You are on page 1of 3

Lihat carta pai di bawah dengan teliti.

Berdasarkan carta pai


tersebut, tulis ulasan yang berkaitan dengan peratusan murid
membaca mengikut jenis bahan bacaan. Panjang ulasan anda
hendaklah antara 80 hingga 100 patah perkataan.

Lihat gambar di bawah dengan teliti. Berdasarkan maklumat yang


terdapat dalam gambar tersebut, tulisulasan yang panjangnya
antara 80 hingga 100 patah perkataan.