You are on page 1of 1

To archiwum zawiera WinRARa - wielofunkcyjny mened�er archiw�w

W�a�ciwo�ci:

* WinRAR posiada oryginalny algorytm kompresji. Oferuje wysoki stopie�


kompresji, szczeg�lnie w przypadku plik�w wykonywalnych, bibliotek obiekt�w,
du�ych plik�w tekstowych itp.

* RAR jako taki nie ma ogranicza rozmiaru archiwum i plik�w w nim zawartych,
ani nawet liczby plik�w w archiwum. Takie ograniczenia mo�e jednak
wprowadza� u�ywany system operacyjny, system plik�w czy te� ilo��
dost�pnej pami�ci.

* WinRAR oferuje kompletn� obs�ug� archiw�w RAR i ZIP 2.0 oraz jest w stanie
wypakowa� pliki z archiw�w 7Z, ACE, ARJ, BZ2, CAB, GZ, JAR, LZH, TAR, XZ
i Z, rozkodowa� pliki UUE oraz wydoby� zawarto�� plik�w ISO (plik
obrazu p�yty CD).

* WinRAR posiada zar�wno klasyczny interfejs okienkowy, jak r�wnie� tradycyjny


interfejs linii polece�.

* WinRAR umo�liwia tworzenie "ci�g�ych" archiw�w, co mo�e podnie�� stopie�


kompresji o 10-50% w stosunku do zwyk�ych metod, szczeg�lnie w przypadku
archiwizowania du�ej liczby ma�ych plik�w.

* WinRAR oferuje mo�liwo�� tworzenia i modyfikowania archiw�w SFX.

* WinRAR umo�liwia tworzenie wielocz�ciowych samorozpakowuj�cych si� archiw�w.

* Opcjonalnie dodawane dane naprawcze chroni� archiwum przed uszkodzeniem.

* WinRAR oferuje wiele funkcji, jak szyfrowanie plik�w, dodawanie komentarza


archiwum, i przechowywanie danych bezpiecze�stwa systemu plik�w NTFS.