You are on page 1of 2

Ayat Majmuk 25/2/2019

1. Ayat majmuk ialah ayat yang dibina dengan mencantumkan dua ayat tunggal atau lebih, dan pencantuman ayat-ayat itu disusun
mengikut cara tertentu sehingga menjadikannya ayat baharu.
2. Terdapat 3 jenis ayat majmuk:
 Ayat Majmuk
 Ayat Majmuk
 Ayat Majmuk

A. Ayat Majmuk Gabungan


Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang terdiri daripada dua ayat atau lebih yang dijadikan satu dengan cara menggabungkan atau
mencantumkan ayat-ayat tersebut dengan kata hubung seperti , ,
dan sebagainya.
Contoh:
i.
ii.
iii.

B. Ayat Majmuk Pancangan


Ada ayat majmuk yang terdiri daripada beberapa ayat ya ng kedudukan antara ayat itu tidak sama. Ada tiga jenis ayat majmuk
pancangan dalam bahasa Melayu, iaitu ,
dan .
i. Ayat Relatif
Ayat relatif ialah ayat yang ditandai dengan penggunaan perkataan “yang”, contohnya:
1.

ii. Ayat Komplemen


Ayat komplemen ialah ayat yang menggunakan kata hubung “bahawa” dan “untuk”, contohnya:
1.

iii. Ayat Keterangan


Ayat keterangan ialah ayat majmuk yang terdiri daripada satu ayat induk dan satu ayat kecil atau lebih yang berfungsi sebagai
keterangan kepada predikat.
Contohnya:
1.
2.

C. Ayat Majmuk Campuran


Ayat majmuk campuran ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat, yakni terdiri daripada campuran ayat majmuk
atau deretan berbagai-bagai jenis ayat majmuk.
Contoh:
1.