You are on page 1of 8

Fysik 1a Uppdrag 1

Välkommen till ditt första uppdrag i Fysik 1.


Detta uppdrag består av denna fil med ett antal uppgifter samt dessa introducerande rader.

Spara gärna filerna i en mapp på skrivbordet (du kan t.ex. skapa en ny mapp som heter ”Fysik” och spara
filerna där).

Ingen laboration ska lämnas in med detta uppdrag.

Skicka uppdraget
När du ska skicka uppdraget, spara dokumentet som ”Fy1a_u1_DittFörnamn_DittEfternamn”. Läraren
kommenterar antingen i Novo eller direkt i ditt dokument och skickar sedan tillbaka uppdraget till dig.

OBS! Du måste spara i Novo mellan varje fil du laddar upp.

Viktig information
• I samtliga fysikuppdrag gäller att alla uppställda ekvationer och uttryck ska vara förklarade
och motiverade. Detta kan ske genom lämpligt kort resonemang, där du förklarar hur du
tänker rent fysikaliskt, samt hänvisning till kända samband, som du bygger din lösning på.
Svar ska alltid ges i relation till frågeställningen och givna mätvärdens noggrannhet. Korrekt
enhet ska anges i förekommande fall.

• Om du är osäker på att använda datorn kan du göra vanliga handskrivna lösningar och sedan
antingen skanna in sidorna eller digitalfotografera dem. Lämpligen öppnar du sedan ett tomt
word-dokument och infogar alla dina bilder (sidorna) från fil. Du kan sedan enkelt bifoga din
fil i Novo. Laborationsrapporterna kan du bifoga som separata filer eller i slutet av
uppdragsfilen. Givetvis kan du också kombinera genom att skriva i Word och infoga bilder
(tex figurer och diagram) från fil.

• Figurer kan hjälpligt göras med ritverktygen i Word om du inte har tillgång till ett bättre
ritprogram. Ett bra och lättanvänt verktyg för att rita grafer är Graph 4.2
http://padowan.dk/graph . Om du vill använda andra avancerade matematikprogram eller
ritprogram är du naturligtvis välkommen att göra detta. Ett bra gratis program är Geogebra
som ni kan ladda ner här:
http://www.geogebrainstitut.se/

Beteckningar liknande som t.ex. EB+P+K/ CB+P/ AB+P vid uppgifterna betyder att du kan visa Kvaliteter på E
nivå vad gäller Begrepp, Problemlösning och Kommunikation, kvaliteter på C nivå vad gäller Begrepp
och Problemlösning samt kvaliteter på A nivå vad gäller Begrepp och problemlösning. EB+P+K/0/0
betyder att du enbart kan visa E kvaliteter på denna uppgift.
Uppgift 1

I en burk finns väldigt många exakt likadana kulor och du har tillgång till en våg med en noggrannhet på +/-
0,5 g

a)Beskriv kortfattat hur du skulle gå tillväga för att bestämma massan av en kula EB+P+K/0/0

b)Du vill också veta hur många kulor det finns i burken och utför tre mätningar med en våg. Burken med
samtliga kulor väger 386 g medan en tom burk väger 250g. I den sista mätningen väger du burken med bara
10 kulor i. Den vägde 254 g. Hur många kulor finns det i burken

0/CB+P/0

-> Burk med alla kulor = 386g


-> Tom burk = 250g
-> Burk med 10 kulor = 254g
-> 254g - 250g = 4g
-> Om 10 kulor väger 4g. Hur mycket väger 1 kula : -> 4g/10 = 0,4g
-> 386g - 250g = 136
-> 136/0,4 = 340g
-> Om en kula = 0,4g då är x kulor = 340g
-> 340g/0,4g = x = 850 kulor.
Plats för dina svar:

Uppgift 2

Några av diagrammen nedan beskriver en och samma rörelse, vilka och vad kallas rörelsen? Motivera ditt
svar!

EB+K/CB/0

Plats för dina svar:


Uppgift 3

I ett mätglas häller man lite vatten och placerar mätglaset på en våg. Se figur 1. Därefter lägger man en
metallbit i vattnet. Se figur 2.
Bestäm med hjälp av avläsningar i figuren metallens densitet, uttryckt i enheten g/cm3. Gör dessutom en
uppskattning av felet i mätningarna och i uttrycket för densiteten EB+P/CB+P/0

Plats för dina svar:


-> Fig 1: Vattnets volym = 110ml
-> Fig 2: Vatten + metallbit = 165ml
-> 165ml - 110ml = 55ml
-> Fig 1: 238,6g (Massa)
-> Fig 2: 642,3g (Massa)
-> 642,3 - 238,3 = 403,7
Densitet av metalbiten
-> 403,7/55ml = 7,3g/ml (cm3)
Densiteten i fig 1.
-> 238/110 = 2,7g/ml (cm3)

Uppgift 4

En boll kastas rakt upp i luften. Punkten i diagrammet visar bollens höjd över marken under en viss tid efter
kastet. Komplettera följande mening så att den blir fullständig:
Vid tidpunkten_________ befinner sig bollen på höjden_________ över marken och rör sig i riktning __________ med
farten __________

EB+P/CB+P/0
Plats för dina svar:
a: 0,75s
b: 8,5m
c: uppåt
d: fart = s/t = 8,5/0,75 = 11,3m/s

Uppgift 5
Då man kör bil mellan två orter är den första hälften av sträckan hastighetsbegränsad till 50 km/h
och andra hälften hastighetsbegränsad till 70 km/h. Olle sätter farthållaren i sin bil på 60 km/h och
håller denna hastighet under hela resan. Han tror att detta medför att det kommer att ta lika lång tid
att köra mellan orterna, som när han är laglydig och följer hastighetsbegränsningarna. Till sin
förvåning finner han att det skiljer 2,0 min i tid.
Hur långt är det mellan orterna? 0/ CB /AB+P
Plats för dina svar:
-> låt d = sträckan mellan orterna, då blir Olles tid d/60 (Han bhöll samma fart på båda halvor)
-> Legala tiden för första halvan = 50*2 = d/100
-> Legala tiden för andra halvan = 70*2 = d/140
-> Tiden på legala farten -> t=d(1/100 + 1/140)
-> Vi behöver att allt ska ha samma nämnare: (1*7/100*7 + 1*5/140*5)
-> (7/700 + 5/700) = 12/700 = 3/175
Tiden är mätt in timmar, differensen mellan tider.
2/60 = 1/30h -> d(3/175 - 1/60)
-> 1/30(3/175 - 1/60) = (90/175 - 1/2) = (18/35 - 1/2)
-> (18*2/35*2 - 1*35/2*35) = 36/70 - 35/70 = 1/70 = 70km

Uppgift 6

Inom trafikkunskap talar man om reaktionssträcka, bromssträcka och stoppsträcka. Från det att föraren
upptäcker faran till dess att hen reagerar tar det en viss reaktionstid. Reaktionssträckan är den sträcka bilen
färdas underreaktionstiden. Bromssträckan är den sträcka bilen rör sig under inbromsningen. Stoppsträckan
är summan av reaktionssträckan och bromssträckan. Beräkna stoppsträckan för en bilist som har hastigheten
108 km/h. Reaktionstiden antas vara 0,84 s och medelvärdet av accelerationens belopp under inbromsningen
är 5,1 m/s2. Rita tre diagram för hela förloppet.

En med sträcka tid-graf, en med hastighet tid-graf och en med acceleration tid-graf

EB+P/CB+P/0

Plats för dina svar:


Ingen laboration ska lämnas in med uppdrag 1.