வனக்கின்ருவர்களுெ ல
சி. இல்ல்ைஅதில் பி,ல்கர்ல்ம் டெய்ய
வில்ல்ை பெ

ஏகெ. கு: முன்னமவரீகர்வேதிகை


ரிய்ெது ல
சி. பெரிகிெ வ
ஏம்.உ. கு ஏட்படிஅக் கசகரிக்கு
ள்ளுள்ளுங்கற். nெ,

சி. சிவர்கண்வலியத்தின்னெட்ெபர்
ே அவிழுக்குஅ) பெ

ஏமா. அகேட்டட் டனத்தில்க


(கு:
டபடிகஆெ ட்படி பெ.

சி. பட்டன ே ை அ வர் கண்சட் w.

டார்க)ே. பெ. . ஏம்ச.


* ம்ெஏ டி.
1. _ ? ? 0 - 0

ஏசை கு: மனு ஒரீேபிரே கிார்க


ளுெFr /ெப,

சி.2. (இ)
இல்இல்ைைபென்ெ
2 ()
வரையும் /

வளுடைய ம. கிை தாையுமல்ல்ா


மல்மரல்வர்க ரென்ோாைபூங் கொ
ர்ே.அடொட்டார்கள் லை
ஏய்.ெ கு: ம.அ இாைன்.அக்காகக்
கொன்ருவர்கள் வ _

சீதபிோனட்ட டிகேர்ல்பிக்க,குெ
_ ல்ெ nெ,

ஏய்து கு ஏதுகிேள்கருகைட்டென்கி
. வரைப்பி அரக்கவிட்டார்கள் .ெ
சி. அவன் சிெ கினை கிள்இருக்குவி
இெகொடுத்தபடியால் லெ.

ஏம்.ஏ. கு: ஆன்னென, வனஅவ


அடையகமுஆள்ேகவெண்டிஏட்ட
ஆய்கிேனேடண்ணிஞர்கள் லெ
2. அவன்கல் லின ல்ெ பொலிபட்டு
சீசெத்துச் தடுபட்டனின் வ.
ஏம்.அ. கு: பொதுவானுடையவன
க்கத்தில்ெ ஏன் முைதுமைசம்பவி
க்அ.அ வில் H இ.
- )ெ
.ெ ெ
மடாடுஅம்கி ல் ஆம்ஆமே அகின்
து .
ஆ), தி லெ _

ஏகே கு மிகுேதடெல்விாளுயிரு
கதவளுரி லெ
சி. சம்சொன் பெ.
()

ஆம். கு. சம் சொன் ஏ ன்ன செய்


_

,ே (Tடு) nெt,
இ. .ேததைப்படிதீதுக்கொன்
(ரி ே ைே () (, 0

/ ) nெ,

1)க க. இ.ே
அடிக கு இன்மை கெமென்னசெ
ட்ட்தன்ை லெ
-S.
சி. அவனுகரு.கு
.
திகரிபிடிதீதின்ை. .

ஆ கு: அக்கக்குழிசரிகொன் nெt,


o

ெ அவன்பிலிவித்தினவிருடைய
/ ஐமுஆகரெ ல்ல்ாம்.அதிஆசெய்ய
விட்டர் ன் பெ.
()
(
ஆகை .கு:இன்னமெலீனசெய்தின்
_ _

ன. பெ.

இ. ஒருகமுதை அல்கிளுல்ெஆயிரம்
பிலிஸ் ே ஆகுைம.ஆ _

ெ 6 2த் தேவார்ை
அடிக் அக்
காருைவன .ெ அம்ச
- ம்ெக .
அம்ச. கு. இன்னபிேன்ைன மிக்க
பின்தொன் செய்தி குெ .ெ
கி.சி-வென்
.ே காசாம வரை படடன.
0 .
த.கி/( ல
2 |

பெரியகதவைக் த்ொவிெ ல் வைக் _

துக்கொண்டு.ஒரு மலியின் மீதெ


கொ ர்ைடு ட்ொளுர்ை. பெ.

அம்.ெ கு: அவனுடைய இரு ெை


இகை.ெபன்ன 1ெ,

சி. பிலிஸ்த் தினவின் கூட்டபேன்.


னியி .ே கவிட்டில் கீ காணேச் .

வித ு
படுத்திான் .ெ ை .

அம்.ஏ. கு. அகல்குன்னாகனதே


னேம அஇரி டு திோர்கன் ல
ே ஆண்டென்சுடடமுவியிாமுன்
/ பெ.

ஆம்.ஏ. மிகவும்பொறுதியாக
கு:
இகுச்தமஅவிஞர் ல _

யொட்டென்கிரவ .ெ
அஅை. (): அவர் அன்பட்ட டச்
செப்ெகஏன்னசோர்ளும் :ெல.

இ. ள்பகுனவர்தகோர்ன்பளு).
வரெ
* ஒய ஆ.
வ.ொடுத்துக்கொண்ட கிா பளு)
வை ப்ெருககெ இஸ் கிொக்கிா
ம்ாக கேடவகென்றுசொன்குவே
அம்.க. கு. இகிரயெல்ென்தவர்க
ளுக் குமுகிேன இாாசிர்வாக இரு
க் கவர்ர் வ. /

இ. இதவுடைய மகன்சாவூல் nெt,

கம்.கு.அவருக்குட்பிக்கினவார்.
சிபெஸ்செவுடையமகன்காவித்.
கம்.க. கு: கி விதிாசிர்வாக இருக்க
முன்னமெட்டடிக்கொத்தவர் லெ
சி. ஆட்டிடையகையிருக்கிார் வ.
கம்.உ. கு: அவர்கமதுபிதிவி.அ
டையஆடும்ெய்க்கி, பொது ஏன்
ெைசய்திார் வ.
சீ. ஒருசிங்கத்தையுங் காடி யையும்
அடிக்அக்கொன்ருவர் வல
கம்ா கு ஏ இனல்ெஆவாதுசெய்
திார் வ
.ே ஒருஆட்டைபிடித்துக்கொன்
டபடியால் nெ.

கம்ச.
- அம்க -
கம்ச. கு: திர்விதீன்சின்கஇருக்க
ன்னமதிகமென்னசெய்திர்ர்.
#கொலி ப்ாக்கென்
()
_

ஆவாம கால பாதம.தன டைட்ட


ாவல்துக்கொன்ருவர் 61,
கம்.ெ கு: அவர்சனக்கின ல்ெ
கொண்ருவர் .ெ
இ. கவனொலி கல்லிகுல்ெ nெ,

கம்ரு. கு: ஏ.துகேவாதுசெய்கிார்.


இ.கொலியர்த்தென வைன் கம்
பிர்அடையமனுவி ாைச்சா சம்ப
ண்ணி து nெ, இ யி
நீ '''
கம்ஏ. கு: அதிகம்புக்கி
அ :ெப
மான
குயரு

.ே சிால்ொமொன் லை
கம்அ. கு: அக்கியின் துவக்கம்ெ
அதி பெ
இ. தம்பிர்அக்குட்பபட்டடு தல்.
கல்க. கு: செர்ட்டர்கிர்ைைா. ெேகா
ண்சிெல்ொ மொனென்ன சொல்
அகிமுர் பெ.

சி. ஏஅம்புகளுரினிடத்தி ல்ெ 0ொ


()
பட)
அ. சூப)உ .
ய்அதுகளினுடையவழியைக்கன் _

டெடியூங்கென்வென்றுசொல்அகி
ருவர் nெt,

ரகு ஏறுபுேகரென்னசெய்குது.
சி. அதுகரேதங்கள் வேனத்தைக்
கிெடைக்ால் திேல்ெ கெடிவைத்
அக்கொள்ளுது வ
றக. கு. அவர்கல்வியூஸ்வரபில்ரே
யைக் கொண்டு ஏைேன சொல்லுகி
முர் லெ
இ.கல்வியூள்ளுருைபி ன்ரேத னது
ச்சக் தெ7. வி மென்றும்
பிதர்வுக்கு
பயிக்கியள்ளுஒைரு பின் இரத
ஆைம் திஆைக்குத்துக் கமென் அ
ஞ்சொல்இகிருவர் ல
ற உ. கு: அவர் கிக் கிமையையும்
5ெ சகதை பூங் கொன்னென்ன
சொல்லுகிருவர் வ.
சீ. கிகிேம்ைசன் டைவருத் தகு
தென்றும் சிெசம்பவத்தைமு குெ
தென்றுஞ்சொல்அகிருவர் பெ

_ ந7ா.
* கும்ா .
ரா. கு: அ ன்ெகவேசன ஞ் சொல்
இகி வர்கரைக் கொண்டு ஏன்ன
சொல்லுகிருவர் லை
சி. மிகுக் த ட்வைஞ் செய்கிருவர்க
வெரன்கிருவர் லை _

ரச. கு: கன்னு க் கென்னசொல்


அகிருவர் ல
சி. உரே அடையகன் உன் முன்
னெட்ாரல்கட்டென்கிருவர் வ.
ற.ெ கு: ஒருமடமையூன் ரவனக்
கொண்டெ ன்னெ சால்அகிருவர் லெ,
சீ. ஒருமடமையுள் ரவரேமிடுக்க
விரல்டா கேமிச்சமெ ஆர்.அ சொல்லு
கிருவர்
பெ.

றகு, கு. கிேயூள்ளுரவனெேகாண்


டென்னசொல்லுகிருத்ர் லை _

சி. ஒருசிகியூரேவன் இவரஞ் சிங்க


ம்ட்ெ ல்ெதிடமுள் ரவனென்கி
குலர் வ _

ரஏ. கு: சில்ொமொனென்னசெ


ய்வித்தார் nெ.
இ.
அ. சூபிச -
சி. ஒருஅபூஅவமானஇெவர்லியம்.
ந7.அ. (தி: அக் கத்தெவில்ேயக்அக்
குஏன்னசம்டவித்தது பெ.

சி. அதுதடெட்ட்ெடொச்த வ
ற7.க. கு: ஆள் ல்ெ வல
வர் வ ாசா5ெ ஆக்கத்ேெசர்
ல்ெ வ.
றம் கு. இதுகோக அட்டடிச்சம்ப
விஇேது ல
சி. உல்ெ கருடையடர்வத்துக்கிள்க.
றம்கி. கு. அவர்கவெரன்னடர்வஞ்
டு () - ) 9.

சீ. அவர்களுமஅதெய்வங்களுக்கு
ட்பண்பு ரிஅேதம் பிாஅ டைய கி
ருவசனத்தை இந்திக் அ.அவரு
டையல்ேகதெரி சிகரேயூஞ்சாசம்
பண்ணிர்ைகள் .ெ
றம்உ. கு: வி.செவிமர்கனங் கத்தெ
ய்வத்தை ஆசரித்திர்ைகள் வல
சி.வி ல்ென்கி, தெவதையை வல
ரய்க. கு. ஏலியசெல்கி,நீங்கெே
ரி/கி.ஏனைசெய்திார்-

.ெ
அ. சூம்.ெ *
.ே விண்ல்ென்கிரவதெவதையின் திே
கெதரிசிக வெரல்லாாையூங்கொன்
ருRர் வில _ _

றம்ச. கு: பின்னஅவ ாென்ன செ


ய்திார் வ.
சீ. மழைபெய்ப்ாதபடிக்கு வெண்
டிக் டு காண்டார்.அப்படி கெய்மூன்
அவருவிமும் ஆஅம்கமும்மழை
டெய்பவில்8ல் .ெ
ரல்டு .கு:ம அபடிமழைபெய்யவ்ெ
ண்டிக்கொண்டாள்ெ வ
இ. ஆம்அவர் வ்ென்டிக் கொண்ட
படிப்ால்மழைபெய்துஅ லை _

ரம்கு கு. ஏலியதலுக்குக் கம்பிள்.


ெைரட்டடிக்ன்ேகொடுத்திார் வ
.ே கிரகங்கரவருக்குஆட்டங்கொ

_ ரம்ஏ. கு: அவரென்னகுடிக் கிார்.


சி. கி/லித்தென்விை வியில்க் கண்
னிர் வ. _

ரம்.அ.கு. ேெஆக்கத் இெசாெனின.


செய்திர்ை பெ. 1 இ
_

* அம்து ஆ.

சி. வணங்கத்தக்கதிர்கருஉருவஞ்
செய்வித்திார் வ.
ரய்க.கு.அதைவனங்கம்ாட்டொ _

மென்வெர்களுஞ்சில்ருண்டென.
சி.ஆம்மூன்/லிவரக்ள்ரிகர் ல
ற உ0.கு: ஆகிளுலிாசிாமுனிவின்
ெைரி வ
.ே ஆம்ஒருஏரிகிள்ைவரவாயில்ெஆ
வர்கரைட்ட்ெடைச்சொன்ஞர் Mெப

ற உல்க கு.அவர்கள்அகல்குவரவர்
கச்செத்துவிட்டார்கவெரி வ.
இ. இல்ல்ைஅவர்கள்.அதில்ெகின்று -

உயிருடனெவேதிார்கள் வ.
ற உம்உகு அவர்கள் வெக்அட்ொக
வில்ல்ைப்ொ வல
இ. இ )ே ஆல் அவர் களுடையஉடுப்பி
ல்ெஅங்டமுங்கரு கவில்ல்ை வ.
ற உம்ா. கு: ஏ.திருல்ெதிாணியெல்
சிங்கக்கிடங்கில்ெடெர்டுட்பட்டா
r. nெ, _

இ. அவர்ள்ஸ் ன்ெஅமூண்டலமு

வை
ஆ. சூ0ஏ .
வைதம் பிாசு னே வனங் கினடடியின்
ல் ல
ற உம்ச, கு: அவாைக்கில் அவிட
வில்ல்ைப்ொ வி. _

சி.இல்ல்ைதேம்பிள்ளுர்சிங்கத்திலு
டையவிாபைட்யூட்டிட்டெர்ட்டா.
IT nெt,

ரeடம்.ெ கு: தம்பிள்ளுர்யொனது


ஆக்குஏன்னசொன்னர்
சி. சிசி வெயென்ெைபரியாகரியி
ல்ெடொய் அவர்களு குேஅலிலு
சொல்ல்ென்குவர் ல
ற உம்ரு. கு அவரிஅதுசெய்தி ர்ெ.
இ. இல்ல்ைஅவர் கட்டலில்ெ பெலிப்
பொளுர், லெ _

ற உம்ஏ. கு: அட்டென்அவருக்கெ


ன்னசம்பவிஅேது ல
சி. அவர்கடலில்ெ த ரேளுட்டட்
ட/TIT nெ, _

ரஉம்அ. கு: அவர்தி லீக் அ ட்ொக


. வில்ல்ேபொ வ _


* ஆயஅ .
இ இல்ேஅவாைவிழுங்கும்படிக்கு
ஒரு பெரியடனமினகோபித்திார்.
ரஉம்க. கு: அக் தமிஅக்குள்ளி
கி.அ வர்சிாகவில்லியெர் வ.
.ே இல் அவாைமூன்அவள்ரையிA
பி, குமிர்ைகாையில்ெகொண்டுவன்
அகக்கிவிட்அெ லை .

றாம். கு அவாப்பொஏங்கிெ
பாளுர் லை
சீ.சீ.சீ.வெயென் ெைபரியாகரிக்கு
அலி ஆசொல்ல்ட்டொளுர், iெல,

ற கல்க.கு.அவரென்னஅலிலுசெ
னிஞர் :ெப _ .
இ. ள்;பது இரயில்பி குைரீே
வெஅழிக் அடொமென்ருவர் பெ

றாம். கு: அ.து.அப்படிச்சம் பவி


த்துகிெ லெ
சீ இல்ல்ைஅவர்கள் வழிவசம்ாஞர்
கர் nெ,

மு.அ.ம்
* குகை .
() (y _ (,
}

ஏ க / கா. ப ன
பெதஸ்கிே/லிவித்துவிவுடை
3//வலத )
() ()
பவன கி கிம வட
ஆண: ஏங்கரி ெ ஐ பிகுக இ ெ
::::::::: _ - ஆ

; ())/7 ஏங்கர்.பிதி வெடம்மு


இடையன்மம்அல்சிக்கப் |
படுவதிாக உம்முடையயிர்ச்சியம்
வாஉமதசித்தம்வினத்தி;செய்
யப்படும்ாட் டொெ ல் பூமியிலுஞ்
செய்யட்டடுவதாகஅன்ன்ை அவர் () _

இரஏங்களுட்டம்ஏங்களுக்கின்றுள்
ரும் ஏங்கள் கடன்க்ாலருக்குள்ங்
கoபொறுக்குமாய் ட்ெ ல்ெகி கு
மெங்கள் கடன்கரைஏங்களுக்குப்
பொறும் ஏங்கரேச் சிெ இன பி
ல்ெபி வ்ெகி ட்பியின்திெலும்,துெ.
மையில்ெகின்றுஇாக் வித்துக்கொ
ஸ். ளும்அெ தகர் இர்ச் சிபமும்வல்
ல்பமும் மிெக்கி இமுஏேட்டொ
| 1. கைக்கும்.உமக்கெழடையஅதிார்.
ஆமென் nெ
அ. ஏம் .

உதையகால்மீஇது
வேணக்கம் வ.
ஜூஜை . ___

இாக்கமுவர்ரைபின்வெரி
*’ _


:
_
) ; நிதிதாாத்திரிதஏங்கரை
_

:::
_

_ _

: 1 கேம்பிக்கைய பாகக்கிார்த்து
இேேகொன்
இக்கொண்டதுக்கிாக உே () - ()

மைப்ெபுக முகிருெ மீள்ங்கவி தே


|ள்ளில்ெயூஏேங்களுடைய சீவிய
க்கின்சகல்ன்ட்க வரி ல்ெ புஞ் சகல்
த தேமும்ஞாயமும் கான்விட
ஆமீள்வகள் அடங்கப்பட்டதுசக
ல்த்திலும்உம்முடையசங் டு) தி டு) LL)

ட்பி,லகித்தம்பர்ை.ணும்படிக்குனங்
களுடையகன்கள்குட்ட்ொதும்பா
ர்க்கிருக்கவும்.ஆட்டடிபெஏங்களு
டையஉத்தியெப்ாகக் கினிசகல்கல்
வி னேயைபஉ ம்மு டையகொடைட்
பிெதின்பம்ானகையிஞல்ெ மிர்த் திா
மீள்ங்களுகார்க்அே கொண் பி- ருக்
கவு
* ஏற்க .
கவுமீசீரெங்கரை உமதுபரி தத்தி.அ
ரூபிப்ானவர் ல்ெபெல்ட்படுத்த
வ்ெனுமெண் முடம்மையெவென்
பி. க்கொளுகிருெ மீஅப்படி க்கொ
த் த கி அ ைப ைபள்வ களுமிேன்
ல்ெ பெரத்தக்க காகன ங்களுக்குஉ -

முேடையவிர்த்தைப்பாட்டின்ப
டிபெஏங்களுடையசக ல்ட7 வங்க
இரயுஏேங்கர்ள்யன் இன்ெபது ஸ்க்
கி/லிஸ்த்துஸ்தத்தம் கப்டனடெட்
ச்ெசிகிேன.கிரு ஆ இாக் கிளுல்ெ
பொறுத்துக்கொல்வரவெனும்அ
த்ெனென்குல்ைஅதுகவெரங்கனிடவ
தயத்துக்குவிகனமாயிருக்கு து
எங்கரிருவராகியசகல் செய்கி/லி
கைகரையும்புலக்கணித்து வெழிச்
சத்தின்மக்கரேட் டொெ ல்ஒரு பு
திதின்னகல்வழியில்ெஇெவடத்தி
யுடனெவை. விடக்க க்கதா கஏங்
களுடையயிஅதயத்தை வெரிச்
சட்டத்ெ தம்உம்முடைய தெய்வீ
கி_ெது.
+ ஏம்உ +
கவசன கின்பிசைங்கத்துக்கஉம
ஏ.த.கனடா தி அதுககு
அஆக அடர்திதிைதயுகிோரு பேச்ர்
தகளுடையபசகல்செய்கி/லிகைகரே
புகுதி தை ஆடன் அங் கிென்யி ;ல்ப
விவிடைன்-ரெல்ே ஆம்.உ/rடு/ைn Lம்

அசெனங்களுக்குதே ல்ேவம்ாாையூ
ம்டெல்ட்டடுத்தும்இஅதயக்கி ல்ெ.
அடாட்டபட்டதுக்கங்கரெல்லாக்
அக்கும்.உம்து சிெசமு ன் இர திருக்
குமிான்ஏ ங்கன்சியன்இயெத்ஸ்
கீகிலிஸ் டேக விவன்ேக வே
/ தகவலுக. ஆஆக
குதிஅமஆவாதமஅதுாைமத்திை ல்ெ
உம்மைெேகட்டதெல்ல்ாதிேட்
டர்தேமிாகத்தருவிரென்அஏங்க
(, - y y o - ()

ளுக்குவிர்த்திைட்ட் டுசொல்லியி
தேட்பரிசிகை இாதுே கொள்வரஏங்
களுக்குட்படிட்பித்திார் வ
ஆமென் பெ.

9
* ஏம்ா ஆ?

- ) _
_

இ ாத்திரிது கிால்ம்
இதுவேனகேம் .ெ
ஐஇாக்கமுன்னரக ஃபிா
;இ .ெ இல் ன்ெஆக்தன்ாயிருட்டி
இ இது ல்ெபின்ைசிகேட்பட்ட
இஜ்கித்தியவெ திச்ச ம்ெ
ட்ாவத்திஅடையயிருரேயும் இறு
தயக்கின்சகல் மயக்கக் தையும்.அ
கல்/லினவர்ெபகலில்ெ தெண்டிக்க
க்கட்டரையிட்டது டொல்ெ இா
வில்ெ இைமுட்டாவுைங்கட்டரை பி
ட்ட இஞ ல்ெ எங்களும்மை ைெப
வெண்டிக்கொரேளுகி குெம்.ஏங்க
ளுடையசரிாஞ்சமகே வ்ெண் டிய
தெண்டிட்டைட் டொஅக்க உத வி
பாகஆமைதேஉரவிை ஏஇழைட்டன்
அதில் தாரும்ஏங்களுடைய கிக்கி
ாைஉமதுசங்கைக்கடுத்தபிரன்ைாஞ் _

சம்ப விக்கலும்ள்ங்கரச ரிாத்திலு


K மீ
அ. ஏசெ :
ஆேஃஅமத்திலும்அழுக்கல்லிருக்
கஇஅேதேனங்கள் கித்திரையான
அ.அ.மு.அ.-ேபிவிடாமல் அமுவ
_2, 12 வின்

படிப்ர்கள்ங்கர்மானக் கி ல்ெ கி
கிோையிரகாமலும் இதைத் துன்ப
இதைவிட்டு ஏங்களுடையமிட்சிப்
படுத்து. ல்ஏட்ட்ொதும்பார்த்தி
ருக்கவும் ஏங்களுடை பபுத்தியின்
கன்கரே வெர் சீசம்ாக்கும்பசி தக
இற டையசதல் அடக் தெலங்களு
க்கும்.ஏங்கரேத்,கல்கிார்த்துனங்க
இர. மும்முடையஞானவழி யில்ெ
திருப்பும்காங்கவர் தேன். விலென
ஒரு கள்ளுவி டாமல்உமக்கெதிர்
ஏ. டெரிபட்ாவத்தைச் செய்திருே
தள் இ. உேம்முடைய கிருமுகப்பி
/லவை யி கு) ல்ெ ாேங்கல்/தள்ளுட்ப :

டாதபடிக்குஇட்டெ பூமியில்ெச
கல்பொருள்கரேயூகேர்ல்சவிபயி
ருவரிகுல்ெநீர்மலைத் திருக்கும்
ட்டெ ல்ெ ஏங்களுடையட் வங்க
இர
|
அ. ஏம்.ெ .
8ரயூஉேமதுஅழவில்லாத கிரு விா
க்கத் தி ஞ) ல்ெ மலைக்கஉம்மை ணெய்
வெண்டி ே கொள்ளுகி குெம்.கிைெ
சகோரலருக்குஞ்சலிட்பூல் வர வர்க
ளுக்கு மி அதயத்தில்ெதுக்கட்டடு
கிரலவர்களுக்கும் ஏங்கள்ாள்ப ன் இ
கெய்த ஸ்க் கில் வித்து ஸ் ஆக்கிகஅ
அதிர்பமும்ஆ'அக இதேதே குளு
ம்ஆவரி கேட்பரிசின்கடம்மை இாங்
அதுகொள்ளச் சொல்லினங்களுக்கு
K) K) () - ()

ட்டடிப்பித்திார் லை
ஆமென் nெt,

அடிே4-பதிகூேட பகடி பு:%, 4% அ% ஆ%


கீரீ
; ல்ேத
அr r_w. -ஆr் :::
%ா. ::
Y: ~து. w. . _

ம்ப
அசனதஒேதும ர்ை ணமு
்வணக்கம் லெ
இஇஇஆ
இ. _

இ பன்ெச கல்வல்ல் பியான


_

இகு( ) சஅ வ்ெதடான்ெச ல்த்


இ.இ க் கன்ெ
மபடைதஅ%இன.
K)

ேேஆதி திையு
முமஅதெய்வீகவல்ல்டக்கிளுல்ெ
திை
_ * ஏயது .
திண்டரி ெேவைசெஇருெ யெல்சென
ங் களுக்குவனவாசத்தில்ெஇசிவன
த்தைக்கொடுத்தவரெகடமுேடைய
ஏ. தியபணிவிடைன்வார் கிபஏங்
கர்ைட்ெ ல்ெ உம்மு டைய ஆசிஅ
ட்ாகம்வாட்பண்ணி உம்முடைய
கிடலுடை யின ல்ெ எங்க 5ெரக்கில
யிதோர்மைட்டகு கிகரே உமதுை
ரல்கருனேட்டடி அமுவிாகவுஞ்சத்தி
ஆஆேஆஆ க்கவும்.அகிளுல்
சீரெங்கள்பிள்வென்றுஞ்சஆறுவன
கர்மைன்ோனளுயிருக்கி லீரென்
ஆறு மீள்ங்கர்ைபிரதிக்கினை பன்ன
ஆஇேதோண்மைப்பகுதிகளை ஏங்
களுக்குச்சத்தம்பன்னியருளும்
உமதுகெசமுவீரை கி ருக்கும்ான்
ஏங்கவர்ன்பன்இப்ெதஸ்க் கி/லிஸ்
அடையதுக்கை ஏ.கிரு ஆ
திாக்கிளு ல்ெ தி ரெங்களுக்குஆயி
K) ()

த்தட்டடுக்கியிருக்கிவகித்திய _ெ/7.

ழ்வில்ெ ஏங்களுடைய ஆல்அமஞ் ()


தி II)
| * ஏம்ஏ .
') சம்பூானமிகப்படுகி உதுகுே உம
அ.அரூபிப்ர்கிய கிருவ
0 - ஸ்சனஅட்
) ()
ட ') o

ததை5ாவ கரைச அறுவ வள தி அது கக


ளுக்குமுன்னம் ஏட்டெ7.துத் த்ெ
டக் தக்க கிாகஉதீவிச்செய்தரு
ளும் பெ.

ஆமென் nெ,

ஆ'டி%.1%.திடி. பரிடிேஆ%.ஆ.ேப%.4%
கி ன் ஆஆஆஆ.
*த்ர்ன ்ர்த் துல்த் த்ங்கி
த்**ஆல்

K) ()

அசனம்பண்ண்ின.
பி,லகு இதுவேணக்கம ல
இ பன்ெதி பிான்ென்ன
_ 7ஜ் ப்பிதிர்வ்ெகாங்க ரீடை
இதிஇ வி. இக உம்முடைய
_

கொட்ெப்பிதிைன்பம்ானகை யின.
ல்ெபெல்சைகல்கண்டிைகளுக்குஉ
மதுதெய்வீகசிக்கக்கின்படியெ
இதேக் கிால்வாைள்வர் விடுதி லில்ெ
நீரெங்களூரத்தி பசித்ததுகுேஞ்சி
அவம்ள்ன.அத்தவினத்துக்கும்
_ அ2
அ. ஏம்ஆ .
1
அன்ர்த்துக்கொண்டதுகுேம்.ஆ 1

கு அம்பி திான்ம் கருதத்தம்ா


விைாளுளுண்டெண் அேைபியிரு
கேகே கேதிர்ககிரெங்கரேமஅபி,
ட்ட் கிேயதையுமதுகுத்த மிானத
வி.செவித்தினுல்ெ வெளியாங்கம்
டன்னினதுக்கும் கடம்மையெபு
கழு கிருெேைஇாக்கமுள்ளுரதபிேள்
னெ பிள்வெனங்களுடைய இறு
தயங்கரேயி தேட்பூல்ொகத்தின.
ழிேதுட்ெ வைஸ்த்துக்கவரி ர்ைப்ெ
ல்ெவெகுன்விைடர்ம ல்ஏங்கரே
யிடெல்லின இபெதவிகிகி/லிஸ்க்
அஸ்ஏைேமமீட்சிப்படுத்தம்ெ சி. ட)

டல்மீதெகிொன்அமழஆங்கிாவக
ரெட்ட்ொது வோனத்தை ள்ெக்
கியவருடையவ ாவுடாத்,கிருகே
ட்டன.அணும்படிக்குஉம்மையெவ்ெ
ர்ைடிக்கொள்ளுகிருெமீை .ெ
ஆமென் nெ,
* ஏ ப0க அ.

: ஏங்கல்கி, ஸ்த் த
வர்களுடையச ெேதிகம ரேல வி
தவின்சக்கிண்டன்னிமன்பிெ
/லினுக வர் பெ.

த.,ே ! பேைெ யய
ஜூதைதையூம்பும்பை
k;
% : ) K) ()
இ)ை/7:ம்படைத்தசஅவத்து
தேன்
: ஆ: ; ககு
2 - ம்வல்ல் விைகி
2, ல் பித7.வா .
' ::::::::::

பதபிேர்னேயும் வல
உ. அவருடைபஏகததளுபெஏங்க
ஏர்ன்யன் இயெசஸ்க்ரெலிவித்துஸ்
வையும்என்விச்தவதிக்கி ரெ. எர்.
/F : இவர்டரி தத்க.அரூபியில்ை கன்
விமரியவிடக்கிலுல்டவிஅேப்பி
உக்திர்ை வ. _

ப்ொஞ்கி ப்ெப்பில்ாதிதுவினி
அP :

இட்டாடுபட்டுே கு இ ல்ெபவை:
ன்மெரிக் கடக்கப்ப்ட்டுாைகங்களு?
லி Rங்கிஞர் பெ.

டு.
அம் *
*

:ெமூகரீகுவன் ரமானத்ல்ெ கிண்று


மறுபடியெழுக்கருதினர் வல
சூ வினங்கழில்ெவிச்ச அவத் துக்
குவேல்ேபிதாவிர் கிபதி பிேர்அ
டையவல்ட்டாகத்திலிருக் இ ருவர்.
ஏ.ஆவடக்கில்கின்அவிேயர்க்கர
பூம்மரிதேவர்கரேயும் த்ெதிநல்கவ
ருவார் இA, _

அ பரிதத்தஅரூபிப்ானவாைவிச்
திவதிக்கிரெல்ல; ல
ஒரு அங்கியசிட்டபொதுவாகி
(G3) : -

பகிரவளித்தவர்களுர்சபையூஅேக்கி
பகிட்டவர்களுடையடரிகினமும்
ம் பாவப்பொறுத்தலும் ல
மகம்ாங்கிவிஉயிர்ததலும் கல
ம்- கிக்கியஆயித்துமுண்டெர்
அவிச்த வதிக்கிரெல்ல. பெ
* அம்க .
_ . டு _ச் _ (y

அருவரிச்செய்தடத்துக்கல்பின.
இேதவசனங்கனெல்ோஞ்ச அ) வ்ெ
தபார்கிருவுவரம்பங்லினஅ
அதிவை அ லை

ஐ ம்ெஉர்ை இன ஏ கிட் த் து
ஆள் வெண்ாைசீசியத்திண்சி
இவிைட்டைவிட்டுநீக்கி
ன ஒருபகுனத பிோர்ன் ஸ்
முதல்7 ங்கக்பினைப்ாவது nெn,

நமுேடையமுகத்துக்குமுன்கு ஆ
வெரெலதெய்வங்களுனு க்கில்ல்ாகி
ருட்டதெயாக nெ,

இாண்டனங்கல்பினையவைஅது பெ
உயாவிானக் கில்ெஏ ஒர்கிலும்ப
- அஉை *
!
னியப்பூமியிலெபென்கிஆம்பூமி
யிதன்ேகச்சமுத்திரத்திலெயெ
ன்கிலுமிரு க்கப்பட்டது களுக்
கொத்இருக்கியைாெதாருஉருவவ
ஆேரயுஞ்சின்னிட்புக்கரையுமுனக்
கெனி உன்ட்ரிககி.அ.அகரேவ
ன்ங்கிாமலும்பன் செய்யாம இ
மிருபபாயாக.அதெனின் த்ெது.
னிகுயஞனஆாய்வுர்ைரை உ க்கி,
மிானதபிேர்ன்ம்ைமை கிதிேக்கி
பிைகிாவிானவர்க ளுடையபிர பி .

ளுக்கிரகமூன்ம்ைாேல் பிே.கிர்வு
தியி இவர் ரபினர் இரதரே ஆயக்கி
இனச்செய்து ைேம5ெ சித்துமை
துகரன்பினையின்படி டக்கிஅை
ன்ெகமியிைாத்துக்குங்கி அடை
செய்கிகுெம் 6n,

மூன்ருவங்கரல்பினையாவது iெt,

உண்பைளுனகம்பிர்அடைய கி
ரு
ஆ. அம்ா ஆ

ருங்மைத்தை சீவியர்த்தமின்கசீதவி
கரியப்ாகிருட்டமைப்ாக.அ தென்சறு
வ்ெதடான்.தமது கிருள்மத்தை வி
பர்த்தமாகச்தவிகரித்த ப்ெரீவிர
க்குதல்,ட்ைடடுத்திாமல்விடாரி வ.
ாேல்ாங்கல்பினையாவது வ.
சி. அது வென் இரைட்ட் அகில
கிேைர சீதத்தம்ாகக் கொண்டாட
கினட்ட்ாயிண்க.ஆறுள்ளுக்கெண்
டித்துன்சகல்ட னி விடையூஞ் செ
ய்ஆளுஇன்னுபகுணகம்பிள்.அ
டையசிர்வு.அது வென், இைமுட்டர்அ.
கிஏைதாள்வி ல்ெ சீ யென் கிலுமு
தென்கிலுமுன்பன்வி
டைகர், னென்கி அமுன்பணி வி
டைக்7./லியென்கிஅமுன் மிஅகங்
கரென்கிலுமுன்னி ல் லித்தில்ொ
அதுங்கினபா தெ கிக வெரன் கிலு
மொருடனிவிடையூஞ்செய்யாகி
கு
•. அம்ச ஆ.

குட்டது.அ த்ெ னென்குல்ைஆறுள்


இரயில்ெ சறு வ்ெ தடான் விர னக்
தையூம்பு மியையுஞ் சமுத் திாத்
தையுமதிலுள் இரசகல் பொரு ரேக
ரேயும்படைத் துன்ந் 7 ல் யி
ருதே7ர்ஆகையால் தேச் சிாவுது
வென்இைைமுட்டாஅகி ள்ை இரச்ச்
அவ வெரடான்.ஆசஅவதிஅேச் தத்
தம்பண்ணிஞர் nெ, _

அஞ்சாங்கல்பினையிர்வது பெ.

பிகிர்வையூ மின்திவைபஞ்சங்கிக்கி
குட்பியர்-ஏக்கு ன்ஞயன திை
ம்பிார்ன்தருகிெைத்சத்தில்ெஆன்
அடையஆயித்துழிேத்திரு க்கக்
தக்கத்ாக வ.
ஆருவங்கபிேனையாவது பெ

கொல்செய்யப்ாமலிருட்டாயப்ாக /ெப

ஏ.
* அம்டு :
ஏழின்ங்கரல்பினயவைஅ) :ெப
ம கம்ள்ெக்கிாமலி பியாக
அமுகமமாககாமலருபடா.பா.க.
ட்டாங்கல்பினையாவது
/டெ ஆ- வ _

கவரவுள்ளுமலிருட்டனயாக பெ.

() - 0 () _ 1

ஒண்டதிாங்கல்பினையவைஇ) பெ

உன் பிரட்டர்னவலுக்கெதிர்கட்
. டொய்ச்சகட்கிசொல்ல்ாமலிருப்
ட்ாப்ாக வ _

பத் தாங்கரல்பினையிர்வஅ) பெ

உன் பிரட்டர்னவனுடையவிட்டு
க் கென் கிஇமுன்பி வட்டானவனு
டைபடென்சி கிக்கென்கிஇமவ
அடையபதிைவி டைகர், அக் கெ
_

\ _
()
ை கி.இமவஅடையடணி விடைன்
/லிக் கென் கி இமவஅடையகுரு து
க்கென்கிலுமவஅடையகளு ".\0/க
அ. அம்து :
:
கென்கிலுமின்னமுன்பிரட்டான
வஅடைபயண தொன்று க்கு மிச்
சைட்படாமலிரு ட்ட்ாப்கை வட

முரல்அம் வ